NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O"

Transkrypt

1 NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O

2 2 3 WED UG POMYS U U YTKOWNIKÓW. ZBUDOWANY PRZEZ NEW HOLLAND ATWOÂå OBS UGI Skrzynia biegów Auto Command skonstruowana jest w ca oêci dla uproszczenia obs ugi ciàgnika. Nie ma w niej z o onych menu skrzyni biegów. Uproszczone opcje funkcji. atwy dost p do zaawansowanych i zrozumia ych funkcji. Prosta obs uga skrzyni biegów Auto Command po àczona jest z wysokà wydajnoêcià. MOC I WYDAJNOÂå Nowy ciàgnik o mocy 225 KM - T7070 Auto Command - dzi ki systemowi Power Boost oferuje moc maksymalnà 251 KM. Lekkie, wszechstronne i mocne to cechy ciàgników T7000 Auto Command. Lekkie, wszechstronne i mocne to cechy ciàgników T7000 Auto Command.

3 NAJLEPSZY ZWROT Z TWOJEJ INWESTYCJI Ciàgnik New Holland T7000 Auto Command, optymalizujàc prac oraz podnoszàc wydajnoêç, bardziej ni jakikolwiek inny wp ywa na szybszy zwrot kosztów inwestycji. KorzyÊci z inwestycji w najlepszy produkt czerpie si podczas ca ego okresu eksploatacji ciàgnika. BOGATE DOÂWIADCZENIE Ciàgniki T7000 Auto Command zosta y zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane przez firm New Holland. Oferujà niezrównanà kombinacj atwoêci obs ugi, wyjàtkowej operatywnoêci i optymalnej wydajnoêci - najlepszy produkt, nowoczesne technologie.

4 4 5 PRZEJMIJ KONTROL. NOWY POD OKIETNIK SIDEWINDER II ZAPEWNIA CI PE NY KOMFORT W STEROWANIU Pod okietnik SideWinder II to nowa era wzornictwa w rozwiàzaniach ergonomicznych w kabinie ciàgnika. Umo liwia operatorowi szybki i atwy dost p do wszystkich g ównych funkcji. Mo e byç wyregulowany w taki sposób, aby w pe ni spe niaç oczekiwania u ytkownika. MONITOR INTELLIVIEW III Z EKRANEM DOTYKOWYM Monitor IntelliView III dostarcza operatorowi atwo dost pnej informacji, którà mo na w àczyç do statystyk pracy, danych serwisowych i monitorowania wydajnoêci. W pe ni kompatybilny z szynà komunikacyjnà ISOBUS monitor IntelliView III mo e byç wykorzystany do obs ugi szerokiej gamy urzàdzeƒ dodatkowych. SI A LOGIKI ATWOÂå OBS UGI Wykorzystanie zasad obs ugi zastosowanych wczeêniej w sieczkarniach samobie nych New Holland FR prezentuje dêwignia CommandGrip, której przesuni cie do przodu uruchamia jazd naprzód, a operator ma przy tym dok adnà kontrol nad pr dkoêcià ciàgnika. Pociàgni cie tej dêwigni sterujàcej wstecz powoduje zmniejszenie pr dkoêci ciàgnika. atwe i proste. ZDALNE STEROWANIE Hydrauliczne elementy zdalnego sterowania oraz uk ad WOM mo na nie tylko obs ugiwaç w atwy sposób z pod okietnika SideWinder II, ale równie ustawiç je tak, aby by y optymalnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Szybko. I atwo. REGULACJA ELEKTRONICZNA Elektroniczna regulacja pozwala na atwe dopasowanie pod okietnika SideWinder II do odpowiadajàcego Ci po o enia.

5 ELEMENTY STERUJÑCE UMIEJSCOWIONE SÑ TAM, GDZIE U YTKOWNIK NAJBARDZIEJ CHCE JE MIEå Oprzyj r k na pod okietniku SideWinder II i zobacz, jak atwo si gasz d onià do wszystkich kluczowych funkcji. Ponad 300 klientów wspó pracowa o z nami nad uzyskaniem atwego i wygodnego w u yciu elementu sterujàcego. DOSTOSUJ ELEMENTY STERUJÑCE DO W ASNYCH POTRZEB Po o enie myszy EDC i hydraulicznego joysticka mo esz wybraç ju w fabryce. Wybierasz rozmieszczenie zgodnie z w asnymi potrzebami. NEW HOLLAND T7OOO AUTO COMMAND Jakie to proste w u yciu: wsiadasz, przekr casz kluczyk w stacyjce, przesuwasz dêwigni wahad owà do przodu i jedziesz! Brian Neal dostawca maszyn Newmarket, Wielka Brytania WBUDOWANY PANEL STERUJÑCY Wbudowany panel sterujàcy zapewnia szybki dost p do funkcji takich jak zarzàdzanie blokadami Terralock, amortyzacja Terraglide II oraz trybów i stylu jazdy Auto Command. Sterowanie ciàgnikiem nigdy przedtem nie by o tak atwe.

6 6 7 SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND INNOWACYJNA SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND OFERUJE NOWE ZAAWANSOWANE FUNKCJE Zaprojektowany i zbudowany przez firm New Holland ciàgnik T7000 Auto Command wykorzystuje nowà generacj ciàg ych przek adni bezstopniowych. Dzi ki bezpoêredniemu nap dowi na cztery ko a, który oferuje 100% skutecznoêç mechanicznà oraz zaawansowanemu sterowaniu z podwójnà przek adnià sprz g owà, u ytkownik otrzymuje najbardziej p ynnà i wydajnà skrzyni biegów spoêród dost pnych bezstopniowych skrzyƒ biegów. Wykres pr dkoêci MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE DOST PNEGO MOMENTU Firma New Holland opracowa a swoje skrzynie biegów Auto Command w sposób umo liwiajàcy wykorzystanie ma ej pr dkoêci jazdy i du ego momentu w silnikach New Holland. Przy jeêdzie ekonomicznej (ECO) z pr dkoêcià 50 km/h** silnik mo e pracowaç na oszcz dnych dla zu ycia paliwa obrotach 1550 obr./min. (** ograniczone uwarunkowaniami lokalnymi) km/h do przodu NH T7000 Auto Command 1650 Konkurencyjna maszyna A Konkurencyjna maszyna B 1300 Obroty silnika przy 50 km/h OBNI ONE O 10% OBROTY SILNIKA DLA REDUKCJI ZU YCIA PALIWA PR DKOÂå NA KA DE POTRZEBY Skrzynia biegów Auto Command umo liwia operatorowi ustawienie pr dkoêci docelowej w zakresie od 30 m/h do 50 km/h**. Bez stopni poêrednich. Bez zmian biegów. Po prostu p ynny wybór dopasowany do ka dej potrzeby. TRYBY JAZDY ODZWIERCIEDLAJÑCE STYL JAZDY U YTKOWNIKA Skrzyni biegów Auto Command mo na obs ugiwaç na jeden z czterech sposobów. Tryb r czny. Pozwala operatorowi ustawiç àdane obroty silnika i pr dkoêç jazdy naprzód. Pr dkoêç mo na regulowaç, u ywajàc dêwigni Force Based CommandGrip. Tryb Auto. Nale y wybraç àdanà pr dkoêç docelowà, a skrzynia biegów Auto Command dopasuje obroty silnika i przek adni, realizujàc zadanà pr dkoêç. Tryb tempomatu. Z chwilà osiàgni cia àdanej pr dkoêci roboczej tryb tempomatu pozwala operatorowi ustawiç przek adni zapewniajàcà danà pr dkoêç w sposób oszcz dny i wydajny. Tryb WOM. W chwili w àczenia trybu WOM skrzynia biegów Auto Command dzia aç b dzie w sposób zapewniajàcy sta e obroty silnika.

7

8 8 9 SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND CIÑG A PRZEK ADNIA BEZSTOPNIOWA ZAPEWNIAJÑCA WY SZÑ WYDAJNOÂå I OSZCZ DNOÂå PALIWA Dêwignia CommandGrip umo liwia dost p do wszystkich g ównych elementów sterowania. Prezentuje ona to samo wzornictwo ergonomiczne co sprawdzona dêwignia CommandGrip u ywana w sieczkarniach samobie nych New Holland FR. Podstawowà zaletà tego projektu jest umo liwienie jednoczesnego realizowania ca ego zakresu zadaƒ. Mo e to obejmowaç regulowanie pr dkoêci ciàgnika, podniesienie uk adu zawieszenia narz dzia, obs ug zdalnych zaworów lub w àczenie funkcji zautomatyzowanych. Uruchomienie uk adu IntelliSteer przycisk w àczenia automatycznego uk adu prowadzenia. Dost pny jest wybór spoêród sygna ów korygujàcych. Korzystajàc z sygna u RTK, ciàgnik b dzie sterowany automatycznie z dok adnoêcià mi dzy przejazdami w zakresie od 1 cm do 2 cm. Zdalne sterowanie uk adem elektrohydraulicznym przyciskowe sterowanie dwoma zaworami zdalnymi. Sterowanie sekwencjonowaniem skr tu na uwrocie i pr dkoêcià obrotowà silnika. Uruchamia zapisany wczeêniej sekwencjonowany skr t na uwrocie lub pozwala operatorowi prze àczaç si naprzemiennie pomi dzy dwoma ustawionymi obrotami silnika. Podnoszenie i opuszczanie tylnego uk adu zawieszenia narz dzi. Prze àcznik uk adu Powershuttle przyciskowa zmiana kierunku jazdy. Sterowanie jazdà jednostajnà skrzynia biegów Auto Command pracuje automatycznie, optymalizujàc wydajnoêç. Wybór pr dkoêci docelowej mo na wybraç jednà z trzech dost pnych pr dkoêci. Regulacja pr dkoêci docelowej dobierz pr dkoêç docelowà odpowiednio do Twoich potrzeb. Jest to pomocne na przyk ad podczas przemieszczania si pomi dzy ró nymi polami lub w przypadku zmiennych plonów. MONITOR INTELLIVIEW III POKAZUJE WSZYSTKIE USTAWIENIA PR DKOÂCI Monitor IntelliView III pokazuje kierunek jazdy, trzy ustawione docelowe pr dkoêci i wybrany tryb jazdy. Wszystkie istotne informacje sà atwo widoczne na pierwszy rzut oka.

9 FUNKCJA ACTIVE STARTSTOP Podstawowà funkcjà bezpieczeƒstwa skrzyni biegów Auto Command jest funkcja Active StartStop. Kiedy ciàgnik zostaje zatrzymany, skrzynia biegów zapobiega jego przemieszczeniu si wstecz lub naprzód. Nawet przy du ym obcià eniu. Kiedy skrzynia biegów przejmuje nap d, nie ma niebezpieczeƒstwa zjechania do ty u na stromych zboczach. Dla bezpiecznego parkowania sterowany elektronicznie hamulec w àczany jest w sposób prosty za pomocà dêwigni. SZYBKIE ZMIANY KIERUNKU Zmiana kierunku w przypadku skrzyni biegów Auto Command jest bardzo atwa. Operator mo e albo przemieêciç dêwigni CommandGrip, albo skorzystaç z prze àcznika Powershuttle w dêwigni, albo u yç dêwigni wahad owej zamontowanej w kolumnie kierownicy.

10 10 11 WARUNKI PRACY OPERATORA CICHA, WYGODNA I ZAPEWNIAJÑCA DOSKONA Ñ WIDOCZNOÂå ZAPROJEKTOWANA Z MYÂLÑ O POMOCY W UTRZYMANIU WYDAJNOÂCI PRZEZ CA Y DZIE Firma New Holland zawsze przyk ada a maksymalnà uwag do warunków pracy operatora ju w fazie projektowania. Ulepszona, charakteryzujàca si najwy szà jakoêcià kabina Horizon jest cicha, obszerna i oferuje pe nà widocznoêç, najlepszà w swojej klasie. Dalsze udogodnienia to elementy sterujàce umieszczone w niskoprofilowym pod okietniku SideWinder II. USTAW POD OKIETNIK SIDEWINDER II JAK NAJWYGODNIEJ DLA SIEBIE Po o enie pod okietnika SideWinder II zmienia si za jednym dotkni ciem przycisku. Operator mo e go szybko przesunàç, dopasowujàc do swoich indywidualnych preferencji, jak równie w celu wykorzystania w ró nych zastosowaniach.

11 FOTEL AUTO COMFORT Charakteryzujàcy si aktywnà kompensacjà ruchów fotel Auto Comfort pozwala zmniejszyç docierajàce do operatora drgania. Na przestrzeni d ugiego dnia roboczego jest to gwarantowane zmniejszenie zm czenia. Fotel mo na dopasowaç do fizycznych warunków operatora. W ciàgnikach firmy New Holland komfort to standard. STEROWANIE DOTYKOWE Zintegrowany panel sterujàcy zapewnia szybki i prosty dost p do ca ego zakresu funkcji roboczych. Nale à do nich zarzàdzanie prowadzeniem, kontrola zawieszenia, automatyczny WOM i czu oêç przek adni. JASNE ÂWIAT A DO PRACY NOCY We wszystkich modelach standardem jest zastosowanie pe nego zakresu reflektorów roboczych. Mo na je pochyliç pod kàtem, aby odpowiada y ka demu zastosowaniu, dysponujàc jasnà i szerokà wiàzkà Êwiat a. Reflektorami roboczymi mo na atwo sterowaç ze specjalnego panelu wy àczników. W opcji oferowane sà lampy ukowe HID. MONITOR INTELLIVIEW III KOMPATYBILNY Z SZYNÑ KOMUNIKACYJNÑ ISO. WI CEJ NI SAMA INFORMACJ Monitor IntelliView III u ywany tak e na flagowym kombajnie New Holland CR9090 ma interfejs ekranu dotykowego. Pozwala to operatorowi na szybkie prze àczanie si pomi dzy atwo zrozumia ymi menu informacyjnymi. WyÊwietlane nowe okna umo liwiajà u ytkownikowi prze àczanie si pomi dzy ró nymi ustawieniami, tak samo jak w systemie zastosowanym w kombajnach CR9000.

12 12 13 SILNIK CZYSTOÂå DLA ÂRODOWISKA, SKUTECZNOÂå SZEÂCIOCYLINDROWEGO SILNIKA Z CH ODZENIEM MI DZYSTOPNIOWYM ZWI KSZONA MOC. WI KSZA WYDAJNOÂå Ciàgnik T7070 Auto Command ma moc znamionowà 225 KM, przy czym silnik mo e rozwinàç moc 251KM z systemem Power Boost. W powiàzaniu z ca kowità masà ciàgnika model T7070 charakteryzuje si doskona ym stosunkiem mocy do masy równym 29 kg/km. WYDAJNOÂå WYMAGAJÑCA MA EJ ILOÂCI PALIWA Po àczenie skrzyƒ biegów Auto Command i wyjàtkowo sprawnych silników New Holland NEF da o w efekcie wspania à wydajnoêç i oszcz dnoêç. Sk adajàca si z pi ciu modeli seria ciàgników T7000 Auto Command charakteryzuje si wyjêciowà mocà znamionowà od 167 KM do 225 KM. NOWOCZESNE PALIWA Wszystkie silniki firmy New Holland zosta y skonstruowane do pracy z u yciem 100% paliwa biodiesel. Dok adniejszych informacji udzielajà dealerzy New Holland. (Obr./min.) (obr./min.) T7030 T7040 T7050 T7060 T (kw) T7030 T7040 T7050 T7060 T (Nm) Krzywe mocy Krzywe momentu

13 MOC WYJÂCIOWA SILNIKA (KM) MOC WYJÂCIOWA WOM (KM) PR DKOÂå JAZDY DO PRZÓDU (KM/H) ZMNIEJSZONE KOSZTY EKSPLOATACJI Po àczenie czynników takich, jak okresy mi dzyserwisowe silnika wynoszàce 600 godzin, jedyny w swojej klasie atwy dost p do konserwacji i wydajnoêç obs ugi pozwoli o na zmniejszenie kosztów eksploatacji ciàgnika T7000 AutoCommand. Ponadto po àczenie ch odzenia mi dzystopniowego, turbo adowania, wtrysku paliwa Commom Rail i zaawansowanego uk adu recyrkulacji wewn trznej spalin to tak e wyraêna pomoc w utrzymywaniu pod kontrolà kosztów eksploatacji. UK AD EPM ZAPEWNIA DODATKOWÑ MOC WTEDY, GDY JEST ONA POTRZEBNA Wprowadzony przez firm New Holland System Zarzàdzania Mocà Silnika (EPM) jest standardem we wszystkich silnikach T7000 Auto Command. Wypróbowany i niewymagajàcy adnych interwencji operatora, w àczajàcy si samoczynnie system EPM dostarcza w sposób p ynny dodatkowej mocy w utrudnionych warunkach i powraca do mocy standardowej, gdy takie warunki ustajà. Rezultat? U ytkownik utrzymuje dodatkowà moc cechujàcà ciàgnik o wysokiej mocy, ale tylko wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba.

14 14 15 OSIE I NAP D MAKSYMALNA MOC W PRACACH POLOWYCH Wszystkie ciàgniki T7000 Auto Command wyposa one sà w wyjàtkowo mocne przednie osie Klasy IV. Pozwala to zwi kszyç mas brutto pojazdu do kg przy pr dkoêci maksymalnej 50 km/h** dla modeli Auto Command. Ca a gama funkcji zainstalowanych standardowo pomaga zwi kszyç wydajnoêç prac polowych. Nale à do nich uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrocie do szybkiego zawracania i zaawansowany system automatycznego zarzàdzania prowadzeniem Terralock. WydajnoÊç zwi kszona o 10% Drgania podstawy fotela NIKT INNY NIE OFERUJE CIÑG EJ PRZEK ADNI BEZSTOPNIOWEJ Z OSIÑ PRZEDNIÑ SUPERSTEER Operatorzy wymagajàcy rzeczywiêcie ma ych promieni zawracania, mogà wykorzystaç unikalnà oê przednià New Holland SuperSteer. Dzi ki ciasnemu kàtowi skr tu o wartoêci 65 stopni, oê przednia SuperSteer mo e istotnie skróciç czas zawracania na polu, umo liwiajàc zwi kszenie wydajnoêci pracy w zastosowaniach obejmujàcych uprawy mi dzyrz dowe. OÂ PRZEDNIA TERRAGLIDE. PARTNERSTWO DLA KOMFORTU. Zawieszenie osi przedniej Terraglide II zosta o udoskonalone w celu dopasowania do skrzyni biegów T7000 Auto Command. Standardowa we wszystkich modelach o pr dkoêci maksymalnej 50km/h**, oê przednia Terraglide II zosta a zaprojektowana w celu ulepszenia uk adu zawieszenia kabiny Comfort Ride. W rezultacie jazda w trudnym terenie staje si bardziej p ynna, a tak e wy sza jest wydajnoêç jazdy z du à pr dkoêcià w trybie transportowym. OÊ przednia Terraglide II bezpiecznie pracuje na polu, z ci kimi narz dziami zamontowanymi z ty u.

15 ZAAWANSOWANE ZARZÑDZANIE PROWADZENIEM Bardzo dobrze zaprojektowane jest zarzàdzanie prowadzeniem New Holland Terralock. Operator wybiera po prostu àdanà wersj prowadzenia dla konkretnego zastosowania. Uk ad Terralock zajmuje si dostarczeniem nap du na przednià oê oraz automatycznie w àcza i wy àcza mechanizm ró nicowy. Podczas zawracania lub przemieszczania si z pola na drog uk ad Terralock zapewnia odblokowanie mechanizmu ró nicowego i nap du na cztery ko a bez adnej interwencji operatora. UK AD SEKWENCJONOWANIA SKR TU NA UWROCIACH (HEADLAND TURN SEQUENCING, HTS) Sposób, w jaki firma New Holland zaprojektowa a uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrociach, HTS, czyni go wyjàtkowo prostym podczas nastawiania i u ytkowania. Podczas zawracania operator wykonuje poczàtkowo r cznie sekwencje zawracania, w àczajàc program nagrywania HTS. Z chwilà nagrania sekwencji czynnoêci przez uk ad HTS, staje si ona mo liwa do powtórzenia poprzez wciêni cie jednego przycisku na dêwigni CommandGrip. Nowà funkcjà HTS jest mo liwoêç edycji pozwalajàca na dostrojenie nastaw do zmieniajàcych si warunków. 8 sec 5 sec 8 sec 5 sec

16 16 17 UK AD HYDRAULICZNY I TYLNEGO ZAWIESZENIA NARZ DZI ZAAWANSOWANY UK AD HYDRAULICZNY I DU Y UDèWIG Uk ad hydrauliczny z przep ywem zamkni tym CCLS zosta opracowany przez New Holland, i dzia a z wydajnoêcià szczytowà przez ca y czas. Gdy zapotrzebowanie na prac tego uk adu jest niewielkie, g ówna pompa hydrauliczna zu ywa minimalnà moc. W chwili, gdy wymagany jest natychmiastowy przep yw p ynu hydraulicznego, pompa MegaFlow mo e dostarczyç maksymalnà iloêç 150 litrów oleju na minut.

17 WYTRZYMA E, WYDAJNE I MOCNE Tylny uk ad zawieszenia narz dzi o nominalnej masie a kg zaprojektowany jest do pracy z ci kim sprz tem przez d ugi czas. W jego sk ad wchodzi zintegrowane dynamiczne zabezpieczenie przed skokami obcià enia. Zmniejsza ono drgania podczas jazdy z do àczonym ci kim narz dziem z pr dkoêcià transportowà. REGULACJA PRZEP YWU NAWET W DZIEWI CIU ZDALNYCH ZAWORACH Zdalne zawory hydrauliczne dysponujà w asnym uk adem sterowania przep ywu. WielkoÊç przep ywu i jego przebieg czasowy w ka dym zaworze mo e byç dostrajany indywidualnie za pomocà prostych menu pojawiajàcych si na ekranie dotykowym monitora IntelliView III. Mo liwe jest sterowanie pi cioma tylnymi zaworami i czterema zaworami przednimi. ELEMENTY STEROWANIA MONTOWANE NA B OTNIKACH Elementy sterowania montowane na b otnikach umo liwiajà podnoszenie i opuszczanie tylnego uk adu zawieszenia narz dzi, w àczanie WOM i obs ug zdalnego zaworu. Zawór ten umo liwia wyregulowanie hydraulicznego ci g a górnego podczas mocowania narz dzia do ciàgnika. ELEMENTY STEROWANIA ZAWORAMI ELEKTRONICZNYMI Elektroniczne zdalne zawory mo na obs ugiwaç z dêwigni CommandGrip lub za poêrednictwem sterowników umieszczonych na pod okietniku SideWinder II. Na wyposa eniu znajduje si równie joystick. Mo e on sterowaç czterema zaworami i jest on idealny do pracy z przednim uk adem zawieszenia narz dzi lub adowarkà.

18 18 19 WOM I PRZEDNI UK AD ZAWIESZENIA NARZ DZI W PE NI ZINTEGROWANY PAKIET Jednym z kluczowych rozwiàzaƒ w ciàgniku New Holland T7000 Auto Command jest bezpoêredni nap d WOM. Zapewnia on minimalne straty mocy pomi dzy silnikiem a wa em wyjêciowym WOM. Aby jeszcze bardziej zwi kszyç wydajnoêç, mo na wybraç konfiguracj z wysokowydajnym przednim uk adem zawieszenia narz dzi oraz WOM.

19 CELEM PROJEKTU JEST IDEALNE DOPASOWANIE New Holland oferuje zorientowany na cel przedni uk ad zawieszenia narz dzi dopasowany do wszystkich ciagników T7000 Auto Command. Zaprojektowany dla du ych udêwigów z doskona ym sterowaniem z kabiny, zestaw przedniego zawieszenia narz dzi mo e byç równie powiàzany w specyfikacji z WOM. ELEKTRONICZNY WYBÓR PR DKOÂCI WOM Wybór pr dkoêci WOM z wykorzystaniem elektronicznego prze àcznika obrotowego odbywa si atwo i szybko. Dla oszcz dnoêci pr dkoêci WOM uzyskuje si przy zmniejszonych obrotach silnika. AUTOMATYCZNA OBS UGA WOM Mo liwe jest wybranie trybu automatycznego WOM umo liwiajàcego wy àczenie tego uk adu w chwili podniesienia powy ej ustalonego wczeêniej punktu uk adu zawieszenia tylnego. Chroni to wa WOM, jak równie ciàgnik przed ewentualnym uszkodzeniem. System ten ponownie w àcza nap d w chwili opuszczenia uk adu zawieszenia narz dzi.

20 20 21 NEW HOLLAND OFERUJE O WIELE WI CEJ UK AD AUTOMATYCZNEGO KIEROWANIA INTELLISTEER Ciàgniki serii T7000 mo na wyposa yç w ca kowicie zintegrowany uk ad automatycznego kierowania IntelliSteer, zaprojektowany i skonstruowany przez firm New Holland. Przy zastosowaniu technologii DGPS lub RTK i ca kowicie zintegrowanych uk adów sterujàcych uk ad IntelliSteer u atwia utrzymanie dok adnoêci mi dzy przejazdami na poziomie nawet 1-2 cm*. Uk ad ten idealnie sprawdza si podczas prac siewnych i sadzeniowych o najwy szych wymaganiach, znacznie przyczyniajàc si do poprawy sprawnoêci i komfortu pracy operatora. Dodatkowà zaletà wynikajàcà z zastosowania korekcji RTK w po àczeniu z uk adem IntelliSteer jest gwarantowana powtarzalnoêç z roku na rok, która nabiera coraz wi kszego znaczenia przy dzisiejszych nowoczesnych metodach upraw. Do obs ugi ca ego uk adu oraz funkcji dodatkowych wystarczy jedno naciêni cie przycisku. * W przypadku korzystania z sygna u korekcyjnego systemu RTK. MONITOR INTELLIVIEW III. JEDEN EKRAN DO WSZYSTKIEGO Z wykorzystaniem istniejàcego monitora IntelliView III system IntelliSteer zosta atwo zintegrowany z systemem operacyjnym T7000 Auto Command. System IntelliSteer mo e wykonywaç ca y szereg ró nych sposobów pracy. Nale à do nich: ODBIORNIK NH 262 Odbiornik NH 262 mo e wspó pracowaç z systemami korekcyjnymi EGNOS, OmniSTAR i RTK. Do zastosowaƒ RTK wykorzystywane jest radio o wàskiej obudowie, montowane pod odbiornikiem. STACJA BAZOWA SYSTEMU RTK Stacja bazowa systemu RTK s u y do nadawania sygna u korekcyjnego pozwalajàcego na utrzymanie dok adnoêci mi dzy przejazdami na poziomie 1-2 cm. NAVIGATION CONTROLLER II Navigation Controller II to g ówny uk ad sterujàcy, który na bie àco koryguje ko ysanie boczne, ko ysanie wzd u ne i odchylenie od kursu przy u yciu najnowoczeêniejszych, 6-osiowych pó przewodnikowych czujników bezw adnoêciowych, podajàc rzeczywistà pozycj w terenie. ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA Uk ad IntelliSteer firmy New Holland, wykorzystujàc wbudowane czujniki kàta skr tu, na bie àco informuje uk ad Navigation Controller II o kierunku jazdy. Ponadto w uk ad hydrauliczny wbudowany jest zawór sterujàcy, który przekszta ca sygna y z uk adu Navigation Controller II w ruchy hydraulicznego si ownika uk adu kierowniczego.

21 WI CEJ NI SAM PRODUKT PRZESZKOLENIE GWARANTUJÑCE NAJLEPSZE WSPARCIE Wyspecjalizowani technicy dealerów firmy New Holland odbywajà regularne szkolenia uzupe niajàce. Sà one prowadzone zarówno w formie kursów on-line, jak i intensywnych zaj ç w salach lekcyjnych. Takie zaawansowane podejêcie gwarantuje, e dealer b dzie zawsze dysponowa dost pem do umiej tnoêci wymaganych dla w aêciwego dbania o najnowsze i najnowoczeêniejsze produkty firmy New Holland. FINANSE NA MIAR TWOJEGO PRZEDSI BIORSTWA Spó ka us ug finansowych firmy New Holland, CNH Capital, jest powszechnie uznana i cieszy si pe nym zaufaniem w sektorze rolniczym. Âwiadczy ona us ugi doradcze i oferuje pakiety finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Korzystajàcy z us ug CNH Capital majà pewnoêç, e obs uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si w rolnictwie. SERVICE PLUS D UGOTRWA A OCHRONA Us uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w aêcicielom maszyn rolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron po up ywie wa noêci gwarancji przewidzianej umowà. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyskaç u lokalnego dealera. Us uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.

22 22 23 DANE TECHNICZNE MODELE T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O Silnik New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF Liczba cylindrów / Uk ad dolotowy / Liczba zaworów / Poziom emisji 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / WT / 4 / Tier III Uk ad paliwowy wysokociênieniowa szyna Common Rail Zatwierdzona mieszanka Biodiesel** B100 B100 B100 B100 B100** PojemnoÊç (cm 3 ) Ârednica cylindra i skok t oka (mm) 104x x x x x132 Moc znamionowa wg ISO TR ECE R120 (kw/km) 123/ / / / /225 Moc znamionowa wg ISO TR14396-ECE R120 z uk adem zarzàdzania mocà (kw/km) 150/ / / / /247 Moc maksymalna wg ISO TR14396-ECE R120 (kw/km) 132/ / / / /230 Moc maksymalna wg ISO TR14396-ECE R120 z uk adem zarzàdzania mocà silnika (kw/km) 158/ / / / /251 Znamionowa pr dkoêç obrotowa silnika (obr./min) Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm) Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 z uk adem zarzàdzania mocà (Nm) Przyrost momentu obrotowego standard / z uk adem zarzàdzania mocà silnika (%) 45 / / / / / 30 Wentylator ch odzàcy sprz g a wiskotycznego Wentylator dwustronny O O O O O Hamulec silnikowy O O O O O PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) Czas mi dzy przeglàdami (godz.) Skrzynia biegów Ciàg a przek adnia bezstopniowa Auto Command (40km/h lub 40km/h ECO) Min. pr dkoêç / Maks. pr dkoêç przy 1450 obr./min. (km/h) 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 Ciàg a przek adnia bezstopniowa Auto Command (50km/h ECO) O O O O O Min. pr dkoêç / Maks. pr dkoêç przy 1550 obr./min. (km/h) 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 Aktywna funkcja StopStart Osie przednie Nap dzana oê przednia (nap d na 4 ko a) Zawieszenie osi przedniej Terraglide O O O O O OÊ przednia SuperSteer O O O O O Kàt skr tu osi standardowej / Terraglide / SuperSteer ( ) 55 / 55 / / 55 / / 55 / / 55 / / 55 / 65 Uk ad Fast Steer O O O O O Funkcje uk adu Terralock Dynamiczne b otniki przednie OÊ tylna belkowa 98" Uk ad hydrauliczny Uk ad czujnika CCLS Maksymalna standardowa wydajnoêç pompy / opcja MegaFlow (l/min.) 120 / / / / / 150 Uk ad elektronicznego sterowania si à uciàgu (Electronic Draft Control, EDC) Zawory zdalne Typ Uk ad Uk ad Uk ad Uk ad Uk ad elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny 4 zawory tylne Maks. liczba zaworów tylnych Obs uga za pomocà joysticka Maks. liczba zaworów mi dzyosiowych Uk ad zawieszenia narz dzi Maks. udêwig na koƒcówkach kulowych - si owniki 110 mm (kg) Maksymalny udêwig w ca ym zakresie (610 mm za koƒcówkami kulowymi) - si owniki 110 mm (kg) Udêwig przedniego uk adu zawieszenia narz dzi na koƒcówkach kulowych (w ca ym zakresie) (kg) WOM Automatyczny uk ad mi kkiego startu Pr dkoêç obrotowa silnika przy: 540/540E/1000 obr./min. (obr./min.) 1569/1700/ /1700/ /1700/ /1700/ /1700/1893 Automatyczny WOM Elektroniczny wybór pr dkoêci WOM Pr dkoêç obrotowa przedniego WOM (1000 obr./min.) (obr./min.) O O O O O Hamulce Elektroniczny hamulec parkingowy Pneumatyczne hamulce przyczepy

23 MODELE T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O Kabina Kabina Horizon 360 Okno dachowe z du ym polem widzenia O O O O O Drzwi RHS z du ym polem widzenia Otwierajàce si drzwi RHS O O O O O Zestaw lamp ukowych HID O O O O O Fotel Auto Comfort Skórzany fotel Auto Comfort O O O O O Pod okietnik SideWinder II Dêwignia CommandGrip Elektroniczna regulacja pod okietnika SideWinder II Klimatyzacja automatyczna Filtry recyrkulacji powietrza Ogrzewane przednia i tylna szyba O O O O O Radio z odtwarzaczem MP3 O O O O O Radio z odtwarzaczem MP3 i komunikacjà Bluetooth O O O O O Teleskopowe lusterka odporne na wstrzàsy Zawieszenie kabiny Comfort Ride Uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrocie (Headland Turn Sequence, HTS) Zewn trzne elementy sterowania montowane na b otnikach tylnych Monitor wydajnoêci z udoskonalonà klawiaturà Kolorowy monitor IntelliView III ze z àczem ISO Kolorowy monitor IntelliView Plus II ze z àczem ISO O O O O O Uk ad prowadzenia IntelliSteer O O O O O Optymalny poziom ha asu w kabinie zgodny z normà EC 77/311 db(a) 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 Fabrycznie zamontowane obrotowe Êwiat a b yskowe (1 / 2) O O O O O Wymiary Promieƒ skr tu z osià przednià SuperSteer (mm) Promieƒ skr tu z osià przednià o standardowym zawieszeniu (mm) A D ugoêç ca kowita (od przedniego do tylnego uk adu zawieszenia) (mm) B SzerokoÊç minimalna (mm) C WysokoÊç w Êrodku osi tylnej do szczytu dachu kabiny (mm) D Rozstaw osi: OÊ standardowa (mm) OÊ z zawieszeniem Terraglide (mm) OÊ SuperSteer (mm) E Rozstaw kó : Przednich min. / maks. (mm) 1560 / / / / / 2258 Tylnych min. / maks. (mm) 1528 / / / / / 2698 F PrzeÊwit nad gruntem (Min. / Maks.) (mm) 398 / / / / / 523 Masy Masa minimalna bez balastu / wysy kowa Standardowa oê przednia (kg) OÊ przednia z zawieszeniem Terraglide (kg) OÊ przednia SuperSteer (kg) Dopuszczalna masa ca kowita przy 50km/h (kg) Standard O Opcjonalne Niedost pne * Opracowany przez FPT- Fiat Powertrain Technologies ** Ograniczone uwarunkowaniami lokalnymi C F E B D A

24 ZARZÑDZANA W ÂCIS EJ WSPÓ PRACY Z DEALERAMI NEW HOLLAND ORAZ ZESPO AMI NEW HOLLAND PARTS & SERVICE, US UGA NEW HOLLAND TOP SERVICE POSIADA NAST PUJÑCE ZALETY: NAJWY SZA DOST PNOÂå Zawsze jesteêmy gotowi s u yç pomocà 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, przez ca y rok! Niezale nie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy proêb, wystarczy, e zadzwonisz pod numer telefonu lub do najbli szego dealera New Holland. NAJWY SZA SZYBKOÂå Ekspresowa dostawa cz Êci zawsze na czas i w dowolne miejsce! NAJWY SZY PRIORYTET Szybkie rozwiàzywanie problemów w czasie sezonu zbiory nie mogà czekaç! NAJWY SZY POZIOM ZADOWOLENIA Znajdujemy i wdra amy niezb dne rozwiàzanie, na bie àco informujàc klienta a b dzie w 100% zadowolony! Odwiedê naszà stron internetowà: TWÓJ LOKALNY DEALER ZAPYTAJ O JAZD PRÓBNÑ! Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj cia mogà dotyczyç wyposa enia opcjonalnego lub niedost pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo na uzyskaç w naszej sieci sprzeda y. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. 08/09 TP01 (Turyn) Wydrukowano w Polisce /POL Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

NEW HOLLAND T6OOO RANGE COMMAND AND POWER COMMAND TRACTORS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O

NEW HOLLAND T6OOO RANGE COMMAND AND POWER COMMAND TRACTORS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O NEW HOLLAND T6OOO RANGE COMMAND AND POWER COMMAND TRACTORS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O 2 3 LEKKI I ZWROTNY. MOCNY I WYDAJNY NAJWY SZA WSZECHSTRONNOÂå Czy szukasz ciàgnika o najlepszym na rynku stosunku

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T8 T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O

NEW HOLLAND T8 T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O NEW HOLLAND T8 T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O 2 3 MOC, WYDAJNOÂå, WSZECHSTRONNOÂå STYLOWY I STABILNY, MOCNY I WYDAJNY. PO PROSTU NEW HOLLAND Geny firmy New Holland obecne w ka dym aspekcie serii T8.

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F

NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F 2 3 NOWY, LEKKI I KOMPAKTOWY CIÑGNIK STWORZONY DLA PROFESJONALNYCH SADOWNIKÓW Firma New Holland szczyci si wieloletnim doêwiadczeniem oraz wiodàcà pozycjà

Bardziej szczegółowo

1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu

1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu 1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu 1 - Silnik 6 - Hydraulika NH F5C Tier 4A, 3,4 dm 3, 4 cylindry, 2 zawory Turbo, intercooler, EGR wewnętrzny System wtrysku: elektroniczny - Common Rail Moc znamionowa

Bardziej szczegółowo

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 1 Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 35/40/45/50B7 AC WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 2 Nowe standardy dla

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T8 T8.275 I T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O I T8.42O

NEW HOLLAND T8 T8.275 I T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O I T8.42O NEW HOLLAND T8 T8.275 I T8.3OO I T8.33O I T8.36O I T8.39O I T8.42O 2 3 KONTROLA I MOC NA ZUPE NIE NOWYM POZIOMIE WI KSZA MOC I WYDAJNOÂå Maszyny z serii T8 to najmocniejsze konwencjonalne ciàgniki na Êwiecie.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

GENIALNE ROZWIÑZANIA DLA CORAZ BARDZIEJ WYDAJNYCH SYSTEMÓW ROLNICTWA

GENIALNE ROZWIÑZANIA DLA CORAZ BARDZIEJ WYDAJNYCH SYSTEMÓW ROLNICTWA > > > > GENIALNE ROZWIÑZANIA DLA CORAZ BARDZIEJ WYDAJNYCH SYSTEMÓW ROLNICTWA www.thecleanenergyleader.com > > > > OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO Wszyscy producenci maszyn rolniczych opracowujà obecnie

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T4 POWERSTAR T4.55 I T4.65 I T4.75

NEW HOLLAND T4 POWERSTAR T4.55 I T4.65 I T4.75 NEW HOLLAND T4 POWERSTAR T4.55 I T4.65 I T4.75 2 3 NAJWYGODNIEJSZE MIEJSCE PRACY ODKRYJ PRZYJEMNOÂå Z PRACY NA ROLI NOWÑ SERIÑ CIÑGNIKÓW T4 POWERSTAR. Nowa seria ciàgników T4 PowerStar powsta a, aby otworzyç

Bardziej szczegółowo

MOC I STYL W NOWYM WYDANIU

MOC I STYL W NOWYM WYDANIU NOWY MOC I STYL W NOWYM WYDANIU Seria maszyn New Holland T7 stała się uosobieniem nowoczesnego rolnictwa. Ciągniki T7 doskonale nadają się do każdego rodzaju prac, niezależnie od zastosowania. Nadszedł

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE Wiertarki pistoletowe, kàtowe i proste ze standardowymi i bezkluczowymi uchwytami wiertarskimi. Wkr tarki pistoletowe i proste. 35 7802A oraz 7802AKC Wiertarki pistoletowe

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T5 T5.95 I T5.105 I T5.115

NEW HOLLAND T5 T5.95 I T5.105 I T5.115 NEW HOLLAND T5 T5.95 I T5.105 I T5.115 2 3 NOWA RODZINA CIÑGNIKÓW DLA ROLNIKÓW ZORIENTOWANYCH NA PRZYSZ OÂå MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOÂå New Holland wie, e u ytkownicy b dà wykorzystywaç ciàgniki T5 do ró

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren. Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.com Wydajność, na której możesz polegać: ECOtronik 02 WSTĘP Silnik.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Liczba cylindrów 4 4 4

Liczba cylindrów 4 4 4 SILNIK Liczba cylindrów 4 4 4 Typ Poziom emisji Stage IV Stage IV Stage IV Pojemność silnika 4.485 4.485 4.485 Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) Maksymalna moc silnika (KM (kw))

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność

Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność .pl https://www..pl Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność Autor: materiały firmowe Data: 7 grudnia 2016 Ciągniki rolnicze Serii 7 zostały opracowane przez markę DEUTZ-

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy 1269 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

Farmall U PrO OD 99 DO 114 KM

Farmall U PrO OD 99 DO 114 KM Farmall U PrO OD 99 DO 114 KM Farmall u Pro MADE IN AUSTRIA NOWA SERIA CIĄGNIKÓW FARMALL GOTOWE DO CIĘŻKIEJ PRACY KAŻDEGO DNIA OD 1923 ROKU 1 CHaraKTErYSTYKa CIĄGNIKA STREFA KOMFORTU Przestronna, klimatyzowana

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu

Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu Osiągaj wyjątkowe oszczędności korzystając na rozwoju technologii Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu 1 Nowe modele Allure EC-Smart-Vue Wszystko co potrzebne w jednej obudowie Distech

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T3OOO T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O

NEW HOLLAND T3OOO T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O NEW HOLLAND T3OOO T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O 2 3 RÓ NORODNOÂå STYLÓW. SPE NIENIE WSZYSTKICH POTRZEB T3000. KOMPAKTOWA ODPOWIEDè, NA KTÓRÑ CI STAå Zaprojektowana do piel gnacji upraw rolniczych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo