NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O"

Transkrypt

1 NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O

2 2 3 WED UG POMYS U U YTKOWNIKÓW. ZBUDOWANY PRZEZ NEW HOLLAND ATWOÂå OBS UGI Skrzynia biegów Auto Command skonstruowana jest w ca oêci dla uproszczenia obs ugi ciàgnika. Nie ma w niej z o onych menu skrzyni biegów. Uproszczone opcje funkcji. atwy dost p do zaawansowanych i zrozumia ych funkcji. Prosta obs uga skrzyni biegów Auto Command po àczona jest z wysokà wydajnoêcià. MOC I WYDAJNOÂå Nowy ciàgnik o mocy 225 KM - T7070 Auto Command - dzi ki systemowi Power Boost oferuje moc maksymalnà 251 KM. Lekkie, wszechstronne i mocne to cechy ciàgników T7000 Auto Command. Lekkie, wszechstronne i mocne to cechy ciàgników T7000 Auto Command.

3 NAJLEPSZY ZWROT Z TWOJEJ INWESTYCJI Ciàgnik New Holland T7000 Auto Command, optymalizujàc prac oraz podnoszàc wydajnoêç, bardziej ni jakikolwiek inny wp ywa na szybszy zwrot kosztów inwestycji. KorzyÊci z inwestycji w najlepszy produkt czerpie si podczas ca ego okresu eksploatacji ciàgnika. BOGATE DOÂWIADCZENIE Ciàgniki T7000 Auto Command zosta y zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane przez firm New Holland. Oferujà niezrównanà kombinacj atwoêci obs ugi, wyjàtkowej operatywnoêci i optymalnej wydajnoêci - najlepszy produkt, nowoczesne technologie.

4 4 5 PRZEJMIJ KONTROL. NOWY POD OKIETNIK SIDEWINDER II ZAPEWNIA CI PE NY KOMFORT W STEROWANIU Pod okietnik SideWinder II to nowa era wzornictwa w rozwiàzaniach ergonomicznych w kabinie ciàgnika. Umo liwia operatorowi szybki i atwy dost p do wszystkich g ównych funkcji. Mo e byç wyregulowany w taki sposób, aby w pe ni spe niaç oczekiwania u ytkownika. MONITOR INTELLIVIEW III Z EKRANEM DOTYKOWYM Monitor IntelliView III dostarcza operatorowi atwo dost pnej informacji, którà mo na w àczyç do statystyk pracy, danych serwisowych i monitorowania wydajnoêci. W pe ni kompatybilny z szynà komunikacyjnà ISOBUS monitor IntelliView III mo e byç wykorzystany do obs ugi szerokiej gamy urzàdzeƒ dodatkowych. SI A LOGIKI ATWOÂå OBS UGI Wykorzystanie zasad obs ugi zastosowanych wczeêniej w sieczkarniach samobie nych New Holland FR prezentuje dêwignia CommandGrip, której przesuni cie do przodu uruchamia jazd naprzód, a operator ma przy tym dok adnà kontrol nad pr dkoêcià ciàgnika. Pociàgni cie tej dêwigni sterujàcej wstecz powoduje zmniejszenie pr dkoêci ciàgnika. atwe i proste. ZDALNE STEROWANIE Hydrauliczne elementy zdalnego sterowania oraz uk ad WOM mo na nie tylko obs ugiwaç w atwy sposób z pod okietnika SideWinder II, ale równie ustawiç je tak, aby by y optymalnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Szybko. I atwo. REGULACJA ELEKTRONICZNA Elektroniczna regulacja pozwala na atwe dopasowanie pod okietnika SideWinder II do odpowiadajàcego Ci po o enia.

5 ELEMENTY STERUJÑCE UMIEJSCOWIONE SÑ TAM, GDZIE U YTKOWNIK NAJBARDZIEJ CHCE JE MIEå Oprzyj r k na pod okietniku SideWinder II i zobacz, jak atwo si gasz d onià do wszystkich kluczowych funkcji. Ponad 300 klientów wspó pracowa o z nami nad uzyskaniem atwego i wygodnego w u yciu elementu sterujàcego. DOSTOSUJ ELEMENTY STERUJÑCE DO W ASNYCH POTRZEB Po o enie myszy EDC i hydraulicznego joysticka mo esz wybraç ju w fabryce. Wybierasz rozmieszczenie zgodnie z w asnymi potrzebami. NEW HOLLAND T7OOO AUTO COMMAND Jakie to proste w u yciu: wsiadasz, przekr casz kluczyk w stacyjce, przesuwasz dêwigni wahad owà do przodu i jedziesz! Brian Neal dostawca maszyn Newmarket, Wielka Brytania WBUDOWANY PANEL STERUJÑCY Wbudowany panel sterujàcy zapewnia szybki dost p do funkcji takich jak zarzàdzanie blokadami Terralock, amortyzacja Terraglide II oraz trybów i stylu jazdy Auto Command. Sterowanie ciàgnikiem nigdy przedtem nie by o tak atwe.

6 6 7 SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND INNOWACYJNA SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND OFERUJE NOWE ZAAWANSOWANE FUNKCJE Zaprojektowany i zbudowany przez firm New Holland ciàgnik T7000 Auto Command wykorzystuje nowà generacj ciàg ych przek adni bezstopniowych. Dzi ki bezpoêredniemu nap dowi na cztery ko a, który oferuje 100% skutecznoêç mechanicznà oraz zaawansowanemu sterowaniu z podwójnà przek adnià sprz g owà, u ytkownik otrzymuje najbardziej p ynnà i wydajnà skrzyni biegów spoêród dost pnych bezstopniowych skrzyƒ biegów. Wykres pr dkoêci MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE DOST PNEGO MOMENTU Firma New Holland opracowa a swoje skrzynie biegów Auto Command w sposób umo liwiajàcy wykorzystanie ma ej pr dkoêci jazdy i du ego momentu w silnikach New Holland. Przy jeêdzie ekonomicznej (ECO) z pr dkoêcià 50 km/h** silnik mo e pracowaç na oszcz dnych dla zu ycia paliwa obrotach 1550 obr./min. (** ograniczone uwarunkowaniami lokalnymi) km/h do przodu NH T7000 Auto Command 1650 Konkurencyjna maszyna A Konkurencyjna maszyna B 1300 Obroty silnika przy 50 km/h OBNI ONE O 10% OBROTY SILNIKA DLA REDUKCJI ZU YCIA PALIWA PR DKOÂå NA KA DE POTRZEBY Skrzynia biegów Auto Command umo liwia operatorowi ustawienie pr dkoêci docelowej w zakresie od 30 m/h do 50 km/h**. Bez stopni poêrednich. Bez zmian biegów. Po prostu p ynny wybór dopasowany do ka dej potrzeby. TRYBY JAZDY ODZWIERCIEDLAJÑCE STYL JAZDY U YTKOWNIKA Skrzyni biegów Auto Command mo na obs ugiwaç na jeden z czterech sposobów. Tryb r czny. Pozwala operatorowi ustawiç àdane obroty silnika i pr dkoêç jazdy naprzód. Pr dkoêç mo na regulowaç, u ywajàc dêwigni Force Based CommandGrip. Tryb Auto. Nale y wybraç àdanà pr dkoêç docelowà, a skrzynia biegów Auto Command dopasuje obroty silnika i przek adni, realizujàc zadanà pr dkoêç. Tryb tempomatu. Z chwilà osiàgni cia àdanej pr dkoêci roboczej tryb tempomatu pozwala operatorowi ustawiç przek adni zapewniajàcà danà pr dkoêç w sposób oszcz dny i wydajny. Tryb WOM. W chwili w àczenia trybu WOM skrzynia biegów Auto Command dzia aç b dzie w sposób zapewniajàcy sta e obroty silnika.

7

8 8 9 SKRZYNIA BIEGÓW AUTO COMMAND CIÑG A PRZEK ADNIA BEZSTOPNIOWA ZAPEWNIAJÑCA WY SZÑ WYDAJNOÂå I OSZCZ DNOÂå PALIWA Dêwignia CommandGrip umo liwia dost p do wszystkich g ównych elementów sterowania. Prezentuje ona to samo wzornictwo ergonomiczne co sprawdzona dêwignia CommandGrip u ywana w sieczkarniach samobie nych New Holland FR. Podstawowà zaletà tego projektu jest umo liwienie jednoczesnego realizowania ca ego zakresu zadaƒ. Mo e to obejmowaç regulowanie pr dkoêci ciàgnika, podniesienie uk adu zawieszenia narz dzia, obs ug zdalnych zaworów lub w àczenie funkcji zautomatyzowanych. Uruchomienie uk adu IntelliSteer przycisk w àczenia automatycznego uk adu prowadzenia. Dost pny jest wybór spoêród sygna ów korygujàcych. Korzystajàc z sygna u RTK, ciàgnik b dzie sterowany automatycznie z dok adnoêcià mi dzy przejazdami w zakresie od 1 cm do 2 cm. Zdalne sterowanie uk adem elektrohydraulicznym przyciskowe sterowanie dwoma zaworami zdalnymi. Sterowanie sekwencjonowaniem skr tu na uwrocie i pr dkoêcià obrotowà silnika. Uruchamia zapisany wczeêniej sekwencjonowany skr t na uwrocie lub pozwala operatorowi prze àczaç si naprzemiennie pomi dzy dwoma ustawionymi obrotami silnika. Podnoszenie i opuszczanie tylnego uk adu zawieszenia narz dzi. Prze àcznik uk adu Powershuttle przyciskowa zmiana kierunku jazdy. Sterowanie jazdà jednostajnà skrzynia biegów Auto Command pracuje automatycznie, optymalizujàc wydajnoêç. Wybór pr dkoêci docelowej mo na wybraç jednà z trzech dost pnych pr dkoêci. Regulacja pr dkoêci docelowej dobierz pr dkoêç docelowà odpowiednio do Twoich potrzeb. Jest to pomocne na przyk ad podczas przemieszczania si pomi dzy ró nymi polami lub w przypadku zmiennych plonów. MONITOR INTELLIVIEW III POKAZUJE WSZYSTKIE USTAWIENIA PR DKOÂCI Monitor IntelliView III pokazuje kierunek jazdy, trzy ustawione docelowe pr dkoêci i wybrany tryb jazdy. Wszystkie istotne informacje sà atwo widoczne na pierwszy rzut oka.

9 FUNKCJA ACTIVE STARTSTOP Podstawowà funkcjà bezpieczeƒstwa skrzyni biegów Auto Command jest funkcja Active StartStop. Kiedy ciàgnik zostaje zatrzymany, skrzynia biegów zapobiega jego przemieszczeniu si wstecz lub naprzód. Nawet przy du ym obcià eniu. Kiedy skrzynia biegów przejmuje nap d, nie ma niebezpieczeƒstwa zjechania do ty u na stromych zboczach. Dla bezpiecznego parkowania sterowany elektronicznie hamulec w àczany jest w sposób prosty za pomocà dêwigni. SZYBKIE ZMIANY KIERUNKU Zmiana kierunku w przypadku skrzyni biegów Auto Command jest bardzo atwa. Operator mo e albo przemieêciç dêwigni CommandGrip, albo skorzystaç z prze àcznika Powershuttle w dêwigni, albo u yç dêwigni wahad owej zamontowanej w kolumnie kierownicy.

10 10 11 WARUNKI PRACY OPERATORA CICHA, WYGODNA I ZAPEWNIAJÑCA DOSKONA Ñ WIDOCZNOÂå ZAPROJEKTOWANA Z MYÂLÑ O POMOCY W UTRZYMANIU WYDAJNOÂCI PRZEZ CA Y DZIE Firma New Holland zawsze przyk ada a maksymalnà uwag do warunków pracy operatora ju w fazie projektowania. Ulepszona, charakteryzujàca si najwy szà jakoêcià kabina Horizon jest cicha, obszerna i oferuje pe nà widocznoêç, najlepszà w swojej klasie. Dalsze udogodnienia to elementy sterujàce umieszczone w niskoprofilowym pod okietniku SideWinder II. USTAW POD OKIETNIK SIDEWINDER II JAK NAJWYGODNIEJ DLA SIEBIE Po o enie pod okietnika SideWinder II zmienia si za jednym dotkni ciem przycisku. Operator mo e go szybko przesunàç, dopasowujàc do swoich indywidualnych preferencji, jak równie w celu wykorzystania w ró nych zastosowaniach.

11 FOTEL AUTO COMFORT Charakteryzujàcy si aktywnà kompensacjà ruchów fotel Auto Comfort pozwala zmniejszyç docierajàce do operatora drgania. Na przestrzeni d ugiego dnia roboczego jest to gwarantowane zmniejszenie zm czenia. Fotel mo na dopasowaç do fizycznych warunków operatora. W ciàgnikach firmy New Holland komfort to standard. STEROWANIE DOTYKOWE Zintegrowany panel sterujàcy zapewnia szybki i prosty dost p do ca ego zakresu funkcji roboczych. Nale à do nich zarzàdzanie prowadzeniem, kontrola zawieszenia, automatyczny WOM i czu oêç przek adni. JASNE ÂWIAT A DO PRACY NOCY We wszystkich modelach standardem jest zastosowanie pe nego zakresu reflektorów roboczych. Mo na je pochyliç pod kàtem, aby odpowiada y ka demu zastosowaniu, dysponujàc jasnà i szerokà wiàzkà Êwiat a. Reflektorami roboczymi mo na atwo sterowaç ze specjalnego panelu wy àczników. W opcji oferowane sà lampy ukowe HID. MONITOR INTELLIVIEW III KOMPATYBILNY Z SZYNÑ KOMUNIKACYJNÑ ISO. WI CEJ NI SAMA INFORMACJ Monitor IntelliView III u ywany tak e na flagowym kombajnie New Holland CR9090 ma interfejs ekranu dotykowego. Pozwala to operatorowi na szybkie prze àczanie si pomi dzy atwo zrozumia ymi menu informacyjnymi. WyÊwietlane nowe okna umo liwiajà u ytkownikowi prze àczanie si pomi dzy ró nymi ustawieniami, tak samo jak w systemie zastosowanym w kombajnach CR9000.

12 12 13 SILNIK CZYSTOÂå DLA ÂRODOWISKA, SKUTECZNOÂå SZEÂCIOCYLINDROWEGO SILNIKA Z CH ODZENIEM MI DZYSTOPNIOWYM ZWI KSZONA MOC. WI KSZA WYDAJNOÂå Ciàgnik T7070 Auto Command ma moc znamionowà 225 KM, przy czym silnik mo e rozwinàç moc 251KM z systemem Power Boost. W powiàzaniu z ca kowità masà ciàgnika model T7070 charakteryzuje si doskona ym stosunkiem mocy do masy równym 29 kg/km. WYDAJNOÂå WYMAGAJÑCA MA EJ ILOÂCI PALIWA Po àczenie skrzyƒ biegów Auto Command i wyjàtkowo sprawnych silników New Holland NEF da o w efekcie wspania à wydajnoêç i oszcz dnoêç. Sk adajàca si z pi ciu modeli seria ciàgników T7000 Auto Command charakteryzuje si wyjêciowà mocà znamionowà od 167 KM do 225 KM. NOWOCZESNE PALIWA Wszystkie silniki firmy New Holland zosta y skonstruowane do pracy z u yciem 100% paliwa biodiesel. Dok adniejszych informacji udzielajà dealerzy New Holland. (Obr./min.) (obr./min.) T7030 T7040 T7050 T7060 T (kw) T7030 T7040 T7050 T7060 T (Nm) Krzywe mocy Krzywe momentu

13 MOC WYJÂCIOWA SILNIKA (KM) MOC WYJÂCIOWA WOM (KM) PR DKOÂå JAZDY DO PRZÓDU (KM/H) ZMNIEJSZONE KOSZTY EKSPLOATACJI Po àczenie czynników takich, jak okresy mi dzyserwisowe silnika wynoszàce 600 godzin, jedyny w swojej klasie atwy dost p do konserwacji i wydajnoêç obs ugi pozwoli o na zmniejszenie kosztów eksploatacji ciàgnika T7000 AutoCommand. Ponadto po àczenie ch odzenia mi dzystopniowego, turbo adowania, wtrysku paliwa Commom Rail i zaawansowanego uk adu recyrkulacji wewn trznej spalin to tak e wyraêna pomoc w utrzymywaniu pod kontrolà kosztów eksploatacji. UK AD EPM ZAPEWNIA DODATKOWÑ MOC WTEDY, GDY JEST ONA POTRZEBNA Wprowadzony przez firm New Holland System Zarzàdzania Mocà Silnika (EPM) jest standardem we wszystkich silnikach T7000 Auto Command. Wypróbowany i niewymagajàcy adnych interwencji operatora, w àczajàcy si samoczynnie system EPM dostarcza w sposób p ynny dodatkowej mocy w utrudnionych warunkach i powraca do mocy standardowej, gdy takie warunki ustajà. Rezultat? U ytkownik utrzymuje dodatkowà moc cechujàcà ciàgnik o wysokiej mocy, ale tylko wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba.

14 14 15 OSIE I NAP D MAKSYMALNA MOC W PRACACH POLOWYCH Wszystkie ciàgniki T7000 Auto Command wyposa one sà w wyjàtkowo mocne przednie osie Klasy IV. Pozwala to zwi kszyç mas brutto pojazdu do kg przy pr dkoêci maksymalnej 50 km/h** dla modeli Auto Command. Ca a gama funkcji zainstalowanych standardowo pomaga zwi kszyç wydajnoêç prac polowych. Nale à do nich uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrocie do szybkiego zawracania i zaawansowany system automatycznego zarzàdzania prowadzeniem Terralock. WydajnoÊç zwi kszona o 10% Drgania podstawy fotela NIKT INNY NIE OFERUJE CIÑG EJ PRZEK ADNI BEZSTOPNIOWEJ Z OSIÑ PRZEDNIÑ SUPERSTEER Operatorzy wymagajàcy rzeczywiêcie ma ych promieni zawracania, mogà wykorzystaç unikalnà oê przednià New Holland SuperSteer. Dzi ki ciasnemu kàtowi skr tu o wartoêci 65 stopni, oê przednia SuperSteer mo e istotnie skróciç czas zawracania na polu, umo liwiajàc zwi kszenie wydajnoêci pracy w zastosowaniach obejmujàcych uprawy mi dzyrz dowe. OÂ PRZEDNIA TERRAGLIDE. PARTNERSTWO DLA KOMFORTU. Zawieszenie osi przedniej Terraglide II zosta o udoskonalone w celu dopasowania do skrzyni biegów T7000 Auto Command. Standardowa we wszystkich modelach o pr dkoêci maksymalnej 50km/h**, oê przednia Terraglide II zosta a zaprojektowana w celu ulepszenia uk adu zawieszenia kabiny Comfort Ride. W rezultacie jazda w trudnym terenie staje si bardziej p ynna, a tak e wy sza jest wydajnoêç jazdy z du à pr dkoêcià w trybie transportowym. OÊ przednia Terraglide II bezpiecznie pracuje na polu, z ci kimi narz dziami zamontowanymi z ty u.

15 ZAAWANSOWANE ZARZÑDZANIE PROWADZENIEM Bardzo dobrze zaprojektowane jest zarzàdzanie prowadzeniem New Holland Terralock. Operator wybiera po prostu àdanà wersj prowadzenia dla konkretnego zastosowania. Uk ad Terralock zajmuje si dostarczeniem nap du na przednià oê oraz automatycznie w àcza i wy àcza mechanizm ró nicowy. Podczas zawracania lub przemieszczania si z pola na drog uk ad Terralock zapewnia odblokowanie mechanizmu ró nicowego i nap du na cztery ko a bez adnej interwencji operatora. UK AD SEKWENCJONOWANIA SKR TU NA UWROCIACH (HEADLAND TURN SEQUENCING, HTS) Sposób, w jaki firma New Holland zaprojektowa a uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrociach, HTS, czyni go wyjàtkowo prostym podczas nastawiania i u ytkowania. Podczas zawracania operator wykonuje poczàtkowo r cznie sekwencje zawracania, w àczajàc program nagrywania HTS. Z chwilà nagrania sekwencji czynnoêci przez uk ad HTS, staje si ona mo liwa do powtórzenia poprzez wciêni cie jednego przycisku na dêwigni CommandGrip. Nowà funkcjà HTS jest mo liwoêç edycji pozwalajàca na dostrojenie nastaw do zmieniajàcych si warunków. 8 sec 5 sec 8 sec 5 sec

16 16 17 UK AD HYDRAULICZNY I TYLNEGO ZAWIESZENIA NARZ DZI ZAAWANSOWANY UK AD HYDRAULICZNY I DU Y UDèWIG Uk ad hydrauliczny z przep ywem zamkni tym CCLS zosta opracowany przez New Holland, i dzia a z wydajnoêcià szczytowà przez ca y czas. Gdy zapotrzebowanie na prac tego uk adu jest niewielkie, g ówna pompa hydrauliczna zu ywa minimalnà moc. W chwili, gdy wymagany jest natychmiastowy przep yw p ynu hydraulicznego, pompa MegaFlow mo e dostarczyç maksymalnà iloêç 150 litrów oleju na minut.

17 WYTRZYMA E, WYDAJNE I MOCNE Tylny uk ad zawieszenia narz dzi o nominalnej masie a kg zaprojektowany jest do pracy z ci kim sprz tem przez d ugi czas. W jego sk ad wchodzi zintegrowane dynamiczne zabezpieczenie przed skokami obcià enia. Zmniejsza ono drgania podczas jazdy z do àczonym ci kim narz dziem z pr dkoêcià transportowà. REGULACJA PRZEP YWU NAWET W DZIEWI CIU ZDALNYCH ZAWORACH Zdalne zawory hydrauliczne dysponujà w asnym uk adem sterowania przep ywu. WielkoÊç przep ywu i jego przebieg czasowy w ka dym zaworze mo e byç dostrajany indywidualnie za pomocà prostych menu pojawiajàcych si na ekranie dotykowym monitora IntelliView III. Mo liwe jest sterowanie pi cioma tylnymi zaworami i czterema zaworami przednimi. ELEMENTY STEROWANIA MONTOWANE NA B OTNIKACH Elementy sterowania montowane na b otnikach umo liwiajà podnoszenie i opuszczanie tylnego uk adu zawieszenia narz dzi, w àczanie WOM i obs ug zdalnego zaworu. Zawór ten umo liwia wyregulowanie hydraulicznego ci g a górnego podczas mocowania narz dzia do ciàgnika. ELEMENTY STEROWANIA ZAWORAMI ELEKTRONICZNYMI Elektroniczne zdalne zawory mo na obs ugiwaç z dêwigni CommandGrip lub za poêrednictwem sterowników umieszczonych na pod okietniku SideWinder II. Na wyposa eniu znajduje si równie joystick. Mo e on sterowaç czterema zaworami i jest on idealny do pracy z przednim uk adem zawieszenia narz dzi lub adowarkà.

18 18 19 WOM I PRZEDNI UK AD ZAWIESZENIA NARZ DZI W PE NI ZINTEGROWANY PAKIET Jednym z kluczowych rozwiàzaƒ w ciàgniku New Holland T7000 Auto Command jest bezpoêredni nap d WOM. Zapewnia on minimalne straty mocy pomi dzy silnikiem a wa em wyjêciowym WOM. Aby jeszcze bardziej zwi kszyç wydajnoêç, mo na wybraç konfiguracj z wysokowydajnym przednim uk adem zawieszenia narz dzi oraz WOM.

19 CELEM PROJEKTU JEST IDEALNE DOPASOWANIE New Holland oferuje zorientowany na cel przedni uk ad zawieszenia narz dzi dopasowany do wszystkich ciagników T7000 Auto Command. Zaprojektowany dla du ych udêwigów z doskona ym sterowaniem z kabiny, zestaw przedniego zawieszenia narz dzi mo e byç równie powiàzany w specyfikacji z WOM. ELEKTRONICZNY WYBÓR PR DKOÂCI WOM Wybór pr dkoêci WOM z wykorzystaniem elektronicznego prze àcznika obrotowego odbywa si atwo i szybko. Dla oszcz dnoêci pr dkoêci WOM uzyskuje si przy zmniejszonych obrotach silnika. AUTOMATYCZNA OBS UGA WOM Mo liwe jest wybranie trybu automatycznego WOM umo liwiajàcego wy àczenie tego uk adu w chwili podniesienia powy ej ustalonego wczeêniej punktu uk adu zawieszenia tylnego. Chroni to wa WOM, jak równie ciàgnik przed ewentualnym uszkodzeniem. System ten ponownie w àcza nap d w chwili opuszczenia uk adu zawieszenia narz dzi.

20 20 21 NEW HOLLAND OFERUJE O WIELE WI CEJ UK AD AUTOMATYCZNEGO KIEROWANIA INTELLISTEER Ciàgniki serii T7000 mo na wyposa yç w ca kowicie zintegrowany uk ad automatycznego kierowania IntelliSteer, zaprojektowany i skonstruowany przez firm New Holland. Przy zastosowaniu technologii DGPS lub RTK i ca kowicie zintegrowanych uk adów sterujàcych uk ad IntelliSteer u atwia utrzymanie dok adnoêci mi dzy przejazdami na poziomie nawet 1-2 cm*. Uk ad ten idealnie sprawdza si podczas prac siewnych i sadzeniowych o najwy szych wymaganiach, znacznie przyczyniajàc si do poprawy sprawnoêci i komfortu pracy operatora. Dodatkowà zaletà wynikajàcà z zastosowania korekcji RTK w po àczeniu z uk adem IntelliSteer jest gwarantowana powtarzalnoêç z roku na rok, która nabiera coraz wi kszego znaczenia przy dzisiejszych nowoczesnych metodach upraw. Do obs ugi ca ego uk adu oraz funkcji dodatkowych wystarczy jedno naciêni cie przycisku. * W przypadku korzystania z sygna u korekcyjnego systemu RTK. MONITOR INTELLIVIEW III. JEDEN EKRAN DO WSZYSTKIEGO Z wykorzystaniem istniejàcego monitora IntelliView III system IntelliSteer zosta atwo zintegrowany z systemem operacyjnym T7000 Auto Command. System IntelliSteer mo e wykonywaç ca y szereg ró nych sposobów pracy. Nale à do nich: ODBIORNIK NH 262 Odbiornik NH 262 mo e wspó pracowaç z systemami korekcyjnymi EGNOS, OmniSTAR i RTK. Do zastosowaƒ RTK wykorzystywane jest radio o wàskiej obudowie, montowane pod odbiornikiem. STACJA BAZOWA SYSTEMU RTK Stacja bazowa systemu RTK s u y do nadawania sygna u korekcyjnego pozwalajàcego na utrzymanie dok adnoêci mi dzy przejazdami na poziomie 1-2 cm. NAVIGATION CONTROLLER II Navigation Controller II to g ówny uk ad sterujàcy, który na bie àco koryguje ko ysanie boczne, ko ysanie wzd u ne i odchylenie od kursu przy u yciu najnowoczeêniejszych, 6-osiowych pó przewodnikowych czujników bezw adnoêciowych, podajàc rzeczywistà pozycj w terenie. ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA Uk ad IntelliSteer firmy New Holland, wykorzystujàc wbudowane czujniki kàta skr tu, na bie àco informuje uk ad Navigation Controller II o kierunku jazdy. Ponadto w uk ad hydrauliczny wbudowany jest zawór sterujàcy, który przekszta ca sygna y z uk adu Navigation Controller II w ruchy hydraulicznego si ownika uk adu kierowniczego.

21 WI CEJ NI SAM PRODUKT PRZESZKOLENIE GWARANTUJÑCE NAJLEPSZE WSPARCIE Wyspecjalizowani technicy dealerów firmy New Holland odbywajà regularne szkolenia uzupe niajàce. Sà one prowadzone zarówno w formie kursów on-line, jak i intensywnych zaj ç w salach lekcyjnych. Takie zaawansowane podejêcie gwarantuje, e dealer b dzie zawsze dysponowa dost pem do umiej tnoêci wymaganych dla w aêciwego dbania o najnowsze i najnowoczeêniejsze produkty firmy New Holland. FINANSE NA MIAR TWOJEGO PRZEDSI BIORSTWA Spó ka us ug finansowych firmy New Holland, CNH Capital, jest powszechnie uznana i cieszy si pe nym zaufaniem w sektorze rolniczym. Âwiadczy ona us ugi doradcze i oferuje pakiety finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Korzystajàcy z us ug CNH Capital majà pewnoêç, e obs uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si w rolnictwie. SERVICE PLUS D UGOTRWA A OCHRONA Us uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w aêcicielom maszyn rolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron po up ywie wa noêci gwarancji przewidzianej umowà. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyskaç u lokalnego dealera. Us uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.

22 22 23 DANE TECHNICZNE MODELE T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O Silnik New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF Liczba cylindrów / Uk ad dolotowy / Liczba zaworów / Poziom emisji 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / T / 4 / Tier III 6 / WT / 4 / Tier III Uk ad paliwowy wysokociênieniowa szyna Common Rail Zatwierdzona mieszanka Biodiesel** B100 B100 B100 B100 B100** PojemnoÊç (cm 3 ) Ârednica cylindra i skok t oka (mm) 104x x x x x132 Moc znamionowa wg ISO TR ECE R120 (kw/km) 123/ / / / /225 Moc znamionowa wg ISO TR14396-ECE R120 z uk adem zarzàdzania mocà (kw/km) 150/ / / / /247 Moc maksymalna wg ISO TR14396-ECE R120 (kw/km) 132/ / / / /230 Moc maksymalna wg ISO TR14396-ECE R120 z uk adem zarzàdzania mocà silnika (kw/km) 158/ / / / /251 Znamionowa pr dkoêç obrotowa silnika (obr./min) Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm) Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 z uk adem zarzàdzania mocà (Nm) Przyrost momentu obrotowego standard / z uk adem zarzàdzania mocà silnika (%) 45 / / / / / 30 Wentylator ch odzàcy sprz g a wiskotycznego Wentylator dwustronny O O O O O Hamulec silnikowy O O O O O PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) Czas mi dzy przeglàdami (godz.) Skrzynia biegów Ciàg a przek adnia bezstopniowa Auto Command (40km/h lub 40km/h ECO) Min. pr dkoêç / Maks. pr dkoêç przy 1450 obr./min. (km/h) 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 0,03 / 40 Ciàg a przek adnia bezstopniowa Auto Command (50km/h ECO) O O O O O Min. pr dkoêç / Maks. pr dkoêç przy 1550 obr./min. (km/h) 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 0,03 / 50 Aktywna funkcja StopStart Osie przednie Nap dzana oê przednia (nap d na 4 ko a) Zawieszenie osi przedniej Terraglide O O O O O OÊ przednia SuperSteer O O O O O Kàt skr tu osi standardowej / Terraglide / SuperSteer ( ) 55 / 55 / / 55 / / 55 / / 55 / / 55 / 65 Uk ad Fast Steer O O O O O Funkcje uk adu Terralock Dynamiczne b otniki przednie OÊ tylna belkowa 98" Uk ad hydrauliczny Uk ad czujnika CCLS Maksymalna standardowa wydajnoêç pompy / opcja MegaFlow (l/min.) 120 / / / / / 150 Uk ad elektronicznego sterowania si à uciàgu (Electronic Draft Control, EDC) Zawory zdalne Typ Uk ad Uk ad Uk ad Uk ad Uk ad elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny 4 zawory tylne Maks. liczba zaworów tylnych Obs uga za pomocà joysticka Maks. liczba zaworów mi dzyosiowych Uk ad zawieszenia narz dzi Maks. udêwig na koƒcówkach kulowych - si owniki 110 mm (kg) Maksymalny udêwig w ca ym zakresie (610 mm za koƒcówkami kulowymi) - si owniki 110 mm (kg) Udêwig przedniego uk adu zawieszenia narz dzi na koƒcówkach kulowych (w ca ym zakresie) (kg) WOM Automatyczny uk ad mi kkiego startu Pr dkoêç obrotowa silnika przy: 540/540E/1000 obr./min. (obr./min.) 1569/1700/ /1700/ /1700/ /1700/ /1700/1893 Automatyczny WOM Elektroniczny wybór pr dkoêci WOM Pr dkoêç obrotowa przedniego WOM (1000 obr./min.) (obr./min.) O O O O O Hamulce Elektroniczny hamulec parkingowy Pneumatyczne hamulce przyczepy

23 MODELE T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O Kabina Kabina Horizon 360 Okno dachowe z du ym polem widzenia O O O O O Drzwi RHS z du ym polem widzenia Otwierajàce si drzwi RHS O O O O O Zestaw lamp ukowych HID O O O O O Fotel Auto Comfort Skórzany fotel Auto Comfort O O O O O Pod okietnik SideWinder II Dêwignia CommandGrip Elektroniczna regulacja pod okietnika SideWinder II Klimatyzacja automatyczna Filtry recyrkulacji powietrza Ogrzewane przednia i tylna szyba O O O O O Radio z odtwarzaczem MP3 O O O O O Radio z odtwarzaczem MP3 i komunikacjà Bluetooth O O O O O Teleskopowe lusterka odporne na wstrzàsy Zawieszenie kabiny Comfort Ride Uk ad sekwencjonowania skr tu na uwrocie (Headland Turn Sequence, HTS) Zewn trzne elementy sterowania montowane na b otnikach tylnych Monitor wydajnoêci z udoskonalonà klawiaturà Kolorowy monitor IntelliView III ze z àczem ISO Kolorowy monitor IntelliView Plus II ze z àczem ISO O O O O O Uk ad prowadzenia IntelliSteer O O O O O Optymalny poziom ha asu w kabinie zgodny z normà EC 77/311 db(a) 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 Fabrycznie zamontowane obrotowe Êwiat a b yskowe (1 / 2) O O O O O Wymiary Promieƒ skr tu z osià przednià SuperSteer (mm) Promieƒ skr tu z osià przednià o standardowym zawieszeniu (mm) A D ugoêç ca kowita (od przedniego do tylnego uk adu zawieszenia) (mm) B SzerokoÊç minimalna (mm) C WysokoÊç w Êrodku osi tylnej do szczytu dachu kabiny (mm) D Rozstaw osi: OÊ standardowa (mm) OÊ z zawieszeniem Terraglide (mm) OÊ SuperSteer (mm) E Rozstaw kó : Przednich min. / maks. (mm) 1560 / / / / / 2258 Tylnych min. / maks. (mm) 1528 / / / / / 2698 F PrzeÊwit nad gruntem (Min. / Maks.) (mm) 398 / / / / / 523 Masy Masa minimalna bez balastu / wysy kowa Standardowa oê przednia (kg) OÊ przednia z zawieszeniem Terraglide (kg) OÊ przednia SuperSteer (kg) Dopuszczalna masa ca kowita przy 50km/h (kg) Standard O Opcjonalne Niedost pne * Opracowany przez FPT- Fiat Powertrain Technologies ** Ograniczone uwarunkowaniami lokalnymi C F E B D A

24 ZARZÑDZANA W ÂCIS EJ WSPÓ PRACY Z DEALERAMI NEW HOLLAND ORAZ ZESPO AMI NEW HOLLAND PARTS & SERVICE, US UGA NEW HOLLAND TOP SERVICE POSIADA NAST PUJÑCE ZALETY: NAJWY SZA DOST PNOÂå Zawsze jesteêmy gotowi s u yç pomocà 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, przez ca y rok! Niezale nie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy proêb, wystarczy, e zadzwonisz pod numer telefonu lub do najbli szego dealera New Holland. NAJWY SZA SZYBKOÂå Ekspresowa dostawa cz Êci zawsze na czas i w dowolne miejsce! NAJWY SZY PRIORYTET Szybkie rozwiàzywanie problemów w czasie sezonu zbiory nie mogà czekaç! NAJWY SZY POZIOM ZADOWOLENIA Znajdujemy i wdra amy niezb dne rozwiàzanie, na bie àco informujàc klienta a b dzie w 100% zadowolony! Odwiedê naszà stron internetowà: TWÓJ LOKALNY DEALER ZAPYTAJ O JAZD PRÓBNÑ! Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj cia mogà dotyczyç wyposa enia opcjonalnego lub niedost pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo na uzyskaç w naszej sieci sprzeda y. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. 08/09 TP01 (Turyn) Wydrukowano w Polisce /POL Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wielofunkcyjne frezarki o ogromnej wydajnoêci Szybciej, bardziej komfortowo

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS.

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Najlepszy pakiet mocy 630 CVT 645 CVT 660 CVT 670 CVT 685 CVT 605 CVT 65 CVT 630 CVT www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Nasze plony. Nasza przyszłość. NAsz steyr. 03 WproWaDzeNIe 04 05 TeCHNoloGIa

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo