Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH. Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne. O tragedniach na drogach powiatu czytaj na str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH. Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne. O tragedniach na drogach powiatu czytaj na str."

Transkrypt

1 Nr 44 (374) ISSN Cena 2,00 z³ (w tym 7% VAT) 3 listopada 2006 Nr indeksu Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH Fot. K. Kukla Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne Fot. K. Kukla Wtorek, Dziêczyna Jedna ofiara œmiertelna Fot. Radio Elka Fot. Radio Elka O tragedniach na drogach powiatu czytaj na str.2 WRACAMY DO SPRAWY WYBORCZYCH FAJERWERKÓW Zabrak³o s³owa przepraszam Te maluchy, które ucierpia³y miesi¹c temu w nieszczêœliwym wypadku z fajerwerkami, potrafi³y siê przeprosiæ i dziœ bawi¹ siê ze sob¹, jak wczeœniej. Tylko doroœli ludzie zapomnieli, e istnieje jeszcze s³owo przepraszam i coœ takiego, jak odpowiedzialnoœæ. - Kiedy ostatnio dzieciom czyta³am informacje, zamieszczone w gazecie i pó³ artem stwierdzi³am, e przez nich k³óc¹ siê powiatowi politycy, to córka zamknê³a siê w pokoju i p³aka³a, e znowu jest o tym napisane. Dzieci bardzo siê przejmuj¹ - opowiada jedna z mam. A co o rozg³osie i wzajemnym obrzucaniu siê b³otem cz³onków i sympatyków SLD s¹dz¹ lokalni politycy - liderzy innych ugrupowañ? Czy dzia³acze SLD, nag³aœniaj¹c sprawê poprzez zorganizowan¹ konferencjê prasow¹ w sprawie rzekomych pomówieñ, nie strzelili sobie wyborczego, samobójczego gola? Czytaj na str. 6 WEZM EKWIWALENTY Na urlop marsz? GOSTYÑ Dzicy lokatorzy Niebawem koñczy siê kadencja burmistrzów i wójtów. aden z nich nie wykorzysta³ jeszcze urlopu wypoczynkowego. Dlatego otrzymaj¹ nale ny im ekwiwalent pieniê ny. Pieni¹dze powinny byæ zabezpieczone w bud etach gminy na 2006 rok. W kilku gminach nie zrobiono tego jednak. - Je eli nie zabezpieczono œrodków, to znaczy, e Ÿle skonstruowano bud et - stwierdza Wies³aw Glapka, sekretarz gminy Piaski. Czytaj str.11 W Goli, w dawnym budynku stacji PKP, zamieszka³y osoby bezdomne. Nie prowadz¹ awanturniczego ycia i nie przeszkadzaj¹ mieszkañcom wsi, zw³aszcza, e zjawiaj¹ siê na stacji dopiero póÿnym popo³udniem. Jednak nadchodzi zima, okres szczególnie ciê ki dla tych ludzi. Dlatego interweniowali w Goli pracownicy opieki spo³ecznej i stra y miejskiej, starali siê pomóc. Czytaj str. 12 PIASKI Rozprasza³a radnych Uroczysta sesja rady gminy, koñcz¹ca kadencjê , odby³a siê w Piaskach. I choæ g³ównie dziêkowano sobie za wspó³pracê i egnano siê, nie by³o smutno, a wrêcz przeciwnie. - Nie raz przeszkadzaliœmy, nie tylko so³tysi. Poradzi³a sobie pani z najgorsz¹ klas¹. Z drugiej strony, gdyby nie so³tysi, sesje by³yby nudne, a tak mia³a pani co robiæ - mówi³ radny Stefan Œl¹ski, zwracaj¹c siê do przewodnicz¹cej Ireny Ró alskiej. Czytaj str. 11

2 2 I NFORMACJE ycie Gostynia Feralny tydzieñ na drogach PÊPOWO ISO dla betoniarni Trzy osoby zginê³y w ubieg³ym tygodniu w wypadkach na drogach powiatu gostyñskiego. We wtorek, na skutek zderzenia ciê arówki z osobówk¹ w Dziêczynie, gmina Poniec, œmieræ poniós³ kierowca VW Passata. W sobotê w gminie Borek Wlkp. w wypadku samochodowym zginê³o ma³ eñstwo - mieszkañcy Gostynia. Samochód uderzy³ w drzewo. Wtorek, 24 paÿdziernika, godzina Dziêczyna, gmina Poniec. Na ³uku drogi, w trakcie manewru wyprzedzania dochodzi do zderzenia czo³owego samochodu osobowego marki VW Passat z ciê arowym marki Volvo. Mimo prób reanimacji kieruj¹cy osobówk¹, 52-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, ponosi œmieræ. Siedem minut póÿniej, godzina Pudliszki. Jad¹ca na ratunek do Dziêczyny karetka pogotowia, zje d a na przeciwleg³y pas ruchu i wpada do rowu. Kierowca, lekarz i pielêgniarz doznaj¹ obra eñ. - Mê czyÿni doznali obra eñ cia³a w postaci wstrz¹œnienia mózgu i ogólnych pot³uczeñ. Zostali przewiezieni do szpitala - informuje kom. Andrzej Kozio³, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. Ich yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo. Zniszczona karetka gostyñskiego pogotowia, nale a- ³a do przedsiêbiorstwa FALCK, które wydzier awia auta gostyñskiemu ZOZ. Do momentu podstawienia przez firmê nowego samochodu, dy urowa³a karetka zapasowa gostyñskiego szpitala. FALCK ju nastêpnego dnia dostarczy³ samochód. Wtorek, godzina Trasa krajowa - rejon skrzy owania drogi Gostyñ - Borek z drogami do Koszkowa i Zalesia. W ty³ samochodu osobowego marki Audi 80 uderza samochód osobowy opel combo, kierowany przez trzydziestolatka z powiatu kaliskiego. W wyniku uderzenia obra eñ cia- ³a w postaci uszkodzeñ krêgów szyjnych doznaje 34 - letnia kieruj¹ca audi. Jak informuje Zbigniew Wiœniewski, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w gostyñskiej policji, we wszystkich tych sprawach trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Wtorek, godzina Przejazd kolejowy, ulica Lipowa w Gostyniu. Na torowisku zatrzymuje siê samochód marki Citroen C-15. W³¹cza œwiat³a awaryjne. Inne samochody obje d aj¹ PÊPOWO uszkodzone auto, nawet chodnikiem. Dró nik z ul. Jana Paw³a II dostrzega na monitorze samochód, powiadamia dy urnego, a ten policjê. O citroena za³adowano na lawetê. Oko³o przez wolny ju przejazd, przeje d a poci¹g towarowy. Gdyby nie usuniêto zepsutego samochodu, dró - nik musia³by wyjœæ na tory i zatrzymaæ sk³ad, który móg³ wa yæ oko³o 800 ton. Na przejazdach maszyniœci musz¹ zwalniaæ do 20km/h, jednak droga hamowania takiego poci¹gu to ok. 40 metrów. - Samochód po prostu zmiot³oby z torów. Mog³o byæ niebezpiecznie, bo kiedy zabierano uszkodzony samochód na lawetê, poci¹g by³ ju pewnie w Piaskach - mówi¹ osoby, które obserwowa³y zdarzenie. Sobota, po godzinie Skokówko, gmina Borek Wlkp. Trasa Gostyñ - Jarocin. Na ³uku drogi, kieruj¹cy Fordem Mondeo traci panowanie nad pojazdem i uderza w drzewo. Na miejscu ginie 49 - letni mê czyzna i jego dwa lata m³odsza ona. Samochód zosta³ doszczêtnie zniszczony. Aby wyci¹gn¹æ zw³oki ze samochodu, potrzebny by³ ciê ki sprzêt stra acki. Policja prowadzi czynnoœci wyjaœniaj¹ce. IZABELA SKORZYBÓT W ubieg³ym numerze informowaliœmy o certyfikacie Wielkopolska jakoœæ ze znakiem Q, jaki zdoby³a firma Betoniarstwo Henryk Kowalkowski z Siedlca, w gminie Pêpowo. Certyfikat przyznano za dba³oœæ o walory u ytkowe i w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe produkowanych wyrobów oraz za kompleksowoœæ obs³ugi klientów. - Jestem Wielkopolaninem, dlatego zdecydowa³em siê ubiegaæ o tytu³ - przyznaje Henryk Kowalkowski. Okazuje siê, e przedsiêbiorstwo wdro y³o tak e system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 90001/ Jego wprowadzenie do zak³adu trwa³o rok. Wdro eniem systemu zajmowa³ siê przedstawiciel niemiecko-polskiej firmy DEKRA. Zaanga owani byli równie synowie Henryka Kowalkowskiego, którzy obecnie s¹ pe³nomocnikami nadzoruj¹cymi system w firmie. - Wdro- enie ISO kosztowa³o nas wiele pracy. Pracownicy byli co miesi¹c szkoleni, potrzebna by³a spora dokumentacja, a teraz obowi¹zuje nas sta³a kontrola produkcji. Jednak myœlê, e warto, poniewa w przysz³oœci rynek wymusi, aby ka da dobra firma, posiada³a taki certyfikat. Jeœli chcemy wspó³pracowaæ z kontrahentami, tak e zagranicznymi, musimy mieæ ISO - przyznaje w³aœciciel. Firma w Siedlcu istnieje od 30 lat. Zatrudnia 12 pracowników. To w³aœciwie zak³ad rodzinny, bowiem oprócz Henryka Kowalkowskiego, pracuj¹ w niej jego dwaj synowie, którzy w przysz³oœci przejm¹ zarz¹dzanie. Betoniarstwo zajmuje siê przede wszystkim produkcj¹ kostki brukowej, ogrodzeñ, pustaków M i masy betonowej. (iza) KROBIA Z³ote gody w Pêpowie Dla osób, które zebra³y siê w restauracji W³oœcianka w Pêpowie, rok 1956 by³ wielkim wydarzeniem w ich yciu, bowiem wtedy zawarli zwi¹zki ma³- eñskie. Od tego czasu minê³o ju piêædziesi¹t lat i z okazji Z³otych Godów otrzymali medale za wieloletnie po ycie ma³ eñskie. Wœród zaproszonych goœci byli wójt gminy Pêpowo Stanis³aw Krysicki, wiceprzewodnicz¹cy rady gminy Andrzej Nowakowski i nowo mianowany kierownik urzêdu stanu cywilnego Grzegorz Matuszczak. Jako pierwszy g³os zabra³ kierownik urzêdu stanu cywilnego. Podziêkowa³ wszystkim za przybycie i pogratulowa³ wielu lat spêdzonych razem. Nastêpnie gratulacje i yczenia z³o y³ wójt gminy Pêpowo. - yczê wszystkiego najlepszego w imieniu w³adz samorz¹dowych, pociechy z wnuków i prawnuków oraz tego, abyœcie nadal uczestniczyli w budowaniu naszej ma³ej ojczyzny, gminy Pêpowo. Potem wrêczono medale oraz kwiaty zebranym parom i skromne upominki od gminy. Wszyscy zaœpiewali uroczyste sto lat, wypili lampkê szampana i zasiedli do wspólnego obiadu. Podczas posi³ku uczestnicy wspominali i porównywali rok 1956 z czasami obecnymi. - Teraz jest trudniej, nam by³o ³atwiej - komentowali. Na pytanie, jaki jest przepis na udane prze ycie razem piêædziesiêciu lat, jeden z jubilatów odpowiedzia³ - Trzeba dobrze zjeœæ, czasami wypiæ i pok³óciæ, ale zawsze pogodziæ i zawsze razem. (Paula) Dla najzdolniejszych 33 stypendia wrêczono na 50 - jubileuszowej sesji Rady Miejskiej w Krobi. Radni uchwalili je dla najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych uczniów z gminy Krobia. Dzieci ze szko³y podstawowej otrzyma³y po 200 z³. Najwiêcej stypendystów przypad³o w zespole szkó³ w Krobi. Uczniowie gimnazjum otrzymali po 300 z³, a uczennicy z ZSOiZ w Krobi przyznano 350 z³. Stypendium dostali tak e m³odzi ludzie, zrzeszeni w organizacjach zwi¹zanych ze sportem i kultur¹ (zespó³ œpiewaczy Têcza z Chwa³kowa, LZS Krobianka, LKS Pudliszki, UKS Grom Krobia). Dla nich ufundowano po 300 z³. Stypendia wrêczali Krzysztof Perdon - przewodnicz¹cy komisji oœwiaty oraz Andrzej Knebel - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Krobi. (AgFa)

3 ycie Gostynia I NFORMACJE 3 GOSTYÑ Zakorkowane serce miasta UL. KOLEJOWA poddana jest gruntownym remontom Trwa remont g³ównych ulic w Gostyniu. Prace wykonywane s¹ na odcinku ulicy Kolejowej, Wroc³awskiej oraz Powstañców Wlkp. W³aœciwie ca³e centrum miasta zamkniête jest dla ruchu samochodowego. To spore utrudnienie dla kierowców, którzy narzekaj¹ i stoj¹ w korkach. Upust swoim emocjom daj¹ tak e na redakcyjnym forum internetowym. - Szlag mnie trafia! Jadê wczoraj z pracy przez Gostyñ i krew mnie zalewa! Kolejowa zamkniêta - serce miasta zakorkowane do granic mo liwoœci! Ja rozumiem - remonty trzeba kiedyœ przeprowadziæ i bardzo dobrze, bo ulica ju dawno wo³a³a o now¹ nawierzchniê. Ale eby w calutkim mieœcie ani jednego policjanta, który choæ odrobinê roz³aduje ruch? Ludzie je d ¹ pod pr¹d, przez osiedlowe drogi - chc¹c omin¹æ najgorszy ruch - tr¹bi¹, wciskaj¹ siê jeden przed drugiego - nerwów ju brak - pisze jeden z Czytelników. Niestety, utrudnieñ nie da siê unikn¹æ podczas adnych remontów dróg. Kierowcom pozostaje wiêc cierpliwie czekaæ i korzystaæ z objazdów. Prace potrwaj¹ do pi¹tku 10 listopada. Inwestycja realizowana jest przez gminê Gostyñ. - Remont polega na frezowaniu istniej¹cej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej i œcieralnej z betonu asfaltowego GOSTYÑ oraz budowie œcieku przykrawê nikowego z kostki brukowej. Prace obejmuj¹ równie wymianê i regulacjê studzienek œciekowych, w³azów eliwnych kana³owych, skrzynek wodoci¹gowych i gazowych - informuje Henryk Sadzki, naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Inwestycji w gostyñskim magistracie. Koszt przebudowy to , 14 z³otych, a wykonawc¹ jest firma Drogbud-Gostyñ z Grabonogu. Kilka tygodni temu, podczas sesji rady miejskiej omawiano planowan¹ modernizacjê. Wówczas naczelnik Sadzki przyzna³, i podczas kontroli na ul. Kolejowej stwierdzono przypadki nielegalnego pod³¹czenia siê do kanalizacji deszczowej. Kilku w³aœcicieli posesji nie pod³¹czy- ³o siê œcieków do kanalizacji sanitarnej, tylko nieczystoœci sp³ywa³y do deszczowej. Skutek sytuacji by³ taki, e na g³ównej ulicy po prostu œmierdzia³o. Radny opozycji Marek Cichowski, pyta³ burmistrza, czy sprawy nielegalnego pod³¹czenia, zostan¹ rozwi¹zane do czasu remontu? Obiecano mu wtedy, e sprawa bêdzie za³atwiona, poniewa z osobami nielegalnie pod³¹czonymi prowadzone s¹ rozmowy. Jak poinformowano nasz¹ gazetê w czwartek, 26 paÿdziernika, mieszkañcy ulicy Kolejowej s¹ pod³¹czeni do kanalizacji sanitarnej. (iza) z³ po yczki otrzyma gmina Gostyñ na budowê kot³owni gazowej w œwietlicy wiejskiej w Goli oraz z³ na budowê ogrzewania eta owego w budynku komunalnym tak e w Goli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Po yczki z WFOŒiGW s¹ udzielane na korzystnych warunkach, tzn. s¹ nisko oprocentowane. Dodatkowo Gmina Gostyñ mo e liczyæ równie na umorzenie 25 % kwoty. Ca³a inwestycja, polegaj¹ca na budowie kot³owni gazowej przy œwietlicy kosztowaæ bêdzie ,98 z³, a budowê ogrzewania eta owego gmina zap³aci ,88 z³. (hh) Medale, kwiaty i krawaty Medal dla magistratu Urz¹d Miejski Borku Wielkopolskiego zosta³ odznaczony Medalem za Zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju. Wyró nienie, przyznane uchwa³¹ prezydium Zarz¹du G³ównego tej organizacji, przekazali burmistrzowi na posiedzeniu rady miejskiej (26.10) przedstawiciele zarz¹du miejscowego ko³a LOK: El bieta Kordus, Bronis³aw Dolny i Leszek Stanis³awski. (C.W.) BOREK WLKP. CIEP E PO EGNANIE przewodnicz¹cego krobskiej rady z burmistrzem Walusiem - w³odarz dosta³ prezent i medal Krawaty, apaszki, pami¹tkowe medale oraz listy z podziêkowaniami wrêczano na sesjach koñcz¹cych IV kadencjê funkcjonowania samorz¹du gminnego. By³o te mnóstwo kwiatów, szczególnie dla pañ. 25 paÿdziernika odby³a siê 50 - jubileuszowa sesja Rady Miejskiej w Krobi. Po podjêciu uchwa³ przyszed³ czas na po egnanie radnych z burmistrzem i czteroletnimi wspó³pracownikami. W pierwszej kolejnoœci przewodnicz¹cy rady Andrzej Knebel zwróci³ siê do w³odarza gminy. - Mija kolejna kadencja funkcjonowania samorz¹du gminnego. Wraz z ni¹ koñczy pan trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê na stanowisku burmistrza Krobi - powiedzia³ przewodnicz¹cy. W przemówieniu wróci³ do roku 1990, kiedy Miros³aw Waluœ zosta³ w³odarzem gminy. - Nasta³ wtedy czas wiêkszych oczekiwañ mieszkañców w stosunku do nowych w³adz rady i zarz¹du, wraz z jej przewodnicz¹cym i burmistrzem. Z ka dym rokiem i kadencj¹ ros³y potrzeby i nadzieje na ich realizacjê. By³y to lata, w których okreœlano i realizowano priorytety dla gminy z du ym pana udzia³em i zaanga owaniem: poprawa bazy oœwiatowej, wodoci¹gowanie, telefonizacja i gazyfikacja. To tylko nieliczne przyk³ady dokonañ na rzecz poprawy bytu mieszkañców - mówi³ Andrzej Knebel. Podkreœ³i³, i w sferze spo³ecznej ceniono aktywnoœæ Miros³awa Walusia w kontaktach ze œrodowiskiem kombatanckim, œrodowiskami kulturalnymi, klubami sportowymi, stra akami ochotnikami. Szko³y i przedszkola, dzieci i m³odzie oraz ich wychowawcy to sprawy, które by³y Miros³awowi Walusiowi szczególnie bliskie. - Dziêkujemy za 16 lat pracy w samorz¹dzie gminnym (...) Serdecznie yczymy, aby we wspomnieniach pozosta³y tylko dobre i sympatyczne zdarzenia - powiedzia³ przewodnicz¹cy rady. Burmistrz oœwiadczy³, e poniewa jego kadencja up³ywa z dniem powo³ania nowego w³odarza, on wtedy po egna siê z samorz¹dowcami. Zaapelowa³ o zaproszenie na 1 sesjê nowej rady wszystkich radnych - nowej i minionej kadencji. Burmistrzowi Walusiowi podarowano pami¹tkowy medal z herbem Krobi oraz ksi¹ kê pt. Dzieñ po dniu, dotycz¹c¹ pontyfikatu Jana Paw³a II. Listy z podziêkowaniami otrzymali tak e radni. - Dziêkujê moim kolegom radnym za wszystko. Czu³em siê z wami w tej mijaj¹cej kadencji dobrze. Jednak nie mnie, jako przewodnicz¹cemu oceniaæ zaanga owanie poszczególnych kolegów radnych w pracê rady. Wiêkszoœæ kolegów radnych startuje w nadchodz¹cych wyborach i to wyborcy oceni¹ przydatnoœæ danego kandydata w pracy na rzecz mieszkañców - stwierdzi³ Andrzej Knebel. Aurelia Sikorska, jako protokolantka, pracuj¹ca w Biurze Rady krobskiego magistratu otrzyma³a bukiet, z³o ony z 15 ró. Podziêkowania za wspó³pracê rada miejska skierowa³a do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, fundacji, stowarzyszeñ, so³tysów, by³ych dyrektorów szkó³ oraz radnych powiatowych i mediów. PIOTR CURYK, KTÓRY nie bêdzie ju kandydowa³ do rady powiatu, odbiera kwiaty od starosty El biety Palka Podczas po egnania radnych powiatowych tak- e wspó³pracownikom rozdawano upominki - krawaty i apaszki z herbem powiatu. Bukietami kwiatów wymienili siê starosta El bieta Palka i Piotr Curyk - przewodnicz¹cy rady powiatu. Z kolegami radnymi po egnali siê radni Mieczys³aw Nowak i Leszek H¹dzlik, którzy rezygnuj¹ z pracy w samorz¹dzie oraz Piotr Curyk, który kandyduje na burmistrza Pogorzeli. Przewodnicz¹cy powiatowej rady okreœli³ miniona kadencje jako spokojn¹. Zwróci³ uwagê, e w zasadzie powiatowych rajców poró ni- ³a tylko sprawa wykupu szpitala. (AgFa) ADRES REDAKCJI: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel./fax: (0-65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTYÑ: Agata Fajczyk, Hanna Hejduk (redaktor naczelny), Izabela Skorzybót. WSPÓ PRACUJ : ukasz Eisop, Paulina Grzeœkowiak, S³awomir Hajduk, Dawid Kaczmarek, Gabriela Ratajczak, Cezary Warczak, Dariusz Wolsztyniak. OBS UGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a, Oddzia³ w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Ma³gorzata Ksi¹ ek - tel , Justyna Kobus - tel , Gostyñ, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZEÑ: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel. (0-65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (0-65) , ; Marek Lew - tel Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubrykê Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

4 4 Po egnalna sesja WSPÓLNE zdjêcie radnych Czterdziesta pi¹ta sesja Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego by³a ostatnim posiedzeniem obecnej kadencji. Wa niejszym dokonaniom ustêpuj¹cego samorz¹du poœwiêcili swoje wyst¹pienia przewodnicz¹cy rady Roman Krêcio³ek i burmistrz Marian Jañczak, który uwzglêdni³ równie wczeœniejsze cztery lata swojego urzêdowania w fotelu w³odarza. Po egnalna sesja odby³a siê 26 paÿdziernika. Sprawozdanie burmistrza ³¹czy³o retrospektywny przegl¹d wa niejszych zadañ z wielkoœci¹ i Ÿród³ami pozyskanych œrodków finansowych. Dotyczy³y one miêdzy innymi kanalizacji miasta, remontu starej szko- ³y w Borku (obecnie siedziba Zespo³u Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich), termomodernizacji boreckiej podstawówki oraz budowy dróg, szko³y z sal¹ sportow¹ i oczyszczalni¹ œcieków w Zimnowodzie, oczyszczalni œcieków w Karolewie (w uznaniu nagroda i tytu³ Gmina Przyjazna Œrodowisku), zbiornika retencyjnego w Je ewie (przy symbolicznym wk³adzie gminy w wysokoœci 50 tysiêcy z³otych) i sieci wodoci¹gowej (Zalesie - Wygoda, Zimnowoda - Boles³awów, Studzianna, Karolew, Borek). Wœród Ÿróde³ dofinansowania Marian Jañczak wymieni³: Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, ZPM Mróz w Borku Wlkp., Ministerstwo Kultury, Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, SA- PARD, Bank Œwiatowy PAOW, dodatkow¹ subwencjê oœwiatow¹ i Totalizatora Sportowego. Pozyskane œrodki finansowe w okresie minionych oœmiu zsumowa³ na poziomie oko³o z³otych. W³odarz podkreœla³, e zestawienie realizowanych inwestycji i zadañ nie jest kompletne. - W swym sprawozdaniu nie uwzglêdni³em szczegó³owych zadañ realizowanych z w³asnych œrodków, jak równie w mniejszym stopniu dofinansowywanych oraz realizowanych przez powiat, województwo i generaln¹ dyrekcjê dróg, a dofinansowywanych przez gminê - wyjaœni³. Z satysfakcj¹ wspomnia³ o dzia³aniach, których efektem s¹ prowadzone ju prace przy budowie boreckiej obwodnicy na drodze krajowej nr 12. Du e znaczenie dla promocji gminy przyzna³ swojemu udzia³owi w fina³ach konkursu Wielkopolski Burmistrz/Wójt Roku. Wa niejsze zadania nowej kadencji wi¹za³ miêdzy innymi z rozpoczêciem procedur opracowania dokumentacji budowy hali sportowej oraz modernizacji ratusza i zagospodarowania rynku. - Koñcz¹c moj¹ informacjê, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ radzie miejskiej, so³tysom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tych zadañ, a jednoczeœnie yczyæ, aby nastêpne lata nie by³y gorsze od dotychczasowych - powiedzia³ burmistrz przed z³o eniem kwiatów na rêce radnego seniora Kazimierza Banasia i wiceprzewodnicz¹cej rady Reginy Kot. Do sprawozdania w³odarza nawi¹za³ przewodnicz¹cy rady Roman Krêcio³ek. - Uwa am, e mamy powód do dumy i satysfakcji. Wykonano wiele bardzo wa - nych inwestycji, które bêd¹ s³u y³y kilku pokoleniom - uzna³ na wstêpie informacji o dzia³alnoœci rady miejskiej w okresie mijaj¹cej kadencji. W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia wypunktowa³ tytu³owe treœci wa niejszych spoœród podjêtych uchwa³, a zakoñczy³ podziêkowaniem za wspó³pracê. Wyrazem szczególnego uznania by³y ze strony rady bukiety kwiatów dla Mariana Jañczaka i Wies³awy Wójcik, obs³uguj¹cej sesje z ramienia urzêdu. Ustêpuj¹ca rada chêtnie pozowa³a do po egnalnego zdjêcia, na którym zabrak³o jedynie nieobecnego w tym dniu Mariana uczaka. Wszystkich uczestników po egnalnego posiedzenia przewodnicz¹cy Roman Krêcio³ek zaprosi³ na poczêstunek do restauracji Rida. (C.W.) I NFORMACJE WIEŒCI KRYMINALNE Pijani kieruj¹cy 23 paÿdziernika, o godz. 7.55, w Bodzewku gm. Piaski, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 43 letniego Kazimierza G., mieszkañca tej gminy, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,58 promila alkoholu. 23 paÿdziernika, o godz , w Krobi na ul. Rynek, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 48 letniego Ryszarda K., mieszkañca tej gminy, który kierowa³ rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,95 promila alkoholu. Paliwo z tirów W okresie od 21 do 23 paÿdziernika, w Daleszynie gm. Gostyñ, nieznany sprawca dokona³ kradzie y oko³o 1000 litrów paliwa, spuszczaj¹c je ze zbiorników czterech samochodów ciê arowych, zaparkowanych na terenie nieogrodzonej i nieoœwietlonej posesji. Wartoœæ paliwa oszacowano wstêpnie na kwotê oko³o 4000 z³. Potr¹cenie w Karolewie 25 paÿdziernika, oko³o godz. 6.50, w Karolewie gm. Borek Wlkp., samochód osobowy marki Audi 80, kierowany przez 32 - letni¹ mieszkankê powiatu gostyñskiego, potr¹ci³ id¹c¹ lew¹ stron¹ jezdni 48 letni¹ kobietê. W wyniku wypadku piesza dozna³a obra eñ w postaci z³amania koœci miednicy. Trwa postêpowanie w tej sprawie. PLANOWANE WY CZENIA PR DU 31 paÿdziernika gm. Poniec w godzinach B¹czylas, Czarkowo 1-27, OSP, Oporowo 41 Gostyñ w godzinach ul. Kochanowskiego 1-42, 44, 46, 48, ul. Graniczna 6e, 6f-przychodnia lekarska, ul. Podleœna Gostyñ w godzinach ul. okietka 3-14, listopada gm. Poniec w godzinach Drzewce 1-15, 40-47, 49-50, pa³ac, gospodarstwo rolne, przepompownia œcieków, Grodzisko 1-15, gospodarstwo rolne gm. Poniec w godzinach Drzewce 16-38a, remiza OSP, Kopanie 2-9, gospodarstwo rolne Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK W dniach od 24 do 27 paÿdziernika 2006 r. ogó³em na terenie powiatu zanotowano 4 zdarzenia. Wszystkie dzia³ania stra y polega³y na zabezpieczeniu miejsc kolizji samochodów 24 paÿdziernika zastêpy z OSP Poniec i JGR w Gostyniu, zabezpiecza³y miejsca zdarzenia, sprz¹ta³y resztki powypadkowe w Dziêczynie gm. Poniec. 24 paÿdziernika zastêpy stra aków usuwa³y skutki wypadku karetki pogotowia, która jecha³a na wypadek w Dziêczynie. 24 paÿdziernika OSP Borek Wlkp., usuwa³ skutki wypadku na skrzy- owaniu dróg Gostyñ Borek Koszkowo Zalesie. 24 paÿdziernika JGR Gostyñ usuwali skutki kolizji samochodu osobowego marki Fiat 126p, który wjecha³ do rowu w Otówku, gm. Gostyñ. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK 3 listopada Gostyñ w godzinach ul. Cukrownicza 1-4, ul. Poznañska 200 gm. Poniec w godzinach êka Ma³a 1-32, OSP, êka Wielka 1-30, 39-65, 81, 84, SKR, koœció³, kiosk 6 listopada Poniec w godzinach ul. Piaskowa 1-20, ul. Gostyñska Szosa gm. Poniec w godzinach Œmi³owo gm. Borek Wlkp. w godzinach Skoków 11-23, Uwaga! Okreœlenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed³ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Opracowanie: DARIUSZ WOLSZTYNIAK RATOWNICY W AKCJI W okresie od 23 do 26 paÿdziernika 2006 r., Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu udzieli³o pomocy 21 osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ulicznych, w tym 5 osób pod opiek¹ lekarza przewieziono do szpitala. Natomiast 11 razy ratownicy wyje d ali do nag³ych zachorowañ, z czego 12 osób przetransportowano do szpitala. (NiC) ycie Gostynia leki z apteki Remedium ul. Górna 22 tel Romfarm ul. okietka 2, tel Remedium ul. Górna 22, tel Dy ury nocne od godz W niedziele i œwiêta apteka dy urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d¹ sobotê od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i œwiêta w godz Piaski - Marysin Zio³olecznictwo Bonifratrów Apteka czynna: od pon. do pt. w godz telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s³u b ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep³ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Po arna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gostyñ: - Punkt Wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca³¹ dobê) M³odzie owy Telefon Zaufania (w ka d¹ œrodê od do 18.00) W czwartki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu - ul. Willowa 3a od odbywaj¹ siê spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Pêpowo: - Telefon TrzeŸwoœci

5 ycie Gostynia I NFORMACJE 5 So³tys walczy o wioskê Zofia Gawroñska - so³tys Przyborowa mia³a pretensje do samorz¹dowców z gminy Krobia, e przez ca³¹ kadencjê nic nie zrobili dla wioski. Swoje ale przedstawi- ³a na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Krobi. - Dobrze, e pan przewodnicz¹cy sobie przypomnia³ moje nazwisko, oraz e istnieje w gminie wioska Przyborowo. Przez 4 lata nic nie jest w niej robione: ani kanalizacja, ani drogi, ani chodniki. W Nieparcie za³o ono nowe lampy, w innych wioskach jest gaz zak³adany, a u nas nic - powiedzia³a wywo³ana na sesji w punkcie Wolne g³osy i wnioski. Swoje wyrzuty kierowa³a nie tylko do radnych, ale tak e do prasy. - Pani z gazety lekko siê uœmiecha. By³a pani w naszej wiosce, robi³a pani zdjêcia. Powiedzia³a pani, e opisze, jakie s¹ fatalne drogi. Nic pani nie zrobi³a. Ciekawe, kto pani zakaza³ o tym napisaæ, jakie s¹ fatalne drogi w Przyborowie. Ja jestem 16 lat so³tysem, pani na pewno tyle nie pracuje, a tak siê nie robi - wo³a³a zdesperowana Zofia Gawroñska. Przez ca³¹ kadencjê pani so³tys nie mia³a tak burzliwego wyst¹pienia. Spokojniej by³o ju po dwóch dniach, na spotkaniu kandydata na burmistrza Krobi Lecha Bema z mieszkañcami Przyborowa, gdzie mieszka oko³o 41 rodzin. W wiosce, która dot¹d by³a w gminie traktowana po macoszemu, nie ma chodników, kanalizacji deszczowej ani sanitarnej. Nawierzchnia asfaltowa na g³ównej drodze, przebiegaj¹cej przez wioskê, jest tragiczna. Dojazd do œwietlicy wiejskiej stanowi wyboista polna droga, która przy opadach zamienia siê w b³oto. Wiêkszoœæ mieszkañców che iœæ g³osowaæ. Lech Bem, jako gminny radny upomnia³ siê o inwestycje w Przyborowie na jednej z ostatnich sesji. Na spotkaniu zapewni³, e dopilnuje, aby w wiosce powsta- ³a kanalizacja deszczowa. - Na razie taka, bo sanitarn¹ chcemy zrobiæ w ca³ej gminie w ramach umowy, zawartej z miêdzygminnym zwi¹zkiem w Strzelcach. Taka inwestycja jest bardzo droga, nie jesteœmy w stanie sami, z gminnego bud etu jej wykonaæ - mówi³ Lech Bem. - Pochodzê ze wsi i zawsze wieœ mia³em w sercu - doda³. Kandydat na burmistrza stwierdzi³, e œrodki z gminnego bud etu musz¹ byæ rozdzielane sprawiedliwie, na inwestycje w ka dej miejscowoœci. - Nie mo e byæ inaczej, jak po równo dla miasta i wioski. Ka dy coœ musi dostaæ. Dlatego obiecujê wszystkim, e ka da wieœ coœ dostanie. Nie mo e byæ tak, e wszystkie inwestycje wykonywane s¹ w jednej wiosce, a dla pozosta³ych nic nie zostaje. Ale kolejnoœæ te musi byæ ustalona - mówi³. Zofia Gawroñska opowiedzia³a, e kiedy ostatnio z³o y³a wniosek o 4 dodatkowe lampy, które musia³yby w wiosce byæ za³o one, to jej w Urzêdzie Miejskim powiedziano, e na Przyborowo pieniêdzy ju nie ma. Jakby nie wierz¹c w s³owa kandydata na burmistrza Krobi, przypomnia- ³a te rozmowê z Miros³awem Walusiem, który przyjecha³ do Przyborowa przed wyborami samorz¹dowymi II kadencji. - Jestem ju 16 lat so³tysem. W tym czasie byli radni z Kuczyny, z Ziemlina. Kiedy obecny burmistrz zosta³ wybrany, w I kadencji nie mia³am z nim zbyt wiele do czynienia, przed rozpoczêciem II mówi³: kanalizacja bêdzie zrobiona na 100 procent. Proszê bardzo - 3 kadencje minê³y od tego czasu, a kanalizacji ani œladu - wspomina³a Zofia Gawroñska. - Nie lubiê wiele obiecywaæ, bo póÿniej trudno dotrzymaæ s³owa. Tutaj o tej wiosce ju dawno myœla³em. Obiecujê, e w 2007 roku postaramy siê o kanalizacjê deszczow¹ - powiedzia³ Lech Bem. (AgFa) OG OSZENIA listy...pod rozwagê Ratownika szko³y w Nieparcie W nawi¹zaniu do listu Pana Adama Franciszczaka z Gogolewa, zamieszczonego na str. 10 ycia Gostynia z dnia r. zwracam siê do autora listu, aby w przysz³oœci, prezentuj¹c swoje stanowisko (w ka dej sprawie) bra³ pod uwagê wszystkie aspekty danej sprawy, a nie prezentowa³ nieobiektywnych os¹dów wy- ³¹cznie na potrzebê chwili i dla uzyskania poklasku dla siebie samego. Szanowny Panie Franciszczak Chcia³bym poznaæ merytoryczny zakres Pana wiedzy o argumentach, które ostatecznie przes¹dzi³y o zakresie reorganizacji systemu oœwiaty w Gminie Krobia. Byæ mo e, gdyby Pan ow¹ merytoryczn¹ wiedzê posiad³ (a ja tak e Panu oferowa³em udostêpnienie materia³ów), zaprezentowa³by Pan swoje stanowisko w sposób mniej tendencyjny. Byæ mo e nie prezentowa³by Pan tak nielogicznych os¹dów, jakie wynikaj¹ chocia by z dwóch pierwszych zdañ drugiego akapitu Pana listu. Byæ mo e powstrzyma³by siê Pan od bezpodstawnej oceny stopnia zaufania mieszkañców okrêgu do mojej osoby i zastanowi³by siê Pan nad tym, jakie ma Pan podstawy, by wypowiadaæ siê w imieniu mieszkañców obu wsi. Zapewniam Pana, e w swojej dzia³alnoœci jako radny zawsze broni³em interesów w³asnego okrêgu. a³ujê, e nie dostrzeg³ Pan oczywistych dowodów tej dzia³alnoœci. Ale te zawsze na wzglêdzie mia³em zarówno argumenty za, jak i przeciw danej sprawie i dzia- ³anie dla dobra wiêkszoœci. To przecie kanony dzia³alnoœci spo³ecznej - jak widaæ ma³o Panu znane, b¹dÿ odrzucane. Natomiast wizja przysz³oœci dzieci ucz¹cych siê w Gostkowie i Miejskiej Górce, opisana przez Pana w dwóch przedostatnich zdaniach listu, jest zadziwiaj¹ca i bezzasadna. Przywo³uje uœmiech i nosi posmak sensacji. Podziwiam Pana wizjonerskie uzdolnienia. Na zakoñczenie zastanawiam siê, dlaczego nie zaznaczy³ Pan w swoim liœcie, e w zbli aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych kandyduje Pan na radnego do Rady Miejskiej w Krobi z okrêgu Gogolewo-Niepart poprzez Komitet Wyborczy Wyborców Krobia Nasza Ma³a Ojczyzna? Wstyd to dla Pana, czy duma? Mo e wówczas wyborcy w okrêgu zrozumieliby prawdziwy cel i tendencyjnoœæ Pana listu do Redakcji. Bo Ÿród³a inspiracji dla swego listu nie uda³o siê Panu ukryæ. Jerzy Bujakiewicz z Gogolewa Publikacja finansowana przez KKW Lewica i Demokraci listy Jestem zdumiony i zbulwersowany faktem, e autorem listu opublikowanego w 41 numerze ycia Gostynia okaza³ siê by³y funkcjonariusz i niedosz³y komendant KPP w Gostyniu. Przyznajê, e kilka lat temu pope³ni³em b³¹d staraj¹c siê przekonaæ w³adze KWP w Poznaniu co do tego, e Pan Ludwik Or³owski jest osob¹ godn¹ powierzenia mu chocia stanowiska Zastêpcy Komendanta Powiatowego w Gostyniu. Widz¹c jak nie spe³nione marzenia mog¹ byæ powodem szkalowania pracowników jednostki, z której wy ej wymieniony wyszed³ zrozumia³em, e Komendant Wojewódzki w³aœciwie oceni³ jego charakter i doceni³ dotychczasow¹ pracê w tut. KPP. Bêd¹c przekonanym, e Pan Ludwik Or³owski nie mia³ adnych podstaw aby w takim œwietle przedstawiæ moj¹ osobê, w chwili obecnej ja zastanawiam siê czy nie skierowaæ sprawy do s¹du o naruszenie moich dóbr osobistych jednak nie przeciwko yciu Gostynia a Panu Ludwikowi Or³owskiemu. Z powa aniem etatowy cz³onek Zarz¹du Marek Podyma by³y funkcjonariusz Policji OG OSZENIE

6 6 I NFORMACJE ycie Gostynia Zabrak³o s³owa przepraszam Min¹³ miesi¹c od nieszczêœliwego wypadku, w którym troje dzieci poparzy³o siê fajerwerkami. Te maluchy, które wtedy ucierpia- ³y, potrafi³y siê przeprosiæ i dziœ bawi¹ siê ze sob¹, jak wczeœniej. Tylko doroœli ludzie zapomnieli, e istnieje jeszcze s³owo przepraszam i coœ takiego, jak odpowiedzialnoœæ. - Kiedy ostatnio dzieciom czyta³am informacje, zamieszczone w gazecie i pó³ artem stwierdzi³am, e przez nich k³óc¹ siê powiatowi politycy, to córka zamknê- ³a siê w pokoju i p³aka³a, e znowu jest o tym napisane. Dzieci bardzo siê przejmuj¹ - opowiada jedna z mam. Co to znaczy odpowiedzialny? Na ³amach naszego tygodnika miesi¹c temu wydrukowaliœmy artyku³ o tym, jak dosz³o do wypadku, w którym troje dzieci poparzy- ³o siê fajerwerkami. Sta³o siê to po konferencji, rozpoczynaj¹cej kampaniê wyborcz¹ SLD. Ktoœ wpad³ wtedy na pomys³, aby spotkanie, na którym zosta³a te przedstawiona kandydatka na burmistrza z tego ugrupowania, zakoñczyæ pokazem fajerwerków. Koncepcja oryginalna, tyle e nie zwrócono siê w tej sprawie o zezwolenie na ich odpalanie do odpowiednich organów. A uchwa³a Rady Miejskiej Gostynia mówi, e fajerwerki mo na puszczaæ bez zezwolenia tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Do dziœ nikt oficjalnie i publicznie nie przyzna³, e je odpala³. Gostyñska komenda policji prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej sprawie. Ryszard Balczyñski - p.o. komendanta policji zapowiada, i zakoñczy siê ono w tym tygodniu. - Po zakoñczeniu postêpowania dokumenty przeœlemy do prokuratury rejonowej, celem podjêcia merytorycznej decyzji, co do sposobu zakoñczenia sprawy. Trudno dziœ odpowiedzieæ na pytanie, czy sprawa bez znamion przestêpstwa zostanie umorzona, a nastêpnie zostan¹ skierowane wnioski o ukaranie do s¹du grodzkiego? Ale tak mo e byæ - wyjaœnia. Zapytaliœmy, czy jest przewidywana jakaœ konfrontacja, je eli chodzi o zeznania œwiadków? - Tak bliskich informacji nie mogê udzieliæ w toku postêpowania, bo obowi¹zuje mnie tajemnica postêpowania przygotowawczego. Ale w ka dym postêpowaniu, je eli s¹ jakieœ w¹tpliwoœci, jakieœ sprzecznoœci, to musz¹ one byæ rozwiane - t³umaczy Ryszard Balczyñski. Dzieci bardzo to prze ywaj¹ Rodzice zapewniaj¹, e dzieci, które ucierpia³y w nieszczêœliwym wypadku obecnie czuj¹ siê dobrze, a ich leczenie siê zakoñczy³o. Rany po oparzeniach na rêkach prawie siê zagoi³y, na twarzy u dziewiêcioletniego ch³opca z gojeniem jest trochê gorzej. Chodz¹ ju do szko³y. Wydarzenie oraz to, co dzieje siê teraz ³amach mediów pomiêdzy politykami i samorz¹dowcami, znacznie wp³ynê³o jednak na stan duchowy poszkodowanych. Dzieci bardzo siê tym przejmuj¹. - Moja córka, która jest w III klasie szko³y podstawowej, boi siê ju artyku³ów w gazecie na ten temat - mówi mama dwójki dzieci, które poparzy³y siê fajerwerkami. Rodzice nie mog¹ zrozumieæ, e maluchy potrafi³y przeprosiæ siê miêdzy sob¹ po tym, co siê sta³o, a doroœli nie potrafi¹ tego zrobiæ. - To, co mnie dziwi, to fakt, e dzieci potrafi³y siê porozumieæ, próbuj¹ zapomnieæ, chocia to nie jest ³atwe i nadal bawi¹ siê ze sob¹ - komentuje jedna z mam. - My, rodzice - chocia to ja powinnam ponosiæ najwiêksz¹ karê, bo to mój pierworodny wpad³ na pomys³ tej zabawy - rozmawiamy ze sob¹, wszystko jest normalnie. Tylko ci doroœli, którzy te siê bawili przy pokazie fajerwerków, zrzucaj¹ winê jeden na drugiego i nie maj¹ odwagi cywilnej, aby siê dogadaæ. Je eli dobrze rozumiem artyku³y, to jest takie wzajemne obrzucanie siê b³otem, usprawiedliwianie siê - to jest bez sensu. Wystarczy powiedzieæ - tak, zrobi³em to, przyznajê siê, przepraszam. I by³by koniec - dodaje. Mama ch³opca z III klasy szko³y podstawowej, który najbardziej ucierpia³ w nieszczêœliwym wypadku ca³y czas œledzi tê sprawê w ró nych gazetach i równie - jak przyznaje - dosz³a do wniosku, e nikt nie chce ponieœæ za to wydarzenie odpowiedzialnoœci. - Ja w pewnym stopniu poczuwam siê do winy, e nie dopilnowa³am dziecka. Ale z drugiej strony, je eli mia³abym byæ matk¹, która w zamkniêciu trzyma swoj¹ pociechê, nie pozwala nigdzie wyjœæ, to nie wiem, czy to dobra rzecz. Gdyby nie by³o tego pude³ka po fajerwerkach tam, gdzie dzieci siê bawi³y, nie dosz³oby do tego wypadku - mówi mieszkanka ul. Wielkopolskiej w Gostyniu. - Mój syn dosta³ nauczkê chyba na ca³e ycie i wiem, e ju drugi raz czegoœ takiego nie zrobi - dodaje. Tajemnicza pani, co rz¹dzi Gostyniem Oficjalnie, w mediach s³owo przepraszam nie pad³o. Ale maluchy twierdz¹, e kiedy le a³y w szpitalu, ktoœ ich odwiedzi³ z podarunkami. - Dzieci opowiada³y, e w szpitalu by³a u nich jakaœ pani, co rz¹dzi Gostyniem i dosta³y ksi¹ ki - mówi jedna z mam. Druga te s³owa potwierdza. Maluchy nie potrafi¹ dok³adnie powiedzieæ, kto to by³. Rodzice tak e, gdy w tym czasie w szpitalu nie przebywali. - Chcielibyœmy, eby to siê ju zakoñczy³o - mówi¹ rodzice z ul. Wielkopolskiej. Obrzucaj¹ siê b³otem Faktem jest to, e 2 osoby, które mia³y coœ wspólnego z odpalaniem fajerwerków, a przynajmniej czu³y, e tak jest, ponios³y z tego powodu konsekwencje - same zrezygnowa³y z kandydowania w wyborach. Tymczasem w mediach, szczególnie w naszym tygodniku trwa prezentacja wzajemnych urazów pomiêdzy politykami. Trzy tygodnie temu ukaza³ siê list podpisany Czytelnik, gdy dane autora zachowaliœmy dla siebie. Autor listu mia³ wiele alu do organizatorów spotkania wyborczego SLD o to, e niedostatecznie dopilnowali porz¹dku, ale tak e do w³adz powiatowych, bo - jak twierdzi³ - one równie, jako organizatorzy - s¹ odpowiedzialne za to, co siê sta³o. Pad³o te sporo zarzutów w kierunku powiatowej policji. No i rozpêta³a siê burza, a starosta powiatu, która nie przyznaje siê do organizacji spotkania, zapowiedzia- ³a, e wobec autora listu lub gazety zamierza podj¹æ kroki prawne, oskar aj¹c ich o pomówienie. Poszukiwanie koz³a ofiarnego? Kiedy okaza³o siê, kto jest autorem listu, kilku Czytelników odebra³o jego treœæ, jako zemstê za utrudnianie spe³nienia ambicji. Chodzi o czasy, kiedy Ludwik Or- ³owski pracowa³ jeszcze w gostyñskiej komendzie policji. Równie w ten sposób, za to bardzo osobiœcie (mo e zbyt osobiœcie?!), do tej sprawy podchodzi Marek Podyma - obecnie etatowy cz³onek zarz¹du powiatu, ale wczeœniej by³ koleg¹ z pracy Ludwika Or³owskiego. Teraz zastanawia siê, czy nie skierowaæ sprawy do s¹du o naruszenie dóbr osobistych. - W tym anonimowym (pocz¹tkowo) liœcie wiele prawdy zosta³o zawarte. Nie wszystko mog³em w nim zaakceptowaæ, ale wiele trafnych spostrze- eñ zosta³o tam ujête. Teraz jednak wszystko zmierza ku jednemu - aby znaleÿæ koz³a ofiarnego - komentuje Marek Cichowski, lider ugrupowania Gospodarni. Takim koz³em czuje siê Jacenty Sobkowiak, w³aœciciel sklepu z materia³ami pirotechnicznymi. Twierdzi on, e obecnie trwa na niego nagonka i ktoœ próbuje go uczyniæ winnym tego, e dosz³o do tego nieszczêœliwego wypadku. Da³ zreszt¹ temu wyraz w liœcie, który ukaza³ siê w ostatnim numerze ycia Gostynia. Pewnym jest, e tak szeroki odzew w tej sprawie wi¹ e siê z trwaj¹c¹ w³aœnie kampani¹ wyborcz¹. Ale, czy to pomo e SLD, który sam nag³aœnia to wydarzenie? Od 3 tygodni w wypowiedziach i pismach Sojuszu s³ychaæ tylko s³owa: fajerwerki, s¹d, naruszenie dóbr osobistych i pomówienie. A gdzie dobro mieszkañców i zaufanie wyborców, o które przede wszystkim nale a³oby zabiegaæ w kampanii wyborczej? - W moim przekonaniu niepotrzebne by³o wracanie do tego tematu. Gdyby od razu wyjaœniono sprawê, a nie obwiniano siê nawzajem, temat nie sta³by siê jednym z g³ównych mo- tywów kampanii. Jako mieszkañca, bardzo martwi mnie fakt, e merytoryczne spory i propozycje, które powinny byæ istot¹ ubiegania siê o spo³eczne zaufanie, schodz¹ na dalszy plan. O ywienie wywo³uj¹ natomiast dyskusje o fajerwerkach - mówi Robert Marcinkowski z SKW Ziemi Gostyñskiej. AGATA FAJCZYK MAREK CICHOWSKI - Gospodarni : Zawsze za wszystko, co dzieje siê w danym ugrupowaniu odpowiedzialny jest lider. I to niezale nie, kto nim jest. Mnie osobiœcie w tym wypadku zabrak³o jednego czynnika ludzkiego - to znaczy nikt nie wspi¹³ siê do poziomu, aby oficjalnie przeprosiæ te dzieci, które ucierpia³y w tym zdarzeniu, jak równie ich rodziców i krewnych. Zabrak³o mi tego zwyk³ego s³owa przepraszam. To powinno byæ s³owo, które jako pierwsze powinno paœæ. Ludzie zajêli siê wy³¹cznie odpychaniem, oddalaniem winy od siebie, eby siê zdystansowaæ od tego w jakiœ sposób. Przynajmniej nie jest mi znane to z oficjalnych informacji w mediach. A wiele z tych osób jest rodzicami. GRZEGORZ SKORUPSKI - lider PiS Gostyñ: To, co siê dzieje, obrazuje, w jaki sposób funkcjonuje SLD. Nie wierzê, e wierchuszka partyjna nie wiedzia³a o planowanych pokazach sztucznych ogni. Obecnie nastêpuje tzw. spychologia, poszukiwanie winnych - niekonieczne spoœród tych, którzy s¹ odpowiedzialni za ca³oœæ imprezy. Je eli jest ktoœ, podpisany jako organizator, to ta osoba odpowiada za wszystko, co siê dzieje. Osoba ta powinna mieæ odwagê przyznaæ, e pewne sprawy nie zosta³y dopilnowane, a przede wszystkim powinna mieæ odwagê przeprosiæ. A tego zabrak³o. Je eli jest lider jakiegoœ ugrupowania, to w tym momencie na nim spoczywa odpowiedzialnoœæ za wszelkie zorganizowane dzia³ania. Nie mo na stwierdzaæ, e ktoœ przyniós³ i odpali³ sobie sam fajerwerki, bo sugeruje to zupe³ny brak organizacji spotkania i ca³kowit¹ swobodê dzia³añ ka dego uczestnika. A w¹tpiê w to, szczególnie w przypadku gostyñskiego SLD. Zrzucanie teraz winy na pewne kolektywne dzia³anie znamy z przesz³oœci. Wtedy zawsze kolektyw by³ winien, nigdy nie konkretna osoba - czyli nie by³o winnych. List Ludwika Or³owskiego wskazuje na pewne tarcia personalne wewn¹trz gostyñskiej lewicy: kandydat SLD na burmistrza sprzed czterech lat, dziœ wystêpuje przeciw pewnym praktykom dzia³ania gostyñskiej lewicy. Krytyczny g³os s³ychaæ tak e ze strony by³ego kandydata na radnego z ramienia SLD - Jacentego Sobkowiaka. W krótkim czasie to przykre wydarzenie przyczyni³o siê do obna enia prawdziwego obrazu tego ugrupowania. ROBERT MARCINKOWSKI - SKW Ziemi Gostyñskiej: Wspó³czujê zw³aszcza dzieciom, które ucierpia³y w wyniku zdarzenia. Nie zazdroszczê jednak tak e osobom, które by³y w to zaanga owane. Trudno przecie zak³adaæ, e dzia³a³y w z³ej wierze. W moim przekonaniu niepotrzebne by³o wracanie do tego tematu. Gdyby od razu wyjaœniono sprawê, a nie obwiniano siê nawzajem, temat nie sta³by siê jednym z g³ównym motywów kampanii. Jako mieszkañca bardzo martwi mnie fakt, e merytoryczne spory i propozycje, które powinny byæ istot¹ ubiegania siê o spo³eczne zaufanie, schodz¹ na dalszy plan. O ywienie wywo³uj¹ natomiast dyskusje o fajerwerkach. Proszê zwróciæ uwagê, e SKW w adnej mierze nie wykorzysta³ tego zdarzenia i nie podsyca³ wyborczego napiêcia, choæ rywalizujemy o g³osy tych samych mieszkañców. Chcemy prowadziæ kampaniê pozytywn¹, opart¹ na konkretnych propozycjach, a nie obrzucaniu siê inwektywami. KRZYSZTOF WACHOWIAK - Samoobrona : Uwa am, e jeœli robi siê rozpoczêcie kampanii to przede wszystkim powinno to s³u yæ spo³eczeñstwu. A u ywanie w tym przypadku fajerwerków jest nawet niewskazane, nieetyczne. No i przera aj¹ce jest to, e nie ma osoby, która wziê³aby na siebie odpowiedzialnoœæ za to, co siê sta³o. Ka dy teraz od tego ucieka. Jakieœ utrzymanie ³adu i porz¹dku w ugrupowaniu powinno byæ. Podam w³asny przyk³ad - w 2002 roku bra- ³em udzia³ w blokadach rolniczych - ponios³em konsekwencje, adnej taryfy ulgowej nie zastosowano. Pan Ludwik Or³owski nie ma racji, jakieœ pieni¹dze na utrzymanie policji w powiecie musz¹ siê znaleÿæ. Jako by³y funkcjonariusz nie powinien pisaæ takich listów, bo tym samym przyznaje siê do tego, jak kiedyœ postêpowano, kiedy on pracowa³ jeszcze w komendzie policji. Uwa- am, e gostyñska policja jest na tyle obiektywna, e swoje œledztwo prowadziæ bêdzie, a gazeta jest po to, aby opisywaæ wydarzenia.

7 ABC œlubu Œlub to jeden z najwa niejszych dni w yciu. Wa ne jest wiêc, aby odpowiednio siê do niego przygotowaæ. Coraz czêœciej m³odzi wybieraj¹ wesele w amerykañskim stylu. Jednak nasza polska tradycja jest o wiele piêkniejsza. Jak przygotowaæ siê do tego najpiêkniejszego momentu w yciu? Jakie formalnoœci trzeba za³atwiæ? Ten dzieñ warto zaplanowaæ ju rok wczeœniej. Œlub koœcielny Koszt œlubu w koœciele jest stosunkowo du y. Przed œlubem nale y daæ na zapowiedzi, za co ka dy z m³odych w swoim parafialnym koœciele musi zap³aciæ oko- ³o 100 z³otych. Jeœli m³oda para zamierza wzi¹æ œlub nie w swojej parafii, za zezwolenie nale y zap³aciæ oko³o 100 z³otych. Oko³o 50 z³otych trzeba zap³aciæ za uzyskanie aktów chrztu i bierzmowania. Dokument potwierdzaj¹cy nasze urodzenie wynosi oko³o 10 z³otych. Nale y równie zap³aciæ koœcielnemu, organiœcie oraz jeœli mamy takie yczenie osobie, która bêdzie œpiewaæ podczas ceremonii. Ka - dej z tych osób zap³acimy po oko- ³o 100 z³otych. Sama ceremonia udzielenia œlubu to koszt oko³o z³otych. Jeœli m³odzi nie chc¹, aby podczas mszy by³a zbierana ofiara, w ramach rekompensaty nale y zap³aciæ oko³o 100 z³otych. Uroczystoœæ w koœciele mo e wiêc zatem kosztowaæ ponad z³otych. Wybór restauracji Restauracjê, b¹dÿ salê, w której chcemy wyprawiæ wesele, nale y zarezerwowaæ przynajmniej rok wczeœniej. Przy salach, które s¹ modne lub jeœli zale y nam na konkretnym miejscu, termin warto zarezerwowaæ du o wczeœniej. W restauracjach mamy zawsze cenowy wybór jad³ospisu. - Mamy trzy zestawy cenowe: za 85, 95 i 105 z³otych na osobê. Jeœli m³odzi chc¹ równie ciasto, nale y doliczyæ 5 z³otych, do ka dego zamówionego miejsca. Przyjmujemy równie yczenia na specjalne menu. Zawsze staramy siê dostosowaæ do klienta mówi Anta Woziñska z Medija. Równie restauracja Podleœna w Gostyniu dostosowu- je siê do wymagañ klienta. - Mamy dwa warianty cenow: za 93 i 100 z³otych. Jeœli dodatkowo para m³oda yczy sobie ciasto, doliczamy po 10 z³otych na osobê. Robimy równie catering i obs³ugujemy na innych salach. Wtedy obowi¹zuje taki sam wariant cenowy mówi Maria Walachowska z Restauracji Podleœna. W obu przypadkach odchodz¹ nam koszty za wynajêcie sali, obs³ugê i dekoracje, gdy jest to wliczone w koszty menu. Dopasowane stroje Strój œlubny mo na kupiæ b¹dÿ wypo yczyæ. Warto zastanowiæ siê i przemyœleæ, na co nas staæ. Za wypo yczenie sukni œlubnej zap³acimy od % ceny, któr¹ musielibyœmy zap³aciæ za now¹. Nale y jednak pamiêtaæ, e w wiêkszoœci salonów suknie nale y oddaæ wyczyszczon¹, za co mo emy zap³aciæ od 100 do 200 z³. - Najtañsza suknia, jak¹ mamy w salonie kosztuje 600 z³. Za wypo yczenie liczymy 60% ceny. Dodatki jednak trzeba zakupiæ mówi Izabela Bujak z salonu Kleopatra z Borku Wielkopolskiego. Magdalena Polus zaznacza, e zakup podstawowych dodatków, takich jak: welon, rêkawiczki, stroiki to koszt oko³o 200 z³otych. Po sukniê œlubn¹ warto wybraæ siê ju pó³ roku przed uroczystoœci¹, aby wszytko pasowa³o, jak nale y. Mimo e w salonach sprzedawca doradzi nam, jak¹ sukniê powinnyœmy wybraæ, aby wygl¹daæ w niej olœniewaj¹co, po ten strój warto wybraæ siê z kimœ znajomym. Równie pan m³ody musi wczeœniej zdecydowaæ siê, jak bêdzie wygl¹da³ w tym dniu. Tutaj mamy kilka mo liwoœci. Garnitur do œlubu mo na kupiæ ju za oko- ³o 400 z³otych. Pan m³ody mo e równie zdecydowaæ siê na frak lub smoking. Ceny takich stoi rozpoczynaj¹ siê ju od z³otych. W salonach œlubnych frak czy smoking mo na równie wypo yczyæ, za co przysz³y ma zap³aci od 300 z³otych. Koszule mo na kupiæ ju za oko³o 60 z³otych. Pan m³ody, tak samo jak jego przysz³a ona, nie mo e zapomnieæ o dodatkach, takich jak: muszka czy krawat oraz spinki do mankietów. Dodatki pana m³odego powinny pasowaæ do stroju panny m³odej. Jeœli jego partnerka ma dodatki w kolorze bordo, to i pan m³ody powinien mieæ takie. Buty dla m³odej pary kosztuj¹ ju od 100 z³otych. I o ile pan m³ody wykorzysta je póÿniej, o tyle panna m³oda musi liczyæ siê z tym, e prawdopodobnie nigdy wiêcej ju ich nie za³o y. Modny bukiet W ostatnim czasie modne bukiety œlubne s¹ w stylu angielskim, czyli d³ugie, sprawiaj¹ce wra enie lekkiej ekstrawagancji. W modzie florystycznej, tak samo jak w odzie owej, nie wszystko co modne, jest praktyczne. - Bukiet dobiera siê do osoby. Aby dobraæ odpowiedni rodzaj bukietu, musimy zobaczyæ pannê m³od¹. Bukiet nie mo e przekraczaæ 1/3 talii panny m³odej. Jeœli jest szczup³a, bukiet musi byæ mniejszy, kiedy panna m³oda jest tê sza bukiet nie mo e byæ okr¹g³y, tylko wyci¹gniêty. Wszystko zale y od osoby i nie mo na iœæ œciœle z mod¹. Mo na w³o yæ motywy, które s¹ na czasie mówi Bo ena Rado³a z kwiaciarni Akant. Za bukiet œlubny trzeba zap³aciæ od 80 z³otych. Kwiaciarni warto zleciæ te ubranie koœcio³a i pojazdu, którym pojedziemy do œlubu. To w jaki sposób bêdzie ubrany koœció³ zale y od mo liwoœci finansowych przysz³ego ma³ eñstwa. Mo na zdecydowaæ siê tylko na ubranie klêczników i o³tarza g³ównego. Jeœli zale y nam na bardziej pokazowej wersji mo emy ubraæ równie o³tarze boczne oraz ³awki, w których zasi¹d¹ goœcie. Ubranie samochodu sztucznymi stroikami, lub kwiatami jest o wiele tañsze ni dekoracje z kwiatów ywych, jednak s¹ one mniej efektowne. Kwiaciarnia koœció³ oraz samochód ubierze nam ju za 300 z³otych. Zabiegi pielêgnacyjne Jak radzi Marlena Jankowska z gabinetu kosmetycznego Relax, do kosmetyczki warto wybraæ siê ju pó³ roku przed tym szczególnym dniem, aby sprawdziæ w jaki stanie jest nasza cera i czy nie wymaga specjalnych zabiegów, aby w³aœnie tego dnia by³a promienista i zadbana. - Jeœli mamy du e problemy z skór¹, mo - na zastosowaæ specjalne zabiegi, które poprawi¹ kondycjê skóry, na przyk³ad eksfoliacje na bazie kwasów owocowych profesora Rimplera mówi kosmetyczka, Marlena Jankowska. Aby wygl¹daæ naprawdê piêknie proponuje te inne zabiegi pielêgnacyjne na przyk³ad: borowinowe SPA, zabiegi z czarnego b³ota z Morza Martwego, koloidalne z³oto, daj¹ce efekt z³otych nici, zabiegi z czekolad¹ lub algami brunatnymi. Wszystko nale y dostosowaæ do potrzeb skóry. Bezwzglêdnie, aby poprawiæ elastycznoœæ i jêdrnoœæ zalecane jest, aby wykonaæ bezinwazyjne oczyszczanie twarzy przynajmniej 2 tygodnie przed œlubem. Mo na te wykonaæ zabiegi pielêgnacyjne na ca³e cia³o. Oko- ³o tygodnia przed œlubem nale y wykonaæ hennê, a dzieñ wczeœniej na³o yæ na³o yæ odpowiedni¹ dla cery maseczkê. Najwa niejszy jednak jest makija. Warto umówiæ siê wczeœniej z kosmetyczk¹ i zrobiæ makija próbny, który pozwoli kosmetyczce poeksperymentowaæ, a i przysz³¹ pannê m³od¹ uchroni od rozczarowania. - Nadal podtrzymywana jest naturalnoœæ. Najczêœciej pojawiaj¹ siê be e po³¹czone z delikatnym fioletem lub ró em. To nadal do-

8 8 ycie Gostynia minuje mówi Marzena Fornalik z gabinetu kosmetycznego Uroda. Marlena Jankowska przestrzega jednak przed panuj¹c¹ mod¹. - Ostatnio by³ bardzo modny makija bia³y. Ale nie mo na sugerowaæ siê tylko trendami. Makija trzeba dopasowaæ do urody i kreacji, eby panna m³oda czu³a siê dobrze mówi. Makija wykonany przez kosmetyczki jest o wiele trwalszy ni wykonany w domu. W takim makija u na pewno przetañczymy ca³¹ noc. Dzieñ przed œlubem nale y wykonaæ manicure. Jak zawsze dominuje styl francuski, który jest elegancki, dyskretny, pozwala unikn¹æ przesady i zawsze na czasie. - S¹ odwa ne panie, które jeœli maj¹ bordowe dodatki, robi¹ sobie paznokcie bordowe mówi Marlena Jankowska. eby tego dnia piêknie wygl¹daæ trzeba zap³aciæ oko³o 100 z³ za manicure oraz makija. Zabiegi przedœlubne zaczynaj¹ siê ju od 25 z³. Do œlubu w koku Fryzura œlubna musi byæ trwa- ³a i utrzymaæ siê przez ca³e wesele oraz poprawiny. Przed weselem zawsze wykonywane s¹ fryzury próbne. - Nie ma okreœlonego stylu. Fryzury s¹ tak ró ne, jak inna jest ka da panna m³oda. S¹ to najrozmaitsze koki, wraca te prosta moda, czyli d³ugie wyprostowane w³osy, rozpuszczone, b¹dÿ delikatnie spiête. Wygodniejszy i bezpieczniejszy jest kok. Panie czêœciej wybieraj¹ stroki, b¹dÿ sztuczne kwiaty we w³osach. Z ywymi kwiatami zawsze jest ryzyko, e mo e w trakcie wesela siê coœ zepsuæ mówi Sylwia Grzeœkowiak, z salonu fryzjerskiego Sylwia. Do welonu najodpowiedniejsze jest spiêcie, wtedy welon trzyma siê pewniej. Panie, które robi¹ g³adkie fryzury, decyduj¹ siê na kwiaty b¹dÿ stroiki bez welonu. Wtedy kwiaty i stroiki do w³osów musimy równie zamówiæ w kwiaciarni. Koszt uczesania do œlubu to oko³o 35 z³otych. Fryzjerki jednak ostrzegaj¹, e w niektórych zak³adach za fryzurê œlubn¹ zap³acimy wiêcej ni za zwyk³e uczesanie, mimo e nie koniecznie ró ni s¹ ona od zwyk³ego wyjœciowego uczesania. Weselny pojazd Do œlubu trzeba równie te dojechaæ. Mo na po yczyæ samochód od znajomych, lub rodziny, wtedy odpada nam dodatkowy koszt. Jeœli parze m³odej zale y na bardziej pokazowym pojeÿdzie mo na wypo yczyæ. - Jeœli œlub odbywa siê w Gostyniu, to koszt wynajêcia samochodu wynosi 800 z³otych. Pojazdu nie wypo yczamy w miesi¹cach zimowych mówi Maciej Peda. Wiêc aby do œlubu pojechaæ zabytkowym autem œlub nale y wzi¹æ miêdzy kwietniem a listopadem. Niektóre pary decyduj¹ siê na bryczkê. Koszt takiego pojazdu to oko³o 400 z³otych. Czas na tañce Aby goœcie weselni mieli przy czym potañczyæ, trzeba zap³aciæ od 800 do z³otych. Przed wybraniem zespo³u warto popytaæ znajomych, który wybraæ. Nale y pamiêtaæ, e kapeli trzeba dop³aciæ za dojazd i poprawiny. Ostatnim czasem modne sta³o siê wynajmowanie Dj, co jest o wiele tañsze, gdy ceny kszta³tuj¹ siê od 400 do 900 z³otych. Pami¹tki ze œlubu Ten szczególny dzieñ nale y równie uwieczniæ. Za filmowanie zap³acimy oko³o z³otych. Kopie dla goœci kosztuj¹ oko³o 30 z³otych. Jedn¹ z wa niejszych pami¹tek s¹ zdjêcia. W firmie Foto Iris za profesjonalne wykonie sesji zdjêciowej z 50 ujêciami zap³acimy 400 z³otych. 70 ujêæ kosztuje 500 z³otych. - Zawsze wykonujemy wiêcej ujêæ, ni jest to okreœlone, eby m³odzi mieli z czego wybraæ. Po weselu m³ode ma³ eñstwo siada przed komputerem i wybiera ujêcia. Niektórzy m³odzi ycz¹ sobie, aby zdjêcia by³y w albumie. Wtedy wklejamy, ale trzeba pokryæ koszty albumu, które kszta³tuj¹ siê od 50 do 300 z³ za album. Jeœli jest takie yczenie, zdjêcia dla goœci dowozimy ju na wesele mówi Tomasz Cyprian. Fotograf w koœciele musi wykonaæ minimum 15 zdjêæ, w plenerze równie 15 ujêæ. Mo na zamówiæ sobie album w formie ksi¹ - ki, wtedy zdjêcia nie s¹ wklejane. Taka pami¹tka jest bardzo droga, poniewa kosztuje oko³o z³otych. - M³odzi zazwyczaj s¹ bardzo spiêci i trzeba wymuszaæ uœmiech. M³od¹ parê zawsze ustawiamy tak, aby wypadli jak najkorzystniej. Zdarzaj¹ siê jednak pary wyluzowane, które potrafi¹ pozowaæ, wtedy mo na improwizowaæ dodaje. Na naszym terenie m³ode pary zdjêcia plenerowe wykonuj¹ najczêœciej przy klasztorze, w parku w Grabonogu. - W miesi¹cach zi- mowych trzeba zrezygnowaæ ze zdjêæ plenerowych. Ale istnieje wtedy mo liwoœæ wykonania zdjêæ na przyk³ad w pa³acu w Rokosowie mówi Tomasz Cyprian. Wa ne detale Nale y pamiêtaæ te o innych wa nych szczegó³ach. Najtañsze obr¹czki kosztuj¹ oko³o 400 z³otych. Obecnie modne s¹ dosyæ szerokie, z delikatnym wzorkiem, b¹dÿ ³¹czone bia³e i ó³te z³oto. Alkohol to koszt minimum 13 z³otych na jedn¹ osobê. Zaproszenia i powiadomienia kosztuj¹ oko³o 1 z³otych. Za nakrêtki i naklejki na alkohol zap³acimy 1,50 z³otych na jedn¹ butelk¹. (gabi) WYDATKI PANNY M ODEJ suknia œlubna: kupno: z³ wypo yczenie: 40-70% ceny dodatki: oko³o 200 z³ pantofle: z³ fryzjer od 35 z³ kosmetyczka od 100 z³ bukiet: od 80 z³ WYDATKI PANA M ODEGO garnitur: od 400 z³ frak: od z³ wypo yczenie od 500 z³ smoking: od z³ wypo yczenie od 300 z³ koszula od 60 z³ krawat lub muszka : od 50 z³ buty: z³ obr¹czki: od 400 z³ KOSZTY FORMALNOŒCI op³ata skarbowa w USC: 50 z³ za ceremonie œlubn¹: od 350 z³ organista: oko³o 100 z³ koœcielny: oko³o 100 z³ chór lub wokalista: oko³o 100 z³ nauki przedma³ eñskie: oko³o 40 z³ zapowiedzi: oko³o 200 z³ potrzebne dokumenty od 100 z³ KOSZTY PRZYJÊCIA restauracja: z³ na 100 osób wideofilmowanie: oko³o z³ sesja zdjêciowa: oko³o 500 z³ orkiestra: z³ alkohol: oko³o z³ na 100 osób zimne napoje: oko³o 700 z³ na 100 osób KOSZTY DODATKOWE wynajêcie samochodu: od 250 z³ ubranie koœcio³a i samochodu : od 300 z³ Zaproszenia, naklejki na alkohol: oko³o 150 z³ Razem za skromny œlub na oko³o 100 osób zap³acimy z³. CO NALE Y ZROBIÆ PRZED ŒLUBEM 12-6 miesiêcy przed: - zdecydowaæ, jaki to bêdzie rodzaj œlubu: konkordatowy, cywilny, czy te oddzielne œluby: koœcielny i cywilny, - wybraæ miejsce uroczystoœci - je eli decydujemy siê na œlub koœcielny lub konkordatowy nale y dowiedzieæ siê o terminach nauk przedma³ eñskich, - w przypadku œlubu cywilnego - zorientowaæ siê te wczeœniej jakiego rodzaju formalnoœci nale y za³atwiæ w USC - przygotowaæ wstêpn¹ listê goœci weselnych oraz wytypowaæ œwiadków, - okreœliæ wysokoœæ bud etu jaki przeznaczamy na œlub i wesele. 6 miesiêcy przed œlubem: -podj¹æ ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ miejsca i terminu uroczystoœci oraz skonfrontowaæ swoje ustalenia z w³aœciwym urzêdnikiem USC oraz ksiêdzem, - wybraæ miejsce, w którym odbêdzie siê przyjêcie weselne. Dokonaæ rezerwacji terminu. Przy wyborze miejsca imprezy nale y zwróciæ równie uwagê na mo liwoœæ noclegu dla przyjezdnych goœci, - wybraæ i jeœli jest to konieczne zarezerwowaæ fotografa i firmê która stworzy reporta video z najpiêkniejszego dnia w naszym yciu, - zorientowaæ siê w ofertach zespo³ów muzycznych i dokonaæ rezerwacji. 5 miesiêcy przed œlubem: - wybraæ stroje œlubne, zakupiæ dodatki oraz bieliznê, - ustaliæ ostateczn¹ listê goœci, - wybraæ siê z wizyt¹ do znajomych, których wytypowaliœmy na œwiadków, poinformowaæ ich o naszej decyzji i zapytaæ o zgodê. 4 miesi¹ce przed œlubem: - zarezerwowaæ samochód dla m³odej pary, - zacz¹æ kompletowaæ potrzebne dokumenty. OG OSZENIE 3 miesi¹ce przed œlubem: - zamówiæ zaproszenia œlubne, zamówiæ wizytówki na stó³ oraz karty z podziêkowaniami, które rozeœlemy po uroczystoœci, - zarezerwowaæ transport dla goœci. 2 miesi¹ce przed œlubem: - rozes³aæ zaproszenia - wybraæ i zakupiæ obr¹czki, - ustaliæ przebieg uroczystoœci w koœciele i USC, - panna m³oda powinna umówiæ siê na wizytê u kosmetyczki. 1 miesi¹c przed œlubem - ustaliæ wszystkie szczegó³y przyjêcia weselnego, w tym wystroju wnêtrza, dekoracji sto³ów i menu, - zamówiæ ciasta i tort weselny, - zakupiæ napoje ch³odz¹ce i alkohol - dokonaæ ostatecznych przymiarek strojów œlubnych i wszelkich dodatków. - panna m³oda, powinna zarezerwowaæ termin wizyty u fryzjera i kosmetyczki. Warto równie zacz¹æ odwiedzaæ solarium. - zamówiæ kwiaty: wi¹zankê dla panny m³odej i dla druhny, stroiki do w³osów, butonierki dla pana m³odego i œwiadka. 2 tygodnie przed œlubem - zrobiæ generaln¹ przymiarkê strojów, wraz z fryzur¹ i makija- em. Gdyby coœ nie pasowa³o, bêdzie jeszcze czas na zmianê, - sprawdziæ nades³ane przez goœci potwierdzenia przybycia na uroczystoœæ weseln¹. 1 tydzieñ przed œlubem: - ustaliæ z ksiêdzem i organist¹ szczegó³y przebiegu mszy œwiêtej. Omówiæ przebieg ceremonii z urzêdnikiem USC. 1 dzieñ przed œlubem: - przygotowaæ obr¹czki i potrzebne dokumenty, - wizyta u manicurzystki. Dzieñ Œlubu: - wizyta panny m³odej u fryzjera i kosmetyczki, - zabraæ ze sob¹ dzieñ wczeœniej przygotowane dokumenty i obr¹czki, - pan m³ody nie powinien zapomnieæ odebraæ z kwiaciarni wi¹zanki œlubnej. OG OSZENIA

9 10 I NFORMACJE ycie Gostynia NASI MILUSIÑSCY Zdjêcia: Gabriela Ratajczak, Justyna Kobus Nazywam siê Amelia Wala. Moja mama Joanna urodzi³a mnie 21 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3370 g, a mierzê 53 cm. W domu czeka na mnie tata Rados³aw. Mieszkamy w Gostyniu. Nazywam siê Dariusz Pasieracki. Moja mama Monika urodzi³a mnie 21 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3710 g, a mierzê 54 cm. W domu czeka na mnie tata Damian. Mieszkamy w Stankowie. Mam na imiê Mateusz. Moja mama Magdalena Antkowiak urodzi³a mnie 21 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3450 g, a mierzê 52 cm. W domu czekaj¹ na mnie tata Pawe³ i braciszek Krzysiu. Mieszkamy w Skokówku. Mam na imiê Olgierd. Urodzi³em siê 23 paÿdziernika o godzinie Wa ê 4400 g, a mierzê 54 cm. Moimi rodzicami s¹ Izabela i Wojciech Gruetzmacher. Mieszkamy w Gostyniu. Mam na imiê Marysia. Urodzi³am siê 22 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3330 g, a mierzê 52 cm. Moimi rodzicami s¹ Maria i Leszek Florkowscy. Mieszkamy w Walerianowie. Nazywam siê Kinga Jakubiak. Moja mama Sylwia urodzi³a mnie 23 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3570 g, a mierzê 56 cm. W domu czekaj¹ na mnie tata Jacek i siostra Olga. Mieszkamy w Kunowie. Mam na imiê Rozalka. Urodzi³am siê 23 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3280 g, a mierzê 52 cm. Moimi rodzicami s¹ Katarzyna i Pawe³ Szpruta. Mieszkamy w Czerninie. Nazywam siê Daria Kandzierska. Moja mama urodzi³a mnie 22 paÿdziernika o godzinie Wa ê 2780 g, a mierzê 52 cm. W domu czekaj¹ na mnie tata Dariusz i siostry: Beata i Marzena. Mieszkamy w Czeluœcinie. Nazywam siê Julia Leciejewska. Moja mama Marta urodzi³a mnie 24 paÿdziernika o godzinie Wa ê 5140 g, a mierzê 60 cm. W domu czeka na mnie tata Dominik. Mieszkamy w Stankowie. Mam na imiê Wiktoria. Moja mama Monika Nowak urodzi³a mnie 24 paÿdziernika o godzinie Wa ê 2920 g, a mierzê 52 cm. W domu czekaj¹ na mnie tata Dariusz i bracia: Dawid i Adrian. Mieszkamy w Gostyniu. Jestem synkiem Urszuli i Mariusza Pawlak. Urodzi³em siê 24 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3800 g, a mierzê 55 cm. W domu czeka na mnie siostra Dominika. Mieszkamy w Zalesiu. Mam na imiê Szymon. Urodzi³em siê 25 paÿdziernika o godzinie Wa ê 4000 g, a mierzê 55 cm. Moimi rodzicami s¹ Ewa i Karol Idkowiak. Mieszkamy w Tworzymirkach. Nazywam siê Gabriela Ciesielska. Moja mama Iwona urodzi³a mnie 23 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3090 g, a mierzê 52 cm. W domu czeka na mnie tata Arkadiusz. Mieszkamy w Kosowie. Mam na imiê Piotr. Urodzi³em siê 25 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3720 g, a mierzê 52 cm. Moimi rodzicami s¹ Ewa i Witold Karkosz. Mieszkamy w Daleszynie. Nazywam siê Katarzyna Skrzypczak. Moja mama Kinga urodzi³a mnie 24 paÿdziernika o godzinie Wa ê 2690 g, a mierzê 54 cm. W domu czeka na mnie tata Waldemar. Mieszkamy w Skokówku. Nazywam siê Zuzanna Œmierzcha³a. Moja mama Anna urodzi³a mnie 25 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3650 g, a mierzê 54 cm. W domu czeka na mnie tata Henryk. Mieszkamy w Poniecu. Mam na imiê Igor. Urodzi³em siê 16 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3280 g, a mierzê 53 cm. Moimi rodzicami s¹ Katarzyna i ukasz Hoffmann. Mieszkamy w Gostyniu. Mam na imiê Szymon. Moja mama Agnieszka urodzi³a mnie 25 paÿdziernika o godzinie Wa ê 2710 g, a mierzê 49 cm. W domu czeka na mnie tata Leszek. Mieszkamy w Borku Wlkp. Nazywam siê Antoni Binkowski. Urodzi³em siê 27 paÿdziernika o godzinie Wa ê 3040 g, a mierzê 51 cm. Moimi rodzicami s¹ Ewelina i Karol. Mieszkamy w Bielewie. Jestem Aleksander Szymura. Urodzi³em siê 26 paÿdziernika o godzinie w Poznaniu. Wa ê 2610g i mierzê 49cm. Mamusia to Daria, a tatuœ Marek. Mieszkamy w Gostyniu. OG OSZENIE

10 ycie Gostynia I NFORMACJE 11 PIASKI Rozprasza³a radnych Na urlop marsz? DYREKTOR PRZEDSZKOLA w Piaskach wznosi toast z wójtem RADNI YCZYLI sobie powodzenia w nadchodz¹cych wyborach Po raz ostatni w tej kadencji spotkali siê piaskowscy radni. Uroczysta XL sesja, ze wzglêdu na remont domu kultury, odby³a siê w domu stra aka. I choæ g³ównie dziêkowano sobie za wspó³pracê i egnano siê, nie by³o smutno, a wrêcz przeciwnie. W programie obrad znalaz³y siê podsumowania czteroletniej kadencji przez przewodnicz¹cych komisji. Informowali oni zebranych o tym ile, razy siê spotkali, nad czym dyskutowali i co uda³o im siê zdzia³aæ. I jak to na Piaskach zwykle na sesjach bywa i tym razem by³o gwarno, a przewodnicz¹ca Irena Ró alska musia³a uciszaæ so³tysów. - Panowie so³tysi, proszê o ciszê, bo Ÿle siê czyta - upomnia- ³a podczas sprawozdania Tomasza Gliszczyñskiego, przewodnicz¹cego komisji oœwiaty. - Jest mi to zupe³nie obojêtne, bo przyjdzie czas i sytuacja siê odmieni - stwierdzi³ radny, w odpowiedzi na troskê przewodnicz¹cej. Wiele emocji wzbudzi³o wyst¹pienie Stefana Œl¹skiego, przewodnicz¹cego komisji bud etowej. Przyzna³, e jako radny jest trochê niezadowolony ze stanu dróg w Szelejewie. Zauwa y³, e nie jest to jednak wina gminy lub rajców, ale wy- szych instytucji. - Obiecywali, obiecywali, a pieniêdzy nie dali. Nastêpna kadencja musia³aby pomyœleæ o drogach z w³asnych œrodków - powiedzia³. Dalsza czêœæ przemówienia dotyczy³a ju obrad rady i posiedzeñ komisji, a w³aœciwie podziêkowañ dla przewodnicz¹cej. - Przychodzi³a na sesje przygotowana, na ka d¹ piêknie ubrana, tak, e czasem rozprasza³a nas i zamiast pomyœleæ, radni przygl¹dali siê. Chcia³bym pani podziêkowaæ za sprawne przeprowadzanie obrad. Widaæ by³o, e jest pani z zawodu nauczycielk¹, bo umia³a sobie przewodnicz¹ca z nami poradziæ. Nie raz przeszkadzaliœmy, nie tylko so³tysi. Poradzi³a sobie pani z najgorsz¹ klas¹. Z drugiej strony, gdyby nie so³tysi, sesje by³yby nudne, a tak mia³a pani co robiæ - przyzna³ Stefan Œl¹ski. Radny podziêkowa³ równie Marii Koniecznej, która protoko³owa³a posiedzenia sesji i prowadzi³a biuro rady. - Zapisywa³aœ, co myœmy gadali, protoko³y by³y piêkne i rzetelne. Podczas tej kadencji ró ne by³y rozmowy - nieraz trudne. Mo e by³o tak, czy inaczej, ale rozmawialiœmy i wyprowadzaliœmy porozumienie. Nie by³o niedomówieñ - zauwa y³. Wyst¹pienie radnego pozostali uczestnicy czêsto nagradzali gromkim œmiechem. Stefan Œl¹ski nie zapomnia³ o kwiatach dla Ireny Ró alskiej i Marii Koniecznej. Kadencjê podsumowa³a równie przewodnicz¹ca rady i wójt Zenon Norman. - Zawsze mówi³em: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To by³a najlepsza kadencja od 1990 roku - przyzna³. Omówi³ wszystkie gminne inwestycje realizowane w tym czasie. Jednak i jemu nie uda³o siê unikn¹æ wzruszenia - wójtowi pomyli³y siê kartki przemówienia, czyta³ dwa razy to samo. Kiedy zorientowa³ siê, stwierdzi³, e to sekretarz Wies³aw Glapka, podsuwa z³e kartki. Zebrani odœpiewali Bo e coœ Polskê, wznieœli toast szampanem i zjedli wspóln¹ kolacjê. IZABELA SKORZYBÓT - Wójt obieca³ mi, e wykorzysta nale ny mu urlop wypoczynkowy, ale czy tak zrobi? Nie mam na to wp³ywu. Przewodnicz¹cy nie mo e zmusiæ wójta, czy burmistrza, aby poszed³ na urlop. Sugerowa³am mu to i na tym koniec. Spêdza mi to sen z powiek - przyznaje Irena Ró alska, przewodnicz¹ca Rady Gminy w Piaskach. Wójtowie i burmistrzowie podpisuj¹ umowy o pracê z przewodnicz¹cymi rady gminy. Dlatego to oni powinni przekonywaæ w³odarzy do wykorzystywania urlopów. Z kilku powodów. Je eli nie wykorzystaj¹ go, na koniec kadencji bêdzie siê nale a³ ekwiwalent pieniê ny i to niema³y - zwa- aj¹c na zarobki i iloœæ niewykorzystanych dni urlopowych. Poza tym, zdaniem psychologów, osoby nie odpoczywaj¹ce od obowi¹zków zawodowych, nara one s¹ na pracoholizm, czy wypalenie zawodowe. W sierpniu pisaliœmy, ile dni zaleg³ego urlopu maj¹ w³odarze powiatu gostyñskiego. Obiecywali wówczas, e postaraj¹ siê pójœæ na urlop. Podkreœlali tak- e, i piastuj¹c ich funkcje, trudno jest odpoczywaæ. Nie pozwala im na to nadmiar pracy. Okazuje siê, e starali siê i próbowali. Niektórym siê uda³o, a inni wykorzystali tylko parê dni. Dziœ tak e obiecuj¹, e postaraj¹ siê jeszcze do koñca kadencji, wzi¹æ choæ trochê wolnego. Wówczas najmniej urlopu mia³ burmistrz Pogorzeli Zdzis³aw Kowalczyk - 21dni. I to w³aœnie on od tego czasu nie by³ ani dnia na urlopie. Ró nie wygl¹da tak e sytuacja z ekwiwalentem pieniê nym. Zgodnie z prawem, pieni¹dze powinny byæ zabezpieczone w bud ecie gminy. Jak siê okazuje, niektóre rady z powiatu gostyñskiego, nie uwzglêdni³y takiego wydatku. Widocznie zostawiaj¹ tê sprawê nowej radzie. - Jeœli gminy nie maj¹ zabezpieczonych œrodków, to siê troszeczkê dziwiê. Nie ma adnych w¹tpliwoœci, e wójtom i burmistrzom na koniec kadencji nale y siê ekwiwalent pieniê ny. Koñczy siê stosunek pracy i pieni¹dze musz¹ otrzymaæ. Je eli nie zabezpieczono œrodków, to znaczy, e Ÿle skonstruowano bud et. Jedynie nowa rada przygotuje zmiany, poprzenosi œrodki i wyp³aci. Niewykorzystany urlop, nie mo e te raczej przejœæ na kolejn¹ kadencjê, jeœli wójt, czy burmistrz zostanie ponownie wybrany. Ró - ne s¹ opinie prawne na ten temat. Jednak uczestniczy³em w forum sekretarzy w Poznaniu i doktor Sypniewski wyraÿnie wypowiedzia³ siê, e koñczy siê kadencja, koñczy siê robota i je eli w³odarz nie wykorzysta³ urlopu, to ekwiwalent mu siê nale y - t³umaczy Wies³aw Glapka, sekretarz gminy Piaski. Pisz¹c artyku³ prosiliœmy w ka dej gminie o informacje, ile urlopu ma jeszcze w³odarz, czy zabezpieczono pieni¹dze na ekwiwalent i jakie to s¹ kwoty. Informacji udzielano, aczkolwiek w kilku gminach niechêtnie. Tylko w dwóch przypadkach - w Piaskach i Borku podano kwoty. Natomiast w innych - b¹dÿ nie zabezpieczono pieniêdzy, b¹dÿ t³umaczono, e jeszcze nie wiadomo dok³adnie, jaka kwota bêdzie wyp³acona. A przecie w bud ecie na pewno jest ona wpisana dok³adnie, a nie oko³o. Byæ mo e to ju przedwyborcza nerwówka... Najwiêcej urlopu do wykorzystania pozosta³o burmistrzowi Ponieca, Kazimierzowi Du a³ce, bo a 42. Ju w sierpniu by³ on rekordzist¹ w tej dziedzinie. W bud ecie gminy nie zabezpieczono œrodków na wyp³acenie ekwiwalentu. Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jañczak mia³ zaplanowany wypoczynek w lipcu. Jednak ze wzglêdu na chorobê nie móg³ go wykorzystaæ i pozosta³o mu 26 dni urlopu. Œrodki na wyp³atê ekwiwalentu w wysokoœci oko³o z³otych, tak e nie zosta³y zaplanowane w bud ecie na 2006 rok. - Wójt Piasków nie zdo³a³ w ci¹gu kadencji wykorzystaæ urlopu. I, jak zreszt¹ w poprzednich kadencjach, dostanie pieni¹dze za urlop, po zakoñczeniu pracy - mówi sekretarz Wies³aw Glapka. Aktualnie wójt ma 40 dni urlopu. W bud ecie s¹ pieni¹dze na ekwiwalent z³otych brutto. Jeœli Zenon Norman nie wykorzysta ju ani jednego dnia, dostanie z³otych netto. Jak poinformowa³a nas sekretarz gminy Pêpowo, Urszula Wabiñska, wójt Stanis³aw Krysicki na 20 paÿdziernika mia³ 21 dni zaleg³ego urlopu. Jednak, jak zapewniono, czêœæ wykorzysta w obecnej kadencji. W Pêpowie nie zabezpieczono œrodków na ekwiwalent, poniewa nie przewiduje siê wyp³aty. Burmistrz Pogorzeli ma jeszcze do wykorzystania 21 dni urlopu. - Kadencja burmistrza koñczy siê z chwil¹ zaprzysiê enia nowo wybranego w³odarza, co nast¹pi prawdopodobnie na pocz¹tku grudnia. Jest wiêc jeszcze trochê czasu na wykorzystanie urlopu - zauwa a Piotr Curyk, sekretarz gminy. W bud ecie Pogorzeli zabezpieczone s¹ œrodki na wyp³acenie ekwiwalentu. - Jakie to bêd¹ kwoty, bêdzie wiadomo dopiero po zakoñczeniu kadencji, gdy bêdzie znana iloœæ dni niewykorzystanego urlopu - dodaje sekretarz. adnych pieniêdzy nie zarezerwowano tak e w bud ecie gminy Krobia, choæ burmistrzowi Miros³awowi Walusiowi, pozosta³y 23 dni urlopu. Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy rady miejskiej Andrzej Knebel, kadencja burmistrza koñczy siê dopiero, gdy w³adzê obejmie nowy w³odarz, mo e nawet w grudniu. Do tego czasu burmistrz Waluœ mo e wykorzysta urlop. W gostyñskim magistracie rz¹dzi trzech burmistrzów. Urlop wykorzysta³ tylko jeden z nich - zastêpca ukasz Burkiewicz. Jerzemu WoŸniakowskiemu pozosta³o 35 dni urlopu, a Andrzej Pospieszyñski posiada 14 dni. Zabezpieczono œrodki na ewentualn¹ wyp³atê. Kwota bêdzie uzale niona od liczby dni urlopu, jakie pozostan¹ niewykorzystane w chwili rozwi¹zania stosunku pracy. IZABELA SKORZYBÓT Urlopy sierpieñ paÿdziernik Gostyñ burmistrz Jerzy WoŸniakowski 42 dni 35 dni zastêpca ukasz Burkiewicz 13 dni 0 dni zstêpca Andrzej Pospieszyñski 18 dni 14 dni Krobia burmistrz Miros³aw Waluœ 27 dni 23 dni Piaski wójt Zenon Norman 42 dni 40 dni Pogorzela burmistrz Zdzis³aw Kowalczyk 21 dni 21 dni Poniec burmistrz Kazimierz Du a³ka 53 dni 42 dni Borek Wlkp. burmistrz Marian Jañczak 52 dni 26 dni Pêpowo wójt Stanis³aw Krysicki 31 dni 21 dni

11 12 I NFORMACJE ycie Gostynia Dzicy lokatorzy W Goli, w dawnym budynku stacji PKP, zamieszka³y osoby bezdomne. Nie prowadz¹ awanturniczego ycia i nie przeszkadzaj¹ mieszkañcom wsi, zw³aszcza, e zjawiaj¹ siê na stacji dopiero póÿnym popo³udniem. - Chodzi nam tylko o to, e w budynku jest stary piec, z którego oni korzystaj¹. Jest zniszczony i boimy siê, aby nie dosz³o do tragedii i ludzie ci nie zatruli siê w nocy - mówili mieszkañcy Goli. Dworzec odwiedziliœmy w wieczorem. W œrodku by³a kobieta, jednak nie chcia³a z nami rozmawiaæ. Udawa³a, e jej nie ma. Przez okno zauwa yliœmy sznurek na pranie, reklamówki i lusterko na parapecie. W jednym z okien wisia³y stare firanki. Szczeka³ pies, który mieszka z ludÿmi na stacji. Nie chcieliœmy denerwowaæ dzikich lokatorów, wiêc odjechaliœmy. Od mieszkañców Goli dowiedzieliœmy siê tylko, e na miejscu ju dwa razy by³a policja. Nastêpnego dnia powiadomiliœmy o dzikich lokatorach oœrodek pomocy spo³ecznej i stra miejsk¹ w Gostyniu. Obie instytucje zareagowa³y natychmiast i wys³a³y swoich pracowników. - Pracownicy socjalni oœrodka pomocy w Gostyniu, dotarli niezw³ocznie do Goli, jednak nikogo tam nie zastano - by³ to czwartek 19 paÿdziernika. Skontaktowano siê ze stra ¹ miejsk¹, która wczeœniej ustali³a, kto przebywa na dworcu. Okaza³o siê, e jest to troje mieszkañców powiatu gostyñskiego - z Goli, Wymys³owa i Smogorzewa - informowa³a Teresa Klonowska, kierownik gostyñskiego OPS. Stra miejska wylegitymowa³a lokatorów dworca oraz sprawdzi³a, jak mieszkaj¹. - Na stacji zamieszka³o dwóch panów i pani. W budynku jest czysto, a mieszkañcy nie spo ywaj¹ alkoholu - stwierdzi³ Andrzej Maækowiak, komendant Stra y Miejskiej w Gostyniu. W pi¹tek stra nicy wspólnie z pracownikami OPS ponownie odwiedzili mieszkañców dworca, aby zaproponowaæ im ewentualne formy pomocy. Jednak okaza³o siê, e pomieszczenie jest zamkniête na k³ódkê. Wewn¹trz jest piec i trochê zgromadzonego drewna opa³owego. Tyle stwierdzono przez okno. Nie zastano nikogo na miejscu. - Przeprowadzono rozeznanie wœród s¹siadów, którzy okreœlili, e osoby przybywaj¹ do budynku dopiero póÿnym popo³udniem lub wieczorem. S¹siedzi twierdz¹ te, e bywalcy budynku nie zak³ócaj¹ spokoju - poinformowa³a Teresa Klonowska. Zadecydowano, e stra miejska powiadomi osoby przebywaj¹ce w Goli o planowanej kolejnej wizycie pracowników socjalnych w poniedzia³ek. - Z doœwiadczenia wiemy jednak, e ludzie ci niechêtnie korzystaj¹ z pomocy. Nie oznacza to jednak, e jej nie zaoferujemy - podkreœli³ Andrzej Maækowiak. NA DWORCU ponownie zamieszkali dzicy lokatorzy Stwierdzi³ tak e, e niedawno bezdomni zamieszkali w wykopanym dole przy ulicy Górnej w Gostyniu. Spali na starych materacach i tapczanach. Za dach s³u y³a im rozpiêta folia. Stra miejska i OPS interweniowa³y tam, zw³aszcza, e bezdomnym dokucza³a m³odzie. W poniedzia³ek pracownicy OPS kolejny raz odwiedzili mieszkañców dworca. Ustalono, e jedna z osób jest mieszkañcem gminy Gostyñ. - Z relacji ony wynika, e mê czyzna ten mo e wróciæ do domu. Ma w³asny dochód. Pozosta³e dwie osoby to mieszkañcy gminy Borek i Piaski. Jak stwierdzi³y, ich Ÿród³em utrzymania jest zbieranie puszek i z³omu - informowa³a Teresa Klonowska, kierownik gostyñskiego OPS. Wszystkim lokatorom zaproponowano pobyt w placówkach dla bezdomnych, jednak nie wyra aj¹ na to zgody. - W trakcie wywiadu osoby te nie zg³asza³y potrzeb zwi¹zanych z udzieleniem pomocy przez oœrodek pomocy spo³ecznej. Na pytanie dotycz¹ce dalszego pobytu w budynku dworca - bior¹c pod uwagê nadchodz¹cy okres zimowy, osoby zadeklarowa³y poszukiwanie mieszkania we w³asnym zakresie - mówi³a kierownik. Gostyñski OPS skierowa³ do oœrodków pomocy w Borku i Piaskach wnioski o rozeznanie sytuacji mieszkaniowej, bytowej i rodzinnej lokatorów dworca w Goli oraz ustalenie sposobu wsparcia. O pobycie dzikich lokatorów poinformowano tak e PKP w Poznaniu, zwrócono uwagê na ewentualne zagro enie po- arowe. Przypomnijmy, e nie s¹ to pierwsi lokatorzy dworca w Goli. W 2001 roku kilkanaœcie bezdomnych osób z ca³ej Polski, zamieszka³o tam. Na dworcu mia³ powstaæ oœrodek dla bezdomnych Bajka. Jednak, jak siê okaza³o ludzie ci, zamieszkali na dworcu bez adnej zgody administratora, czyli dyrekcji PKP. Z czasem bezdomni wyprowadzili siê. IZABELA SKORZYBÓT Zbli a siê zima, okres, w którym osobom bezdomnym jest naprawdê ciê ko. Dlatego OPS w Gostyniu, podobnie, jak co roku, opracowuje program dzia³ania w okresie zimowym. Program bêdzie realizowany od listopada do koñca marca roku przysz³ego. W ramach programu znajd¹ siê miêdzy innymi dzia³ania: Monitorowanie sytuacji: - bezdomnych, uzale nionych i przebywaj¹cych w trudnych warunkach mieszkañców Gminy Gostyñ - wspólnie ze Stra ¹ Miejsk¹ - osób starszych, samotnych niepe³nosprawnych - OPS we wspó³pracy ze s³u bami medycznymi Wydawanie ciep³ego posi³ku osobom potrzebuj¹cym: - osobom samotnym, niepe³nosprawnym: Dom Dziennego Pobytu-Polna 72 - osobom doros³ym uzale nionym i niezaradnym yciowo: codziennie równie w niedzielê i œwiêta - dla dzieci w szkole - Wydawanie produktów ywnoœciowych w Banku ywnoœci Praca z ludÿmi uzale nionymi jako grup¹ najbardziej zagro on¹ w okresie zimowym poprzez: - umo liwienie skorzystania z prysznica w Œrodowiskowym Domu Samopomocy - umo liwienie skorzystania z us³ug pralni miejskiej - koszty poniesie OPS - zaopatrzenie w odzie i obuwie zimowe - Stacja Socjalna prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej lub pomoc OPS Zabezpieczanie schronienia osobom bezdomnym - kobiety z dzieæmi - Bonifraterski Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach-Marysinie - mê czyÿni - schronisko w Gostyniu lub inne placówki Ponadto: - œwiadczenie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i niepe³nosprawnych codziennie od godz. 6 do 22-giej tak e w sobotê i niedzielê. - zorganizowanie Wigilii dla bezdomnych i samotnych - OPS we wspó³pracy ze stowarzyszeniem Ja Te Pomagam - akcje zbiórki ywnoœci w du ych sklepach - paczki ywnoœciowe dla rodzin - OPS we wspó³pracy ze stowarzyszeniem Ja Te Pomagam i Bankiem ywnoœci PKPS DZIENNIKARZ INTERWENIUJE tel Podrzucaj¹ œmieci Podczas ostatniej sesji rady gminy w Piaskach, wójt postanowi³ kolejny raz wróciæ do sprawy przep³ywomierza, który mia³ liczyæ œcieki sp³ywaj¹ce do gostyñskiej oczyszczalni z gminy Piaski. Wiele razy opisywaliœmy ten temat na ³amach naszego tygodnika. Tym razem Zenon Norman odniós³ siê do ostatniego artyku³u, który zamieœciliœmy w poprzednim numerze. - Znowu w Gostyniu chc¹ za³o yæ licznik na naszej granicy. Na pewno czytaliœcie o propozycji pana Kamiñskiego. Znowu chce licznik montowaæ i wielce siê cieszy z tego, e pan Adamski z wodoci¹gów jest nieudolny, PIASKI IZABELA SKORZYBÓT Stan parku - lasu i placu zabaw przy ulicy Starogostyñskiej w Gostyniu opisywaliœmy nie raz. Mieszkañcy pobliskiego Po- egowa zwracali siê ju do naszej redakcji z proœb¹ o interwencjê w sprawie niszczonych tam huœtawek. Zosta³y naprawione. Po³o ony w odleg³ym zak¹tku miasta park, odwiedzaj¹ mieszkañcy ca³ego Gostynia. Okazuje siê jednak, e nie tylko w celach rekreacyjnych, o czym poinformowa³ nas Czytelnik. - By³em sobie wczoraj na spacerku w lasku na Po egowie! Porazi³ mnie ba³agan - kopy œmieci i przepe³nione kosze! Mieszkañcy tego osiedla widaæ chc¹ oszczêdziæ na wywozie œmieci, bo wypchane torby odpadów ustawiaj¹ ko³o koszy miejskich - zbyt ju zapchanych innymi siatkami ze œmieciami, eby wetkn¹æ tam choæby papierek. A smród? Przechodz¹c obok takiego kosza - rozstawionego œrednio, co 300 metrów - mo na omdleæ - opisuje swoje wra enia. Czytelnik zabra³ dziecko z parku. Odchodz¹c spotka³ kobietê, która nios³a torbê odpadów. Zwróci³ jej uwagê, e nie powinna wyrzucaæ œmieci komunalnych do pojemników miejskich - odpowiedzia³a, e wszyscy to robi¹ i posz³a dalej. Sprawdziliœmy jak wygl¹da teren parku. Okaza³o siê, e w ubieg³ym tygodniu las by³ posprz¹tany. Kosze by³y w³aœciwie puste, na trawie nie le a³y odpady. S³u by komunalne sprz¹taj¹ teren regularnie. Jednak miasto swoje, a mieszkañcy swoje. Jak informuje komendant gostyñskiej stra y miejskiej, sytuacje wyrzucania œmieci z gospodarstw domowych do koszy publicznych, s¹ bardzo czêste. Oczywiœcie nie wolno tego robiæ - zakazuje tego Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta i Gminy Gostyñ : Zabrania siê wyrzucania do tych koszy odpadów pochodz¹cych z obiektów dzia³alnoœci gospodarczej lub odpadów komunalnych pochodz¹cych z prywatnych posesji. Zgodnie z przepisami, w³aœciciele posesji zobowi¹zani s¹ do podpisania umowy o wywóz odpadów, powinni tak e je segregowaæ. Stra - nicy miejscy wiedz¹ jednak doskonale, e mieszkañcy nie przestrzegaj¹ prawa. Nagminnie wrzucaj¹ swoje œmieci do koszy miejskich, próbuj¹c w ten sposób chyba zaoszczêdziæ pieni¹dze - zmniejszyæ iloœæ wywo- onych odpadów ze swoich posesji. Takie postêpowanie mo e skoñczyæ siê na³o eniem mandatu w wysokoœci od 20 z³otych do 500 z³otych. W ostatnim czasie stra nicy ustalili dwie osoby, które podrzuca³y œmieci. Ukarano je mandatami. Czêsto stra nicy tylko pouczaj¹ domniemanych ba- ³aganiarzy. Musz¹ bowiem udowodniæ, czyje s¹ to œmieci, a wiêc najlepiej przy³apaæ na gor¹cym uczynku. A jest to trudne zadanie. Stra nicy obserwuj¹, czy mieszkañcy przestrzegaj¹ regulaminu i twierdz¹, e raczej nie umknie ich uwadze, jeœli kosze bêd¹ notorycznie zape³niane workami ze œmieciami. Warto tak e, abyœmy, tak jak nasz Czytelnik, zwracali uwagê na podobne sytuacje i zg³aszali je funkcjonariuszom. (iza) Jak wójt z burmistrzem œcieki mierzyli i tak dalej, a pan Kamiñski na wszystkim siê zna - mówi³. Wójt stwierdzi³, e licznik proponowany przez gostyñskiego radnego Zdzis³awa Kamiñskiego, by³ ju za³o ony. - I co by³o? Ja osobiœcie z burmistrzem mierzyliœmy te œcieki i badaliœmy, ile ten licznik liczy, a ile wywozimy beczkowozów. I ten licznik Ÿle mierzy. Prosi³bym pani¹ redaktor o wyprostowanie tego cz³owieka, pana Kamiñskiego. Proponowany przez niego licznik mo e byæ za³o ony w budynku mieszkalnym, ale nie tam, gdzie œcieki s¹ liczone dla spo³eczeñstwa, dla gminy - powiedzia³. (iza)

12 ycie Gostynia I NFORMACJE 13 KROBIA Wspó³dzia³anie z mieszkañcami SEBASTIAN CZWOJDA (z lewej) i Marian Kaczmarek Rodzina, dialog, praca - to has³o wyborcze Sebastiana Czwojdy - kandydata na burmistrza niezale nego KWW Krobia Nasza Ma³a Ojczyzna. Jak mówi³ na spotkaniu z mieszkañcami Su³kowic, przy stworzeniu warunków dla rozwoju gminy, potrzebne jest zaanga owanie i kreatywnoœæ mieszkañców. - Zale y mi na wspó³dzia³aniu ze spo³eczeñstwem przed podjêciem decyzji, która dotyczy mieszkañców, abyœcie pañstwo mogli siê wypowiedzieæ, wskazaæ b³êdy tej osobie, która chce podj¹æ decyzjê. Warto rozmawiaæ z ludÿmi - mówi³ kandydat na burmistrza. Za³o enia programowe Komitetu dok³adnie przedstawi³ Marian Kaczmarek - pe³nomocnik komitetu Sebastiana Czwojdy. - Nie chcemy staæ biernie, chcemy w³¹czyæ siê w proces tworzenia naszej lokalnej, ma- ³ej ojczyzny, jak¹ stanowi przestrzeñ wyznaczona przez nasze miejsce zamieszkania i najbli - sze struktury spo³eczne - podkreœli³. Zaznaczy³, e w bezpartyjnym komitecie znajduj¹ siê ludzie o ró nych pogl¹dach, ró - nym doœwiadczeniu yciowym, stawiaj¹cy sobie za wspólny cel realizowanie wizjê gminy, w której najwa niejszy jest cz³owiek, w której w³adza s³ucha potrzeb mieszkañców i stara siê je realizowaæ, która nie jest obojêtna na ludzkie tragedie yciowe. Do zadañ priorytetowych Komitetu nale y zwiêkszenie nak³adów na drogi i kanalizacjê, poprzez wykorzystanie w maksymalnie mo liwym stopniu œrodków zewnêtrznych, spoza gminnego bud etu, miêdzy innymi œrodków unijnych. Budowa pe³nej obwodnicy miasta - to kolejne za³o enie programowe tego kandydata na burmistrza. - To zadanie bez rozwi¹zania kwestii Gostynia trudno bêdzie zrealizowaæ. Je eli natomiast powstanie okrojona obwodnica z rondem w centrum miasta, to stracimy szansê na pe³n¹ obwodnicê i prawdopodobnie ju inwestycja nie wróci. Bêdê próbowa³ robiæ coœ w tym wzglêdzie - zapewni³ Sebastian Czwojda. Obecni na spotkaniu mieszkañcy Su³kowic narzekali na obs³ugê w Urzêdzie Miejskim w Krobi. - Bardzo przykre jest to, e po wejœciu do urzêdu czujê siê intruzem. Trudno tam o cokolwiek dopytaæ - mówi³a jedna z kobiet. I na ten problem kandydat na burmistrza ma zamiar znaleÿæ rozwi¹zanie, chocia by poprzez uruchomienie punktu obs³ugi interesanta, gdzie klient magistratu w jednym miejscu móg³by uzyskaæ pomoc w napisaniu pisma oraz informacje, dotycz¹ce potrzebnych dokumentów. To wi¹ e siê z wprowadzeniem przejrzystych regu³ we wgl¹dzie do informacji publicznej oraz umo liwieniem szybkiego dostêpu do informacji rolniczych. - Nie mo e byæ takiej sytuacji, e nie ma cz³owieka w administracji samorz¹dowej, który nie zajmuje siê sprawami wydatkowania po³owy bud etu. To musi byæ analizowane, wtedy ³atwiej bêdzie okreœliæ, gdzie szukaæ oszczêdnoœci - informowa³ kandydat na burmistrza. Racjonalne wydatkowanie œrodków gminnych na oœwiatê ma wi¹zaæ siê z utworzeniem zespo³u administracyjno-ekonomicznego obs³ugi szkó³. Sebastian Czwojada bierze te pod uwagê budowê sali w Starej Krobi, modernizacjê boisk sportowych, powo³anie gminnej rady sportu, aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw mieszkañców, rad so³eckich, maj¹cych na celu dobro gminy. Mówiono te o nawi¹zaniu wspó³pracy z organizacjami, wspieraj¹cymi skuteczne pozyskiwanie œrodków unijnych, o tworzeniu wspólnych, partnerskich projektów z gminami i powiatem oraz wieloletniego planu rozwoju sieci drogowej we wspó³pracy z powiatem, województwem. Za³o enia programowe Komitetu dotycz¹ równie wspierania przedsiêbiorczoœci i lokalnej aktywnoœci gospodarczej oraz powstania terenów inwestycyjnych, umo liwiaj¹cych rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci. (AgFa) Puder na zmarszczki Spotkanie przedwyborcze dla mieszkañców z kandydatk¹ na burmistrza Gostynia Monik¹ Sikor¹ oraz kandydatami do Rady Powiatu Gostyñskiego, zorganizowa³ Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci. Prezentacja odby³a siê w œrodowy wieczór w fundacji Absolwent i mia³a kameralny klimat. Dopisali startuj¹cy na radnych powiatowych, mieszkañców by³o niewielu. Ka dy z kandydatów opowiedzia³ kilka s³ów o sobie. - Dzia³amy, jako grupa. Jednoczymy siê wokó³ programu stworzonego w maju, kiedy to zdiagnozowaliœmy sytuacjê w powiecie. Razem myœlimy, w jakim kierunku powiat powinien siê rozwijaæ. Oczywiœcie, jeden cz³owiek sam nic nie zrobi, dlatego gromadzimy nasze doœwiadczenie i dzielimy siê umiejêtnoœciami - mówi³a El ebieta Palka, starosta gostyñski. Wœród kandydatów ugrupowania znaleÿli siê miêdzy innymi nauczyciele, prywatni przedsiêbiorcy, ekonomiœci. Miejsca na liœcie nale ¹ te do kilku kobiet. Ka da z osób, jeœli zosta³aby radnym powiatowym, ma wyznaczon¹ przez siebie dziedzinê, w której chcia³aby dzia³aæ. - Mo emy byæ lewicowi, czy prawicowi, ale powiat, czy gmina jest jedna - stwierdzi³ jeden z uczestników. Kandydatka na burmistrza - Monika Sikora, równie opowiedzia³a o sobie i yciu zawodowym. Podkreœli³a, e do tej pory nie by³a zwi¹zana z adn¹ opcj¹ polityczn¹, ani z polityk¹, choæ obecnie kandyduje poparta przez komitet Lewica i Demokraci. - Polska rzeczywistoœæ, jaka jest, wiemy. Mimo tak wysokich kwalifikacji zawodowych, mimo e jest to region rolniczy, szuka³am pracy, ale nie otrzyma³am jej. Myœlê, e GOSTYÑ Dodatkowe miejsca Na wniosek jednego z komitetów wyborczych burmistrz Gostynia zdecydowa³ o wyznaczeniu kolejnych miejsc na terenie gminy, gdzie mo na rozwieszaæ plakaty wyborcze. Zgodnnie z jego decyzj¹ plakaty mo na wieszaæ na drzewach i lampach przy drogach i ulicach gminnych, z wy- ³¹czeniem terenu zielonego w centrum rynku. - Przypominamy równie, e urz¹dzenia og³oszeniowe i plakaty wyborcze nale y umieœciæ na trwa³ych noœnikach w sposób nie utrudniaj¹cy ruchu ko³owego i pieszego oraz umo liwiaj¹cy ich ³atwy demonta, poprzez przymocowanie opaskami - mówi Dorota Ho³oga, naczelnik wydzia³u spraw obywatelskich w gostyñskim magistracie. Nadzór nad prawid³owoœci¹ umieszczania urz¹dzeñ og³oszeniowych, plakatów i hase³ wyborczych na terenie gminy Gostyñ sprawuje Stra Miejska. przypominamy liste miesjc, gdzi mo na bezp³atnie umieszczaæ plakaty: rynek, skwer przy Ratuszu, teren przy targowisku i parkingu na ul. ¹kowej, deptak - ul. 1 Maja, skwer: ul. Strzelecka - ul. Powstañców Wlkp., plac Karola Marcinkowskiego, plac zabaw: ul. Leszczyñska - ul. Parkowa. (hh) MONIKA SIKORA (z lewej) i starosta El bieta Palka ZAPREZENTOWALI SIÊ kandydaci do rady powiatu w Polsce, nawet tutaj w regionie, niewa ne s¹ kwalifikacje, to co cz³owiek potrafi robiæ, ale czyje ma poparcie - mówi³a kandydatka na burmistrza Gostynia. Przyzna³a, e chcia³aby swoj¹ wiedzê wykorzystaæ do wy szych celów. Zapytana o najwa niejsze zadanie, jakie stoi przed gmin¹ Gostyñ, wskaza³a budowê obwodnicy. Przyzna³a, e to inwestycja d³ugoplanowa, wi¹ ¹ca siê z ogromnymi kosztami. - Ktoœ móg³by zarzuciæ, e tak naprawdê to sprawa generalnej dyrekcji dróg krajowych i wojewódzkiego zarz¹du dróg. Jednak my musimy przygotowaæ odpowiednie zaplecze. Zaj¹æ siê wyznaczeniem terenu. To, e w tej chwili naprawiane s¹ drogi w Gostyniu, to jest taki mo na powiedzieæ puder na zmarszczki. Miasto po³o one jest na torfowiskach i za kilka lat to, co w tej chwili naprawiamy, niestety bêdzie w punkcie wyjœcia - stwierdzi³a kandydatka. Podczas spotkania zaprezentowa³o siê równie kilku kandydatów na radnych miejskich w gminie Gostyñ. (iza) Lampy dla Daleszyna Rozstrzygniêto kolejny przetarg na ostatni etap budowy oœwietlenia ulicznego na terenie gminy Gostyñ, realizowany w roku Tym razem przedmiotem przetargu nieograniczonego by³a budowa oœwietlenia we wsi Daleszyn. Podobnie jak w poprzednich przetargach, najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³o Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe WAT Marian Rzepecki z Garzyna. Do przetargu przyst¹pi³o dwóch wykonawców. Firma z Garzyna zaoferowa³a za wykonanie robót najni sz¹ kwotê ,26 z³. Termin wykonania prac to 50 dni od podpisania umowy. (red) GOSTYÑ Pieni¹dze na drogê Gmina Gostyñ otrzyma³a wsparcie na przebudowê drogi gminnej w miejscowoœci Ostrowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUN- TERPART FUND. W imieniu gminy Gostyñ, umowê kredytu inwestycyjnego, na kwotê ,00 z³, z Bankiem Ochrony Œrodowiska, podpisa³ zastêpca burmistrza Gostynia Andrzej Pospieszyñski oraz skarbnik Hanna Marcinkowska. Koszt ca³ej przebudowy to ,27 z³. Inwestycja zostanie wsparta dotacj¹ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokoœci ,00 z³. Przebudowa drogi zakoñczy siê w ostatnim dniu paÿdziernika 2006 r. (red)

13 14 I NFORMACJE ycie Gostynia Niezwyk³e imiona Wybór imienia dla dziecka wi¹- e siê z rozstrzygniêciem problemu: Czy wa ne s¹ opinie spo³eczne, czy wy³¹cznie prywatne yczenia? Chyba warto zadbaæ o to, aby dziecko dobrze czu³o siê ze swoim imieniem i nie wstydzi³o siê go. Ale jak wybraæ najbardziej odpowiednie imiê dla swojego dziecka? Mo e wyró niæ go z t³umu i obdarowaæ oryginalnym, niepowtarzalnym imieniem? Dzisiaj rodzice czêsto s¹ oburzeni, gdy w urzêdzie stanu cywilnego spotykaj¹ siê z odmow¹ wpisania imienia dziecka do akt. Urzêdy te kieruj¹ siê przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 roku. Zgodnie z nimi urzêdnik stanu cywilnego odmawia przyjêcia oœwiadczenia rodziców o wyborze dla dziecka imienia oœmieszaj¹cego lub nieprzyzwoitego, wiêcej ni dwu imion, imienia w formie zdrobnia³ej oraz takiego, które nie pozwala odró niæ p³ci dziecka. Rodzice dziecka mog¹ w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty sporz¹dzenia aktu urodzenia z³o yæ kierownikowi urzêdu stanu cywilnego pisemne oœwiadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporz¹dzania. W urzêdach stanu cywilnego znajduje siê tak e wykaz imion u ywanych w Polsce. Chocia rodzice chcieliby nadaæ swym córeczkom imiona Miriam, Holly, Molly nie zyskaj¹ akceptacji Komisji, ani przyzwolenia urzêdu, gdy zgodnie z przepisami i zaleceniami, wszystkie imiona eñskie powinny koñczyæ siê na samog³oskê a. Pojawienie siê i popularnoœæ pewnych imion zawdziêczamy dziœ telewizji i filmom. W zwi¹zku, z czym na wniosek rodziców do wykazu imion wprowadzono wiele nowych, które swój rodowód w polszczyÿnie zawdziêczaj¹ w³aœnie filmom. W ten sposób w wykazie znalaz³a siê Isaura (bohaterka serialu telewizyjnego Niewolnica Isaura ), Sabrina (z angielskiego serialu Sabrina - nastoletnia czarownica. ), i Telesfor (z audycji telewizyjnej Pora na Telesfora ). Tê rolê, jak¹ pe³ni dziœ telewizja i kino w szerzeniu i propagowaniu obcych imion, kiedyœ mia³a literatura. To w³aœnie Adamowi Mickiewiczowi zawdziêczaj¹ swoje powodzenie Gra yna, Aldona i Konrad, Stanis³aw Moniuszko upowszechni³ Halinê, Henryk Sienkiewicz spopularyzowa³ Danutê, Zbigniewa, Aleksandrê, Barbarê oraz Andrzeja. Warto dodaæ, e niektóre z tych imion by³y wymyœlone przez pisarzy. Oczywiœcie, rodzice nadaj¹c dziecku imiê kieruj¹ siê czasami mod¹, sympati¹ do ulubionej aktorki czy fascynacj¹ bohaterem literackim. W Wielkopolsce istnieje przes¹d, e nie chrzci siê dzieci imionami rodziców w przekonaniu, e mog³oby to spowodowaæ przedwczesn¹ œmieræ, za to dzieci doœæ czêsto otrzymuj¹ imiona po dziadkach. Istnieje te zwyczaj nadawania imienia tego œwiêtego, w którego dniu dziecko przysz³o na œwiat. Jakie imiona króluj¹ wœród mieszkañców powiatu gostyñskiego? Czy rodzice wybieraj¹ dla swych pociech imiona bardzo oryginalne, niezwyk³e? Z tym pytaniem zwróciliœmy siê do kierowniczki Urzêdu Stanu Cywilnego w Gostyniu Hanny Matyli, która poinformowa³a, e mieszkañcy powiatu gostyñskiego powoli wracaj¹ do nadawania dzieciom zwyczajnych, typowo polskich imion. - W tym roku i ubieg³ym, najczêœciej pojawiaj¹ce siê imiona ch³opców to: Jakub, Kacper, Miko³aj, Wiktor, Nikodem. Natomiast dziewczynki najczêœciej otrzymywa³y imiona takie jak: Oliwia, Julia, Wiktoria, Nikola - mówi urzêdniczka. Ojciec dziewczynki o imieniu Nawojka powiedzia³, e ma³a otrzyma³a takie imiê, poniewa mia³o byæ ono oryginalne i œwietnie pasuje do jej charakteru. - Znalaz³em je, po d³ugich poszukiwaniach, w opracowaniach profesora Józefa Bubaka w Ksiêdze naszych imion. Tak nam siê spodoba³o, e Nawojka zosta³a w³aœnie Nawojk¹ - opowiada dumny ojciec. - Nawojka by³a pierwsz¹ kobiet¹, która rozpoczê³a studia na Akademii Krakowskiej. Poniewa ówczesne przepisy zabrania³y przyjmowania kobiet w poczet studentów, Nawojka rozpoczê³a studia jako piêtnastoletni Jakub, syn Dominika. Po trzech latach studiów przed egzaminem koñcowym zosta- ³a zdemaskowana i postawiona przed s¹dem rektorskim. Zaraz potem wst¹pi³a do klasztoru, gdzie prowadzi³a naukê nowicjatu - doda³ dziadek dziewczynki. Od czwartku Nawojka jest starsz¹ siostr¹ dziewczynki, któr¹ rodzice nazwali Dobrochna. W Krobi mieszka Longina Rosik. - Otrzyma³am takie imiê, poniewa podoba³o siê ono mojej matce, ale dlaczego w³aœnie to, a nie inne, to nie wiem. Zdrobniale nazywano mnie Loni¹. W Krobi tak e mieszkaj¹ bracia Zefirn i Ekspedyt. - To ojciec nada³ nam te imiona. Wraz z matk¹ s¹ niezwyk³ymi rodzicami i mo e w³aœnie dlatego mamy niezwyk³e imiona - dodaje Zefiryn z uœmiechem. Swoim rzadkim imieniem mo e tak e pochwaliæ siê Gracjan Michalski z Gostynia. - Kiedy by³am w ci¹- y wszystko wskazywa³o na to, e bêdziemy mieæ dziewczynkê - opowiada mama Gracjana. - Ale los sp³ata³ nam figla i urodzi³ siê syn. Byliœmy bardzo szczêœliwi i postanowiliœmy nadaæ mu niezwyk³e imiê. Po d³ugich rozwa aniach podjêliœmy decyzjê, e nazwiemy synka Gracjan, poniewa jest to oryginalne imiê. Janina Górska psycholog dzieciêcy uwa a, e imiê ma jakiœ wp³yw na ycie, okreœla charakter, decyduje o losie. - Wybór niezwyk³ego imienia, w pewien sposób mo e okreœlaæ charakter dziecka. Spotka³am siê z takimi imionami jak Eugena i Rafia i tym dzieciom by³o ciê ko przystosowaæ siê do pewnych sytuacji i ich imiona by³y w³aœnie jedn¹ z przyczyn, nie g³ówn¹, ale poœredni¹. W szkole, zw³aszcza podstawowej, takie imiona a prosz¹ siê o przekszta³cenie i wyœmianie. Rodzice nadaj¹ niezwyk³e imiê dziecku, bo chc¹ aby uda³o mu siê osi¹gn¹æ w yciu to, czego rodzicom siê nie uda³o. Trzeba mieæ na uwadze, e ka de silenie siê na pewn¹ oryginalnoœæ wi¹ e siê ciê arem, który nie ka dy mo e udÿwign¹æ - odpowiada psycholog. (Paula) GRACJAN NAWOJKA Dla osób, które oczekuj¹ przyjœcia na œwiat swojego maluszka lub borykaj¹ siê z wyborem odpowiedniego imienia, zamieszczamy kilka propozycji rzadkich imion wraz z datami imienin: Beatrycze 29.VII, Benita 14.VI, Bo ydar 9.V, D¹brówka 15.I, Delfina 26. IX, Erwin 19. I, Fabian 20.I, Flora 24.XI, Gawe³ 16.X, Ida 13.IV, Kasjan 3.XII, Marcjan 17. IV, Mirabela 27. IX, Nadzieja 15.V, Rufin 7.IV, Tymon 19.IV. Wspomnienie o Boguchwale O tym, dlaczego Boguchwa³ Andrzejewski nie zosta³ Bogusiem opowiedzia³a jego siostra Maria Jó wiak, poniewa on nie yje. - Kiedy brat siê urodzi³, rodzice mieszkali w Brzesku Nowym, by³o to w czasie wojny. Ojciec na upamiêtnienie miejsca gdzie mieszkali postanowi³, e brat bêdzie nosi³ imiê rozpoczynaj¹ce siê na B. Dlaczego nie zosta³ Bogdanem? Nie wiem, ale wiem, e by³ bardzo dumny ze swego imienia. Zw³aszcza, kiedy sta³ siê doros³ym mê czyzn¹, bo nikt nie mia³ takiego samego. Czasami bywa³ te z³y, e nie ochrzczono go jako Bogdana, bo urzêdnicy by siê wtedy nie mylili, co czêsto robili, a co go strasznie z³oœci³o - mile wspomina siostra. - Jak by³ ma³y nazywaliœmy go Bogusiem, ale kiedy dorós³ z Bogusia zrobi³ siê Bob - dodaje. W Rajdzie szlakiem Powstanie Wielkopolskiego 20 i 21 paÿdziernika wiê³o udzia³ 99 uczniów z terenu gminy Poniec. Organizatorami by³y ponieckie szko³y oraz Szczep Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Przypomniano m³odzie- y zas³ugi pp³k Bernarda Œliwiñskiego, jednego z dowódców Powstania Wielkopolskiego, który jest równie patronem ponieckiego gimnazjum i Szczepu ZHP. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu wziêli udzia³ w marszu do miejsc zwi¹zanych z Bernardem Œliwiñskim, gdzie z³o yli wi¹zanki i zapalili znicze. Kwiaty zosta³y równie z³o one pod œcian¹ ratusza, gdzie znajduje siê wmurowana tablica o³nierzom Baonu Ponieckiego Powstania Wielkopolskiego 1919/19. Po g³ównych uroczystoœciach odby³a siê dyskoteka. W drugim dniu dru yny pokona³y 8 kilometrowy szlak walk powstañczych. Odwiedzili miejsca wa ne w Poniecu i okolicznych wsiach. Ka - da z dru yn musia³a wykonaæ przygotowane zadania sprawnoœciowe. Na zakoñczenie rajdu uczestnicy zapoznali siê z zasadami udzielania pierwszej pomocy przygotowanym przez stra- aków. Nastêpnie wy³oniono zwyciêskie dru yny, które otrzyma³y upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymali równie pami¹tkowe plakietki oraz dyplomy. (gabi) Wyniki wspó³zawodnictwa rajdowego: I miejsce: dru yna An-alfa-beta z klasy IIc wraz z wychowawc¹ Ros³aw¹ Kêdziersk¹, II miejsce: dru yna Terminatorzy z klasy IIa wraz z wychowawc¹ Tomaszem Wojciechowskim, III miejsce: dru yna 6 DH im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego wraz z dru ynow¹ Ann¹ Kêdzior¹.

14 20 ycie Gostynia Do³o ¹ do jajek, kur i indyków W zwi¹zku z wyst¹pieniem w krajach Unii Europejskiej, w tym równie i w Polsce, wysoce zjadliwej ptasiej grypy (H5N1), powa nie zawaha³a siê stabilizacja na rynku drobiu i jaj. W wyniku utraty zaufania konsumentów do miêsa drobiowego i jaj, nast¹pi³ znaczny spadek popytu i cen, co w konsekwencji spowodowa³o poniesienie przez sektor drobiarski strat finansowych w okresie od paÿdziernika 2005 roku do kwietnia 2006 roku. Zgodnie z rozporz¹dzeniem komisji europejskiej Polska znalaz³a siê na liœcie pañstw uprawnionych do zastosowania nadzwyczajnych œrodków wsparcia. W ramach tych przedsiêwziêæ polskim producentom miêsa drobiowego i jaj przyznawana bêdzie pomoc finansowa z tytu³u zniszczenia jaj wylêgowych kaczych, gêsich i kur miêsnych, przetworzenia w celach spo ywczych lub niespo ywczych jaj wylêgowych kur miêsnych lub kur nieœnych ogólnou ytkowych oraz uboju kur miêsnych przed up³ywem ich 58 tygodnia ycia (tzn. na co najmniej 6 tygodni przed koñcem technologicznego Wkrótce wyp³ata Jak zapewnia Iwona Musia³, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystko jest ju przygotowane do tegorocznej kampanii wyp³at dop³at bezpoœrednich. - Agencja rozpoczê³a ju naliczanie p³atnoœci oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Na konta blisko 1,472 mln rolników trafi ponad 7,8 mld z³ - informuje rzecznik. W pierwszej kolejnoœci decyzje w sprawie przyznania p³atnoœci otrzymaj¹ producenci rolni, którzy z³o yli wnioski w powiatach objêtych klêsk¹ suszy. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, p³atnoœci bezpoœrednie s¹ przyznawane po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli. Ich wyp³aty na rachunki bankowe rozpoczn¹ siê 1 grudnia 2006 r. (HD) okresu produkcji, pod warunkiem nie wprowadzenia przez ten okres do pomieszczeñ inwentarskich kolejnych ptaków). Na wsparcie mog¹ liczyæ te producenci, którzy pozostawili pomieszczenia inwentarskie, w których s¹ utrzymywane brojlery kurze lub indyki rzeÿne bez obsady ptakami przez okres powy ej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, poprzedzaj¹cy wprowadzenie do tych pomieszczeñ kolejnych ptaków. Limity iloœciowe jaj wylêgowych, ubitych kur oraz metrów kwadratowych, jakie mog¹ zostaæ objête pomoc¹ z tytu³u nadzwyczajnych œrodków wsparcia zosta- ³y œciœle okreœlone w rozporz¹dzeniu. W przypadku brojlerów kurzych rekompensata przys³uguje za ³¹czny okres 6 pe³nych tygodni powy ej 3 tygodni (tzw. przestoju sanitarnego, podczas których pomieszczenia inwentarskie zosta³y wy³¹czone z produkcji i do których w ww. okresie nie wprowadzono kolejnych ptaków). Natomiast w przypadku indyków - za okres 4 pe³nych tygodni. Pomoc z tytu³u nadzwyczajnych œrodków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj wyp³acona zostanie przez Agencjê Rynku Rolnego do 31 grudnia 2006 r. i bêdzie finansowana w 50 % z bud etu UE. (HD) LIMITY ILOŒCIOWE, JAKIE MOG ZOSTAÆ OBJÊTE POMOC Z TYTU U NADZWYCZAJNYCH ŒRODKÓW WSPARCIA: 1) w przypadku utylizacji jaj wylêgowych: szt. jaj wylêgowych kur miêsnych, szt. jaj wylêgowych kaczych, szt. jaj wylêgowych gêsich, 2) w przypadku przetworzenia jaj wylêgowych: szt. jaj wylêgowych kur miêsnych ze stad rodzicielskich, szt. jaj wylêgowych kur miêsnych ze stad prarodzicielskich, szt. jaj wylêgowych kur ogólnou ytkowych ze stad rodzicielskich, 3) w przypadku uboju kur miêsnych szt. 4) w przypadku pozostawienia bez obsady ptakami pomieszczeñ inwentarskich: m 2 w odniesieniu do brojlerów kurzych, m 2 w odniesieniu do indyków rzeÿnych. Stawki p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych za 2006 r. wynosz¹: Jednolita P³atnoœæ Obszarowa - 276,28 z³/ha Uzupe³niaj¹ce P³atnoœci Obszarowe - inne roœliny - 313,45 z³/ha Uzupe³niaj¹ce P³atnoœci Obszarowe do powierzchni uprawy chmielu - 962,75 z³/ha Obowi¹zuj¹cy w 2006 r. kurs wymiany euro wynosi 3,9713 z³. Limity na kredyty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyska³a zgodê na zwiêkszenie o 545 mln z³ limitu dla preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w 2006 r. Dziêki temu banki bêd¹ mog³y udzieliæ kredytów na ³¹czn¹ kwotê 3,045 mld z³. - Decyzjê tak¹ podjê³o Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z powodu wyczerpywania siê przyznanego bankom limitu. Umo liwi¹ one udzielenie kredytów na poziomie o ok. 44% wy szym ni w 2005 r. Banki udzieli³y wówczas preferencyjnych kredytów inwestycyjnych w wysokoœci 2,114 mld z³ - informuje Iwona Musia³, rzecznik prasowy ARiMR. Agencja zwiêkszy³a limity dop³at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych 13 bankom, w tym do kredytów: o najwiêkszych preferencjach (dla m³odych rolników (MR), dla grup producentów rolnych (GP), przeznaczonych na zakup ziemi (KZ), na inwestycje w zakresie nowych technologii (NT) do 2,32 mld z³, podstawowych inwestycyjnych o bardzo szerokim zakresie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo- ywczym i us³ugach dla rolnictwa do 507 mln z³ oraz bran owych przeznaczonych g³ównie na inwestycje dostosowawcze do wymogów UE do 218 mln z³. Kredyty z dop³atami ARiMR do oprocentowania udzielane s¹ na preferencyjnych warunkach. Maksymalny okres sp³aty wynosi zale nie od linii kredytowej od 8 do 20 lat, z mo liwoœci¹ karencji w sp³acie kapita³u od 1 roku do 3 lat. Oprocentowanie p³acone przez kredytobiorcê wynosi od 1% do 3 % w skali roku (w zale noœci od linii kredytowej). (HD) Szkody w lesie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, e rolnikom którym tegoroczna susza wyrz¹dzi³a szkody na powierzchniach zalesianych w ramach PROW, mog¹ zg³aszaæ ten fakt do biur powiatowych agencji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wspó³pracy z ARiMR rozpoczê³o ju szacowanie takich strat. (HD) Czekaj¹ na mapki ARiMR nadal czeka na uzupe³nienie przez rolników dokumentacji potrzebanej o ubieganie siê o p³atnoœci bezpoœrednie. Rolnicy, którzy otrzymali poczt¹ za³¹czniki graficzne zobowi¹zani s¹ do jak najszybszego wype³nienia mapek i niezw³ocznego dostarczenia ich do biur powiatowych ARiMR. (HD) Ze zmianami do agencji Do 30 listopada rolnicy mog¹ zg³aszaæ zmiany do z³o onego wczeœniej wniosku rolnoœrodowiskowego z terminem realizacji do 1 marca 2007 roku. Zmiany zg³oszone po 30 listopada nie bêd¹ uwzglêdniane przy naliczaniu p³atnoœci. (HD) OG OSZENIA Specjalista pod telefonem Na pytania dotycz¹ce m.in. rent strukturalnych, modernizacji gospodarstw rolnych i pomocy m³odym rolnikom, bêdzie odpowiada³ czytelnikom ycia Artur Cho³ody. Dy ur telefoniczny pe³niæ bêdzie w ka d¹ œrodê w godz. od do Mo na dzwoniæ pod nr tel. 0/ Artur Cho³ody jest prezesem Fundacji Wspierania Polskiego Rolnictwa. Prawnik, ukoñczy³ Wydzia³u Prawa i Administracji UAM. Specjalizuje siê w zakresie prawa rolnego Unii Europejskiej. Od 2004 roku organizuje bezp³atne szkolenia dla rolników w zakresie pozyskiwania œrodków unijnych. Wraz z wspó³pracownikami pozyska³ blisko 25 milionów z³otych g³ównie na rozwój gospodarstw indywidualnych. Udziela porad w zakresie rolniczych funduszy strukturalnych - w szczególnoœci programów dotycz¹cych rent strukturalnych, modernizacji gospodarstw rolnych, pomocy m³odym rolnikom, ró nicowania dzia³alnoœci rolniczej, mikroprzedsiêbiorstw i przetwórstwa rolnego. (abi)

15 26 I NFORMACJE ycie Gostynia yczenia W pierwszym wagonie olbrzymie s³onie, dalej yrafy, lisy, niedÿwiedzie. Na samym koñcu pyszny tort jedzie. Zaj¹ce min¹ uœmiechniêt¹ wo³aj¹! Dziœ Twoje Œwiêto. Moc gor¹cych yczeñ dla Przemka H¹dzlik z okazji imienin ycz¹ rodzice i siostra Ania. W dniu twych urodzin Twojego œwiêta pewna kole anka o Tobie pamiêta, pamiêta o Tobie i œle Ci yczenia, aby spe³ni³y siê Twoje marzenia. Marysi Szymczak yczenia urodzinowe sk³ada Sandra. Niech dziœ œwiat w bajkê siê zmienia, bo to najpiêkniejsze w yciu yczenia, od ma³ego pluszowego miœka, który Ciê mocno ca³uje i œciska! Z okazji imienin Tobiaszowi Górnemu yczenia sk³adaj¹ rodzice. Z okazji 18 - tych urodzin z serca mego p³yn¹ ku Tobie yczenia. Niech uœmiech zawsze goœci na Twej Twarzy, dobry Bóg niech spe³ni to o czym Twoje serce skrycie marzy. Dni, tygodnie, lata niechaj wieniec radoœci, szczêœcia, yczliwoœci oplata. Dobre zdrowie niech Tobie sprzyja, a to co z³e, smutne zawsze niechaj Ciebie omija. Wokó³ Ciebie niech zawsze bêd¹ Ci, którzy Ciê serdecznie kochaj¹. Dla Angeliki yczenia przesy- ³aj¹ mama oraz siostra Kinga. Roœnij du y, dzielny, zdrowy, 100% procentach odlotowy. Œmiej siê du o, smuæ siê ma³o. B¹dŸ pomocny, jak komputer. Szybki jak japoñski skuter. Sympatyczny, jak maskotka i s³odziutki jak szarlotka. Te yczenia s¹ dla Ciebie. Byœ siê czu³ jak w niebie. W dniu pi¹tych urodzin. Kochanemu Kubusiowi mama, tata, babcia W³adzia, dziadek Tadziu, ciocia Ewa i wuja Pawe³. Stypendia rozdane WSPÓLNE ZDJÊCIE ze stypendystami Ostatni dzieñ kadencji Rady Miejskiej w Gostyniu, czyli 27 paÿdziernik, by³ tak e ostatnim dniem pracy komisji do spraw stypendialnych. W tym dniu og³oszono listê jedenastu osób nominowanych, którzy otrzymali nagrody stypendialne. W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów, od 2005 roku stypendia otrzymuj¹ tylko uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów wy szych. Stypendia nie obejmuj¹ uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów. Uroczystoœæ wrêczenia odby- ³a siê w sali posiedzeñ gostyñskiego ratusza. - Przypad³ mi zaszczyt prowadzenia 13 spotkania ze stypendystami, z tymi uczniami gminy Gostyñ, którzy nie tylko wykazuj¹ siê najwy sz¹ œredni¹, ale tak- e bior¹ czynny udzia³ w yciu spo- ³ecznym, kulturalnym i sportowym - tymi s³owami powita³ wszystkich w sali ratusza Grzegorz Skorupski, cz³onek komisji edukacji, kultury i spraw spo³ecznych oraz wiceprzewodnicz¹cy rady gminy. Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy komisji stypendialnej, Leszek Jankowski i og³osi³ listê laureatów. - W dniu 17 paÿdziernika 2006 roku komisja stypendialna po raz ostatni, w tej kadencji, w wyniku jawnego g³osowania, wybra- ³a spoœród z³o onych wniosków jedenastu uczniów nominowanych do otrzymania stypendium rady miejskiej w Gostyniu. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych s¹ to: Justyna Domaniecka, Maria Furmann, Natalia Go³embska, Izabela Goœciañska, Agnieszka Klupczyñska, Adrianna Wenderska. Wszystkie laureatki s¹ uczennicami Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu. Studenci, którzy otrzymali nagrodê to: Mateusz Grzelczyk, Katarzyna Klupœ, Ma³gorzata Kalenicz, Anna agódka, BOREK WLKP. Barbara Klupczyñska. Stypendium dla studentów wynosi 300 z³ miesiecznie, a dla uczniów 100 z³. Pami¹tkowe dyplomy wrêczali: burmistrz Gostynia Jerzy WoŸniakowski, zastêpca burmistrza Andrzej Pospieszyñski, przewodnicz¹cy komisji stypendialnej Leszek Jankowski oraz Grzegorz Skorupski. Poniewa po raz ostatni w tej kadencji wrêczano stypendia, przewodnicz¹cy komisji skierowa³ podziêkowania dla cz³onków komisji stypendialnej za wspó³pracê,a w szczególnoœci dla Jerzego Wabiñskiego naczelnika wydzia³u oœwiaty i spraw spo³ecznych urzêdu miejskiego w Gostyniu oraz Macieja Kretkowskiego kierownika biura promocji. (Paula) Laureat przeciwpo arowej plastyki Druh Szymon Kuklewski z Borku Wielkopolskiego zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii doros³ych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Po arom, zorganizowanego przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP. Uroczystoœæ podsumowania konkursu i wrêczenia nagród odby³a siê 21 paÿdziernika w Warszawie. - Form¹ uznania talentu Szymona jest równie otrzymane od organizatorów zaproszenie na przysz³oroczne warsztaty plastyczne - poinformowa³ druh Ryszard Busz, który w stolicy towarzyszy³ laureatowi wraz z jego matk¹ El biet¹ Kuklewsk¹ oraz z przedstawicielami Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Borku: prezesem Mieczys³awem Dêbowiakiem i Stanis³awem Figielkiem. (C.W.) Drogi Wojtku!! Z serca p³yn¹ te yczenia: w datê Twego urodzenia zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, sto lat ycia, moc radoœci! Zdrowie wiecznie niech Ci s³u y, uœmiech stale miej na twarzy, niech siê spe³ni o czym marzysz. ycz¹ Monika i Romek. Kochany Kacperku!! W dniu Twoich pierwszych urodzin, w dniu pe³nym radoœci, najlepsze yczonka, piêknego w yciu s³onka, smutków ma³ych jak biedronka, zawsze uœmiechniêtej buzi, mnóstwa s³odkich ca³usów, i spe³nienia wszystkich marzeñ. ycz¹: ciocia Monika i wuja Romek Jubileusz 130-lecia Szko³y Podstawowej w Su³kowicach by³ wielkim wydarzeniem dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Dziêkujemy wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami. Dziêkujemy za prezenty, yczenia i wiele ciep³ych s³ów. Mieszkañcom Su³kowic i Posadowa jesteœmy wdziêczni za wspania³y prezent - telewizor i kino domowe. Szczególne podziêkowania kierujemy do ni ej wymienionych osób, instytucji i firm, które wspar³y nasze dzia³ania i pomog³y zorganizowaæ tak wspania³¹ uroczystoœæ: Biernat Zenon - Skup ywca, Su³kowice, Chudy Piotr - firma transportowa Posadowo, Restauracja Darwid, Krobia, Hudziñski Jaros³aw-Mechanika i Blacharstwo Samochodowe, Su³kowice, Jesiak Grzegorz - Piekarnia - Ciastkarnia - Krobia, Kaczmarek Marian - Z.M.Pêpowo, Krajka Bo ena i Stefan - Sklep Spo ywczy Su³kowice, agódka Roman - Z.M. agrom Gostyñ, apawa Eugeniusz - Medij Gostyñ, apawa Tadeusz - Zak³ad Budowlany Zió³kowo, apawa Czes³aw - G.R.Ostrowo, apawa Jan - Su³kowice, apawa Stanis³aw - Hest Gostyñ, Sobañska Hanna i Tomasz - Sprzeda Pasz i Koncentratów Su³kowice, Spó³dzielnia Mleczarska, Gostyñ, Szpruta S³awomir i Alina - Skup i Sprzeda ywca Su³kowice, Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Gostyniu, Pospiech Rafa³ - Grafit Gostyñ. Kierownik, nauczyciele, uczniowie Szko³y Podstawowej w Su³kowicach

16 ycie Gostynia K ULTURA, R OZRYWKA 27 h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Mnóstwo s³u bowych zajêæ zmusi Ciê do lepszej organizacji pracy i wiêkszej wydajnoœci. Masz doskona³¹ passê do ró nych zajêæ. A wiêc nadszed³ czas na nowe przedsiêwziêcia. Przemyœl, co to konkretnie ma byæ i dokonaj w³aœciwego wyboru. Uwzglêdnij wszystkie mo liwe do przewidzenia warunki, abyœ nie postawi³ siê w sytuacji, e czemuœ nie podo³asz lub zabraknie Ci czasu. BYK (20 IV - 20 V) Bardzo powa nie traktujesz swoje obowi¹zki i niewykluczone, e zostan¹ Ci przydzielone kolejne. Uwa aj, aby nie daæ siê wykorzystywaæ byle komu i za byle co. Od Ciebie zale y, czy ka dy mo e Ci podrzucaæ coœ do zrobienia. Masz prawo byæ asertywny i powinieneœ z tego prawa korzystaæ. Sam musisz zadbaæ o swoje interesy. Mo esz te liczyæ na wsparcie kogoœ z rodziny. BLI NIÊTA (21 V - 20 VI) Poziom energii spada, a wy szoœci nabiera sfera uczuæ. Staraj siê lepiej zrozumieæ swoje uczucia i potrzeby, zachowaj równowagê psychiczn¹ i spokój wewnêtrzny. W dzia³aniu oraz przy podejmowaniu decyzji kieruj siê intuicj¹, bo ta nie zawiedzie Ciê przez najbli sze tygodnie. Zatroszcz siê o swoje cia³o, by lepiej zrozumieæ jego potrzeby. To Ci potrzebne dla zachowania zdrowia. RAK (21 VI - 22 VII) Tydzieñ up³ynie pod znakiem gwa³townych uczuæ, mi³oœci i partnerstwa. Amplituda uczuæ bêdzie szczególnie du a w po³owie tygodnia. Ju na pocz¹tku tygodnia za egnasz jakieœ stare konflikty i odczujesz z tego powodu wielk¹ ulgê. Opanuj emocje, a nie przyspieszaj decyzji zawodowych. Wkrótce zatêsknisz za domowym spokojem. LEW (23 VII - 22 VIII) Dowiesz siê prawdy o sobie, a œciœlej mówi¹c tego, jak postrzegaj¹ i os¹dzaj¹ Ciê inni. Jesteœ wnikliwym obserwatorem i na pewno nie umknie Twojej uwadze pewna wa na kwestia wypowiedziana pod Twoim adresem. Da Ci to do myœlenia, bo parê dni bêdzie zaprz¹ta³a Ci g³owê. Jak ju och³oniesz, zajmij siê bardziej troskliwie dzieæmi w domu. Ktoœ niepe³noletni potrzebuje Twojej pomocy. PANNA (23 VIII - 22 IX) Energii mo e Ci pozazdroœciæ prawie ka - dy. Nie problem jednak w iloœci energii, co w tym, w jaki sposób ni¹ gospodarujesz. Nie b¹dÿ rozrzutna, nie szastaj jej tam, gdzie nie jest to konieczne. Jeœli masz czas i ochotê, zaanga uj siê w dzia³alnoœæ charytatywn¹. Poczucie uczynienia czegoœ dobrego dla innych to niepowtarzalne, wspania³e uczucie. Warto spróbowaæ. WAGA (23 IX - 22 X) Masz okazjê na samodzieln¹ pracê lub indywidualne zlecenie? Nic bardziej trafnego na ten tydzieñ. Masz œwietn¹ aurê dla samodzielnych projektów. To mo e nie³atwe zadanie, ale pozwoli Ci na nieliczenie siê z warunkami osób trzecich. No i bêdziesz mia³a okazjê sprawdziæ siê w nowej roli, na nowym stanowisku. Oka esz siê niedoœcigniona! SKORPION (23 X - 21 XI) Zamiast szukaæ w poœpiechu swojej drogi metod¹ prób i b³êdów, lepiej poczekaæ jeszcze tydzieñ, dwa a intuicja siê wzmocni, a S³oñce doda niezbêdnej energii. Wówczas mo esz liczyæ na wiele pozytywnych zdarzeñ i reakcji ludzi, co w sumie u³atwi Ci d¹- enie do celu i zdobycie laurów. Trudno siê oprzeæ tak kusz¹cej perspektywie, wiêc tymczasem wycisz siê i pozwól dzia³aæ innym. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Zwróæ uwagê, w jaki sposób odnosisz siê do ludzi. Egoistyczna postawa lub lekcewa ¹cy stosunek do innych zawsze jest odbierany negatywnie, a Twój sukces zale y w znacznej mierze od poprawnych relacji ze wspó³pracownikami. Staraj siê byæ bardziej empatyczny. W œrodê oczekuj informacji od krewnych. Przypuszczalnie chc¹ siê z Tob¹ spotkaæ. KOZIORO EC (22 XII -19 I) S³oñce w Wadze i Tobie nie posk¹pi energii. Podejmiesz kilka odwa nych decyzji, których efekty odczujesz ju niebawem. Przyda³yby siê teraz oryginalne pomys³y, którymi zachwyci³byœ najbli szych wspó³pracowników, a jednoczeœnie zagi¹³byœ konkurencjê. Zarówno Tobie, jak i firmie potrzeba sukcesu. Im szybciej on nast¹pi, tym jego wartoœæ bêdzie cenniejsza. WODNIK (20 I - 18 II) Choæ do poczucia spe³nienia siê w sferze zawodowej jeszcze doœæ daleko, to zbli asz siê do niego wielkimi krokami. Ten tydzieñ przyspieszy Twoje d¹ enia w tym kierunku. Nie ukrywaj swoich pomys³ów, sam podkreœlaj swoje najdrobniejsze osi¹gniêcia, abyœ by³ zauwa ony. Nie chodzi tu tylko o bicie piany wokó³ siebie, ale o rzeteln¹ informacjê na temat Twoich wyników i zalet. RYBY (19 II - 20 III) Aura dla pracy wspania³a. Teraz mo esz góry przenosiæ. Uda Ci siê zrealizowaæ ambitne plany i wytyczyæ trafn¹ strategiê na najbli sz¹ przysz³oœæ. Zawarte niedawno znajomoœci bêd¹ siê rozwijaæ. Wiele zale y teraz od Twojej inicjatywy. Pora wzi¹æ sprawy w swoje rêce. W domu widaæ harmoniê i wzajemne zrozumienie. Powodzenie u p³ci przeciwnej dope³ni miary szczêœcia osobistego. Jedynka na podium Uczennice Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu zdoby³y br¹zowy medal wojewódzkiego fina³u sztafetowych biegów prze³ajowych, który rozegrano 19 paÿdziernika w Racocie. Sukces dziewcz¹t, szlifuj¹cych sportow¹ formê pod okiem Waldemara Sadowskiego na treningach i obozach kondycyjnych UKS Jedynka Gostyñ, by³ udzia³em zespo³u w sk³adzie: Joanna Kurasiak, Ewelina Kurasiak, Paulina Dolata, Karolina Grzeœkowiak, Paulina Hamrol, Weronika Pra³at, Weronika Molenda, Adrianna Hechmann, Joanna Wojtkowiak, Monika Wojtkowiak (w rezerwie: Beata Heliñska, Julia Jaruzel, Anna Twardowska). Dru yna potwierdzi³a przynale noœæ do wielkopolskiej czo³ówki, co przed rokiem ³¹czy³o siê ze zdobyciem srebrnego medalu w finale wielkopolskich sztafet. (C.W.) Trwa³e wyrazy uznania Poziomo: 1) Hugo, ideolog polskiego oœwiecenia. 6) niespe³niona mi³oœæ Hamleta (... idÿ do klasztoru! ). 9) wypêdzi³ ma³pê z k¹pieli. 10) wojenna zawierucha. 11) popularny cios bokserski. 12) imiê Lelewela. 14) punkt centralny. 17) profanator. 19) ³aska dla siedz¹cych. 20) bezho³owie, bezrz¹d. 23) rytua³, etykieta. 26) trójnóg. 29) w niej brzmi chrz¹szcz. 32) wyznawczyni religii. 33) kuchenny automat. 34).wywar z kurzyny. 35) francuski tytu³ arystokratyczny. 36) miêso z tuszy wo³owej. Pionowo: 1) donosiciel, tajniak. 2) polowe w namiocie. 3) odg³os pracy silnika. 4) w³ókno na sznury i worki. 5) cz³onek organizacji harcerskiej. 6) Artur, piewca starej Warszawy. 7) krasomówstwo, swada. 8) talon na okreœlony towar. 13) jedna dwunasta stopy. 15) np.: mam - dam. 16) izolator. 17) bokobrody. 18) skwar. 19) magazyn dokumentów. 21) podobny do weluru. 22) s³ynne marcowe. 24) s³ynne dzie³o Wita Stwosza. 25) nowela Orzeszkowej. 27) do r¹bania miêsa. 28) z rodziny œrub. 30) ci¹gniêty z interesu. 31) bywa szukana w stogu siana. Uszeregowane litery z kratek oznakowanych w prawym dolnym rogu utworz¹ has³o, rozwi¹zanie krzy ówki. G 44 (374)! krzy ówka z has³em nr 44 Rozwi¹zanie krzy ówki z has³em prosimy przes³aæ lub przynieœæ wraz z kuponem do BIURA OG O- SZEÑ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) do 10 listopada. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosowana zostanie koszulka ycia Gostynia. rozwi¹zanie krzy ówki nr 42 Has³o: Ju sam znak paragrafu wygl¹da jak narzêdzie tortury. Nagrodê wylosowa³a: MARTA LATOSIÑSKA - Gostyñ, ul. Górna (koszulka). Po odbiór nagród prosimy siê zg³osiæ do biura og³oszeñ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) w ci¹gu dwóch tygodni. Boreckie w³adze samorz¹dowe uhonorowa³y wybitne osi¹gniêcia sportowe mieszkañców miasta i gminy dyplomami, które na posiedzeniu ustêpuj¹cej rady (26.10) otrzymali: Anna Gawroñska (wicemistrzostwo i puchar kraju w pi³ce no nej kobiet ), Marek Szadel (wicemistrzostwo Polski w pchniêciu kul¹) i Dru yna Uczniowskiego Klubu Sportowego w Borku Wlkp. (drugie miejsce w IV Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki No nej Remescup ). Dariuszowi Wojciechowskiemu wrêczono natomiast podziêkowania za pracê w³o on¹ w popularyzacjê na lokalnym terenie kolarstwa i kultury rowerowej. (C.W.) KINA GARFIELD 2 - anim. prod. USA 30, godz PLAC ZBAWICIELA - prod. polskiej (KDF) godz KINO GOSTYÑ JA, TY I ON - prod. USA godz SAMOTNOŒÆ W SIECI - prod. polskiej godz

17 28 I NFORMACJE ycie Gostynia KROBIA Zadowoleni Ukraiñcy UCZNIOWIE Z KIJOWA œpiewali ludowe piosenki Z kilkudniow¹ wizyt¹ w Krobi przebywa³a m³odzie z Ukrainy. Uczniowie kijowskiego technikum przyjechali na zaproszenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Krobi, w ramach wymiany m³odzie y pomiêdzy szko³ami. Goœcie z Ukrainy zwiedzili gminê Krobia, byli z wizyt¹ w Starej Krobi, Domachowie, gdzie zapoznawali siê z regionalnym folklorem biskupiañskim. M³odzie odwiedzi³a te Starostwo Powiatowe w Gostyniu, bazylikê na Œwiêtej Górze. W zorganizowanie wizyty w³¹czyli siê te rodziny uczniów ZSOiZ w Krobi, które udzieli³y goœciny m³odzie y z Kijowa. To oni zagospodarowywali ich czas wolny. M³odzi ludzie w grupach, pod okiem nauczycieli, przez kilka dni pracowali nad wspólnymi polsko-ukraiñskimi projektami, zwi¹zanymi z tradycj¹ i kultur¹ polsko-ukraiñsk¹. Wszystko po to, aby jak najlepiej wypromowaæ powiat gostyñski oraz region Krobi w Kijowie i okolicach. Rezultaty tych prac uczniowie krobskiego liceum i technikum z Kijowa przedstawili podczas po- egnalnego spotkania. Jedna z grup przygotowa³a plakaty, dotycz¹ce Krobi i Kijowa oraz prezentacjê multimedialn¹, zachêcaj¹c¹ do zwiedzania. W grupie, która zajmowa³a siê sprawami kulinarnymi powsta³a miniksi¹ ka kucharska w jêzyku polskim i ukraiñskim z przepisami na tradycyjne potrawy z obu krajów. Niektórych potraw mo na by³o spróbowaæ ju podczas spotkania w szkole w Krobi. By³a grupa, która zajmowa³a siê promocj¹ tradycji ludowej. M³odzie zaœpiewa³a wspólnie polskie i ukraiñskie pieœni oraz piosenki ludowe. Uczniowie z Kijowa zaprezentowali siê w ukraiñskim tañcu ludowym, wystêpuj¹c w strojach regionalnych, które przywieÿli ze sob¹. Podczas prac w grupach, nad promocj¹ regionu, m³odzi ludzie rozmawiali po polsku i ukraiñsku. Z nastroju, jaki panowa³ na spotkaniu w zespole szkó³ w Krobi mo na by³o wnioskowaæ, e m³odzie z Ukrainy jest zadowolona z pobytu w Krobi. Zd¹ y³y te zawi¹zaæ siê pierwsze przyjaÿnie. Aby goœcie z technikum w Kijowie d³ugo zapamiêtali pobyt w Krobi, otrzymali pami¹tkowy kubek, koszulkê, d³ugopisy, a tak e wyroby firmy Pudliszki S.A. By³y te upominki od starosty powiatu gostyñskiego El biety Palki oraz od Rady Miejskiej w Krobi. Teraz w Kijowie oczekuje siê na przyjazd krobskiej m³odzie y. Nast¹pi to na prze³omie kwietnia i maja 2007 roku. (AgFa) Po raz kolejny uczniowie gostyñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ziemi Gostyñskiej brali udzia³ w wymianie miêdzyszkolnej z uczniami z liceum Galileusza w Franueville - Saint- Pierre z Francji w ramach unijnego projektu Socrates. Wizyta trwa³a od 09 do 22 paÿdzierrika. Podczas niej uczniowie francuscy zwiedzili Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Chopina w elazowej Woli, Zamek Królewski w Warszawie, Soplicowo, Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze. Próbowali doszukaæ siê tam zwi¹zków ³¹cz¹cych Polskê i Francjê w literaturze, sztuce i muzyce. Poznawali polskich twórców doby romantyzmu: Mickiewicza, Chopina. Uczniowie francuscy spêdzili ponad tydzieñ w polskich rodzinach. Uczestniczyli w ich yciu i poznawali polskie zwyczaje. Komunikowali siê miêdzy sob¹ w jêzyku angielskim. - Dziêki temu, e polskie rodziny w bardzo mi³y i ciep³y sposób przyjê- ³y uczniów, obie grupy, polska i francuska, po raz pierwszy od czterech lat stworzy³y jedn¹ ca³oœæ. Uczniowie zostali dobierani na zasadzie przypadku. Zawsze by³o mi³o, zawsze by³o fajnie, ale tym razem dosz³o do takiego prawdziwego scalenia grup do doskona³ego porozumienia miêdzy nimi. Po raz pierwszy uda³o nam siê zrobiæ jedn¹ klasê szkoln¹, z dwóch ró nych krajów, jest to bardzo wa ne - komentuje wicedyrektor Barbara Cwojdziñska. Uczniowie po powrocie do Francji bêd¹ kontaktowali siê z uczniami z Polski, poniewa 21 marca 2007 roku m³odzie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gostyniu wyjedzie do Francji na dwa tygodnie, aby tam dalej kontynuowaæ projekt. W ubieg³ym tygodniu, Urz¹d Miejski w Gostyniu odwiedzi³a delegacja gruziñskich samorz¹dowców i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych. Grupa rozpoczê³a pobyt od wizyty w ratuszu, gdzie podczas prezentacji multimedialnej prowadzonej przez sekretarza gminy Roberta Marcinkowskiego, uzyskano informacje na temat sposobów usprawniania pracy urzêdu, zarz¹dzania kadrami, praktycznych aspektów funkcjonowania Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg norm ISO 9001:2000 w administracji. W spotkaniu uczestniczy³ tak e burmistrz Gostynia Jerzy WoŸniakowski. Delegacja zapozna³a siê tak e, z planem wspierania przedsiêbiorczoœci przez samorz¹dy lokalne. Du ym zainteresowaniem wœród goœci cieszy³ siê projekt Outsourcing w urzêdzie - tania i sprawna administracja, za który gmina otrzyma³a najwy sze wyró nienie w konkursie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Przyjazny Urz¹d Administracji Samorz¹dowej. Grupa by³a zadowolona z pobytu w Urzêdzie. - Przyjechaliœmy tu, by siê uczyæ. Przed Wielki podziw, zarówno ze strony polskich jak i francuskich pedagogów, wzbudzi³ opiekuj¹cy siê niepe³nosprawn¹ dziewczyn¹, uczestniczk¹ wymiany, polski uczeñ. - Byliœmy zaskoczeni, zachwyceni i wzruszeni tym, e tak bardzo o ni¹ dba³, e potrafi³ zaj¹æ siê niepe³nosprawn¹ dziewczynk¹. Pokaza³ nam w ten sposób, e Polacy s¹ bardzo opiekuñczym narodem, e maj¹ wielkie serca - informuje francuski nauczyciel. (Paula) Delegacja Gruzinów w Gostyniu nami jeszcze daleka droga - powiedzia³, Zviad Archuadze. - Przygl¹da³em siê administracjom w du ych miastach: w Poznaniu, Szczecinie, Wroc³awiu, Krakowie, ale w trakcie tego pobytu po raz pierwszy odwiedzam mniejsze miejscowoœci. Naprawdê nie macie siê, czego wstydziæ - doda³. W trakcie pobytu Gruzinom towarzyszy³a t³umaczka - Polka, mieszkaj¹ca na sta³e w Gruzji, ale delegacja porozumiewa³a siê tak e w jêzyku rosyjskim, angielskim i niemieckim bez wiêkszych problemów. (Paula) Olbrzymy i miniaturki PIASKI Papieska wystawa Du ym zainteresowaniem cieszy- ³a siê ekspozycja zdjêæ pt. Pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski, mieszcz¹ca siê w koœciele p.w. œw. Miko³aja w Krobi od 13 do 22 paÿdziernika. Zorganizowa³o j¹ Duszpasterstwo M³odzie y w Krobi. Przy organizacji pomagali ks. Krzysztof Amborski - wikariusz w krobskiej parafii oraz Stefania Wasiak - katechetka w Su³kowicach i Sikorzynie. Zdjêcia ogl¹daj¹ uczniowie ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceum. Fotografiami Jana Paw³a II podczas pielgrzymek do ojczyzny s¹ zainteresowani tak e mieszkañcy miasta i gminy, którzy najczêœciej przychodz¹ obejrzeæ je w skupieniu. Na pierwszych dwóch tablicach pokazano dzieciñstwo, m³odoœæ i drogê do papiestwa Karola Wojty³y. Dalej jest osiem pielgrzymek do Polski, a wszystko koñczy siê po- egnaniem Papie a przez m³odzie w Œremie i pogrzebem w Rzymie. Ostatnia tablica pokazuje Jana Paw³a II Wielkiego takiego, jakiego zapamiêtaliœmy. Pomys³ wystawy zrodzi³ siê 9 kwietnia 2005 r. By³o to nazajutrz po pogrzebie Ojca Œwiêtego. Pomys³odawc¹ i autorem ekspozycji jest Wojciech Szolek, katecheta z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Œremie. - D³ugo zastanawia³em siê, sk¹d wzi¹æ tyle zdjêæ. Przewidywa³em, e szczególnie trudno bêdzie dotrzeæ do fotografii z pierwszych pielgrzymek. Pewnego dnia trafi³em na stronê internetow¹ Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Na pocz¹tku sierpnia pojecha³em do Warszawy do PAP i dziêki wielkiej yczliwoœci otrzyma- ³em ponad 200 fotografii, by³o wiêc z czego wybieraæ - czytamy we wspomnieniach pomys³odawcy. (AgFa) Olbrzymy belgijskie, rasê japoñsk¹, holendersk¹, wielkie jasne srebrzyste, niebieskie wiedeñskie, miniaturki i wiele innych królików mo na by³o podziwiaæ na drugiej ju Wystawie Regionalnej Królików w Zespole Szkó³ Rolniczych w Grabonogu. Organizatorem imprezy by³o Ko³o Hodowców Królików w Pêpowie. W hali sportowej szko³y uda- ³o siê zebraæ 42 rasy. Swoje najpiêkniejsze okazy zaprezentowa³o 15 hodowców z regionu: Poznania, Kórnika, Lasocic, Wschowy, Rydzyny oraz Œwiêciechowy - Wystawiamy króliki ró nych ras. Zale a³o nam, aby pokazaæ ró norodnoœæ odmian. Myœlê, e uda³o siê nam, bo zgromadziæ tak wiele ras, nie jest ³atwo. Króliki s¹ piêkne i ciekawe - mówi Stanis³aw Sroka, dyrektor szko³y w Grabonogu, hodowca i organizator wystawy. Jako ciekawostkê podajemy, e królik olbrzymi mo e wa yæ od 10 do 12 kilogramów. - Mamy tu bardzo drogie okazy. Za rasê Rex trzeba zap³aciæ oko³o 250 z³otych. Obecnie jest moda na futerka, a te królicze imituj¹ najbardziej szlachetne futra - zdradzi³ dyrektor Sroka. Wystawa cieszy³a siê du ym powodzeniem. W pi¹tek zwierzêta podziwiali uczniowie zespo³u szkó³ rolniczych. Zaproszono tak e uczniów ze szkó³ z ca³ego powiatu. W sobotê okazy podziwiali hodowcy i w³adze samorz¹dowe. Ka dy z hodowców prezentuj¹cych króliki otrzyma³ puchar i dyplom. Stanis³aw Sroka planuje, e kolejna wystawa odbêdzie siê w Pêpowie. Chcia³by, aby mia³a charakter konkursu, podczas którego nagrodzone zostan¹ najlepsze okazy. Wystawa zosta³a zorganizowana z myœl¹ o osobach interesuj¹cych siê królikami, ale tak e ze wzglêdu na m³odzie. - Zachêcam m³odych ludzi do kontaktu ze zwierzêtami. Je eli ktoœ opiekuje siê psem, czy choæby chomikiem, staje siê lepszym cz³owiekiem, poniewa musi dbaæ o inn¹ yw¹ istotê. I na pewno nie zrobi krzywdy koledze, czy innemu cz³owiekowi. Takie sprawy wychowawcze s¹ bardzo wa ne. Po tym nieszczêœciu w Gdañsku trzeba m³odzie uczulaæ na krzywdê innych - powiedzia³ Stanis³aw Sroka. (iza)

18 ycie Gostynia S PORT 29 Cel osi¹gniêty Juniorzy Kani Kawon Gostyñ osi¹gnêli jeden z celów tego sezonu. Awansowali do fina³u rozgrywek. Gostyniacy wykorzystali atut w³asnego parkietu i pokonali KPS Progress Wrzeœnia oraz OUKS Salos Ostrów Wlkp. S AWOMIR HAJDUK Faworytem pó³fina³u Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w siatkówce by³y dru yny z Gostynia i Wrzeœni. - W poprzednim sezonie rywalizowaliœmy z Wrzeœni¹ w poprzednim sezonie i wychodziliœmy z konfrontacji zwyciêsko. Jednak w bie ¹cych rozgrywkach my przyst¹piliœmy bez trzech podstawowych zawodników, a rywal takich os³abieñ nie ma - mówi trener juniorów Dariusz Smekta³a. Ju w pierwszym meczu turnieju spotkali siê w³aœnie faworyci. Pierwsza partia zakoñczy³a siê wygran¹ Kani, która szybko uzy- DARIUSZ SMEKTA A Trener juniorów Kani Kawon Gostyñ Po wygranej z Wrzeœni¹ by³o jasne, e awansujemy do fina³u rozgrywek. Nie wiem czy ten pojedynek nie zadecydowa³, kto zdobêdzie srebrny medal w tych rozgrywkach. Mamy dobry zespó³ i teraz przed nami dwa i pó³ miesi¹ca przygotowañ do fina³u. Miejsce tego turnieju nie jest jeszcze znane. Bêdziemy siê staraæ o organizacjê tych zawodów. ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI JU- NIORÓW W KRÊGLACH Zadecyduje trzeci turniej ska³a kilkupunktow¹ przewagê i dyktowa³a warunki na parkiecie. Wygrana 25 : 19 dobrze rokowa³a na kolejny set, w którym równie Kania prowadzi³a, a gdy na tablicy pojawi³ siê wynik 18 : 13 mog³o siê wydawaæ, e gospodarze gr¹ akcja za akcjê spokojnie dowioz¹ wygran¹ do koñca. M³odzi siatkarze z Gostynia zafundowali sobie niepotrzebn¹ nerwówkê i zwyciê yli 27 : 25. Odrodzeni dobr¹ koñcówk¹ drugiej partii siatkarze Wrzeœni zmietli gospodarzy w trzecim secie wygrywaj¹c 25 : Siatkówka to gra b³êdów. Sta³o siê tak, e w trzeciej partii pope³niliœmy ich bardzo du o. Nie widz¹c sensu walki w tej partii zdj¹³em z boiska Artura WoŸnicê, który oprócz tego, e dzieñ wczeœniej gra³ wyjazdowe spotkanie by³ jeszcze chory - mówi o trzecim secie trener. Czwarta partia roz- Ostatni turniej, który zostanie rozegrany w Gostyniu zadecyduje która z dru yn awansuje bezpoœrednio do fina³u Mistrzostw Polski Juniorów w krêglach, a kto bêdzie walczy³ o fina³ w bara ach. Obecnie po 6 punktów maj¹ Start Gostyñ i Polonia Leszno. Drugi turniej eliminacyjny do MPJ w krêglach rozegrany zosta³ w Lesznie. Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie. Gospodarze wykorzystali atut w³asnej krêgielni i pewnie zwyciê yli. Polonia, która broni tytu³u MP zagra³a fantastycznie poprawiaj¹c o 140 krêgli rekord Polski juniorów. Gospodarze str¹cili 2349 krêgli (Przemys³aw Grzybowski nowy rekord leszczyñskiej krêgielni, Marek Majer 603, Miko³aj Konopka 598 oraz Miko³aj Piosik 530). Dobrze spisali siê tak e zawodnicy Startu, który równie uzyskali lepszy wynik od poprzedniego rekordu Polski. Start uzyska³ w drugim turnieju wynik 2255 (Piotr Stachowiak 595, Jakub Osiewicz 581, Piotr Katarzyñski 544 i Piotr Mendyka 535). Na trzecim miejscu uplasowali siê krêglarze Czarnej Kuli, którzy nie licz¹ siê ju w walce o awans do fina³u MP. Ostatni turniej, który zadecyduje kto bezpoœrednio awansuje do fina³u rozgrywek, odbêdzie siê w Gostyniu. Po dwóch zawodach Start i Polonia maj¹ po szeœæ punktów i w decyduj¹cym turnieju kibice na brak emocji nie bêd¹ mogli narzekaæ. (HaS) Gala najlepszych W Suchym Lesie odby³a siê Gala Wielkopolskiej Siatkówki podczas której nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy i zawodniczki poprzedniego sezonu. Wœród wyró nionych znaleÿli siê m³odzi siatkarze Kani Kawon Gostyñ Bartosz Polowczyk i Artur WoŸnica, którzy wspólnie z trenerem Dariuszem Smekta³¹ uczestniczyli w tym siatkarskim wydarzeniu. Gostyñscy zawodnicy otrzymali wyró nienie za zdobycie mistrzostwa wielkopolski w pi³ce pla owej juniorów. (HaS) poczê³a siê bardzo dobrze do podopiecznych Dariusza Smekta³y. Uzyskana przewaga pozwala³a wierzyæ, e na czwartym secie zakoñczy siê ten pojedynek. Niestety ze stanu 12 : 6 dla Kani goœcie objêli prowadzenie 15 : 14. W tym momencie na zagrywce stan¹³ jednak Polowczyk, przy zagrywce którego losy spotkania odwróci³y siê. Goœcie mieli powa ne problemy z odbiorem serwisu juniora z Gostynia i na tablicy pojawi³ siê wynik 20 : 15 dla Kani. Tej przewagi Kania ju nie roztrwoni³a i wygra³a seta 25 : 21, a ca³y pojedynek 3 :1. Choæ do rozegrania w turnieju zosta³y jeszcze dwa mecze, to w praktyce wygrana z Wrzeœni¹ oznacza³a awans do fina³u, bo przegranej z Ostrowem nikt nie bra³ pod uwagê. Przewidywania te potwierdzi³y siê póÿniej. Kania w meczu bez historii pokona³a zespó³ z Ostrowa 3 : 0 (25 : 14, 25 : 16, 25 : 19), a szansê gry w tym pojedynku otrzymali równie zawodnicy rezerwowi. W meczu Wrzeœni z Ostrowem gór¹ byli ci pierwsi. Kania Gostyñ wyst¹pi³a w sk³adzie: Piotr Wawrzyniak, Jakub Mañkowski, Rafa³ Mischke, Adam Buliñski, Stefan Twardowski, Artur WoŸnica (Kapitan), Bartosz Polowczyk, Micha³ Jastrzêbski, Jakub Andrzejewski, Tomasz Jakubowski, ukasz P³aczkiewicz (Libero). W finale Mistrzostw Wielkopolski Kania zmierzy siê z MKS MOS Turek, VKS Joker Pi³a, UKS Rataje ZSO 4. (HaS) WYNIKI PÓ FINA U MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI Kania Gostyñ - Progress Wrzeœnia 3 : 1 Progress Wrzeœnia - OUKS Salos Wrzeœnia 3 : 0 Kania Gostyñ - OUKS Salos Wrzeœnia 3 : 0 Tabela 1. Kania Gostyñ 2 4 6:1 2. Progress Wrzeœnia 2 3 4:3 3. OUKS Salos Ostrów Wlkp :6 ZAPOWIEDZI III liga gr. 2 4 listopada O godz Rega Merida Trzebiatów - Kania Gostyñ IV liga gr. 2 4 listopada O godz Korona Piaski - Ostrovia Ostrów Wlkp. 5 listopada O godz D¹broczanka Pêpowo - Victoria Wrzeœnia Klasa okrêgowa 5 listopada O godz PKS Racot - Wielkopolanka Szelejewo O godz Zjednoczeni Pudliszki - Grom Wolsztyn O godz Wis³a Borek Wlkp. - Rywal Ewmar Kurza Góra O godz Juna-Trans Stare Oborzyska - Krobianka Krobia A klasa 4 listopada O godz Lew Pogorzela - Adwaniec Pakos³aw 5 listopada O godz Sokó³ Chwa³kowo - Sarnowianka Sarnowa O godz K³os Rokosowo - Orze³ Lipno B klasa 5 listopada O godz Promieñ Sarbinowo - Orla Jutrosin O godz Piast Poniec - Grom Czeluœcin O godz KS ytowiecko - Rolgos Sowiny Wyniki Gostyñskiej Ligi Halowej I liga Piekarnia Ci¹ yñscy - Walzen Kunowo 3:3 Piekarnia Ci¹ yñscy: ukasz Walkowski (2), Micha³ Urbaniak Walzen Kunowo: Marian Olejniczak (2), ukasz Walkowiak Alfa - Seat Woja 1:4 Alfa: Pawe³ Chudziñski Seat Woja: Piotr Miko³ajczak, Tomasz Sier ant, Piotr Gorynia, Marek Bogusz Debeer - Medij 4:6 Debeer: Miros³aw Chwastyniak (2), Szymon Walkowiak, Zbigniew Rejek Medij: Micha³ Jankowiak (3), Jacek Stefaniak, ukasz Sobañski, samobójcza C. S. Szewa - Wojo Komputery 3:5 C.S. Szewa: Jaros³aw Gubañski, Remigiusz Jerszyñski, Krzysztof Sikora Wojo Komputery: Piotr KaŸmierczak, Tomasz Wichliñski (2), Krzysztof Ma³yszek, Tomasz Rolnik System Plus/Interstal - Nauczyciele 1:1 System Plus/Interstal: Tomasz Marcinkowski Nauczyciele: Karol Sier ant Tabela 1. Seat :15 2. Plus/Interstal :15 3. C. S. Szewa :26 4. Wojo Komputery :26 5. Alfa :22 6. Walzen Kunowo :22 7. Debeer :29 8. Filtron :33 9. Medij : Piekarnia Ci¹ yñscy : Nauczyciele : Z.M. - A.Witkowski :29 Strzelcy 14 - Remigiusz Jerszyñski (C. S. Szewa ) 12 - Dariusz agoda (Filtron) 9 - Marek Bogusz (Seat Woja) 8 - Tomasz Wichliœnki (Wojo Komputery) 7 - Jaros³aw Brylczak (Debeer), ukasz Walkowski (Ci¹ yñscy), Maciej Michnowski (Plus/ Interstal) 6 - Waldemar Wasik (Wojo Komputery), Piotr Miko³ajczak (Seat Woja), Krzysztof K¹kolewicz (Debeer), Witold Prêtkowski (Plus/Interstal), Micha³ Urbaniak (Ci¹ yñscy), Marian Olejniczak (Walzen Kunowo), ukasz Sobañski (Medij) 5 - Tomasz Jankowski (C. S. Szewa ), Robert Biernat (Alfa), Miros³aw Nowacki (Witkowski) Wyniki Gostyñskiej Ligi Krêglarskiej I liga Wyniki 3 kolejki Czwórka ze Skarbówki :0 (10-2, ) Kawon - Oldboys Pleszew 0:2 (0-12, ) Pocztowcy - Szko³a Podst. Nr 5 2:0 (12-0, ) Cukrownia - Urz¹d Miejski 2:0 (10-2, ) Medij - Stra Po arna 2:0 (10-2, ) Pocztylion - ZSZ 0:2 (4-8, ) Tabela 1. Old-Boys Pleszew Cukrownia Gostyñ Medij ZSZ Gostyñ Czwórka ze Skarbówki Pocztowcy Stra Pocztylion Kawon Urz¹d Miejski Gostyñ Szko³a Nr Indywidualnie Mê czyÿni 1. Matyla Maciej (Wix) Zagata Karol (Zagata) Sier ant Tomasz (Urz¹d) Majchrzak Piotr (Wix) Sierpowski Piotr (Spinko) Konarkowski W³adys³aw (Spinko) Galusiñski Krzysztof (Grom) Janiszewski Roman (Spinko) Zagata Andrzej (Zagata) Twardowski Andrzej (Grom) 1069 Kobiety 1. Pietrula Ma³gorzata (Gim.Nr 2) Klimañska El bieta (Chrupki) Walkowiak Maria (Gim.Nr 2) Radomska Edyta (5+2) Œpikowska Karolina (Stra ) Kolendowicz Violetta (Starostwo) Stelmaszyñska Danuta (Gim.Nr 2) Jêdryczka Jolanta (ZSZ) Zieliñska Bo ena (Chrupki) Nawrocka Ewa (Gim.Nr 2) 851

19 30 S PORT ycie Gostynia Mamy czo³ówkê Zespo³y reprezentuj¹ce nasz region w okrêgówce rozegra³y trzynast¹ kolejkê spotkañ i du ymi krokami zbli aj¹ siê do zakoñczenia rundy jesiennej w swojej klasie rozgrywkowej. Ciesz¹ wysokie lokaty dru yn z Szelejewa i Borku. Tym razem Wielkopolanka na w³asnym boisku podejmowa³a Rawiê Rawicz, Wis³a wybra³a siê do Wolsztyna na mecz z tamtejszym Gromem, a Zjednoczeni Pudliszki zmierzyli siê na w³asnym obiekcie z K³osem Garzyn. Pojedynek Krobianki Krobia z Pogoni¹ Œmigiel zakoñczy³ siê po zamkniêciu tego numeru. DAWID KACZMAREK Zajmuj¹ca do tej pory szóste miejsce w okrêgówce dru yna z Szelejewa pokona³a dotychczasowego lidera tej klasy rozgrywkowej - Rawiê Rawicz. Mecz rozpocz¹³ siê od natarcia przyjezdnych. Ju w 5 min do zagranej wzd³u bramki pi³ki dobieg³ jeden z zawodników z Rawicza, ale w dogodnej sytuacji przestrzeli³. Stare pi³karskie powiedzenie mówi, e niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹ i to znalaz³o odzwierciedlenie na boisku. Ju w 10 min po b³êdzie obroñcy goœci pi³kê przed polem karnym wy³uska³ Norkiewicz i ³adnym strza³em uzyska³ prowadzenie dla miejscowych. Do przerwy obie dru yny nie stworzy- ³y ju groÿnych sytuacji bramkowych, za to skupi³y siê na grze w œrodku pola i ostrej walce na ca- ³ej d³ugoœci boiska. Po zmianie stron gra siê jeszcze bardziej o ywi³a. W 55 min ³adnie z rzutu wolnego przymierzy³ Waligura, ale w ostatnim momencie obroñca z Rawicza uchroni³ swój zespó³ od straty drugiego gola. Po tej interwencji goœcie od razu wyprowadzili groÿny kontratak, ale nie zdo³ali pokonaæ dobrze usposobionego Wabiñskiego. Dwie minuty póÿniej znów przyjezdni mogli wyrównaæ stan meczu. Po ³adnym doœrodkowaniu pi³kê przewrotk¹ uderza³ zawodnik Rawii, ale jego strza³ minimalnie min¹³ bramkê Wielkopolanki. W 62 min z rzutu ro nego pi³kê doœrodkowa³ Waligura, po b³êdzie bramkarza uderza³ Robak, ale niecelnie. Piêæ minut póÿniej ³adn¹, trójkow¹ akcjê przeprowadzili gospodarze. Po wymianie pi³ki miêdzy Waligur¹ i Robakiem uderza³ Czajka, ale jego strza³ min¹³ œwiat³o bramki. Do koñca pojedynku pi³karze Wielkopolanki jeszcze kilkakrotnie próbowali pokona³ bramkarza z Rawicza, ale strza³y Waligury i Grudziñskiego nie znalaz³y drogi do celu. Tu przed koñcowym gwizdkiem arbitra swoje mo liwoœci musia³ jeszcze zaprezentowaæ bramkarz miejscowych, który z bliskiej odleg³oœci nie pozwoli³ siê pokonaæ.- Muszê pochwaliæ ca³y zespó³. Walczyliœmy przez ca³e spotkanie, tworz¹c przy tym kolektyw. Cieszy zwyciêstwo, które pozwala te zapomnieæ o ostatnim, s³abym meczu w Kaszczorze- mówi Jan Wabiñski, trener Wielkopolanki. Mecz pod dyktando Zajmuj¹ca wysok¹, czwart¹ pozycjê w okrêgówce Wis³a Borek nie bez problemów pokona³a jedn¹ ze s³abszych ekip w tej klasie rozgrywkowej. Od pierwszych minut spotkania zaatakowali gospodarze i ju w 17 min objêli prowadzenie. Po b³êdzie zawodnika Wis³y pi³kê przej¹³ zawodnik gospodarzy i umieœci³ j¹ w samym okienku bramki strze onej przez J. Gawroñskiego. Po tej bramce gra siê wyrówna³a, a przyjezdni coraz czêœciej próbowali pokonaæ golkipera przeciwnika i wyrównaæ stan meczu. Swój cel osi¹gnêli w 43 min za spraw¹ Olejnika, którego idealnie obs³u y³ Parchem. Przy takim wyniku obie ekipy zesz³y na przerwê. Od pocz¹tku drugiej ods³ony ponownie zaatakowali gospodarze i ju dwie minuty po wznowieniu gry zdobyli drugiego gola. Piêæ minut póÿniej boisko musia³ opuœciæ Olejnik, ale mimo tej straty pi³karze z Borku coraz œmielej atakowali bramkê Gromu. W 76 min stan meczu wyrówna³ T. Gawroñski, pokonuj¹c bramkarza miejscowych strza³em z rzutu karnego. Ten sam zawodnik kilka minut póÿniej móg³ zanotowaæ kolejne trafienie, ale po jego uderzeniu pi³ka odbi³a siê od poprzeczki. W ostatnich minutach spotkania ju przygniataj¹c¹ przewagê mia³a dru yna Wis³y, ale kilkakrotnie na wysokoœci zadania stawa³ bramkarz z Wolsztyna. Tu przed koñcowym gwizdkiem sêdzia nie dopatrzy³ siê ewidentnego faulu w polu karnym na Andrzejczaku, ale co siê odwlecze W doliczonym czasie gry zwyciêstwo dru ynie goœcie zapewni³ rozgrywaj¹cy tego dnia dobre zawody Parchem.- Mecz przebiega³ pod nasze dyktando. Ciesz¹ trzy punkty, dlatego moim zawodnikom nale ¹ siê du e s³owa pochwa³y i podziêkowania- mówi Zdzis³aw Witczak, trener Wis³y. Czarna seria Po raz kolejny dru ynie Zjednoczonych nie uda³o siê zdobyæ punktów. Tym razem musieli oni uznaæ wy szoœæ pi³karzy K³osa Garzyn. Miejscowi przyst¹pili do tego spotkania w mocno okrojonym sk³adzie. Zabrak³o przede wszystkim Giezka, Skrzypczaka, Walczaka i Szwarczyñskiego. Mecz rozgrywany by³ w trudnych warunkach, przy grz¹skiej nawierzchni i silnym wietrze. Ju w 2 min na prowadzenie mogli wyjœæ gospodarze, ale strza³ g³ow¹ Gronowskiego z bliskiej odleg³oœci minimalnie min¹³ bramkê K³osa. W odpowiedzi goœcie wyprowadzili szybki kontratak. Jeden z zawodników z Garzyna przeniós³ pi³kê nad interweniuj¹cym Kubeczk¹, ale w ostatniej chwili futbolówkê z pustej bramki wybi³ Szenajch. W 16 min mia³o miejsce bombardowanie bramki Zjednoczonych, ale na wysokoœci zadania stan¹³ bramkarz, a w obronie dobitki wyrêczy³ go Przyby³. W 40 min pad³a pierwsza bramka spotkania. Przed polem karnym gospodarzy futbolówkê przej¹³ Dudka i strza³em w d³ugi naro - nik zdoby³ gola dla przyjezdnych. Na minutê przed przerw¹ pi³karze z Pudliszek byli ju chyba myœlami w szatni, za co zap³acili srog¹ karê. Do doœrodkowanej z prawej strony boiska pi³ki wyskoczy³ pozostawiony bez opieki napastnik goœci i po raz drugi pokona³ Kubeczkê. Po zmianie stron gra by³a doœæ chaotyczna. Miejscowi d³ugo nie potrafili zagroziæ bramce przeciwnika i co chwilê nara ali siê na szybkie kontrataki. Dwa z nich mog³y przynieœæ kolejne trafienia, ale dobrze broni³ bramkarz z Pudliszek. Do koñca spotkania wy- nik ju nie uleg³ zmianie i goœcie zas³u enie zainkasowali komplet punktów.- Mamy powa ne braki w sk³adzie, wiêc w³aœciwie kleimy co siê da. Problem stanowi obsada bramki, wiêc musieliœmy postawiæ na m³odzie owca, który dziœ udanie siê zaprezentowa³. Zagraliœmy lepiej w drugiej ods³onie, ale to i tak nie usprawiedliwia naszej niemocy strzeleckiej, która trwa ju od czterech spotkañ- mówi Wojciech Szumny, trener Zjednoczonych. Wielkopolanka Sz. - Rawia Rawicz GOLE 1:0 Norkiewicz (10 ) SK AD Wielkopolanka Szelejewo: Wabiñski Naskrêt, Ludwiczak, Tomczak, Paluszkiewicz, Robak, Czajka, Niedziela, Norkiewicz, Waligura, Grudziñski (70 Hildebrandt) Grom Wolsztyn - Wis³a Borek GOLE 1:0 (17 ) 1:1 Olejnik (43 ) 2:1 (47 ) 2:2 T. Gawroñski (76 ) 2:3 Parchem (90 ) SK AD 1:0 (1:0) 2:3 (1:1) Wis³a Borek: J. Gawroñski Waresiak, Twardowski, Surma, Andrzejczak, Konieczny, Garbarek, Olejnik, W³odarek (46 Wawrzyniak), Parchem, T. Gawroñski Zjednoczeni P. - K³os Garzyn GOLE 0:1 (40 ) 0:2 (44 ) SK AD 0:2 (0:2) Zjednoczeni Pudliszki: Kubeczka Przyby³, Szenajch, M. Nowak, odyga, Cieplik, Dopiera³a (65 Siwek), Wenderski (81 Czaja), Bzdêga, K. Nowak (65 Smekta³a), Gronowski

20 ycie Gostynia S PORT 31 Wci¹ na tronie Pi³karze Korony w meczu z Victori¹ bez wysi³ku narzucili swoje warunki. Wykorzystuj¹c przewagê techniczn¹ oraz taktyczn¹ kontrolowali przebieg gry i pewnie zapisali na swoim koncie kolejny komplet punktów. UKASZ EISOP - Szczerze musze przyznaæ, e spodziewa³em lepszych wyników Victorii w lidze, przed sezonem myœla³em nawet, e mo e to byæ kandydat do awansu podkreœla³ przed spotkaniem trener Piotr uczak. Personalnie zespó³ prowadzony przez by³ego golkipera Kolejorza, Jacka Przybylskiego prezentuje siê bardzo ciekawie, lecz zupe³nie nie ma to prze³o enia na wyniki, które w obecnym sezonie s¹ dalekie od oczekiwañ. W sobotnim meczu pierwsi groÿnie zaatakowali pi³karze z Wrzeœni, ale na szczêœcie dla goœci Ja³oszyñski nie wykorzysta³ doœrodkowania Skitka, bowiem na przeszkodzie stan¹³ dobrze interweniuj¹cy Kordus. Podopieczni Piotra uczaka pierwszego gola strzelili w 17 min, jednak sytuacja wywo³a³a sporo kontrowersji. Po doœrodkowaniu z rzutu ro nego najwy ej do pi³ki wyskoczy³ Szczepaniak, futbolówka odbi- ³a siê jeszcze od jednego z defensorów Victorii i uderzy³a w poprzeczkê, jednak zdaniem sêdziego liniowego zdo³a³a przekroczyæ liniê bramkow¹ i goœcie mogli cieszyæ siê z prowadzenia. Od tego momentu przyjezdni przejêli inicjatywê i kolejne bramki wisia³y w powietrzu. W 23 min znowu gor¹co zrobi³o siê pod bramk¹ Roszyka, bowiem goœcie wykonywali rzut wolny poœredni w polu karnym Victorii, jednak po strzale Piotrowskiego pi³ka zatrzyma³a siê na murze. Chwilê póÿniej bliski podwy - szenia prowadzenia by³ Norkiewicz, który uderzy³ z 17 metrów, jednak tym razem bramkarz miejscowych ofiarn¹ interwencj¹ zdo³a³ wybiæ pi³kê na rzut ro ny. Jedn¹ z nielicznych akcji miejscowi przeprowadzili w 30 min, ale Kendzia w ostatniej chwili zdo³a³ wybiæ pi³kê poza liniê koñcow¹. Pi³karze Korony czêsto goœcili w polu karnym gospodarzy jednak akcjom brakowa³o wykoñczenia. Tu przed przerw¹ przyjezdnym uda³o siê jednak podwy szyæ prowadzenie. Bramka pad³a po precyzyjnej g³ówce Krajki, który sfinalizowa³ doœrodkowanie Piotrowskiego. W 46 min by³o ju praktycznie po meczu. Goœcie wykonywali rzut wolny tu przed polem karnym, a pewnym egzekutorem okaza³ siê Józefowski, który niesygnalizowanym strza³em przy lewym s³upku zupe³nie zaskoczy³ bramkarza Vic- torii. W drugiej ods³onie pi³karze Victorii czêœciej goœcili na po³owie rywala, jednak wiêkszoœæ akcji koñczy³a siê na 20 metrze od bramki Zbigniewa Kordusa. W 73 min tylko ofiarna interwencja Pleœnierowicza uchroni³a gospodarzy przed strat¹ kolejnego gola. Koronie nie uda³o siê jednak w sobotnim pojedynku zachowaæ czystego konta. Strzelcem honorowej bramki na trzy minuty przed koñcem okaza³ siê Urbanowicz, po jego znakomitym uderzeniu zza pola karnego pi³ka odbi³a siê od s³upka i Kordus by³ zmuszony wyci¹gaæ pi³kê z siatki. Mecz, choæ nie by³ porywaj¹cym widowiskiem pokaza³ jednak, e ró nica dziel¹ca oba zespo³y w ligowej tabeli nie jest dzie- ³em przypadku. Wszelkie argumenty by³y w sobotnie popo³udnie po stronie Korony, a w wynik sobotniej konfrontacji by³ dla gospodarzy najmniejszym wymiarem kary. PIOTR UCZAK Trener Korony Piaski Napewno cieszy nas komplet punktów, bo w³aœnie z takim nastawieniem jechaliœmy do Wrzeœni. Musze jednak przyznaæ, i nie myœla- ³em, e trzy punkty przyjd¹ tak ³atwo. Mecz powinniœmy wygraæ wy ej, jednak w miarê zbli ania siê do bramki rywala graliœmy wolniej i w³aœnie w przerwie mia³em do zawodników o to najwiêksze pretensje. Za tydzieñ gramy ostatni tej jesieni mecz na w³asnym obiekcie i bardzo chcielibyœmy podtrzymaæ dobr¹ passê. Victoria Wrzeœnia - Korona Piaski GOLE 0:1 Szczepaniak (17 ) 0:2 Krajka (42 ) 0:3 Józefowski (46 ) 1:3 Urbanowicz (87 ) SK ADY 1:3 (0:2) Victoria Wrzeœnia: Roszyk Polerowicz, Konkiewicz, Pleœnierowicz, Skitek, Urbanowicz, Kwarta, Skolasiñski, Surdyk, Twardygrosz, Ja³oszyñski (76 Wyrzykiewicz) Korona Piaski: Kordus Kluczyk, Kendzia, Szczepaniak, Piotrowski, Krêgielczak, Norkiewicz, Chlebowski (90 Maækowiak), Kêdziora (78 Kozak), Józefowski (88 Wojtkowiak), Krajka (82 Bojdo) D BROCZANKA PÊPOWO Cenny remis JERZY ANDRZEJEWSKI Trener D¹broczanki Pêpowo Jestem bardzo zadowolony z postawy ch³opaków. Zagraliœmy pi³kê na bardzo wysokim poziomie. Choæ przed spotkaniem wynik remisowy wziêlibyœmy w ciemno, jednak uwa- am, e z przebiegu meczu to my zas³u yliœmy na zwyciêstwo. Imponuj¹ca passa D¹broczanki wci¹ trwa, plasuj¹ca siê w œcis³ej czo³ówce czwartoligowych rozgrywek jedenastka z Czarnegolasu równie nie znalaz³a recepty na pokonanie zespo³u z Pêpowa. Pierwsza ods³ona nale a³a do podopiecznych Jerzego Andrzejewskiego. Bramkarz gospodarzy w opa³ach znalaz³ siê ju w 12 min po dwójkowej akcji Chora³y z Koniecznym. Po chwili w strzale z dystansu swojej szansy szuka³ Siama, ale pi³ka minê³a œwiat³o bramki. W 27 min wydawa³o siê, e przyjezdni obejm¹ wreszcie prowadzenie. Oko w oko z Jaszk¹ znalaz³ siê Chora³a, ale gór¹ w tej sytuacji okaza³ siê golkiper Doktóra. W 36 min goœcie udokumentowali swoja przewagê bramk¹. Szóste trafienie w sezonie zaliczy³ Konieczny, który na raty zdo³a³ umieœciæ pi³kê w siatce. Pi³karze D¹broczanki d³ugo jednak nie cieszyli siê z prowadzenia, bowiem tu przed przerw¹ BRAMKA UKASZA Koniecznego pozwoli³a D¹broczance wywieÿæ cenny remis Doktór Czarnylas - D¹broczanka P. GOLE 1:0 Konieczny (36 ) 1:1 Kolenda (44 ) SK ADY 1:1 (1:1) Doktór Czarnylas: Jaszka Szubert, Wi¹cek, Czech, Œwita³a, Besarabiw, Sobczak, Dziuba (83 Pilarczyk), Grupa, Kempiñski, Kolenda (60 Szymczak) D¹broczanka Pêpowo: Micha³ Roszak B. Kaczmarek, Marcin Roszak, M. Maczmarek, Brink, Twardy (79 Fabich), Ficek (80 Ptak), Siama (75 Szczêsny), Matyla, Chora³a, Konieczny po jednej z nielicznych akcji gospodarzy pad³o wyrównanie. Roszak wyszed³ do doœrodkowania, jednak wypuœci³ pi³kê z r¹k, chocia wydawa³o siê, e w tej sytuacji by³ faulowany arbiter g³ówny pozosta³ niewzruszony i Kolenda strza³em z bliskiej odleg³oœci zdoby³ gola. Po przerwie mecz sta³ siê bardziej wyrównanym widowiskiem. W 75 min przyjezdni po raz drugi powinni siê cieszyæ z prowadzenia, ale Siama przegra³ pojedynek jeden na jeden z Jaszk¹. Kolejne próby Koniecznego oraz Szczêsnego równie nie przynios³y zmiany rezultatu i choæ to Dabroczanka by³a czêœciej przy pi³ce i stworzy³a wiêcej sytuacji podbramkowych mecz zakoñczy³ siê podzia- ³em punktów, z którego po meczu zadowoleni byli obaj trenerzy. Nie spodziewa³em siê, e jedenastka z Pêpowa jest tak dobrym zespo³em, to by³a dla nas bardzo trudna przeprawa podsumowa³ niedzielny pojedynek trener Doktóra Andrzej Dziuba. UKASZ EISOP

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.17.2013.TKus Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 8 umowy Nr 1/94/2012

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka Ankieta ta została stworzona na potrzeby zdiagnozowania ilości rodziców zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo