lipiec - sierpień - wrzesień 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec - sierpień - wrzesień 2008"

Transkrypt

1 ISSN nr KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ 84 lipiec - sierpień - wrzesień rocznica wybuchu wojny... 2 Wiadomości z Ratusza... 3 Dni Ziemi Jordanowskiej... 8 Dożynki Zasłużeni dla Ziemi Jordanowskiej Kalendarium TMZJ Wizyta 10 Brygady Kawalerii Pancernej Czy potrzeba nam wojny Pokój w cieniu antyrakiet Odeszła od nas Monika Bednarz Jak w Jordanowie kościół budowano Do mieszkańców gmin babiogórskich Małopolski Wyścig Górski Nowe sukcesy naszych kolarzy Adrenalinowe szaleństwo Wystawa malarstwa Jana Zembatego Wyspa pełna tajemnic Jordanowianin na Mont Blanc Ogród poezji SUKCESY STRAŻAKÓW Grzyby, grzyby Z ałożyciel miasta WAWRZYNIEC SPYTEK JORDAN

2 J o r d a n o w i a n i e p o d r ó ż u j ą WIADOMOŚCI z ratusza Relacja na stronie 30 Relacja na stronie rocznica wybuchu wojny Na Wysokiej przy pomniku Poległych na Cmentarzu Wojskowym uczczono 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 2008 roku o godz. 12.oo władze powiatu suskiego, gminy i miasta Jordanów, kombatanci i weterani walk, poczty sztandarowe, nauczyciele i dzieci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości brali udział w polowej mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Mariusz Flanek. Po niej odbył się uroczysty Apel Poległych. Licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy. Następnie wszyscy goście mogli skosztować wojskowej grochówki. Również w dniu 1 września 2008 r. władze samorządowe Miasta Jordanowa wraz z kombatantami i weteranami walk złożyli na jordanowskim Rynku przy obeliskach wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze, aby uczcić tą bolesną wojenną rocznicę. U C H W A Ł A RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Jordanowie. 1 Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Jordanowie w brzmieniu, jak załącznik do uchwały. 2 Rada Miasta Jordanowa zobowiązuje Burmistrza Miasta Jordanowa do wystąpienia do Wojewody Małopolskiego oraz właściwych Rad Gmin w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymienionego w 1. Z załącznika do powyższej Uchwały: 1 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejską Przychodnię Rejonową w Jordanowie, zwany w dalszej części uchwały SP ZOZ. 2. Dniem otwarcia likwidacji ustala się dzień wejścia w życie niniejszej uchwały Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SP ZOZ dalsze, nieprzerwane ich udzielanie bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu SP ZOZ zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Jordanowie, którego założycielem jest lek med. Leszek Erb. 2. SP ZOZ zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od SP ZOZ przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w ust Mienie stanowiące własność SP ZOZ zostanie przekazane Miastu Jordanów. 2. Nieruchomości będące własnością Miasta Jordanów, a dotychczas użytkowane przez likwidowany SP ZOZ przechodzą pod administrację Miasta Jordanów. 3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 2 mogą zostać przekazane w drodze czynności cywilnoprawnych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej o którym mowa w Majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego SP ZOZ może zostać sprzedany, wynajęty lub wydzierżawiony Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w Składniki niematerialne likwidowanego SP ZOZ przechodzą na własność Miasta Jordanów, które będzie uprawnione do ich rozporządzenia na mocy umów cywilno - prawnych przede wszystkim Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w 2, względnie innym podmiotom. 6. Pracownicy likwidowanego SP ZOZ wykonujący pracę na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony lub nieokreślony z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia zakończenia likwidacji rozwiążą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo z innych przyczyn, stają się pracownikami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w 2 uchwały w trybie art. 23 ¹ Kodeksu pracy. Wykaz pracowników likwidowanego SP ZOZ podlegających przejęciu stanowi załącznik do uchwały Wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa SP ZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, należnościami i prawami Miasta Jordanów. 2. Źródłem pokrycia kosztów likwidacji SP ZOZ oraz spłaty zobowiązań likwidowanego SP ZOZ będą należności SP ZOZ oraz dochody własne Miasta Jordanów Burmistrz Miasta powoła likwidatora SP ZOZ. [...] 6 1. Zakończenie działalności likwidowanego SP ZOZ nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 2. Zakończenie czynności likwidacyjnych SP ZOZ nastąpi do dnia 31 stycznia 2009 r. [...] U C H W A Ł A w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta w roku 2008 o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącz- 2

3 nikiem nr 1 do uchwały. Planowane dochody po zmianach wynosić będą ,51 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta w roku 2008 o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Planowane wydatki po zmianach wynosić będą ,07 zł. 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Planowane wydatki majątkowe po zmianach wynosić będą ,00 zł. 4. Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Zwiększa się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Zwiększa się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Jordanowa 4 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr W wyniku powyższych zmian Prognoza kwoty długu Miasta Jordanowa na lata przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr 8. Zał.nr 1 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku. Dział NAZWA zwiększenie zmniejszenie 600 Transport i łączność ,00 0,00 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 -wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 w tym dochody bieżące: 1 114,00 -wpływy z różnych dochodów 1 114,00 w tym dochody majątkowe: ,00 -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Administracja publiczna ,00 0,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ,00 -wpływy z różnych dochodów 640, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: -podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Różne rozliczenia 0, ,00 w tym dochody bieżące: -subwencje ogólne z budżetu państwa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 0,00 w tym dochody bieżące: -wpływy z usług 3 500,00 O g ó ł e m zmiany w planie dochodów ,00 Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi ,51 zł ,00 Zał.nr 2 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Jordanowa Dział Rozdział NAZWA zwiększenie zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 310,00 0, Izby rolnicze 310,00 0,00 a) wydatki bieżące 310, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,00 a) wydatki bieżące 3 710,00 w tym: dotacje 3 710,00 a) wydatki majątkowe , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne krajowe ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Drogi publiczne gminne ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Drogi wewnętrzne ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 a) wydatki bieżące , Administracja publiczna 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 a) wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 0, ,00 a) wydatki majątkowe Gimnazja ,00 0,00 a) wydatki majątkowe , Ochrona zdrowia 2 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000, ,00 a) wydatki bieżące 2 000, ,00 w tym: dotacje 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 a) wydatki majątkowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 a) wydatki majątkowe ,00 O g ół e m zmiany w planie wydatków , , ,00 Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi ,07 zł 5

4 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Wydatki majątkowe budżetu Miasta w 2008 roku dz. rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozbudowa wodociągu przy ul. Gen. Maczka w kierunku ul. Sosnowej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wymiana dachu, nadbudowa i adaptacja na cele zaplecza sali gimnastycznej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie (rozdz ) Miejska Biblioteka w Jordanowie (rozdz ) R a z e m: Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1. Dostarczanie wody (dopłata do 1 m3 dostarczanej wody) (rozdz ) Gospodarka ściekowa (dopłata do 1 m3 odprowadanych ścieków) (rozdz ) R a z e m: Gimnazja Wymiana dachu nad salą gimnastyczną, wymiana podłogi szkolnej hali sportowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ramach KPOŚK - I etap Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont otoczenia budynku Ratusza (granit) Ogółem wydatki majątkowe: Wydatki majatkowe po zmianach: ,00 Prognoza długu publicznego Miasta Jordanowa na lata ( w zł. ) Wykonanie Plan budżetu Prognoza budżetu po zmianach Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVII/152/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. Lp. Wyszczególnienie I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM II. III. IV. (1+2+3) Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym podatki i opłaty dochody z mienia pozostałe Subwencje Dotacja w tym na: zadania zlecone i powierzone zadania własne PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( ) nadwyżka budżetowa pożyczki kredyty papiery wartościowe wyemitowane przez gminę inne OGÓŁEM (POZ. I + II) WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM ( ) Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia b) odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( ) Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych Spłata obligacji OGÓŁEM (POZ.III + IV) V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku Stan zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek 2. Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji VI. Spłata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami VII. Wskaźniki - zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych VIII. Wskaźniki - zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych ,23% 3,93% 7,96% 7,50% 8,08% 7,39% 7,20% 5,40% 4,97% 1,98% 1,75% 1,54% 28,46% 43,21% 39,73% 33,23% 26,68% 20,22% 13,91% 9,09% 4,57% 2,92% 1,41% 0,00% 6 7

5 echo echo Jordanowa Jordanowa DNI ZIEMI J O R DANOW SKIE J 2008 Tegoroczne święto Miasta przypadło na 16 i 17 sierpnia. Impreza organizowana jest nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i na stałe weszła w kalendarz imprez miejskich, dając możliwość rozrywki mieszkańcom i wczasowiczom poprzez liczne występy zespołów rozrywkowych czy konkursy sportowo-artystyczne dla dzieci. Jest to również okazja do wyróżnienia osób i instytucji zasłużonych w działalności na rzecz Miasta. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie a fundusze na jej przygotowanie przyznaje Rada Miasta Jordanowa. W sobotnie przedpołudnie w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Jordanowie odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego. Do rozgrywek przystąpiło ponad 20 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, a zawody zaszczycił swoją obecnością Pan Andrzej Pająk Starosta Suski. Po kilkugodzinnych emocjonujących zmaganiach szachistów ogłoszone zostały wyniki, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz cenne nagrody, które wręczył Pan Władysław Łazarski - Radny Rady Powiatu Suskiego. Nagrody rzeczowe i puchary zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej a nagrody pocieszenia dla dzieci i młodzieży w postaci paczek ze słodyczami ufundował organizator zawodów - Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie Wyniki rozgrywek: SENIORZY I miejsce: Roman Mucha (syn) JUNIORZY I miejsce: Mateusz Krasiński II miejsce: Roman Mucha (ojciec) II miejsce: Magdalena Mucha III miejsce: Dariusz Przybyś III miejsce: Artur Jagła Zasłużeni dla Ziemi Jordanowskej Przemawia Łukasz Piotr Trzciński - twórca pomnika Konkurs malowania kredą na asfalcie Niedziela to zawsze centralny dzień obchodów. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Jordanowa. Po Mszy Świętej orkiestra OSP poprowadziła cały korowód na jordanowskie planty, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Spytka Jordana -założyciela Miasta. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Andrzej Pająk starosta suski, Stanisław Bednarz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, Ks. Proboszcz Kanonik Bolesław Wawak, Kazimierz Hajda Burmistrz Miasta Jordanowa. Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej, które w tym roku otrzymali: Otylia Pietras, Ludmiła Załazińska, Tadeusz Pająk oraz Fabryka Armatury Valvex. Rozdano też coroczne nagrody w konkursie na Najładniejszy Ogródek Przydomowy. Zwycięzcami zostali: Grażyna Wojdyła, Celina Święchowicz i Wioletta Mierzwa. W tym roku władze Miasta po raz pierwszy złożyły podziękowania dla Stowarzyszeń działających na terenie naszego Miasta, m.in. Jordanowskiemu Stowarzyszeniu Twórców Pasja, Chórowi Bel Canto, Jordanowskiemu Kołu Kultury, Jordanowskiemu Klubowi Sportowemu Sprint, Orkiestrze OSP, Stowarzyszeniu Trzeźwości Dom, Tradycyjnie, w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców Pasja przygotowało wystawę prac swoich twórców. Od godziny w ruch poszły instrumenty muzyczne. Zespoły rozrywkowe prezentowały swoje umiejętności, bawiąc zgromadzoną licznie publiczność znanymi przebojami zespołów Czerwone Gitary, The Beatles, Smokie i wielu innych. Kolejno wystąpiły zespoły: Rezonans, Wędrowne Gi- Pomnik Wawrzyńca Spytka Jordana Występ zespołu Anonym ze Słowacji Na popołudniowe godziny organizatorzy zaplanowali szereg zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, ale ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie mogły się one odbyć i zostały przełożone na niedzielę. Turniej szachowy Zwycięzcy w konkursie na Najładniejszy Ogródek Przydomowy

6 tary, The Beatles, The Foryś Band, The Purple, Nazaret. Pomiędzy występami zespołów organizowane były konkursy dla dzieci, m.in. malowanie kredą na asfalcie, śpiewanie piosenek, wyścigi z łyżką, kręcenie hula-hop i in. Nagrody zakupiono ze środków przekazanych przez sponsorów. Impreza zakończyła się o godz nad ranem Sponsorzy DZJ` Urząd Marszałkowski w Krakowie 2. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 3. Urząd Miasta Jordanowa 4. Bank Spółdzielczy w Jordanowie 5. Sklep Firany - Ewa Nachankar 6. Apteka Prywatna Jolanta Turchan, Stefania Król i Marianna Pietrzak 7. Firma INSTEL usługi Elektromontażowe Wacław Zadora 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jordanowie 9. Foto Kamea Władysław Sałapatek 10. Firma Tatra House Jordanów Ewa i Stanisław Nawalaniec 11. Firma TAPI Tadeusz i Piotr Żur Jordanów 12. Firma Valvex z Jordanowa 13. Sklep wielobranżowy - Maria Białońska 14. Firma Handlowa Ewex Krystyna i Adam Komorowscy 15. Restauracja Zodiak Sławomir Mołek rzeczowe 16. Kancelaria Notarialna Czesław Łopata 17. Kuchnia włoska w Jordanowie Rozalia Lipka 18. Sklep Spożywczy Celina Jagos 19. Spółka Cywilna JAG Edyta i Grzegorz Jagosowie Organizatorzy DZJ składają serdeczne podziękowanie tegorocznym sponsorom 10 DOŻYNKI MIEJSKIE Panie z Jordanowskiego Koła Gospodyń i w tym roku znalazły czas na uwicie wieńca i przygotowanie wiązanek i w dniu 31sierpnia zaprosiły mieszkańców na dożynki. Po uroczystej Mszy Świętej w Świetlicy Szkoły Podstawowej wręczyły piękny wieniec Panu Kazimierzowi Hajdzie Burmistrzowi Miasta i Pani Marii Pudo Przewodniczącej Rady Miasta. Jak każe tradycja wieniec został ośpiewany w kilkunastu specjalnie na tę okazje ułożonych zwrotkach dożynkowej pieśni. Orkiestra OSP przez kilka godzin dawała swój koncert w trakcie przyjęcia dla gości zaproszonych. J.H. KONCERT MUZYKI JAQUESA BRELA W WYKONANIU JANUSZA ZBIEGIEŁA W Świetlicy Szkoły Podstawowej w Jordanowie w niedzielny wieczór o godzinie dla wielbicielimuzyki Jacquesa Brela znakomitego francuskiego kompozytora i aktora wystąpił Janusz Zbiegieł. Propozycja sceniczna Janusza Zbiegieła, krakowskiego aktora i paryskiego stypendysty Conservatoire Mobel l Alice Dona nie jest ani recitalem, ani estradą piosenki. Jest mięsistymteatrem, którego siła to organiczne zespolenie śpiewanej po francusku piosenki i komentującegokażdy z 11 przebojów Brela ( Matylda, Następny, Piosenka Jacky ego, Burżuje, Mojedzieciństwo, Starzy kochankowie, Nie opuszczaj mnie, Staruszkowie,, Przyjdę, Amsterdam i Poszukiwanie tekstu-wyznania, fragmenty listów do żony. Te cytaty zresztą stanowiące dokument tragicznego splotu życia i twórczości wypowiada aktor po polsku. Jest miarą artystycznej ekspresji, że 70-minutowy spektakl chłonie publiczność jednym tchem, że wychodzącoszołomiona ma wrażenie żywego kontaktu z nieżyjącym Mistrzem i jego wspaniałą, ciągle obecną w uchu, piosenką, że pozostaje poruszona jego pełnym dramatu życiem osobistym. Szkoda tylko,że mimo iż koncert był darmowy zabrakło na nim młodzieży a także elit naszegomiasta i tylko nieliczna grupa znawców i koneserów sztuki talentu Brela przyszła podziwiać jegotwórczość. J.H. Przyznano kolejne odznaczenia Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Jak coroczny zwyczaj każe, w trakcie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej Burmistrz Miasta wręczył odznaczenia regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej. W bieżącym roku Kapituła Odznaczenia pod przewodnictwem prof. Andrzeja Walasa postanowiła przyznać 1 zbiorowe odznaczenie dla zakładu JFA Valvex S.Aoraz trzy odznaczenia indywidualne dla zasłużonych seniorów mieszkańców miasta: Pani Ludmile Załazińskiej, Pani Otylii Pietras, Panu Tadeuszowi Pająkowi. Oto krótkie charakterystyki uzasadniające decyzje Kapituły. JFA Valvex S.A. Valvex S.A jest jednym z wiodących producentów baterii łazienkowych i kuchennych oraz armatury do instalacji wodnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Produkcja tych wyrobów w fabryce jest oparta na 80-letniej tradycji Krakowskich Zakładów Armatur, która jako zakład nr 3 funkcjonowała w Jordanowie od roku Od roku 1994 fabryka funkcjonuje jako spółka akcyjna osób prywatnych pod nazwą Valvex S.A. Wieloletnie doświadczenie w produkcji armatury, własny dział konstrukcyjny i technologiczny, wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny park maszynowy, stawiają firmę wśród najlepszych w branży. Misją fabryki jest: spełniać oczekiwania klientów poprzez kompleksową ofertę o najwyższej jakości, produkować bardzo dobre, funkcjonalne i oryginalne wyroby, zachować pozycję w światowej czołówce firm w swojej branży. Dzięki tej polityce marka Valvex jest szeroko rozpoznawana i dobrze kojarzona zarówno w kraju jak i na rynkach światowych. Firma posiada nowoczesny system zapewnienia jakości, certyfikowany na zgodność z ISO 9001:2000 z akredytacjami na rynki Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Produkowane przez Valvex wyroby posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i świadectwa, dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Z powodzeniem sprzedajemy nasze produkty do większości krajów Europy, ale również do największych krajów obu Ameryk. Chcąc brać czynny udział także w życiu społeczności lokalnej, Valvex nie poprzestaje tylko na statutowej działalności, dostrzega problemy społeczności i dzieli się swoimi sukcesami, promując kulturę oraz wspierając organizacje, które nie mogłyby funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. Obok finansowego wsparcia przy organizowaniu licznych imprez na stałe wpisanych w życie lokalnych miejscowości, firma jest także inicjatorem nowych wydarzeń kulturalnych, takich jak zorganizowana w zeszłym roku przy współpracy z MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej Letnia Akademia Filmowa z firmą Valvex. Odznaczenie odebrał z rąk Burmistrza Z-ca prezesa JFA Valvex Jerzy Kijowski Otylia Pietras Otylia Pietras zyskała sobie powszechne uznanie jako malarka. Od urodzenia związana jest z Jordanowem, chociaż czasowo przebywa gdzie indziej. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała na AWF w Warszawie. Skończywszy studia, pracowała w Krakowie w Liceum Pedagogicznym, w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii Pedagogicznej). Niezależnie od pracy zawodowej interesowała się plastyką i dokształcała się w tym zakresie. Sprzyjał temu pobyt w 11 Krakowie. Predyspozycje plastyczne jak mówi sama wykazywała od najwcześniejszych lat, a nauczyciele chwalili jej prace. Zamierzała nawet studiować na Akademii Sztuk Pięknych, lecz życie potoczyło się inaczej. Emerytura stała się bodźcem dla dalszego rozwoju talentu plastycznego. Odpowiedzią na pustkę po śmierci matki i męża stało się rysowanie i malowanie. Tematem obrazów jest przeważnie pejzaż ukochanego Jordanowa i motywy przyrodnicze. Platformą jej działania stało się Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców Pasja. Dla potrzeb członków Stowarzyszenia nawiązała kontakt z Instytutem Sztuki w Krakowie. W konkursach plastycznych Stowarzyszenia Pasja zdobyła II i III nagrodę. W latach brała udział w zbiorowych wystawach z okazji Dni Jordanowa. Oprócz tego uczestniczyła w wystawach na zamku w Suchej Beskidzkiej oraz w Bystrej i Sidzinie. Nawiązała także kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu. Pani Otylia Pietras przyczyniła się znacząco do promocji Ziemi jordanowskiej i ożywienia ruchu artystycznego w mieście Jordanowie. Ludmiła Załazińska Urodziła się w 1917 roku w Jordanowie, ma teraz 91 lat. Pochodzi z licznej, znanej rodziny Mirków od dawien dawna zamieszkałej w Jordanowie. Od dwóch pokoleń prawie wszyscy z tej rodziny zdobywali wykształcenie, ona zajmowała się

7 gospodarstwem. Po drugiej wojnie światowej wraz z mężem przebywała kilka lat na ziemiach zachodnich w okolicach Dzierżoniowa. W roku 1959 na stałe wróciła do Jordanowa. Osobista predyspozycja do działań społecznych nakazywała jej włączać się w wir spraw społecznych i środowiskowych. Przede wszystkim bardzo aktywnie działała w Kole Gospodyń. Działalność Koła Gospodyń uświetniała życie środowiskowe w okresie świąt państwowych, kościelnych i lokalnych. Oprócz tego Ludmiła Załazińska włączała się czynnie w życie parafii, uczestnicząc we wszystkich świętach, uroczystościach, procesjach. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, działając od powstania naszego stowarzyszenia. Systematycznie uczestniczyła w zebraniach miejskich, wnioskując o rozwiązanie wielu istotnych spraw. To ona pierwsza w roku 1989 poruszyła sprawę przywrócenia nazwy ulicy Piłsudskiego w Jordanowie. Długoletnia działalność społeczna Ludmiły Załazińskiej była wielokrotnie dostrzegana przez władze samorządowe, a jej postawa spotykała się z uznaniem. Dziś, z perspektywy lat, jej postawa jest przykładem dobrze spełnionego obowiązku wobec swego kraju i swojej małej ojczyzny. Tadeusz Pająk Urodził się 15 kwietnia 1924 roku w Suchej Beskidzkiej. Ma 84 la. Pracował w PKP na różnych stanowiskach od 1953 do 1984 roku. Odszedł na emeryturę jako rewizor. W służbie PKP był przykładem wielkiej sumienności i fachowości. Z Jordanowem związał się na stałe od roku Tutaj założył rodzinę i zbudował dom. Od samego założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej jest jego członkiem. W okresie powstania Solidarności uczestniczył aktywnie w różnych akcjach społeczno-politycznych, wspierając drogę demokratycznych przemian. Marzeniem jego życia było zbudowanie kaplicy na cmentarzu w Jordanowie. Cel swój osiągnął. W roku 1983 została zbudowana przez niego kaplica pod wezwaniem Chrystusa Króla w intencji miłosierdzia i opieki dla całej parafii Jordanowa. Szczególną ozdobą kaplicy stały się trzy dzwony odlane przez znaną firmę Jana Felczyńskiego w Przemyślu, firmę o wielkiej renomie w kraju i za granicą. Każdy dzwon ma swoją nazwę i wyraża określoną intencję. Największy dzwon o wadze ok. 500 kg ma nazwę Chrystus Król. Drugi dzwon o wadze ok. 350 kg ma nazwę Św. Stanisław, wreszcie trzeci dzwon o wadze ok. 150 kg ma nazwę Stwórca. W zamyśle właściciela dzwony mają swoje sumienia, mają prowadzić do modlitwy, opłakiwać zmarłych. Zarówno kaplica jak i dzwony powstały w ogromnym trudzie i z dużymi wyrzeczeniami. Miały upamiętnić polskie Millenium i pontyfikat papieża Jana Pawła II. Zgodnie z wolą właściciela, dzwony uruchamiane są w czasie uroczystości kościelnych i państwowych, także w czasie pogrzebów osób krewnych, bliskich i znajomych oraz w innych przypadkach. Właściciel przypisuje im wielką funkcję społeczno-religijną. Kiedy na cmentarzu nie było jeszcze kaplicy parafialnej, kaplica Pana Pająka pełniła funkcję domu przedpogrzebowego. Nadane odznaczenie jest skromną rekompensatą dla rozmiarów dzieła, które z własnych środków sfinansował pan Tadeusz Pająk. Tradycja nadawania odznaczeń regionalnych ma w naszym mieście długą tradycje i ta forma wyróżnienia jest bardzo ceniona przez społeczeństwo. Od roku 1978 nadano około 100 odznaczeń. Od roku 1995 są one ściśle dokumentowane, a dla wcześniejszego okresu przeprowadzono skrupulatną inwentaryzacje odtworzeniową. Odznaczenia nadawane były nie tylko obywatelom Jordanowa, lecz także znamienitym osobistościom z całego kraju i zagranicy. Odznaczono również: Sztandar Rady Miasta Jordanowa, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie, Sztandar Stronnictwa Demokratycznego w Jordanowie, Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Jordanowie, Koło 24 Pułku Ulanów w Kraśniku, Władze Miasta Askersund w Szwecji, Władze miasta Karlskoga w Szwecji, Valvex S.A. Spośród Odznaczonych odeszli od nas śp: Józef Kołodziej Monika Bednarz Stanisław Janiak Mieczysław Janik (odznaczony pośmiertnie) Franciszek Jaskółka Józef Kozak Henryk Kudzia (odznaczony pośmiertnie) Jalu Kurek Józef Majeranowski Janina Majeranowska Władysław Majeranowski Marian Leśniakiewicz Stanisław Leśniakiewicz Antoni Olcha-Mirek Irena Skorupska Antoni Skorupski Bronisław Szczudło Eustachy Szubert (odznaczony pośmiertnie) Jan Wieczerzak. Ostatnio odeszli od nas również inni zasłużeni działacze Towarzystwa Stanisław Janiak i Jan Zduń. W związku z uroczystościami 30-lecia naszego Towarzystwa, 27 września odbędzie się zlot wszystkich do tej pory odznaczonych i będzie to znaczące wydarzenie dla naszego miasta Zostaje powołane do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej i jego Zarząd w składzie: Józef KOŁODZIEJ Prezes, mgr Anna GWIAZDONIK Wiceprezes, Józef DUREK Wiceprezes, Adela MIECZYŃSKA Sekretarz, mgr Józef MAJERANOWSKI Skarbnik; członkowie zarządu: Franciszek RUDEL, Karol SZCZEPAŃSKI, mgr Adam LEŚNIAK, mgr Andrzej WALAS, Janina SALA, mgr Tadeusz GWIAZDONIK Towarzystwo organizuje po raz pierwszy DNI ZIEMI JORDANOWSKIEJ Zostaje ustanowione odznaczenie regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Uroczyste przekazanie przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Jordanowie Pawilonu handlowego, który na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej otrzymuje nazwę JORDAN Kronika Miasta Jordanowa bierze udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez dwutygodnik Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja i uzyskuje 3 miejsce w grupie miast i gmin do 20 tysięcy mieszkańców Towarzystwo organizuje spotkanie weteranów walk wrześniowych 1939 r., którzy brali udział w wojnie obronnej o Jordanów i Wysoką. Podczas spotkania weteranów z władzami Miasta i Gminy Jordanów Generał dr Franciszek SKIBIŃSKI otrzymuje godność HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA JORDANOWA oraz odznaczenie Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Miasto Jordanów zostaje odznaczone Orderem KRZYŻA GRUNWALDU III KLASY: za wybitne zasługi społeczeństwa Miasta Jordanowa w okresie okupacji hitlerowskiej Nawiązano pierwsze kontakty pomiędzy Jordanowem i miastami szwedzkimi: Askersund i Karlskoga Kronika Miasta Jordanowa zajmuje I miejsce w grupie kronik miast i gmin do 20 tysięcy mieszkańców w konkursie ogólnopolskim zorganizowanym przez dwutygodnik Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja W ramach obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej na zaproszenie władz Miasta i Gminy Jordanów gości delegacja z zaprzyjaźnionego Miasta szwedzkiego Askersund Rada Miasta i Gminy Jordanów nadaje Kalendarium TMZJ Generałowi Armii Stanisławowi MACZKOWI godność Honorowego Obywatela Miasta Jordanowa i przyznaje mu odznaczenie regionalne Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej Ukazał się 1 numer gazetki lokalnej pod tytułem Co słychać w Jordanowie wydawanej pod egidą Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Pierwszymi redaktorami gazetki byli: Józef Kołodziej, Stanisław Bednarz, Janusz Kowalczyk, Franciszek Żur Pod egidą Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej ukazała się książka autorstwa Pani Wiktorii Leśniakiewicz pod tytułem Legendy i historie przydrożnych kapliczek na Ziemi Jordanowskiej Z inicjatywy Towarzystwa wzniesiono Krzyż na cmentarzu cholerycznym na Flakówce, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych na tę straszną chorobę. Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kanonik Bolesław WAWAK proboszcz jordanowskiej parafii Zostaje odrestaurowana figura Św. Jana Nepomucena znajdująca się na skrzyżowaniu dróg w Rynku Ukazała się książka autorstwa Józefa KOŁODZIEJA - prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej pod tytułem Bądź Pozdrowiona Ziemio Jordanowska Na zaproszenie władz szwedzkiego miasta Askersund delegacja składająca się z przedstawicieli władz Jordanowa i Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej bierze udział w Targach, gdzie nasze Stowarzyszenie prezentuje wystawę pod tytułem Jordanów wczoraj i dziś Uroczyste posadzenie na jordanowskich plantach czterech dębów - Pomników Historii. Nadano im imiona: Ojca Świętego JANA PAWŁA II (planty Eustachego SZUBERTA zachodnia strona rynku), Prymasa lecia, Księdza Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO Wielkiego Polaka (planty Józefa SULAKA południowa strona rynku), Błogosławionego Księdza Piotra DAŃKOWSKIEGO (planty Władysława RYŁKI północna strona rynku), Błogosławionego Księdza Stanisława PYRTKA (planty Wandy BIAŁOŃSKIEJ wschodnia strona rynku). Powierzono również patronat nad plantami jordanowskim szkołom Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej oraz władze szwedzkiego miasta Karlskoga organizują wystawę ekumeniczną w Izbie Historii Miasta Jordanowa. Wystawa nosi wspólny tytuł Przyjaźń bez granic

8 echo szwedzkiego Karlskoga Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Jordanów a Miastem i Gminą Dukla (woj. podkarpackie) Umiera założyciel i wieloletni Prezes TMZJ, kronikarz miasta - Józef Kołodziej Na wniosek Towarzystwa, Rada Miasta Jordanowa nadaje godność Honorowego Obywatela Miasta Jordanowa jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Franciszkowi MACHARSKIEMU - Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu W związku ze śmiercią Józefa Kołodzieja odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczowyborcze, na którym wybrano nowy zarząd Towarzystwa w składzie: Stanisław Bednarz prezes, Władysław Łazarski wiceprezes, Robert Leśniakiewicz wiceprezes, Stanisław Buda sekretarz, Elżbieta Rychlik skarbnik, Zbigniew Kołat członek, Andrzej Walas członek. Komisja Rewizyjna: Maria Migas przewodnicząca, Bronisław Piętoń i Stanisław Tomczyk członkowie. Powołano także Kapitułę odznaczenia Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej z Przewodniczącym Andrzejem Walasem W 25-lecie aktywnej działalności patriotycznej, kulturalnej oraz związanej z dokumentowaniem przeszłości Towarzystwo otrzymuje Laur Babiogórski od Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Powołano nowy Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w osobach: Józef KOŁODZIEJ Prezes, Antoni SKORUPSKI Wiceprezes, mgr Andrzej WALAS Wiceprezes, mgr Czesława MADOŃ Sekretarz, mgr Stanisław BEDNARZ Skarbnik, mgr inż. Zbigniew KOŁAT członek Zarządu, mgr inż. Stanisław PUDO członek Zarządu Towarzystwo otrzymuje dzięki życzliwości Starosty Suskiego i Dyrektora ZS im. H. Kołłątaja lokal przy ulicy Banacha na przechowywanie archiwaliów Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej historii Jordanowa oraz dziejom parafii rzymsko-katolickiej w Jordanowie i parafii protestanckiej w Karlskodze seminarium Jordanów w kampanii wrześniowej 1939 roku ; wydanie publikacji książkowej Seminarium Grzyby okolic Jordanowa zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Darz Grzyb Z inicjatywy TMZJ podpisano porozumienie o przyjaźni i współpracy pomiędzy Jordanowem a szwedzkim miastem Askersund W wyniku wyborów do Rady Miasta TMZJ wprowadza 8 radnych startujących z listy Towarzystwa Wystawa i seminarium poświecone 120leciu kolei transwersalnej Umiera Jan Wieczerzak - żołnierz 24 pułku ułanów, honorowy obywatel miasta Jordanowa Seminarium i wystawa poświęcone Znakom Kultu Religijnego na terenie miasta Jordanowa Uruchomienie strony Towarzystwa pod adresem Wystawa obrazująca działalność Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie 125-lecia jego istnienia. Opracowanie na zlecenie Banku przez Stowarzyszenie Monografii Banku Spółdzielczego. internetowej Rozpoczęcie wspólnie z PTH i ZS im. H. Kołłataja comiesięcznych Posiadów historycznych, na których wygłaszane są referaty poświęcone historii Jordanowszczyzny Wystawa obrazująca działalność jordanowskiej Straży Pożarnej przez ostatnich 120 lat istnienia. Opracowanie przez Stowarzyszenie folderu Straży z okazji tego jubileuszu Ukazuje się 80 numer czasopisma Echo Jordanowa wydawanego początkowo pod nazwą Co słychać w Jordanowie Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej zostaje odznaczone Laurem Babiogórskim - stopień szczególny (statuetka) przyznanym przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich za aktywną pracę na rzecz ochrony dóbr kultury, kultywowanie tradycji regionalnych, ochronę miejsc pamięci narodowej, organizowanie seminariów i wystaw tematycznych związanych z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, inicjowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami, działalność wydawniczą, redagowanie lokalnej gazety oraz spisywanie kroniki miasta Przedstawiciele nowego Zarządu biorą udział w tradycyjnym święcie 24 pułku ułanów w Kraśniku Towarzystwo otrzymuje z rąk Starosty Suskiego dyplom uznania i nagrodę pieniężną za kultywowanie tradycji historycznych Jordanowa Odsłonięcie pomnika założyciela miasta Wawrzyńca Spytka Jordana (budowę pomnika zainicjowało i nadzorowało TMZJ) Wystawa i seminarium pod tytułem Jordanów na dokumentach i zdjęciach w okresie okupacji hitlerowskiej. W spotkaniu wzięła udział m.in. delegacja zaprzyjaźnionego z Jordanowem miasta Uroczyste spotkanie odznaczonych odznaką Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej oraz członków TMZJ z okazji 30-lecia Towarzystwa. 14 echo Jordanowa Jordanowa D e l eg ac ja 10 B ryg a dy K awa l e r i i Pa n c e r n e j o d w i e dz i ł a J o r da n ów W dniu 2 września br. gościliśmy 19 osobową delegację wyższych oficerów 10 Brygady kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Dowódcę brygady reprezentował ppłk. Dariusz Pochwatka. Przypomnijmy, że ta elitarna jednostka Wojska Polskiego przejęła tradycje bojowe 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej gen. Maczka, a wchodzący w skład tej jednostki 24 batalion czołgów tradycje bojowe 24 pułku ułanów, broniącego Wysokiej. Wspomniani oficerowie uczestniczyli w tzw. podróży wojskowo-historycznej śladami walk toczonych we wrześniu 1939 roku przez oddziały gen. Maczka. Pierwszym etapem tej podróży było pole bitwy na Wysokiej oraz miejsca potyczek w Naprawie. Kolejnymi etapami podróży była Kasina Wielka, Skrzydlna, Wiśnicz, Bochnia, Rzeszów. Wizyta w Jordanowie rozpoczęła się od spotkania z Burmistrzem Miasta oraz przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Pułkownik Dariusz Pochwatka przedstawił charakterystykę jednostki ze Świętoszowa i osiągnięcia brygady w misjach w Bośni, Iraku i Afganistanie. Wręczył następnie Burmistrzowi odznaki brygady. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej przedstawili w krótkich słowach historię Jordanowa i ciekawostki dotyczące naszego miasteczka. Później wspólnie złożono wiązanki pod obeliskiem 24 pułku ułanów na plantach jordanowskich. Po tej części oficjalnej oficerowie wraz z Prezesem Towarzystwa Stanisławem Bednarzem i v-ce Prezesem udali się na miejsce pola bitwy pod Wysoką, by omówić założenia taktyczno- militarne tamtych walk. Gości interesowały szczególnie rodzaje i dane techniczne użytego uzbrojenia, założenia taktyczne walk, przebieg działań militarnych. Aspekty te referowali przedstawiciele Towarzystwa, po czym wywiązała się długa interesująca dyskusja. Podobny przebieg miała wizytacja innych miejsc potyczek. Wizyta ta była bardzo cenna, goście z uznaniem podkreślali dbałość o miejsca pamięci narodowej na terenie ziemi jordanowskiej i kultywowanie wśród młodego pokolenia tradycji historycznej. Stanisław Bednarz 15

9 CZY POTRZEBA NAM WOJNY? znieważona Przyroda nas skończy swoimi siłami, bo Bóg zawsze karze ludzi za ich głupotę Mieliśmy bardzo gorący sierpień jeżeli idzie o ilość i jakość anomalii pogodowych, które przewaliły się przez nasz kraj. A to ulewne deszcze, które zaowocowały powodzią w Kotlinie Nowotarskiej, a to huragany i trąby powietrzne, które uderzyły w Opolszczyznę, Górny Śląsk i Łódzkie oraz Mazury, a to wreszcie przerażająca susza na obszarze ponad połowy kraju. Praktycznie rzecz biorąc każdy dzień przynosił wiadomości noszące wszelkie znamiona hiobowych wieści o coraz to nowych klęskach zadawanych nam przez Przyrodę i Jej siły. Obrazy szkód poczynionych przez siły Natury jakoś jednak nie działają na wyobraźnię Polaków. W dalszym ciągu Polacy robią to, co robili zawsze: odbudowują wszystko od podstaw i modlą się o Boskie zmiłowanie. I jak zawsze brak im wyobraźni, by zrobić wszystko, co w ich mocy, by nie dopuszczać do takich klęsk w przeszłości. Ale czegóż chcieć, skoro w tym kraju ludzi chcących bronić Przyrody odsądza się od czci i wiary, jak to zrobił pewien wójt na Podhalu, który winę za swoją niekompetencję i niekompetencję swoich urzędasów zwalił na ekologów, którzy zablokowali wariacki projekt zabetonowania koryta rzeki Białki. Nie wiem, czy ten pan zdawał sobie sprawę, że dopiero wtedy byłaby jeszcze większa klęska powodzi, bowiem woda idąca Białką nie miałaby w co wsiąkać i na pola jego gminy poszłaby jeszcze większa ilość wody deszczowej, która dzięki melioracji i tak już szybko spływała do tej rzeki! Nie, to już do ubożuchnej wyobraźni tego wójta nie dotarło, a przecież ktoś temu winien być musi, a on wójt jest przecież tak mądry, że mądrzejsze odeń jest tylko radio! No to winni są ekolodzy! oświadczył mediom i odetchnął z ulgą. Zrzucił z siebie odpowiedzialność Nasze Miasto jest jednak mimo legendarnego przekleństwa o. Jezuitów położone w błogosławionym miejscu, co zawdzięczamy Ojcu Założycielowi naszego Miasta Wawrzyńcowi Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna ( ), którego pomnik został niedawno odsłonięty na jordanowskich Plantach. W jego czasach miasta zakładano tam, gdzie nie mogłyby go dosięgnąć wody powodzi czy inne naturalne kataklizmy. Dzisiaj zakłada się je byle jak, byle gdzie, bez ładu i składu. Płacimy za to wszyscy poszkodowani, którzy tracą nierzadko mienie całego swego życia i my, których pieniądze idą na odszkodowania, zapomogi, itd. itp. zamiast na inne cele społeczne. Dzięki naszemu szczęśliwemu położeniu uniknęliśmy niemal wszystkich kataklizmów, które przewalały się przez południową Małopolskę od 1 czerwca do połowy sierpnia 2008 roku. Zacznę od tego, że nie dokuczyły nam tak srogie upały, jak w roku ubiegłym i najwyższą zanotowaną temperaturą było tylko +35 C, w dniu 15 sierpnia. Nie było zbyt wielu burz, a te które się nad nami przewaliły nie wylewały zbyt dużo wody opadowej i gradu. Ten ostatni padał tylko dwukrotnie i jego wielkość nie stanowiła zagrożenia. I jeszcze rzecz ciekawa, jeżeli idzie o burze otóż dało się zauważyć, że zdecydowana większość z nich omijała Jordanów kierując się na południe w stronę Podhala i Tatr, albo na kierunku północnym w stronę Myślenic i Krakowa. Sądzę i nie jestem w tym odosobniony że zawdzięczamy to właśnie swemu położeniu, w cieniu Pasma Babiogórskiego. Dowodem na to może być fakt, że równie niskie, a nawet jeszcze niższe porcje wody opadowej dostaje sąsiednia gmina Bystra-Sidzina. Podobnie było z gwałtownymi opadami deszczu w dniu 23/24 lipca, kiedy to ciężkie chmury zrzuciły masy wody z wiadomym skutkiem lipcowa powódź w dorzeczu Białki i Dunajca, gdzie w Zakopanem spadło naraz 100 l/m²/24h, zaś na Hali Gąsienicowej aż 180 l/m²/24h! Natomiast u nas w tym samym czasie spadło zaledwie 40,0 l/m²/24h! No i wydarzenia sprzed półtora miesiąca, kiedy to trąby powietrzne pustoszyły kraj. Zauważmy, że występują one tylko i wyłącznie tam, gdzie istnieje możliwość szybkiego nagrzania się powietrza a zatem tylko nad łąkami i polami. Ciepłe powietrze idzie szybko do góry, zaś chłodniejsze napływa od spodu tworząc głęboki lokalny niż, który przekształca się w twister trąbę powietrzną, tornado. No i tornada uderzyły w wioski w Opolskiem, na Śląsku i Łódzkiem. Słowem wszędzie tam, gdzie wyrąbano lasy. A lasy są jedyną siłą będącą w stanie osłabić i nawet nie dopuścić do powstania takiego zjawiska atmosferycznego! Oto dlaczego do tego doszło. Oczywiście odpowiedź jest jedna - zmiany klimatyczne związane z efektem szklarniowym. Ale to jest prawda nie do końca, bo efekt szklarniowy może być złagodzony przez szatę leśną kraju. A co tu się robi? Wbrew napomnieniom, wbrew apelom i protestom lasy wycina się na potęgę. Prawdą jest to, że w Lasach Państwowych te ubytki się zalesia i areał leśny pozostaje właściwie nienaruszony. Jest jednak małe ale - otóż las rąbie się w przeciągu kilku dni, ale odrasta on w czasie lat!!! I przez ten czas ludzie będą narażeni na uderzenia trąb powietrznych i huraganów. Sprawa tak wygląda jeszcze paskudniej na terenie Małopolski południowej, gdzie istnieje znaczna przewaga areałów Lasów Niepaństwowych, które rąbie się na potęgę i bez jakiegokolwiek ograniczenia co zawdzięczamy chorym, antyekologicznym posunięciom rządu Hanny Suchockiej, i na efekty nie trzeba było długo czekać - obszar od Babiej Góry do Pienin jest uważany za polską odmianę amerykańskiej Alei Tornad. Głupota i pazerność górali srodze się na nich zemściła. No, ale według nich są winni ekolodzy, Żydzi, komuniści - słowem wszyscy, tylko nie oni. A efekt szklarniowy się nasila, więc takich katastrof będzie coraz więcej. Można sobie ekologów potępiać do woli, ale jak na razie wychodzi na to, że to właśnie ekolodzy mają rację. Czy potrzeba nam wojny? Nie, bo dzięki naszej pazerności i brakowi perspektywicznego myślenia wykończymy się sami. Bez huku spadających bomb, bez wystrzałów i ryku silników czołgów. Sama Tego lata zaobserwowano także ciekawe zjawisko atmosferyczne singlowe, pojedyncze uderzenie pioruna, które miało miejsce w dniu 16 sierpnia o ok. g. 11:45. Było to nad Przykcem nieco w prawo od jego szczytu, gdzie naraz ukazała się krzaczasta błyskawica rozciągnięta w poziomie. Kolor jej światła był liliowobiały. Po upływie 2-3 sekund rozległ się silny trzask wyładowania, które na szczęście przebiegło pomiędzy chmurami. Zjawisko to nie zawsze przebiega tak nieszkodliwie i przypominam, że takie pojedyncze wyładowanie spowodowało pożar naszego kościoła w nocy 23/24 lutego 1967 roku. Podobne wypadki miały miejsce np. w Olszówce i kilku innych miejscowościach, gdzie budynki były trafiane pojedynczym uderzeniem pioruna i nierzadko płonęły. I na koniec jeszcze kilka spostrzeżeń astronomicznych. W sierpniu mieliśmy okazję obejrzeć dwa piękne zjawiska astronomiczne: zaćmienie Słońca (1 sierpnia) i zaćmienie Księżyca (w nocy 16/17 sierpnia) niestety, chmury nie pozwoliły nam na jego obserwację Poza tym do końca lata lecą Perseidy, które czasami dają efekt deszczu gwiazd spadających Przed nami jesień. Meteorolodzy przewidują, że może być równie dynamiczna jak lato. A to nie wróży nam niczego dobrego, bo zmienność pogody i brak jej stabilności zawsze doprowadza do problemów. W tym przypadku można powtórzyć tylko: graviora manet najgorsze jest zawsze przed nami Robert K. Leśniakiewicz Jordanów,

nr 92 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ lipiec-sierpień-wrzesień 2010 ISSN 1507-7020

nr 92 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ lipiec-sierpień-wrzesień 2010 ISSN 1507-7020 ISSN 1507-7020 nr 92 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ lipiec-sierpień-wrzesień 2010 KORONACJA KORONAMI PAPIESKIMI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ...3 DNI ZIEMI JORDANOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Powstrzymać dewastację... 23

Powstrzymać dewastację... 23 ISSN 1507-7020 nr KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ 83 maj - czerwiec 2008 Zjazd 50-lecia na Chrobaczem Order Uśmiechu... 2 Wszystko, co w człowieku... 3 Kardynał Dziwisz

Bardziej szczegółowo

PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w.

PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w. Nr 6 2011 ISSN 1507-7020 PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w. To tytuł koncertu, który odbył się 20 listopada 2011 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie. W koncercie

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz Szanowni Państwo, Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. Przechodnie idą, tuląc się do płotów, Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt Krzysztof Daukszewicz Jesień,

Bardziej szczegółowo

Na odprawie tej obecny był również dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Na odprawie tej obecny był również dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego Czy Łask zagra w filmie Wajdy? Sędziwy Łask nie ma jakoś szczęścia do wielkich dzieł filmowych. Co prawda uroki miasta prezentowano już w kilku filmach, ba nawet stało się bohaterem (wraz z mieszkańcami)

Bardziej szczegółowo

1(1) STYCZEŃ 2008 ROK I

1(1) STYCZEŃ 2008 ROK I Nr 1(1) STYCZEŃ 2008 ROK I Sądeczanin MIESIĘCZNIK NIEZALEŻNY Inwestycja roku: nowa przeprawa przez Dunajec str. 6 Więźniowie sumienia str. 11 i 28 Krynica: szpital do likwidacji? str. 12-13 Generał z Koniuszowej

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKOLICZNOŚCIOWE. Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER SPECJALNY

PISMO OKOLICZNOŚCIOWE. Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER SPECJALNY PISMO OKOLICZNOŚCIOWE 1 Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. GAZETY OKOLICZNOŚCIOWE Piątek 15 maja 2009 rok. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

Cmentarze, miejsca pamięci, leśne groby str. 9

Cmentarze, miejsca pamięci, leśne groby str. 9 Trwające, zakończone i planowane inwestycje w gminie str. 3 Numer 11/212 Listopad 2013 Świętowanie złotych godów małżeńskich w gminie str. 6 Nauczyciele nagrodzeni za pracę pedagogiczną str. 15 Cmentarze,

Bardziej szczegółowo

Był poruseństwa czas. Bójka na drodze do Morskiego Oka. Leszek Dorula odblokowuje Gubałówkę W NUMERZE

Był poruseństwa czas. Bójka na drodze do Morskiego Oka. Leszek Dorula odblokowuje Gubałówkę W NUMERZE gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 20 000 egz. ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

polski sierpień, polski wrzesień

polski sierpień, polski wrzesień NUMER 08/116 SIERPIEŃ 2012 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska polski sierpień, polski wrzesień INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11 Numer 10 (207) PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Cross w Wojcieszynie Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami str. 8 Ulica Mościckiego po modernizacji

Bardziej szczegółowo

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE Rok I nr 9 (9) październik 2007 r. KONKURS PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY Rada Sołecka z Wilkowic z radością informuje, że nasze sołectwo otrzymało miano Najpiękniejszej Wsi Województwa

Bardziej szczegółowo

Miejsce spotkań przyjaciół

Miejsce spotkań przyjaciół BARCICE D., BARCICE G., GABOŃ, GABOŃ-PRACZKA, GOŁKOWICE D., GOŁKOWICE G., ŁAZY BIEGONICKIE, MOSTKI, MOSZCZENICA N., MOSZCZENICA W., MYŚLEC, POPOWICE, PRZYSIETNICA, SKRUDZINA, WOLA KROGULECKA www.kurier.stary.sacz.pl

Bardziej szczegółowo

W 64 rocznicę śmierci

W 64 rocznicę śmierci MAJ 2008 r. NR 2 KWARTALNIK LOKALNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W 64 rocznicę śmierci Dawno już nie było tak uroczystego i podniosłego wydarzenia, jakim stały się uroczyste obchody 64 rocznicy zamordowania rodziny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. grudzień 2013

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. grudzień 2013 W NUMERZE: STAWIAMY NA ZABYTKI - str. 6 ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAROSŁAWIA - str. 8-9»» JUBILEUSZOWE JAROSŁAWY - str. 20-21 POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ - str. 25 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo