Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 1. Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r Plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod usługi ogólnomiejskie i inną działalność gospodarczą Stare Stawy Zmiana planu Rejon Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Plan miejscowy Stare Miasto Plan miejscowy Pod Borem Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Oświęcim Zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików Zmiana planu miejscowego przy ul. Fabrycznej Nowe Dwory część A Plan miejscowy Wysokie Brzegi część B - BAKUTIL Zmiana planu miejscowego Paździory Zmiana planu dla Oczyszczalni Ścieków i Składowisk ul. Nadwiślańska Ekspertyzy, opinie Plan miejscowy Wysokie Brzegi II Plan miejscowy dla budowy Obwodnicy Zmiana planu miejscowego przy ulicy Olszewskiego i Chemików PKN ORLEN Zmiana planu dla terenu przy ulicy Zatorskiej 9.149, , , , , , , , , , , , , , ,00 Termin wykorzysta nia środków Razem: ,12

2 Załącznik Nr 2 Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. dział-rozdział wydatki kwota w złotych 1. bieżące ,12 Razem: ,12 Uzasadnienie Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poniżej uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto : 1. Plan zakończony, biuro opracowujące plan nie wystawiło faktury końcowej. 2. Plan w opracowaniu, realizowany jest etap końcowy Plany i Studium w opracowaniu. 9. Podjęta została uchwała o opracowaniu zmiany planu. 10. Plan w opracowaniu. 11. Konieczność zapłaty nie wystawionej faktury za analizę obiektów wielkopowierzchniowych Plany w opracowaniu. 15. Podjęta została uchwała o opracowaniu planu dla zmiany wjazdu. Realizacja opracowania planów i ich zmian przebiega zgodnie z umowami i zakończenie procedur winno nastąpić w roku 2005.

3 Załącznik Nr 3 Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r. Termin wykorzystania środków Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej ,00 Razem: ,00

4 Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. dział-rozdział wydatki kwota w złotych majątkowe inwestycje ,00 Razem: ,00 Uzasadnienie Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego. Poniżej uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto : 1. Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej - zadania nie można w całości zrealizować w 2004 roku. W związku z realizacją zadania został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania. W trakcie prowadzonego postępowania oraz z uwagi na rozpoczęte prace projektowe dotyczące wykonania włączenia ul. Sadowej do ul. Zatorskiej właściciele działek sąsiednich wystąpili ponownie z propozycją zamiany gruntów. Zorganizowano ponownie spotkanie z właścicielami działek pgr 289/126 i 289/127, które są niezbędne dla potrzeb związanych z przebudową ul. Sadowej z włączeniem jej do ul. Zatorskiej. W wyniku dyskusji ustalono, że trasa kolektora deszczowego (stanowiący kolektor odpływowy z projektowanego polderu) będzie zgodna z zapisami planu miejscowego (uchwała Nr VII/88/03 z dnia 23 kwietnia 2003r.) pod warunkiem: 1) wydzielenia z działki pgr 388/2 (własność Gminy Miasto Oświęcim) drogi dojazdowej zgodnie z ww. planem, 2) wydzielenia z działki pgr 289/127 (własność prywatna) pasa terenu niezbędnego pod planowane przedłużenie ul. Batorego zgodnie z opracowaną dokumentacją, 3) pozostała część działki pgr 388/2 łącznie z działką pgr 389 (własność GMO) będą przedmiotem zamiany na działkę pgr 289/126 (własność

5 prywatna) oraz część niezbędną pod budowę drogi działki pgr 289/127 (własność prywatna). W chwili obecnej zostało zawieszone postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. przedsięwzięcia, natomiast sprawa wydzielenia działek jest na ukończeniu. Po dokonaniu wydzielenia działek zostanie wydana zgoda na wejście w teren celem realizacji inwestycji Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej, a tym samym zostanie wznowione postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę.

6 Załącznik Nr 5 Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r. Termin wykorzystania środków Realizacja systemu ISO , r Razem: ,00

7 Załącznik Nr 6 z dnia 8 grudnia 2004r Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. dział-rozdział wydatki kwota w złotych bieżące ,00 Razem: ,00 Uzasadnienie Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poniżej uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto : 1. Realizacja systemu ISO - zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zmianą zmianą harmonogramu prac wdrożeniowych związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO spowodowaną pracami nad budżetem zadaniowym i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Wybór jednostki certyfikacyjnej przewidziany jest na styczeń 2005r. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie środków finansowych na rok następny.

8 Załącznik Nr 7 Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r Udział w opracowaniu dokumentacji na przebudowę ulicy Legionów pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego Remont ulicy Dąbrowskiego Przebudowa ul. Górnickiego Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Zatorska i Jagiełły na rondo wraz z oświetleniem Przebudowa ul. Cynkowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Krzywej koncepcja projektowa, geodezja i operaty szacunkowe Dokumentacja przyszłościowa projekt przebudowy ul. Sadowej Budowa budynku komunalnego na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą Wykonanie kolektora deszczowego Etap II od komory K-13 do D22 (D2) Kanalizacja sanitarna dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu Budowa kanalizacji sanitarnej os. Dwory-Kruki Przebudowa zamku Budowa budynku socjalnego przy boisku Soła , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Termin wykorzyst. środków

9 Załącznik Nr 8 z dnia 8 grudnia 2004 r. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. dział-rozdział wydatki kwota w złotych majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje , , , , , , ,00 Razem: ,00 Uzasadnienie Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poniżej uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto : 1. Udział w opracowaniu dokumentacji na przebudowę ul. Legionów pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego 28 lipca zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim i Miastem Oświęcim na współfinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Legionów) na odcinku od ronda przy moście Jagiellońskim do ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. M. Kolbego. Miasto Oświęcim przeznaczyło na w/w zadanie zł. Dopiero w trzecim przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w projektu w dniu r. został wybrany wykonawca. W poprzednich dwóch przetargach nie wybrano wykonawcy projektu ze względu na przewyższającą kwotę

10 oferty w stosunku do środków zabezpieczonych na wykonanie tego projektu w I przetargu oraz w II przetargu z powodu braku oferentów. Planowany termin płatności kwoty do wysokości zł II kwartał 2005r. 2. Remont ul. Dąbrowskiego zadanie realizuje Starosta Oświęcimski. Umowa pomiędzy Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim na dofinansowanie zadania zawarta została w dniu r. Zgodnie z zawartą umową Miasto Oświęcim ma dofinansować zadanie w roku 2004 kwotą nie większą niż zł, natomiast w roku 2005 kwotą nie większą niż zł. Ze względu na późny termin rozpoczęcia prac wrzesień 2004r. oraz finansowanie zadania w pierwszej kolejności ze środków OSPR, istnieje możliwość niewykorzystania całości środków z budżetu miasta przeznaczonych na dofinansowanie zadnia w 2004r. Środki finansowe w kwocie zł zostaną wykorzystane w 2005r. 3. Przebudowa ul. Górnickiego 29 lipca 2004r. Miasto Oświęcim uzyskało zapewnienie o dofinansowaniu w 2004r. zadania ze środków OSPR w wysokości zł. Zadanie p.n. Przebudowa ul. Górnickiego zostało utworzone Uchwałą Nr XX/291/04 na sesji RM Oświęcim w dniu 25 sierpnia 2004r., na której zapewniono środki finansowe w 2004r. i 2005r. w łącznej wysokości zł. Obecnie toczy się drugie postępowanie przetargowe w celu wybrania wykonawcy. W poprzednim przetargu oferowana kwota przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego. Planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą w grudniu br. i rozpoczęcie robót z chwilą pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych. Kwota w wysokości zł przesunięta na subkonto będzie zabezpieczeniem wykonania powyższego zadania. O wydatkowanie kwoty zł z budżetu państwa (OSPR) w 2005r., przeznaczonej w 2004r. na to zadanie, wystąpiono do Wojewody Małopolskiego w dniu r. 4. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Zatorska i Jagiełły na rondo wraz z oświetleniem Miasto Oświęcim podpisało porozumienie nr 71/1/P/2004 z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie w dniu r. na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną drogi krajowej nr 44 (ul. Zatorska) z drogą wojewódzką nr 948 (ul. Jagiełły) na skrzyżowanie typu rondo. W dniu r. Miasto zleciło wydzielenie gruntu z działki prywatnej zgodnie z wykonanym projektem. Środki w wysokości zł przesunięte na subkonto będą zabezpieczeniem wykonania w/w podziału. 5. Przebudowa ul. Cynkowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Krzywej koncepcja projektowa, geodezja i operaty szacunkowe planowane jest zlecenie opracowania projektu podziału działek zajętych pod przebudowę ul. Cynkowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Krzywej zgodnie z opracowywaną koncepcją dla tej ulicy. Ponadto planowane jest sporządzenie wycen składnika budowlanego i roślinnego znajdującego się na wydzielonym terenie pod planowaną przebudowę. Powyższe opracowania są niezbędne do dokonania wykupu terenu od osób fizycznych dla potrzeb tej inwestycji. Termin ukończenia tych prac planowany jest na 22 grudnia br. Jednak w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli wydzielanych działek, istnieje obawa nie ukończenia tych prac w 2004r. Środki w wysokości zł przesunięte na subkonto będą zabezpieczeniem wykonania tych robót. 6. Dokumentacja przyszłościowa projekt przebudowy ul. Sadowej w dniu 23 czerwca 2003r. została zawarta umowa z firmą PCF Zbigniew Niziołek Finansowanie i Obsługa Inwestycji z siedzibą w Oświęcimiu ul. Chopina 4 (aktualna Ceglana 3) na opracowanie dokumentacji projektowej

11 przebudowy ul. Sadowej w Oświęcimiu. Zgodnie z w/w umową wymagany termin wykonania dokumentacji upłynął z dniem 4 września 2004r. W dniu r. projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji do Urzędu Miasta. Po przeanalizowaniu argumentów projektanta ustalony został ostateczny termin przekazania dokumentacji do dnia r. W dniu 12 listopada br. projektant powtórnie wystąpił o zmianę terminu opracowania dokumentacji do dnia 6 grudnia 2004r. z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania projektu teletechnicznego oraz gazowego. Decyzja w tej sprawie nie została podjęta. W związku z powyższym środki finansowe będące w budżecie miasta w kwocie zł mogą zostać nie wykorzystane w 2004r. 7. Budowa budynku komunalnego na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela Departamentu Mieszkalnictwa wyłonienie listy gmin objętych programem pomocowym ulegnie znacznemu opóźnieniu, najwcześniejszy termin to 22 grudnia 2004r. Wybór oferenta na budowę budynku komunalnego jest w roku bieżącym niemożliwy. Środki finansowe w kwocie zł zostaną wykorzystane w 2005r. 8. Wykonanie kolektora deszczowego Etap II od komory K-13 do D22 (D2) - Wydział Inwestycji Miejskich realizuje budowę kolektora opadowego od przepompowni na os. Błonie do ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. W roku 2003 wybudowano 551 mb kolektora, natomiast w roku 2004 odcinek o długości 317 mb. Po pierwszym przetargu w 2004r. pojawiły się oszczędności umożliwiające budowę następnego odcinka o długości ok. 50 mb. We wrześniu br. wykonano dokumentację techniczną na budowę tego odcinka, a w miesiącu październiku uzyskano pozwolenie na budowę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Drogą przetargu nieograniczonego w listopadzie 2004r. został wybrany wykonawca, z którym została podpisana umowa z terminem wykonania do r. W umowie jest zapis, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania prac, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni, na jaką roboty zostaną przerwane. Ze względu na porę roku istnieje obawa, że taka sytuacja może nastąpić. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, środki finansowe w kwocie zł mogą zostać wydatkowane w 2005r. 9. Kanalizacja sanitarna dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę i jej realizację w cyklu jednorocznym. Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia r. znak: RR.XI.IS: w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnej Pomnika Zagłady narzuciła wykonanie obiektu metodą bezwykopową. W związku z powyższym, mając na względzie bardzo znaczny wzrost nakładów na realizację obiektu metodą bezwykopową, Prezydent Miasta wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zmianę decyzji z dnia r. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Wojewodę Małopolskiego w dniu r. W dniu r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję uwzględniającą wniosek Prezydenta Miasta. W dniu r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął zawieszone wcześniej postępowanie dotyczące uzgodnienia projektu dezyzji WZiZT dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnej Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu. Projekt decyzji WZiZT został ostatecznie uzgodniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem znak: SMP /04/KRM z dnia r. Umożliwiło to wydanie decyzji WZiZT przez Miasto Oświęcim w dniu r. W tej sytuacji złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nastąpi niezwłocznie po jej uprawomocnieniu. Ze względu na uwarunkowania zawarte w Decycji Wojewody Małopolskiego, rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero na wiosnę 2005r. Środki

12 finansowe w kwocie zł zostaną wydatkowane w 2005r. 10. Budowa kanalizacji sanitarnej os. Dwory-Kruki - obecnie trwa procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiejska, Zwycięstwa i Nadwiślańska. W czasie jej trwania pojawiły się problemy z ustaleniem prawowitych spadkobierców nieżyjących właścicieli działek, przez które projektowana jest trasa kanalizacji. Wynika to z faktu, że w przeważającej ilości działek nie zostały przeprowadzone formalności spadkowe. Ponadto, niektórzy właściciele parcel wycofali wcześniejsze zgody na wejście w teren z budową kanalizacji, co wymagało ponownych negocjacji. W związku z tym Wydział Inwestycji Miejskich zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z prośbą o czasowe zawieszenie postępowania związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji, w celu umożliwienia uregulowania stanu prawnego działek, na których projektowana jest kanalizacja. Mając na uwadze problematykę i złożoność w/w spraw istnieje obawa, że ich uporządkowanie nie jest możliwe do końca 2004r. Środki finansowe w kwocie zł zostaną wydatkowane w 2005r. 11. Przebudowa zamku procedurę przetargową rozpoczęto w dniu r. Ze względu na wnoszone protesty na etapie przetargu trwała ona ponad 5 miesięcy. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 19 sierpnia 2004r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 1 września. To spowodowało opóźnienie w realizacji wcześniej przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. W pierwszej kolejności należność za wykonane roboty regulowana jest z puli środków przyznanych w ramach I transzy OSPR w 2004r. Środki finansowe z budżetu miasta w kwocie zł nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. O wydatkowanie kwoty zł z budżetu państwa (OSPR) w 2005r., przeznaczonej w 2004r. na to zadanie, wystąpiono do Wojewody Małopolskiego w dniu r. 12. Budowa budynku socjalnego przy boisku Soła w dniu 31 sierpnia br. została zawarta umowa na wykonanie projektu adaptacji budynku do celów sportowych. Projekt został ukończony w dniu r. zgodnie z umową. W dniu r. w wyniku silnej wichury został zerwany dach z budynku. Zniszczeniu uległa konstrukcja dachu oraz dwa kominy. Ze względu na konieczność zabezpieczenia budynku przed wpływami atmosferycznymi, w bieżącym roku planowana jest budowa nowego dachu oraz odbudowa uszkodzonych kominów. Mając na względzie warunki atmosferyczne, możliwość prowadzenia prac budowlanych może okazać się niemożliwa. Istnieje obawa, że środki finansowe w kwocie zł nie zostaną wydatkowane w br.

13 Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Załącznik Nr Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania Oznakowanie miasta na ważnych drogowych miejscach (wjazd do miasta, rondo, skrzyżowanie, odnowienie istniejących tablic poświęconych wybitnym mieszkańcom Oświęcimia) Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Kwota wydatków nie wygasających w 2004r , ,00 Termin wykorzystania środków Razem: ,00

14 Załącznik Nr 10 Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. dział-rozdział wydatki kwota w złotych bieżące majątkowe - inwestycje , ,00 Razem: ,00 Uzasadnienie Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego. Poniżej uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto : 1. Oznakowanie miasta na ważnych drogowych miejscach (wjazd do miasta, rondo, skrzyżowanie, odnowienie istniejących tablic poświęconych wybitnym mieszkańcom Oświęcimia) w ramach tego zadania opracowano Projekt Systemu Informacji Lokalnej Miasta Oświęcim. Projekt ten, niezbędny dla realizacji zadania został poddany szerokiej konsultacji. Z uwagi na przedłużający się termin jego ostatecznego zaakceptowania oraz fakt konieczności organizacji przetargu na oznakowanie miasta, nie ma możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. W związku z tym istnieje potrzeba przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania na subkonto. 2. Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu środki pieniężne nie zostały wykorzystane w roku 2004 ze względu na przedłużający się proces zatwierdzenia dokumentacji przetargowej przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare oraz reprezentacje Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/284/04 z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Oświęcim przewidziano finalizację finansowania projektu do roku 2006.

15

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok z dnia... Zatwierdzony przez BM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu: 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich Augustów 08.06.2010 r. Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych Raport Listopad 1997 Teresa Augustyniak-Górna Raport Nr 117 W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli budowy autostrad w Polsce

Informacja o wynikach kontroli budowy autostrad w Polsce NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Nr ewid. 185/2003/P03/066/KKT Informacja o wynikach kontroli budowy autostrad w Polsce W a r s z a w a g r u d z i e ń 2 0 0 3

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012

Informacja o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-4101-02/2010 Nr ewid. 166/2010/P/10/146/LLU Informacja o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG 4100-01-01/2013 P/13/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/14/001 Wykorzystanie środków dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

LWR-4101-003-00/2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR. Informacja o wynikach kontroli. Realizacja. Banku Światowego za 2013 r.

LWR-4101-003-00/2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR. Informacja o wynikach kontroli. Realizacja. Banku Światowego za 2013 r. LWR-4101-003-00/2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR Informacja o wynikach kontroli Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego za 2013

Bardziej szczegółowo