Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie"

Transkrypt

1 Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie". Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. Znak sprawy: ZU /11 1

2 Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie adres siedziby: ul Bieszczadzka 2, Krosno tel fax ; NIP reprezentowana przez dyrektora Edwarda Balwierczaka zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej według systemu PEFC dla 26 nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 1. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 113, poz.759) ze zmianami, zwanej dalej ustawą". Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz Rozdziale 3, oddział 1 ustawy, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W sprawach nieuregulowanych powyższą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ile razy w SIWZ jest mowa o rozporządzeniu to chodzi o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30. grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817). 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia certyfikacji gospodarki leśnej według systemu The Programme for the Endorsement of Forest Certification zwanym dalej PEFC, w formie poziomu regionalnego dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Na przedmiot zamówienia składa się : a) przeprowadzenie audytu certyfikującego; b) uzyskanie decyzji o certyfikacji; c) przeprowadzenie procedur nadzoru za pomocą audytów planowanych i pozaplanowych w pierwszym i drugim roku ważności certyfikatu. Pierwszy audyt nadzoru- przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia audytu certyfikującego, drugi- przed upływem 24 miesięcy od dnia zakończenia audytu certyfikującego. Z przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego sporządzony zostanie przez jednostkę certyfikującą raport który zostanie dostarczony do RDLP w Krośnie. Raport zostanie 2

3 sporządzony w języku polskim. Wstępna wersja raportu zostanie przedstawiona RDLP w Krośnie nie później niż 21 dni przed zakończeniem audytu, a raport końcowy zostanie dostarczony w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy. 2. Podstawowe dane charakteryzujące przedmiot zamówienia: a) ilość nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Krośnie - 26; b) powierzchnia leśna ,99 ha. 3. Kod i nazwa dotycząca przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi audytu środowiskowego specyficznego dla danej działalności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: Przeprowadzenie audytu certyfikującego rozpoczęcie nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, zakończenie nie dłużej niż cztery miesiące od dnia podpisania umowy. Za termin zakończenia audytu certyfikacyjnego przyjmuje się przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego audytu. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tzn. posiadają akredytację PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC b) posiadania wiedzy i doświadczenia, polegających na tym, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę lub usługi o łącznej wartości minimum zł brutto, polegających na wykonaniu czynności związanych z audytem w zakresie gospodarki leśnej w systemie PEFC z udokumentowanym poświadczeniem, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dołączonych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują lub będą dysponować kompetentnym personelem audytorów i ekspertów o którym mowa w DAC-18 (Program Akredytacji jednostek Certyfikujących Gospodarkę Leśną i Łańcuch Dostaw w systemie PEFC). Audytorzy i eksperci techniczni prowadzący ocenę gospodarki leśnej, powinni spełniać wymagania o których mowa w pkt. W DCA-18 tj. posiadać: wykształcenie co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa i/lub przyrodniczym co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej doświadczenie w prowadzeniu audytów systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO9001 lub PN-EN ISO w liczbie co najmniej 20 dni audytowych; Zespół audytorów i ekspertów technicznych nie może liczyć mniej niż 4 osoby. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu osób i oświadczenia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zezwalającej na wykonanie zamówienia, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia; e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy). 3

4 2. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 należy wykazać łącznie, a ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. d) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach Wykonawcy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą. 4

5 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis został określony w pkt. 4 ust. 1 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ b) Dokument potwierdzający uzyskanie akredytacji PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na wykonaniu audytu w zakresie gospodarki leśnej, potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje, protokoły odbioru robót - załącznik nr 3 do SIWZ d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami załącznik nr 4 Wartości podane w Wykazie wykonanych usług (zał. nr 3) w walucie obcej, zostaną przeliczone na złoty polski na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia (według średniego kursu NBP dla danej waluty). Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.l pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2 niniejszej specyfikacji (dotyczy wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 5

6 udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. 7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 Ustawy). 8. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują poprzez: fax, lub pisemnie. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem: a) że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt a) - powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt a) - powyżej. 3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano zaproszenie wraz z SIWZ. 6

7 6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie merytorycznym mgr inż Jerzy Skarbek w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach , fax w zakresie proceduralnym mgr inż. Aleksander Bigaj, fax Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 8. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust.2 ustawy). 9. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 2. Jeżeli dokument załączony do oferty sporządzony jest w języku obcym, należy dołączyć do niego tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 4. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Oferta w postępowaniu na: Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie " Nie otwierać przed godz dnia r. Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 6. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 7. Wskazanym jest, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty a wszystkie kartki oferty były ponumerowane. 7

8 8. Wykonawca winien wypełnić i podpisać: formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr Oferta winna zawierać następujące dokumenty: a) formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, b)pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), c) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. 11. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ZMIANA" (pozostałe oznakowanie wg ust Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA" zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE". 14. Koperty oznakowane WYCOFANIE" będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 16. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 18. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Ustawy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, zpóźn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 8

9 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 Ustawy). 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (SEKRETARIAT DYREKTORA) do godziny 12:00 dnia r. 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy (art. 84 ust. 2 Ustawy). 3. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:00 dnia r., w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na Jego wniosek. 5. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 2. Cena ofertowa winna uwzględniać miedzy innymi: koszt uzyskania certyfikatu, obowiązkowe opłaty notyfikacyjne PEFC za trzy lata, koszty dojazdu i przejazdu audytorów, koszty pobytu, koszt wykonania audytu certyfikacyjnego i audytów nadzoru w drugim i trzecim roku obowiązywania certyfikatu, ewentualne tłumaczenia oraz ewentualnego ryzyka wynikającego z nieprzewidzianych okoliczności w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia; 3. Cena oferty zostanie przyjęta jako umowna i może uleć zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana nastąpi po zawarciu umowy, a przed upływem terminu wykonania umowy. W tym przypadku cena netto" oferty jest niezmienna, a zmianie będzie podlegać ta część ceny, która odpowiada wysokości ustawowej stawki podatku VAT w dacie wystawienia faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ") ceny netto i brutto za poszczególne usługi wchodzące w skład zadania. Suma cen za poszczególne usługi wchodzące w skład zadania winna stanowić cenę oferty 9

10 cena ofertowa brutto" = suma cen jednostkowych brutto" wchodzących w skład zadania 6. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę rozumie się cenę brutto" oferty. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający" będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający" będzie się kierował jednym kryterium, najniższą ceną: Cena oferty = 100 % 2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa oferty (C) dokonana zostanie zgodnie z formułą: C=C min /C ob *100pkt gdzie: Cmin - najniższa cena oferty spośród ofert ważnych Cob - cena oferty badanej 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Pozostałe oferty zajmą miejsca niższe - odpowiednio do ilości uzyskanych punktów. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru. 5. W przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez tego typu Wykonawców zawierają jedynie cenę netto. Obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) spoczywa na Zamawiającym. Tym samym, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej netto podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT (art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy). 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi na piśmie o wynikach postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta; 10

11 e) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej (ust. 3 pkt a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia notyfikacji PEFC Polska do prowadzenia certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z winy wykonawcy. Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający" wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ". Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie. 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy (art. 179 ust. 1 Ustawy). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać się z treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 11

12 upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w ust. 8 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w ust. 10 jw. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwane dalej orzeczeniem". 15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innych Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi UZP w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycje uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 12

13 sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 jw. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem UZP lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy. 21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17. listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 17. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający" dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający" dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający przewiduje rozliczenia wyłącznie w złotych polskich 22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 23. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia i żąda wskazania w ofercie (formularz ofertowy - załącznik nr 1), która część zadania zostanie wykonana przez podwykonawców, pod warunkiem posiadania przez podwykonawcę akredytacji PCA, o której mowa w punkcie 4.1.a oraz notyfikacji PFCE Polska. 24. Załączniki do specyfikacji Załącznikami do SIWZ" są : 1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22. ust. 1 Ustawy, 3. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług. 13

14 4. Załącznik nr 4 Wykaz osób 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy 4. Załącznik nr 6 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy osób fizycznych) 5. Załącznik nr 7 - Wzór umowy. ZATWIERDZAM : Krosno..2011r. 14

15 .. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie" i wymaganiami określonymi w SIWZ: 1. Oferujemy wykonanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu za cenę:... zł, słownie... zł, w tym podatek VAT... zł., zgodnie z kosztorysem ofertowym zamieszczonym poniżej: Lp Wyszczególnienie usługi Wartość netto 1 Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego gospodarki leśnej według standardów PEFC; VAT % Wartość podatku PLN Wartość brutto 2 Opłata notyfikacyjna PEFC 3 Przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru 4 Opłata notyfikacyjna PEFC 5 Przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru 6 Opłata notyfikacyjna PEFC 7 Ogółem wartość usługi 15

16 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, począwszy od terminu składania ofert tj. (Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 5. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 1 : W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Numer fax i/lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy który może służyć do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą: Fax: 8. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr... (wraz z załącznikami). Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od... do... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 9. Załączniki: Oświadczenie w trybie art. 22. ust. 1 Ustawy, Wykaz wykonanych usług. Wykaz osób Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy osób fizycznych) (proszę dopisać pozostałe załączniki).dnia... podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 16

17 .. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczęć wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oświadczam, że: Spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczące: l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej dnia..... podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 17

18 .. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczęć wykonawcy Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, potwierdzonych dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie Lp- Nazwa zadania Wartość Czas realizacji usług Początek Zakończenie Zamawiający (nazwa adres, telefon) 1 A B C D E F Do wykazu muszą być dołączone dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie... dnia... podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 18

19 ZU /11 Załącznik nr 4.. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczątka wykonawcy WYKAZ OSÓB, KTÓRE ZE STRONY WYKONAWCY BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE pn. Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Lp. Imię i nazwisko Rola w zamówi eniu Audytor \ Ekspert technicz ny Wykształce nie (rodzaj, stopień i kierunek) Doświadczenie zawodowe Ilość lat pracy w gospodarce leśnej / miejsce pracy Ilość dni przeprowadzonych audytów w systemach zarządzania wg norm PN-EN ISO lub PN-EN ISO 14001) Rodzaj zatrudn./dyspon ow. (umowa o pracę, umowa zlecenie, inna forma) podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 19

20 ZU /11 Załącznik nr 5.. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczątka wykonawcy OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczony na Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oświadczam, że: Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. l pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)... dnia.... podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 20

21 ZU /11 Załącznik nr 6.. pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy lub pieczątka wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma i adres Wykonawcy) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej na poziomie regionalnym według systemu PEFC dla nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie" oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia mojej osoby z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm), tj. - w stosunku do mojej osoby nie ogłoszono upadłości, - po ogłoszeniu upadłości zawarłem(łam) układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*. * niepotrzebne skreślić,.. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 21

22 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY UMOWA nr /2011 zawarta w dniu r. w Krośnie pomiędzy Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, Krosno, NIP: , reprezentowaną przez Dyrektora zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.., NIP:, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej / lub KRS w pod nr, reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą zadania pn.: Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC w RDLP w Krośnie Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu certyfikującego oraz audytów w nadzorze, uzyskanie certyfikatu i nadzór nad certyfikatem poprzez przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru o których mowa w 4 pkt.2, według kryteriów gospodarki leśnej w systemie PEFC. 2. Wszystkie czynności wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyć Zamawiającego, tj. biura RDLP w Krośnie oraz nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Krośnie. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 4. Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy Celem audytu certyfikacyjnego będzie przeprowadzenie wdrożonej u Zamawiającego oceny gospodarki leśnej na zgodność z wymaganiami Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC. Audyt przeprowadzony zostanie w dwóch etapach, na zasadach określonych w normie PN-EN ISO Wykonawca przystąpi do audytu po dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentacji gospodarki leśnej zgodnie z pisemnym wykazem dokumentów przekazanym przez Wykonawcę. 3. Rozpoczęcie audytu certyfikującego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Skład zespołu przeprowadzającego audyt oraz plan audytu będzie przedstawiony Zamawiającemu. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z audytu. o Raport z audytu dostarczony do RDLP w Krośnie zostanie sporządzony w języku polskim. o Wstępna wersja raportu zostanie przedstawiona RDLP w Krośnie nie później niż 21 dni przed zakończeniem audytu, a raport końcowy zostanie dostarczony w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy; 22

23 o Zamawiający zastrzega sobie prawo uwag i zastrzeżeń do ustaleń wstępnej wersji raportu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania Przekazanie certyfikatu Zamawiającemu nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania przez strony umowy. 2. Wydany przez Wykonawcę certyfikat będzie ważny przez okres 3 lat od daty jego wystawienia. 3. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy odpowiednią decyzję wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko faktycznie poniesione i udokumentowane przez niego koszty. 4. W okresie ważności certyfikatu Zamawiający będzie: a) utrzymywać prowadzoną przez siebie gospodarkę leśną zgodnie z wymaganiami Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC oraz dokumentacją gospodarki leśnej, b) informować Wykonawcę o wszystkich ważnych zmianach gospodarki leśnej i struktury organizacyjnej oraz będzie przechowywał zapisy, dotyczące wszystkich reklamacji, także działań korygujących i zapobiegawczych. 5. Zamawiający ma prawo powoływać się na certyfikat wydany przez Wykonawcę w celach marketingowych oraz w kontaktach z klientami wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem. 6. Zamawiający zaprzestanie powoływania się na certyfikat z chwilą: a) wygaśnięcia ważności certyfikatu, b) otrzymania decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, c) otrzymania decyzji o odmowie wznowienia ważności certyfikatu. 7. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić certyfikat do Wykonawcy w przypadku otrzymania decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu. 8. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku ustania przyczyn powodujących jego zawieszenie. 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia jednostce akredytującej informacji poufnych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych podczas procesu certyfikacji. 10. Wykonawca będzie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych listem poleconym, kurierem lub w równoważny sposób zapewniający uzyskanie potwierdzenia otrzymania przesyłki przez adresata. 11. Obowiązującym językiem w korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie wyłącznie język polski. Dokumenty obcojęzyczne dotyczące certyfikacji gospodarki leśnej Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym dokumentów na język polski. 12. Jeżeli Zamawiający nie dostosuje swojej gospodarki leśnej do nowych wymagań zgodnie z pismem, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca może cofnąć certyfikat W okresie ważności certyfikatu systemu gospodarki leśnej Zamawiającego, sprawowany będzie nadzór poprzez przeprowadzane przez Wykonawcę audyty nadzoru planowane, a także z krótkim terminem powiadamiania. 2. Pierwszy audyt nadzoru planowany Wykonawca przeprowadzi przed upływem 12 miesięcy od daty zakończenia audytu certyfikacyjnego. Drugi audyt nadzoru zostanie przeprowadzony 23

24 przed upływem kolejnych 24 miesięcy od daty zakończenia audytu certyfikacyjnego. Ostateczny termin wykonania umowy ustala się nie później niż do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Audyty z krótkim terminem powiadamiania Wykonawca przeprowadzi w przypadku: a) powstania wątpliwości co do spełniania przez Zamawiającego warunków certyfikacji i podjętych zobowiązań zgodnie z niniejszą umową lub na wniosek Zamawiającego, b) skarg na certyfikowanego Zamawiającego, c) oceny wprowadzonych zmian, o których mowa w 3 punkt Wszystkie audyty gospodarki leśnej będą przeprowadzane w języku polskim. 5 Umowa nie reguluje praw i zasad używania logo PEFC. Prawa i zasady używania logo PEFC określone są przez dokumenty PEFC Proces certyfikacji może zostać przerwany przez każdą ze stron w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 2. Przerwanie procesu certyfikacji ma miejsce wówczas, gdy: a) jedna ze stron nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, b)zamawiający nie wykona działań korygujących po audycie, w terminie uzgodnionym Wykonawcą, c) Zamawiający nie uzupełni wymaganych przez Wykonawcę informacji w uzgodnionym terminie. 3. Zawieszenie ważności certyfikatu następuje w przypadku: a) zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z certyfikatu, b) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego audytu w ramach nadzoru, niezgodności z kryteriami będącymi podstawą certyfikacji, c) niemożliwości przeprowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji, 4. Cofnięcie certyfikatu może być następstwem: a) świadomego naruszenia przez Zamawiającego praw klienta, b) uniemożliwienia przez Zamawiającego przeprowadzenia audytu nadzoru, c) niespełnienia w ustalonym terminie warunków, postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu. 5. Decyzja o zawieszeniu ważności lub cofnięciu certyfikatu jest przekazywana Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. 6. Zawieszenie certyfikatu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres ważności wydanego certyfikatu. 2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie u siebie audytu certyfikacyjnego oraz audytów nadzoru, a także zapewni audytorom Wykonawcy dostęp do dokumentacji i obszarów działalności, związanych z audytem certyfikacji, jak również udzieli wymaganych informacji. 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerwania procesu certyfikacji i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego nie wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a także w przypadku, gdy opóźnienie w płatnościach faktur przekroczy 30 dni. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z korzystania usług Wykonawcy i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego nie 24

25 wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, oraz przyczyn i trybie określonym w art k.c.. 5. O powodach ewentualnego rozwiązania umowy strony poinformują się na piśmie Opłaty za prowadzone przez Wykonawcę prace ustala się w następującej wysokości: a) opłata za audyt certyfikacyjny, obejmująca koszt przeprowadzenia audytu (w tym: przejazdy, dojazdy, wyżywienie i noclegi audytorów, obserwatorów, tłumaczy) oraz roczna opłata notyfikacyjna PEFC PLN, wraz z należnym podatkiem VAT, b) opłata za pierwszy audyt nadzoru po 12 miesiącach od audytu certyfikacyjnego (w tym: przejazdy, dojazdy, wyżywienie i noclegi audytorów, obserwatorów, tłumaczy) oraz roczna opłata notyfikacyjna PEFC PLN, wraz z należnym podatkiem VAT, c) opłata za drugi audyt nadzoru po 12 miesiącach od pierwszego audytu nadzoru (w tym: przejazdy, dojazdy, wyżywienie i noclegi audytorów, obserwatorów, tłumaczy) oraz roczna opłata notyfikacyjna PEFC PLN, wraz z należnym podatkiem VAT. 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy podatek będzie doliczany do wynagrodzenia netto w wartościach wynikających z obowiązujących przepisów. 3. Koszty rocznej opłaty notyfikacyjnej PEFC Polska leżą po stronie Wykonawcy. 4. W przypadku przerwania przez Zamawiającego z jego winy procesu certyfikacji, opłatę za przeprowadzone prace certyfikacyjne ustali Wykonawca zgodnie ze stanem zaawansowania prac, przedstawiając Zamawiającemu zestawienie poniesionych kosztów. 5. Termin zapłaty za usługi objęte umową wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury. 6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dot. opłat, o których mowa w ust. 1. pkt. a) będzie przekazanie kompletnej dokumentacji audytu Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania certyfikatu uznanego przez PEFC Polska. 7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dot. opłat, o których mowa w ust. 1. pkt. b) i c) będzie wykonanie nadzoru nad certyfikatem po upływie kolejno 2 i 3 roku ważności certyfikatu. 8. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% brutto wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 a) za każdy dzień opóźnienia, b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 pkt a). 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. W przypadku określonym w ust. 3. postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 25

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku.

pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku. Znak sprawy SA 2717 36/2009 OGŁOSZENIE O: Zamówieniu poniżej wartości 14 000 euro pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku. Trawica, grudzień 2009 r. 1 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa sortów mundurowych leśnika i BHP dla pracowników biura RDLP w Krośnie na rok 2015

Dostawa sortów mundurowych leśnika i BHP dla pracowników biura RDLP w Krośnie na rok 2015 Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Dostawa sortów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo DRAWNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ): OBSŁUGA GEODEZYJNA NADLEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA WARUNKÓW PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Specyfikację zatwierdził : Spała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE Białystok 2010.04.29 KO-341-1/AB/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE KOD CPV:30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

E. INSTRUKCJA ORAZ INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

E. INSTRUKCJA ORAZ INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW. 1 D. MOŻLIWOSĆ ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. 1. Możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia, jeżeli dojdzie do przedłużenia terminu wykonania nadzorowanej inwestycji. Z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII tel. 91 38 22 456, 91 38 250 71, fax. 91 38 250 70, kom. +48 513 167 450 e-mail: kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl www: http://www.piw3207.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo