INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO Kielce ul. Helska 29 tel. (041)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO 25-220 Kielce ul. Helska 29 tel. (041) 361 43 75"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO Kielce ul. Helska 29 tel. (041) Stadium dokumentacji: Nazwa dokumentacji: Zadania: Część dokumentacji: Egz. 1 TOM: 2 TECZKA: 1 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria gmina Bogoria Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria gmina Bogoria Projekt wykonawczy Specyfikacje techniczne Inwestor (Zamawiający): Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 Bogoria pow. Staszów Nazwa obiektu: Zbiornik wodny Adres: Wieś : Bogoria, Kiełczyna i Nowa Wieś gm. Bogoria Umowa: Nr 23/2009 z dnia r. Stanowisko tytuł imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis Generalny projektant mgr inż. Bogdan Szymanek melioracje wodne. 300/73 Kl mgr inż. Jolanta Kukla instal. inż. Kl- 286/94 K l-287/94 mgr inż. Andrzej Wołowiec branża elektryczna 132/77 Sprawdzający mgr inż. Julian Jendo ochrona środowiska i sieci wodociągowo kanalizacyjne Kl-535/94 Kl-179/93... Kielce, czerwiec 2009 r KIEROWNIK BIURA

2 Spis treści: A. Specyfikacja techniczna część ogólna 1.1. Nazwa inwestycji Przedmiot i zakres zamówienia Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących Informacja o terenie budowy Organizacja robót Zapewnienie interesu osób trzecich Warunki dotyczące ochrony środowiska Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenie budowy Zabezpieczenie jezdni dróg Nazwy i kody grup robót Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Przedmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót - 7 B.Szczegółowe specyfikacje techniczne - 8 CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW - 8 CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW - 8 CPV USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW - 13 CPV Roboty ziemne i przygotowawcze - 17 CPV WYKONANIE NASYPÓW - 24 CPV Budowla upustowo przelewowa wraz z zaporą i regulacją rzeki poniżej jazu, kłaka żelbetowa, pomosty kąpieliska, - 33 ZBROJENIE - 40 Beton hydrotechniczny,płyt fundamentowych, ścian i podpór - klasy B30, W-4, F TRZYKROTNE SMAROWANIE LEPIKIEM NA GORĄCO - 64 URZĄDZENIA DYLATACYJNE - 67 KONSTRUKCJE STALOWE CPV Wykonanie zapory roboty ubezpieczeniowe i uszczelnienia - 74 Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii DSM - 82 Geomembrana izolacyjna - 87 nr kodu NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE - 93

3 A. Specyfikacja techniczna część ogólna. CPV Budowa obiektów inżynierii wodnej 1.1. Inwestycją objętą specyfikacją techniczną jest : Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria wraz z obiektami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Bogoria, Mała Wieś, Kiecczyna Gm. Bogoria pow. Staszów Inwestor : Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska Przedmiot i zakres robót: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących obiektów: Obiekt nr 00- roboty przygotowawcze Obiekt nr 01- budowla przelewowo upustowa Obiekt nr 02- zapora ziemna Obiekt nr 03- czasza zbiornika Obiekt nr 04- kładka żelbetowa Obiekt nr 11- przebudowa linii SN na prawym brzegu zbiornika, Obiekt nr 12- pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli, Obiekt nr 13 ukształtowanie koryta rzeki Korzennej w obrębie zbiornika na odcinku do oraz do Obiekt nr 14 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną w km Roboty których dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę zbiornika wraz z przygotowawczymi pod obiekty towarzyszące (czasza zbiornika; drogi D-1 i D-2, ścieżka pieszo rowerowa przy zbiorniku; kładka żelbetowa;; pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli; przebudowa istniejącego telefonu i linii SN.; Konieczność wykonania przy zbiorniku całości robót przygotowawczych pod wszystkie obiekty wynika z ruchu mas ziemnych z wykopu zbiornika oraz dróg. Ziemia ze zbiornika zostanie odwieziona do wyrównania terenu przy drogach (D-1 i D-2), a część gruntu spod drogi D-2 zostanie wykorzystana na nasypy zapory Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: - budowlę piętrząco upustową wraz z zaporą czołową na rzece Korzennej w km czaszę zbiornika z ukształtowaniem brzegów i pogłębieniem płycizn o powierzchni 4,09 ha i pojemności m 3 przy NPP 247,20,oraz powierzchni 4,34 ha i pojemności m 3 przy MaxPP 247,70 tj. przy przepływie Q 1%, - odcinkowe ukształtowanie i zabezpieczenie koryta rzeki Korzennej poniżej zbiornika na długości tj. w km do oraz powyżej zbiornika rejonie istniejącego mostu w km do kładkę na rzece Korzennej w km łączącej obydwa brzegi zbiornika w cofce bez potrzeby włączenia ruchu pieszego w ciąg drogi powiatowej, - przebudowę linii SN na odcinku kolidującym z czaszą zbiornika na długości 241,2 m - wykarczowanie drzew i krzaków w obrębie robót oraz w czaszy zbiornika zgodnie z inwentaryzacją drzew do usunięcia, - wykonanie pomostów w czaszy zbiornika na długości 162 m - przebudowę linii telefonicznej kablowej na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną - w km Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: - Roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podlegających zakryciu, - Wykonanie badań rezerw ziemi niezbędnej do budowy nasypów zapory czaszy dróg dojazdowych, chodników wraz z rekultywacją terenu - Karczowanie drzew w obrębie robót oraz w zagrażających bezpieczeństwu, - Remont dróg gminnych stanowiących dojazd do zbiornika w czasie transportu mas ziemnych oraz w okresie powodzi, - Zapewnienie badań zagęszczenia nasypów oraz badań betonów w trakcie realizacji robót betonowych na placu budowy przez specjalistyczne firmy, - Ochrona znaków geodezyjnych, - Zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót. 2

4 1.4. Informacja o terenie budowy. Inwestycja jest inwestycją liniową. Terenem budowy jest obszar wsi objęty projektem. Ponieważ inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek prywatnych których właściciele wyrazili zgodę na czasowe zajęcie terenu pod wykonanie urządzeń, ale Wykonawca ponosi koszty zniszczeń w istniejącym zagospodarowaniu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego Organizacja robót i przekazanie placu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy Zapewnienie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje podziemne i nadziemne, znaki geodezyjne zaznaczone na mapie podlegają ochronie. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji w terenie, zabezpieczenia ich przed ewentualnym zniszczeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach powstałe w czasie realizacji robót Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Projektowana inwestycja nie leży na terenie Jeleniewsko Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar Natura 2000 w ogóle nie występuje. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Wycinkę drzew na terenie obszarów chronionych należy prowadzić w okresie pozalęgowym i warunkami określonymi w decyzji o warunkach środowiskowych zgody na realizację inwestycji. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem bioz Warunki dotyczące organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu na budowie i w rejonie budowy Ogrodzenie placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do : - ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy - właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych - utrzymania czystości dróg publicznych przy placu budowy oraz wykopach robót ziemnych Zabezpieczenie jezdni. Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni dla budowy zlokalizowanej w drogach publicznych. 3

5 1.12. Nazwy i kody grup robót. Dział: 45-Budownictwo Grupa Wykonanie obiektów budowlanych i inżynierii wodnej Klasa Budowa obiektów inżynierii wodnej Kategorie robót: CPV Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV Roboty rozbiórkowe CPV Budowla przelewowo upustowa z zaporą ziemną, grodzami na czas robót CPV Czasza zbiornika CPV Kładka żelbetowa CPV Budowa infrastruktury sportów wodnych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków CPV Napowietrzne linie energetyczne CPV Kablowe linie energetyczne niskiego napięcia 2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowanie wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu które nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Sprzęt winien być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach szczegółowych. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące wyboru sprzętu, materiałów, elementów budowlanych, elementów robót oparte będą na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją projektową. 4

6 6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 90001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 6.2.Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania materiałów które budzą wątpliwość co do ich jakości jeżeli kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający Dokumenty budowy. Przed podpisaniem umowy inwestor powinien: dostarczyć Wykonawcy dokumentację przetargową, szczególnie dotyczącą spraw technicznych, wraz z niniejszą specyfikacją; podać do wglądu w oryginale: pozwolenie na budowę (ewentualnie wraz z załącznikami); uzgodnienie Z.U.D.; zgody innych jednostek na wejście w teren stanowiący ich własność lub znajdujący się w ich władaniu; zawiadomić Oferenta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na warunki wykonania, które wystąpiły a tym samym na koszty inwestycji. Po podpisaniu urnowy Inwestor musi dostarczyć Wykonawcy następujące dokumenty i materiały: projekt przedmiotowych obiektów, w 2 egzemplarzach, w tym 1 do użytkowania na budowie i 1 do wykonania dokumentacji powykonawczej, kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym, oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą o uprawomocnieniu i ewentualnie innymi załącznikami, ostemplowany dziennik budowy, zgody właścicieli i władających terenami, uzgodnienie ZUD (protokół + załącznik mapowy - 1 kpi), Dokumentacja budowy obejmuje : - pozwolenie na budowę - dziennik budowy - protokóły odbiorów częściowych i końcowych - operaty geodezyjne - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokóły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 5

7 7. Przedmiar robót. Podstawą do opracowania wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw nakładów rzeczowych. 8. Odbiór robót budowlanych Rodzaje odbiorów. Występują następujące rodzaje odbiorów: - odbiór częściowy - odbiór etapowy - odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających - rozruch technologiczny pompowni - odbiór końcowy - odbiór po okresie rękojmi - odbiór ostateczny (pogwarancyjny) Odbiór robót podlegających zakryciu. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego Odbiór instalacji i urządzeń technicznych W ramach niniejszego opracowania nie występują instalacje i urządzenia techniczna podlegające odbiorowi Odbiór częściowy i etapowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość techniczną Rozruch technologiczny. Rozruchowi technologicznemu podlegają pompownie ścieków przed odbiorem końcowym. Wykonawca winien przygotować odpowiedni program rozruchu z wyceną kosztów które należy ująć w wycenie robót Odbiór końcowy. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie określonym w umowie na wykonanie robót. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót oraz wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymantach odbiega znacznie od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do przyjętych w umowie Odbiór po okresie rękojmi. Zamawiający organizuje odbiór po okresie rękojmi. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: - umowy o wykonaniu robót budwlanych - protokółu odbioru końcowego - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 6

8 - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi - innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru Odbiór ostateczny pogwarancyjny. Obiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: - pozwolenie na budowę - wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu - oryginał dziennika budowy - dziennik montaż - jeżeli był prowadzony - protokóły odbioru robót zanikających - protokóły odbiorów częściowych i końcowych - wyniki badań i prób, protokóły odbioru instalacji i urządzeń technicznych - geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i obiektów wałowych - kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. - Rysunki na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących - Oświadczenie kierownika budowy o: a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepsami b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, sąsiedniej działki itp. c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych - aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i urządeń - instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR) - karty gwarancyjne urządzeń technicznych - instrukcje eksploatacji obiektu jeżeli istnieje taka potrzeba - operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia i systemu elektrycznego i sterowania. 9. Rozliczenie robót. Rozliczenie robót i warunki płatności określi umowa na wykonanie robót. 7

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW 8

10 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy, lokalizacji obiektów i jej punktów wysokościowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na zbiorniku budowli pietrzącej i zapory oraz na drogach dojazdowych do zbiornika. 1.3.Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy wału i dróg oraz położenia obiektów inżynierskich Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punków wysokościowych wchodzą : a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ), c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie Wyznaczenie obiektów i przepustów. Roboty, których dotyczy Specyfikacja dotyczą wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu wytyczenie obiektów jaz; zapora; kładka ; pomosty kąpieliska. Ilość robót określa się jako sumę długości (po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania dróg i obiektów mostowych. Prace obejmują: - wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, - wyznaczenie osi podpór, - wyznaczenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej Określenia podstawowe Punkty główne trasy punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano Wymagania ogólne 2.2. Rodzaje materiałów Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwożdziem lub prętem 9

11 stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05 m.\ Świadki powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do odtworzenia osnowy geodezyjnej znajdującej się na wale zastosować materiały zgodnie z wymaganiami GUGIK. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt : - teodolity lub tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - łaty, - taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 4. TRANSPORT 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK ( od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i ( lub ) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed pojęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 10

12 5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. dla wału lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu ( określenie granicy robót ), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową Wyznaczenie położenia obiektów. Roboty polegają na wyznaczeniu osi podpór oraz linii gzymsów obiektu. Dokładność wyznaczenia ± 1 cm. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 6. 11

13 6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK ( 1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest km ( kilometr ) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne pkt Sposób odbioru robót Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robót obejmuje : - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie. robót mostowych. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.1.Osnowy realizacyjne, GUGiK

14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 13

15 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla zbiornika i drogach dojazdowych do zbiornika Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY Nie występują 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt Sprzęt do usuwania drzew i krzaków Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować : - piły mechaniczne - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa wału, - spycharki, - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt Transport pni i karpiny Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 14

16 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze Usunięcie drzew i krzaków Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: a) w obrębie nasypów jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów dołu po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D Roboty ziemne. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane w dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, tj. spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcą z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na tereniu budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 15

17 przepływ wód powierzchniowych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D Roboty ziemne. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związaną z usunięciem drzew i krzaków jest: - dla drzew - sztuka - dla krzaków - hektar 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena wykonania robót obejmuje: - wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków - wywiezienie karpiny, pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu - zasypanie dołów - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują. 16

18 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV Roboty ziemne i przygotowawcze 17

19 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, dla przedsięwzięcia p.n: rozbudowa wodociągu gminnego wraz z przyłączami, dla wsi: Słuszczyn, Kolonia Zemborzyn-Nowiny i Kolonia Zemborzyn, Gmina Solec n/wisłą Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych wykonaniem następujących obiektów: Obiekt nr 01- budowla przelewowo upustowa Obiekt nr 02- zapora ziemna Obiekt nr 03- czasza zbiornika Obiekt nr 04- kładka żelbetowa Obiekt nr 12- pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli, Obiekt nr 13 ukształtowanie koryta rzeki Korzennej w obrębie zbiornika na odcinku do oraz do Obiekt nr 14 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną w km z 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania Ogólne" Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne". 2. MATERIAŁY Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: - grunt wydobyty z wykopu, - grunt piaszczysty - humus zdjęty z terenu, - piasek, - żwir sortowany, - żwirek filtracyjny, - materiały do umocnienia wykopów. Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Zamawiającego. 3. SPRZĘT Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - agregat pompowy do iglofiltrów, - agregat prądotwórczy, - ciągnik gąsienicowy kw - ciągnik siodłowy z naczepą 16t, - kocioł do podgrzewania asfaltu, - koparka gąsienicowa 0,60 m 3, - koparko - ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0,6 m 3, - piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kw, - pompa elektryczna do 240 m 3 /h, - pompa wirnikowa, - pompa wirnikowa spalinowa m 3 /h, 18

20 - samochód dostawczy 0,9t, - samochód samowyładowczy 5-1 Ot, - samochód samowyładowczy 5t, - samochód skrzyniowy, - samochód skrzyniowy 5-1 Ot, - samochód skrzyniowy do 5t, - spawarka, - spycharka 74 kw (100 KM) Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 4. TRANSPORT Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Warunki ogólne Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne". Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B i PN-B Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: - Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. - Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, - Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać sondy poprzeczne - Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, instalację igłofiltrów i drenażu rurowego, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi. - Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać do głębokości o 0,1--0,3 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu, bloku lub przewodu rurociągowego. W przypadku występowania na głębokości posadowienia gruntów warstwy słabonośnej, wykop należy pogłębić na gł. 0,5, a pozostałe ubytki wypełnić zagęszczonym piaskiem. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane instalacje podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu. 19

21 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru Odspojenie i odkład urobku Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 1,O m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na; - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, - należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, - w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy stosować elementy obudowy według normy PN-B Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, - należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), - należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne, obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać Przygotowanie podłoża Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-85/B Rzędna wykopu obniżona będzie o 20 cm ze względu na konieczność wykonania podsypki. Podsypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, co najmniej: - przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm, - nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, bloku oporowego lub ułożeniem przewodu Zasypka i zagęszczenie gruntu Przed zasypaniem obiektów liniowych, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Stopień zagęszczenia winien wynosić 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką rozpór i deskowań wykopu. W przypadku wykopów w nawierzchniach ulic, należy wykonać całkowitą wymianę gruntu. W tym wypadku zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem. 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SPIS TREŚCI D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S.01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 43 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.01.01 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 26 1. WSTĘP 27 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów dla przedsięwzięcia: Przebudowa rowu melioracyjnego R01 w miejscowości Krępna SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 Kalisz, maj 2007 24 SPIS TREŚCI ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY GEODEZYJNE 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 35 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kod CPV 45000000-7 36 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.01.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kontrakt 4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Strzelna - Lipowa 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D. 01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PE-POLSKA Sp. z o. o. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D 0 1. 0 0. 0 0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą rozbudowy drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 15 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...17 1.1. Przedmiot SST...17 1.2. Zakres stosowania...17 1.3. Określenia podstawowe...17

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01 WYKONAWCA: FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik ZADANIE: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

D WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PE-POLSKA Sp. z o. o. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D 0 1. 0 0. 0 0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST Roboty przygotowawcze

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST Roboty przygotowawcze SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.01 Roboty przygotowawcze SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 23 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY D.0 1.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW ZIKIT Kraków, styczeń 2014 r. Strona 1 SPIS TREŚCI WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) Spis treści 1.Wstęp...3 1.1 Przedmiot ST...3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA ZIKIT Kraków, marzec 2011 r. Strona 1 SPIS TREŚCI WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM-01.01.01 Kod CPV 45111000-8 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Przebudowa ulicy POLANKOWEJ w Legionowie STR. 19 Legionowo 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody na Osiedlu Wojskowym w Kłaju SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE ST-01.00 ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

ST D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 179 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 180 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.00.00.00 D.01.00.00 D.01.01.01 ROBOTY DROGOWE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące odtworzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: Gmina Miasto Złotów 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 1 Nazwa opracowania: Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Złotowie Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne strona 26 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 28 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SST-D 01.01.01. D.01.00.00 D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. GRA-MAR ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SPIS SPECYFIKACJI

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SPIS SPECYFIKACJI D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SPIS SPECYFIKACJI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH...2 D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW..6 D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY...8

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D

D WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe... 2 1.4. Charakterystyka robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 39 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

D a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D 01.01.01a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SST-D 01.01.01. D.01.00.00 D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ZIEMNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data:

ROBOTY ZIEMNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: ROBOTY ZIEMNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 64 ROBOTY ZIEMNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 451 KLASY: 4511 KATEGORIE: 45111, 45112 Spis treści 1. Wstęp...63 1.1

Bardziej szczegółowo

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI W niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Kom-projekt s.c. Maków Maz. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI KOD CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

D a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ ELEMENTÓW DROGI

D a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ ELEMENTÓW DROGI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 01.01.01a SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ ELEMENTÓW DROGI W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00. 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00. USUNIĘCIE DRZEW 41 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-01 Roboty pomiarowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-01 Roboty pomiarowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty pomiarowe 1 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną...

Bardziej szczegółowo

GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 05 084 LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZAPROJEKTOWANIE I URZĄDZENIE CENTRUM WSI LESZNO Leszno 2009 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace ziemne ST 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace ziemne ST 01.02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prace ziemne CPV 45111000-8 ST 01.02 28 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK-02.00 ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE STWK-02.00... 1 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02... 3 1.2 Zakres stosowania STWK... 3 1.3 Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ostrów Wielkopolski 2014 2 Wyburzenie obiektów Budowlanych D-01.02.03 SPIS TREŚCI D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-09.01.01. WYCINKA I NASADZENIE DRZEW Wycinka drzew / Nasadzenia 1.Wstęp. 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom 1.1 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II Budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej dla Zajezdni Tramwajowej ZKT-4 w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150.

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo