UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok"

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XVLII/284/09 RADY MIASTA I GMINY BUK w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 5-8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2) wydatki związane z realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane w wysokości zł, i przekazane w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 3. Określa się na lata wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zł. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: 1) przychody zł, 2) wydatki zł,

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5, 2) na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków WRPO i PROW określone w załączniku Nr 6, 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami także wydatków majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, b) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych, c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł i w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie zł. 14. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla sołectwa Niepruszewo zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Andrzej Jankowski

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/284/09 Plan dochodów na 2010 r. Dz. Rozdz. Źródło dochodów w tym: Ogółem Bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób podatek od działalności gospodarczej osób opłacony w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 0310 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz na ubezpieczenia społeczne 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych 6299 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy z usług Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM DOCHODY PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVLII/284/09 Plan wydatków na 2010 r. Dz. Rozdz. Nazwa w tym: Ogółem Bieżące Majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące

7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Spółki wodne wydatki bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sieci wodociągowej- Dobieżyn ul. Bukowska budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie budowa oczyszczalni ścieków w m. Dobra Izby rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa centrum wsi Nieruszewo W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja budowy chodnika na ul. Grodziskiej od obwodnicy do ul Lipowej Drogi publiczne gminne wydatki bieżące W tym: do dyspozycji sołectw wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kompleksowe uzbrojenie terenów AG w Niepruszewie poprzez budowę dróg wewnętrznych (ul. Jodłowa i Cisowa) wraz z budową przyłączy gazu ziemnego i wody. - budowa drogi w Wygodzie projekt budowy ulic na osiedlu Wielkawieś modernizacja Pl. Przemysława w Buku W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych i socjalnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące Prace geodezyjno kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich w tym: - - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: - - wynagrodzenie i składki od nich dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: - - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - Wynagrodzenia i składki od nich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu rozbudowy strażnicy w Dakowych Suchych Obrona cywilna wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przedszkola wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje celowe przekazane gminie 2310 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Gimnazja wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Szkoły Zawodowe wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżąc Pozostała działalność wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące Zwalczanie narkomani wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące

12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku: Etap III III zadanie I, zadanie II i zadanie projekt budowy kanalizacji deszczowej w Buku ul. Przykop budowa separatorów nr 4, 5, projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buk w ul: Mury, Pl. ST. Reszki, Browarnej, Św. Rocha, Tylna, Rzeźnicka, Szewska, Wąska, Boh. Bukowskich, W tym: wydatki na programy finansowane z UE Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne

14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz jednostek budżetowych - zakup śmieciarki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące W tym: środki funduszu sołeckiego Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetlenia ulicznego: * Niepruszewo dokończenie ul. Poznańskiej zł *Wielkawieś ul. Boh. Bukowskich, Ogrodowa, Boczna, Nowa, Niegolewskich, * Projekt i wykonawstwo Dobieżyn ul. Stęszewska i Niepruszewo ul Wiśniowa *wymiana oświetlenia na nowe słupy w Niepruszewie działki rekreacyjne *opracowanie PT i budowa oświetlenia ulicznego solarnego - Wielkawieś ul. Jana Pawła II na odcinku od Parku Harcerza do Stacji Awtank Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: środki do dyspozycji sołectw środki funduszu sołeckiego dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki wydatki bieżące dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz wydatki bieżące dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki bieżące dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: Środki funduszu sołeckiego wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokończenie boiska wielofunkcyjnego na stadionie budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Niepruszewie, budowa drugiego boiska do koszykówki przebudowa boiska w Dakowych Suchych przebudowa boiska w Otuszu - Niepruszewo plaża toalety OGÓŁAM WYDATKI

16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/284/09 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Nazwa Dotacje Wydatki Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Razem

17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/284/09 DOCHODY I WYDATKI W 2010 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH DRODZE: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. w złotych Klasyfikacja Dz. Rozdz. Nazwa Dotacje Wydatki Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne powiatowe W tym: Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Razem

18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/284/09 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Nazwa programu Cel nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wydatki 2010 r r r Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Budowa sieci kanalizacji deszczowej osiedla w Wielkiejwsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie Etap I Kompleksowe uzbrojenie terenów AG w Niepruszewie poprzez budowę dróg wewnętrznych (ul. Jodłowa i Cisowa) wraz z budową przyłączy gazu ziemnego i wody. Modernizacja Placu Przemysława i ul. Poznańskiej w Buku Zakup śmieciarki Budowa Centrum wsi Niepruszewo Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk i Wielkiejwsi III etap w tym: Zadanie I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ul: Grodziskiej, cz. Mury, Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk

19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Całkowity okres realizacji programu gospodarczego pn: Plan Rozwoju Lokalnego M i G Buk wraz z WPI do roku 2013 Poprzecznej, Kościelnej, Ratuszowej, cz. Poznańskiej Strzeleckiej i Łąkowej Zadanie II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ul Przykop Zadanie III -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Szkolnej, Otuskiej, Basztowej, Sportowej, b/nazwy, Rzemieślniczej oraz na osiedlu domów jednorodzinnych AMT w Wielkiejwsi Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego na stadionie Budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku budowa oświetlenia ulicznego w Niepruszewie ul. Poznańska do Kalw, odcinek do ul. Leśnej Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Niepruszewie Zadania do wykonania w latach Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Urząd Miasta i Gminy Buk Ogółem

20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/284/09 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI L.p Projekt Kategori a Interwen cji funduszy struktura lnych Klasyfika cja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu UE Razem wydatki (9+13) Wydat. razem ( ) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania Z tego źródła finansowania Pożyczki Obligacje Pozostałe wydatki poż. z pożyczki obligacje pozostałe i kredyty razem budżtu i kredyty ( ) państwa Wydatki majątk. Razem w Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś III Działanie 3.1 Nazwa projektu Odnowa i rozwój wsi Razem wydatki z tego: w 2010 r Program Środowiska Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet III Działanie 3.4 Nazwa projektu Gospodarka wodno ściekowa Razem wydatki Z tego: w 2010 r Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet I Działanie 1.7 Nazwa projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych Razem wydatki Z tego: w 2010 r

21 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2010 R. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych L.P. Treść Plan Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem Spłaty kredytów kredytów pożyczek krajowych Wykup innych papierów wartościowych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/284/09 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 R. Dz. Rozdz. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych w złotych DOTACJE CELOWE Ogółem DOTACJE PODMIOTOWE Ogółem Łącznie dotacje Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLANY PRZYCHODÓW WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 w złotych Przychody lub Dochody Wydatki W tym: w tym: L.p. Wyszczególnienie Ogółem dotacja z Ogółem wpłata do budżetu budżetu 1. Zakład budżetowy

22 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku Ogółem Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010 w złotych Przychody lub Dochody Wydatki L.p. Wyszczególnienie Ogółem W tym: Ogółem w tym: dotacja z wpłata do budżetu budżetu I. Rachunek dochodów własnych: Przedszkole w Buku Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepruszewie Ogółem Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/284/09 PLAN PRZYCHODÓW WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R. w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan I. Przychody wpływy z różnych opłat II. Wydatki Wydatki bieżące dotacje przekazane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne funduszy celowych PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK I. I. Stan Stan na na początek początek roku roku - - a) konkursy ekologiczne II. II. Przychody Przychody b) wycieczka dla uczniów szkół na obiekty służące w tym: w tym: ochronie środowiska zlokalizowane na terenie gminy wpływy z Urzędu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze Wielkopolskiego i wprowadzanie w z nim tytułu zmian opłat za gospodarcze środowiska Ogółem korzystanie środków ze I środowiska + II i wprowadzanie w nim III. zmian Wydatki w tym: Ogółem stan środków I + II c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska Zielono Mi Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką 1. III. edukacja Wydatki ekologiczna odpadami: a) w konkursy tym: ekologiczne a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt b) 1. wycieczka edukacja dla ekologiczna uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska b) dofinansowanie zlokalizowane kosztów na terenie usuwania gminy i unieszkodli- 23

23 c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska Zielono Mi Dziennik Realizacja Urzędowy przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: a) Województwa dofinansowanie Wielkopolskiego odbioru padłych Nr 79 zwierząt Poz b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych c) wiania zakup wyrobów worków do azbestowych zbiórki posegregowanych odpadów ścieków d) c) odbiór zakup odpadów worków problemowych do zbiórki posegregowanych tzw. GRATOWÓZ odpadów Dotacja z funduszu celowego przekazana dla e) f) wydruk ulotek (dot. Odpadów) d) selektywna odbiór odpadów zbiórka surowców problemowych wtórnych tzw GRATO- ZGK Buk dot. wysypiska śmieci Odbiór odpadów biodegradowanych WÓZ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Opracowanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska śmieci e) Dotacja wydruk z funduszu ulotek (dot. celowego Odpadów) przekazana dla ZGK Buk dot. wysypiska 5. f) Odbiór selektywna odpadów zbiórka biodegradowanych surowców wtórnych IV. Stan środków na koniec roku Opracowanie Dofinansowanie sprawozdania przydomowych z Programu Ochrony oczyszczalni Środowiska IV. Stan środków na koniec roku 300 WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2010 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział w przyp. pełnej Kwota szczeg. budżtu 1. Sołectwo Dobra-Sznyfin Sołectwo Dakowy Suche Sołectwo Dobieżyn Sołectwo Niepruszewo Sołectwo Otusz Sołectwo Szewce Sołectwo Wiktorowo- Pawłówko Sołectwo Wysoczka Żegowo Sołectwo Cieśle Sołectwo Wielkawieś Sołectwo Kalwy Ogółem Dział zł Dział zł WYKAZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2010 Załącznik Nr 13 Uchwały Nr XLVII/284/09 w złotych w przyp. L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział pełnej szczeg. Kwota budżtu 1. Sołectwo Niepruszewo

24 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 1569, zamontowanie jednego punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej w kierunku na Otusz Sołectwo Niepruszewo - organizacja przez sołectwo festynu Wianki zł, - zakup materiału do uszycia strojów ludowych dla KGW Niepruszewo zł, - zakup radiomagnetofonu z odtwarzaczem płyt CD na potrzeby Domu Kultury 500 zł - organizacja spotkania kulturalnointegracyjnego dla organizacji działających na terenie sołectwa zł, - doposażenie Sali w Domu Kultury 800 zł Sołectwo Niepruszewo - współfinansowanie montażu ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Jarzębinowej zł, - zakup strojów reprezentacyjnych sportowych z oznaczeniem nazwy miejscowości oraz nazwy strony internetowej na turniejach oraz zawodach sportowych i imprezach kulturalno rozrywkowych, zł Ogółem Dział zł Dział zł Dział zł UCHWAŁA Nr XXXII/272/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Nr XXXII/272/09 W SOMPOLNIE RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 30 grudnia 2009 r. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt w 4 i sprawie: 9 łit. i, pkt uchwalenia 10 ustawy z dnia budżetu 8 marca Gminy 1990 Sompolno r. o samorządzie na 2010 gminnym rok (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz za zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. l pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz Na ze podstawie zm.) w związku art. 18 z art. ust ust. pkt i ustawy 9 lit. i, z dnia pkt sierpnia Dochody, r. przepisy o których wprowadzające mowa ustawę w ust. o finansach 1 obejmują publicznych ustawy (Dz.U. z dnia Nr 8157, marca poz ) r. Rada o samorządzie uchwala co następuje: gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz za zm.), 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu w szczególności: 1. art , 212, Ustala 214, się łączną 215, 222, kwotę , dochodów 239, budżetu 258 na 2010 i administracji rok w wysokości rządowej ,00 i innych zł, z tego: zadań zleconych dochody ust. 3 ustawy bieżące w z kwocie dnia ,00 sierpnia 2009 zł r. o finansach ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z - dochody publicznych majątkowe (Dz.U. w kwocie Nr 157, ,00 poz. 1240) zł zgodnie oraz art. z załącznikiem załącznikiem Nr l Nr , Dochody, 184 ust. o których 1 pkt mowa 10, ustawy w ust. l z obejmują dnia 30 w czerwca szczególności: 1) 2005 dotacje r. o finansach celowe realizację publicznych zadań (Dz.U. z zakresu Nr administracji 249, poz. rządowej i innych Ustala zadań się łączną zleconych kwotę ustawami wydatków w wysokości budżetu , ze zł, zm.) zgodnie w związku z załącznikiem z art. Nr ust. 4-5 ustawy na 2010 rok w wysokości ,07 zł, 2. z dnia sierpnia Ustala się 2009 łączną r. kwotę przepisy wydatków wprowadzające budżetu na 2010 rok z tego: w wysokości ,07 zł, z tego: ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. - wydatki bieżące w wysokości ,07 zł, ) wydatki Rada bieżące uchwala w wysokości co następuje: ,07 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem zł zgodnie z Nr załącznikiem 2. Nr Wydatki 1. Ustala o których się łączną mowa w kwotę ust. l obejmują dochodów w szczególności: budżetu 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 na 2010 rok w wysokości ,00 zł, z tego: szczególności: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, - dochody bieżące w kwocie ,00 zł 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. l pkt 2 i 3, w części związanej z - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,07, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 3. zgodnie Ustala z się załącznikiem wykaz zadań Nr majątkowych 1 na 2010 rok zgodnie z w załącznikiem wysokości nr ,00 4. zł, zgodnie z załączni- 25

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo