UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok"

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 5-8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2) wydatki związane z realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane w wysokości zł, i przekazane w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 3. Określa się na lata wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zł. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: 1) przychody zł, 2) wydatki zł,

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5, 2) na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków WRPO i PROW określone w załączniku Nr 6, 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami także wydatków majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, b) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych, c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł i w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie zł. 14. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla sołectwa Niepruszewo zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Andrzej Jankowski

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/284/09 Plan dochodów na 2010 r. Dz. Rozdz. Źródło dochodów w tym: Ogółem Bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób podatek od działalności gospodarczej osób opłacony w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 0310 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz na ubezpieczenia społeczne 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy z usług Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM DOCHODY PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVLII/284/09 Plan wydatków na 2010 r. Dz. Rozdz. Nazwa w tym: Ogółem Bieżące Majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące

7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Spółki wodne wydatki bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sieci wodociągowej- Dobieżyn ul. Bukowska budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie budowa oczyszczalni ścieków w m. Dobra Izby rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa centrum wsi Nieruszewo W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja budowy chodnika na ul. Grodziskiej od obwodnicy do ul Lipowej Drogi publiczne gminne wydatki bieżące W tym: do dyspozycji sołectw wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kompleksowe uzbrojenie terenów AG w Niepruszewie poprzez budowę dróg wewnętrznych (ul. Jodłowa i Cisowa) wraz z budową przyłączy gazu ziemnego i wody. - budowa drogi w Wygodzie projekt budowy ulic na osiedlu Wielkawieś modernizacja Pl. Przemysława w Buku W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych i socjalnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące Prace geodezyjno kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich w tym: - - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: - - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - Wynagrodzenia i składki od nich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu rozbudowy strażnicy w Dakowych Suchych Obrona cywilna wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przedszkola wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje celowe przekazane gminie 2310 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Gimnazja wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Szkoły Zawodowe wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżąc Pozostała działalność wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące Zwalczanie narkomani wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące

12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku: Etap III III zadanie I, zadanie II i zadanie projekt budowy kanalizacji deszczowej w Buku ul. Przykop budowa separatorów nr 4, 5, projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buk w ul: Mury, Pl. ST. Reszki, Browarnej, Św. Rocha, Tylna, Rzeźnicka, Szewska, Wąska, Boh. Bukowskich, W tym: wydatki na programy finansowane z UE Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne

14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz jednostek budżetowych - zakup śmieciarki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące W tym: środki funduszu sołeckiego Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetlenia ulicznego: * Niepruszewo dokończenie ul. Poznańskiej zł *Wielkawieś ul. Boh. Bukowskich, Ogrodowa, Boczna, Nowa, Niegolewskich, * Projekt i wykonawstwo Dobieżyn ul. Stęszewska i Niepruszewo ul Wiśniowa *wymiana oświetlenia na nowe słupy w Niepruszewie działki rekreacyjne *opracowanie PT i budowa oświetlenia ulicznego solarnego - Wielkawieś ul. Jana Pawła II na odcinku od Parku Harcerza do Stacji Awtank Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: środki do dyspozycji sołectw środki funduszu sołeckiego dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki wydatki bieżące dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki bieżące dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki bieżące dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: Środki funduszu sołeckiego wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokończenie boiska wielofunkcyjnego na stadionie budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Niepruszewie, budowa drugiego boiska do koszykówki przebudowa boiska w Dakowych Suchych przebudowa boiska w Otuszu - Niepruszewo plaża toalety OGÓŁAM WYDATKI

16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/284/09 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Nazwa Dotacje Wydatki Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Razem

17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/284/09 DOCHODY I WYDATKI W 2010 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH DRODZE: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. w złotych Klasyfikacja Dz. Rozdz. Nazwa Dotacje Wydatki Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne powiatowe W tym: Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Razem

18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/284/09 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Nazwa programu Cel nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wydatki 2010 r r r Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Budowa sieci kanalizacji deszczowej osiedla w Wielkiejwsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie Etap I Kompleksowe uzbrojenie terenów AG w Niepruszewie poprzez budowę dróg wewnętrznych (ul. Jodłowa i Cisowa) wraz z budową przyłączy gazu ziemnego i wody. Modernizacja Placu Przemysława i ul. Poznańskiej w Buku Zakup śmieciarki Budowa Centrum wsi Niepruszewo Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk i Wielkiejwsi III etap w tym: Zadanie I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ul: Grodziskiej, cz. Mury, Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk

19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Całkowity okres realizacji programu gospodarczego pn: Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Poprzecznej, Kościelnej, Ratuszowej, cz. Poznańskiej Strzeleckiej i Łąkowej Zadanie II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ul Przykop Zadanie III -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Szkolnej, Otuskiej, Basztowej, Sportowej, b/nazwy, Rzemieślniczej oraz na osiedlu domów jednorodzinnych AMT w Wielkiejwsi Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego na stadionie Budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku budowa oświetlenia ulicznego w Niepruszewie ul. Poznańska do Kalw, odcinek do ul. Leśnej Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Niepruszewie Zadania do wykonania w latach Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Ogółem

20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/284/09 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI L.p Projekt Kategori a Interwen cji funduszy struktura lnych Klasyfika cja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu UE Razem wydatki (9+13) Wydat. razem ( ) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania Z tego źródła finansowania Pożyczki Obligacje Pozostałe wydatki poż. z pożyczki obligacje pozostałe i kredyty razem budżtu i kredyty ( ) państwa Wydatki majątk. Razem w Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś III Działanie 3.1 Nazwa projektu Odnowa i rozwój wsi Razem wydatki z tego: w 2010 r Program Środowiska Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet III Działanie 3.4 Nazwa projektu Gospodarka wodno ściekowa Razem wydatki Z tego: w 2010 r Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet I Działanie 1.7 Nazwa projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych Razem wydatki Z tego: w 2010 r

21 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2010 R. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych L.P. Treść Plan Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem Spłaty kredytów kredytów pożyczek krajowych Wykup innych papierów wartościowych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/284/09 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 R. Dz. Rozdz. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych w złotych DOTACJE CELOWE Ogółem DOTACJE PODMIOTOWE Ogółem Łącznie dotacje Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLANY PRZYCHODÓW WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 w złotych Przychody lub Dochody Wydatki W tym: w tym: L.p. Wyszczególnienie Ogółem dotacja z Ogółem wpłata do budżetu budżetu 1. Zakład budżetowy

22 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku Ogółem Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010 w złotych Przychody lub Dochody Wydatki L.p. Wyszczególnienie Ogółem W tym: Ogółem w tym: dotacja z wpłata do budżetu budżetu I. Rachunek dochodów własnych: Przedszkole w Buku Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepruszewie Ogółem Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLAN PRZYCHODÓW WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R. w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan I. Przychody wpływy z różnych opłat II. Wydatki Wydatki bieżące dotacje przekazane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne funduszy celowych PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK I. I. Stan Stan na na początek początek roku roku - - a) konkursy ekologiczne II. II. Przychody Przychody b) wycieczka dla uczniów szkół na obiekty służące w tym: w tym: ochronie środowiska zlokalizowane na terenie gminy wpływy z Urzędu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze Wielkopolskiego i wprowadzanie w z nim tytułu zmian opłat za gospodarcze środowiska Ogółem korzystanie środków ze I środowiska + II i wprowadzanie w nim III. zmian Wydatki w tym: Ogółem stan środków I + II c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska Zielono Mi Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką 1. III. edukacja Wydatki ekologiczna odpadami: a) w konkursy tym: ekologiczne a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt b) 1. wycieczka edukacja dla ekologiczna uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska b) dofinansowanie zlokalizowane kosztów na terenie usuwania gminy i unieszkodli- 23

23 c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska Zielono Mi Dziennik Realizacja Urzędowy przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: a) Województwa dofinansowanie Wielkopolskiego odbioru padłych Nr 79 zwierząt Poz b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych c) wiania zakup wyrobów worków do azbestowych zbiórki posegregowanych odpadów ścieków d) c) odbiór zakup odpadów worków problemowych do zbiórki posegregowanych tzw. GRATOWÓZ odpadów Dotacja z funduszu celowego przekazana dla e) f) wydruk ulotek (dot. Odpadów) d) selektywna odbiór odpadów zbiórka surowców problemowych wtórnych tzw GRATO- ZGK Buk dot. wysypiska śmieci Odbiór odpadów biodegradowanych WÓZ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Opracowanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska śmieci e) Dotacja wydruk z funduszu ulotek (dot. celowego Odpadów) przekazana dla ZGK Buk dot. wysypiska 5. f) Odbiór selektywna odpadów zbiórka biodegradowanych surowców wtórnych IV. Stan środków na koniec roku Opracowanie Dofinansowanie sprawozdania przydomowych z Programu Ochrony oczyszczalni Środowiska IV. Stan środków na koniec roku 300 WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2010 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział w przyp. pełnej Kwota szczeg. budżtu 1. Sołectwo Dobra-Sznyfin Sołectwo Dakowy Suche Sołectwo Dobieżyn Sołectwo Niepruszewo Sołectwo Otusz Sołectwo Szewce Sołectwo Wiktorowo- Pawłówko Sołectwo Wysoczka Żegowo Sołectwo Cieśle Sołectwo Wielkawieś Sołectwo Kalwy Ogółem Dział zł Dział zł WYKAZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2010 Załącznik Nr 13 Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych w przyp. L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział pełnej szczeg. Kwota budżtu 1. Sołectwo Niepruszewo

24 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 1569, zamontowanie jednego punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej w kierunku na Otusz Sołectwo Niepruszewo - organizacja przez sołectwo festynu Wianki zł, - zakup materiału do uszycia strojów ludowych dla KGW Niepruszewo zł, - zakup radiomagnetofonu z odtwarzaczem płyt CD na potrzeby Domu Kultury 500 zł - organizacja spotkania kulturalnointegracyjnego dla organizacji działających na terenie sołectwa zł, - doposażenie Sali w Domu Kultury 800 zł Sołectwo Niepruszewo - współfinansowanie montażu ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Jarzębinowej zł, - zakup strojów reprezentacyjnych sportowych z oznaczeniem nazwy miejscowości oraz nazwy strony internetowej na turniejach oraz zawodach sportowych i imprezach kulturalno rozrywkowych, zł Ogółem Dział zł Dział zł Dział zł UCHWAŁA Nr XXXII/272/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Nr XXXII/272/09 W SOMPOLNIE RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 30 grudnia 2009 r. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt w 4 i sprawie: 9 łit. i, pkt uchwalenia 10 ustawy z dnia budżetu 8 marca Gminy 1990 Sompolno r. o samorządzie na 2010 gminnym rok (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz za zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. l pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz Na ze podstawie zm.) w związku art. 18 z art. ust ust. pkt i ustawy 9 lit. i, z dnia pkt sierpnia Dochody, r. przepisy o których wprowadzające mowa ustawę w ust. o finansach 1 obejmują publicznych ustawy (Dz.U. z dnia Nr 8157, marca poz ) r. Rada o samorządzie uchwala co następuje: gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz za zm.), 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu w szczególności: 1. art , 212, Ustala 214, się łączną 215, 222, kwotę , dochodów 239, budżetu 258 na 2010 i administracji rok w wysokości rządowej ,00 i innych zł, z tego: zadań zleconych dochody ust. 3 ustawy bieżące w z kwocie dnia ,00 sierpnia 2009 zł r. o finansach ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z - dochody publicznych majątkowe (Dz.U. w kwocie Nr 157, ,00 poz. 1240) zł zgodnie oraz art. z załącznikiem załącznikiem Nr l Nr , Dochody, 184 ust. o których 1 pkt mowa 10, ustawy w ust. l z obejmują dnia 30 w czerwca szczególności: 1) 2005 dotacje r. o finansach celowe realizację publicznych zadań (Dz.U. z zakresu Nr administracji 249, poz. rządowej i innych Ustala zadań się łączną zleconych kwotę ustawami wydatków w wysokości budżetu , ze zł, zm.) zgodnie w związku z załącznikiem z art. Nr ust. 4-5 ustawy na 2010 rok w wysokości ,07 zł, 2. z dnia sierpnia Ustala się 2009 łączną r. kwotę przepisy wydatków wprowadzające budżetu na 2010 rok z tego: w wysokości ,07 zł, z tego: ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. - wydatki bieżące w wysokości ,07 zł, ) wydatki Rada bieżące uchwala w wysokości co następuje: ,07 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem zł zgodnie z Nr załącznikiem 2. Nr Wydatki 1. Ustala o których się łączną mowa w kwotę ust. l obejmują dochodów w szczególności: budżetu 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 na 2010 rok w wysokości ,00 zł, z tego: szczególności: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, - dochody bieżące w kwocie ,00 zł 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. l pkt 2 i 3, w części związanej z - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,07, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 3. zgodnie Ustala z się załącznikiem wykaz zadań Nr majątkowych 1 na 2010 rok zgodnie z w załącznikiem wysokości nr ,00 4. zł, zgodnie z załączni- 25

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo