Letnia akcja Weź paragon. Izba Skarbowa w Poznaniu Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Letnia akcja Weź paragon. Izba Skarbowa w Poznaniu Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Letnia akcja Weź paragon Izba Skarbowa w Poznaniu Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Poznao, czerwiec 2011

2 Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymad dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, będący wydrukiem z kasy rejestrującej. Paragon informuje między innymi o cenie, danych sprzedawcy, częściowej strukturze ceny towaru (z podaniem wysokości stawek podatku VAT dla poszczególnych grup towarowych). Poznań, czerwiec 2011

3 Paragon powinien byd wręczony klientowi bez jego dodatkowych starao. Niestety, nie zawsze takie zachowania są dla wszystkich sprzedających oczywiste, dlatego klienci powinni sami żądad paragonów, gdyż jest on dla nich ważny z kilku powodów. Poznań, czerwiec 2011

4 Paragon ułatwia klientowi dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady. Umożliwia klientowi rachunkową i rzeczową kontrolę poprawności rozliczenia transakcji. Pomaga w prowadzeniu porównao cenowych w sieci handlowej. Poznań, czerwiec 2011

5 Paragon sprzyja uczciwej konkurencji. Każdy sprzedawca wydając paragon, jednocześnie rejestruje swoje obroty. Klient żądając paragonu zmusza niejako sprzedawcę do stosowania czystych reguł konkurowania. Jeżeli klient nie chce paragonu, sprzedawca może nie "nabid" transakcji na kasę, czyli praktycznie nie rejestruje jej, a zatem - skoro nie ma transakcji nie ma też odprowadzanego podatku VAT. Poznań, czerwiec 2011

6 Biorąc paragon klienci mogą oczekiwad, iż zapłacony podatek powróci do nich w sposób pośredni, poprzez zadania realizowane i finansowane przez Paostwo. Jeżeli sprzedawca wyda paragon, będzie musiał odprowadzid należny podatek do budżetu paostwa. Klient może byd w tej sytuacji pewien, że zapłacony przez niego, naliczony w cenie podatek, uwidoczniony na paragonie, rzeczywiście trafi do budżetu. Czyli żądając za każdym razem paragonu, konsumenci przyczyniają się do zwiększenia wpływów do budżetu. To z kolei może skutkowad większymi nakładami np. na poprawę naszego bezpieczeostwa czy szkolnictwo. Poznań, czerwiec 2011

7 Biorąc paragon klienci przyczyniają się do likwidacji "szarej strefy". Sprzedawcy nie mają możliwości ukrywania swoich dochodów. Należy zwrócid uwagę, że częśd podatników uchyla się od obowiązku instalowania kas fiskalnych. Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują obrotów, czyli ukrywają swoje dochody. Tym bardziej w celu stworzenia równych warunków konkurowania na rynku, konsumenci powinni żądad paragonu. Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała operatywnośd sprzedawcy i uczciwa konkurencja, a nie nierzetelnośd. Poznań, czerwiec 2011

8 Ustawodawca ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek rejestracji czynności handlowej. Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego powinno byd dokonywane przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poznań, czerwiec 2011

9 Kasa fiskalna jest jednym z czynników gwarantujących ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Ponadto ułatwia i przyspiesza ewidencję, upraszcza operację deklaracyjnego rozliczenia. Może ułatwiad kontrolę bieżących stanów magazynowych. Dzięki kasie fiskalnej sprzedawca uzyskuje wydruki specjalnych raportów dobowych lub innych okresowych, zawierających szczegółowe dane o wysokości obrotów, ich strukturze, wysokości podatku, które stanowią prawie gotową podstawę do sporządzenia przez niego deklaracji podatkowej. Tak więc kasy fiskalne, to ogniwo łączące sferę zainteresowao konsumenta, sprzedawcy i budżetu paostwa a skutecznośd i sprawnośd tego systemu w dużej mierze zależy od zachowao konsumenckich. Poznań, czerwiec 2011

10 CIT PIT VAT osoby fizyczne

11 Liczba zarejestrowanych kas fiskalnych w województwie wielkopolskim na dzieo 31 grudnia 2010 r. to blisko sztuk. W samym 2011 roku zarejestrowano sztuk (od 1 stycznia do 1 czerwca). Poznań, czerwiec 2011

12 Kontrola kas fiskalnych.

13 Każdy zobowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeo publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Wszyscy korzystamy z dóbr finansowanych z podatków, chociaż nie wszyscy płacą podatki rzetelnie to nie jest sprawiedliwe. Kontrola skarbowa sprawdzając, jak sprzedawcy wywiązują się ze swoich obowiązków rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych, dba o interes społeczny (wpływy do budżetu) oraz interes indywidualny każdego konsumenta (prawa klienta). Poznań, czerwiec

14 Sprzedaż poza kasą, to powszechny sposób zaniżania podatków. Wakacje, to czas zwiększonych obrotów w handlu i usługach związanych z ruchem turystycznym. W miejscowościach związanych z bazą rekreacyjno wypoczynkową powstają liczne sezonowe punkty usługowe i handlowe, od drobnych sklepików po gastronomię serwującą alkohol i usługi rozrywkowe. Zwiększone obroty, duży ruch to pokusa dla nieuczciwych sprzedawców. Poznań, czerwiec

15 Najczęściej ujawniane nieprawidłowości związane z ewidencjonowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych: nierejestrowanie na kasie wszystkich transakcji; brak kasy; wprowadzenie do kasy wartości niższych niż faktyczna wartośd towaru; niewyszczególnianie na paragonach rodzaju towaru tylko grup towarowych; anulowanie transakcji uprzednio wprowadzonych do kasy fiskalnej. Poznań, czerwiec

16 Liczba podjętych działań Liczba ujawnionych nieprawidłowości wręczonych mandatów Udział % Wartość mandatów Średnia wartość mandatu , ,00 288,52 zł liczba wręczonych mandatów 1488 liczba podjetych działao Poznań, czerwiec

17 Wysokośd mandatu wg stanu na dzieo r., zgodnie z art Kks wynosi: - min. 138,60 zł; - max ,00 zł. Poznań, czerwiec

18 Liczba mandatów Wartość mandatów Średni mandat Puby, dyskoteki, gastronomia ,00 337,46 Sprzedaż części samochodowych na giełdach Pozostała sprzedaż detaliczna towarów i usług ,00 420, ,00 256,83 RAZEM ,00 288,52 Poznań, czerwiec

19 Poznań (teren: Poznań, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Kościan, Leszno, Nowy Tomyśl, Rawicz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp.) Kalisz (teren: Kalisz, Kępno, Jarocin, Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pleszew, Konin, Koło, Słupca, Turek, Września) Piła (teren: Piła, Czarnków, Wągrowiec, Złotów, Chodzież, Oborniki) Liczba mandatów Wartość mandatów Średnia wartość mandatu ,00 292, ,00 292, ,00 224,86 Poznań, czerwiec

20 Art Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 3. Karze określonej w 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz. 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Poznań, czerwiec

21 Art Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 3. Karze określonej w 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. 4. Karze określonej w 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w 1-4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Poznań, czerwiec

22 Art Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślne, do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 2. Przepisu 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy wyczerpuje znamiona innego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego określonego w tym rozdziale albo jeżeli niedopełnienie obowiązku nadzoru należy do ich znamion. Poznań, czerwiec

23 Kontrola kas fiskalnych to tylko jedna z form zwalczania nieuczciwej konkurencji - skuteczna, ale niewystarczająca. W walce z szarą strefą w handlu i usługach istotne znaczenie ma również klient: nie żądając i nie zabierając paragonu stwarza nieuczciwym okoliczności sprzyjające oszustwom podatkowym, sprzedawcom pozostawiając paragon w sklepie czy punkcie usługowym, daje nieuczciwemu sprzedawcy możliwośd anulowania (wycofania) uprzednio zarejestrowanej sprzedaży. Dlatego tak ważne jest znaczenie idei hasła Weź paragon. Poznań, czerwiec

24 Dziękujemy za uwagę. Poznań, czerwiec

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Letnia akcja Weź paragon.

Letnia akcja Weź paragon. Letnia akcja Weź paragon. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz pracownicy ze wszystkich 28 Urzędów Skarbowych z terenu Małopolski w okresie od 22 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. prowadzić

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2 Rozliczenia w firmie lipiec 2014/nr 18 (183) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących BROSZURA - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Spis treści I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania.

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego? Obowiązek zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia podatkowe.

Wybrane zagadnienia podatkowe. Wybrane zagadnienia podatkowe. Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Gastronomia i zakwaterowanie

Gastronomia i zakwaterowanie Gastronomia i zakwaterowanie Ryzyko niewykazywania do opodatkowania całości osiąganych przychodów, poprzez nie ewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach fiskalnych, co dotyczy usług skierowanych

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT Zadzwoń: (+48) 500 124 144! PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT 1. Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i nie wiem, jakie formy opodatkowania w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT KONTROLI CELNEJ, PODATKOWEJ I KONTROLI GIER Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015 (wyciąg) Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Stoisz przed zakupem kasy fiskalnej? Nie wiesz jakie dokumenty złożyć do Urzędu Skarbowego? Jak uzyskać dodatkowy zwrot, przysługujący przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-4112-02/2010 Nr ewid.: 17/2011/S/10/003/KKT Informacja o wynikach kontroli prawidłowości rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ Działalnośd gospodarcza Oznacza działalnośd zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje: wytwórcza, budowlana,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo