Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax /0310/DN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 06/0310/DN"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 06/0310/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 4. OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 5. FORMULARZ OFERTY 6. UMOWA WZÓR

2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Nr p. 06/0310/DN r. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2007r., Dz.U. Nr 223 poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax Tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych: 1. Notebook nr 1 + system operacyjny + mysz bezprzewodowa + podkładka pod mysz + torba na notebook + pokrowiec - szt. 2, 2. Notebook nr 2 + system operacyjny + pakiet oprogramowania uŝytkowego - szt. 1, 3. Kolorowa drukarka atramentowa - szt. 1, 4. Komplet tuszów oryginalnych do kolorowej drukarki atramentowej - szt. 1 Kody CPV: urządzenia komputerowe, komputery przenośne (notebook), kolorowa drukarka atramentowa wkłady barwiące (do drukarki atramentowej) systemy operacyjne pakiety oprogramowania uŝytkowego myszka komputerowa podkładki pod myszy torby na komputery przenośne (torba + pokrowiec) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1. Miejsce dostawy: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1. Zamawiający wymaga dostarczenia: - urządzeń komputerowych fabrycznie nowych - oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła oraz posiadającego odpowiednie licencje uŝytkownika. śadna pozycja/część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom,

3 3.1. Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 p Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania/realizacji zamówienia; - urządzenia komputerowe z 22% stawką VAT - max 14 dni od dnia podpisania umowy, - urządzenia komputerowe z 0% stawką VAT oraz komplet tuszów do oferowanej drukarki atramentowej - max 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego Zaświadczenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego potwierdzającego moŝliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na zakup sprzętu komputerowego. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5.1. zgodnie z art. 22 ust.1 p. 1-4 dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy: Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Uwaga: Brak pisemnych zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zaoferowanie przez Wykonawcę urządzeń komputerowych posiadających odpowiednio: Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego - deklarację zgodności CE, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w p. 6 SIWZ. Komisja Przetargowa oceni spełnianie ww. warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złoŝonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ Wykonawca spełnił ww. warunki. 2

4 3 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; NiezłoŜenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złoŝenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeŝeniem art.26 ust. 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24) lub odrzuceniem oferty (art. 89) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ) Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Nie są wymagane Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust,1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.4. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków składania ofert,

5 4 Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ OŚWIADCZENIU INNEGO PODMIOTU o spełnianiu warunków udziału, Uwaga: Brak złoŝenia oświadczenia oznacza, Ŝe całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę 6.6. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca złoŝy: Dokumenty dotyczące zaoferowanych urządzeń komputerowych: 1. Notebook, drukarka atramentowa: a. Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego - deklaracja zgodności CE, b. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001dla producenta sprzętu, 6.7. Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłoŝenie skutkuje odrzuceniem oferty): Załącznik 1 - Specyfikacja urządzeń z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Uwaga: Wykonawca musi podać informacje dotyczące: - producenta i typu proponowanych urządzeń komputerowych oraz - producenta i typu podzespołu (gdy jest to moŝliwe) Niedopuszczalne jest wypełnienie kolumny Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę poprzez skopiowanie wymagań Zamawiającego Załącznik 2 - Specyfikacja zamówienia ilościowo-wartościowa uzupełniony o wymagane dane, zgodnie z kolumnami, UMOWA WZÓR (uzupełniona o dane Wykonawcy, zaparafowana na kaŝdej stronie i zaakceptowana na ostatniej podpisem z pieczęcią) 6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6 5 6a.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 6a.3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p SIWZ odpowiednio), 6a.4. jeŝeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Informacja dotycząca p. 6 i 6a ( zgodnie z art. 26 ust. 3) Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złoŝą ww. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złoŝą pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (np. Potwierdzenie wniesienia wadium, Kosztorys Ofertowy czy Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art.26 ust Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami; 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. (art. 27) 7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania - w godzinach pracy AWFiS, tzn. 7:00-15:30, 7.3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, określonego w p. 7.3, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w p. 7.3

7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację z zebrania otrzymają niezwłocznie Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeŝeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr ElŜbieta Iwańska 8. Wymagania dotyczące wadium; Wadium nie jest wymagane. 9. Termin związania ofertą; Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel , Budynek Administracji, p Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania oferty; Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób: sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY Nr p. 06/0310/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane przez Zamawiającego i określone w punktach 6 i 6a SIWZ, W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

8 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika Oferta musi być czytelna i napisana w języku polskim Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) w języku powszechnie uŝywanym w handlu międzynarodowym Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułoŝone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem: na zewnętrznej kopercie: Nr p. 06/0310/DN Dostawa urządzeń komputerowych wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie i bez otwierania (art. 84 ust. 2) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złoŝenia zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie

9 8 składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.: Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica Przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Wykonawca w szczególności nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; miejsce złoŝenia oferty: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, Budynek. Administracji, Biuro Kanclerza, I piętro, pok. 29, termin złoŝenia oferty: do dnia r., godz. 11:00; data otwarcia ofert: r., godz. 11:05 Budynek Administracji, jw., I piętro, pok. 23. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ. 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty; Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład. W ofercie, na dołączonym do SIWZ formularzu oferty nr 06/0310/DN, prosimy o podanie cen w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: cena netto = Σ wartości netto z Załącznika 2, podatek VAT = Σ kwot podatku VAT z Załącznika 2, cena brutto = Σ wartości brutto z Załącznika 2. w tym: za urządzenia komputerowe objęte 0 % stawką VAT: cena netto = wartość netto z Załącznika 2, cena brutto = wartość brutto z Załącznika 2, za urządzenia komputerowe oraz komplet tuszów do drukarki atramentowej objęte 22 % stawką VAT: cena netto = Σ wartości netto z Załącznika 2, cena brutto = Σ wartości brutto z Załącznika 2, Kwoty łączne naleŝy obliczyć poprzez zsumowanie kwot wyliczonych i wpisanych do odpowiednich kolumn Załącznika 2 do SIWZ dla poszczególnych pozycji. Stawka 0% podatku VAT, zaznaczona w Załączniku 2 wpisana została zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz. U z 2004r. nr 54 poz.535) o podatku od towarów i usług, rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto.

10 9 Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. Oczywiste omyłki: Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona, o wszystkich poprawionych w ofercie omyłkach. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1. w przypadku mnoŝenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeŝeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeŝeli cenę jednostkową podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeŝeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeŝeli cenę za część zamówienia podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeŝeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyraŝone słownie; 13. Kryteria oceny oferty cena pkt za najniŝszą cenę... waga 100 %, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium oceny ofert. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: wg kryterium cena na podstawie wzoru: Cn P = 100 pkt Wg Cb

11 gdzie: P - otrzymane punkty za kryterium cena, Cn - cena najniŝsza wśród złoŝonych ofert, Cb - cena oferty badanej, Wg - waga kryterium ceny (w %). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŝył waŝną ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. W powiadomieniu Zamawiający określi najwcześniejszy termin podpisania umowy. 14. Formalności w celu zawarcia Umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Ceny: cena zaproponowana w Ofercie Wykonawcy jest ceną ostateczną i nie moŝe ulec zmianie poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, mających wpływ na cenę Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej nie wcześniej niŝ po zrealizowaniu kaŝdej dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru Kary umowne: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w umowie, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie to trwało nie dłuŝej niŝ 20 dni oraz 0,2 % za kaŝdy dzień następny ponad 20 dni - w sumie nie więcej jednak niŝ 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w umowie, za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe. 10

12 11 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy zamówienia określonego w umowie ponad 30 dni - w terminie 30 dni od dnia przekroczenia 30 dni opóźnienia realizacji Umowy. b) nienaleŝytej, niezgodnej z postanowieniami umowy, realizacji przedmiotu zamówienia po drugim zawiadomieniu reklamacyjnym Wykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia tego zawiadomienia c) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. d) złoŝenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, e) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% wartości brutto Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wartości brutto Umowy. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w pkt Termin dokonania wpłaty z tytułu odstąpienia od umowy określa się na 30 dni od dnia zerwania umowy. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy urządzenia komputerowego, określonego w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% kwoty brutto serwisowanego urządzenia, podanej w Załączniku Specyfikacja ilościowo-wartościowa, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad określony w umowie czas naprawy lub w przypadku powaŝnego uszkodzenia - ponad uzgodniony termin Inne postanowienia: Okres gwarancji: liczony od dnia dostarczenia urządzeń, w okresie zgodnym z podanym dla danego urządzenia. Serwis gwarancyjny: - czas naprawy - max. 3 dni robocze od zgłoszenia usterki do Wykonawcy, - rozpoczęcie naprawy - najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki, - w sytuacji powaŝnego uszkodzenia naprawa w terminie uzgodnionym przez obie strony, - w przypadku uzgodnienia wydłuŝenia terminu naprawy urządzenia o więcej niŝ 3 dni Wykonawca musi dostarczyć urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach - wszelkie koszty naprawy, w tym koszty odbioru, transportu i zwrotu po naprawie ponosi Wykonawca, W przypadku, gdy oferowane urządzenie komputerowe lub jego elementy nie są i nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu zamówienia w stosunku do przedstawionego w ofercie. Wykonawca moŝe w przypadku zaistnienia ww. okoliczności

13 12 zaproponować Zamawiającemu nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w niezmienionej w stosunku do oferty cenie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego urządzenia komputerowego lub jego elementu z rynku. Pozostałe postanowienia UMOWA WZÓR 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy; PoniŜsze pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. mniejsza niŝ wyraŝona w złotych równowartość kwoty ,00 EURO: Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, ogłoszonej stronie internetowej UZP Art. 180 ust. 1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Art. 180 ust odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Art. 180 ust. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Art. 180 ust. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Art. 180 ust. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Forma przekazania odwołania: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ Art. 181 ust. 1 Wykonawca lub uczestnik konkursu moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie umowy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

14 Art. 182 ust.1 Odwołanie wnosi się: 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób Art. 182 ust. 2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Art. 182 ust. 3 Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach jego wniesienia Art. 182 ust. 6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Art. 183 ust. 1. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, Art. 185 ust. 1 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Art. 185 ust. 2 Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Art. 185 ust. 4. Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy Pozostałe zapisy zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 13

15 Załącznik 1 Specyfikacja urządzeń komputerowych CPV Notebook nr 1 - szt. 2 + system operacyjny + mysz bezprzewodowa + podkładka pod mysz + torba na notebook + pokrowiec Nazwa producenta, model urządzenia (MN), oznaczenie producenta numer produktu (PN) Procesor Konfiguracja minimalna Zamawiającego 2. Matryca 15,4" WXGA 1280x Karta graficzna procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,00 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć cache CPU co najmniej 2 MB L2, technologia szyny systemowej min 800 MHz lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Zintegrowana, (dopuszczalne karty korzystające z pamięci RAM) 4. Pamięć min. 2 GB, DDR MHz, moŝliwość rozszerzenia do 4 GB Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 5. Dysk twardy min. 160 GB z interfejsem SATA 6. Napęd optyczny 7. Zintegrowana karta sieciowa nagrywarka DVD-RW Oprogramowanie do nagrywania płyt DVD/CD Ethernet 10/100/1000 Mb/s 1

16 8. Wbudowany modem wbudowany modem 9. Komunikacja bezprzewodowa Karta sieciowa bezprzewodowa, 10. Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki (stereo) 11. Rodzaj wskaźnika Touchpad 12. Bateria Czas pracy min 4 godz. 13. Złącza wbudowane: - czytnik kart pamięci, - 1x Display Port, - 1x VGA, - 1x RJ-45, - 1x RJ-11, - 3x USB 2.0, - 1x RS232 (COM) - 1x wyjście słuchawkowe, - 1x wejście mikrofonu, 14. Zasilacz sieciowy zewnętrzny z wtyczką sieciową zgodną z polskimi standardami 15. Torba podróŝna na notebook + pokrowiec Tak 16. System operacyjny Windows Vista Business, polska wersja językowa. 17. Mysz bezprzewodowa z podkładką Tak 18. Klawiatura Klawiatura numeryczna do wprowadzania danych 19. Certyfikaty i dokumentacja - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do oferty. 20. Cechy dodatkowe - czytnik linii papilarnych, 21. Dołączone dokumenty 22. Gwarancja min. 12 m-cy. - Karty gwarancyjne, - Instrukcje, - Licencje oprogramowania, - Nośniki umoŝliwiające pełne odtworzenie preinstalowanego systemu operacyjnego, Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do dostarczonego sprzętu. 2

17 CPV Notebook nr 2 - szt. 1 + system operacyjny + pakiet oprogramowania uŝytkowego Nazwa producenta, model urządzenia (MN), oznaczenie producenta numer produktu (PN) Procesor Konfiguracja minimalna Zamawiającego 2 Matryca 15,4" WXGA 1280x800 procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,00 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć cache CPU co najmniej 2 MB L2, technologia szyny systemowej min 800 MHz lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 3 Karta graficzna Zintegrowana, (dopuszczalne karty korzystające z pamięci RAM) 4 Pamięć min. 2 GB, DDR2 667 MHz, moŝliwość rozszerzenia do 4 GB 5 Dysk twardy min. 250 GB z interfejsem SATA 6 Napęd optyczny nagrywarka DVD 7 8 Zintegrowana karta sieciowa Komunikacja bezprzewodowa Ethernet 10/100/1000 Mbps Karta sieciowa bezprzewodowa, 9 Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki (stereo) 10 Rodzaj wskaźnika TrackPoint + Touchpad 3

18 11 Bateria litowo-jonowa 12 Złącza wbudowane: - czytnik kart pamięci, - 1x wyjście słuchawkowe, - 1x wejście mikrofonu, - 1x VGA, - 4x USB 2.0, - IEEE Zasilacz sieciowy zewnętrzny z wtyczką sieciową zgodną z polskimi standardami 14 System operacyjny Windows Vista Business, polska wersja językowa Oprogramowanie uŝytkowe Certyfikaty i dokumentacja Dołączone dokumenty 18 Gwarancja min. 12 m-cy. Microsoft Office 2007 Standard Box, wersja edukacyjna - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do oferty. - Karty gwarancyjne, - Instrukcje, - Licencje oprogramowania, - Nośniki umoŝliwiające pełne odtworzenie preinstalowanego systemu operacyjnego, Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do dostarczonego sprzętu. CPV Kolorowa drukarka atramentowa - szt. 1 + tusze oryginalne 1 kpl Nazwa producenta, model urządzenia (MN), oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 1. Technologia druku Druk atramentowy 2 3 Szybkość Druku (A4, mono, test) Szybkość Druku (A4, tekst i grafika) 4 Rozdzielczość min 13 str./min. min. 10 str./min min x 1200 dpi (w czerni) min x 2400 dpi (w kolorze optymalizowania) 4

19 5 Metoda drukowania 6 Interfejs podłączenia 7 Obsługiwane nośniki 8 Wydajność 9 10 Certyfikaty i dokumentacja Dołączone dokumenty 11 Gwarancja min. 12 m-cy. Drukarka atramentowa z min. 6 atramentami, minimalna objętość kropli podawana przez mikrodysze: 2 pl, głowica drukująca typu FINE, atrament przezroczysty PgR Clear Ink min. USB 2,0 min. interfejs Ethernet o gramaturze g/m 2 Taca tylna: A3+, A3, A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10 x 15 cm Kaseta: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger Ręczne: A3+~A5, Letter, Legal, Ledger, koperty (DL, COM10), 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm papier, folie, karty, koperty, papier A3, papier A3+, papier A4, papier A5, papier B5, papier FOTO, płyty CD/DVD Tryb czarno-biały: 8940 stron Tryb kolor: Błękitny: 303 zdjęcia, purpurowy: 268 zdjęć, Ŝółty: 405 zdjęć Deklaracja zgodności CE Certyfikaty jakości ISO i 14001, Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do oferty. - Karty gwarancyjne, - Instrukcje, - Nośniki ze sterownikami, - Oprogramowanie Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do dostarczonego sprzętu. 12 Tusz do drukarki 1 komplet tusze oryginalne 5

20 ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja ilościowo wartościowa (z zastosowaniem stawki 0% podatku VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia r.) Lp. Nazwa urządzenia / podzespołu Cena netto Ilość Wartość netto % VAT 1 2 Notebook nr 1 + system operacyjny + mysz bezprzewodowa + podkładka pod mysz + torba na notebook + pokrowiec Notebook nr 2 + system operacyjny + pakiet oprogramowania uŝytkowego 2 22% 1 22% 3 Kolorowa drukarka atramentowa 1 0% 4 Komplet tuszów oryginalnych do kolorowej drukarki atramentowej 1 22% RAZEM: Kwota podatku VAT Wartość brutto

21 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa urządzeń komputerowych Nr p. 06/0310/DN Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r., Dz. U. Nr 223 poz z późn. zm.): 1. spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1, tj. dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

22 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Nazwa i adres Wykonawcy podpis Wykonawcy... z pieczęcią , dnia...

23 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU biorącego udział w realizacji części zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa urządzeń komputerowych Nr p. 06/0310/DN Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r., Dz. U. Nr 223 poz z późn. zm.): brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Tryb: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo