lipiec - sierpień - wrzesień 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec - sierpień - wrzesień 2008"

Transkrypt

1 ISSN nr KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ 84 lipiec - sierpień - wrzesień rocznica wybuchu wojny... 2 Wiadomości z Ratusza... 3 Dni Ziemi Jordanowskiej... 8 Dożynki Zasłużeni dla Ziemi Jordanowskiej Kalendarium TMZJ Wizyta 10 Brygady Kawalerii Pancernej Czy potrzeba nam wojny Pokój w cieniu antyrakiet Odeszła od nas Monika Bednarz Jak w Jordanowie kościół budowano Do mieszkańców gmin babiogórskich Małopolski Wyścig Górski Nowe sukcesy naszych kolarzy Adrenalinowe szaleństwo Wystawa malarstwa Jana Zembatego Wyspa pełna tajemnic Jordanowianin na Mont Blanc Ogród poezji SUKCESY STRAŻAKÓW Grzyby, grzyby Z ałożyciel miasta WAWRZYNIEC SPYTEK JORDAN

2 J o r d a n o w i a n i e p o d r ó ż u j ą WIADOMOŚCI z ratusza Relacja na stronie 30 Relacja na stronie rocznica wybuchu wojny Na Wysokiej przy pomniku Poległych na Cmentarzu Wojskowym uczczono 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 2008 roku o godz. 12.oo władze powiatu suskiego, gminy i miasta Jordanów, kombatanci i weterani walk, poczty sztandarowe, nauczyciele i dzieci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości brali udział w polowej mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Mariusz Flanek. Po niej odbył się uroczysty Apel Poległych. Licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy. Następnie wszyscy goście mogli skosztować wojskowej grochówki. Również w dniu 1 września 2008 r. władze samorządowe Miasta Jordanowa wraz z kombatantami i weteranami walk złożyli na jordanowskim Rynku przy obeliskach wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze, aby uczcić tą bolesną wojenną rocznicę. U C H W A Ł A RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Jordanowie. 1 Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Jordanowie w brzmieniu, jak załącznik do uchwały. 2 Rada Miasta Jordanowa zobowiązuje Burmistrza Miasta Jordanowa do wystąpienia do Wojewody Małopolskiego oraz właściwych Rad Gmin w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymienionego w 1. Z załącznika do powyższej Uchwały: 1 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejską Przychodnię Rejonową w Jordanowie, zwany w dalszej części uchwały SP ZOZ. 2. Dniem otwarcia likwidacji ustala się dzień wejścia w życie niniejszej uchwały Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SP ZOZ dalsze, nieprzerwane ich udzielanie bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu SP ZOZ zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Jordanowie, którego założycielem jest lek med. Leszek Erb. 2. SP ZOZ zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od SP ZOZ przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w ust Mienie stanowiące własność SP ZOZ zostanie przekazane Miastu Jordanów. 2. Nieruchomości będące własnością Miasta Jordanów, a dotychczas użytkowane przez likwidowany SP ZOZ przechodzą pod administrację Miasta Jordanów. 3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 2 mogą zostać przekazane w drodze czynności cywilnoprawnych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej o którym mowa w Majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego SP ZOZ może zostać sprzedany, wynajęty lub wydzierżawiony Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w Składniki niematerialne likwidowanego SP ZOZ przechodzą na własność Miasta Jordanów, które będzie uprawnione do ich rozporządzenia na mocy umów cywilno - prawnych przede wszystkim Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w 2, względnie innym podmiotom. 6. Pracownicy likwidowanego SP ZOZ wykonujący pracę na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony lub nieokreślony z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia zakończenia likwidacji rozwiążą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo z innych przyczyn, stają się pracownikami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w 2 uchwały w trybie art. 23 ¹ Kodeksu pracy. Wykaz pracowników likwidowanego SP ZOZ podlegających przejęciu stanowi załącznik do uchwały Wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa SP ZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, należnościami i prawami Miasta Jordanów. 2. Źródłem pokrycia kosztów likwidacji SP ZOZ oraz spłaty zobowiązań likwidowanego SP ZOZ będą należności SP ZOZ oraz dochody własne Miasta Jordanów Burmistrz Miasta powoła likwidatora SP ZOZ. [...] 6 1. Zakończenie działalności likwidowanego SP ZOZ nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 2. Zakończenie czynności likwidacyjnych SP ZOZ nastąpi do dnia 31 stycznia 2009 r. [...] U C H W A Ł A w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta w roku 2008 o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącz- 2

3 nikiem nr 1 do uchwały. Planowane dochody po zmianach wynosić będą ,51 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta w roku 2008 o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Planowane wydatki po zmianach wynosić będą ,07 zł. 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Planowane wydatki majątkowe po zmianach wynosić będą ,00 zł. 4. Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Zwiększa się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Zwiększa się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Jordanowa 4 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr W wyniku powyższych zmian Prognoza kwoty długu Miasta Jordanowa na lata przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr 8. Zał.nr 1 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku. Dział NAZWA zwiększenie zmniejszenie 600 Transport i łączność ,00 0,00 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 -wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 w tym dochody bieżące: 1 114,00 -wpływy z różnych dochodów 1 114,00 w tym dochody majątkowe: ,00 -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Administracja publiczna ,00 0,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ,00 -wpływy z różnych dochodów 640, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: -podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Różne rozliczenia 0, ,00 w tym dochody bieżące: -subwencje ogólne z budżetu państwa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 0,00 w tym dochody bieżące: -wpływy z usług 3 500,00 O g ó ł e m zmiany w planie dochodów ,00 Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi ,51 zł ,00 Zał.nr 2 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Jordanowa Dział Rozdział NAZWA zwiększenie zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 310,00 0, Izby rolnicze 310,00 0,00 a) wydatki bieżące 310, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,00 a) wydatki bieżące 3 710,00 w tym: dotacje 3 710,00 a) wydatki majątkowe , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne krajowe ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Drogi publiczne gminne ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Drogi wewnętrzne ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Administracja publiczna 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 a) wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 0, ,00 a) wydatki majątkowe Gimnazja ,00 0,00 a) wydatki majątkowe , Ochrona zdrowia 2 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000, ,00 a) wydatki bieżące 2 000, ,00 w tym: dotacje 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 a) wydatki majątkowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 a) wydatki majątkowe ,00 O g ół e m zmiany w planie wydatków , , ,00 Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi ,07 zł 5

4 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Wydatki majątkowe budżetu Miasta w 2008 roku dz. rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozbudowa wodociągu przy ul. Gen. Maczka w kierunku ul. Sosnowej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wymiana dachu, nadbudowa i adaptacja na cele zaplecza sali gimnastycznej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie (rozdz ) Miejska Biblioteka w Jordanowie (rozdz ) R a z e m: Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1. Dostarczanie wody (dopłata do 1 m3 dostarczanej wody) (rozdz ) Gospodarka ściekowa (dopłata do 1 m3 odprowadanych ścieków) (rozdz ) R a z e m: Gimnazja Wymiana dachu nad salą gimnastyczną, wymiana podłogi szkolnej hali sportowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ramach KPOŚK - I etap Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont otoczenia budynku Ratusza (granit) Ogółem wydatki majątkowe: Wydatki majatkowe po zmianach: ,00 Prognoza długu publicznego Miasta Jordanowa na lata ( w zł. ) Wykonanie Plan budżetu Prognoza budżetu po zmianach Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Lp. Wyszczególnienie I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM II. III. IV. (1+2+3) Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym podatki i opłaty dochody z mienia pozostałe Subwencje Dotacja w tym na: zadania zlecone i powierzone zadania własne PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( ) nadwyżka budżetowa pożyczki kredyty papiery wartościowe wyemitowane przez gminę inne OGÓŁEM (POZ. I + II) WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM ( ) Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia b) odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( ) Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych Spłata obligacji OGÓŁEM (POZ.III + IV) V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku Stan zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek 2. Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji VI. Spłata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami VII. Wskaźniki - zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych VIII. Wskaźniki - zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych ,23% 3,93% 7,96% 7,50% 8,08% 7,39% 7,20% 5,40% 4,97% 1,98% 1,75% 1,54% 28,46% 43,21% 39,73% 33,23% 26,68% 20,22% 13,91% 9,09% 4,57% 2,92% 1,41% 0,00% 6 7

5 echo echo Jordanowa Jordanowa DNI ZIEMI J O R DANOW SKIE J 2008 Tegoroczne święto Miasta przypadło na 16 i 17 sierpnia. Impreza organizowana jest nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i na stałe weszła w kalendarz imprez miejskich, dając możliwość rozrywki mieszkańcom i wczasowiczom poprzez liczne występy zespołów rozrywkowych czy konkursy sportowo-artystyczne dla dzieci. Jest to również okazja do wyróżnienia osób i instytucji zasłużonych w działalności na rzecz Miasta. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie a fundusze na jej przygotowanie przyznaje Rada Miasta Jordanowa. W sobotnie przedpołudnie w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Jordanowie odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego. Do rozgrywek przystąpiło ponad 20 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, a zawody zaszczycił swoją obecnością Pan Andrzej Pająk Starosta Suski. Po kilkugodzinnych emocjonujących zmaganiach szachistów ogłoszone zostały wyniki, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz cenne nagrody, które wręczył Pan Władysław Łazarski - Radny Rady Powiatu Suskiego. Nagrody rzeczowe i puchary zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej a nagrody pocieszenia dla dzieci i młodzieży w postaci paczek ze słodyczami ufundował organizator zawodów - Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie Wyniki rozgrywek: SENIORZY I miejsce: Roman Mucha (syn) JUNIORZY I miejsce: Mateusz Krasiński II miejsce: Roman Mucha (ojciec) II miejsce: Magdalena Mucha III miejsce: Dariusz Przybyś III miejsce: Artur Jagła Zasłużeni dla Ziemi Jordanowskej Przemawia Łukasz Piotr Trzciński - twórca pomnika Konkurs malowania kredą na asfalcie Niedziela to zawsze centralny dzień obchodów. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Jordanowa. Po Mszy Świętej orkiestra OSP poprowadziła cały korowód na jordanowskie planty, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Spytka Jordana -założyciela Miasta. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Andrzej Pająk starosta suski, Stanisław Bednarz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, Ks. Proboszcz Kanonik Bolesław Wawak, Kazimierz Hajda Burmistrz Miasta Jordanowa. Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej, które w tym roku otrzymali: Otylia Pietras, Ludmiła Załazińska, Tadeusz Pająk oraz Fabryka Armatury Valvex. Rozdano też coroczne nagrody w konkursie na Najładniejszy Ogródek Przydomowy. Zwycięzcami zostali: Grażyna Wojdyła, Celina Święchowicz i Wioletta Mierzwa. W tym roku władze Miasta po raz pierwszy złożyły podziękowania dla Stowarzyszeń działających na terenie naszego Miasta, m.in. Jordanowskiemu Stowarzyszeniu Twórców Pasja, Chórowi Bel Canto, Jordanowskiemu Kołu Kultury, Jordanowskiemu Klubowi Sportowemu Sprint, Orkiestrze OSP, Stowarzyszeniu Trzeźwości Dom, Tradycyjnie, w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców Pasja przygotowało wystawę prac swoich twórców. Od godziny w ruch poszły instrumenty muzyczne. Zespoły rozrywkowe prezentowały swoje umiejętności, bawiąc zgromadzoną licznie publiczność znanymi przebojami zespołów Czerwone Gitary, The Beatles, Smokie i wielu innych. Kolejno wystąpiły zespoły: Rezonans, Wędrowne Gi- Pomnik Wawrzyńca Spytka Jordana Występ zespołu Anonym ze Słowacji Na popołudniowe godziny organizatorzy zaplanowali szereg zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, ale ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie mogły się one odbyć i zostały przełożone na niedzielę. Turniej szachowy Zwycięzcy w konkursie na Najładniejszy Ogródek Przydomowy

6 tary, The Beatles, The Foryś Band, The Purple, Nazaret. Pomiędzy występami zespołów organizowane były konkursy dla dzieci, m.in. malowanie kredą na asfalcie, śpiewanie piosenek, wyścigi z łyżką, kręcenie hula-hop i in. Nagrody zakupiono ze środków przekazanych przez sponsorów. Impreza zakończyła się o godz nad ranem Sponsorzy DZJ` Urząd Marszałkowski w Krakowie 2. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 3. Urząd Miasta Jordanowa 4. Bank Spółdzielczy w Jordanowie 5. Sklep Firany - Ewa Nachankar 6. Apteka Prywatna Jolanta Turchan, Stefania Król i Marianna Pietrzak 7. Firma INSTEL usługi Elektromontażowe Wacław Zadora 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jordanowie 9. Foto Kamea Władysław Sałapatek 10. Firma Tatra House Jordanów Ewa i Stanisław Nawalaniec 11. Firma TAPI Tadeusz i Piotr Żur Jordanów 12. Firma Valvex z Jordanowa 13. Sklep wielobranżowy - Maria Białońska 14. Firma Handlowa Ewex Krystyna i Adam Komorowscy 15. Restauracja Zodiak Sławomir Mołek rzeczowe 16. Kancelaria Notarialna Czesław Łopata 17. Kuchnia włoska w Jordanowie Rozalia Lipka 18. Sklep Spożywczy Celina Jagos 19. Spółka Cywilna JAG Edyta i Grzegorz Jagosowie Organizatorzy DZJ składają serdeczne podziękowanie tegorocznym sponsorom 10 DOŻYNKI MIEJSKIE Panie z Jordanowskiego Koła Gospodyń i w tym roku znalazły czas na uwicie wieńca i przygotowanie wiązanek i w dniu 31sierpnia zaprosiły mieszkańców na dożynki. Po uroczystej Mszy Świętej w Świetlicy Szkoły Podstawowej wręczyły piękny wieniec Panu Kazimierzowi Hajdzie Burmistrzowi Miasta i Pani Marii Pudo Przewodniczącej Rady Miasta. Jak każe tradycja wieniec został ośpiewany w kilkunastu specjalnie na tę okazje ułożonych zwrotkach dożynkowej pieśni. Orkiestra OSP przez kilka godzin dawała swój koncert w trakcie przyjęcia dla gości zaproszonych. J.H. KONCERT MUZYKI JAQUESA BRELA W WYKONANIU JANUSZA ZBIEGIEŁA W Świetlicy Szkoły Podstawowej w Jordanowie w niedzielny wieczór o godzinie dla wielbicielimuzyki Jacquesa Brela znakomitego francuskiego kompozytora i aktora wystąpił Janusz Zbiegieł. Propozycja sceniczna Janusza Zbiegieła, krakowskiego aktora i paryskiego stypendysty Conservatoire Mobel l Alice Dona nie jest ani recitalem, ani estradą piosenki. Jest mięsistymteatrem, którego siła to organiczne zespolenie śpiewanej po francusku piosenki i komentującegokażdy z 11 przebojów Brela ( Matylda, Następny, Piosenka Jacky ego, Burżuje, Mojedzieciństwo, Starzy kochankowie, Nie opuszczaj mnie, Staruszkowie,, Przyjdę, Amsterdam i Poszukiwanie tekstu-wyznania, fragmenty listów do żony. Te cytaty zresztą stanowiące dokument tragicznego splotu życia i twórczości wypowiada aktor po polsku. Jest miarą artystycznej ekspresji, że 70-minutowy spektakl chłonie publiczność jednym tchem, że wychodzącoszołomiona ma wrażenie żywego kontaktu z nieżyjącym Mistrzem i jego wspaniałą, ciągle obecną w uchu, piosenką, że pozostaje poruszona jego pełnym dramatu życiem osobistym. Szkoda tylko,że mimo iż koncert był darmowy zabrakło na nim młodzieży a także elit naszegomiasta i tylko nieliczna grupa znawców i koneserów sztuki talentu Brela przyszła podziwiać jegotwórczość. J.H. Przyznano kolejne odznaczenia Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Jak coroczny zwyczaj każe, w trakcie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej Burmistrz Miasta wręczył odznaczenia regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej. W bieżącym roku Kapituła Odznaczenia pod przewodnictwem prof. Andrzeja Walasa postanowiła przyznać 1 zbiorowe odznaczenie dla zakładu JFA Valvex S.Aoraz trzy odznaczenia indywidualne dla zasłużonych seniorów mieszkańców miasta: Pani Ludmile Załazińskiej, Pani Otylii Pietras, Panu Tadeuszowi Pająkowi. Oto krótkie charakterystyki uzasadniające decyzje Kapituły. JFA Valvex S.A. Valvex S.A jest jednym z wiodących producentów baterii łazienkowych i kuchennych oraz armatury do instalacji wodnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Produkcja tych wyrobów w fabryce jest oparta na 80-letniej tradycji Krakowskich Zakładów Armatur, która jako zakład nr 3 funkcjonowała w Jordanowie od roku Od roku 1994 fabryka funkcjonuje jako spółka akcyjna osób prywatnych pod nazwą Valvex S.A. Wieloletnie doświadczenie w produkcji armatury, własny dział konstrukcyjny i technologiczny, wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny park maszynowy, stawiają firmę wśród najlepszych w branży. Misją fabryki jest: spełniać oczekiwania klientów poprzez kompleksową ofertę o najwyższej jakości, produkować bardzo dobre, funkcjonalne i oryginalne wyroby, zachować pozycję w światowej czołówce firm w swojej branży. Dzięki tej polityce marka Valvex jest szeroko rozpoznawana i dobrze kojarzona zarówno w kraju jak i na rynkach światowych. Firma posiada nowoczesny system zapewnienia jakości, certyfikowany na zgodność z ISO 9001:2000 z akredytacjami na rynki Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Produkowane przez Valvex wyroby posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i świadectwa, dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Z powodzeniem sprzedajemy nasze produkty do większości krajów Europy, ale również do największych krajów obu Ameryk. Chcąc brać czynny udział także w życiu społeczności lokalnej, Valvex nie poprzestaje tylko na statutowej działalności, dostrzega problemy społeczności i dzieli się swoimi sukcesami, promując kulturę oraz wspierając organizacje, które nie mogłyby funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. Obok finansowego wsparcia przy organizowaniu licznych imprez na stałe wpisanych w życie lokalnych miejscowości, firma jest także inicjatorem nowych wydarzeń kulturalnych, takich jak zorganizowana w zeszłym roku przy współpracy z MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej Letnia Akademia Filmowa z firmą Valvex. Odznaczenie odebrał z rąk Burmistrza Z-ca prezesa JFA Valvex Jerzy Kijowski Otylia Pietras Otylia Pietras zyskała sobie powszechne uznanie jako malarka. Od urodzenia związana jest z Jordanowem, chociaż czasowo przebywa gdzie indziej. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała na AWF w Warszawie. Skończywszy studia, pracowała w Krakowie w Liceum Pedagogicznym, w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii Pedagogicznej). Niezależnie od pracy zawodowej interesowała się plastyką i dokształcała się w tym zakresie. Sprzyjał temu pobyt w 11 Krakowie. Predyspozycje plastyczne jak mówi sama wykazywała od najwcześniejszych lat, a nauczyciele chwalili jej prace. Zamierzała nawet studiować na Akademii Sztuk Pięknych, lecz życie potoczyło się inaczej. Emerytura stała się bodźcem dla dalszego rozwoju talentu plastycznego. Odpowiedzią na pustkę po śmierci matki i męża stało się rysowanie i malowanie. Tematem obrazów jest przeważnie pejzaż ukochanego Jordanowa i motywy przyrodnicze. Platformą jej działania stało się Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców Pasja. Dla potrzeb członków Stowarzyszenia nawiązała kontakt z Instytutem Sztuki w Krakowie. W konkursach plastycznych Stowarzyszenia Pasja zdobyła II i III nagrodę. W latach brała udział w zbiorowych wystawach z okazji Dni Jordanowa. Oprócz tego uczestniczyła w wystawach na zamku w Suchej Beskidzkiej oraz w Bystrej i Sidzinie. Nawiązała także kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu. Pani Otylia Pietras przyczyniła się znacząco do promocji Ziemi jordanowskiej i ożywienia ruchu artystycznego w mieście Jordanowie. Ludmiła Załazińska Urodziła się w 1917 roku w Jordanowie, ma teraz 91 lat. Pochodzi z licznej, znanej rodziny Mirków od dawien dawna zamieszkałej w Jordanowie. Od dwóch pokoleń prawie wszyscy z tej rodziny zdobywali wykształcenie, ona zajmowała się

7 gospodarstwem. Po drugiej wojnie światowej wraz z mężem przebywała kilka lat na ziemiach zachodnich w okolicach Dzierżoniowa. W roku 1959 na stałe wróciła do Jordanowa. Osobista predyspozycja do działań społecznych nakazywała jej włączać się w wir spraw społecznych i środowiskowych. Przede wszystkim bardzo aktywnie działała w Kole Gospodyń. Działalność Koła Gospodyń uświetniała życie środowiskowe w okresie świąt państwowych, kościelnych i lokalnych. Oprócz tego Ludmiła Załazińska włączała się czynnie w życie parafii, uczestnicząc we wszystkich świętach, uroczystościach, procesjach. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, działając od powstania naszego stowarzyszenia. Systematycznie uczestniczyła w zebraniach miejskich, wnioskując o rozwiązanie wielu istotnych spraw. To ona pierwsza w roku 1989 poruszyła sprawę przywrócenia nazwy ulicy Piłsudskiego w Jordanowie. Długoletnia działalność społeczna Ludmiły Załazińskiej była wielokrotnie dostrzegana przez władze samorządowe, a jej postawa spotykała się z uznaniem. Dziś, z perspektywy lat, jej postawa jest przykładem dobrze spełnionego obowiązku wobec swego kraju i swojej małej ojczyzny. Tadeusz Pająk Urodził się 15 kwietnia 1924 roku w Suchej Beskidzkiej. Ma 84 la. Pracował w PKP na różnych stanowiskach od 1953 do 1984 roku. Odszedł na emeryturę jako rewizor. W służbie PKP był przykładem wielkiej sumienności i fachowości. Z Jordanowem związał się na stałe od roku Tutaj założył rodzinę i zbudował dom. Od samego założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej jest jego członkiem. W okresie powstania Solidarności uczestniczył aktywnie w różnych akcjach społeczno-politycznych, wspierając drogę demokratycznych przemian. Marzeniem jego życia było zbudowanie kaplicy na cmentarzu w Jordanowie. Cel swój osiągnął. W roku 1983 została zbudowana przez niego kaplica pod wezwaniem Chrystusa Króla w intencji miłosierdzia i opieki dla całej parafii Jordanowa. Szczególną ozdobą kaplicy stały się trzy dzwony odlane przez znaną firmę Jana Felczyńskiego w Przemyślu, firmę o wielkiej renomie w kraju i za granicą. Każdy dzwon ma swoją nazwę i wyraża określoną intencję. Największy dzwon o wadze ok. 500 kg ma nazwę Chrystus Król. Drugi dzwon o wadze ok. 350 kg ma nazwę Św. Stanisław, wreszcie trzeci dzwon o wadze ok. 150 kg ma nazwę Stwórca. W zamyśle właściciela dzwony mają swoje sumienia, mają prowadzić do modlitwy, opłakiwać zmarłych. Zarówno kaplica jak i dzwony powstały w ogromnym trudzie i z dużymi wyrzeczeniami. Miały upamiętnić polskie Millenium i pontyfikat papieża Jana Pawła II. Zgodnie z wolą właściciela, dzwony uruchamiane są w czasie uroczystości kościelnych i państwowych, także w czasie pogrzebów osób krewnych, bliskich i znajomych oraz w innych przypadkach. Właściciel przypisuje im wielką funkcję społeczno-religijną. Kiedy na cmentarzu nie było jeszcze kaplicy parafialnej, kaplica Pana Pająka pełniła funkcję domu przedpogrzebowego. Nadane odznaczenie jest skromną rekompensatą dla rozmiarów dzieła, które z własnych środków sfinansował pan Tadeusz Pająk. Tradycja nadawania odznaczeń regionalnych ma w naszym mieście długą tradycje i ta forma wyróżnienia jest bardzo ceniona przez społeczeństwo. Od roku 1978 nadano około 100 odznaczeń. Od roku 1995 są one ściśle dokumentowane, a dla wcześniejszego okresu przeprowadzono skrupulatną inwentaryzacje odtworzeniową. Odznaczenia nadawane były nie tylko obywatelom Jordanowa, lecz także znamienitym osobistościom z całego kraju i zagranicy. Odznaczono również: Sztandar Rady Miasta Jordanowa, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie, Sztandar Stronnictwa Demokratycznego w Jordanowie, Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Jordanowie, Koło 24 Pułku Ulanów w Kraśniku, Władze Miasta Askersund w Szwecji, Władze miasta Karlskoga w Szwecji, Valvex S.A. Spośród Odznaczonych odeszli od nas śp: Józef Kołodziej Monika Bednarz Stanisław Janiak Mieczysław Janik (odznaczony pośmiertnie) Franciszek Jaskółka Józef Kozak Henryk Kudzia (odznaczony pośmiertnie) Jalu Kurek Józef Majeranowski Janina Majeranowska Władysław Majeranowski Marian Leśniakiewicz Stanisław Leśniakiewicz Antoni Olcha-Mirek Irena Skorupska Antoni Skorupski Bronisław Szczudło Eustachy Szubert (odznaczony pośmiertnie) Jan Wieczerzak. Ostatnio odeszli od nas również inni zasłużeni działacze Towarzystwa Stanisław Janiak i Jan Zduń. W związku z uroczystościami 30-lecia naszego Towarzystwa, 27 września odbędzie się zlot wszystkich do tej pory odznaczonych i będzie to znaczące wydarzenie dla naszego miasta Zostaje powołane do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej i jego Zarząd w składzie: Józef KOŁODZIEJ Prezes, mgr Anna GWIAZDONIK Wiceprezes, Józef DUREK Wiceprezes, Adela MIECZYŃSKA Sekretarz, mgr Józef MAJERANOWSKI Skarbnik; członkowie zarządu: Franciszek RUDEL, Karol SZCZEPAŃSKI, mgr Adam LEŚNIAK, mgr Andrzej WALAS, Janina SALA, mgr Tadeusz GWIAZDONIK Towarzystwo organizuje po raz pierwszy DNI ZIEMI JORDANOWSKIEJ Zostaje ustanowione odznaczenie regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Uroczyste przekazanie przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Jordanowie Pawilonu handlowego, który na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej otrzymuje nazwę JORDAN Kronika Miasta Jordanowa bierze udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez dwutygodnik Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja i uzyskuje 3 miejsce w grupie miast i gmin do 20 tysięcy mieszkańców Towarzystwo organizuje spotkanie weteranów walk wrześniowych 1939 r., którzy brali udział w wojnie obronnej o Jordanów i Wysoką. Podczas spotkania weteranów z władzami Miasta i Gminy Jordanów Generał dr Franciszek SKIBIŃSKI otrzymuje godność HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA JORDANOWA oraz odznaczenie Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Miasto Jordanów zostaje odznaczone Orderem KRZYŻA GRUNWALDU III KLASY: za wybitne zasługi społeczeństwa Miasta Jordanowa w okresie okupacji hitlerowskiej Nawiązano pierwsze kontakty pomiędzy Jordanowem i miastami szwedzkimi: Askersund i Karlskoga Kronika Miasta Jordanowa zajmuje I miejsce w grupie kronik miast i gmin do 20 tysięcy mieszkańców w konkursie ogólnopolskim zorganizowanym przez dwutygodnik Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja W ramach obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej na zaproszenie władz Miasta i Gminy Jordanów gości delegacja z zaprzyjaźnionego Miasta szwedzkiego Askersund Rada Miasta i Gminy Jordanów nadaje Kalendarium TMZJ Generałowi Armii Stanisławowi MACZKOWI godność Honorowego Obywatela Miasta Jordanowa i przyznaje mu odznaczenie regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Ukazał się 1 numer gazetki lokalnej pod tytułem Co słychać w Jordanowie wydawanej pod egidą Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Pierwszymi redaktorami gazetki byli: Józef Kołodziej, Stanisław Bednarz, Janusz Kowalczyk, Franciszek Żur Pod egidą Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej ukazała się książka autorstwa Pani Wiktorii Leśniakiewicz pod tytułem Legendy i historie przydrożnych kapliczek na Ziemi Jordanowskiej Z inicjatywy Towarzystwa wzniesiono Krzyż na cmentarzu cholerycznym na Flakówce, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych na tę straszną chorobę. Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kanonik Bolesław WAWAK proboszcz jordanowskiej parafii Zostaje odrestaurowana figura Św. Jana Nepomucena znajdująca się na skrzyżowaniu dróg w Rynku Ukazała się książka autorstwa Józefa KOŁODZIEJA - prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej pod tytułem Bądź Pozdrowiona Ziemio Jordanowska Na zaproszenie władz szwedzkiego miasta Askersund delegacja składająca się z przedstawicieli władz Jordanowa i Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej bierze udział w Targach, gdzie nasze Stowarzyszenie prezentuje wystawę pod tytułem Jordanów wczoraj i dziś Uroczyste posadzenie na jordanowskich plantach czterech dębów - Pomników Historii. Nadano im imiona: Ojca Świętego JANA PAWŁA II (planty Eustachego SZUBERTA zachodnia strona rynku), Prymasa lecia, Księdza Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO Wielkiego Polaka (planty Józefa SULAKA południowa strona rynku), Błogosławionego Księdza Piotra DAŃKOWSKIEGO (planty Władysława RYŁKI północna strona rynku), Błogosławionego Księdza Stanisława PYRTKA (planty Wandy BIAŁOŃSKIEJ wschodnia strona rynku). Powierzono również patronat nad plantami jordanowskim szkołom Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej oraz władze szwedzkiego miasta Karlskoga organizują wystawę ekumeniczną w Izbie Historii Miasta Jordanowa. Wystawa nosi wspólny tytuł Przyjaźń bez granic

8 echo szwedzkiego Karlskoga Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Jordanów a Miastem i Gminą Dukla (woj. podkarpackie) Umiera założyciel i wieloletni Prezes TMZJ, kronikarz miasta - Józef Kołodziej Na wniosek Towarzystwa, Rada Miasta Jordanowa nadaje godność Honorowego Obywatela Miasta Jordanowa jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Franciszkowi MACHARSKIEMU - Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu W związku ze śmiercią Józefa Kołodzieja odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczowyborcze, na którym wybrano nowy zarząd Towarzystwa w składzie: Stanisław Bednarz prezes, Władysław Łazarski wiceprezes, Robert Leśniakiewicz wiceprezes, Stanisław Buda sekretarz, Elżbieta Rychlik skarbnik, Zbigniew Kołat członek, Andrzej Walas członek. Komisja Rewizyjna: Maria Migas przewodnicząca, Bronisław Piętoń i Stanisław Tomczyk członkowie. Powołano także Kapitułę odznaczenia Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej z Przewodniczącym Andrzejem Walasem W 25-lecie aktywnej działalności patriotycznej, kulturalnej oraz związanej z dokumentowaniem przeszłości Towarzystwo otrzymuje Laur Babiogórski od Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Powołano nowy Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w osobach: Józef KOŁODZIEJ Prezes, Antoni SKORUPSKI Wiceprezes, mgr Andrzej WALAS Wiceprezes, mgr Czesława MADOŃ Sekretarz, mgr Stanisław BEDNARZ Skarbnik, mgr inż. Zbigniew KOŁAT członek Zarządu, mgr inż. Stanisław PUDO członek Zarządu Towarzystwo otrzymuje dzięki życzliwości Starosty Suskiego i Dyrektora ZS im. H. Kołłątaja lokal przy ulicy Banacha na przechowywanie archiwaliów Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej historii Jordanowa oraz dziejom parafii rzymsko-katolickiej w Jordanowie i parafii protestanckiej w Karlskodze seminarium Jordanów w kampanii wrześniowej 1939 roku ; wydanie publikacji książkowej Seminarium Grzyby okolic Jordanowa zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Darz Grzyb Z inicjatywy TMZJ podpisano porozumienie o przyjaźni i współpracy pomiędzy Jordanowem a szwedzkim miastem Askersund W wyniku wyborów do Rady Miasta TMZJ wprowadza 8 radnych startujących z listy Towarzystwa Wystawa i seminarium poświecone 120leciu kolei transwersalnej Umiera Jan Wieczerzak - żołnierz 24 pułku ułanów, honorowy obywatel miasta Jordanowa Seminarium i wystawa poświęcone Znakom Kultu Religijnego na terenie miasta Jordanowa Uruchomienie strony Towarzystwa pod adresem Wystawa obrazująca działalność Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie 125-lecia jego istnienia. Opracowanie na zlecenie Banku przez Stowarzyszenie Monografii Banku Spółdzielczego. internetowej Rozpoczęcie wspólnie z PTH i ZS im. H. Kołłataja comiesięcznych Posiadów historycznych, na których wygłaszane są referaty poświęcone historii Jordanowszczyzny Wystawa obrazująca działalność jordanowskiej Straży Pożarnej przez ostatnich 120 lat istnienia. Opracowanie przez Stowarzyszenie folderu Straży z okazji tego jubileuszu Ukazuje się 80 numer czasopisma Echo Jordanowa wydawanego początkowo pod nazwą Co słychać w Jordanowie Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej zostaje odznaczone Laurem Babiogórskim - stopień szczególny (statuetka) przyznanym przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich za aktywną pracę na rzecz ochrony dóbr kultury, kultywowanie tradycji regionalnych, ochronę miejsc pamięci narodowej, organizowanie seminariów i wystaw tematycznych związanych z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, inicjowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami, działalność wydawniczą, redagowanie lokalnej gazety oraz spisywanie kroniki miasta Przedstawiciele nowego Zarządu biorą udział w tradycyjnym święcie 24 pułku ułanów w Kraśniku Towarzystwo otrzymuje z rąk Starosty Suskiego dyplom uznania i nagrodę pieniężną za kultywowanie tradycji historycznych Jordanowa Odsłonięcie pomnika założyciela miasta Wawrzyńca Spytka Jordana (budowę pomnika zainicjowało i nadzorowało TMZJ) Wystawa i seminarium pod tytułem Jordanów na dokumentach i zdjęciach w okresie okupacji hitlerowskiej. W spotkaniu wzięła udział m.in. delegacja zaprzyjaźnionego z Jordanowem miasta Uroczyste spotkanie odznaczonych odznaką Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej oraz członków TMZJ z okazji 30-lecia Towarzystwa. 14 echo Jordanowa Jordanowa D e l eg ac ja 10 B ryg a dy K awa l e r i i Pa n c e r n e j o d w i e dz i ł a J o r da n ów W dniu 2 września br. gościliśmy 19 osobową delegację wyższych oficerów 10 Brygady kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Dowódcę brygady reprezentował ppłk. Dariusz Pochwatka. Przypomnijmy, że ta elitarna jednostka Wojska Polskiego przejęła tradycje bojowe 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej gen. Maczka, a wchodzący w skład tej jednostki 24 batalion czołgów tradycje bojowe 24 pułku ułanów, broniącego Wysokiej. Wspomniani oficerowie uczestniczyli w tzw. podróży wojskowo-historycznej śladami walk toczonych we wrześniu 1939 roku przez oddziały gen. Maczka. Pierwszym etapem tej podróży było pole bitwy na Wysokiej oraz miejsca potyczek w Naprawie. Kolejnymi etapami podróży była Kasina Wielka, Skrzydlna, Wiśnicz, Bochnia, Rzeszów. Wizyta w Jordanowie rozpoczęła się od spotkania z Burmistrzem Miasta oraz przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Pułkownik Dariusz Pochwatka przedstawił charakterystykę jednostki ze Świętoszowa i osiągnięcia brygady w misjach w Bośni, Iraku i Afganistanie. Wręczył następnie Burmistrzowi odznaki brygady. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej przedstawili w krótkich słowach historię Jordanowa i ciekawostki dotyczące naszego miasteczka. Później wspólnie złożono wiązanki pod obeliskiem 24 pułku ułanów na plantach jordanowskich. Po tej części oficjalnej oficerowie wraz z Prezesem Towarzystwa Stanisławem Bednarzem i v-ce Prezesem udali się na miejsce pola bitwy pod Wysoką, by omówić założenia taktyczno- militarne tamtych walk. Gości interesowały szczególnie rodzaje i dane techniczne użytego uzbrojenia, założenia taktyczne walk, przebieg działań militarnych. Aspekty te referowali przedstawiciele Towarzystwa, po czym wywiązała się długa interesująca dyskusja. Podobny przebieg miała wizytacja innych miejsc potyczek. Wizyta ta była bardzo cenna, goście z uznaniem podkreślali dbałość o miejsca pamięci narodowej na terenie ziemi jordanowskiej i kultywowanie wśród młodego pokolenia tradycji historycznej. Stanisław Bednarz 15

9 CZY POTRZEBA NAM WOJNY? znieważona Przyroda nas skończy swoimi siłami, bo Bóg zawsze karze ludzi za ich głupotę Mieliśmy bardzo gorący sierpień jeżeli idzie o ilość i jakość anomalii pogodowych, które przewaliły się przez nasz kraj. A to ulewne deszcze, które zaowocowały powodzią w Kotlinie Nowotarskiej, a to huragany i trąby powietrzne, które uderzyły w Opolszczyznę, Górny Śląsk i Łódzkie oraz Mazury, a to wreszcie przerażająca susza na obszarze ponad połowy kraju. Praktycznie rzecz biorąc każdy dzień przynosił wiadomości noszące wszelkie znamiona hiobowych wieści o coraz to nowych klęskach zadawanych nam przez Przyrodę i Jej siły. Obrazy szkód poczynionych przez siły Natury jakoś jednak nie działają na wyobraźnię Polaków. W dalszym ciągu Polacy robią to, co robili zawsze: odbudowują wszystko od podstaw i modlą się o Boskie zmiłowanie. I jak zawsze brak im wyobraźni, by zrobić wszystko, co w ich mocy, by nie dopuszczać do takich klęsk w przeszłości. Ale czegóż chcieć, skoro w tym kraju ludzi chcących bronić Przyrody odsądza się od czci i wiary, jak to zrobił pewien wójt na Podhalu, który winę za swoją niekompetencję i niekompetencję swoich urzędasów zwalił na ekologów, którzy zablokowali wariacki projekt zabetonowania koryta rzeki Białki. Nie wiem, czy ten pan zdawał sobie sprawę, że dopiero wtedy byłaby jeszcze większa klęska powodzi, bowiem woda idąca Białką nie miałaby w co wsiąkać i na pola jego gminy poszłaby jeszcze większa ilość wody deszczowej, która dzięki melioracji i tak już szybko spływała do tej rzeki! Nie, to już do ubożuchnej wyobraźni tego wójta nie dotarło, a przecież ktoś temu winien być musi, a on wójt jest przecież tak mądry, że mądrzejsze odeń jest tylko radio! No to winni są ekolodzy! oświadczył mediom i odetchnął z ulgą. Zrzucił z siebie odpowiedzialność Nasze Miasto jest jednak mimo legendarnego przekleństwa o. Jezuitów położone w błogosławionym miejscu, co zawdzięczamy Ojcu Założycielowi naszego Miasta Wawrzyńcowi Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna ( ), którego pomnik został niedawno odsłonięty na jordanowskich Plantach. W jego czasach miasta zakładano tam, gdzie nie mogłyby go dosięgnąć wody powodzi czy inne naturalne kataklizmy. Dzisiaj zakłada się je byle jak, byle gdzie, bez ładu i składu. Płacimy za to wszyscy poszkodowani, którzy tracą nierzadko mienie całego swego życia i my, których pieniądze idą na odszkodowania, zapomogi, itd. itp. zamiast na inne cele społeczne. Dzięki naszemu szczęśliwemu położeniu uniknęliśmy niemal wszystkich kataklizmów, które przewalały się przez południową Małopolskę od 1 czerwca do połowy sierpnia 2008 roku. Zacznę od tego, że nie dokuczyły nam tak srogie upały, jak w roku ubiegłym i najwyższą zanotowaną temperaturą było tylko +35 C, w dniu 15 sierpnia. Nie było zbyt wielu burz, a te które się nad nami przewaliły nie wylewały zbyt dużo wody opadowej i gradu. Ten ostatni padał tylko dwukrotnie i jego wielkość nie stanowiła zagrożenia. I jeszcze rzecz ciekawa, jeżeli idzie o burze otóż dało się zauważyć, że zdecydowana większość z nich omijała Jordanów kierując się na południe w stronę Podhala i Tatr, albo na kierunku północnym w stronę Myślenic i Krakowa. Sądzę i nie jestem w tym odosobniony że zawdzięczamy to właśnie swemu położeniu, w cieniu Pasma Babiogórskiego. Dowodem na to może być fakt, że równie niskie, a nawet jeszcze niższe porcje wody opadowej dostaje sąsiednia gmina Bystra-Sidzina. Podobnie było z gwałtownymi opadami deszczu w dniu 23/24 lipca, kiedy to ciężkie chmury zrzuciły masy wody z wiadomym skutkiem lipcowa powódź w dorzeczu Białki i Dunajca, gdzie w Zakopanem spadło naraz 100 l/m²/24h, zaś na Hali Gąsienicowej aż 180 l/m²/24h! Natomiast u nas w tym samym czasie spadło zaledwie 40,0 l/m²/24h! No i wydarzenia sprzed półtora miesiąca, kiedy to trąby powietrzne pustoszyły kraj. Zauważmy, że występują one tylko i wyłącznie tam, gdzie istnieje możliwość szybkiego nagrzania się powietrza a zatem tylko nad łąkami i polami. Ciepłe powietrze idzie szybko do góry, zaś chłodniejsze napływa od spodu tworząc głęboki lokalny niż, który przekształca się w twister trąbę powietrzną, tornado. No i tornada uderzyły w wioski w Opolskiem, na Śląsku i Łódzkiem. Słowem wszędzie tam, gdzie wyrąbano lasy. A lasy są jedyną siłą będącą w stanie osłabić i nawet nie dopuścić do powstania takiego zjawiska atmosferycznego! Oto dlaczego do tego doszło. Oczywiście odpowiedź jest jedna - zmiany klimatyczne związane z efektem szklarniowym. Ale to jest prawda nie do końca, bo efekt szklarniowy może być złagodzony przez szatę leśną kraju. A co tu się robi? Wbrew napomnieniom, wbrew apelom i protestom lasy wycina się na potęgę. Prawdą jest to, że w Lasach Państwowych te ubytki się zalesia i areał leśny pozostaje właściwie nienaruszony. Jest jednak małe ale - otóż las rąbie się w przeciągu kilku dni, ale odrasta on w czasie lat!!! I przez ten czas ludzie będą narażeni na uderzenia trąb powietrznych i huraganów. Sprawa tak wygląda jeszcze paskudniej na terenie Małopolski południowej, gdzie istnieje znaczna przewaga areałów Lasów Niepaństwowych, które rąbie się na potęgę i bez jakiegokolwiek ograniczenia co zawdzięczamy chorym, antyekologicznym posunięciom rządu Hanny Suchockiej, i na efekty nie trzeba było długo czekać - obszar od Babiej Góry do Pienin jest uważany za polską odmianę amerykańskiej Alei Tornad. Głupota i pazerność górali srodze się na nich zemściła. No, ale według nich są winni ekolodzy, Żydzi, komuniści - słowem wszyscy, tylko nie oni. A efekt szklarniowy się nasila, więc takich katastrof będzie coraz więcej. Można sobie ekologów potępiać do woli, ale jak na razie wychodzi na to, że to właśnie ekolodzy mają rację. Czy potrzeba nam wojny? Nie, bo dzięki naszej pazerności i brakowi perspektywicznego myślenia wykończymy się sami. Bez huku spadających bomb, bez wystrzałów i ryku silników czołgów. Sama Tego lata zaobserwowano także ciekawe zjawisko atmosferyczne singlowe, pojedyncze uderzenie pioruna, które miało miejsce w dniu 16 sierpnia o ok. g. 11:45. Było to nad Przykcem nieco w prawo od jego szczytu, gdzie naraz ukazała się krzaczasta błyskawica rozciągnięta w poziomie. Kolor jej światła był liliowobiały. Po upływie 2-3 sekund rozległ się silny trzask wyładowania, które na szczęście przebiegło pomiędzy chmurami. Zjawisko to nie zawsze przebiega tak nieszkodliwie i przypominam, że takie pojedyncze wyładowanie spowodowało pożar naszego kościoła w nocy 23/24 lutego 1967 roku. Podobne wypadki miały miejsce np. w Olszówce i kilku innych miejscowościach, gdzie budynki były trafiane pojedynczym uderzeniem pioruna i nierzadko płonęły. I na koniec jeszcze kilka spostrzeżeń astronomicznych. W sierpniu mieliśmy okazję obejrzeć dwa piękne zjawiska astronomiczne: zaćmienie Słońca (1 sierpnia) i zaćmienie Księżyca (w nocy 16/17 sierpnia) niestety, chmury nie pozwoliły nam na jego obserwację Poza tym do końca lata lecą Perseidy, które czasami dają efekt deszczu gwiazd spadających Przed nami jesień. Meteorolodzy przewidują, że może być równie dynamiczna jak lato. A to nie wróży nam niczego dobrego, bo zmienność pogody i brak jej stabilności zawsze doprowadza do problemów. W tym przypadku można powtórzyć tylko: graviora manet najgorsze jest zawsze przed nami Robert K. Leśniakiewicz Jordanów,

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI.144.16 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 4

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 4 Uchwała Nr XXXII/254/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany: Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia Załącznik Nr 1 do uchwały roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo