INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO Kielce ul. Helska 29 tel. (041)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO 25-220 Kielce ul. Helska 29 tel. (041) 361 43 75"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO Kielce ul. Helska 29 tel. (041) Stadium dokumentacji: Nazwa dokumentacji: Zadania: Część dokumentacji: Egz. 1 TOM: 2 TECZKA: 1 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria gmina Bogoria Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria gmina Bogoria Projekt wykonawczy Specyfikacje techniczne Inwestor (Zamawiający): Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 Bogoria pow. Staszów Nazwa obiektu: Zbiornik wodny Adres: Wieś : Bogoria, Kiełczyna i Nowa Wieś gm. Bogoria Umowa: Nr 23/2009 z dnia r. Stanowisko tytuł imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis Generalny projektant mgr inż. Bogdan Szymanek melioracje wodne. 300/73 Kl mgr inż. Jolanta Kukla instal. inż. Kl- 286/94 K l-287/94 mgr inż. Andrzej Wołowiec branża elektryczna 132/77 Sprawdzający mgr inż. Julian Jendo ochrona środowiska i sieci wodociągowo kanalizacyjne Kl-535/94 Kl-179/93... Kielce, czerwiec 2009 r KIEROWNIK BIURA

2 Spis treści: A. Specyfikacja techniczna część ogólna 1.1. Nazwa inwestycji Przedmiot i zakres zamówienia Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących Informacja o terenie budowy Organizacja robót Zapewnienie interesu osób trzecich Warunki dotyczące ochrony środowiska Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenie budowy Zabezpieczenie jezdni dróg Nazwy i kody grup robót Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Przedmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót - 7 B.Szczegółowe specyfikacje techniczne - 8 CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW - 8 CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW - 8 CPV USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW - 13 CPV Roboty ziemne i przygotowawcze - 17 CPV WYKONANIE NASYPÓW - 24 CPV Budowla upustowo przelewowa wraz z zaporą i regulacją rzeki poniżej jazu, kłaka żelbetowa, pomosty kąpieliska, - 33 ZBROJENIE - 40 Beton hydrotechniczny,płyt fundamentowych, ścian i podpór - klasy B30, W-4, F TRZYKROTNE SMAROWANIE LEPIKIEM NA GORĄCO - 64 URZĄDZENIA DYLATACYJNE - 67 KONSTRUKCJE STALOWE CPV Wykonanie zapory roboty ubezpieczeniowe i uszczelnienia - 74 Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii DSM - 82 Geomembrana izolacyjna - 87 nr kodu NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE - 93

3 A. Specyfikacja techniczna część ogólna. CPV Budowa obiektów inżynierii wodnej 1.1. Inwestycją objętą specyfikacją techniczną jest : Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria wraz z obiektami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Bogoria, Mała Wieś, Kiecczyna Gm. Bogoria pow. Staszów Inwestor : Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska Przedmiot i zakres robót: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących obiektów: Obiekt nr 00- roboty przygotowawcze Obiekt nr 01- budowla przelewowo upustowa Obiekt nr 02- zapora ziemna Obiekt nr 03- czasza zbiornika Obiekt nr 04- kładka żelbetowa Obiekt nr 11- przebudowa linii SN na prawym brzegu zbiornika, Obiekt nr 12- pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli, Obiekt nr 13 ukształtowanie koryta rzeki Korzennej w obrębie zbiornika na odcinku do oraz do Obiekt nr 14 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną w km Roboty których dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę zbiornika wraz z przygotowawczymi pod obiekty towarzyszące (czasza zbiornika; drogi D-1 i D-2, ścieżka pieszo rowerowa przy zbiorniku; kładka żelbetowa;; pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli; przebudowa istniejącego telefonu i linii SN.; Konieczność wykonania przy zbiorniku całości robót przygotowawczych pod wszystkie obiekty wynika z ruchu mas ziemnych z wykopu zbiornika oraz dróg. Ziemia ze zbiornika zostanie odwieziona do wyrównania terenu przy drogach (D-1 i D-2), a część gruntu spod drogi D-2 zostanie wykorzystana na nasypy zapory Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: - budowlę piętrząco upustową wraz z zaporą czołową na rzece Korzennej w km czaszę zbiornika z ukształtowaniem brzegów i pogłębieniem płycizn o powierzchni 4,09 ha i pojemności m 3 przy NPP 247,20,oraz powierzchni 4,34 ha i pojemności m 3 przy MaxPP 247,70 tj. przy przepływie Q 1%, - odcinkowe ukształtowanie i zabezpieczenie koryta rzeki Korzennej poniżej zbiornika na długości tj. w km do oraz powyżej zbiornika rejonie istniejącego mostu w km do kładkę na rzece Korzennej w km łączącej obydwa brzegi zbiornika w cofce bez potrzeby włączenia ruchu pieszego w ciąg drogi powiatowej, - przebudowę linii SN na odcinku kolidującym z czaszą zbiornika na długości 241,2 m - wykarczowanie drzew i krzaków w obrębie robót oraz w czaszy zbiornika zgodnie z inwentaryzacją drzew do usunięcia, - wykonanie pomostów w czaszy zbiornika na długości 162 m - przebudowę linii telefonicznej kablowej na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną - w km Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: - Roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podlegających zakryciu, - Wykonanie badań rezerw ziemi niezbędnej do budowy nasypów zapory czaszy dróg dojazdowych, chodników wraz z rekultywacją terenu - Karczowanie drzew w obrębie robót oraz w zagrażających bezpieczeństwu, - Remont dróg gminnych stanowiących dojazd do zbiornika w czasie transportu mas ziemnych oraz w okresie powodzi, - Zapewnienie badań zagęszczenia nasypów oraz badań betonów w trakcie realizacji robót betonowych na placu budowy przez specjalistyczne firmy, - Ochrona znaków geodezyjnych, - Zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót. 2

4 1.4. Informacja o terenie budowy. Inwestycja jest inwestycją liniową. Terenem budowy jest obszar wsi objęty projektem. Ponieważ inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek prywatnych których właściciele wyrazili zgodę na czasowe zajęcie terenu pod wykonanie urządzeń, ale Wykonawca ponosi koszty zniszczeń w istniejącym zagospodarowaniu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego Organizacja robót i przekazanie placu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy Zapewnienie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje podziemne i nadziemne, znaki geodezyjne zaznaczone na mapie podlegają ochronie. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji w terenie, zabezpieczenia ich przed ewentualnym zniszczeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach powstałe w czasie realizacji robót Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Projektowana inwestycja nie leży na terenie Jeleniewsko Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar Natura 2000 w ogóle nie występuje. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Wycinkę drzew na terenie obszarów chronionych należy prowadzić w okresie pozalęgowym i warunkami określonymi w decyzji o warunkach środowiskowych zgody na realizację inwestycji. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem bioz Warunki dotyczące organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu na budowie i w rejonie budowy Ogrodzenie placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do : - ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy - właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych - utrzymania czystości dróg publicznych przy placu budowy oraz wykopach robót ziemnych Zabezpieczenie jezdni. Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni dla budowy zlokalizowanej w drogach publicznych. 3

5 1.12. Nazwy i kody grup robót. Dział: 45-Budownictwo Grupa Wykonanie obiektów budowlanych i inżynierii wodnej Klasa Budowa obiektów inżynierii wodnej Kategorie robót: CPV Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV Roboty rozbiórkowe CPV Budowla przelewowo upustowa z zaporą ziemną, grodzami na czas robót CPV Czasza zbiornika CPV Kładka żelbetowa CPV Budowa infrastruktury sportów wodnych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków CPV Napowietrzne linie energetyczne CPV Kablowe linie energetyczne niskiego napięcia 2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowanie wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu które nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Sprzęt winien być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach szczegółowych. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące wyboru sprzętu, materiałów, elementów budowlanych, elementów robót oparte będą na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją projektową. 4

6 6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 90001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 6.2.Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania materiałów które budzą wątpliwość co do ich jakości jeżeli kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający Dokumenty budowy. Przed podpisaniem umowy inwestor powinien: dostarczyć Wykonawcy dokumentację przetargową, szczególnie dotyczącą spraw technicznych, wraz z niniejszą specyfikacją; podać do wglądu w oryginale: pozwolenie na budowę (ewentualnie wraz z załącznikami); uzgodnienie Z.U.D.; zgody innych jednostek na wejście w teren stanowiący ich własność lub znajdujący się w ich władaniu; zawiadomić Oferenta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na warunki wykonania, które wystąpiły a tym samym na koszty inwestycji. Po podpisaniu urnowy Inwestor musi dostarczyć Wykonawcy następujące dokumenty i materiały: projekt przedmiotowych obiektów, w 2 egzemplarzach, w tym 1 do użytkowania na budowie i 1 do wykonania dokumentacji powykonawczej, kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym, oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą o uprawomocnieniu i ewentualnie innymi załącznikami, ostemplowany dziennik budowy, zgody właścicieli i władających terenami, uzgodnienie ZUD (protokół + załącznik mapowy - 1 kpi), Dokumentacja budowy obejmuje : - pozwolenie na budowę - dziennik budowy - protokóły odbiorów częściowych i końcowych - operaty geodezyjne - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokóły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 5

7 7. Przedmiar robót. Podstawą do opracowania wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw nakładów rzeczowych. 8. Odbiór robót budowlanych Rodzaje odbiorów. Występują następujące rodzaje odbiorów: - odbiór częściowy - odbiór etapowy - odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających - rozruch technologiczny pompowni - odbiór końcowy - odbiór po okresie rękojmi - odbiór ostateczny (pogwarancyjny) Odbiór robót podlegających zakryciu. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego Odbiór instalacji i urządzeń technicznych W ramach niniejszego opracowania nie występują instalacje i urządzenia techniczna podlegające odbiorowi Odbiór częściowy i etapowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość techniczną Rozruch technologiczny. Rozruchowi technologicznemu podlegają pompownie ścieków przed odbiorem końcowym. Wykonawca winien przygotować odpowiedni program rozruchu z wyceną kosztów które należy ująć w wycenie robót Odbiór końcowy. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie określonym w umowie na wykonanie robót. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót oraz wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymantach odbiega znacznie od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do przyjętych w umowie Odbiór po okresie rękojmi. Zamawiający organizuje odbiór po okresie rękojmi. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: - umowy o wykonaniu robót budwlanych - protokółu odbioru końcowego - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 6

8 - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi - innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru Odbiór ostateczny pogwarancyjny. Obiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: - pozwolenie na budowę - wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu - oryginał dziennika budowy - dziennik montaż - jeżeli był prowadzony - protokóły odbioru robót zanikających - protokóły odbiorów częściowych i końcowych - wyniki badań i prób, protokóły odbioru instalacji i urządzeń technicznych - geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i obiektów wałowych - kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. - Rysunki na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących - Oświadczenie kierownika budowy o: a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepsami b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, sąsiedniej działki itp. c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych - aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i urządeń - instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR) - karty gwarancyjne urządzeń technicznych - instrukcje eksploatacji obiektu jeżeli istnieje taka potrzeba - operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia i systemu elektrycznego i sterowania. 9. Rozliczenie robót. Rozliczenie robót i warunki płatności określi umowa na wykonanie robót. 7

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ; WYTYCZENIE OBIEKTÓW 8

10 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy, lokalizacji obiektów i jej punktów wysokościowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na zbiorniku budowli pietrzącej i zapory oraz na drogach dojazdowych do zbiornika. 1.3.Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy wału i dróg oraz położenia obiektów inżynierskich Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punków wysokościowych wchodzą : a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ), c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie Wyznaczenie obiektów i przepustów. Roboty, których dotyczy Specyfikacja dotyczą wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu wytyczenie obiektów jaz; zapora; kładka ; pomosty kąpieliska. Ilość robót określa się jako sumę długości (po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania dróg i obiektów mostowych. Prace obejmują: - wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, - wyznaczenie osi podpór, - wyznaczenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej Określenia podstawowe Punkty główne trasy punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano Wymagania ogólne 2.2. Rodzaje materiałów Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwożdziem lub prętem 9

11 stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05 m.\ Świadki powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do odtworzenia osnowy geodezyjnej znajdującej się na wale zastosować materiały zgodnie z wymaganiami GUGIK. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt : - teodolity lub tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - łaty, - taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 4. TRANSPORT 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK ( od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i ( lub ) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed pojęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 10

12 5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. dla wału lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu ( określenie granicy robót ), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową Wyznaczenie położenia obiektów. Roboty polegają na wyznaczeniu osi podpór oraz linii gzymsów obiektu. Dokładność wyznaczenia ± 1 cm. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 6. 11

13 6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK ( 1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest km ( kilometr ) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne pkt Sposób odbioru robót Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robót obejmuje : - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie. robót mostowych. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.1.Osnowy realizacyjne, GUGiK

14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 13

15 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla zbiornika i drogach dojazdowych do zbiornika Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY Nie występują 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt Sprzęt do usuwania drzew i krzaków Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować : - piły mechaniczne - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa wału, - spycharki, - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt Transport pni i karpiny Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 14

16 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze Usunięcie drzew i krzaków Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: a) w obrębie nasypów jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów dołu po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D Roboty ziemne. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane w dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, tj. spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcą z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na tereniu budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 15

17 przepływ wód powierzchniowych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D Roboty ziemne. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związaną z usunięciem drzew i krzaków jest: - dla drzew - sztuka - dla krzaków - hektar 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena wykonania robót obejmuje: - wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków - wywiezienie karpiny, pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu - zasypanie dołów - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują. 16

18 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV Roboty ziemne i przygotowawcze 17

19 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, dla przedsięwzięcia p.n: rozbudowa wodociągu gminnego wraz z przyłączami, dla wsi: Słuszczyn, Kolonia Zemborzyn-Nowiny i Kolonia Zemborzyn, Gmina Solec n/wisłą Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych wykonaniem następujących obiektów: Obiekt nr 01- budowla przelewowo upustowa Obiekt nr 02- zapora ziemna Obiekt nr 03- czasza zbiornika Obiekt nr 04- kładka żelbetowa Obiekt nr 12- pomosty dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna dla celów kąpieli, Obiekt nr 13 ukształtowanie koryta rzeki Korzennej w obrębie zbiornika na odcinku do oraz do Obiekt nr 14 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu z rzeką Korzenną w km z 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania Ogólne" Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne". 2. MATERIAŁY Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: - grunt wydobyty z wykopu, - grunt piaszczysty - humus zdjęty z terenu, - piasek, - żwir sortowany, - żwirek filtracyjny, - materiały do umocnienia wykopów. Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Zamawiającego. 3. SPRZĘT Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - agregat pompowy do iglofiltrów, - agregat prądotwórczy, - ciągnik gąsienicowy kw - ciągnik siodłowy z naczepą 16t, - kocioł do podgrzewania asfaltu, - koparka gąsienicowa 0,60 m 3, - koparko - ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0,6 m 3, - piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kw, - pompa elektryczna do 240 m 3 /h, - pompa wirnikowa, - pompa wirnikowa spalinowa m 3 /h, 18

20 - samochód dostawczy 0,9t, - samochód samowyładowczy 5-1 Ot, - samochód samowyładowczy 5t, - samochód skrzyniowy, - samochód skrzyniowy 5-1 Ot, - samochód skrzyniowy do 5t, - spawarka, - spycharka 74 kw (100 KM) Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 4. TRANSPORT Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Warunki ogólne Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne". Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B i PN-B Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: - Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. - Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, - Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać sondy poprzeczne - Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, instalację igłofiltrów i drenażu rurowego, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi. - Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać do głębokości o 0,1--0,3 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu, bloku lub przewodu rurociągowego. W przypadku występowania na głębokości posadowienia gruntów warstwy słabonośnej, wykop należy pogłębić na gł. 0,5, a pozostałe ubytki wypełnić zagęszczonym piaskiem. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane instalacje podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu. 19

21 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru Odspojenie i odkład urobku Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 1,O m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na; - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, - należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, - w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy stosować elementy obudowy według normy PN-B Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, - należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), - należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne, obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać Przygotowanie podłoża Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-85/B Rzędna wykopu obniżona będzie o 20 cm ze względu na konieczność wykonania podsypki. Podsypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, co najmniej: - przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm, - nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, bloku oporowego lub ułożeniem przewodu Zasypka i zagęszczenie gruntu Przed zasypaniem obiektów liniowych, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Stopień zagęszczenia winien wynosić 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką rozpór i deskowań wykopu. W przypadku wykopów w nawierzchniach ulic, należy wykonać całkowitą wymianę gruntu. W tym wypadku zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem. 20

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI : Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPIS TREŚCI: S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...2 S-00.00.01. Lokalizacja zaplecza Wykonawcy...17 S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...18 S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...18

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do dokumentacji projektowej p.n.:

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do dokumentacji projektowej p.n.: BIURO PROJEKTOWE mgr inż. architekt Marek Dzięglewski NIP:774-107-56-96 REGON:610-02-83-19 09-407 PŁOCK ul. Powstańców Styczniowych 17/8 tel: (024)263-62-51 fax: (024)263-62-19 abimarek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Zlecenie :ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR.24/2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 19 Kod CPV: 45112000-5... 19 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 20 D-01.02.01.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt/Zadanie: REMONT ELEWACJI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W KAMIENNEJ GORZE ul. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 36 Adres: 58-400 Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI KOD CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INWESTOR: GMINA WLEŃ Pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REMONT DROGI GMINNEJ UL. HENRYKA BRODATEGO WE WLENIU BRANŻA DROGOWA Opracowali: Andrzej Więcławski Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE Architektura - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie M a c i e j M a l i n o w s k i Ekspertyzy, orzeczenia, projekty, pomiary, badania, diagnostyka, nadzory, konsulting, usługi specjalistyczne Rok założenia

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; FAX (52) 552-96-78 NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo