UCHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012."

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240 z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 2 Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,00 - Plan wydatków , ,00 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Zmiany planu dochodów budżetowych: Uzasadnienie do UHWAŁY NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Plan dochodów zwiększa się ogółem o ,00 zł, z tego: 1 Zmniejszenia planu: Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 dokonuje się zmniejszenia: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o 87094,00 zł (udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych), W dziale 758 Różne rozliczenia o 38151,00 zł (subwencja oświatowa) 2 Zwiększenia planu: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 35000,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za dostarczaną wodę oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 86850,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu tytułem dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i mieszkań oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 750 Administracja publiczna o 11320,00 zł - należności za I kwartał 2012 r po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za wystawione przez noty obciążeniowe (transport, rozmowy telefoniczne, usługa prawna, energia elektryczna), W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o ,00 zł należność z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 i 2 m-ce 2012 roku przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 25500,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za odbiór nieczystości i ścieki oraz za świadczone usługi Zmiany planu wydatków budżetowych: Plan wydatków zwiększa się ogółem o ,00 zł, z tego: 1 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 87094,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w następujących działach: Transport i łączność o 68094,00 zł (zimowe utrzymanie dróg), Administracja publiczna o 9000,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu ), Ochrona zdrowia o 10000,00 zł (zakup szczepionek) 2 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem subwencji oświatowej o zł zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o tę samą kwotę w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Gniewkowie zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz o 13400,00 zł i w rozdz o 1180,00 zł, Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Dobromierzu zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz o 9200,00 zł,

3 Zespół Szkół im Henryka Sienkiewicza w Roztoce zmniejszenie planu na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w rozdz o 7371,00 zł i w rozdz o 7000,00 zł 3 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o ,00 zł z tytułu zobowiązań przejętych z dniem 01 kwietnia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, w tym: z tytułu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i umów-zleceń ,00 zł, wobec ZUS, US, PZU, BP, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości ,00 zł, zobowiązania wobec dostawców ,00 zł, pozostałe prognozowane zobowiązania 36640,00 zł 4 W dziale 758 Rożne rozliczenia, z zaplanowanej rezerwy inwestycyjnej tj ,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 5 Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia w następujących działach: Z działu 710 Działalność usługowa przenosi się 15000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna na opracowanie systemu zarządzania jakością ISO, W ramach działu 801 Oświata i wychowanie i planu wydatków na przedszkola przesuwa się 6500,00 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze tytułem zwrotu kosztów pobytu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Dobromierz uczęszczających do tego przedszkola w okresie od stycznia do sierpnia br Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych środków własnych na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi przenosi się ogółem ,00 zł, z tego: Do działu 926 Kultura fizyczna na nowe zadanie inwestycyjne Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu 90000,00 zł, Do działu 710 Działalność usługowa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 15000,00 zł, Do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz 55000,00 zł, Do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 64344,00 zł 6 W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z planu wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska, dotyczących korekcji i wycinki drzew przenosi się 3500,00 zł do planu wydatków Urzędu na zakup 10 drzewek i obsadzenie boiska ORLIK w Roztoce, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydanej decyzji Starosty Świdnickiego 7 W dziale 801 Oświata i wychowanie z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie przenosi się 35000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Wartość i zakres robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie przenosi się 30000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Zakres planowanych do przeprowadzenia robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe Stan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na dzień r 1 Rezerwa ogólna 50000,00 zł 2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 42000,00 zł 3 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 zł WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 łą ł Ó ż

5

6 łą ł Ó ż

7 ń ó ę ą ó Ś ż ń ó ż ż ż ż

8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we Jednostki sektora finansów publicznych 1 ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30740,00 0, , ,00 w tym dotacje: podmiotowe celowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r Dostarczanie wody 30740,00 0, , ,00 Dopłata do dostarczanej wody na I kw 2012 r 700 Gospodarka mieszkaniowa 25875,00 0, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 25875,00 0, , ,00 Dopłata do czynszu regulowanego na I kw 2012 r 900 Gospodarka komunalna i 33562,00 0, , ,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33562,00 0, , ,00 Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw 2012 r Razem 90177,00 0, , ,00 2 SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona , , ,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, 57000, , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki 82200, , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 69000, , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem ,00 0, , ,00 Razem JSFP ,00 0, , , ,00 - uwagi

9 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmiotow podmiotowe celowe e Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 3720, , , , Przedszkola 3720, , , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i 20000,00 0, , ,00 ochrona środowiska Pozostała działalność 20000,00 0, , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej uwagi 0, , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP 23720, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,00

10 Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uwagi / Realizacja 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków , , , , , , Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Przebudowa drogi w Serwinowie Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne 50000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Remont budynku Dzierzków 28 Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup samochodu pożarniczego Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół Zakup wyposażenia na plac zabaw Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38B Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, położenie płytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ocieplenie ścian, wymiana rynien Wkład własny do zakupu 9 osobowego samochodu Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 60000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 W tym: 23078,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz 30000,00 0, , , ,00

12 17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku , , , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowego budynku szatni , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Plan na 2012 r Zmiana Plan po zmianie I Dochody 30000,00 0, ,00 1 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 II Wydatki 36000, , ,00 1 Wydatki bieżące 36000, , ,00 - zakup pojemników na odpady ,00 0, ,00 - edukacja ekologiczna ,00 0, ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych ,00 0, ,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów ,00 0, ,00 - sprzątanie świata ,00 0,00 400,00 - korekcja i wycinka drzew , , ,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń ,00 0, ,00

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł: I. Podatki i opłaty ogółem: - 4.591.667,00 zł Z tego: - podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo