Szanowni Państwo, Mirosław Marek Przewodniczący Kapituły Konkursu PPP Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Mirosław Marek Przewodniczący Kapituły Konkursu PPP Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 P innowacje roduktowe N N O W A C o J E k a t a l o g

2

3 k a t a l o g Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce katalog zawierający opisy innowacyjnych technologii i wyrobów, nagrodzonych i wyróżnionych w dwóch ostatnich edycjach Konkursu Polski Produkt Przyszłości , organizowanego co roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Katalog promuje nagrodzone projekty oraz ich Autorów - przedstawicieli jednostek badawczo - rozwojowych, uczelni oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Projekty przedstawione w katalogu wybrano spośród prac licznie nadesłanych na Konkurs. Po wnikliwej ocenie przez ekspertów różnych dziedzin nauki oraz członków Kapituły Konkursu, znalazły się one w ścisłym gronie Laureatów. Są to projekty nowoczesnych technologii i wyrobów, gotowe do wdrożenia w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Wierzę, że projekty zaprezentowane w katalogu zainteresują zwłaszcza tych z Państwa, którzy poszukują ciekawych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych do wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie. Przedstawicieli Autorów projektów, które zdobyły najwyższe trofea w ubiegłorocznej edycji Konkursu PPP, spotkacie Państwo osobiście przy stoisku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zorganizowanym na targach nowoczesnych technologii dla przemysłu Innowacje - Maszyny - Technologie ITM Poznań - Polska 2005 oraz podczas kolejnej edycji Salonu Nauka dla Gospodarki. Wierzę, że rozmowy z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i naszymi gośćmi, Autorami interesujących technologii i wyrobów będą dla Państwa ciekawe i przydatne. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich innowacyjnych wyrobów, gorąco zachęcam do udziału w tegorocznej, dziewiątej już edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jestem przekonany, że wysiłki wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację Konkursu, a także wszystkich przedsiębiorców wprowadzających innowacje i nowoczesne technologie przyczynią się do unowocześnienia i podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Mirosław Marek Przewodniczący Kapituły Konkursu PPP Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4 Konkurs Polski Produkt Przysz oêci Konkurs Polski Produkt Przyszłości (PPP), objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest organizowany corocznie, począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu PPP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem Konkursu PPP jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: wyrób przyszłości i technologia przyszłości. Do Konkursu mogą przystępować osoby fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej. Warunkiem przystąpienia do Konkursu PPP jest złożenie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. W ośmioletniej historii Konkursu PPP zgłoszono kilkaset innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych obszarów techniki. Zdecydowana większość projektów wywodzi się z placówek badawczo-rozwojowych, w mniejszym stopniu z przedsiębiorstw produkcyjnych i od osób fizycznych. Kapituła Konkursu PPP w oparciu o opinie niezależnych ekspertów oceniających wnioski konkursowe nagrodziła dotychczas 16 projektów i przyznała 34 wyróżnienia. Większość projektów, które zdobyły uznanie Kapituły, odniosła również sukces w wymiarze gospodarczym. Produkty finalne powstałe na bazie zgłaszanych wniosków konkursowych zaistniały na rynku polskim, a niektóre z nich stały się towarem eksportowym. I N N O W A C J E P R O D U K T O W E W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia. Nagroda w kategorii wyrób przyszłości przyznawana jest przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczorozwojowym, zakładom doświadczalnym lub osobom fizycznym, które propozycję nowego wyrobu doprowadziły do etapu prototypu, a w kategorii technologia przyszłości ww. jednostkom, które propozycję nowej technologii doprowadziły do etapu wdrażalności do praktyki produkcyjnej. Zdobywcy nagrody Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości oraz pomoc w promocji produktu. *Nagrody przyznawane są corocznie. Przy ocenie zgłaszanych projektów szczególną uwagę zwraca się na takie elementy jak konkurencyjność, przyjazność dla środowiska oraz energooszczędność. Projekty oceniane są również pod względem stanu zaawansowania, przygotowania do produkcji, porównywalności parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi. Jak wynika z informacji uzyskanych od twórców projektów, ich sukcesy rynkowe są po części zasługą działań promocyjnych realizowanych przez PARP. Zgodnie z regulaminem Konkursu PPP laureaci uzyskują możliwość uczestnictwa m.in. w różnego rodzaju imprezach targowowystawienniczych współfinansowanych przez PARP. Ponadto informacje o nowych wyrobach i technologiach zamieszczane są w szeregu publikacji oraz przedstawiane są we wszystkich dostępnych środkach masowego przekazu. Dodatkowo informacje o laureatach Konkursu PPP przedstawiane są przez PARP podczas licznych konferencji i seminariów poświęconych tematyce innowacyjności. Wybrane projekty, nagrodzone i wyróżnione w poszczególnych edycjach Konkursu PPP zgłaszane są, z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (www.prezydent.pl) w kategorii wynalazek. Również w tym Konkursie nasze projekty niejednokrotnie odnosiły znaczące sukcesy. Ilość oraz wysoki poziom merytoryczny wniosków zgłaszanych do Konkursu PPP utwierdza PARP w przekonaniu, iż warto i należy kontynuować tę inicjatywę oraz propagować jej wyniki zarówno w sferze nauki, jak i przemysłu. 4

5 k a t a l o g The Polish Product of the Future Competition The Polish Product of the Future (PPP) Competition, held under the auspices of the Prime Minister of the Republic of Poland is organised on an annual basis. The first edition of the competition took place in Since 2002, the Polish Agency for Enterprise Development (PAED) has taken up the role of the competition organiser. The objective of the PPP Competition is promoting and disseminating the achievements of originators of innovative techniques and technologies, which have a chance to become popular on the Polish market. The competition is carried out in two categories: Product of the Future and Technology of the Future. In the Competition natural and legal persons from the European Union countries can participate. A condition for participating in the PPP Competition is submission of a proposal for a new, innovative product or technology. One award and distinctions are granted in each Competition category. The award in the Product of the Future category is granted to entrepreneurs, scientific institutes, research and development units, experimental plants or natural persons who brought the proposal of a new product to the prototype stage, and the award in the Technology of the Future category, to above mentioned institutions who brought the proposal of a new technology to the stage of implementation for production. The winners of the Polish Product of the Future Award receive statuette, diploma, possibility of using the Sign and the Logo of the Polish Product of the Future in correspondence and promotion and assistance in product promotion. The awards are granted every year. In particular submitted projects are evaluated according to competitiveness, environmental friendliness and energy-saving. They are also evaluated according to advanced state, preparation for production and technical parameters compared with world equivalents. In the eight-year history of the PPP Competition, several hundreds of innovative products and technologies in various technical fields have been submitted. The most of the projects comes from research and development units, others from production plants and from natural persons. The Jury of the PPP Competition, on the basis of opinions issued by independent experts evaluating the applications, has awarded 16 projects and granted 34 distinctions. The majority of projects which gained the Jury s recognition achieved economic success as well. Final products created on the basis of the submitted applications became popular on the Polish market, whereas some of them became export products. In accordance with the information received from the authors of the projects, their market success are partly the merit of the promotional activities performed by the PAED, in line with the rules and regulations of the PPP Competition. The award winners gain the opportunity to participate in various fair and showroom events co-financed by the PAED. Moreover, the information on the new products and technologies is included in a number of publications and presented in all available mass media. Additionally, information on the Award Winners of the PPP Competition is presented by the PAED during numerous conferences and seminars devoted to the issues of innovativeness. Selected projects, awarded and singled out in the editions of the PPP Competition are notified, on behalf of the Polish Agency for Enterprise Development, for the Economic Prize of the President of the Republic of Poland (www.prezydent.pl) in the Invention category. Our projects achieved outstanding success also in this Competition. The number and high content level of the applications submitted to the PPP Competition strengthens the conviction of the PAED that this initiative is worth continuing and propagating its results, both in science and industry.

6 TECHNOLOGIA TECHNOLOGY Ekologiczna technologia produkcji herbicydu 2,4-D Instytut Przemysłu Organicznego - Warszawa Rokita-Agro S.A. - Brzeg Dolny Laureat Konkursu PPP w kategorii technologia przysz oêci w roku 2004 Ecological production technology of 2,4-D herbicide Institute of Industrial Organic Chemistry - Warszawa Rokita-Agro S.A. - Brzeg Dolny The winner of the PPP Competition in the category technology of the future I N N O W A C J E P R O D U K T O W E MARWIL - REFBET - Technologia nakładania powłok ochronnych na powierzchnie betonowe i żelbetowe MARBET-WIL Sp. z o.o. - Bielsko-Biała Laureat Konkursu PPP w kategorii technologia przysz oêci w roku 2003 Wytwarzanie drogowych słupków prowadzących wykonanych z tworzyw polimerowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM - Toruń Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii technologia przysz oêci w roku 2004 Technologia pulsacyjnego płukania rurociągów olejowych Hydromega Sp. z o.o. - Gdynia Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii technologia przysz oêci w roku 2003 Instalacja do przerobu odpadowych tworzyw sztucznych KAMITEC Sp. z o.o. - Warszawa Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii technologia przysz oêci w roku 2003 MARWIL -REFBET - The technology of applying protective coatings on the concrete and reinforced concrete surfaces MARBET-WIL Sp. z o.o. - Bielsko-Biała The winner of the PPP Competition in the category technology of the future Production of road posts made of polymers by extrusion - blow moulding method Institute for Plastics Processing METALCHEM - Toruń Distinction in the PPP Competition in the category technology of the future The technology of the pulsation method of swilling oil pipelines Hydromega Sp. z o.o. - Gdynia Distinction in the PPP Competition in the category technology of the future Installation for plastic waste processing KAMITEC Sp. z o.o. - Warszawa Distinction in the PPP Competition in the category technology of the future

7 k a t a l o g WYRÓB PRODUCT Biwalentna szczepionka dla drobiu anty-salmonella/campylobacter Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii - Warszawa Laureat Konkursu PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2004 Bivalent chicken vaccine anti-campylobacter/salmonella Department of Bacterial Genetics, Institute of Microbiology, Warsaw University - Warszawa The winner of the PPP Competition in the category product of the future Antyterrorystyczny robot neutralizująco-wspomagający SMR-100 Expert Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Warszawa Laureat Konkursu PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2003 Anti-terroristic neutralizing and assisiting robot SMR-100 EXPERT Industrial Research Institute for Automation and Measurements - Warszawa The winner of the PPP Competition in the category product of the future Kotamina plus - wielofunkcyjny preparat korekcyjny do obiegów wodno- parowych bloków energetycznych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA - Kędzierzyn-Koźle Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2004 Kotamina plus - multi-functional correction formulation for boiler water in energy systems Institute of Heavy Organic Synthesis BLACHOWNIA - Kędzierzyn-Koźle Distinction in the PPP Competition in the category product of the future Odpylacz labiryntowy LDCU Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG - Gliwice Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2004 Labyrinth dust collector LDCU KOMAG Mining Mechanization Centre - Gliwice Distinction in the PPP Competition in the category product of the future Kamera termograficzna V-20 VIGO System S.A. - Warszawa Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2003 Thermographic camera V-20 VIGO System S.A. - Warszawa Distinction in the PPP Competition in the category product of the future Modyfikowana mieszanka mineralno-asfaltowa GUFI do wykonywania warstw nawierzchni o właściwościach przeciwspękaniowych i wygłuszających Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa Wyró niony w Konkursie PPP w kategorii wyrób przysz oêci w roku 2003 Modified bituminous mixture GUFI for construction of anticracking and sound installation layers in pavements Road and Bridge Research Institute - Warszawa Distinction in the PPP Competition in the category product of the future

8 Instytut Przemysłu Organicznego ul. Annopol Warszawa tel wew. 241 fax dr inż. Karol Buchalik, Dyrektor Ekologiczna technologia I N N O W A C J E P R O D U K T O W E 8 Institute of Industrial Organic Chemistry (IPO) for 55 years carries out research and development projects as well as services for chemical industry, pharmacy, veterinary, agriculture, coal, oil and gas mining. IPO also works for state services and national defence. Institute s workers elaborate new and modify existing chemical technologies, carry on analytical, biological and physicochemical research of chemical substances and preparations, run toxicological, ecotoxicological and bioequivalent investigations, produce referent materials for food and environment analysis and elaborate expertise and opinions in the range of process and chemical safety, transport and high-energy materials. IPO owns accredited laboratories and certified quality systems. Instytut Przemysłu Organicznego jest jednostką badawczorozwojową o ponad 50-letniej tradycji, ściśle współpracującą z przemysłem. Posiada zakłady badawcze w Warszawie, w Pszczynie i Krupskim Młynie. IPO prowadzi prace badawczorozwojowe, produkcję małotonażową wybranych substancji chemicznych, wdraża technologie produkcji i aplikacji, wydaje ekspertyzy i opinie m. in. w zakresie: środków ochrony roślin, środków higieny sanitarnej oraz materiałów wybuchowych. Polski przemysł środków ochrony roślin od pół wieku bazuje na technologiach opracowanych i wdrożonych we współpracy z IPO. Instytut dysponuje zapleczem do badań m.in. skuteczności biologicznej i fitotoksyczności, wpływu stosowania pestycydów na populacje wybranych agrofagów. Prowadzi badania skryningowe nowych związków chemicznych o potencjalnej aktywności biobójczej oraz regulującej wzrost roślin. Badania wykonywane w Instytucie są respektowane w Unii Europejskiej i na świecie. Laboratoria Instytutu mają certyfikaty jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Slovak National Accreditation Service w zakresie badań: - toksykologicznych, - ekotoksykologicznych, - skuteczności biologicznej preparatów chemicznych, - oznaczania właściwości fizykochemicznych oraz wpływu na środowisko substancji i preparatów chemicznych, - biorównoważności leków, - oznaczania śladowych pozostałości związków organicznych w różnego typu matrycach (np. woda, materiał roślinny, żywność), - niebezpiecznych właściwości materiałów wybuchowych, środków strzałowych, prochów, paliw rakietowych oraz substancji niebezpiecznych w transporcie, - materiałów i wyrobów stosowanych w ochronie antyelektrostatycznej oraz wytwarzania certyfikowanych analitycznych wzorców substancji organicznych w postaci czystej i w roztworach. Wieloletnie zaangażowanie IPO w pracach nad bezpieczeństwem chemicznym i procesowym dało podstawy do rozwijania działalności powiązanej z funkcjonowaniem służb publicznych. Instytut zdobył uznanie jako partner w pracach nad m.in.: obronnością kraju, wdrażaniem i przestrzeganiem Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej, bezpieczeństwem transportu materiałów niebezpiecznych (RID i ADR - funkcja władzy kompetentnej), likwidacją zagrożeń wywoływanych zjawiskami elektryczności statycznej w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Jesteśmy rzetelni i gwarantujemy najwyższą jakość!

9 produkcji herbicydu 2,4-D k a t a l o g Rokita-Agro Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza Brzeg Dolny tel fax Lesław Piszka, Prezes Zarządu Rokita-Agro SA - Technologia dla natury Działalność Rokity-Agro stanowi kontynuację działalności Kompleksu Ochrony Roślin w Zakładach Chemicznych Rokita S.A. W kwestii powstania można powiedzieć, iż jesteśmy dzieckiem realizacji koncepcji lat , zakładającej wyodrębnianie z macierzystych zakładów jednostek organizacyjnych pracujących na rzecz specyficznych rynków, słowem przekształcania ich w odrębne podmioty i oddzielnego prywatyzowania. Nasze produkty sprzedajemy przez własną sieć dystrybucyjną, złożoną z samodzielnych firm, współdziałających z nami w oparciu o zawarte umowy. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę środków służących ochronie roślin uprawnych czyli herbicydy zbożowe i buraczane, regulatory wzrostu, zaprawy nasienne i fungicydy zbożowe. W kraju mamy zarejestrowanych 21 preparatów. Sztandarowymi produktami są wytwarzane metodami ekologicznymi: selektywny herbicyd 2,4-D, cechujący się wysoką jakością i 98 proc. stężeniem, oferowany w postaci soli aminowej i sodowej oraz regulator wzrostu - chlorek chloromekwatu (CCC). Produkty te są przedmiotem naszego eksportu, którego poziom sięga połowy naszej produkcji. Jesteśmy obecni w 50 krajach na czterech kontynentach - w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Mamy tam swoich przedstawicieli, sami też poszukujemy nowych odbiorców. Jesteśmy świadomi tego, że zaufanie producentów rolnych dotyczy nie tylko jakości oferowanych produktów, ale także bezpieczeństwa ekologicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, nieustannie unowocześniamy oraz doskonalimy technologie produkcyjne. Gwarancją stałej jakości oraz rzetelnej polityki środowiskowej jest posiadanie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO Jesteśmy producentem znanej i cenionej rodziny Aminopielików, oraz Antywylegacza. We współpracy z naszymi klientami dbamy o to, aby móc w sposób partnerski dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Nad bezpośrednim kontaktem z klientami czuwa zespół przedstawicieli terenowych, którzy zawsze chętnie służą wiedzą i fachową poradą. Każdego roku przeprowadzamy serię specjalistycznych szkoleń. Organizujemy również pokazy plenerowe o nazwie Centra Demonstracyjne, na których mamy możliwość praktycznego zaprezentowania właściwości naszych produktów. Staramy się w pełni realizować naszą misję. Naszym celem jest dostarczanie produktów o wysokiej, światowej jakości, nie zapominając o rzetelnej polityce środowiskowej. Inne uzyskane przez nas nagrody to: Złoty Orbital przyznany RA za opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii selektywnego, hormonalnego herbicydu 2,4-D w Plebiscycie Złota Orbita organizowanym przez periodyk Rynek Chemiczny - lipiec 2004 Mistrz Techniki przyznany RA za to samo osiągnięcie w konkursie dziennika Rzeczpospolita i Naczelnej Organizacji Technicznej - sierpień 2004

10 Ekologiczna technologia I N N O W A C J E P R O D U K T O W E Nowa ekologiczna technologia produkcji herbicydu 2,4-D o wysokiej jakości powstała we współpracy Instytutu Przemysłu Organicznego z producentem środków ochrony roślin firmą Rokita-Agro SA. Technologia ta umożliwiła produkcję kwasu 2,4-D (kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego) o standardzie 98% oraz soli sodowej o zawartości 95% czystego izomeru aktywnego biologicznie. Zaletą nowej technologii jest także niskie zużycie surowców oraz korzystne parametry ekologiczne produkcji. Herbicyd 2,4-D ma strategiczne znaczenie dla rolnictwa, zwiększa plony zbóż o kilka kwintali/ha, ułatwia mechaniczny zbiór plonów oraz omłoty. Niszczy selektywnie chwasty dwuliścienne. Jest środkiem nietoksycznym dla człowieka i pożytecznej fauny. Nie kumuluje się w chronionych uprawach oraz w środowisku naturalnym. Przy wieloletnim stosowaniu nie obserwuje się powstawania odpornych odmian chwastów. 2,4-D jest chemicznym, selektywnym środkiem chwastobójczym. W dawce ok. 1 kg/ha zwalcza chwasty na trawnikach, łąkach, w kukurydzy, a przede wszystkim w zbożach. Zabieg chwastobójczy preparatami 2,4-D jest tani i wysoce opłacalny. Jego produkcja i stosowanie w skali światowej wynosi kilkaset tysięcy t/rocznie. Rekomendacją dla technologii i jakości substancji czynnej 2,4-D są dane o sprzedaży. Rokita - Agro SA eksportuje ten produkt do 50 krajów świata na 4 kontynentach. Firma ciągle pozyskuje nowe rynki zbytu. Zaufanie odbiorców firmy dotyczy nie tylko jakości oferowanych produktów, ale także bezpieczeństwa ekologicznego. Rokita-Agro SA wraz z Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie nieustannie unowocześnia oraz doskonali technologie produkcyjne. Gwarancją stałej jakości oraz rzetelnej polityki środowiskowej producenta 2,4-D jest posiadanie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO Partnerstwo, wiedza i doświadczenie - to wartość dodana do najwyższej, światowej jakości, którą firma gwarantuje swoim klientom w Polsce i na całym świecie. 10

11 produkcji herbicydu 2,4-D k a t a l o g ECOLOGICAL PRODUCTION TECHNOLOGY OF 2,4-D HERBICIDE 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is an active substance of selective, hormonal weed killing preparations used in grain, rice and other cultivations. Rokita-Agro SA has been producing the 2,4-D acid by the new technology in the new 98% standard since year Acid and monohydrate of natrium salt of 2,4-D, produced in quantities of many tones/year are destined for export as well as for internal market. Twórcy produktu / Creators of the product: doc. dr hab. Wies aw Moszczyƒski mgr in. Arkadiusz Bia ek z IPO Warszawa mgr in. Edward Makie a mgr in. Boles aw Rippel mgr in. Edward Listopadzki mgr in. Zdzis aw Okulewicz z ROKITA AGRO Brzeg Dolny

12 Marwil -Refbet - technologia nak adania pow ok ochronnych na powierzchnie betonowe i elbetonowe PPUH Marbet Wil Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny ul. Towarowa Gliwice tel /56 fax Włodzimierz Mysłowski, Prezes Zarządu Aparat SULSPRAY do natrysku polimeru siarki (SULCEM ) na powierzchnie betonowe (Technologia zabezpieczania betonów MARWIL REFBET ) I N N O W A C J E P R O D U K T O W E 12 Firma MARBET WIL Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Koncentruje się ona na produkcji materiałów dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i telekomunikacji. Produkowane wyroby powstają na bazie polimeru siarki SULCEM, którego technologię produkcji stworzyli i opatentowali nasi pracownicy. Na bazie polimeru SULCEM powstały takie materiały jak: polimerobeton SULBET, SULTECH, system powłok do impregnacji betonu MARWIL oraz wiele innych produktów. Zakres działalności MARBET WIL Sp. z o.o. : Produkcja polimeru siarki SULCEM, Wykonywanie powłok ochronnych betonów i żelbetonów technologią MARWIL, Wykonywanie powłok refleksyjnych REFBET, Sprzedaż licencji i technologii know-how na stabilizację odpadów SULTECH, Produkcja wyrobów z polimerobetonu SULBET i SULTECH dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i telekomunikacji: płyty drogowe i ażurowe, krawężniki, słupki drogowe, studzienki kanalizacyjne i osadowe, pokrywy studzienek telekomunikacyjnych, odwodnienia poboczy dróg, system odwodnień liniowych AQUADREN obciążniki dla trakcji kolejowych, rurociągów gazowych i melioracyjnych Opracowana technologia MARWIL REFBET nakładania powłok ochronnych na powierzchnie betonowe i żelbetonowe, wykorzystuje polimer siarki SULCEM. Autorem technologii produkcji polimeru siarki SULCEM jest firma MARBET WIL Sp z o. o (pierwsza w Europie instalacja przemysłowa). Technologia oparta jest na modyfikacji siarki odpadowej powstającej przy odsiarczaniu gazu ziemnego i ropy naftowej w instalacjach Claus a. Do realizacji technologii MARWIL REFBET skonstruowano unikalne w świecie urządzenie SULSPRAY umożliwiające natrysk polimeru siarki SULCEM na powierzchnie betonowe. Uodparnia się w ten sposób krawężniki drogowe oraz inne elementy betonowe na drogach na destrukcyjne działanie soli i mrozów. Poprzez dodatek elementów refleksyjnych oraz luminoforów system MARWIL REFBET podnosi estetykę dróg oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego przez zwiększenie widoczności w dzień i nocy. System ten poprzez powierzchniową i wgłębną iniekcję uszczelnia i wzmacnia strukturę betonu tworząc barierę antykorozyjna, antygrzybiczą, antyseptyczną i glonostatyczną oraz nadaje jej dodatkowe właściwości takie jak np. hydrofobową i gładką powierzchnie. Innowacyjność technologii polega na nowatorskim zastosowaniu polimeru siarki, który jest tańszy od dotychczasowych środków, a jako termoplast daje lepszą impregnację betonów.

13 k a t a l o g The Company MARBET WIL Sp. z o.o. [limited liability company] was set up in MARBET-WIL focuses on producing materials for the construction, road-making, railway engineering industries and telecommunication. Our products are made using SULCEM polymer whose production technology was developed and patented by our staff. SULCEM forms the basis of such materials as: SULBET polymer concrete, SULTECH, MARWIL coating system for concrete proofing and many other products. Scope of MARBET WIL s operations: Production of SULCEM sulphur polymer, Production of MARWIL protective coatings for concrete and reinforced concrete, Production of RFEBET reflective coatings Sales of license and know-how Production of SULTECH and SULBET polymer concrete products: Production of concrete elements used for roadmaking: road and open-work slabs, curbs, road posts, sink basins and sediment traps, drainage systems for road shoulders SULDREN, line drainage system AQUADREN Polymer concrete weights for contact lines, for water and land melioration equipment, for transport pipelines and counter weights MARWIL REFBET THE TECHNOLOGY OF APPYING PROTECTIVE COATING ON THE CONRETE AND REINFORCED CONCRETE SURFACES. MARWIL REFBET technology is created to apply protective layers on concrete and reinforced concrete surfaces, uses SULCEM, a sulphur polymer. The technology is based on modification of waste sulphur generated in sulphur removal from natural gas and oil in Claus installation. To accomplish MARWIL REFBET technology, a world -unique SULSPRAY device was design which enables to spray SULCEM sulphur polymer on concrete surfaces. The system seals and reinforces the structure of concrete by means of surface and deep sealing injection providing additional properties of the structure e.g. water -repellent and smooth surface. The MARWIL REFBET system assures: high resistance to aggressive media, high coating density, good adhesion to concrete base surfaces, arrested development of bacteria, mould, lichen, fungi, etc. on the coating, hydrophobic and oleophobic surfaces, increased frost resistance, increased abrasion resistance. Powłoka refleksyjna - REFBET Powłoka - MARWIL Aparat SULSPRAY do natrysku polimeru siarki (SULCEM ) na powierzchnie betonowe (Technologia zabezpieczania betonów MARWIL - REFBET ) Twórca produktu / Creator of the product: W odzimierz Mys owski

14 Wytwarzanie drogowych s upków prowadzàcych wykonanych z tworzyw polimerowych metodà wyt aczania z rozdmuchiwaniem Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych IPTS Metalchem ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń tel fax dr inż. Jan Gołębiewski, Dyrektor I N N O W A C J E P R O D U K T O W E Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem od 42 lat prowadzi prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych. Podstawowym przedmiotem naszej działalności są prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu przetwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych. Zajmujemy się również problemami utylizacji technologicznych oraz poużytkowych odpadów tworzywowych, a także prowadzimy prace badawcze i wdrożeniowe obejmujące procesy wytwarzania kompozytów i nanokompozytów polimerowych. Posiadamy wydziały produkcyjne, w których są wdrażane wyniki prac badawczych oraz produkowane są specjalistyczne linie technologiczne, maszyny i urządzenia. Instytut uzyskał również: 1. Nagrodę I-go stopnia w Konkursie pn. Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia za pracę pt. Urządzenie i technologia produkcji drogowych słupków prowadzących wykonanych z tworzyw polimerowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. 2. Nagrodę I-go stopnia w Konkursie o nagrodę NOT pn. Osiągnięcia w technice i w ochronie środowiska za pracę pt. Urządzenie i technologia produkcji drogowych słupków prowadzących wykonanych z tworzyw polimerowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Do formowania słupków drogowych prowadzących została zastosowana metoda wytłaczania z rozdmuchiwaniem, stanowiąca przedsięwzięcie z gatunku high tech, gdyż zawiera nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne zapewniające m.in. duży sukces ekonomiczny produktu. Istotą projektu jest sposób wytwarzania słupka drogowego, charakteryzujący się tym, że w jednym procesie technologicznym, a mianowicie formowania metodą wytłaczania połączonego z rozdmuchiwaniem uplastycznionego profilu, wykonywany jest gotowy słupek drogowy nie wymagający dodatkowych operacji technologicznych takich jak: zgrzewanie czy klejenie. Gotowy słupek charakteryzuje się cechami odróżniającymi go od słupków wytwarzanych innymi metodami, a mianowicie: mniejszą masą, monolityczną budową korpusu w kształcie zamkniętego profilu, trwałym połączeniem (termicznym) elementów odblaskowych z korpusem, wysoką estetyką wyrobu w związku z brakiem zgrzewów części korpusu, odpowiednią elastycznością i trwałością kolorystyki. Wytwarzane słupki spełniają wymagania określone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Instytut Budowy Dróg i Mostów oraz zalecenia stosownych norm, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przedmiotowa technologia wytwarzania słupków drogowych prowadzących jest rozwiązaniem nowatorskim, pierwszym tego typu rozwiązaniem opracowanym, wykonanym i wdrożonym w kraju. Urządzenie formujące pojemniki 14

15 k a t a l o g Institute for Plastics Processing METALCHEM for over 42 years have been carrying on the RD&A tasks in processes and technologies for polymers processing. Our basic activity concerns extrusion techniques for producing films, tubes and profiles. We also deal in RD&A tasks concerning composites and nanocomposites as well as problems of recycling of post - consumer plastics wastes. We have got a departments where the results of our tasks are applied and where the machines and devices as well as production lines are produced. IPTS Metalchem PRODUCTION OF ROAD POSTS MADE OF POLYMERS BY EXTRUSION BLOW MOULDING METHOD For shaping road posts the method of polymer extrusion and blow moulding has been used. The production of said elements may be considered as the high - tech technology. It includes the modern technical solutions enabling the economical success. The essence of the problem lies in the one-way manufacturing of the item. The plastic profile is continuously extruded, put into the mould and then blown up using blowing mandrel and compressed air to required shape omitting such operations like welding or gluing. The road post leaving the moulding distinguishes by following features in comparison to others made by another methods: lower mass, closed profile without any welding points, durable connection of reflecting elements to the body, high aesthetics of the product, good flexibility and stability of colours. Another advantage is the enhanced road safety. The products are in conformity with Polish Standards, requirements of the General Direction of Public Roads, and other requirements put by institutions for civilian engineering. The afore mentioned technology is an innovative solution and the first one of this kind implemented in Poland. Twórcy produktu / Creators of the product: mgr in. Stanis aw Lutomirski in. Jan Szumny dr in. Jan Go biewski dr Tadeusz Sobczak Słupek drogowy Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna

16 Technologia pulsacyjnego p ukania rurociàgów olejowych Hydromega Sp. z o.o. ul. Wrocławska Gdynia tel fax dr inż. Zbigniew Zienowicz, Prezes Zarządu I N N O W A C J E P R O D U K T O W E THE TECHNOLOGY OF THE PULSATION METHOD OF SWILLING OIL PIPELINES The results of the research can be used in defining the production engineering assumptions for swilling of hydraulic pipelines. The examination of the effectiveness of flushing of oil pipelines used in high pressure hydraulics is the subject of the following dissertation. The examination proved certain failings of the swilling methods used so far and a new method called constant capacity pulsation method has been worked out. A laboratory construction has been built consisting of the examined hydraulic system, the swilling device, the hydraulic oil station and a device used for assessing the degree of purity of the oil. The effectiveness of the swilling method has been checked using the method of constant capacity pulsation in the laboratory conditions. The distribution of the oil pollution along and across the pipeline has been spotted and defined. On the basic of the obtained results a new swilling device HM/MR-500 has been designed and built to suit the industry demands. The new device has been tested in laboratory and industry conditions. The results of the laboratory experiments were confirmed by many industrial plants. 16

17 k a t a l o g Firma Hydromega powstała w 1988 roku. Od początku działalności zajmuje się projektowaniem i produkcją układów hydrauliki siłowej oraz automatyką przemysłową dla pojazdów specjalistycznych, pras, linii technologicznych dla hut, przemysłu okrętowego oraz papierniczego. Stała współpraca z zakładami przemysłowymi oraz rozwiązywanie często trudnych zagadnień technicznych dały firmie Hydromega praktyczną wiedzę, która wykorzystywana jest w realizowanych projektach. Do największych osiągnięć naszej firmy należą: opracowanie dokumentacji oraz uruchomienie produkcji krótkich serii pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym, opracowanie dokumentacji oraz uruchomienie produkcji seryjnej zasilaczy hydraulicznych o mocach od 0,5 kw 300 kw, eksploatowanych w różnych gałęziach przemysłu, przeprowadzenie badań oraz udokumentowanie zjawisk powodujących zaleganie zanieczyszczeń w rurociągach olejowych, opracowanie metody stałowydajnościowo - pulsacyjnej płukania rurociągów hydraulicznych. Zbudowanie i uruchomienie produkcji pulsacyjnych zespołów płuczących typu HM/MR-500. Systematyczny rozwój firmy pozwala na zwiększenie obrotu, rentowności i zatrudnienia. Konieczność opracowania skutecznej metody usuwania zanieczyszczeń z rurociągów hydraulicznych zgłoszona została przez polski przemysł już w latach siedemdziesiątych, kiedy to powstawały pierwsze duże instalacje hydrauliczne. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych opracowana została konstrukcja zespołu płuczącego HM/MR-500, a następnie HM/MR-50 do płukania rurociągów o średnicach od 8 mm do 168 mm. Urządzenia te przystosowane są do bieżącego monitorowania zmiany klasy czystości oleju. Dzięki nowej metodzie uzyskano efekt skrócenia czasu płukania do niezbędnego minimum oraz wykazano, że jej zastosowanie gwarantuje uzyskanie rzeczywistej czystości rurociągu hydraulicznego. Cel prac badawczych, potwierdzonych następnie w warunkach przemysłowych został osiągnięty, wyeliminowano awarie układów hydrauliki siłowej, których powodem były zanieczyszczenia pomontażowe, jak również przedłużono żywotność wszystkich elementów wykonawczych układu hydraulicznego. Urządzenia płuczące typu HM/MR-500, dzięki którym realizowana jest nowa technologia płukania rurociągów olejowych, przeznaczone są dla firm profesjonalnie zajmujących się montażem oraz serwisowaniem systemów hydrauliki siłowej. Twórca produktu / Creator of the product: dr in. Zbigniew Zienowicz

18 Instalacja do przerobu odpadowych tworzyw sztucznych Kamitec spółka z o.o. Atrium Tower Al. Jana Pawła II Warszawa tel , Arkadiusz Fenicki, Prezes I N N O W A C J E P R O D U K T O W E Firma KAMITEC zajmuje się opracowywaniem nowych technologii z zakresu chemii i ekologii, koncentrując się na problemach związanych z gospodarką odpadami. Wyróżniona technologia - Instalacja do przerobu odpadowych tworzyw sztucznych pozwala na likwidację uciążliwych odpadów z tworzyw sztucznych, które nie ulegają samoistnej biodegradacji. Produktem jest wysokiej jakości komponent do paliw płynnych, głównie oleju napędowego lub opałowego. Instalacja do depolimeryzacji tworzyw jest w pełni skalowalna, co oznacza, że może pracować przy wydajności 50, 600, czy 2000 kg/h. Sprawność instalacji jest na poziomie 85 ± 5%, co oznacza, że z 1 tony tworzyw sztucznych uzyskuje się 850 kg wyrobu gotowego - resztę zużywa się do napędu instalacji. Aparatura może być sterowana automatycznie lub obsługiwana przez pracowników. Całkowita hermetyczność instalacji umożliwia dokładne wykorzystanie wytworzonych gazów palnych, oraz przerób tworzyw nie segregowanych bez szkodliwego wpływu na środowisko. Zanieczyszczenia wprowadzone z tworzywami są usuwane wraz z osadzonym na nich koksikiem bez zatrzymywania pracy aparatu - ciągle lub okresowo. Technologia firmy KAMITEC może być również stosowana bezpośrednio na składowisku odpadów. Pozwala ona na zmniejszenie ilości odpadów tworzyw sztucznych, które trafiają na składowiska. 18

19 k a t a l o g INSTALLATION FOR PLASTIC WASTE PROCESSING KAMITEC Company is based in Warsaw. It s main activity is inventing new chemical and ecological technologies. KAMITEC s main concern is solving problems with plastic wastes. Awarded technology allows to recycle serious plastic wastes which are not biodegradable. Products received from this process are high quality fuel production components mostly diesel fuel. Depolymerization installation can be easily adjusted (controled), which means that it s efficiency can be equal 50, 600, or even 2000 kg/h. Depolymerization installation efficiency is % which means that from 1 tone on plastic waste you can receive 850 kg of fuel production components. The rest can be used for machine charging. Installation can be automatically or manually controlled. This hermetic installation is absolutely safe for environment. You can also use KAMITEC technology on waste storage. It will allow you to decrease amount of plastic wastes rapidly. Twórcy produktu / Creators of the product: mgr Izabella Bogacka mgr in. Stanis aw Lewandowski konsultant z zakresu Ochrony Ârodowiska dr Piotr Banaszuk z Politechniki Bia ostockiej

20 Biwalentna szczepionka dla drobiu anty-salmonella/campylobacter Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW, Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii ul. Miecznikowa Warszawa tel Wydział Biologii UW: prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Dziekan Instytut Mikrobiologii: prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz, Dyrektor I N N O W A C J E P R O D U K T O W E 20 Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest obecnie największym uniwersytetem w Polsce. Zatrudnia ponad 5300 pracowników, wśród których jest ponad 2600 nauczycieli akademickich. Kształci ponad studentów i doktorantów. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje 35 kierunków studiów i ponad 100 specjalności i specjalizacji w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Zaangażowanie pracowników naukowych w pracę badawczą owocuje w naturalny sposób doskonaleniem metod dydaktycznych. W miarę wzbogacania się Wydziału Biologii UW i poszczególnych jego zakładów w nowoczesną aparaturę pomiarową, uatrakcyjnia się, unowocześnia i doskonali metody dydaktyczne. Wydział wspiera interdyscyplinarne podejście do uprawiania nauki i dydaktyki - pracownicy biorą udział w kształceniu na międzywydziałowych studiach, powstają spontanicznie zespoły dydaktyków z rozmaitych instytutów, którzy wspólnie prowadzą poszczególne bloki tematyczne. Zakażona żywność będąca źródłem wielu ludzkich chorób przewodu pokarmowego stanowi istotny problem służb medycznych zarówno w USA, jak i w krajach europejskich. C. jejuni, gramujemna, mikroaerofilna pałeczka należąca do rodziny Campylobacteracae, to aktualnie najczęściej izolowany ludzki enteropatogen zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. Do ludzkich infekcji pałeczkami rodzaju Salmonella i Campylobacter dochodzi najczęściej, w krajach rozwiniętych, przez spożycie nieodpowiednio przygotowanego drobiu. Celem prezentowanego projektu jest umożliwienie utrzymywania stad kurcząt wolnych od zakażeń obydwoma rodzajami mikroorganizmów. Zabiegi mające na celu poprawę warunków higienicznych na farmach nie dały jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do powszechnego stosowania szczepionki anty-campylobacter. Podjednostkowa szczepionka, w której nośnikiem genów C. jejuni byłby awirulentny lecz immunogenny szczep Salmonella enterica, powinna skutecznie zapobiegać kolonizacji jelita ptaków przez oba rodzaje enteropatogenów. Przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych badania wykazały wysoką immunogenność białek Campylobacter produkowanych przez nośnikowy szczep Salmonella (indukcja specyficznych przeciwciał klasy IgA i IgG) oraz efekt ochronny prototypu szczepionki (obniżenie poziomu kolonizacji jelit ptaków przez dziki szczep Campylobacter). Żywe, atenuowane metodami inżynierii genetycznej szczepy enteropatogennych mikroorganizmów są atrakcyjnymi kandydatami do konstrukcji wieloważnych szczepionek. Szczep Salmonella enterica x 3987 jest pochodnym χ 3985, który jest już od roku 1999 chronioną patentem w USA szczepionką dla kurcząt (Megan Health Inc., St. Louis, MO, USA). Przyjęta strategia badań nad konstrukcją skutecznej szczepionki anty-salmonella/campylobacter wykorzystuje wiele różnorodnych technik biologii molekularnej oraz immunologicznych stosowanych w światowych laboratoriach do analizy mechanizmów bakteryjnej patogenezy. Wprowadzenie do powszechnego stosowania tego typu szczepionki bez wątpienia obniży ilość ludzkich infekcji oraz przyczyni się do obniżenia kosztów opieki medycznej. Badania finansowane z grantów KBN oraz przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej prowadzone były we współpracy z Puławskimi Zakładami Przemysłu Weterynaryjnego, firmą Biowet (badania na zwierzętach mgr M. Lis) oraz Pracownią Bioinformatyki i Inżynierii Białek Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej kierowaną przez dr. J. Bujnickiego (badania in silico). Od strony komercyjnej projekt nadzorowany jest przez UOTT (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii).

21 k a t a l o g BIVALENT CHICKEN VACCINE ANTI-CAMPYLOBACTER/SALMONELLA Food poisoning and diarrheal diseases in Europe as well as in USA continues to be a serious health care problem and Campylobacter jejuni is one of the leading causes of bacterial gastroenteritis in human worldwide. Campylobacteriosis is, at least in the developed countries, a food born disease. The poultry are a major source of human Salmonella as well as Campylobacter infections. The goal of the project is to keep chicken flocks free of Salmonella and Campylobacter infection. Efforts to reduce the level of contamination by a variety of intervention programs gave as far, variable results when introduce at the farm level and in most cases have been unsuccessful. An alternative, more realistic approach for the control of Campylobacter contamination is active immunization of the birds. Since the alive attenuated Salmonella strains are highly effective chicken anti-salmonella vaccine than one may suppose that avirulent Salmonella producing Campylobacter antigens may be attractive option for chicken dual vaccine. It was documented that chicken orally immunized with avirulent Salmonella strain expressing Campylobacter antigens developed serum IgG and mucosal IgA responses against Campylobacter. Moreover, this strategy greatly reduced the ability of heterologous wild-type Campylobacter strain to colonize the bird cecum. prof. dr hab. Piotr Węgleński Rektor UW Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn - Krynicka Badania prowadzone by y przez grup pracowników Zak adu Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii pod kierunkiem / Creators of the product: prof. dr hab. El biety Jagusztyn-Krynickiej: mgr A. Wyszyƒska, dr D. Pawelec, mgr A. Raczko, dr R. Godlewska

22 Antyterrorystyczny robot neutralizujàco-wspomagajàcy EXPERT Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP Aleje Jerozolimskie Warszawa tel , doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski, Dyrektor I N N O W A C J E P R O D U K T O W E 22 Podstawowym zastosowaniem nowoczesnego i kompaktowego robota EXPERT jest zwalczanie zagrożeń terrorystycznymi ładunkami wybuchowymi i innymi materiałami niebezpiecznymi. Robot EXPERT, wysłany w rejon zagrożony wybuchem bomby (lub np. w rejon skażony chemicznie) zamiast człowieka, może m. in. dokonać: zdalnej inspekcji obiektu zagrożonego, rozpoznania niebezpiecznego ładunku, przeniesienia niebezpiecznego ładunku w wyznaczone miejsce, neutralizacji niebezpiecznego ładunku, negocjacji z terrorystami. EXPERT, jako jedyny robot na świecie, zaprojektowany został specjalnie do operowania we wszystkich środkach transportu np.: samolotach, autobusach, wagonach kolejowych, okrętach oraz małych i ciasnych pomieszczeniach. Cechy charakterystyczne: Stabilizacja boczna w postaci zdalnie rozkładanych stabilizatorów, w przypadku potrzeby zablokowania położenia bazy mobilnej np. między siedzeniami w samolocie (stabilizatory wbijają się odpowiednio dobranymi skosami pod siedziska foteli). Takie zablokowanie położenia bazy mobilnej pozwala bardzo precyzyjnie operować manipulatorem robota nawet przy pełnym bocznym wysięgu jego ramienia. Możliwości ruchowe całego manipulatora zoptymalizowano dzięki odpowiednim proporcjom i wymiarom ramion. Dzięki wyjątkowo długiemu wysuwowi górnego ramienia możliwa jest inspekcja przestrzeni zarówno na wysokości półek na bagaże, jak i pod fotelami pasażerów. Zasięg manipulatora wraz z chwytakiem wynosi prawie 3 m. Długość oraz szerokie rozwarcie szczęk chwytaka również dobrane zostały tak, aby można było chwytakiem dosięgnąć i operować np. w półce na bagaż podręczny w samolocie. Robot może współpracować z szeregiem urządzeń dodatkowych m.in.: urządzeniem rentgenowskim, urządzeniem do wybijania szyb, wyrzutnikami pirotechnicznymi wraz z celownikami laserowymi. Robot EXPERT jest konstrukcją, która godzi ze sobą dwa sprzeczne wymogi: mała baza mobilna, umożliwiająca manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach, i jednocześnie duży zasięg operacyjny manipulatora. Nowoczesne napędy gąsienicy umożliwiają pokonywanie krawężników i nierówności terenu. Dwie gąsienice przednie do stabilizacji wzdłużnej, mające możliwość zmiany kąta nachylenia, zapewniają stabilność konstrukcji przy pokonywaniu wysokich przeszkód oraz schodów. System napędowy manipulatora został zabezpieczony sprzęgłami przeciwprzeciążeniowymi, które minimalizują skutek odrzutu podczas wystrzału z wyrzutnika pirotechnicznego bądź wybuchu ładunku umieszczonego w chwytaku lub w jego pobliżu. Expert w samolocie

23 k a t a l o g Dodatkowe 2 kamery boczne umieszczone są po bokach przednich gąsienic co pozwala na inspekcję przestrzeni m. in. pod fotelami. Robot, posiada ponadto 4 kolorowe kamery rozmieszczone: na chwytaku, z tyłu i z przodu robota, a także kamerę główną z możliwością obrotu o 360. Wszystkie kamery są zespolone z podwójnymi reflektorami halogenowymi lub z oświetlaczami diodowymi. Taka ilość kamer pozwala na: kontrolowanie pracy robota oraz obserwowanie jego otoczenia zarówno w trudno dostępnych miejscach jak i warunkach umiarkowanego dostępu światła. Duża prędkość maksymalna bazy mobilnej (2 km/h) pozwala na szybkie przemieszczanie się robota w stosunkowo dużej strefie bezpieczeństwa wokół samolotu. Kable robota oraz manipulatora, w większości, przebiegają wewnątrz konstrukcji, co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia. Rozkładane stanowisko operatorskie skonstruowane jest w formie odpornej na mechaniczne uszkodzenia walizki, wyposażone jest we własne zasilanie akumulatorowe, może także być zasilane z sieci 230V. Twórcy produktu / Creators of the product: dr in. Piotr Szynkarczyk mgr in. Adam Andrzejuk mgr in. Mariusz Kozak mgr in. Tomasz Krakówka mgr in. Sebastian Paw owski mgr in. Ignacy Bojanek mgr in. Micha Kulawiec mgr in. S awomir Kapelko mgr in. Stanis aw Nycz mgr in. Rafa Czupryniak Wies aw Zalewski ANTITERRORIST ROBOT FOR INSPECTION AND NEUTRALIZATION EXPERT Neutralize and support device - robotized unit for EOD (Explosive ordnance disposal)/iedd (Improvised Explosive Device Disposal). Characteristics: Size which allows for motion in tight space as plane, bus, carriage, Movable side stabilizers to block robot between rows of seats or to shore up the basement in case of work with full extended manipulator, Front caterpillar: for robot s stabilization, able to lift up to vertical position to minimize robot s length in case of maneuvers in tight space, Large range of arm (almost 3 m), Large width of gripper s unfold, Manipulator s upper arm can pull out in long distance, Almost whole wiring system is hidden, All cameras are integrated in common casings with twin halogen headlights (2 x 20W) or high power light-emitting diodes (LED), Remote control console is mechanically resistant suitcase. Panel sterowania Expert wysoki Expert złożony

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Seminarium Komisji Gospodarki Narodowej Stan i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce Senat RP, Warszawa, 15 maja 2012 r. dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010 Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI NCBiR 11-0026-10 / 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zebranie KLUBU PARTNERA 14 maja 2012 Badania i rozwój to przemiana pieniędzy w wiedzę.

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device IPO Day, 14 listopada 2007, Warszawa ATON-HT S.A. Doradca Transakcyjny Profil firmy firma o charakterze HIGH TECHNOLOGY 2 lata badań i testów doświadczony zespół: Dr Ryszard Parosa Wynalazca, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 Prognozowany wzrost: produkcji zbóż, światowej populacji ludności, zużycia nawozów i areałów rolniczych [adapted

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYZNACZAMY NOWE KIERUNKI

WYZNACZAMY NOWE KIERUNKI WYZNACZAMY NOWE KIERUNKI Ponad 20 lat doświadczenia - 2,5 mln sprzedanych urządzeń Jesteśmy największym polskim producentem urządzeń zasilania gwarantowanego. Myślimy o Państwa bezpieczeństwie od 1991

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S www.andritz.com Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Ekologiczny

Śląski Klaster Ekologiczny Śląski Klaster Ekologiczny II Śląskie Forum Klastrów Działanie w ramach Projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Poddziałanie 8.2.2. PO KL Zabrze,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej. Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne

Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej. Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne Nowe standardy bezpieczeństwa, komfortu i higieny życia Innowacyjna technologia aplikacji nanosrebra,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celami konkursu są: 1) promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług i etyki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo