Wykaz programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1322/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 sierpnia 2008 roku Wykaz programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. A. System informatyczny rachunkowości budŝetu gminy Miasto Radom. A.1. Wykaz programów do rachunkowości budŝetu gminy. Księgi rachunkowe organu Gminy Miasta Radomia od dnia 01 stycznia 2008 roku prowadzone są przy wykorzystaniu programu efka.exe v.1.0 autorstwa PTH BDF-ELIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zakupionego przez Urząd Miejski w Radomiu bezpośrednio od producenta na podstawie umowy licencyjnej z dnia 22 listopada 2007 roku. Ze względów organizacyjnych księgi rachunkowe podzielone zostały na dwie odrębne części przechowywane w niepowiązanych ze sobą bazach danych wyodrębniona jest ewidencja księgowa środków oraz dochodów i wydatków budŝetowych w zakresie edukacji, zgodnie z wyodrębnionym takŝe planem kont w tym zakresie. Instalacje i bazy danych mają odpowiednio nazwy: efkab i efkao. A.2. Opis programu efka.exe. Program efka.exe wyprodukowany został w technologii Microsoft.NET z wykorzystaniem bazy danych Oracle, systemów raportowania NineRays i CrystalRaport oraz komponentów DevExpress, moŝe pracować w środowisku Windows. Wszystkie funkcje programu zawarte są w jednym pliku exe, a widoczność i dostęp do poszczególnych funkcji regulowany jest uprawnieniami. Program powstał przy uwzględnieniu uwarunkowań nałoŝonych ustawą o rachunkowości, ustawą Ordynacja Podatkowa, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, a w szczególności rozporządzeniem, które wprowadza standard informatycznego sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Uprawniony uŝytkownik w dowolnym momencie moŝe otworzyć nowy okres obrachunkowy dla ksiąg rachunkowych. Realizuje to poprzez zdefiniowanie nazwy okresu najczęściej uŝywa się w tym miejscu po prostu roku oraz określenie początku i końca okresu obrachunkowego. Pierwsze uruchomienie programu w nowym okresie obrachunkowym automatycznie uruchomi procedurę załoŝenia sald początkowych kont syntetycznych i analitycznych w wysokości odpowiadającej saldom poprzedniego okresu na ten moment, będą one równieŝ automatycznie aktualizowane podczas kolejnych zapisów do ksiąg okresu poprzedniego. Zapewnia to automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia sald. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze - w szczególności: ewidencje podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych i osób prawnych, ewidencję podatników podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, rozrachunki z tytułu wyŝej wymienionych podatków, ewidencję sprawozdań z jednostek podrzędnych, rozrachunki z jednostkami budŝetowymi. Na podstawie danych zebranych w tych zbiorach tworzy się w szczególności zestawienia obrotów i

2 sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz sprawozdania budŝetowe miesięczne i kwartalne RB- 27S i RB-28S. Zapis księgowy zarówno do dziennika i księgi głównej jak i do wszelkich ewidencji pomocniczych i słowników danych posiada automatycznie nadany numer pozycji, a takŝe dane pozwalające na ustalenie osoby dokonującej zapisu oraz czasu dokonania zapisu. Wszelkie korekty zapisów równieŝ są oznaczone identyfikatorem osoby dokonującej korekty i czasem dokonania korekty. Korekty dowodów wprowadzonych do ksiąg rachunkowych moŝna dokonać jedynie poprzez dokonanie zapisu stornującego do nie zamkniętego okresu obrachunkowego. Zapisy do bazy danych są powiązane w transakcje w celu uniemoŝliwienia na przykład zapisu dokumentu tylko do dziennika z pominięciem ksiąg pomocniczych, zapis do wszystkich ksiąg (zakres tego zapisu wynika bezpośrednio z obowiązującego planu kont) następuje jednocześnie. Zapisy do ksiąg rachunkowych odbywają się na podstawie dowodów źródłowych, którymi są: decyzje podatkowe lub deklaracje podatkowe, dowody wpłat: wyciągi bankowe, przekazy pocztowe itp., decyzje umorzeniowe, decyzje zmieniające terminy płatności, decyzje odroczeniowe, noty księgowe polecenia księgowania, sprawozdania z jednostek podrzędnych. Wszystkie wydruki generowane z programu (wyjątek stanowią wydruki o ustawowo określonej postaci, na przykład wydruk tytułu wykonawczego) mają automatycznie ponumerowane strony, są zatytułowane, oznaczone nazwą jednostki, nazwą programu przetwarzania, datą sporządzenia i nazwiskiem sporządzającego. Wydruki ksiąg rachunkowych są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu moŝliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Uruchomienie procedury zamykania poszczególnych miesięcy automatycznie wywołuje w pierwszej kolejności zestaw procedur sprawdzających spójność danych, aby wykluczyć ewentualne błędy powstałe w wyniku na przykład awarii lub zmian w planie kont. Ta kontrola obejmuje między innymi sprawdzenie zgodności księgi głównej z księgami pomocniczymi na wszystkich poziomach analitycznych księgowań bilansowych i pozabilansowych, zgodności dziennika z księgami pomocniczymi i zestawieniem obrotów i sald, kompletności ujęcia dokumentów do sprawozdań budŝetowych. Po zakończeniu kontroli z rezultatem bezbłędnym następuje zamknięcie dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych. W systemie zarejestrowana jest informacja pozwalająca zidentyfikować osobę, która dokonała zamknięcia ksiąg, oraz data dokonania zamknięcia. Stosowne zestawienia moŝna wykonać w postaci wydruku lub na ekran juŝ niezaleŝnie od momentu wykonywania procedury zamykania. Wydruk dziennika, który z powodu olbrzymich rozmiarów byłby uciąŝliwy do przechowywania w postaci wydruku, moŝna zachować w postaci raportu na dowolnym nośniku danych i wydrukować w razie potrzeby. Ten sposób przechowywania raportów moŝna stosować oczywiście nie tylko do dziennika. Dostęp do danych z zamkniętego okresu jest nieograniczony w zakresie przeglądania. A.3. Procedury i funkcje instalacji efkab 1. Obsługa katalogu uŝytkowników programu i uprawnień. 2. Zmiana hasła własnego. 3. Zmiana hasła innego uŝytkownika. 4. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. 5. Obsługa katalogu kont księgi głównej (wykazu kont). 6. Obsługa katalogu dzienników. 7. Obsługa katalogu rodzajów dokumentów. 8. Obsługa katalogu jednostek realizujących dochody budŝetu. 9. Obsługa katalogu dysponentów środków budŝetowych. 10. Obsługa katalogu składowych klasyfikacji budŝetowej: działów, rozdziałów, paragrafów dochodów i wydatków, źródeł finansowania, rodzajów zadań.

3 11. Obsługa katalogu podziałek klasyfikacji budŝetu gminy i powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa. 12. Obsługa katalogu zadań inwestycyjnych. 13. Wprowadzanie planu dochodów do projektu uchwały budŝetowej na podstawie danych od jednostek realizujących dochody budŝetu. 14. Prognoza dochodów gminy i powiatu. 15. Wspomaganie ustalania limitów wydatków dla dysponentów środków. 16. Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu uchwały budŝetowej. 17. Wprowadzanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu kolejnych wersji planu. 18. Drukowanie uchwały lub zarządzenia zmieniających plan budŝetu. 19. Export uchwały lub zarządzenia zmieniających plan budŝetu do pliku w formacie RTF. 20. Aktualizacja planu budŝetu po zatwierdzeniu proponowanych zmian. 21. Export uchwały budŝetowej i późniejszych zatwierdzonych zmian planu do systemu w formacie XML. 22. Rejestrowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków własnych oraz dochodów Skarbu Państwa. 23. Wprowadzanie danych z sprawozdań RB-27S miesięcznych i kwartalnych od jednostek realizujących dochody budŝetu. 24. Import danych z sprawozdań RB-27S w formacie XLS. 25. Weryfikacja otrzymanych sprawozdań RB-27S w zakresie zgodności z planem dochodów oraz bilansowania salda początkowego, obrotów i salda końcowego. 26. Wprowadzanie danych z otrzymanych sprawozdań RB-27ZZ. 27. Wprowadzanie danych z sprawozdań RB-28S miesięcznych i kwartalnych od jednostek realizujących wydatki budŝetu. 28. Import danych z sprawozdań RB-28S w formacie XLS. 29. Weryfikacja otrzymanych sprawozdań RB-28S w zakresie zgodności z planem wydatków oraz ewentualnego przekroczenia zaangaŝowania, zobowiązań lub realizacji w odniesieniu do planu wydatków. 30. Weryfikacja kompletności sprawozdań w danym okresie. 31. Transmisja danych z sprawozdań (róŝnice w realizacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego) na konta księgowe według dekretów ustalonych na podstawie obowiązującego planu kont. 32. Obsługa rozrachunków z jednostkami realizującymi dochody i wydatki budŝetu. 33. Obsługa miesięcznych harmonogramów dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów środków. 34. Weryfikacja harmonogramów miesięcznych w zakresie zgodności z planem dochodów i wydatków budŝetu. 35. Automatyczne dostosowanie harmonogramów do rzeczywistego wykonania i aktualnego planu dochodów i wydatków. 36. Wydruk miesięcznego harmonogramu dochodów i wydatków zbiorczy i dla poszczególnych dysponentów środków. 37. Wydruk dziennika. 38. Zestawienie obrotów i sald syntetyczne i analityczne. 39. Sprawozdanie z dochodów RB-27S miesięczne i kwartalne. 40. Sprawozdanie z wydatków RB-28S miesięczne i kwartalne. 41. Export sprawozdań RB-27S do systemu 42. Export sprawozdań RB-28S do systemu 43. Informacja z wykonania planu budŝetu miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna dla zadań własnych, zleconych i powierzonych gminy i powiatu. 44. Sprawozdanie F01.

4 45. Zamykanie miesiąca wstępne i ostateczne. 46. Zamykanie okresu obrachunkowego. A.4. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Tabele instalacji efkab. Schemat fk: 1. Tabele przechowujące dokumenty stanowiące dziennik i księgę główną: DOKDEK zbiór z dekretami analitycznymi dla dokumentów z tabeli DOKUMENTY. DOKDEKC nie uŝywana. DOKUMENTY główny zbiór stanowiący jednocześnie dziennik i księgę główną. 2. Tabele przechowujące inne ewidencjonowane dokumenty: DOKKAS nie uŝywana. DOKKASPOZ nie uŝywana. DOKPB zbiór z dokumentami kont pozabilansowych. DOKPBDEK zbiór z dekretami analitycznymi dla dokumentów z tabeli DOKPB. FAKTURYS nie uŝywana. FAKTURYZ nie uŝywana. GWARANCJE nie uŝywana. GWARANCJEDOK nie uŝywana. INVARK nie uŝywana. INVKRST nie uŝywana. INVKSIEGI nie uŝywana. INVSPIS nie uŝywana. KASY nie uŝywana. PLAN zbiór zmian kwot planu dla poszczególnych pozycji planu dochodów i wydatków budŝetu oraz wydatków inwestycyjnych. PLANC zbiór zmian kwot miesięcznych harmonogramów dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów środków. POZDEKS nie uŝywana. POZDEKZ nie uŝywana. POZFAKS nie uŝywana. POZFAKZ nie uŝywana. PRZELEWY zbiór wystawionych przelewów bankowych. PRZELEWY1 zbiór wskaźników do dokumentów źródłowych dla przelewów. PZ_DO_FAKTUR nie uŝywana. RAPKAS nie uŝywana. RAPKASELE nie uŝywana. RATY nie uŝywana. RATYPOZ nie uŝywana. SPRAWOZDANIA zbiór nagłówków sprawozdań otrzymanych lub spodziewanych od jednostek realizujących dochody i wydatki. SPRAWPOZ zbiór danych z sprawozdań otrzymanych od jednostek realizujących dochody i wydatki. SRT nie uŝywana. SRTDOK nie uŝywana. SRTE nie uŝywana. SRTEDEK nie uŝywana. SRTKST nie uŝywana. SRTKSTE nie uŝywana. SRTNOTES nie uŝywana. SRTSE nie uŝywana. SRTSW nie uŝywana. TYTNAL - nie uŝywana. TYTULY nie uŝywana. TYTWSPOL nie uŝywana. UMOWYS nie uŝywana. UMOWYSPOZ nie uŝywana. UMOWYZ nie uŝywana. UMOWYZPOZ nie uŝywana. UMOWYZWEW nie uŝywana.

5 WERSJE zbiór zarządzeń, uchwał i innych aktów zmieniających plany budŝetowe. WEZUP nie uŝywana. WEZUPPOZ nie uŝywana. WNIOSKI nie uŝywana. WNIOSKIPOZ nie uŝywana. 3. Tabele przechowujące sumy obrotów i salda: AKAR zbiór automatycznie aktualizowanych rocznych sum obrotów i sald nierozliczonych kont analitycznych. AKARM zbiór automatycznie aktualizowanych miesięcznych sum obrotów kont analitycznych. BUDZET zbiór podziałek klasyfikacji budŝetowej zgodny z uchwałą budŝetową oraz sum planu i wykonania w poszczególnych okresach obrachunkowych. BUDZETC miesięczne harmonogramy dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek realizujących. KARZAK nie uŝywana. KOKA nie uŝywana. SALDA zbiór automatycznie aktualizowanych miesięcznych sum obrotów i sald kont syntetycznych. SALDAB zbiór automatycznie aktualizowanych miesięcznych sum obrotów według kont i podziałek klasyfikacji budŝetowej. 4. Tabele przechowujące dane słownikowe i definicyjne: AANALITYKI archiwalne dane dla tabeli ANALITYKI (poprzednie wartości zmienionych zapisów), jeden rekord odpowiada jednej zmianie, w ramach jednej zmiany mogły być modyfikowane róŝne pola, na przykład ulica i numer domu/lokalu. AKONTA archiwalne dane dla tabeli KONTA (poprzednie wartości zmienionych zapisów), jeden rekord odpowiada jednej zmianie, w ramach jednej zmiany mogły być modyfikowane róŝne pola, na przykład symbol i nazwa kona. ANALITYKAW nie uŝywana. ANALITYKI katalog danych o jednostkach realizujących dochody i wydatki. AREJESTRY archiwalne dane dla tabeli REJESTRY (poprzednie wartości zmienionych zapisów), jeden rekord odpowiada jednej zmianie, w ramach jednej zmiany mogły być modyfikowane róŝne pola, na przykład maska numeru, i długość właściwej części numeru. BANKI katalog numerów kont bankowych własnych. BANKIK katalog numerów kont bankowych jednostek. DEKRETY dekrety do schematycznych księgowań, głównie sprawozdań. DEKRETYK konta księgowe syntetyczne dla dekretów z tabeli DEKRETY. DEKRETYP konta księgowe analityczne dla dekretów z tabeli DEKRETYK. KONTA katalog definicji kont syntetycznych i półsyntetycznych zgodny z zakładowym planem kont wraz z charakterystykami determinującymi zachowanie konta w procesie gromadzenia i przetwarzania danych. MAGAZYNY nie uŝywana. NOTESY zbiór luźnych informacji uŝytkowników. OKRESY katalog okresów obrachunkowych. OPERATORZY katalog uŝytkowników programu wraz uprawnieniami ogólnymi. POZKAL zbiór informacji definiujących szczegółowość harmonogramów. POZKALREA nie uŝywana. PRAWAA zbiór uprawnień szczegółowych do danych słownikowych poszczególnych grup kont analitycznych i budŝetów. PRAWAB nie uŝywana. PRAWAC nie uŝywana. PRAWAK zbiór uprawnień szczegółowych do poszczególnych kont księgowych. PRAWAR zbiór uprawnień szczegółowych do poszczególnych rejestrów dokumentów. PRAWAS zbiór uprawnień szczegółowych do danych słownikowych poszczególnych słowników. REJESTRY katalog definicji rodzajów dokumentów wraz z charakterystykami determinującymi sposób numerowania dokumentów w danym rejestrze. ROKOSZETAPY nie uŝywana. SLOWNIK zbiór danych słownikowych w następujących kategoriach (tylko definicje): analityki, dzienniki, działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz zadania klasyfikacji budŝetowej, dysponenci środków, zadania inwestycyjne, oddziały banków. SLOWNIKDANE nie uŝywana. SWIETA nie uŝywana. 5. Tabele przechowujące parametry systemu i ustawienia osobiste uŝytkowników: BUDZETY struktura klasyfikacji budŝetowej na poszczególne lata dla poszczególnych budŝetów.

6 CONFIG podstawowe parametry systemu determinujące określone ustalone zachowania programu zgodnie z specyfikacją oraz dane identyfikacyjne Urzędu, nazwa instalacji. CPWS nie uŝywana. DATSETY nie uŝywana. DOSTEPY informacje o funkcjach dostępnych opcjonalnie. EUZSETY nie uŝywana. FAZSETY nie uŝywana. FILTRY zbiór parametrów uŝytych przez poszczególnych uŝytkowników podczas ostatniego wywołania poszczególnych form programu, aby nie musiał za kaŝdym razem wybierać wszystkich parametrów. KOMUNIKATOR zbiór komunikatów tekstowych wysyłanych między uŝytkownikami i notatek własnych. KONTROLA zbiór wyników wykonanych kontroli spójności danych. KONTROLASRT nie uŝywana. PRZYPOMNIENIA zbiór komunikatów jednorazowych lub cyklicznych przypomnień (alarmów). RAPORTY zbiór modeli raportów NineRays. RAPORTYCR zbiór modeli raportów CrystalRaport. ROBDEK dekrety dokumentów zbiorów roboczych. ROBOCZE zbiory robocze bufory poprzedzające wprowadzenie do ksiąg rachunkowych. ROBOCZY dokumenty zbiorów roboczych. ROBSETY indywidualne ustawienia wspomagające rejestrowanie partii podobnych dokumentów część lub wszystkie elementy opisu dokumentu mogą być powielane dla kolejnych dokumentów. SLOSLO informacje o słownikach dostępnych opcjonalnie. USTAWIENIA_EKRANOW indywidualne ustawienia wyglądu i rozmieszczenia okien wewnętrznych, tabelek i menu poszczególnych form, oraz rozmiarów i lokalizacji na ekranie. ZAPAMIETANE nie uŝywana. ZMIANY- zbiór wszelkich korekt danych z oznaczeniem osoby dokonującej korekty, czasu wykonania korekty, tabeli i pola podlegającego korekcie oraz wartości korygowanej i skorygowanej. 6. Tabele tymczasowe (temporary table): Tabele tego typu nie przechowują danych, są zasilane danymi tylko na chwilę w procesie przygotowywania danych do prezentacji w bardziej złoŝonej postaci. Po wykorzystaniu dane te są usuwane. ANALIZAKRHIDBU ANALIZATRANS BUDZETD BUDZETW KARTAWYDATKOW KARZAK_TEMP nie uŝywana. LZPWGPKD nie uŝywana. NALEZNOSCI nie uŝywana. NALEZNOSCIANALIZA nie uŝywana. NALODSETKI nie uŝywana. POMRAPKAS nie uŝywana. POMRAPKASELE nie uŝywana. SALDABSTAN SALDASTAN STANBUDKI nie uŝywana. UMOWYDOZAA nie uŝywana. UMOWYREA nie uŝywana. UMOWYSPLANFAK nie uŝywana. ZAANGAZOWANIE nie uŝywana. ZOBOWIAZANIA nie uŝywana. A.5. Procedury i funkcje instalacji efkao 1. Obsługa katalogu uŝytkowników programu i uprawnień. 2. Zmiana hasła własnego. 3. Zmiana hasła innego uŝytkownika. 4. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. 5. Obsługa katalogu kont księgi głównej (wykazu kont). 6. Obsługa katalogu dzienników.

7 7. Obsługa katalogu rodzajów dokumentów. 8. Obsługa katalogu jednostek realizujących dochody budŝetu w zakresie edukacji. 9. Obsługa katalogu dysponentów środków budŝetowych w zakresie edukacji. 10. Obsługa katalogu składowych klasyfikacji budŝetowej: działów, rozdziałów, paragrafów dochodów i wydatków, źródeł finansowania, rodzajów zadań. 11. Obsługa katalogu podziałek klasyfikacji budŝetu gminy i powiatu w zakresie edukacji. 12. Wspomaganie przygotowania planu dochodów i wydatków. 13. Wprowadzanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu kolejnych wersji planu. 14. Aktualizacja planu budŝetu po zatwierdzeniu proponowanych zmian. 15. Wydruk aktualnych planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek realizujących. 16. Rejestrowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków. 17. Generowanie formularzy Excel z formułą sprawozdania RB-27S i klasyfikacją budŝetową dla poszczególnych jednostek realizujących dochody. 18. Wprowadzanie danych z sprawozdań RB-27S miesięcznych i kwartalnych od jednostek realizujących dochody. 19. Import danych z sprawozdań RB-27S w formacie XLS. 20. Weryfikacja otrzymanych sprawozdań RB-27S w zakresie zgodności z planem dochodów oraz bilansowania salda początkowego, obrotów i salda końcowego. 21. Generowanie formularzy Excel z formułą sprawozdania RB-28S i klasyfikacją budŝetową dla poszczególnych jednostek realizujących wydatki. 22. Wprowadzanie danych z sprawozdań RB-28S miesięcznych i kwartalnych od jednostek realizujących wydatki. 23. Import danych z sprawozdań RB-28S w formacie XLS. 24. Weryfikacja otrzymanych sprawozdań RB-28S w zakresie zgodności z planem wydatków oraz ewentualnego przekroczenia zaangaŝowania, zobowiązań lub realizacji w odniesieniu do planu wydatków. 25. Weryfikacja kompletności sprawozdań w danym okresie. 26. Transmisja danych z sprawozdań (róŝnice w realizacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego) na konta księgowe według dekretów ustalonych na podstawie obowiązującego planu kont. 27. Obsługa rozrachunków z jednostkami realizującymi dochody i wydatki. 28. Wydruk dziennika. 29. Zestawienie obrotów i sald syntetyczne i analityczne. 30. Sprawozdanie z dochodów RB-27S miesięczne i kwartalne. 31. Sprawozdanie z wydatków RB-28S miesięczne i kwartalne. 32. Export sprawozdań RB-27S do formatu XLS. 33. Export sprawozdań RB-28S do formatu XLS. 34. Informacja z wykonania planu budŝetu. 35. Zamykanie miesiąca wstępne i ostateczne. 36. Zamykanie okresu obrachunkowego. A.6. Tabele instalacji efkao Wykorzystanie tabel w tej instalacji jest identyczne jak w instalacji efkab. A.7. Programowe zasady ochrony danych dla instalacji efkab i efkao. KaŜdy uŝytkownik programu powinien mieć odrębny identyfikator. Dostęp do programu jest moŝliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie następuje po podaniu poprawnego hasła dostępu. Zmiana hasła wymuszana jest co 28 dni. JeŜeli

8 uŝytkownik nie zmieni hasła po trzykrotnym przypomnieniu o konieczności zmiany nastąpi zablokowanie jego dostępu do programu. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków - małe lub wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. Hasło jest zaszyfrowane i na Ŝadnym etapie przetwarzania nie jest prezentowane w postaci jawnego ciągu znaków, nie moŝna odzyskać zapomnianego hasła. UŜytkownik uprawniony do korzystania z programu, który dokonał chociaŝ jednej operacji na danych nie moŝe być usunięty z katalogu uŝytkowników. MoŜna jedynie odebrać mu dostęp do wykonywania niektórych procedur lub w ogóle zablokować dostęp do programu. Kategorie uprawnień ogólnych stosowane w programie efka są następujące: - Przeglądanie T- uprawnia do przeglądania wszystkich danych; w przeciwnym wypadku uŝytkownik ma prawo przeglądać tylko wskazane w uprawnieniach szczegółowych konta i rejestry lub inne grupy danych wymienione poniŝej. - System T uprawnia do wykonywania kontroli spójności danych, drukowania dzienników, zmiany blokady zapisu na kontach. - Przelewy T uprawnia do wystawiania przelewów oraz ich drukowania lub transmisji do programu bankowego. - Konta 2 uprawnia do definiowania nowych kont księgowych, usuwania, zmian definicji (dotyczy to kont w rozumieniu syntetycznym, dostęp do kont analitycznych typu kontrahenci to odrębne kategorie uprawnień); 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu kont; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu kont. - Rejestry 2 uprawnia do definiowania nowych rejestrów dokumentów, usuwania, zmian definicji; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu rejestrów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu rejestrów. - UŜytkownicy 2 uprawnia do definiowania nowych uŝytkowników systemu, nadawania i odbierania uprawnień, blokowania dostępu; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu uŝytkowników; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu uŝytkowników. - Okresy 2 uprawnia do definiowania nowych okresów obrachunkowych oraz zamykania miesięcy i całych okresów; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu okresów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie okresów obrachunkowych. - Banki 2 uprawnia do definiowania nowych kont bankowych firmy, usuwania, zmian (np. zmiana sposobu transmisji); 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu kont bankowych i wykorzystania podczas rejestrowania dokumentów, wystawiania przelewów itp.; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie kont bankowych. - Dekrety 2 uprawnia do definiowania nowych dekretów automatycznych, usuwania i zmian; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu dekretów automatycznych i wykorzystania podczas rejestrowania dokumentów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie dekretów automatycznych. - Fk 1 uprawnia do uŝywania modułu księgowego; 0 brak moŝliwości uŝywania modułu księgowego. - Podatki 2 uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu. - Podatki prawne 2 uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu. - Pojazdy 2 - uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji podatku od środków transportu; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu.

9 - Kadry 2 uprawnia do uŝywania modułu kadrowego (jeśli wchodzi w skład twojej instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu kadrowego. - Płace 2 uprawnia do uŝywania modułu płacowego (jeśli wchodzi w skład twojej instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu płacowego. - Środki trwałe 2 uprawnia do uŝywania modułu ewidencji środków trwałych (jeśli wchodzi w skład instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu ewidencji środków trwałych. Kategorie uprawnień szczegółowych prowadzone są dla kont księgowych, rejestrów dokumentów, słownik, analityk, budŝetów. Dla kont księgowych wyodrębnione są trzy kategorie uprawnień: właściciel konta, przeglądanie, brak uprawnień. Właściciel konta moŝe kojarzyć dokumenty w transakcje, prowadzić windykację naleŝności, naliczać odsetki i wykonywać inne czynności związane z rozrachunkami. Dla rejestrów dokumentów wyodrębnione są kategorie: rejestrowanie dokumentów, moŝliwość korygowania zapisów, przeglądanie, brak uprawnień. Dla danych słownikowych, definicji kont analitycznych, operowania na strukturze budŝetu wyodrębnione są trzy kategorie: modyfikacje, przeglądanie, brak uprawnień. Przy czym uprawnienia nadaje się niezaleŝnie dla kaŝdego słownika, dla kaŝdej grupy analitycznej i dla kaŝdego budŝetu. UŜytkownik ma przypisany jeden z następujących stanów: - A aktualny moŝe uŝywać systemu zgodnie z uprawnieniami. - L zablokowany chwilowo nie ma moŝliwości korzystania z systemu. - R usunięty nie ma moŝliwości korzystania z systemu; fizyczne usuwanie uŝytkownika jest moŝliwe tylko w sytuacji, gdy nie zarejestrował w systemie Ŝadnej operacji. B. System komputerowy rachunkowości stosowany w jednostce budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu. B.1. Opis systemu komputerowej ewidencji księgowej Księgi rachunkowe jednostki budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu od dnia r prowadzone są przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego o symbolu-nazwie BDF-FKN, zakupionego w PTH BDF-Elin w Bełchatowie, zawierającego następujące zintegrowane ze sobą wewnętrzne moduły: - BDF-FK F-K księga główna - BDF-SP faktury sprzedaŝy - BDF-ZAK faktury zakupu Dodatkowo przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki budŝetowej wykorzystywane jest teŝ oprogramowanie specjalistyczne, współpracujące bezpośrednio z programem FK, nabyte równieŝ od spółki PTH BDF-Elin w Bełchatowie, a mianowicie: - BDF-KASA obrót kasowy - BDF-RUM umowy sprzedaŝy - BDF-STR środki trwałe - BDF-PLN kadry i płace Oprócz tego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki budŝetowej, głównie w zakresie ewidencji analitycznej, wykorzystywane są równieŝ inne programy specjalistyczne, funkcjonujące niezaleŝnie od programu FK, będące jednak uzupełnieniem ewidencji księgowej prowadzonej w FK, z których dane zbiorcze przenoszone są do programu FK, co najmniej za okresy miesięczne, za pomocą not księgowych Są to następujące programy: - GM - Ewidencja materiałowa, nabyty od Biura Usługowo - Handlowego INFO w Radomiu. - efka - Program finnasowo-księgowy, wykorzytywany do prowadzenia wymiaru i ewidencji w zakresie podatków, zakupiony w PTH BDF-Elin w Bełchatowie wg umowy z dnia r B.2. Program BDF-FKN wersja v (c) uŝytkowany od r

10 zawierający następujące zintegrowane ze sobą moduły: - BDF-FK F-K księga główna - BDF-SP faktury sprzedaŝy - BDF-ZAK faktury zakupu Wykaz podstawowych funkcji programu: a/ BDF-FK F-K księga główna - ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych wg wprowadzonego planu kont - sumowanie kwot dla poszczególnych kont księgowych dla poziomów od analityki do syntetyki - sporządzanie zestawień obrotów i sald dla poszczególnych kont oraz okresów wg potrzeb - sporządzanie dziennika zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - ewidencja obrotu pienięŝnego w rejestrach stosownie do potrzeb - ewidencja planu i wykonania dochodów i wydatków budŝetowych wg klasyfikacji budŝetowej - sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie dochodów i wydatków za wybrany okres b/ BDF-SP faktury sprzedaŝy - ewidencja i rozliczanie sprzedaŝy stosownie do potrzeb na podstawie dokumentów sprzedaŝy - ewidencja i rozliczanie rozrachunków (naleŝności ) z tytułu sprzedaŝy - ewidencja sprzedaŝy ( odpowiednie rejestry ) dla potrzeb rozliczania podatku VAT c/ BDF-ZAK faktury zakupu - ewidencja i rozliczanie zakupu stosownie do potrzeb na podstawie dokumentów zakupu - ewidencja i rozliczanie rozrachunków (zobowiązań) z tytułu zakupu - ewidencja zakupów ( odpowiednie rejestry ) dla potrzeb rozliczania podatku VAT Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: a/ WYKAZN.DTA -wykaz kont syntetycznych i półsyntetycznych. Jedno konto księgowe to jeden rekord w tym zbiorze. Do konta przypisane są róŝne parametry określające sposób jego działania. b/ KODY.DTA - wykaz rejestrów księgowych. Do rejestru przypisane są róŝne parametry i wzór numeru dla wszystkich dokumentów tego rejestru. c/ GLOB.DTA - podstawowy zbiór dokumentów księgowych w postaci dekretów. KaŜdy dekret dokumentu księgowego odpowiada jednemu rekordowi w tym zbiorze. Zapisy następują podczas księgowania dokumentów ze zbioru roboczego d/ DOKUM2.DTA - kaŝdy dokument zapisany w zbiorze GLOB.DTA powinien mieć odpowiednie dwa rekordy w zbiorze DOKUM2.DTA jeden dla konta winien, drugi dla konta ma. e/ OPERAT.DTA - wykaz osób uprawnionych do korzystania z programu FK. Do kaŝdej osoby są tutaj przydzielone niektóre uprawnienia. Szczegółowe uprawnienia do kont i rejestrów są w zbiorach PRAWAK.DTA i PRAWAR.DTA. f/ NAGFS.DTA - nagłówki faktur i rachunków sprzedaŝy VAT. Jedna faktura lub rachunek to jeden rekord w tym zbiorze. Faktury i rachunki zapisane w tym zbiorze podlegają transmisji do zbioru GLOB.DTA. Dla faktur zakupu odpowiednio NAGFZ.DTA g/ POZFS.DTA - pozycje faktur i rachunków sprzedaŝy. KaŜdemu nagłówkowi ze zbioru NAGFS.DTA odpowiada co najmniej jeden rekord z tego zbioru. Dla faktur zakupu odpowiednio POZFZ.DTA h/ DYSHEAD.DTA - zbiór zawiera nagłówki dokumentów kasowych KP, KW i poleceń przelewów. i/ DYSPOZ.DTA - pozycje dokumentów dyspozycji, czyli na podstawie jakich dokumentów źródłowych powstała dana dyspozycja. KaŜdemu zapisowi ze zbioru DYSHEAD.DTA odpowiada co najmniej jeden rekord z tego zbioru. j/ Inne pomocnicze zbiory opisane w dokumentacji techniczno-programowej.

11 Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do głównych funkcji c/ system uprawnień do kont i rejestrów Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych, a takŝe dokładniejszy opis funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej (uŝytkownika) programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. B.3. Program BDF-KASA obecna wersja v (c) uŝytkowany od r Wykaz podstawowych funkcji programu: - ewidencja obrotu kasowego wg poszczególnych kas i operacji kasowych - bieŝące sporządzanie raportu kasowego odrębnie dla kaŝdej kasy - naliczanie odsetek za zwłokę przy wpłatach naleŝności przeterminowanych - wstępne dekretowanie operacji kasowych wg schematów księgowych Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: a/ DYSHEAD.DTA - zbiór zawiera nagłówki dokumentów kasowych KP, KW i poleceń przelewów. b/ DYSPOZ.DTA - pozycje dokumentów dyspozycji, czyli na podstawie jakich dokumentów źródłowych powstała dana dyspozycja. KaŜdemu zapisowi ze zbioru DYSHEAD.DTA odpowiada co najmniej jeden rekord z tego zbioru. c/ OPISODS.DTA - zawiera parametry do liczenia odsetek. Stopy procentowe obowiązujące w poszczególnych okresach są przechowywane w zbiorach *.DAN w podkatalogu TMW c/ Inne pomocnicze zbiory opisane w dokumentacji techniczno-programowej. Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do głównych funkcji c/ system uprawnień do kont i rejestrów Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych, a takŝe dokładniejszy opis funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej (uŝytkownika) programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. B.4. Program BDF-RUM obecna wersja v (c) uŝytkowany od r Wykaz podstawowych funkcji programu: - ewidencja umów sprzedaŝy w zakresie niezbędnym do wystawiania dokumentów rozrachunkowych - automatyczne wystawianie faktur i paragonów fiskalnych na podstawie umów wg wyboru - sporządzanie zestawień w zakresie rozliczeń dotyczących umów aktualnie obowiązujących - automatyczne przedłuŝanie waŝności umów na następne okresy Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: a/ UMOWY.DTA zbiór zawiera dane i parametry zawartych umów b/ ODB.DTA - katalog kontrahentów / odbiorców. Dane o kontrahencie zapisane są tylko raz w tym właśnie zbiorze. Wykorzystywane są na wszystkich kontach z analityką O. Jeden odbiorca to jeden rekord w tym zbiorze. Do szukania wg części nazwy jest dodatkowy zbiór indeksowy ODBX.XXX

12 c/ ZADANIA.DTA - wykaz zadań sprzedaŝy. Do szukania wg części nazwy jest dodatkowy zbiór indeksowy ZADANIAX.XXX. d/ NAGFS.DTA - nagłówki faktur i rachunków sprzedaŝy VAT. e/ POZFS.DTA - pozycje faktur i rachunków sprzedaŝy. Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do głównych funkcji c/ system uprawnień do kont i rejestrów Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych, a takŝe dokładniejszy opis funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej (uŝytkownika) programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. B.5. Program BDF-STR obecna wersja v (c) uŝytkowany od r Wykaz podstawowych funkcji programu: - ewidencja środków trwałych wg poszczególnych obiektów inwentarzowych z moŝliwością podania oprócz wartości środka trwałego dodatkowo dwie jednostki miary ilościowe - ewidencji środków trwałych równieŝ wg podziału systematycznego (KŚT), wg uŝytkowników oraz organizacyjnego, wg potrzeb jednostki - obliczanie umorzenia i amortyzacji środków trwałych - prowadzenie kartotek środków trwałych z danymi o ich wartości, umorzeniu i ruchu w jednostce - sporządzanie zestawień o środkach trwałych w zakresie niezbędnych dla sprawozdawczości GUS - automatyczne dekretowanie zdarzeń w zakresie obrotu środkami trwałymi wg schematów księgowych, ustalonych przez uŝytkownika programu - tworzenie noty księgowej do F-K w zakresie operacji dotyczących środków trwałych w okresie Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: a/ SRTSYS.DTA zawiera podział systematyczny środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi i symbolami KRŚT b/ SRTORG.DTA zawiera podział organizacyjny jednostki celem przypisania środka do odpowiedniej komórki organizacyjnej. c/ SRTUZY.DTA zawiera wykaz uŝytkowników środków trwałych c/ SRTGLOB.DTA zbiór zawiera dokumenty zmian dokonywanych na środku trwałym ( przyjęcie, sprzedaŝ, aktualizację wyceny, włączenie, wyłączenie) za pomocą odpowiednich dokumentów (OT, PT+, PT-, LT+, LT-, PK, PW, LW, ZK, MT) d/ STR.DTA kaŝdy rekord zbioru zawiera charakterystykę środka trwałego Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do głównych funkcji c/ system uprawnień do kont i rejestrów Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych, a takŝe dokładniejszy opis funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. B.6. Program BDF-PLN obecna wersja 4.1 uŝytkowany od r

13 zawierający ściśle powiązane ze sobą następujące wewnętrzne moduły: - KADRY - PŁACE - KOSZTY Wykaz podstawowych funkcji programu: a/ KADRY - ewidencja pracowników, zawierająca róŝnorakie dane osobowe i adresowe - ewidencja umów i angaŝy pracowników wraz z historią zmian w tym zakresie - ewidencja czasu pracy i nieobecności pracowników wg tytułów - analizy danych kadrowych i statystyka w tym zakresie b/ PŁACE - prowadzenie wykazu składników płacowych wraz z algorytmami ich obliczania - obliczanie wynagrodzeń pracowników - sporządzanie list płac dla róŝnego rodzaju wypłat - obliczanie i rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło - obliczanie i rozliczanie diet radnych oraz innych naleŝnych wynagrodzeń, np. za udział w komisjach - ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków ZUS pracowników - prowadzenie kartotek pracowniczych dla celów rozliczania podatków od dochodów osobistych, ustalania i rozliczania naleŝności z ubezpieczeń społecznych, a takŝe w zakresie wypłacanych pracownikom wynagrodzeń dla potrzeb ewidencji i rozliczania kosztów płac. - generowanie przelewów wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe pracowników c/ KOSZTY - sporządzanie rozdzielnika płac na poszczególne stanowiska kosztów - sporządzanie rozdzielnika płac wg podziałek klasyfikacji budŝetowej Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: a/ GLOB.DTA - podstawowy zbiór dokumentów płacowych. Zapisy następują w czasie importu listy płac podstawowej lub list dodatkowych b/ GLOBG.DTA - zbiór zawiera dane dotyczące ilości godzin oraz wymiary i normy czasu pracy dla wszystkich pracowników w poszczególnych miesiącach c/ RACHUNKI.DTA - zbiór zawiera rachunki umów zleceń i o dzieło z pracownikami oraz osobami obcymi d/ KARO.DTA - kartoteka podatkowa pracowników. KaŜdy pracownik ma jeden rekord w tym zbiorze w danym roku. Są tutaj zebrane wszystkie informacje mające wpływ na ustalenie wysokości podatku oraz sumarycznie osiągnięty dochód w poszczególnych miesiącach oraz wykorzystanie ulg inwestycyjnych e/ AKARM.DTA - kartoteka płacowa zbierająca dane wg daty zdarzenia płacowego. Aktualizacja następuje podczas importu list płac f/ AKARK.DTA- Kartoteka płacowa zbierająca dane wg daty listy płac. Aktualizacja następuje podczas importu list płac. g/procedury.btr - zawiera algorytmu obliczeń poszczególnych składników płacowych h/ WYKAZN.DTA - zbiór zawiera wykaz składników płacowych. Jeden składnik to jeden rekord w tym zbiorze. KaŜdy składnik ma przypisane parametry określające sposób jego działania. i/ OSOBY.BTR i DOSOSBY.BTR - zawierają podstawowe i dodatkowe informacje o pracownikach Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do głównych funkcji Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych,

14 a takŝe dokładniejszy opis funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej (uŝytkownika) programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. Dodatkowo odrębna licencjonowana instalacja tego programu wykorzystywana jest do prowadzenia równieŝ rozliczeń naleŝności i spraw podatkowych w zakresie stypendiów, wypłacanych uczniom i studentom ze środków (własnych gminy oraz pozyskanych z zewnątrz w formie dotacji celowych lub z funduszy pomocowych UE) objętych planem finansowym jednostki. B.7. Program informatyczny (efka) do ewidencji księgowej podatków. Księgi rachunkowe jednostki budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu w zakresie ewidencji dochodów podatkowych od dnia 01 stycznia 2008 roku prowadzone są przy wykorzystaniu w/w programu efka.exe v.1.0 autorstwa PTH BDF-ELIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zakupionego przez Urząd Miejski w Radomiu bezpośrednio od producenta na podstawie umowy licencyjnej z dnia 22 listopada 2007 roku. Instalacja i baza danych mają nazwę efka. B.7.1. Opis programu efka.exe. Program efka.exe wyprodukowany został w technologii Microsoft.NET z wykorzystaniem bazy danych Oracle, systemów raportowania NineRays i CrystalRaport oraz komponentów DevExpress, moŝe pracować w środowisku Windows. Wszystkie funkcje programu zawarte są w jednym pliku exe, a widoczność i dostęp do poszczególnych funkcji regulowany jest uprawnieniami. Program powstał przy uwzględnieniu uwarunkowań nałoŝonych ustawą o rachunkowości, ustawą Ordynacja Podatkowa, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, a w szczególności rozporządzeniem, które wprowadza standard informatycznego sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Uprawniony uŝytkownik w dowolnym momencie moŝe otworzyć nowy okres obrachunkowy dla ksiąg rachunkowych. Realizuje to poprzez zdefiniowanie nazwy okresu najczęściej uŝywa się w tym miejscu po prostu roku oraz określenie początku i końca okresu obrachunkowego. Pierwsze uruchomienie programu w nowym okresie obrachunkowym automatycznie uruchomi procedurę załoŝenia sald początkowych kont syntetycznych i analitycznych w wysokości odpowiadającej saldom poprzedniego okresu na ten moment, będą one równieŝ automatycznie aktualizowane podczas kolejnych zapisów do ksiąg okresu poprzedniego. Zapewnia to automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia sald. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze - w szczególności: ewidencje podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych i osób prawnych, ewidencję podatników podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, rozrachunki z tytułu wyŝej wymienionych podatków, ewidencję sprawozdań z jednostek podrzędnych, rozrachunki z jednostkami budŝetowymi. Na podstawie danych zebranych w tych zbiorach tworzy się w szczególności zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz sprawozdania budŝetowe miesięczne i kwartalne RB- 27S i RB-28S. Zapis księgowy zarówno do dziennika i księgi głównej jak i do wszelkich ewidencji pomocniczych i słowników danych posiada automatycznie nadany numer pozycji, a takŝe dane pozwalające na ustalenie osoby dokonującej zapisu oraz czasu dokonania zapisu. Wszelkie korekty zapisów równieŝ są oznaczone identyfikatorem osoby dokonującej korekty i czasem dokonania korekty. Korekty dowodów wprowadzonych do ksiąg rachunkowych moŝna dokonać jedynie poprzez

15 dokonanie zapisu stornującego do nie zamkniętego okresu obrachunkowego. Zapisy do bazy danych są powiązane w transakcje w celu uniemoŝliwienia na przykład zapisu dokumentu tylko do dziennika z pominięciem ksiąg pomocniczych, zapis do wszystkich ksiąg (zakres tego zapisu wynika bezpośrednio z obowiązującego planu kont) następuje jednocześnie. Zapisy do ksiąg rachunkowych odbywają się na podstawie dowodów źródłowych, którymi są: decyzje podatkowe lub deklaracje podatkowe, dowody wpłat: wyciągi bankowe, przekazy pocztowe itp., decyzje umorzeniowe, decyzje zmieniające terminy płatności, decyzje odroczeniowe, noty księgowe polecenia księgowania, sprawozdania z jednostek podrzędnych. Wszystkie wydruki generowane z programu (wyjątek stanowią wydruki o ustawowo określonej postaci, na przykład wydruk tytułu wykonawczego) mają automatycznie ponumerowane strony, są zatytułowane, oznaczone nazwą jednostki, nazwą programu przetwarzania, datą sporządzenia i nazwiskiem sporządzającego. Wydruki ksiąg rachunkowych są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu moŝliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Uruchomienie procedury zamykania poszczególnych miesięcy automatycznie wywołuje w pierwszej kolejności zestaw procedur sprawdzających spójność danych, aby wykluczyć ewentualne błędy powstałe w wyniku na przykład awarii lub zmian w planie kont. Ta kontrola obejmuje między innymi sprawdzenie zgodności księgi głównej z księgami pomocniczymi na wszystkich poziomach analitycznych księgowań bilansowych i pozabilansowych, zgodności dziennika z księgami pomocniczymi i zestawieniem obrotów i sald, kompletności ujęcia dokumentów do sprawozdań budŝetowych. Po zakończeniu kontroli z rezultatem bezbłędnym następuje zamknięcie dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych. W systemie zarejestrowana jest informacja pozwalająca zidentyfikować osobę, która dokonała zamknięcia ksiąg, oraz data dokonania zamknięcia. Stosowne zestawienia moŝna wykonać w postaci wydruku lub na ekran juŝ niezaleŝnie od momentu wykonywania procedury zamykania. Wydruk dziennika, który z powodu olbrzymich rozmiarów byłby uciąŝliwy do przechowywania w postaci wydruku, moŝna zachować w postaci raportu na dowolnym nośniku danych i wydrukować w razie potrzeby. Ten sposób przechowywania raportów moŝna stosować oczywiście nie tylko do dziennika. Dostęp do danych z zamkniętego okresu jest nieograniczony w zakresie przeglądania. B.7.2 Procedury i funkcje instalacji efka 1. Obsługa katalogu uŝytkowników programu i uprawnień. 2. Zmiana hasła własnego. 3. Zmiana hasła innego uŝytkownika. 4. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. 5. Obsługa katalogu kont księgi głównej (wykazu kont). 6. Obsługa katalogu dzienników. 7. Obsługa katalogu rodzajów dokumentów. 8. Obsługa katalogu podatników firmy i osoby fizyczne. 9. Wprowadzanie danych o zmieniających się wysokościach odsetek ustawowych i podatkowych. 10. Rejestrowanie dowodów wpłat podatkowych i wpływów do wyjaśnienia. 11. Rejestrowanie i wydruk not księgowych wewnętrznych. 12. Rejestrowanie decyzji o umorzeniu podatku i odsetek. 13. Stornowanie zapisów księgowych. 14. Prezentacja stanu rozrachunków wybranego podatnika z moŝliwością naliczenia odsetek od zaległości na dowolny dzień. 15. Wystawianie, drukowanie i ewidencja bankowych dowodów wpłat. 16. Wystawianie, drukowanie i ewidencja postanowień o zarachowaniu wpłaty. 17. Wystawianie, drukowanie i ewidencja upomnień.

16 18. Wystawianie, drukowanie i ewidencja tytułów wykonawczych. 19. Drukowanie ewidencji tytułów wykonawczych. 20. Wyliczanie rozkładu nowych rat dla decyzji zmieniających terminy płatności zaległych podatków i odsetek. 21. Ewidencja decyzji o rozłoŝeniu na raty i odroczeniowych. 22. Przywrócenie pierwotnych terminów płatności w przypadku niedotrzymania terminów płatności rat według decyzji zmieniającej. 23. Wydruk zawiadomienia z wypływów do wyjaśnienia. 24. Przypis odsetek do wysokości wpłaty. 25. Przypis pobranych kosztów upomnień. 26. Rozliczenie łącznego zobowiązania pienięŝnego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 27. Zestawienia naleŝności, zaległości i nadpłat. 28. Wydruk dziennych zestawień obrotów księgowych. 29. Wydruk miesięcznych zestawień obrotów księgowych. 30. Zestawienie obrotów i sald syntetyczne i analityczne. 31. Komplet danych do miesięcznej noty syntetycznej. 32. Cząstkowe sprawozdanie z dochodów podatkowych w postaci RB-27S. 33. Dane do sprawozdania z zaległości podatkowych według klasyfikacji PKD. 34. Wystawianie, drukowanie i ewidencja potwierdzeń sald. 35. Zamykanie miesiąca wstępne i ostateczne. 36. Zamykanie okresu obrachunkowego. 37. Zarządzanie stawkami kaŝdego typu podatku. 38. Ewidencja kartotek nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych. 39. Ewidencja danych stanowiących oznaczenia działek, budynków, lokali, ksiąg wieczystych. 40. Ewidencja kartotek właścicieli środków transportu. 41. Ewidencja środków transportowych. 42. Automatyczne naliczanie podatku na podstawie wprowadzonych parametrów. 43. Przesyłanie naliczonego podatku na konta księgowe. 44. Wystawianie, drukowanie i ewidencja decyzji wymiarowych. 45. Ewidencja deklaracji podatkowych. 46. Wystawianie, drukowanie i ewidencja wezwań. 47. Wystawianie, drukowanie i ewidencja postanowień. 48. Wystawianie, drukowanie i ewidencja zaświadczeń. 49. Generowanie i drukowanie dokumentów, takich jak np. rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów, róŝnice ze stawek, stany na dany dzień, zestawienia zwolnień, zakłady pracy chronionej. 50. Rejestracja wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. 51. Wystawianie, obliczanie kwot i drukowanie decyzji o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze. 52. Wystawianie przelewów i raportów do kasy, z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. 53. Import danych o pojazdach. 54. Eksport danych do pliku w formacie XML o strukturze określonej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości. B.7.3. Programowe zasady ochrony danych dla instalacji efka. KaŜdy uŝytkownik programu powinien mieć odrębny identyfikator. Dostęp do programu jest moŝliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie następuje po podaniu poprawnego hasła dostępu. Zmiana hasła wymuszana jest co 28 dni. JeŜeli uŝytkownik nie zmieni hasła po trzykrotnym przypomnieniu o konieczności zmiany nastąpi zablokowanie jego dostępu do programu. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków - małe lub

17 wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. Hasło jest zaszyfrowane i na Ŝadnym etapie przetwarzania nie jest prezentowane w postaci jawnego ciągu znaków, nie moŝna odzyskać zapomnianego hasła. UŜytkownik uprawniony do korzystania z programu, który dokonał chociaŝ jednej operacji na danych nie moŝe być usunięty z katalogu uŝytkowników. MoŜna jedynie odebrać mu dostęp do wykonywania niektórych procedur lub w ogóle zablokować dostęp do programu. Kategorie uprawnień ogólnych stosowane w programie efka są następujące: - Przeglądanie T- uprawnia do przeglądania wszystkich danych; w przeciwnym wypadku uŝytkownik ma prawo przeglądać tylko wskazane w uprawnieniach szczegółowych konta i rejestry lub inne grupy danych wymienione poniŝej. - System T uprawnia do wykonywania kontroli spójności danych, drukowania dzienników, zmiany blokady zapisu na kontach. - Przelewy T uprawnia do wystawiania przelewów oraz ich drukowania lub transmisji do programu bankowego. - Konta 2 uprawnia do definiowania nowych kont księgowych, usuwania, zmian definicji (dotyczy to kont w rozumieniu syntetycznym, dostęp do kont analitycznych typu kontrahenci to odrębne kategorie uprawnień); 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu kont; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu kont. - Rejestry 2 uprawnia do definiowania nowych rejestrów dokumentów, usuwania, zmian definicji; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu rejestrów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu rejestrów. - UŜytkownicy 2 uprawnia do definiowania nowych uŝytkowników systemu, nadawania i odbierania uprawnień, blokowania dostępu; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu uŝytkowników; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie wykazu uŝytkowników. - Okresy 2 uprawnia do definiowania nowych okresów obrachunkowych oraz zamykania miesięcy i całych okresów; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu okresów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie okresów obrachunkowych. - Banki 2 uprawnia do definiowania nowych kont bankowych firmy, usuwania, zmian (np. zmiana sposobu transmisji); 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu kont bankowych i wykorzystania podczas rejestrowania dokumentów, wystawiania przelewów itp.; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie kont bankowych. - Dekrety 2 uprawnia do definiowania nowych dekretów automatycznych, usuwania i zmian; 1 uprawnia jedynie do przeglądania wykazu dekretów automatycznych i wykorzystania podczas rejestrowania dokumentów; 0 brak wszelkich uprawnień w zakresie dekretów automatycznych. - Fk 1 uprawnia do uŝywania modułu księgowego; 0 brak moŝliwości uŝywania modułu księgowego. - Podatki 2 uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu. - Podatki prawne 2 uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu. - Pojazdy 2 - uprawnia do uŝywania części modułu księgowego dotyczącej ewidencji podatku od środków transportu; 1 uprawnia jedynie do przeglądania danych w tym zakresie; 0 brak moŝliwości uŝywania tej części programu. - Kadry 2 uprawnia do uŝywania modułu kadrowego (jeśli wchodzi w skład twojej instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu kadrowego.

18 - Płace 2 uprawnia do uŝywania modułu płacowego (jeśli wchodzi w skład twojej instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu płacowego. - Środki trwałe 2 uprawnia do uŝywania modułu ewidencji środków trwałych (jeśli wchodzi w skład instalacji); 0 brak moŝliwości uŝywania modułu ewidencji środków trwałych. Kategorie uprawnień szczegółowych prowadzone są dla kont księgowych, rejestrów dokumentów, słownik, analityk, budŝetów. Dla kont księgowych wyodrębnione są trzy kategorie uprawnień: właściciel konta, przeglądanie, brak uprawnień. Właściciel konta moŝe kojarzyć dokumenty w transakcje, prowadzić windykację naleŝności, naliczać odsetki i wykonywać inne czynności związane z rozrachunkami. Dla rejestrów dokumentów wyodrębnione są kategorie: rejestrowanie dokumentów, moŝliwość korygowania zapisów, przeglądanie, brak uprawnień. Dla danych słownikowych, definicji kont analitycznych, operowania na strukturze budŝetu wyodrębnione są trzy kategorie: modyfikacje, przeglądanie, brak uprawnień. Przy czym uprawnienia nadaje się niezaleŝnie dla kaŝdego słownika, dla kaŝdej grupy analitycznej i dla kaŝdego budŝetu. UŜytkownik ma przypisany jeden z następujących stanów: - A aktualny moŝe uŝywać systemu zgodnie z uprawnieniami. - L zablokowany chwilowo nie ma moŝliwości korzystania z systemu. - R usunięty nie ma moŝliwości korzystania z systemu; fizyczne usuwanie uŝytkownika jest moŝliwe tylko w sytuacji, gdy nie zarejestrował w systemie Ŝadnej operacji. B.8. Program GM - Ewidencja materiałowa obecna wersja uŝytkowana od r Program ten wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji obrotu materiałowego w magazynach jednostki, a takŝe - dodatkowo - do ewidencji ilościowo - wartościowej składników powierzonego wyposaŝenia w zakresie miejskiej obrony cywilnej. Wykaz podstawowych funkcji programu: - tworzenie i ewidencja dokumentów obrotu magazynowego - ewidencja ilościowo-wartościowa stanów i obrotów magazynowych poszczególnych materiałów - sporządzanie zestawień dokumentów oraz rozdzielnika kosztów dla rozchodu materiałów W programie zastosowane są tylko cztery podstawowe działania algebraiczne. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: Zbiory magazynowe tworzone są dla kaŝdego roku kalendarzowego i rozróŝniane są przez dodanie nr roku do pierwszego członu nazwy zbioru, np. Dek_2006.dta - oznacza zbiór dla roku a/ podstawowymi zbiorami w programie są: - Dek_RRRR.dta zbiór dekretów księgowych wraz z wartościami z dokumentów - Dok_RRRR.dta zbiór nagłówków dokumentów - Ind_RRRR.dta zbiór indeksów materiałowych podziałem na ceny i stawki VAT - Poz_RRRR.dta zbiór danych z pozycji poszczególnych dokumentów - Rem_RRRR.dta zbiór danych z przeprowadzonych remanentów - Sps_RRRR.dta zbiór ze stanami materiałów w magazynie na koniec roku b/ zbiorami pomocniczymi, znajdującymi się w folderze Katalogi, wykorzystywanymi w wersji programu uŝytkowanego przez jednostkę są: - Config.kat konfiguracja programu - Katdfp.kat definicje szerokości wydruków - Katdos.kat dane dostawców - Katdys.kat dane dysponentów

19 - Katfir.kat dane firmy uŝytkownika - Katkon.dta katalog kont księgowych - Katmag.dta katalog magazynów - Katodb.dta dane odbiorców - Katpla.dta katalog płatników - Katprn.dta definicje drukarek - Kattow.dta katalog towarów - Kattyp.dta definicje typów dokumentów - Kateks.dta dane oddziałów, filii - Katgpl.dta dane dot. grupy płatników Programowe zasady ochrony danych : a/ system haseł przy wejściu do programu b/ system uprawnień do poszczególnych funkcji Uwaga: Szczegółowe zasady ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych, a takŝe dokładniejszy opis w/w zbiorów i funkcji programu oraz stosowanych w nim algorytmów i parametrów - zostały podane w dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej (uŝytkownika) programu informatycznego, przekazanej przez jego dostawcę. 8. Symbol stanowiska kosztów - jednocześnie w celu prawidłowego rozliczania kosztów zuŝycia materiałów w jednostce przyjmuje się następujące zasady ustalania symbolu stanowiska kosztów, który to symbol naleŝy obowiązkowo podać w kaŝdym dowodzie dotyczącym rozchodu materiałów z magazynu jednostki, a mianowicie: a/ symbol stanowiska kosztów jest 13-znakowy i przyjmuje następującą postać: KKK-RRRRR-WWW gdzie: KKK - konto syntetyczne rozchodu materiału 401 (400-1) - koszty bieŝące działalności 407 (400-7) - koszty projektów fin. ze środków budŝetu państwa i innych jst 408 (400-8) - koszty projektów finansowanych ze środków pomocowych UE koszty zadań inwestycyjnych stwierdzone niedobory do rozliczenia koszty sprzedaŝy materiałów zbędnych i nadmiernych RRRRR - symbol rozdziału klasyfikacji budŝetowej, wg obowiązującego na rok kalendarzowy budŝetu miasta - planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej, np rada miejska urząd miejski wybory do sejmu i senatu, itd. WWW - symbol wydziału pobierającego materiał, niezaleŝnie od tego, kto był dysponentem środków budŝetowych na wydatki przy zakupie materiałów (wpis od lewej strony pola)

A. System informatyczny rachunkowości budŝetu gminy Miasto Radom. A.1. Wykaz programów do rachunkowości budŝetu gminy.

A. System informatyczny rachunkowości budŝetu gminy Miasto Radom. A.1. Wykaz programów do rachunkowości budŝetu gminy. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Wykaz programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

A.2. Opis programu efkab aktualna wersja v.11.15 użytkowany od 01.01.2008r

A.2. Opis programu efkab aktualna wersja v.11.15 użytkowany od 01.01.2008r Wykaz programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. A. System informatyczny rachunkowości budżetu gminy Miasto Radom. A.1. Wykaz programów

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Burmistrza Ozimka w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont  II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych I. Zakładowy plan kont 1. Ustala konta syntetyczne bilansowe i pozabilansowe. 2. Zawiera nazwy i symbole kont syntetycznych przeznaczonych do rejestrowania operacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego.

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Księgi rachunkowe przy użyciu komputera

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykazu programów komputerowych i ochrony danych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 31.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla realizowanego projektu pn.: Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji poprzez aktualizację

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. NR 4, poz. 11) ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ Zarządzenie Nr 0151 / W / 73/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie : instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80.2012 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31.12.2012 Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych Załącznik 12 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Przeprawa przez rzekę Warte nowy przebieg drogi

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 1. Zakładowy plan kont W jednostce budŝetowej Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie: załącznika

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo