P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10 z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 31 marca 2010 roku Obrady sesji odbywały się w godzinach w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku. Obrady sesji poprzedzone były wspólną modlitwą. Obradom sesji przewodniczył pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk. Protokolant Małgorzata Jakimiuk inspektor Urzędu Miasta w Brańsku. W obradach sesji udział wzięli radni: 1. Mariusz Topczewski 2. Anna Wiechecka 3. Maria Mariola Maksymiuk 4. Zbigniew Romaniuk 5. Krzysztof Prześniak 6. Adam Dąbrowski 7. Piotr Laskowski 8. Julita Stanisławska 9. Antoni Wiśniewski nieobecni radni: 1. Jacek Mystkowski 2. Marek Klinicki 3. Jerzy Wojtkowski 4. Tomasz Czerchlański 5. Marek Kryński 6. Grażyna Bachurzewska Z gości zaproszonych w sesji udział wzięli: 1. Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk 2. Roch Andrzej Charyton Sekretarz Miasta 3. Joanna Witkowska Skarbnik Miasta 4. Anna Laskowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku 5. Marzanna Chwaszczewska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku 6. Eugeniusz Ożarowski Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji 7. Alina Dąbrowska Dyrektor Przedszkola w Brańsku 8. Dorota Krystosiak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Brańsku 9. Bogumiła Małgorzata Kujawska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku 10. Zenon Podolszański Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Brańsku 11. Joanna Kamieńska - radca prawny 12. Anna Zabielska aplikant radcowski 13. Stanisław Bolesta Kierownik Posterunku Policji w Brańsku 14. Daniel Puchalski Przewodniczący K O Nr 3, Radny Rady Powiatu Bielsk Podlaski 15. Wiesław Klinicki Właściciel Ubojni w Brańsku Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady. 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 9. Zamknięcie obrad. 1

2 Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. Obrady sesji otworzył i powitał przybyłych radnych, gości zaproszonych oraz mieszkańców miasta pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk. Stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 9 radnych, co zapewnia wymagane quorum dla prawomocności podejmowanych uchwał i decyzji. Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady pan Zbigniew Romaniuk przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag i wniosków. Porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z obrad XXVIII sesji Rady Miasta wyłożony był w biurze rady oraz przed dzisiejszymi obradami. Do protokołu nie zgłoszono uwag i wniosków. W głosowaniu nad protokołem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Ad. 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił pan Daniel Bańkowski Burmistrza Miasta Brańsk. Poinformował, że w okresie między sesjami wydano następujące zarządzenia: - z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku przy ulicy Kościelnej nr 6 w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy państwu Jadwidze i Edwardowi Fiedorek; - z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXVIII sesji; - z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2010 rok; - z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Brańsk za IV kw rok; - z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Brańsk za 2009 rok; - z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za lokal użytkowy; - z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXIX sesję; - z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku przy ulicy Sienkiewicza 39 m 3 stanowiącego własność gminy miejskiej Brańsk. Ponadto Burmistrz poinformował o spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z panem Mieczysławem Baszko Wicemarszałkiem - w sprawach: - projektu szkolnego zadanie p.n. Przebudowa stołówki, nadbudowa poddasza w Zespole Szkół. Jest to zadanie, które planuje się realizować przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie Rozwój edukacji. Przygotowywana jest dokumentacja, gdyż w dniu 26 marca 2010 roku Zarząd Województwa ogłosił konkurs na to działania. Uważa, że są duże szanse na pozyskanie środków finansowych. - otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie o przyjęciu zadania Budowa zbiornika małej retencji na terenie miasta Brańsk w programie małej Retencji Województwa Podlaskiego na lata Przedstawił informację dotyczący powierzchni gruntowej pod zbiornik. Zapotrzebowanie to powierzchnia 15 ha 8736 m 2, na własność wykupionych jest 12 ha 6032 m 2 ; wywłaszczenia obejmuje obszar 1 ha 6655 m 2 (dotyczy własności Czyżów, Małaszkiewiczów, Korzeniewski Andrzej i Korzeniewski Zbigniew) Uregulowania stanu prawnego wymaga 1 działka, (po panu Aleksandrze Smolarczuk) powierzchnia m 2. Powierzchnia 1 ha 3767m 2 jest we władaniu czterech osób (Giżewscy, Szmurło, Małaszkiewicz, Arnold) Jest to w fazie negocjacji. Jeśli one nie dadzą pożądanych efektów będzie wszczęte z urzędu postępowanie uwłaszczeniowe. - sprawa ulicy Kościuszki zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, przy poprzedniej Dyrekcji, w związku z remontem mostu na rzece Nurzec oraz trudnościami które dotyczyły tego remontu. Biorąc pod uwagę dotychczasową dobrą współpracę z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich mieliśmy gwarancję, że w pierwszym etapie zobowiązano się sfinansować drogi śródpolnej Zanioski Gościniec. Zmieniły się przepisy, z których jako miasto nie mogliśmy korzystać z dofinansowania. Obiecaną mieliśmy pomocy przy inwestycji na ulicy Kościuszki. Obecne władze mają inne priorytety. Będzie prowadził rozmowy mające na celu wywiązanie się PZDW z obietnic. 2

3 Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, w związku z realizacją zadania budowy nawierzchni ulic Binduga, Kilińskiego aby w ramach Programu Rozwoju Dróg Lokalnych wystąpić wspólnie z wnioskiem o dofinansowanie budowy nawierzchni tych ulic. Zadeklarowano udział własny w wysokości 50% (wkładu własnego tj. około 700 tys. zł.) inwestycja w tym zakresie będzie realizowana w 2011 roku. Został złożony wniosek na przedszkole w ramach Działania 6. 1 Rozwój infrastruktury w zakresie edukacji. Wniosek przeszedł ocenę formalną (dotyczy modernizacji dachu przedszkola, placu zabaw oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne). Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanału sanitarnego ulic Binduga, Poniatowskiego, Kilińskiego, Polna wartość zadania tys. złotych. Wartość zadania po przetargu tys. zł. Prace rozpoczną się w miesiącu kwietniu b. r. Przetarg wygrała firma z Siemiatycz. Końcowy etap uzyskania pozwolenia na budowę placu miejskiego w obrębie ulic Rynek, Sienkiewicza. Wystąpiono o pozwolenie na budowę kanału burzowego w ulicy Szkolnej, na wysokości od bramy wjazdowej szkoły do końca boiska, po tym będzie modernizowana nawierzchnia ulicy. Została zlecona do opracowania dokumentacja uproszczona wraz z kosztorysem na ulicę Jagiellońską, co pozwoli przygotowywać się do przetargu na wyłonienie wykonawcy (wykonanie nakładki asfaltowej). Sprawa dotycząca dostępu do Internetu w ramach działania osi priorytetowej 4. Społeczeństwo informacyjne. Budowa szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców na poziomie określonej prędkości. Miasto Brańsk występuje wspólnie z innymi gminami powiatu siemiatyckiego i części powiatu bielskiego (m. i gm. Brańsk, gm. Rudka).Poinformował, że całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Miasto Brańsk będzie starało się o środki finansowe w II etapie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,10 złotych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Program Owoce w szkole, zła organizacja instytucji wspomagających tj. Agencji Rynku Rolnego i przedsiębiorców dostarczających owoce. Podpisane zostały dwie umowy, z których przedsiębiorcy wycofali się. W rezultacie żadna ze szkół na terenie miasta i gminy nie realizuje programu. Realizowane jest modernizacja Klubu Rolnika prace przebiegają prawidłowo. Rozpoczęły się prace porządkowe polegające na odpiaskowaniu ulic i chodników po okresie zimowym. Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na staże Zatrudnionych jest około 6 ludzi. W ramach których zorganizowana jest pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności wielkoobszarowe. Podpisano umowę na prace społecznie użyteczne w ramach opieki społecznej 5 osób. Złożono wnioski na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych. Wystąpiono z wnioskiem o nieodpłatnie przekazanie na rzecz OSP wozu bojowego tzw. pierwszego ataku (2001 rok). Wyposażony jest w niezbędne urządzenia przeciw pożarowe. Warunkiem pozyskania tego samochodu jest przeznaczenie własnych środków budżetowych na w wysokości 40 tys. zł. na działalność straży. Przedstawione jest to w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Brańsk. Monitorowane jest działanie LGD Kraina Bobra, gdzie zaplanowanych jest wiele przedsięwzięć modernizacja placu przy ulicy Rynek i Sienkiewicza, wyposażenie działań ZPiT Skowronki poprzez zakup stroi. Temat ten przedstawiony zostanie na najbliższej sesji do rozpatrzenia. Przedstawione zostaną propozycje do akceptacji. Poinformował, że Urząd Miasta uzyskał certyfikat w ramach systemu zarządzania jakością, zgodnie z międzynarodową normą ISO Radny Antoni Wiśniewski zwrócił się z propozycją aby przed sesją zorganizować spotkanie z radnymi w celu przybliżenia zamierzeń, które mogą być realizowane przez LGD Kraina Bobra. Burmistrz poinformował, że szerszą wiedze na temat funkcjonowanie LGD Kraina Bobra oraz możliwości finansowych ma pan Roch Andrzej Charyton, który jest prezesem LGD. Radny Krzysztof Prześniak zwrócił się z prośbą o przedstawienie szerszej informacji na temat budowy szerokopasmowego Internetu. Stwierdził, że jest to bardzo duża inwestycja, na naszym terenie mamy dostęp do sieci kablowej, która jest bardziej wydajna niż radiowa. Prosi o przedstawienie całkowitego kosztu inwestycji. Burmistrz stwierdził, że nie dysponuje wszystkimi informacjami a w podjęciu takiej decyzji ponaglał czas. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego odstąpił od realizacji II etapu w ramach Rozwoju Społeczeństwo Informatyczne i zachęcił jednostki samorządowe aby w ramach swoich możliwości pozyskiwać środki finansowe. Przedstawił zakres inwestycji. Stwierdził, że elementy kosztowe nie są potwierdzone, w dniu dzisiejszym nie potrafi ich określić. Jeśli byłaby potrzeba to lider projektu udzieliłby informacji. Szczegółowe informacje finansowe mogą być przedstawione na następnych obradach sesji. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że Internet drogę radiową ma zastosowanie w szczególnym terenie np. Puszczy Białowieskiej, gdzie nie można zastosować innej technologii. Do tej inwestycji zgłosił się tylko Ciechanowiec i Drohiczyn. Ponadto stwierdził, że przystępujemy do różnych związków, stowarzyszeń i w pełnym zakresie z tego nie korzystamy. 3

4 Burmistrz stwierdził, że ma przemyślenia z przynależności naszej gminy w poszczególnych związkach. Należy nad tym zastanowić się. Musimy uczestniczyć w związku, które będzie przygotowywał się w temacie zagospodarowania odpadów stałych na terenie trzech powiatów. W LGD mamy obowiązek uczestniczyć. Należymy do związku Gmin Nadbużańskich i Związku Gmin Województwa Podlaskiego, przynależność do nich należy rozważyć. W dalszej części wystąpienia wypowiedział się na temat prędkości Internetu. Standard został określony wcześniej. Dostęp jest za darmo, nie będzie on wystarczający dla osób, które intensywnie korzystają z Internetu. Będzie można przejrzeć podstawowe informacje i wykonać podstawową korespondencje z urzędami. Uważa, że powinniśmy stworzyć mieszkańcom taką możliwość. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że nie jest przeciwny tej inwestycji lecz chciałby poznać zakres finansowy. Radny Antoni Wiśniewski stwierdził, że program ten powstał aby zlikwidować tzw. białe plamy w tym temacie. Należy skalkulować opłacalność zadania. Innych zapytań w tym temacie nie zgłoszono. Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pani Joanna Witkowska Skarbnik Miasta. Odniosła się do zmian, które mają znaczenie dla budżetu: Dzial 756 rozdział o kwotę zł wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gopspodarki wodnej z dniem r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W dziale 758 rozdział o kwotę zł subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji. Zmniejszono dochody w dziale 700 na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Binduga, Kilińskiego, Poniatowskiego w związku z rozstrzygniętym przetargniem na tą inwestycję. Po stronie dochodów zwiększono wartość Klubu Rolnika przy ulicy Binduga o zł. podpisaliśmy umowę o zwiększonej dotacji. Ponadto po stronie wydatków: na budowę szerokopasmowego internetu w wysokości złotych są one niezbedne na wykonanie dokumentacji, a jest to zgodne z podjętą wcześniej uchwałą rady., zwiększenie wydatkóww wysokości złotych na straż w związku z zakupem samochodu. Podpisane będzie porozumienie z Państową Strażą Pożarną. Obsługa długu publicznego występuje zmiana paragrafów, na podstawie obowiązującego rozporządzenia. W związku ze zmiejszeniem subwencji oświatowej na tej podstawie zostały zmiejszone wydatki w oświacie w dział 801 rozdział o kwotę zł wynagrodzenia osobowe wydatki zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10. Na dzień dzisiejszy z paragrafów płacowych, jednak w trakcie roku będzie to zmienione, gdyż wiemy, że środków finansowych zabrakie do końca roku. Zmniejszono wydatki w dziale 900 rozdział o kwotę zł do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej (środki z udziałem funduszy unijnych). Dział 900 rozdział o kwotę zł wydatki inwestycje zostały zmniejszone do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej (środki własne). Zwiększenie wydatków nastąpiło w dziale 902 zakup materiałów oraz pozostałe usługi są to środki z funduszu ochrony środowiska, który nie wystepuje w budżecie - środki zostały przeniesione po stronie dochodów i tak samo po stronie wydatków. Są one przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z przedstawioną informacją opisową do projektu uchwały. Nastąpiła również aktualizacja załączników, które występują przy uchwale budżetowej. Omówiła zmiany występujące w poszczególnych załącznikach. W związku z powyższym budżet po dokonanych zmianach wynosić będzie: dochody zł. wydatki zł. deficyt budżetu wynosić będzie zł. którego źródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości zł. pożyczka w kwocie zł. oraz wolne środki w wysokości zł. W tym punkcie głos zabrali: Radna Maria Mariola Maksymiuk zwróciła się z pytaniem co mieści się w dziale zakup usług pozostałych. Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja dla przedszkola, która przedstawiona jest w załączniku nr 8. Dotacja dla przedszkola nie uległa zmianie, w tym dziale są świadczenia muzyków, nauka języka angielskiego, woda, światło, centralne ogrzewanie. Radna Anna Wiechecka zwróciła się z pytaniem dlaczego nie ma dla szkoły takiego rozbicia. Skarbnik wyjaśniła, że szczegółowy opis wydatków dla szkoły znajduje się w budżecie miasta. Dla przedszkola w budżecie wystepuje dotacja i dlatego dla przedszkola jest załącznik. Innych zapytań w tym temacie nie zgłoszono. Przewodniczący Rady pan Zbigniew Romaniuk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok. Do przedstawionego projektu nie wniesiono wniosków. Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjeto 9 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Uchwała Nr XXIX/138/10 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 4

5 Po tym punkcie ogłoszono 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady, w których na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podejmowania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący rady stwierdził, że temat ten jest bardzo trudny, cały czas analizowany, po wielu przemyśleniach oraz konsultacjach. Otrzymany projekt uchwały, zgodnie z opinią biura prawnego może być narażony na błąd w związku ze sposobem odliczania odległości. Zgłosił wniosek formalny, który zmieni treść proponowanej uchwały, który będzie zgodny z przepisami prawa. W tym miejscu przypomniał, że obowiązująca uchwała w dwóch miejscach jest niezgodna z przepisami prawa a obowiązuje. Zgłosił wniosek w do 1. ustęp 1 w brzmieniu Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż w tym miejscu stwierdził, że rada musi zastanowić się nad odległością, od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej i cmentarzy oraz domów parafialnych, w których usytuowane są kaplice, ustęp 2 w brzmieniu: Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości - w tym miejscu stwierdził, że rada musi zastanowić się nad odległością od budynku szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Natomiast 2 należy zmienić, a który dotyczy sposobu mierzenia odległości, zaproponował brzmienie 2: Odległość wymienioną w 1 ust. 1 i ust. 2 mierzy się najkrótszymi wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszymi od wejścia na nieruchomość w granicach której mieszczą się obiekty chronione do wejścia do lokalu punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że trudno jest dyskutować nad czymś czego się nie widzi. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w celu przygotowania na piśmie treści zgłoszonych wniosków. Po przerwie wznowiono obrady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad określeniem odległości w 1 ust. 2 - Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Zaproponował pozostawienie 25 mb odległości. Radny Krzysztof Prześniak uważa, że propozycja 25 mb powinna pozostać, tak jak cała obowiązująca uchwała. Jako pierwszy radny rozpoczął temat nad zmianą uchwały, jednak w chwili obecnej jest bezzasadne. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że nie powinien być poruszany temat odległości od placówek oświatowych. Odległość 25 metrów jest bardzo mała. Jest za tym aby utrzymać pewne odległości np. od obiektów kultu religijnego. Przy swobodzie tworzenia działalności gospodarczej zawsze będzie postrzegane jako ograniczenie prowadzenia tej działalności. Uważa, że odległość przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych powinna być wykreślona, gdyż należy popatrzeć, co dzieje się a rzeczywistości, że te odległości nie mają znaczenia. Przewodniczący rady stwierdził, że ustawa nakłada obowiązek ustalenia tych odległości. Sekretarz Miasta stwierdził, że Rada określa zasady usytuowania może określić różne odległości ale nie musi. Pani Joanna Kamieńska radca prawny poinformowała, że Rada musi określić punkty chronione, a co znajdzie się w zakresie punktów chronionych zależy od Rady. Należy określić punkty chronione, a następnie odległości od nich. Pan Sekretarz Miasta stwierdził, że należy poruszać się w śmiecie realnym, bo gdy będzie impreza masowa na stadionie w szkole, mogą być łamane przepisy sprzedając alkohol. Radna Maria Mariola Maksymiuk stwierdziła, że Rada nie łamie przepisów, bo ktoś udziela pozwolenia na sprzedaż alkoholu przy szkole, Rada nigdy nie głosowała na ten temat. Przewodniczący Rady stwierdził, że propozycja jest aby utrzymać 25 metrów odległości od szkoły, przedszkola i placówek oświatowych. Natomiast od miejsc kultury religijnego odległość wynosiła 100 metrów. Poprosił o zgłaszanie innych propozycji. Burmistrz stwierdził, że dopóki nie znajdziemy miejsca lepszego niż plac szkolny to mija się z celem tego typu dyskusja, bo wykluczymy ten obiekt z imprez masowych. Przewodniczący rady stwierdził, że od radnych nie wyszedł problem imprez masowych w szkole i spożywania tam alkoholu. Burmistrz poinformował, że nie jesteśmy w stanie zorganizować imprezy kulturalnej np. na Zamczysku pod kątem finansowym i organizacyjnym. Ponieważ miejsce to wymaga gruntowego remontu. Zaapelował o rozsądek w podejmowaniu decyzji. Przygotowywane są projekty dotyczące zagospodarowania Zamczyska, które będą wspierane finansami z zewnątrz. 5

6 Radny Krzysztof Prześniak nie rozumie dyskusji, gdyż w takich sytuacjach wydaje się jednorazowe pozwolenie na sprzedaż piwa, na czas określonej imprezy. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z pojawieniem się w ostatnim czasie problemu obchodzenia uchwały. Zainteresowana osoba spełniła wymogi ale pojawiło się niezadowolenie społeczne z uwagi na położenie sklepu z alkoholem w bliskim sąsiedztwie domu parafialnego w którym jest kaplica. Zaproponował zakończyć ten temat i podjąć stosowną uchwałę. Uważa, że sklep można pobudować w każdym miejscu w Brańsku ale niekoniecznie pod kościołem. Pan Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta stwierdził, że standardy w różnych miejscach są różnie akceptowane i jest to norma. W miejscowościach turystycznych sprzedaż i podawanie piwa odbywa się w bliskim sąsiedztwie z kościołem. Przewodniczący Rady poinformował, że taka reakcja Rady jest z powodu niezadowolenia społecznego, Rada Miasta ma możliwości zmiany uchwały. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta uważa, że niezadowolenie społeczne powinno mierzyć się w odpowiedni sposób, Są na to sposoby i metody. Podał przykład sklepu GS SCh, który również sprzedaje alkohol, niedawno była rampa na której stali ludzie palili papierosy lub pili piwo, a odbywało się to w pobliżu pomnika Jana Pawła II i kościoła. Uważa, że jest to problem wyimaginowany. Każdy z nas jest przeciwny by sprzedawać alkohol w bliskim sąsiedztwie kościoła. Przewodniczący Rady stwierdził, że problem podjęcia uchwały dotyczy Brańska i musimy podjąć poprawną uchwałę. Drugi raz spotyka się w tej kadencji z problemem podjęcia uchwały. Uchwała poprzednio uchwalona określa również odległość 25 m i nikomu to nie przeszkadzało. W tej uchwale chcemy tylko potwierdzić odległość, także nie rozumie niezadowolenia. Projekty uchwał przygotowywane są przez urząd. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że uchwałę uchwalali radni. Najważniejsza jest ustawa, bo ona wprowadza zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół. Radna Anna Wiechecka podkreśliła, że pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta jest Przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powinien czuwać nad przestrzeganiem przepisów, a dopiero teraz przedstawił, że w szkole nie może być spożywany alkohol. Pan Charyton ma być od rozwiązywania problemów alkoholowych. W toku dyskusji poruszono sprawę spożywania i podawania napojów alkoholowych podczas imprez rozrywkowych na terenie szkoły. Radny Krzysztof Prześniak zaproponował by nie podejmować nowej uchwały. Ponadto zaproponował przeprowadzenie referendum, w której mieszkańcy wypowiedzą się w tej sprawie, czy w tym miejscu jest zasadny alkohol czy nie. Uważa, że powinno być więcej spotkań na temat nowej uchwały i jej treści. Przypomniał, że inicjatywę uchwałodawczą mają radni, którzy mogą złożyć odpowiedni projekt uchwały. Pani Joanna Kamieńska radca prawny stwierdziła, że obowiązująca uchwała może funkcjonować dalej, zawiera jeden punkt, który jest sprzeczny z przepisami, bo przenosi kompetencje rady na kompetencje burmistrza, jednak funkcjonuje ona w obrocie prawnym i taka sytuacja może mieć dalej miejsce. Natomiast w sprawie użycia zapisu w uchwale dotyczącego gdzie zamiast usytuowania wpisano użytkowania należałoby odkryć zapis w protokole, bo najprawdopodobniej jest to błąd pisarski. W ramach pakietu ustaw antykryzysowych trwają prace dotyczące zmiany ustawy w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Tendencją jest to aby usunąć ograniczanie swobody gospodarczej. Zmiana dzisiejszej uchwały nie daje stabilizacji na dłuższy okres, gdyż może okazać się, że będziemy musieli ponownie zmieniać uchwałę, dostosowując do nowych przepisów. Przewodniczący Rady stwierdził, że przepisy cały czas zmieniają się, jednak nikt nam nie zagwarantuje, że ustawa wejdzie. Zwrócił się do Radnych czy wyrażają wolę podjęcia uchwały w tej sprawie, gdyż intensywne dyskusje nad projektem uchwały trwają od miesiąca grudnia. Każdy mógł wypowiedzieć się na ten temat, było kilka sesji poświęconych tej sprawie. Chciałby temat zakończyć podejmując uchwałę. Stwierdził, że przeprowadzenie referendum mija się z celem, jest kosztowne, mieszkańcy wybrali radnych, którzy powinni podjąć stosowne decyzje gdyż to radni reprezentują swoich wyborców i to w ich imieniu podejmują decyzje. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że jest to wniosek formalny należy pozostawić uchwałę w takiej formie jaka jest i nie uchwalać nowej, obowiązujące odległości są poprawne. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego, czy jest to wniosek formalny, aby pozostawić uchwałę i jej nie zmieniać. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że do następnej sesji przygotuje temat. Radny Antoni Wiśniewski uważa, że uchwałę należy zmienić gdyż zawiera błędy. Ponadto stwierdził, że należy chronić przedsiębiorców z Brańska. Należy przestrzegać uchwalonego prawa. Zaproponował zakończenie sprawy, a czas pokaże co będzie. Radna Maria Mariola Maksymiuk zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie przygotowanego projektu uchwały. Radny Krzysztof Prześniak zwrócił się z zapytaniem, czy w odległości 25 m od szkoły, przedszkola może być ogródek piwny. 6

7 Przewodniczący Rady uważa, że najprawdopodobniej może, jednak należało by to zweryfikować z radcą prawnym. Pani Joanna Kamieńska radca prawny stwierdziła, że ogródek piwny nie jest definicją prawną, można go zakwalifikować jako miejsce podawania napojów alkoholowych. W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniaka, aby nie podejmować nowej uchwały, pozostawić dotychczasowa uchwałę bez zmian. W głosowaniu nad wnioskiem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Za wnioskiem głosował 1 radny przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został przyjęty. Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum Radny Krzysztof Prześniak wycofał. Radna Maria Mariola Maksymiuk zgłosiła wniosek dotyczący odległości w 1 ust. 1 Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 mb od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej, cmentarzy oraz domów parafialnych wewnątrz których usytuowane są kaplice oraz ust. 2 Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż 25 mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta zwrócił się o sprecyzowanie pomiaru odległości. Przewodniczący Rady odczytał proponowana treść 2. W którym przedstawiony jest sposób dokonywania pomiaru Odległość wymienioną w 1 ust. 1 i 2 mierzy się najkrótszymi wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od wejścia na nieruchomość w granicach której mieszczą się obiekty chronione do wejścia do lokalu punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Pan Andrzej Charyton poprosił o sprecyzowanie co to jest ciąg pieszy, aby nie było niejasności np. w przypadku wydawania koncesji w sklepie SAM. Pani Joanna Kamieńska radca prawny poinformowała, że ciąg pieszy jest najbardziej konkretnym określeniem, bo to jak chodzi się stanowi prawo o ruchu drogowym. Jeśli nie ma przejścia dla pieszych to nikt nie ma prawa przekroczyć jezdni. Radny Krzysztof Prześniak zgłosił wniosek dotyczący odległości w 1 ust. 1 by określić na 120 mb, a w 1 ust.2 określić na 50 mb. Przewodniczący Rady stwierdził, że należy zastanowić się jakie to będzie rodziło skutki dla istniejących punktów. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że chciałby wejść w zadania komisji i ustawy, i działalności antyalkoholowej. Gdzie my poruszamy się, czy w kategoriach, że komuś zaszkodzimy i straci koncesję. Stwierdził, że Rada musi poruszać się w kategoriach ustawy. Przewodniczący Rady zaprotestował gdyż propozycja radnej Maksymiuk nie odnosiła się do żadnych zmian. Nie stwierdził, że komuś rada narazi się, miał na myśli, że uchwalając uchwałę należy myśleć, nie działać mechanicznie. Wskazane jest aby zastanowić się jak daleko ta strefa będzie sięgała w głąb miasta. Czy jest to stosowne i właściwe a nie działanie pod wpływem impulsu. W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniak w sprawie ustalenia liczby metrów, które wynikają z 1 ust. 1 w wymiarze 120 mb. W głosowaniu nad wnioskiem na stan 15 radnych udział wzięło 9 radnych. Za wnioskiem głosowało 2 radnych przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Przewodniczący Rady przyjęty. stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został Następnie poddano pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Prześniaka w sprawie ustalenia liczby metrów, które wynikają z 1 ust. 2 w wymiarze 50 mb. Za wnioskiem głosował 1 radny przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym głosowaniem wniosek nie został przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że zasadnicze odległości w projekcie uchwały głosowane będą jako projekt uchwały, zgłoszone przez radną Marię Mariolę Maksymiuk w brzmieniu: Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 mb od obiektów kultu religijnego tj. kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej, cmentarzy oraz domów parafialnych wewnątrz których usytuowane są kaplice oraz ust. 2 Lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala się w odległości nie mniejszej niż 25 mb od budynków szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych. Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały. 7

8 Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 8 głosami przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Uchwała Nr XXIX/139/10 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Brańsk stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk poinformował, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za 2009 rok zostało przesłane radnym w materiałach sesyjnych. Pani Anna Laskowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku poinformowała, że obowiązek złożenia sprawozdania z działalności ośrodka pomocy wynika z art. 110 ustawy o pomocy społecznej, takie sprawozdanie jest składane co roku. Poprosiła o zapytania do przedstawionych materiałów. Do sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku nie wniesiono uwag i zapytań. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy skierowane do Rady Miasta: - wniosek z Komitetu Osiedlowego Nr 1 dotyczący zorganizowana spotkania z mieszkańcami przed rozpoczęciem robót na ulicy Binduga w celu uzgodnienia wykorzystania materiałów, które tam będą pozyskiwane; Burmistrz zobowiązał się do zorganizowania zebrania. - Przewodniczący Rady przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w sprawie Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przewodniczący Rady poinformował, że w uchwale pojawił się błąd techniczny, który został wykryty dzięki Panu Wiesławowi Klinickiemu (w tym miejscu złożył podziękowanie za właściwe zachowanie). W związku z zaistniałą sytuacją poproszono o opinię radcy prawnego w tej sprawie. Odczytał treść opinii. Procedura ustalania cen za ścieki zostanie wszczęta od początku. Pan Wiesław Klinicki zwrócił się z zapytaniem dlaczego jego zakład został zakwalifikowany do zakładów uciążliwych a były przeprowadzane badania w zakresie ochrony środowiska. Stwierdził, że protokole z ostatniej sesji Rady Krzysztof Prześniak zakwalifikował jego zakład jako uciążliwy. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała wykonywana jest przez Referat Wodociągów i Kanalizacji. Są odpowiednie instytucje, warunki od których uzależnione jest zakwalifikowanie zakładu jako uciążliwego. Radny Krzysztof Prześniak poprosił o uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf i w sprawie dopłat. Stwierdził, że projekt uchwały przewiduje, że stawki takie stosuje się między innymi i do zakładów uciążliwych. Rada Miasta dyskutowała nad przygotowanym projektem uchwały. Poprosił o normalność w dyskusji. Pojęcie zakładu uciążliwego wynikło z przedstawionego projektu uchwały. Pan Eugeniusz Ożarowski Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnił sposób kwalifikowania ścieków. Radny Antoni Wiśniewski stwierdził, że należy określić ścieki uciążliwe i jakie zakłady do nich zalicza się. Radna Maria Mariola Maksymiuk zwróciła się z pytaniem w sprawie wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków na wysypisko, wydobywa się z nich fetor, czy nie można tego zaplanować, bo stwarza to zagrożenie dla środowiska. Burmistrz wyjaśnił, że jest to plantowane w miarę możliwości, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości worków. Sukcesywnie zasypywane jest piachem. Zarząd Województwa Podlaskiego zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. Śniadeckiego w Białymstoku w skutek czego zlikwidowane zostaną niektóre oddziały dziecięce. Stwierdził, że z mediów wynika, że decyzja ta została objęta nadzorem prokuratorskim. Podlaski Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości Zarządzenie Nr 15/2010 Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim. Przewodniczący Rady przedstawił pismo pani Jadwigi Garnek dotyczące stosunków między sąsiedzkich, konflikty jakie wypływają z faktu zamieszkania w jednym bloku komunalnym. Ponadto zainteresowani proszą o zamianę mieszkania. 8

9 Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta przedstawił zakres czynności wykonywanych przez Urząd Miasta, w związku z trwającym konfliktem. Przewodniczący odczytał treść pisma. Radna Maria Mariola Maksymiuk stwierdziła, że wie o konflikcie tych mieszkańców. Stwierdziła, że problem jest poważny, należy go rozwikłać. Burmistrz stwierdził, że wszystkie próby pojednania tych mieszkańców skończyły się niepowodzeniem. Przeniesienie lokatorów do innych mieszkań na pewien okres czasu byłoby rozwiązaniem ale byłoby to krótkofalowe. Przedstawił udzieloną pomoc dla państwa Garnek. Przybliżył konflikt jaki powstał wśród mieszkańców, który w konsekwencji skończył się w sądzie. Gdyby był wolny lokal, może w pewien sposób rozwiązałby ten konflikt, jednak tego też nikt nie zagwarantuje. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady stwierdził, że są to sprawy między sąsiedzkie i Rada nie rozwiąże tego problemu. Zgodnie z kompetencja pismo to zostanie przekazane do Urzędu Miasta. Burmistrz zaproponował, aby ta sprawę sprawdziła komisja działająca przy Radzie Miasta odpowiadająca za sprawy mieszkań. W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że do mieszkańców bloku zostanie skierowana komisja w celu spotkania się z mieszkańcami. Życzenia Świąteczne do Rady Miasta skierował pan Starosta Bielski. Pan Zenon Podolszański Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Brańsku skierował swoją wypowiedz do Sekretarza Miasta. Poruszył temat uchwalania wody i ścieków, szkalowania Rady, brak współpracy z Radą. Pan Andrzej Charyton Sekretarz Miasta stwierdził, że Pan Podolszański mówi o współpracy z radą, zwrócił się z pytaniem czy było spotkanie Komitetu Osiedlowego w którym uczestniczył Pan Przewodniczący Rady Zbigniew Romaniuk i zaprotokołowana była wypowiedz, że naszym celem jest wywalić Burmistrza Bańkowskiego? Stwierdził, że to jest konstruktywna praca Rady. Pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady poinformował, że na spotkaniu w Komitecie Osiedlowym był z Panem Burmistrzem i takich słów nie używał. Oświadczył, że ani razu nie spotykał się z Komitetem Osiedlowym indywidualnie, co najwyżej gdy zgłaszano wnioski. Nie pozwoli aby obarczano takimi stwierdzeniami jego osobę. Pan Sekretarz zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że powinien zwrócić uwagę dla mieszkańca miasta, który szkaluje urzędnika. Przewodniczący Rady stwierdził, że pan Podolszański mówi wyraźnie, pan ten został wcześniej oskarżony przez Burmistrza o kradzież krzeseł, za które brał pieniądze. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono tej sprawy. Poinformował, że jeśli będą opowiadane plotki, to osobę taką poda do Sądu w celu ich wyjaśnienia. Chciałby zobaczyć protokół o takich stwierdzeniach, kto go podpisał. Pan Sekretarz stwierdził, że taki protokół widział. Przewodniczący Rady stwierdził, że nigdy takich słów nie wypowiedział. Natomiast Rada Miasta niejednokrotnie była poniżana. Pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta poinformował o pożyczce, która będzie wspierać przedsięwzięcia inwestycyjne budowy kanału sanitarnego na ulicy Binduga, Kilińskiego, Poniatowskiego. Czynione będą starania aby uzyskać ją w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest szansa, że środki finansowe, które będą wkładem własnym mogą być umorzone w 25% przez co zmniejszy się udział środków własnych. Bilans deficytu będzie mniejszy. Ponadto poinformował, że wpłynął wniosek od młodzieży z Brańska w sprawie budowy skejtparku. Stwierdził, że jest to dobry pomysł, propozycja ta będzie ujęta w budżecie miasta Brańsk na 2011 rok. W dalszej części wypowiedzi poinformował o monitoringu, który całkowicie został zakończony, jest w pełni sprawny, ostatnio wykorzystany przez policję. Radna Julita Stanisławska zasugerowała, czy nie powinny być zamieszczone tabliczki, że miasto jest monitorowane. Burmistrz poinformował, że takie tabliczki będą umieszczone na obrzeżach miasta. Baza monitoringu znajduje się w pokoju burmistrza. Ponadto przedstawił ofertę dotyczącą szczepień dla dziewczynek dotyczących wirusa. Koszt jednego szczepienia wynosi 1000 złotych. Należałoby sprawę dokładnie przeanalizować i podjąć stosowną decyzję. Poprosił Radnych o zajęcie stanowiska oraz pomysły do rozpatrzenia. Rozważać można wkład finansowy rodziców. Przewodniczący Rady stwierdził, że koszt nie jest duży, bo około 20 tysięcy złotych. Radny Krzysztof Prześniak stwierdził, że nie ma takiej konkretnej szczepionki. Jeśli byłaby decyzja o zakupie szczepionki to pokryta w całości przez budżet miasta, bo są rodzice, których nie stać na partycypacje w zakupie szczepionki. Wcześniej składał wniosek dotyczący wysypania grobli wzdłuż rzeki z pozyskanej ziemi z inwestycji. Burmistrz poinformował, że w tym zakresie prowadzone są rozważania. Radny Krzysztof Prześniak wypowiedział się na temat gospodarowania wysypiskiem. Uważa, że urząd powinien zająć się wywozem śmieci z terenu miasta Brańsk, a umowę z Astwą rozwiązać. Przedstawił 9

10 rozwiązania w innych gminach. Głównym zyskiem będzie to, że wysypisko śmieci posłuży dla miasta do 2032 roku. Przewodniczący Rady poparł wniosek, poinformował, że gospodarka komunalna Urzędu Miasta również usługowo wywozi śmieci, z czego on korzysta. Burmistrz przedstawił zasady gospodarowania wysypiskiem śmieci. Stworzenie własnej grupy zajmującej się wywozem odpadów stałych byłoby bardzo dużym obciążeniem finansowych, gdyż potrzebujemy nowego sprzętu, który jest bardzo kosztowny. Stwierdził, że urząd może przygotować kosztorys w tej sprawie. Radna Julita Stanisławska zgłosiła potrzebę przestawienia zegara do oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą czasu. Potrzeba ustawienia więcej ilości koszy. Czy byłaby możliwość wykonania tabliczek z nazwami ulic. Burmistrz poinformował, że wydał polecenie aby na Święta Wielkanocne oświetlenie uliczne paliło się przez całą noc i zarazem przestawiono ranne świecenie. W sprawie tabliczek z nazwami ulic zostanie przeprowadzone rozeznanie i temat ten przedstawiony zostanie na najbliższej sesji. Radny Krzysztof Prześniak poruszył sprawę potrzeby uporządkowania Zamczyska. Stwierdził, że należy zdjąć pozostałości zadaszenia nad sceną. Miejsce to powinno być szczególnie zadbane, gdyż jest to dobre miejsce do spacerów. Zgłosił wniosek aby grodzisko to było pod nadzorem ośrodka kultury. Burmistrz odniósł się do porządkowania Zamczyska, stwierdził, że niedawno zalane było wodą i nie można było go uporządkować. Sprawa przekazania go dla MOK nie wie w jakim zakresie, a najistotniejszy jest fakt, że ośrodek kultury nie ma środków finansowych na utrzymanie Zamczyska. Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dotyczący nazwania ronda, które będzie wybudowane w Brańsku. Zaproponował do rozważenia dwie nazwy rondo Katyńskiego lub Grunwaldzkie. Ponadto przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych, termin złożenia upływa 30 kwietnia b.r. Na koniec wypowiedzi złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w pracach rady. Protokołowała: Małgorzata Jakimiuk Przewodniczący Rady Miasta /-/ mgr Zbigniew Romaniuk 10

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/11

P R O T O K Ó Ł Nr IV/11 P R O T O K Ó Ł Nr IV/11 z obrad IV sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 28 stycznia 2011 roku Obrady sesji odbywały się w godzinach 10 00 12 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 18 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 18 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta w Brańsku odbytej w dniu 18 października 2010 roku Obrady sesji odbywały się w godzinach 10 00 12 45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo