WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 lutego 2008 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 437 Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r Nr XIII/67/07 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok Nr XIII/68/07 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok UCHWAŁY RADY GMINY: 440 Nr XI/51/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok Nr XI/52/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Nr XI/54/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2007 roku 3615 ZARZĄDZENIA: 443 Nr 17/07 Wójta Gminy Klukowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Nr 61/07 Wójta Gminy Gródek z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2007 r Nr 19/07 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 3624

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVII/93/07 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: W budżecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 z dnia 29 marca 2007 r., uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XI/63/07 z 30 lipca 2007 r. i uchwałą Nr XIV/73/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 3a (Zadania inwestycyjne w 2007 r.) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 z dnia 29 marca 2007 r., uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XI/63/07 z 30 lipca 2007 r. i uchwałą Nr XIV/73/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7a do niniejszej uchwały;

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą V/23/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr X/58/07 z 21 czerwca 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/63/07 z dnia 30 lipca 2007 r., uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi ogółem ,00 zł; 2) plan wydatków wynosi ogółem ,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. DOCHODY zmniejszenia DOCHODY zwiększenia Dział Rozdział Kwota Uwagi Dział Rozdział Kwota Uwagi , , , , , , , ,00 Razem ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł (R ) i zwiększenia dochodów z tytułu: 1) sprzedaży nieruchomości w kwocie zł (R.70005); 2) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie zł (R );

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) odsetek bankowych od środków na rachunkach w kwocie zł (R ); 4) zwrotów świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w kwocie zł (R ); 5) najmu pomieszczeń hali sportowej w kwocie zł (R ). 2. Dokonuje się poprawy klasyfikacji budżetowej dotyczącej uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: jest: Rozdz par ,00 w/b: Rozdz par ,00. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. WYDATKI zmniejszenia WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział Kwota Uwagi Dział Rozdział Kwota Uwagi , ,00 Razem ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy Przebudowa w ul. Braci Świackich i Robotniczej w Grajewie na nazwę Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych i dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z zakupu nieruchomości gruntowych kwotę zł na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych. DOCHODY zmniejszenia Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi , ,00 Razem ,00

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 Objaśnienia zmian w budżecie: W wyniku analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 1) zł. z tytułu opłaty skarbowej (R ); 2) zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (R ). WYDATKI zmniejszenia Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej przeznaczonej dla MDK w Grajewie na remont dachu Klubu Hades (remont dachu nastąpi w 2008 r.). DOCHODY zwiększenia Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Przyznano środki finansowe w wysokości ,00 zł (6 400 EUR) zgodnie z zawartą umową finansową z 15 października 2007 r. na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu a Miastem Grajewo. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 WYDATKI zwiększenia Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Kwota Uwagi ,00 Razem ,00 Objaśnienia zmian w budżecie: Przyznane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostaną wydatkowane na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z zawartą umową Nr 07POL01CO i wnioskiem aplikacyjnym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie (Szkoła Podstawowa Nr 1).

7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa parkingu przy , , ,00 UM Grajewo MDK 2007 Budowa nawierzchni jezdni w ul. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej 2007 Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej 2007 Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni ulic na os. Szkolne Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , , ,00 UM Grajewo

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe Budowa nawierzchni dróg na os. Przekopka Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3go Maja i Targowej Budowa nawierzchni w ul. Skośnej 2008 Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej 2009 Budowa ścieżek rowerowych Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2008 Budowa nawierzchni w ul. Łąkowej 2007 Rozbudowa mieszkań socjalnych Budowa cmentarza komunalnego Budowa sali gimnastycznej przy SP nr , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie dorzecza Biebrzy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej , , ,00 UM Grajewo ,00 C ,00 C ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej 2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.traugutta 2007 Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2008 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i za stadionem 2009 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej 2008 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3go Maja /przy SP nr 4/ 2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i za stadionem 2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i ul. Pułaskiego Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Parkowe Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej , ,00 C UM Grajewo , ,00 C UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C UM Grajewo

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2009 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo 2007 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo 2007 Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo Zagospodarowanie Parku Central Zakładanie zieleńców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/ Modernizacja oświetlenia i budowa komunalnych linii oświetleniowych Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej 2007 Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej , , , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , , , , ,00 UM Grajewo UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa oświetlenia w , , ,00 UM Grajewo części ul. Dwornej 2007 Budowa linii oświetleniowej przy ul Mickiewicza park przy , , ,00 UM Grajewo Urzędzie Miasta 2007 Budowa sieci wodociągowej w ul , ,00 C UM Grajewo Wilczewo 2007 Budowa sieci wodociągowej w ul , , ,00 C ,00 UM Grajewo Piłsudskiego Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej 2008 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów i za stadionem Budowa sieci wodociągowej na os. Parkowe , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej2007 Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na os. M. Konopnickiej Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka Budowa infrastruktury technicznej na os. Północ Budowa targowicy miejskiej Przebudowa budynku Straży Pożarnej 2007 Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojskowych Budowa basenu miejskiego , , ,00 C UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo Ogółem , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

14 Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa parkingu przy , , ,00 UM Grajewo MDK Budowa nawierzchni jezdni , , ,00 UM Grajewo w ul. M. Konopnickiej Budowa nawierzchni jezdni , , ,00 UM Grajewo w ul. Kasztanowej Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , , ,00 UM Grajewo

15 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa naw. jezdni i chodników na os. Południe /dok/ Budowa nawierzchni w ul. Łąkowej Rozbudowa cmentarza komunalnego Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4 Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. H. Sawickiej /dok/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo ,00 UM Grajewo ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C ,00 UM Grajewo , ,00 C42 000,00 UM Grajewo

16 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie dorzecza Biebrzy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo Budowa systemu gospodarki odpadami Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej Budowa oświetlenia w części ul. Dwornej Budowa linii oświetleniowej przy ul. Mickiewicza park przy Urzędzie Miasta Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego Dokumentacja budowlana na infr. techniczną w ul. Ekologicznej Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo , , ,00 C10 000,00 UM Grajewo , , ,00 UM Grajewo

17 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie dok. na infr. techn. na terenie byłej Jedn. Wojskowej /os. J.P.II po Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , , ,00 UM Grajewo stronie kościoła/ 33 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo , ,00 C53 000,00 UM Grajewo Budowa infrastruktury technicznej na os. M , , ,00 UM Grajewo Konopnickiej 35 Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka , , ,00 UM Grajewo 36 Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej , , ,00 C40 000,00 UM Grajewo 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta , ,00 C70 000,00 UM Grajewo Budowa targowicy miejskiej , , ,00 C50 000,00 UM Grajewo 39 Przebudowa budynku Straży Pożarnej , , ,00 UM Grajewo Program rewitalizacji , , ,00 UM Grajewo centrum Grajewa i terenów powojskowych Ogółem , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 437 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji MIEJSKI DOM KULTURY W GRAJEWIE bieżąca działalność, w tym: ,00 zł Orkiestra ,00 zł elewacja budynku MDK , MIEJSKA BIBLIOTEKA bieżąca działalność PUBLICZNA W GRAJEWIE ,00 Ogółem ,00

19 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: w tym: ogółem dotacje z budżetu 2650 na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I. Zakłady budżetowe , , , , , ,47 x z tego: 1. ZADM w Grajewie , , , , , ,53 x 2. ZWIK w Grajewie , , , ,00 x III. Dochody własne jednostek budżetowych , ,00 x x ,00 x 8 929,91 z tego: 1. ZSM Nr 1 w Grajewie , ,00 x x ,00 x 0,00 2. SP Nr 2 w Grajewie 7 343, ,00 x x ,00 x 6 843,71 3. SP Nr 4 w Grajewie , ,00 x x ,00 x 707,08 4. PG Nr 2 w Grajewie 1 843, , , ,61 5. PG Nr 3 w Grajewie 1 735, ,00 x x ,00 x 35,51 Ogółem , , , , , ,38 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/67/2007 RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie wydatków: Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach Rozdział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin zakup usług pozostałych Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup usług pozostałych Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej zakup usług pozostałych Rozdział Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych OGÓŁEM

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 438 Budżet po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem zł. 2. Plan wydatków ogółem zł. 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym. 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Małkiński Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. Dział 750 Administracja publiczna OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2007 ROK Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dział 758 Różne rozliczenia Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z tytułu zwiększenia planu dotacji dla szkół niepublicznych z litewskim językiem nauczania, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmienia się plan wydatków na kwotę zł w ramach działu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/68/2007 RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości zł, z tego: dochody bieżące w kwocie zł, dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2., o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł; 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zł. 3. na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) wydatki w kwocie zł jednostek pomocniczych Rad Osiedlowych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) na zobowiązania sporne z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w wysokości zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje dla innych podmiotów publicznych i niepublicznych na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie umów (porozumień) w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków: 1) zakładu budżetowego: przychody w kwocie zł, w tym dotacja przedmiotowa w kwocie zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych będących własnością Miasta wydatki w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12; 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 5; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Małkiński

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/68/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok DOCHODY BIEŻĄCE (I + II + III + IV +V) I DOCHODY WŁASNE Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 800 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 800 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 979 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 979

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) IV DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego V SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA Różne rozliczenia

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem:

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 439 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/2007 Rady Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2007 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2008 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok I WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo