UCHWAŁA NR. z dnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR. z dnia 2015 r."

Transkrypt

1 PROJEKT Sekreana; Biua Fnizydenta ' UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE z dnia 2015 r. w sprawił! WIKU letniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata Na podstavyie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U ze zmianami), art. 12 pkt. 8 lit. e. art. 91 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U ze zmianami) oraz w związku zuchwałą nr XXX111/1000/2010 Rady Miasta w Cliwicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz procedury ich przygotowywania i uchwalania, na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. Zatwierdzić Wieloletni l'lan inwestycyjny dla Miasta Gliwice na lata , obejmujący: 1. zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych zwane "Listą pfojektów", stanowiące załącznik nr ido niniejszej uciiwały. ^ r.nc wniosków inwestycyjnych proponowanych do przygotowania do realizacji zwaną "Listą FOR<.'I!V," srariiociąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnić ih-ezydenta Miasta do składania oświadczeń dotyczącycli zapewnienia środków niezbędnych do realizacji projektów znajdujących się na Liście projektów w aktualnie obowiązującym Wieloletnim Planie inwestycyjny m, w procedurach aplikacyjnych związanych z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. 3. Wy konanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 4. i. Uchwala wchodzi w życie z dniem i stycznia 2016 roku. 2. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwala nr.xlili Rady Miasta Gliwice z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniego Planu inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata ze zmianami. Id: 7FFt<hy.?5-t)C50-4U54-BB9!-5293nB470HK3. l>rojckt

2

3 Załącznik Nr I do Uchwały Nr, Rady Miasta GI jce Wieloletni Plan Inwestycyjny na fata LISTA PROJEKTÓW z dnia, 2015r, Dz. nazwa!wytwarzanie I Nazwa zadania Planowane nakłady w lalach planu Suma nakładów w latach planu Nakłady po roku 2019 Jednostka ZAOPATRYWANIE W NEROię ELEKTRYCZNĄ, GAZ I Rewitalizacja terenów poprzemyslowych przy ul 40095' M.PIażyńsklego w Gliwicach 1/20L 3 N/ , WODĘ 6001 ITRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Obwodnica centrum od ul. Toszeckiej do ul. Rybni (klasy G2/2I rzebudowa ul. Kozielskiej na odcinku od ul. Edwc: Żabińskiego do granicy miasta Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej dc Kosów Przebudowa ul Rybnickiej na odcinku od ul, Nowz- Ido skizyzowania z ul.toruńską Połączenie terenów przeznaczonych pod budów mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej z obwodnicy d = Ostropa LWCO n irr-y 4/l/2«ZrjO ^ yzdiyi. VII 4/20/ ; 5/ZD N. -ZI/ll 1/21/ 5/ZD N- -/1/15 rm/7/2. «> a- =>/ZDM /12-1Y1/6/Ł <»( 1 5/ZDIL4 / OOG ( , Rozbudowa sieci dróg rowerowych totbudowa systemu detekcji na terenie miasla ^li/ia I IR/IS , wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świ letap II. --C I >Vi= b. -=i/zdiomz, / MIESZKANIOWA Mieszkania na start Rewitaiizacia Radiostacji - centrum nauki Równe szanse, lepszy start - zwiększenie poter-«t-ij»n/1/2c» I 'D., ZGM/C eyis/zo- O- 'INNYV , OŚWIATA I WYCHOWANIE edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepelnosprawnościami do zawodu w ZSE-U D/1/20 a_z "ZSEU^ OOOj Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatt r pracownik - rozwój infrastruktury edukacji z a N - w v c, Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w & 1 =d owwe-j tca<:h : D/2/20 I - GCE/2L , Mechanika naiwyższych lotów 3 D/3/21: ''ZSS/ M 7FFSI 93.ś-0( 5()-4H?4-HI I7I5470RF3. Projekt Strona 1 z 2 Strona 2

4

5 Planowane nakłady w latach planu L.p. Dz. Oz. nazwa Rozdz. Nazwa zadania Kod zadania Suma nakładów w Nakłady po roku latach planu j 2019 Jednostka informa cje POMOC 1.'OIECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej - tworzenie filii ZD/10/2005/OPS,' OOo! I 21) Centrum Usług Społecznych w Gliwicach ZD/1/2014/OPS, i: D ZIT Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zachodniej części Województwa Śląskiego w rejonie KOMUNALNA OCHRONA zlewni rzek: Kfodnicy, Bierawka. cieku Knurówka, potoków Dna i Ostropka oraz Żernickiego - Budowa PU/2/2014/PU/ PU /IT ŚRODOWISKA urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej w Gliwicach Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisty i Odry w rejonie zlewni rzek: 17 Ktodnicy, Bierawka, cieku Knurowka, potoków Doa i Ostropka oraz Żernickiego - Modernizacja systemu PU/3/2014/PU/ PU zn oczyszczani.! i odprowadzania wód odpadowych w Gliwicach Redukcja emisji niskiej w Gliwicach SR/1/2013/SR/ SB ZIT Zerowa emisja z przedmieścia SR/2/2013/SR/ DOG SR Z11 20 Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Gliwice w latach BRM/1/2014/1NNY/ ODO l GAPiR ZIT 2 1 KULIUR.M OCHRONA 2? 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście PU/l/2014/P'J/2 Gliwice PU ZIT Rewitalizacja Ruin teatru Miejskiego KP/1/200G/GTM,' KP Modernizacja budynku Muzeum Willi Caro w Gliwicach 9211S KP/1/2012/MUZEUM/ KP przy ul. Dolnycn Watów 8a Id; 7FFSE9.35-Dr50-4B54-nB91-52Q.3DB47()ri-.3. Projekt Strona 2 z 2 Sirona.1

6

7 ' Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Gliwice z dnia 2015r. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata Lista FOR2-LIW Planowane nakłady w latach planu Lp. Nazwa zadania Kod zadania Dział Nazwa Działu Rozdz Suma nakładów w latach planu Nakłady po roku 2019 Jedn. Termomodernizacja budynków i poprawa 1 stanu technicznego nieruchomości przy ul. Zygmunta Starego 20 w Gliwicach (Szpital Miejski Nr 4) ZD/2/2014/ZD/1 851 OCHRONA ZDROWIA 8S ZD Przedłużenie ul. Kosów do zachodniej obwodnicy miasta Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - Budowa nowej siedziby wraz z salą koncertową Budowa budynku wielorodzinnego (22 mieszkania) przy ul. Pszczyńskiej. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Uszczyka Budowa budynku wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Opolskiej Budowa nowej sali szermierczej przy ul. Warszawskiej. ZDM/33/2008/ZDM/9 600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ ZDM ED/5/2014/ED/1 801 G N/4/2013/ZG M/2 700 GN/1/2014/ZGM/1 700 GN/2/2014/ZGM/1 700 KP/1/2013/KP/2 926 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE ED MIESZKANIOWA 7009S ZGM MIESZKANIOWA 7009S ZGM MIESZKANIOWA 7009S ZGM KULTURA FIZYCZNA I SPORT KP 8 Przebudowa wraz z modernizacją budynku wielorodzinnego przy ui. Nowy Świat S9 GN/4/2014/ZGM/1 700 MIESZKANIOWA 7009S ISO ZGM 9 2espól Szkól Ogólnokształcących nr 12, ul. Ptocka 16 budowa obiektu przedszkolnego EO/4/2014/ZSO12/1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZS012 : _ Vj) id: 7l-FSr.935-DC.S0-4H,54-BB9l-52Q.3Dlł470i;F3. ProjckI Strona 4

8

9 Uzasadnienie Wieloletni Plan Inwestycyjny jest jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających skuteczne wdrożenie polityki inwestycyjnej miasta oraz realizację zadań mających strategiczne znaczenie dla jego rozwoju. Kształt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przedstaw iony w niniejszej uchwale jest wynikiem prac związanych z dostosowaniem wzrastających potrzeb społeczności lokalnej do wymogów zarządzania finansami i stałej kontroli mechanizmów wydatkowania środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Id: 7FK8H935-DC50-4B.Ś4-BB DB470EF3. Projekt Strona 1

10

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY ł ł ł Ą ł ś ź ńź ś ł ń ż ł ł ł ł ż ą Ę PREZYDENT MIASTA TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 298 152 409 304 60014 Drogi publiczne powiatowe 298 152 409 304 a) dochody bieżące, w tym:

Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 298 152 409 304 60014 Drogi publiczne powiatowe 298 152 409 304 a) dochody bieżące, w tym: UCHWAŁA NR XLVIII/ /14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu Na podstawie: - art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia. marca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 462/LXXII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 października 2006 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1687 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2015 r. Plan 2015 (z 15.11.2014 r.) Plan 2015 (po autopoprawce) Różnice Dochody ogółem 178 823 566,50 192 004 719,46 + 13 181 152,96

Bardziej szczegółowo