WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 lutego 2008 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 437 Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r Nr XIII/67/07 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok Nr XIII/68/07 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok UCHWAŁY RADY GMINY: 440 Nr XI/51/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok Nr XI/52/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Nr XI/54/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2007 roku 3615 ZARZĄDZENIA: 443 Nr 17/07 Wójta Gminy Klukowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Nr 61/07 Wójta Gminy Gródek z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2007 r Nr 19/07 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 3624

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVII/93/07 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: W budżecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 z dnia 29 marca 2007 r., uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XI/63/07 z 30 lipca 2007 r. i uchwałą Nr XIV/73/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 3a (Zadania inwestycyjne w 2007 r.) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 z dnia 29 marca 2007 r., uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XI/63/07 z 30 lipca 2007 r. i uchwałą Nr XIV/73/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7a do niniejszej uchwały;

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą V/23/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/63/07 z dnia 30 lipca 2007 r., uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi ogółem ,00 zł; 2) plan wydatków wynosi ogółem ,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. DOCHODY zmniejszenia DOCHODY zwiększenia Dział Rozdział Kwota Uwagi Dział Rozdział Kwota Uwagi , , , , , , , ,00 Razem ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł (R ) i zwiększenia dochodów z tytułu: 1) sprzedaży nieruchomości w kwocie zł (R.70005); 2) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie zł (R );

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) odsetek bankowych od środków na rachunkach w kwocie zł (R ); 4) zwrotów świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w kwocie zł (R ); 5) najmu pomieszczeń hali sportowej w kwocie zł (R ). 2. Dokonuje się poprawy klasyfikacji budżetowej dotyczącej uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: jest: Rozdz par ,00 w/b: Rozdz par ,00. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. WYDATKI zmniejszenia WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział Kwota Uwagi Dział Rozdział Kwota Uwagi , ,00 Razem ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy Przebudowa w ul. Braci Świackich i Robotniczej w Grajewie na nazwę Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych i dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z zakupu nieruchomości gruntowych kwotę zł na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych. DOCHODY zmniejszenia Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi , ,00 Razem ,00

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 Objaśnienia zmian w budżecie: W wyniku analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 1) zł. z tytułu opłaty skarbowej (R ); 2) zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (R ). WYDATKI zmniejszenia Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej przeznaczonej dla MDK w Grajewie na remont dachu Klubu Hades (remont dachu nastąpi w 2008 r.). DOCHODY zwiększenia Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Przyznano środki finansowe w wysokości ,00 zł (6 400 EUR) zgodnie z zawartą umową finansową z 15 października 2007 r. na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu a Miastem Grajewo. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 WYDATKI zwiększenia Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Przyznane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostaną wydatkowane na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z zawartą umową Nr 07POL01CO i wnioskiem aplikacyjnym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie (Szkoła Podstawowa Nr 1).

7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa parkingu przy , , ,00 UM Grajewo MDK 2007 Budowa nawierzchni jezdni w ul. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej 2007 Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej 2007 Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni ulic na os. Szkolne Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , , ,00 UM Grajewo

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe Budowa nawierzchni dróg na os. Przekopka Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3go Maja i Targowej Budowa nawierzchni w ul. Skośnej 2008 Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej 2009 Budowa ścieżek rowerowych Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2008 Budowa nawierzchni w ul. Łąkowej 2007 Rozbudowa mieszkań socjalnych Budowa cmentarza komunalnego Budowa sali gimnastycznej przy SP nr , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie dorzecza Biebrzy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej , , ,00 UM Grajewo ,00 C ,00 C ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej 2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.traugutta 2007 Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2008 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i za stadionem 2009 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej 2008 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3go Maja /przy SP nr 4/ 2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i za stadionem 2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i ul. Pułaskiego Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Parkowe Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej , ,00 C UM Grajewo , ,00 C UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C UM Grajewo

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2009 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo 2007 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo 2007 Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo Zagospodarowanie Parku Central Zakładanie zieleńców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/ Modernizacja oświetlenia i budowa komunalnych linii oświetleniowych Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej 2007 Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej , , , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , , , , ,00 UM Grajewo UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa oświetlenia w , , ,00 UM Grajewo części ul. Dwornej 2007 Budowa linii oświetleniowej przy ul Mickiewicza park przy , , ,00 UM Grajewo Urzędzie Miasta 2007 Budowa sieci wodociągowej w ul , ,00 C UM Grajewo Wilczewo 2007 Budowa sieci wodociągowej w ul , , ,00 C ,00 UM Grajewo Piłsudskiego Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej 2008 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów i za stadionem Budowa sieci wodociągowej na os. Parkowe , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej2007 Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na os. M. Konopnickiej Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka Budowa infrastruktury technicznej na os. Północ Budowa targowicy miejskiej Przebudowa budynku Straży Pożarnej 2007 Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojskowych Budowa basenu miejskiego , , ,00 C UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo Ogółem , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

14 Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa parkingu przy , , ,00 UM Grajewo MDK Budowa nawierzchni jezdni , , ,00 UM Grajewo w ul. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni jezdni , , ,00 UM Grajewo w ul. Kasztanowej Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo

15 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa naw. jezdni i chodników na os. Południe /dok/ Budowa nawierzchni w ul. Łąkowej Rozbudowa cmentarza komunalnego Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4 Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. H. Sawickiej /dok/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo ,00 UM Grajewo ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C ,00 UM Grajewo , ,00 C42 000,00 UM Grajewo

16 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie dorzecza Biebrzy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo Budowa systemu gospodarki odpadami Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej Budowa oświetlenia w części ul. Dwornej Budowa linii oświetleniowej przy ul. Mickiewicza park przy Urzędzie Miasta Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego Dokumentacja budowlana na infr. techniczną w ul. Ekologicznej Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C10 000,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

17 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie dok. na infr. techn. na terenie byłej Jedn. Wojskowej /os. J.P.II po Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo stronie kościoła/ 33 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo , ,00 C53 000,00 UM Grajewo Budowa infrastruktury technicznej na os. M , , ,00 UM Grajewo Konopnickiej 35 Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka , , ,00 UM Grajewo 36 Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej , , ,00 C40 000,00 UM Grajewo 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta , ,00 C70 000,00 UM Grajewo Budowa targowicy miejskiej , , ,00 C50 000,00 UM Grajewo 39 Przebudowa budynku Straży Pożarnej , , ,00 UM Grajewo Program rewitalizacji , , ,00 UM Grajewo centrum Grajewa i terenów powojskowych Ogółem , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji MIEJSKI DOM KULTURY W GRAJEWIE bieżąca działalność, w tym: ,00 zł Orkiestra ,00 zł elewacja budynku MDK , MIEJSKA BIBLIOTEKA bieżąca działalność PUBLICZNA W GRAJEWIE ,00 Ogółem ,00

19 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: w tym: ogółem dotacje z budżetu 2650 na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I. Zakłady budżetowe , , , , , ,47 x z tego: 1. ZADM w Grajewie , , , , , ,53 x 2. ZWIK w Grajewie , , , ,00 x III. Dochody własne jednostek budżetowych , ,00 x x ,00 x 8 929,91 z tego: 1. ZSM Nr 1 w Grajewie , ,00 x x ,00 x 0,00 2. SP Nr 2 w Grajewie 7 343, ,00 x x ,00 x 6 843,71 3. SP Nr 4 w Grajewie , ,00 x x ,00 x 707,08 4. PG Nr 2 w Grajewie 1 843, , , ,61 5. PG Nr 3 w Grajewie 1 735, ,00 x x ,00 x 35,51 Ogółem , , , , , ,38 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/67/2007 RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie wydatków: Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach Rozdział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin zakup usług pozostałych Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup usług pozostałych Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej zakup usług pozostałych Rozdział Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych OGÓŁEM

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 438 Budżet po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem zł. 2. Plan wydatków ogółem zł. 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym. 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Małkiński Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. Dział 750 Administracja publiczna OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2007 ROK Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dział 758 Różne rozliczenia Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z tytułu zwiększenia planu dotacji dla szkół niepublicznych z litewskim językiem nauczania, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmienia się plan wydatków na kwotę zł w ramach działu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/68/2007 RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości zł, z tego: dochody bieżące w kwocie zł, dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2., o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł; 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zł. 3. na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) wydatki w kwocie zł jednostek pomocniczych Rad Osiedlowych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) na zobowiązania sporne z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w wysokości zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje dla innych podmiotów publicznych i niepublicznych na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie umów (porozumień) w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków: 1) zakładu budżetowego: przychody w kwocie zł, w tym dotacja przedmiotowa w kwocie zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych będących własnością Miasta wydatki w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12; 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 5; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Małkiński

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/68/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok DOCHODY BIEŻĄCE (I + II + III + IV +V) I DOCHODY WŁASNE Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 800 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 800 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 979 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 979

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) IV DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego V SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA Różne rozliczenia

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem:

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2008 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok I WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo