P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku Obrady sesji odbywały się w godzinach w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku. Obrady sesji poprzedzone były wspólną modlitwą. Obradom sesji przewodniczył pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk. Protokolant Małgorzata Jakimiuk inspektor Urzędu Miasta w Brańsku. W obradach sesji udział wzięli radni: 1. Mariusz Topczewski 2. Anna Wiechecka 3. Maria Mariola Maksymiuk 4. Zbigniew Romaniuk 5. Krzysztof Prześniak 6. Adam Dąbrowski 7. Piotr Laskowski 8. Julita Stanisławska 9. Antoni Wiśniewski nieobecni radni: 1. Jacek Mystkowski 2. Marek Klinicki 3. Jerzy Wojtkowski 4. Tomasz Czerchlański 5. Marek Kryński 6. Grażyna Bachurzewska Z gości zaproszonych w sesji udział wzięli: 1. Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk 2. Roch Andrzej Charyton Sekretarz Miasta 3. Joanna Witkowska Skarbnik Miasta 4. Anna Laskowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku 5. Marzanna Chwaszczewska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku 6. Eugeniusz Ożarowski Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji 7. Alina Dąbrowska Dyrektor Przedszkola w Brańsku 8. Dorota Krystosiak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Brańsku 9. Bogumiła Małgorzata Kujawska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku 10. Zenon Podolszański Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Brańsku 11. Joanna Kamieńska - radca prawny 12. Anna Zabielska aplikant radcowski 13. Stanisław Bolesta Kierownik Posterunku Policji w Brańsku 14. Daniel Puchalski Przewodniczący K O Nr 3, Radny Rady Powiatu Bielsk Podlaski 15. Wiesław Klinicki Właściciel Ubojni w Brańsku Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady. 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 9. Zamknięcie obrad. 1

2 Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. Obrady sesji otworzył i powitał przybyłych radnych, gości zaproszonych oraz mieszkańców miasta pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk. Stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 9 radnych, co zapewnia wymagane quorum dla prawomocności podejmowanych uchwał i decyzji. Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady pan Zbigniew Romaniuk przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag i wniosków. Porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z obrad XXVIII sesji Rady Miasta wyłożony był w biurze rady oraz przed dzisiejszymi obradami. Do protokołu nie zgłoszono uwag i wniosków. W głosowaniu nad protokołem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Ad. 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił pan Daniel Bańkowski Burmistrza Miasta Brańsk. Poinformował, że w okresie między sesjami wydano następujące zarządzenia: - z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku przy ulicy Kościelnej nr 6 w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy państwu Jadwidze i Edwardowi Fiedorek; - z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXVIII sesji; - z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2010 rok; - z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Brańsk za IV kw rok; - z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Brańsk za 2009 rok; - z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za lokal użytkowy; - z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXIX sesję; - z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku przy ulicy Sienkiewicza 39 m 3 stanowiącego własność gminy miejskiej Brańsk. Ponadto Burmistrz poinformował o spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z panem Mieczysławem Baszko Wicemarszałkiem - w sprawach: - projektu szkolnego zadanie p.n. Przebudowa stołówki, nadbudowa poddasza w Zespole Szkół. Jest to zadanie, które planuje się realizować przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie Rozwój edukacji. Przygotowywana jest dokumentacja, gdyż w dniu 26 marca 2010 roku Zarząd Województwa ogłosił konkurs na to działania. Uważa, że są duże szanse na pozyskanie środków finansowych. - otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie o przyjęciu zadania Budowa zbiornika małej retencji na terenie miasta Brańsk w programie małej Retencji Województwa Podlaskiego na lata Przedstawił informację dotyczący powierzchni gruntowej pod zbiornik. Zapotrzebowanie to powierzchnia 15 ha 8736 m 2, na własność wykupionych jest 12 ha 6032 m 2 ; wywłaszczenia obejmuje obszar 1 ha 6655 m 2 (dotyczy własności Czyżów, Małaszkiewiczów, Korzeniewski Andrzej i Korzeniewski Zbigniew) Uregulowania stanu prawnego wymaga 1 działka, (po panu Aleksandrze Smolarczuk) powierzchnia m 2. Powierzchnia 1 ha 3767m 2 jest we władaniu czterech osób (Giżewscy, Szmurło, Małaszkiewicz, Arnold) Jest to w fazie negocjacji. Jeśli one nie dadzą pożądanych efektów będzie wszczęte z urzędu postępowanie uwłaszczeniowe. - sprawa ulicy Kościuszki zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, przy poprzedniej Dyrekcji, w związku z remontem mostu na rzece Nurzec oraz trudnościami które dotyczyły tego remontu. Biorąc pod uwagę dotychczasową dobrą współpracę z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich mieliśmy gwarancję, że w pierwszym etapie zobowiązano się sfinansować drogi śródpolnej Zanioski Gościniec. Zmieniły się przepisy, z których jako miasto nie mogliśmy korzystać z dofinansowania. Obiecaną mieliśmy pomocy przy inwestycji na ulicy Kościuszki. Obecne władze mają inne priorytety. Będzie prowadził rozmowy mające na celu wywiązanie się PZDW z obietnic. 2

3 Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, w związku z realizacją zadania budowy nawierzchni ulic Binduga, Kilińskiego aby w ramach Programu Rozwoju Dróg Lokalnych wystąpić wspólnie z wnioskiem o dofinansowanie budowy nawierzchni tych ulic. Zadeklarowano udział własny w wysokości 50% (wkładu własnego tj. około 700 tys. zł.) inwestycja w tym zakresie będzie realizowana w 2011 roku. Został złożony wniosek na przedszkole w ramach Działania 6. 1 Rozwój infrastruktury w zakresie edukacji. Wniosek przeszedł ocenę formalną (dotyczy modernizacji dachu przedszkola, placu zabaw oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne). Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanału sanitarnego ulic Binduga, Poniatowskiego, Kilińskiego, Polna wartość zadania tys. złotych. Wartość zadania po przetargu tys. zł. Prace rozpoczną się w miesiącu kwietniu b. r. Przetarg wygrała firma z Siemiatycz. Końcowy etap uzyskania pozwolenia na budowę placu miejskiego w obrębie ulic Rynek, Sienkiewicza. Wystąpiono o pozwolenie na budowę kanału burzowego w ulicy Szkolnej, na wysokości od bramy wjazdowej szkoły do końca boiska, po tym będzie modernizowana nawierzchnia ulicy. Została zlecona do opracowania dokumentacja uproszczona wraz z kosztorysem na ulicę Jagiellońską, co pozwoli przygotowywać się do przetargu na wyłonienie wykonawcy (wykonanie nakładki asfaltowej). Sprawa dotycząca dostępu do Internetu w ramach działania osi priorytetowej 4. Społeczeństwo informacyjne. Budowa szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców na poziomie określonej prędkości. Miasto Brańsk występuje wspólnie z innymi gminami powiatu siemiatyckiego i części powiatu bielskiego (m. i gm. Brańsk, gm. Rudka).Poinformował, że całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Miasto Brańsk będzie starało się o środki finansowe w II etapie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,10 złotych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Program Owoce w szkole, zła organizacja instytucji wspomagających tj. Agencji Rynku Rolnego i przedsiębiorców dostarczających owoce. Podpisane zostały dwie umowy, z których przedsiębiorcy wycofali się. W rezultacie żadna ze szkół na terenie miasta i gminy nie realizuje programu. Realizowane jest modernizacja Klubu Rolnika prace przebiegają prawidłowo. Rozpoczęły się prace porządkowe polegające na odpiaskowaniu ulic i chodników po okresie zimowym. Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na staże Zatrudnionych jest około 6 ludzi. W ramach których zorganizowana jest pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności wielkoobszarowe. Podpisano umowę na prace społecznie użyteczne w ramach opieki społecznej 5 osób. Złożono wnioski na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych. Wystąpiono z wnioskiem o nieodpłatnie przekazanie na rzecz OSP wozu bojowego tzw. pierwszego ataku (2001 rok). Wyposażony jest w niezbędne urządzenia przeciw pożarowe. Warunkiem pozyskania tego samochodu jest przeznaczenie własnych środków budżetowych na w wysokości 40 tys. zł. na działalność straży. Przedstawione jest to w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Brańsk. Monitorowane jest działanie LGD Kraina Bobra, gdzie zaplanowanych jest wiele przedsięwzięć modernizacja placu przy ulicy Rynek i Sienkiewicza, wyposażenie działań ZPiT Skowronki poprzez zakup stroi. Temat ten przedstawiony zostanie na najbliższej sesji do rozpatrzenia. Przedstawione zostaną propozycje do akceptacji. Poinformował, że Urząd Miasta uzyskał certyfikat w ramach systemu zarządzania jakością, zgodnie z międzynarodową normą ISO Radny Antoni Wiśniewski zwrócił się z propozycją aby przed sesją zorganizować spotkanie z radnymi w celu przybliżenia zamierzeń, które mogą być realizowane przez LGD Kraina Bobra. Burmistrz poinformował, że szerszą wiedze na temat funkcjonowanie LGD Kraina Bobra oraz możliwości finansowych ma pan Roch Andrzej Charyton, który jest prezesem LGD. Radny Krzysztof Prześniak zwrócił się z prośbą o przedstawienie szerszej informacji na temat budowy szerokopasmowego Internetu. Stwierdził, że jest to bardzo duża inwestycja, na naszym terenie mamy dostęp do sieci kablowej, która jest bardziej wydajna niż radiowa. Prosi o przedstawienie całkowitego kosztu inwestycji. Burmistrz stwierdził, że nie dysponuje wszystkimi informacjami a w podjęciu takiej decyzji ponaglał czas. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego odstąpił od realizacji II etapu w ramach Rozwoju Społeczeństwo Informatyczne i zachęcił jednostki samorządowe aby w ramach swoich możliwości pozyskiwać środki finansowe. Przedstawił zakres inwestycji. Stwierdził, że elementy kosztowe nie są potwierdzone, w dniu dzisiejszym nie potrafi ich określić. Jeśli byłaby potrzeba to lider projektu udzieliłby informacji. Szczegółowe informacje finansowe mogą być przedstawione na następnych obradach sesji. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że Internet drogę radiową ma zastosowanie w szczególnym terenie np. Puszczy Białowieskiej, gdzie nie można zastosować innej technologii. Do tej inwestycji zgłosił się tylko Ciechanowiec i Drohiczyn. Ponadto stwierdził, że przystępujemy do różnych związków, stowarzyszeń i w pełnym zakresie z tego nie korzystamy. 3

4 Burmistrz stwierdził, że ma przemyślenia z przynależności naszej gminy w poszczególnych związkach. Należy nad tym zastanowić się. Musimy uczestniczyć w związku, które będzie przygotowywał się w temacie zagospodarowania odpadów stałych na terenie trzech powiatów. W LGD mamy obowiązek uczestniczyć. Należymy do związku Gmin Nadbużańskich i Związku Gmin Województwa Podlaskiego, przynależność do nich należy rozważyć. W dalszej części wystąpienia wypowiedział się na temat prędkości Internetu. Standard został określony wcześniej. Dostęp jest za darmo, nie będzie on wystarczający dla osób, które intensywnie korzystają z Internetu. Będzie można przejrzeć podstawowe informacje i wykonać podstawową korespondencje z urzędami. Uważa, że powinniśmy stworzyć mieszkańcom taką możliwość. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że nie jest przeciwny tej inwestycji lecz chciałby poznać zakres finansowy. Radny Antoni Wiśniewski stwierdził, że program ten powstał aby zlikwidować tzw. białe plamy w tym temacie. Należy skalkulować opłacalność zadania. Innych zapytań w tym temacie nie zgłoszono. Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pani Joanna Witkowska Skarbnik Miasta. Odniosła się do zmian, które mają znaczenie dla budżetu: Dzial 756 rozdział o kwotę zł wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gopspodarki wodnej z dniem r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W dziale 758 rozdział o kwotę zł subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji. Zmniejszono dochody w dziale 700 na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Binduga, Kilińskiego, Poniatowskiego w związku z rozstrzygniętym przetargniem na tą inwestycję. Po stronie dochodów zwiększono wartość Klubu Rolnika przy ulicy Binduga o zł. podpisaliśmy umowę o zwiększonej dotacji. Ponadto po stronie wydatków: na budowę szerokopasmowego internetu w wysokości złotych są one niezbedne na wykonanie dokumentacji, a jest to zgodne z podjętą wcześniej uchwałą rady., zwiększenie wydatkóww wysokości złotych na straż w związku z zakupem samochodu. Podpisane będzie porozumienie z Państową Strażą Pożarną. Obsługa długu publicznego występuje zmiana paragrafów, na podstawie obowiązującego rozporządzenia. W związku ze zmiejszeniem subwencji oświatowej na tej podstawie zostały zmiejszone wydatki w oświacie w dział 801 rozdział o kwotę zł wynagrodzenia osobowe wydatki zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10. Na dzień dzisiejszy z paragrafów płacowych, jednak w trakcie roku będzie to zmienione, gdyż wiemy, że środków finansowych zabrakie do końca roku. Zmniejszono wydatki w dziale 900 rozdział o kwotę zł do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej (środki z udziałem funduszy unijnych). Dział 900 rozdział o kwotę zł wydatki inwestycje zostały zmniejszone do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej (środki własne). Zwiększenie wydatków nastąpiło w dziale 902 zakup materiałów oraz pozostałe usługi są to środki z funduszu ochrony środowiska, który nie wystepuje w budżecie - środki zostały przeniesione po stronie dochodów i tak samo po stronie wydatków. Są one przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z przedstawioną informacją opisową do projektu uchwały. Nastąpiła również aktualizacja załączników, które występują przy uchwale budżetowej. Omówiła zmiany występujące w poszczególnych załącznikach. W związku z powyższym budżet po dokonanych zmianach wynosić będzie: dochody zł. wydatki zł. deficyt budżetu wynosić będzie zł. którego źródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości zł. pożyczka w kwocie zł. oraz wolne środki w wysokości zł. W tym punkcie głos zabrali: Radna Maria Mariola Maksymiuk zwróciła się z pytaniem co mieści się w dziale zakup usług pozostałych. Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja dla przedszkola, która przedstawiona jest w załączniku nr 8. Dotacja dla przedszkola nie uległa zmianie, w tym dziale są świadczenia muzyków, nauka języka angielskiego, woda, światło, centralne ogrzewanie. Radna Anna Wiechecka zwróciła się z pytaniem dlaczego nie ma dla szkoły takiego rozbicia. Skarbnik wyjaśniła, że szczegółowy opis wydatków dla szkoły znajduje się w budżecie miasta. Dla przedszkola w budżecie wystepuje dotacja i dlatego dla przedszkola jest załącznik. Innych zapytań w tym temacie nie zgłoszono. Przewodniczący Rady pan Zbigniew Romaniuk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. Do przedstawionego projektu nie wniesiono wniosków. Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjeto 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Uchwała Nr XXIX/138/10 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 4

5 Po tym punkcie ogłoszono 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady, w których na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podejmowania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący rady stwierdził, że temat ten jest bardzo trudny, cały czas analizowany, po wielu przemyśleniach oraz konsultacjach. Otrzymany projekt uchwały, zgodnie z opinią biura prawnego może być narażony na błąd w związku ze sposobem odliczania odległości. Zgłosił wniosek formalny, który zmieni treść proponowanej uchwały, który będzie zgodny z przepisami prawa. W tym miejscu przypomniał, że obowiązująca uchwała w dwóch miejscach jest niezgodna z przepisami prawa a obowiązuje. Zgłosił wniosek w do 1. ustęp 1 w brzmieniu Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż w tym miejscu stwierdził, że rada musi zastanowić się nad odległością, od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej i cmentarzy oraz domów parafialnych, w których usytuowane są kaplice, ustęp 2 w brzmieniu: Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości - w tym miejscu stwierdził, że rada musi zastanowić się nad odległością od budynku szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Natomiast 2 należy zmienić, a który dotyczy sposobu mierzenia odległości, zaproponował brzmienie 2: Odległość wymienioną w 1 ust. 1 i ust. 2 mierzy się najkrótszymi wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszymi od wejścia na nieruchomość w granicach której mieszczą się obiekty chronione do wejścia do lokalu punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że trudno jest dyskutować nad czymś czego się nie widzi. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w celu przygotowania na piśmie treści zgłoszonych wniosków. Po przerwie wznowiono obrady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad określeniem odległości w 1 ust. 2 - Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Zaproponował pozostawienie 25 mb odległości. Radny Krzysztof Prześniak uważa, że propozycja 25 mb powinna pozostać, tak jak cała obowiązująca uchwała. Jako pierwszy radny rozpoczął temat nad zmianą uchwały, jednak w chwili obecnej jest bezzasadne. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że nie powinien być poruszany temat odległości od placówek oświatowych. Odległość 25 metrów jest bardzo mała. Jest za tym aby utrzymać pewne odległości np. od obiektów kultu religijnego. Przy swobodzie tworzenia działalności gospodarczej zawsze będzie postrzegane jako ograniczenie prowadzenia tej działalności. Uważa, że odległość przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych powinna być wykreślona, gdyż należy popatrzeć, co dzieje się a rzeczywistości, że te odległości nie mają znaczenia. Przewodniczący rady stwierdził, że ustawa nakłada obowiązek ustalenia tych odległości. Sekretarz Miasta stwierdził, że Rada określa zasady usytuowania może określić różne odległości ale nie musi. Pani Joanna Kamieńska radca prawny poinformowała, że Rada musi określić punkty chronione, a co znajdzie się w zakresie punktów chronionych zależy od Rady. Należy określić punkty chronione, a następnie odległości od nich. Pan Sekretarz Miasta stwierdził, że należy poruszać się w śmiecie realnym, bo gdy będzie impreza masowa na stadionie w szkole, mogą być łamane przepisy sprzedając alkohol. Radna Maria Mariola Maksymiuk stwierdziła, że Rada nie łamie przepisów, bo ktoś udziela pozwolenia na sprzedaż alkoholu przy szkole, Rada nigdy nie głosowała na ten temat. Przewodniczący Rady stwierdził, że propozycja jest aby utrzymać 25 metrów odległości od szkoły, przedszkola i placówek oświatowych. Natomiast od miejsc kultury religijnego odległość wynosiła 100 metrów. Poprosił o zgłaszanie innych propozycji. Burmistrz stwierdził, że dopóki nie znajdziemy miejsca lepszego niż plac szkolny to mija się z celem tego typu dyskusja, bo wykluczymy ten obiekt z imprez masowych. Przewodniczący rady stwierdził, że od radnych nie wyszedł problem imprez masowych w szkole i spożywania tam alkoholu. Burmistrz poinformował, że nie jesteśmy w stanie zorganizować imprezy kulturalnej np. na Zamczysku pod kątem finansowym i organizacyjnym. Ponieważ miejsce to wymaga gruntowego remontu. Zaapelował o rozsądek w podejmowaniu decyzji. Przygotowywane są projekty dotyczące zagospodarowania Zamczyska, które będą wspierane finansami z zewnątrz. 5

6 Radny Krzysztof Prześniak nie rozumie dyskusji, gdyż w takich sytuacjach wydaje się jednorazowe pozwolenie na sprzedaż piwa, na czas określonej imprezy. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z pojawieniem się w ostatnim czasie problemu obchodzenia uchwały. Zainteresowana osoba spełniła wymogi ale pojawiło się niezadowolenie społeczne z uwagi na położenie sklepu z alkoholem w bliskim sąsiedztwie domu parafialnego w którym jest kaplica. Zaproponował zakończyć ten temat i podjąć stosowną uchwałę. Uważa, że sklep można pobudować w każdym miejscu w Brańsku ale niekoniecznie pod kościołem. Pan Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta stwierdził, że standardy w różnych miejscach są różnie akceptowane i jest to norma. W miejscowościach turystycznych sprzedaż i podawanie piwa odbywa się w bliskim sąsiedztwie z kościołem. Przewodniczący Rady poinformował, że taka reakcja Rady jest z powodu niezadowolenia społecznego, Rada Miasta ma możliwości zmiany uchwały. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta uważa, że niezadowolenie społeczne powinno mierzyć się w odpowiedni sposób, Są na to sposoby i metody. Podał przykład sklepu GS SCh, który również sprzedaje alkohol, niedawno była rampa na której stali ludzie palili papierosy lub pili piwo, a odbywało się to w pobliżu pomnika Jana Pawła II i kościoła. Uważa, że jest to problem wyimaginowany. Każdy z nas jest przeciwny by sprzedawać alkohol w bliskim sąsiedztwie kościoła. Przewodniczący Rady stwierdził, że problem podjęcia uchwały dotyczy Brańska i musimy podjąć poprawną uchwałę. Drugi raz spotyka się w tej kadencji z problemem podjęcia uchwały. Uchwała poprzednio uchwalona określa również odległość 25 m i nikomu to nie przeszkadzało. W tej uchwale chcemy tylko potwierdzić odległość, także nie rozumie niezadowolenia. Projekty uchwał przygotowywane są przez urząd. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że uchwałę uchwalali radni. Najważniejsza jest ustawa, bo ona wprowadza zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół. Radna Anna Wiechecka podkreśliła, że pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta jest Przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powinien czuwać nad przestrzeganiem przepisów, a dopiero teraz przedstawił, że w szkole nie może być spożywany alkohol. Pan Charyton ma być od rozwiązywania problemów alkoholowych. W toku dyskusji poruszono sprawę spożywania i podawania napojów alkoholowych podczas imprez rozrywkowych na terenie szkoły. Radny Krzysztof Prześniak zaproponował by nie podejmować nowej uchwały. Ponadto zaproponował przeprowadzenie referendum, w której mieszkańcy wypowiedzą się w tej sprawie, czy w tym miejscu jest zasadny alkohol czy nie. Uważa, że powinno być więcej spotkań na temat nowej uchwały i jej treści. Przypomniał, że inicjatywę uchwałodawczą mają radni, którzy mogą złożyć odpowiedni projekt uchwały. Pani Joanna Kamieńska radca prawny stwierdziła, że obowiązująca uchwała może funkcjonować dalej, zawiera jeden punkt, który jest sprzeczny z przepisami, bo przenosi kompetencje rady na kompetencje burmistrza, jednak funkcjonuje ona w obrocie prawnym i taka sytuacja może mieć dalej miejsce. Natomiast w sprawie użycia zapisu w uchwale dotyczącego gdzie zamiast usytuowania wpisano użytkowania należałoby odkryć zapis w protokole, bo najprawdopodobniej jest to błąd pisarski. W ramach pakietu ustaw antykryzysowych trwają prace dotyczące zmiany ustawy w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Tendencją jest to aby usunąć ograniczanie swobody gospodarczej. Zmiana dzisiejszej uchwały nie daje stabilizacji na dłuższy okres, gdyż może okazać się, że będziemy musieli ponownie zmieniać uchwałę, dostosowując do nowych przepisów. Przewodniczący Rady stwierdził, że przepisy cały czas zmieniają się, jednak nikt nam nie zagwarantuje, że ustawa wejdzie. Zwrócił się do Radnych czy wyrażają wolę podjęcia uchwały w tej sprawie, gdyż intensywne dyskusje nad projektem uchwały trwają od miesiąca grudnia. Każdy mógł wypowiedzieć się na ten temat, było kilka sesji poświęconych tej sprawie. Chciałby temat zakończyć podejmując uchwałę. Stwierdził, że przeprowadzenie referendum mija się z celem, jest kosztowne, mieszkańcy wybrali radnych, którzy powinni podjąć stosowne decyzje gdyż to radni reprezentują swoich wyborców i to w ich imieniu podejmują decyzje. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że jest to wniosek formalny należy pozostawić uchwałę w takiej formie jaka jest i nie uchwalać nowej, obowiązujące odległości są poprawne. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego, czy jest to wniosek formalny, aby pozostawić uchwałę i jej nie zmieniać. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że do następnej sesji przygotuje temat. Radny Antoni Wiśniewski uważa, że uchwałę należy zmienić gdyż zawiera błędy. Ponadto stwierdził, że należy chronić przedsiębiorców z Brańska. Należy przestrzegać uchwalonego prawa. Zaproponował zakończenie sprawy, a czas pokaże co będzie. Radna Maria Mariola Maksymiuk zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie przygotowanego projektu uchwały. Radny Krzysztof Prześniak zwrócił się z zapytaniem, czy w odległości 25 m od szkoły, przedszkola może być ogródek piwny. 6

7 Przewodniczący Rady uważa, że najprawdopodobniej może, jednak należało by to zweryfikować z radcą prawnym. Pani Joanna Kamieńska radca prawny stwierdziła, że ogródek piwny nie jest definicją prawną, można go zakwalifikować jako miejsce podawania napojów alkoholowych. W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniaka, aby nie podejmować nowej uchwały, pozostawić dotychczasowa uchwałę bez zmian. W głosowaniu nad wnioskiem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Za wnioskiem głosował 1 radny przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został przyjęty. Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum Radny Krzysztof Prześniak wycofał. Radna Maria Mariola Maksymiuk zgłosiła wniosek dotyczący odległości w 1 ust. 1 Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 mb od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej, cmentarzy oraz domów parafialnych wewnątrz których usytuowane są kaplice oraz ust. 2 Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż 25 mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta zwrócił się o sprecyzowanie pomiaru odległości. Przewodniczący Rady odczytał proponowana treść 2. W którym przedstawiony jest sposób dokonywania pomiaru Odległość wymienioną w 1 ust. 1 i 2 mierzy się najkrótszymi wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od wejścia na nieruchomość w granicach której mieszczą się obiekty chronione do wejścia do lokalu punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Pan Andrzej Charyton poprosił o sprecyzowanie co to jest ciąg pieszy, aby nie było niejasności np. w przypadku wydawania koncesji w sklepie SAM. Pani Joanna Kamieńska radca prawny poinformowała, że ciąg pieszy jest najbardziej konkretnym określeniem, bo to jak chodzi się stanowi prawo o ruchu drogowym. Jeśli nie ma przejścia dla pieszych to nikt nie ma prawa przekroczyć jezdni. Radny Krzysztof Prześniak zgłosił wniosek dotyczący odległości w 1 ust. 1 by określić na 120 mb, a w 1 ust.2 określić na 50 mb. Przewodniczący Rady stwierdził, że należy zastanowić się jakie to będzie rodziło skutki dla istniejących punktów. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że chciałby wejść w zadania komisji i ustawy, i działalności antyalkoholowej. Gdzie my poruszamy się, czy w kategoriach, że komuś zaszkodzimy i straci koncesję. Stwierdził, że Rada musi poruszać się w kategoriach ustawy. Przewodniczący Rady zaprotestował gdyż propozycja radnej Maksymiuk nie odnosiła się do żadnych zmian. Nie stwierdził, że komuś rada narazi się, miał na myśli, że uchwalając uchwałę należy myśleć, nie działać mechanicznie. Wskazane jest aby zastanowić się jak daleko ta strefa będzie sięgała w głąb miasta. Czy jest to stosowne i właściwe a nie działanie pod wpływem impulsu. W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniak w sprawie ustalenia liczby metrów, które wynikają z 1 ust. 1 w wymiarze 120 mb. W głosowaniu nad wnioskiem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Za wnioskiem głosowało 2 radnych przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Przewodniczący Rady przyjęty. stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został Następnie poddano pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniaka w sprawie ustalenia liczby metrów, które wynikają z 1 ust. 2 w wymiarze 50 mb. Za wnioskiem głosował 1 radny przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że zasadnicze odległości w projekcie uchwały głosowane będą jako projekt uchwały, zgłoszone przez radną Marię Mariolę Maksymiuk w brzmieniu: Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 mb od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej, cmentarzy oraz domów parafialnych wewnątrz których usytuowane są kaplice oraz ust. 2 Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż 25 mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały. 7

8 Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 8 głosami przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Uchwała Nr XXIX/139/10 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk poinformował, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za 2009 rok zostało przesłane radnym w materiałach sesyjnych. Pani Anna Laskowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku poinformowała, że obowiązek złożenia sprawozdania z działalności ośrodka pomocy wynika z art. 110 ustawy o pomocy społecznej, takie sprawozdanie jest składane co roku. Poprosiła o zapytania do przedstawionych materiałów. Do sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku nie wniesiono uwag i zapytań. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy skierowane do Rady Miasta: - wniosek z Komitetu Osiedlowego Nr 1 dotyczący zorganizowana spotkania z mieszkańcami przed rozpoczęciem robót na ulicy Binduga w celu uzgodnienia wykorzystania materiałów, które tam będą pozyskiwane; Burmistrz zobowiązał się do zorganizowania zebrania. - Przewodniczący Rady przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w sprawie Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przewodniczący Rady poinformował, że w uchwale pojawił się błąd techniczny, który został wykryty dzięki Panu Wiesławowi Klinickiemu (w tym miejscu złożył podziękowanie za właściwe zachowanie). W związku z zaistniałą sytuacją poproszono o opinię radcy prawnego w tej sprawie. Odczytał treść opinii. Procedura ustalania cen za ścieki zostanie wszczęta od początku. Pan Wiesław Klinicki zwrócił się z zapytaniem dlaczego jego zakład został zakwalifikowany do zakładów uciążliwych a były przeprowadzane badania w zakresie ochrony środowiska. Stwierdził, że protokole z ostatniej sesji Rady Krzysztof Prześniak zakwalifikował jego zakład jako uciążliwy. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała wykonywana jest przez Referat Wodociągów i Kanalizacji. Są odpowiednie instytucje, warunki od których uzależnione jest zakwalifikowanie zakładu jako uciążliwego. Radny Krzysztof Prześniak poprosił o uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf i w sprawie dopłat. Stwierdził, że projekt uchwały przewiduje, że stawki takie stosuje się między innymi i do zakładów uciążliwych. Rada Miasta dyskutowała nad przygotowanym projektem uchwały. Poprosił o normalność w dyskusji. Pojęcie zakładu uciążliwego wynikło z przedstawionego projektu uchwały. Pan Eugeniusz Ożarowski Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnił sposób kwalifikowania ścieków. Radny Antoni Wiśniewski stwierdził, że należy określić ścieki uciążliwe i jakie zakłady do nich zalicza się. Radna Maria Mariola Maksymiuk zwróciła się z pytaniem w sprawie wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków na wysypisko, wydobywa się z nich fetor, czy nie można tego zaplanować, bo stwarza to zagrożenie dla środowiska. Burmistrz wyjaśnił, że jest to plantowane w miarę możliwości, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości worków. Sukcesywnie zasypywane jest piachem. Zarząd Województwa Podlaskiego zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. Śniadeckiego w Białymstoku w skutek czego zlikwidowane zostaną niektóre oddziały dziecięce. Stwierdził, że z mediów wynika, że decyzja ta została objęta nadzorem prokuratorskim. Podlaski Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości Zarządzenie Nr 15/2010 Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim. Przewodniczący Rady przedstawił pismo pani Jadwigi Garnek dotyczące stosunków między sąsiedzkich, konflikty jakie wypływają z faktu zamieszkania w jednym bloku komunalnym. Ponadto zainteresowani proszą o zamianę mieszkania. 8

9 Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta przedstawił zakres czynności wykonywanych przez Urząd Miasta, w związku z trwającym konfliktem. Przewodniczący odczytał treść pisma. Radna Maria Mariola Maksymiuk stwierdziła, że wie o konflikcie tych mieszkańców. Stwierdziła, że problem jest poważny, należy go rozwikłać. Burmistrz stwierdził, że wszystkie próby pojednania tych mieszkańców skończyły się niepowodzeniem. Przeniesienie lokatorów do innych mieszkań na pewien okres czasu byłoby rozwiązaniem ale byłoby to krótkofalowe. Przedstawił udzieloną pomoc dla państwa Garnek. Przybliżył konflikt jaki powstał wśród mieszkańców, który w konsekwencji skończył się w sądzie. Gdyby był wolny lokal, może w pewien sposób rozwiązałby ten konflikt, jednak tego też nikt nie zagwarantuje. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady stwierdził, że są to sprawy między sąsiedzkie i Rada nie rozwiąże tego problemu. Zgodnie z kompetencja pismo to zostanie przekazane do Urzędu Miasta. Burmistrz zaproponował, aby ta sprawę sprawdziła komisja działająca przy Radzie Miasta odpowiadająca za sprawy mieszkań. W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że do mieszkańców bloku zostanie skierowana komisja w celu spotkania się z mieszkańcami. Życzenia Świąteczne do Rady Miasta skierował pan Starosta Bielski. Pan Zenon Podolszański Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Brańsku skierował swoją wypowiedz do Sekretarza Miasta. Poruszył temat uchwalania wody i ścieków, szkalowania Rady, brak współpracy z Radą. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że Pan Podolszański mówi o współpracy z radą, zwrócił się z pytaniem czy było spotkanie Komitetu Osiedlowego w którym uczestniczył Pan Przewodniczący Rady Zbigniew Romaniuk i zaprotokołowana była wypowiedz, że naszym celem jest wywalić Burmistrza Bańkowskiego? Stwierdził, że to jest konstruktywna praca Rady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady poinformował, że na spotkaniu w Komitecie Osiedlowym był z Panem Burmistrzem i takich słów nie używał. Oświadczył, że ani razu nie spotykał się z Komitetem Osiedlowym indywidualnie, co najwyżej gdy zgłaszano wnioski. Nie pozwoli aby obarczano takimi stwierdzeniami jego osobę. Pan Sekretarz zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że powinien zwrócić uwagę dla mieszkańca miasta, który szkaluje urzędnika. Przewodniczący Rady stwierdził, że pan Podolszański mówi wyraźnie, pan ten został wcześniej oskarżony przez Burmistrza o kradzież krzeseł, za które brał pieniądze. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono tej sprawy. Poinformował, że jeśli będą opowiadane plotki, to osobę taką poda do Sądu w celu ich wyjaśnienia. Chciałby zobaczyć protokół o takich stwierdzeniach, kto go podpisał. Pan Sekretarz stwierdził, że taki protokół widział. Przewodniczący Rady stwierdził, że nigdy takich słów nie wypowiedział. Natomiast Rada Miasta niejednokrotnie była poniżana. Pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta poinformował o pożyczce, która będzie wspierać przedsięwzięcia inwestycyjne budowy kanału sanitarnego na ulicy Binduga, Kilińskiego, Poniatowskiego. Czynione będą starania aby uzyskać ją w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest szansa, że środki finansowe, które będą wkładem własnym mogą być umorzone w 25% przez co zmniejszy się udział środków własnych. Bilans deficytu będzie mniejszy. Ponadto poinformował, że wpłynął wniosek od młodzieży z Brańska w sprawie budowy skejtparku. Stwierdził, że jest to dobry pomysł, propozycja ta będzie ujęta w budżecie miasta Brańsk na 2011 rok. W dalszej części wypowiedzi poinformował o monitoringu, który całkowicie został zakończony, jest w pełni sprawny, ostatnio wykorzystany przez policję. Radna Julita Stanisławska zasugerowała, czy nie powinny być zamieszczone tabliczki, że miasto jest monitorowane. Burmistrz poinformował, że takie tabliczki będą umieszczone na obrzeżach miasta. Baza monitoringu znajduje się w pokoju burmistrza. Ponadto przedstawił ofertę dotyczącą szczepień dla dziewczynek dotyczących wirusa. Koszt jednego szczepienia wynosi 1000 złotych. Należałoby sprawę dokładnie przeanalizować i podjąć stosowną decyzję. Poprosił Radnych o zajęcie stanowiska oraz pomysły do rozpatrzenia. Rozważać można wkład finansowy rodziców. Przewodniczący Rady stwierdził, że koszt nie jest duży, bo około 20 tysięcy złotych. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że nie ma takiej konkretnej szczepionki. Jeśli byłaby decyzja o zakupie szczepionki to pokryta w całości przez budżet miasta, bo są rodzice, których nie stać na partycypacje w zakupie szczepionki. Wcześniej składał wniosek dotyczący wysypania grobli wzdłuż rzeki z pozyskanej ziemi z inwestycji. Burmistrz poinformował, że w tym zakresie prowadzone są rozważania. Radny Krzysztof Prześniak wypowiedział się na temat gospodarowania wysypiskiem. Uważa, że urząd powinien zająć się wywozem śmieci z terenu miasta Brańsk, a umowę z Astwą rozwiązać. Przedstawił 9

10 rozwiązania w innych gminach. Głównym zyskiem będzie to, że wysypisko śmieci posłuży dla miasta do 2032 roku. Przewodniczący Rady poparł wniosek, poinformował, że gospodarka komunalna Urzędu Miasta również usługowo wywozi śmieci, z czego on korzysta. Burmistrz przedstawił zasady gospodarowania wysypiskiem śmieci. Stworzenie własnej grupy zajmującej się wywozem odpadów stałych byłoby bardzo dużym obciążeniem finansowych, gdyż potrzebujemy nowego sprzętu, który jest bardzo kosztowny. Stwierdził, że urząd może przygotować kosztorys w tej sprawie. Radna Julita Stanisławska zgłosiła potrzebę przestawienia zegara do oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą czasu. Potrzeba ustawienia więcej ilości koszy. Czy byłaby możliwość wykonania tabliczek z nazwami ulic. Burmistrz poinformował, że wydał polecenie aby na Święta Wielkanocne oświetlenie uliczne paliło się przez całą noc i zarazem przestawiono ranne świecenie. W sprawie tabliczek z nazwami ulic zostanie przeprowadzone rozeznanie i temat ten przedstawiony zostanie na najbliższej sesji. Radny Krzysztof Prześniak poruszył sprawę potrzeby uporządkowania Zamczyska. Stwierdził, że należy zdjąć pozostałości zadaszenia nad sceną. Miejsce to powinno być szczególnie zadbane, gdyż jest to dobre miejsce do spacerów. Zgłosił wniosek aby grodzisko to było pod nadzorem ośrodka kultury. Burmistrz odniósł się do porządkowania Zamczyska, stwierdził, że niedawno zalane było wodą i nie można było go uporządkować. Sprawa przekazania go dla MOK nie wie w jakim zakresie, a najistotniejszy jest fakt, że ośrodek kultury nie ma środków finansowych na utrzymanie Zamczyska. Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dotyczący nazwania ronda, które będzie wybudowane w Brańsku. Zaproponował do rozważenia dwie nazwy rondo Katyńskiego lub Grunwaldzkie. Ponadto przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych, termin złożenia upływa 30 kwietnia b.r. Na koniec wypowiedzi złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w pracach rady. Protokołowała: Małgorzata Jakimiuk Przewodniczący Rady Miasta /-/ mgr Zbigniew Romaniuk 10

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta

Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta Rada Miasta Poręba Nr RM.0002.2015 PROTOKÓŁ NR VIII/15 Sesji Rady Miasta Poręba odbytej dnia 27 kwietnia 2015 roku w godzinach od 16.00 do godz. 20.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w

Bardziej szczegółowo