UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 21 r, Nr 142, poz. 1591, z 22 r Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz oraz z 28 r. Nr 18, poz i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 14, poz. 78, Dz. U. Nr 17, poz. 1217, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 27 r. Nr 82, poz. 56, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz 791 oraz Nr 14, poz. 984/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) Zwiększyć dochody o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 4 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) Zwiększyć wydatki o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 58 służby cywilnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5

2 Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 52 licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 7 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem zł 2) Plan wydatków ogółem zł 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 95 zł, zostanie pokryty: - przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 5 zł, - przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 595 zł. 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz.urz.woj.podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwała Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwałami Nr XXI/129/9 z dnia 19 lutego 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 68, poz. 669), Nr XXII/132/9 z dnia 27 marca 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r i Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466)zmieniony Uchwałami Nr XXII/132/9 z dnia 27 marca 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r i Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się 7 pkt. 1 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324,

3 poz. 3466) Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 8. Zmienia się 8 pkt. 1 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości zł i dotacje celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 12 zł, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Stefan Waszkiewicz

4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 29 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 21 r. 211 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu w złotych Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Urząd Gminy Poprawa gospodarki wodnościekowej na Komunalnej i Mieszkaniowej w terenie Gminy Kompleks sportoworekreacyjny w Urząd Gminy miejscowości Ogółem x poz.1 Kwotę zł,, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w 27 28

5 ZałącznikZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Zadania inwestycyjne w 29 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 29 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Urząd Gminy Gminy Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Urząd Gminy 659 Gminy Przebudowa drogi gminnej Czerwone - Bagno - Szurpiły Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Szurpiły - Wodziłki Urząd Gminy Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy Urząd Gminy Sieć monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zespół Szkół w Komunalnej i Mieszkaniowej w Kompleks sportoworekreacyjny w miejscowości Urząd Gminy Ogółem x * nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 3

6 Lp. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności * zadania planowane do realizacji pod warunkiem pozyskania środków z Unii Europejskiej ( nie występują w planie wydatków poz.1.2;1.3;) Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 29 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Wydatki majątkowe: x Program: Priorytet: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś.Priorytetowa II- Rozwój infrasktruktury transportowej Działanie Rozwój transportu drogowego Nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy ". Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: z tego: 27 r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś.Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy ". Razem wydatki: r pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3. Odnowa i rozwój wsi nazwa projektu: Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r r r Program: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej Priorytet: Nazwa Projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki r Ogółem x

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV149//9 z dnia 26 czerwca 29 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 29 r Lp. Wyszczególnienie Przychody* Wydatki Stan środków Stan środków w tym: w tym: obrotowych** na obrotowych** na ogółem dotacje w tym: ogółem wpłata do początek roku koniec roku z budżetu*** 265 na inwestycje budżetu I. Komunalnej i Mieszkaniowej w Ogółem

8 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca29 r. Dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w 29 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Utrzymanie parku i terenów Komunalnej i zielonych wokół posesji Mieszkaniowej gminnych 63m 2 x,7 zł = w 4 41 Eksploatacja wysypiska śmieci 83 2 x1,81 zł= Dostarczenie energii cieplnej w budynku "Zębiec" 367,24m 2 x 71,5 zł = Dostarczania wody mieszkańcom z hydroforni gminnych 156m 3 x,43zł= 67 8 Odbiór ścieków komunalnych 148m 3 x 3,58 zł= Ogółem dotacje przedmiotowe Przedłużenie sieci Komunalnej i wodociągowej we wsiach Mieszkaniowej w Leszczewo i Prudziszki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do księgowości zakładu 5 Ogółem dotacje celowe 12 OGÓŁEM

9 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 29 r. Na realizację Projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznacza się 494 zł, w tym: ze środków dotacji rozwojowej zł i budżetu gminy zł. Otrzymaną kwotę od Fundacji Banku Zachodniego WBK SA w wysokości zł, z Banku Dziecięcych Uśmiechów umowa nr 128/29 r z dnia 6 maja 29 r. przeznacza się na dofinansowanie kosztów wycieczki edukacyjnej spływ kajakowy dla 38 uczniów Zespołu Szkół w. Na podstawie Porozumienia Nr 2/OKS/29 zawartego w dniu 15 maja 29 r w sprawie przekazania Gminie do realizacji zadania własnego Powiatu Suwalskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie na pokrycie kosztów utrzymania przeznacza się 7 zł, w tym otrzymane środki z budżetu powiatu 4 zł. Zwiększa się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w w wysokości zł, w tym: - dopłata do kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągów gminnych i oczyszczalni ścieków zł, - pokrycie kosztów przedłużenia linii wodociągowej we wsi Prudziszki i Leszczewo 7 zł. Poza tym na pokrycie kosztów związanych z remontem instalacji grzewczej i malowaniem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach przeznacza się 8 zł. Na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu ISO 91 w administracji samorządowej Polski Wschodniej przeznacza się 58 zł, zgodnie z zawartą umową z Euroregionem Niemen realizatorem Projektu. W związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy wprowadza się zmiany w załącznikach inwestycyjnych. Poza tym przyjmuje się do realizacji w 29 r przebudowę sieci wodociągowej we wsi.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo