wałde~ ~ki UCHWALA NR XLII1/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wałde~ ~ki UCHWALA NR XLII1/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLII1/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn o zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: l. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na r. zgodnie z załąc znikiem Nr I i Budżet Miasta po zmianach określonych w I wynosi: I) Dochody w ł ącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,36 z ł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł. 2) Wydatki w łącznej kwocie zł. z tego: a) bieżące w kwocie ,3 5 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załączn ikiem Nr la i 2a. 4. I. Róźnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości ,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:. zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00 z ł,. wolnych ś rodków w kwocie ,99 zł. 2. Ustala s i ę łączną kwotę przychodów budżetu w wysoko ś ci 3.04 I.033,99 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wy soko ści zł, zgodnie z za łącznikiem Nr Ustala s ię limity zobow iązań na zaciąg ni ęcie pożyc zek na sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu w kwocie zł. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok, które po zmianach wyno szą ,00 z ł, zgodnie z załąc znikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. I. Uchwała wchodzi w życ i e z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej wałde~ ~ki Id: B058-49C3-8 BB8-65A8BB I A8I F6. Podpisany Strona l

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIlI/292/2014 Rady Miejsk iej w Makowie Mazowieckim z dnia lo kwietnia 2014 r, ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdzial Treś ć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc spoltczna , Pozostała dzia łalność ,00 li 012, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań. bietących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15644,00 li 012, , Kultura fizyczna 0, , , Pozostala dzia łalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowyc h funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rea li zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Ipublicznych 0, , ,00 Razem: , ,00 29 t5t 438,36 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BBIA81F6, Podpisany Strona I

3 Załącznik Nr la do Uchwały Nr XLIIII292/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014 r. "ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r." Dzia ł Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc spoleuoa , , , Pozostała dzia ł a l ność 15644,00 310n,OO 46676, O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie!ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15644, , ,00 Razem: , , ,00 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB I A8 1 F6. Podpisany Strona I

4 Za łącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLl1ll292/20 14 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia r, ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r, Dzial Rozdzial Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ISO Przetwórstwo prumy:slowf 7205,00 - I 738, , Rozwój przeds i ębiorczośc i 7205,00 - I 738, , Dotacje celowe przekazane do samorządu v.'ojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyj ne realizowane na podstawie po rozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialne ~o Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ i~ elekt rynnę. gaz i wodf 7205,00 - I 738, , ,00-41, , Dostarczanie ciepła ,00-41, , Podatek od towarów i usług (V A n , ,00 0, Wydatki na zakup i o bjęcie akcji, wniesienie wkładów do spó łek prawa handlowego oraz na uzupe łni enie funduszy statutowych banków państwo y..yc h i innych instytucji finansowych , ,00 0, Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Trans porlllęc::zność I , ,00 I , Drogi publiczne gminne I , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udz ie laną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnyc h zada ń inwestycyj nych i zakupów inwestycyj nych , , , Gospodarka mieszka niowa I , , , Gospodarka gruntami i n ieruc homościam i 46000, , , Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Admin istracja publiczna , , , Pozostała dziala l ność 57464, , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real izowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorial neeo 13424, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozos tała dzia l al ność , , , Świadcze n ia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposaźenia 444,00 832, , Gospodarka komunaln a i oc hrona środowiska , , , Gospodarka śc iekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc h , , , Kuł1ura fi zyczna , , ,00 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB IA81 F6, Podpisany Strona I

5 92695 Pozosta ła działalność 5000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc h 0, , ,00 Razem : , , ,35 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB l ASI F6. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI 11/292/20 14 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia LO kwietnia 2014 r. "ZESTA WIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ l INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r." Dzial Rozdzial Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 PornO( spoltczna , , , Pozos tał a działalnoś ć , , Świadczenia spolecwc 15200, , Zaku p m a teriał ów i wyposatenia l 276,00 Razem : , , ,00 1 Id: B058-49C3 8BB8 65A8BB I A81 F6. Podpisany Strona l

7 Za łąc z nik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/292/20 14 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 f. Lp. Treść Klasyfikacja I, J Kwota Przychody ogólem: ,99 I. Wolne ś rodki, o których mowa wart ust.2 pkt 6 ustawy , Przychody ze splat po życzek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kraj owym , ,00 Rozchody ogólem: ,00 I. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I ,00 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB IA81 F6. Podpisany Strona l

8 Za łąc znik Nr 4 do Uchwały Nr XLłłl /292/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r. Dział Rozdział T.-tśt Prud zmiiidą Z miana Po zmia nie 150 Prutw6rstwo prumysiowe I 738, , Rozwój przeds ięb i orczośc i n05,oo , , Dotacje celowe przekazane do samorlądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyj ne realizowane na podstawie porozumień (umów) mi ędzy jednostkami samorząd u terytorialnego Przyspieszenie wzrostu ko nku rencyjn ości województwa mazowieckiego, przez budowanie spo łeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu n05,oo - 17l8,OO 5467, ,00-17l8,OO 5467, Wytwarzanie i zaopatrywanit w t' nugir elt ktryczdq. gaz i wodf , , , Dostarczanie ciepła looooo,oo , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wk ładów do s półek prawa handlowego oraz na uzupe łn ien ie funduszy statutowych banków pansn/owych i in nych instytucji finansowych looooo,oo -loo 000,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z 0.0. loo 000,00 -looooo,oo 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud.tctowych 0, , ,00 Budowa miejskiej siec i c iepł own i czej no odcinku od ul. Gen. Puł askiego do ul. SI. Mon iuszk i - etap II Opracowanie dokumentacji budowy centralnej k otłowni przy ul. P rzemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej 0, , ,00 0, , , Transport i l:łtz ność , , , Drogi publ iczne gm inne , l,OO , Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych ,00 0, ,00 Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z m on tażem separatora w ulicy Sportowej - etap ulica Ś w ie rkowa i ulica Wi śn iowa Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Ch robre~o. część ulicy Jagie ł ły ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy K.I. Galczynskiego looooo,oo 0,00 looooo,oo 6100 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi nansowanie w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów iowestycyjnych Przebudowa dróg gminnych usprawn iających komwlikację pom i ędzy Gmi ną Czerwonka, Gminą Kamiewo i Miastem Maków Mazowiecki , l,OO , , l,OO , Informa tyk ,00 0, Pozoswla dzia ła l ność ,00 0, , Wydatki na zakupy in\'iestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 47l025,OO Przeciwdzia ł anie wykluczeniu cyfrowem u w mieście Maków Mazowiecki 47l025,OO 0,00 47l025,OO 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc h 8l475,OO 0,00 8l475,OO Przec iwdzi a ł an i e wykluczeniu cyfrowem u w mieście Maków Mazowiecki 8l 475,OO 0,00 8l475,OO Id: 6l B058-49C3-8BB8-65A8BB IA8 1F6. Podpisany Strona ł

9 750 Adminislracja publiczna 13424, ,00 0, Pozostała działalność 13424, ,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozum i eń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielno ści pote ncja łu województwa 13424, ,00 0, , ,00 0, GospodarkA komunalna i ochrona ś rodowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych , , ,00 Budowa sieci kanal izacji deszczowej na odcinku od ulicy Koście l nej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z monlatem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc I , , , Pozostała działal ność ,00 0, , Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji rewitali zacji rynku miejskiego ,00 0, , Kultura fizyczna 0, , , Pozostala dzialal ność 0, , , Wydatki in lh'estycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przebudowa budynku silowni przy ul icy Admi r ała Rickovera w Makowie Mazowieckim 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB IA81F6, Podpisany Strona 2

10 UZASADNIENIE DO UCHWALYXLIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Miasta Maków Mazowiecki Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 24; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu planowanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie wydatków w rozdziel o kwotę zł zgodnie z zawartym aneksem na realizację projektu " Przyśpieszeni e wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społe czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"; - zmniejszenie wydatków w rozdziałe o kwotę 41 zł, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę zł w związku z rezygnacją wniesienia aportu pieniężnego i niepieniężnego do Spółki Juma Sp. z 0.0.; zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł na zadania inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej" zł; "Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II (ulica I Maja, Moniuszki) zł; zmniejszenia wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czerwonka; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę gminną; - zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę zł zgodnie z zawartym aneksem na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"; - zwiększenie wydatków w rozdziałe o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych na podstawie rządow e go programu przyjętego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Id: B058-49C3-8BB8-65A8BB I A81 F6. Podpisany Strona l

11 uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.; zwiększenie wydatków o kwotę zł w rozdziale na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc"; zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa budynku s iłowni przy ulicy Admirał a Rickovera w Makowie Mazowieckim". BURMIST~TA mgr Jall l Jalllw/uski Id: B058-49C3 8BB8-65A8BB I A81 F6. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo