g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹"

Transkrypt

1 ISSN Nr 19, luty 2009 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Per³y Medycyny 2008 Wyró nienie dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w kategorii szpitale wielospecjalistyczne poni ej 400 ³ó ek Ogólnopolski Konkurs Medyczny PER Y MEDYCYNY to wa ne wydarzenie w bran y us³ug medycznych. Dziêki znakomitym uczestnikom konkursu sta³ siê wyj¹tkowym oraz presti owym przedsiêwziêciem. Jest symbolem rzetelnoœci i profesjonalizmu Dnia 29 listopada 2008r w Warszawie zosta³y przyznane nagrody i wyró nieni II edycji Konkursu skierowanego do wszystkich zak³adów opieki zdrowotnej w Polsce, które podlegaj¹ ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r o zak³adach opieki zdrowotnej, jak te do firm zwi¹zanych z bran ¹ medyczn¹, farmaceutyczn¹ i kosmetyczn¹. Zwyciêzców wy³oni³a Kapitu³a Konkursu, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele akademii medycznych, œrodowiska lekarskiego oraz instytucji i organizacji patronuj¹cych w konkursie. Patronat Honorowy objê³o Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Zwi¹zku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. g g g Kategorie konkursowe 1. Szpitale monospecjalistyczne 2. szpitale wielospecjalistyczne powy ej 400 ³ó ek 3. szpitale wielospecjalistyczne poni ej 400 ³ó ek 4. Kliniki 5. Zak³ady lecznictwa otwartego 6. Ratownictwo medyczne i transport sanitarny 7. Zak³ady lecznicze, rehabilitacja i opieka d³ugoterminowa 8. Poradnie specjalistyczne 9. Medyczne laboratoria diagnostyczne 10. Medycyna estetyczna i kosmetologia 11. Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa 12. Producent i dystrybutor artyku³ów medycznych i farmaceutycznych 13. Us³ugi w sektorze medycznym Celem konkursu jest promocja placówek medycznych i firm dzia³aj¹cych na rynku medycznym, które zakresem swojej dzia- ³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug, ich dostêpnoœci i jakoœci, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów. Jest wiele ocenianych obszarów dzia³alnoœci firmy, miêdzy innymi optymalizacja kosztów, w³aœciwe metody zarz¹dzania procesami, inwestycje w reorganizacjê i modernizacje, kwalifikacje zespo³u pracowników, efektywnoœæ zarz¹dzania, organizacja pracy, zapewnienie sprawnoœci dzia³ania placówki pod wzglêdem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowi¹zków pacjentów. Uczestnicy zostali ocenieni przez pryzmat danych ekonomicznych i osi¹gniêæ na prze³omie dwóch pe³nych lat poprzedzaj¹cych tegoroczny konkurs. g g g Zastosowane Kryteria oceny: 1. Dzia³alnoœæ zak³adu w realiach rynku medycznego g wdro enie systemów jakoœci g nawi¹zywanie wspó³pracy miêdzynarodowej g struktura zatrudnienia g szkolenia pracowników g inwestycje i rozwój g innowacyjnoœæ 2. Dotychczasowe osi¹gniêcia zak³adu opieki zdrowotnej g otrzymane nagrody i wyró nienia g aktywnoœæ w œrodowisku medycznym g przestrzeganie zasad etycznych g opinie pacjentów g dzia³ania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia Iwona Kacprzak Szpital Miejski wœród laureatów konkursu PER Y MEDYCYNY 2008 Ogólnopolski Konkurs Medyczny PER Y MEDYCYNY to przedsiêwziêcie, które na sta³e wpisa³o siê w kalendarz wydarzeñ bran y medycznej, a statuetka Per³a Eskulapa sta³a siê symbolem rzetelnoœci i profesjonalizmu. Uroczyste og³oszenie wyników odby³o siê ju tradycyjnie w Hotelu Gromada w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiêbiorczoœci. W konkursowe szranki stanê³o ponad 70 Uczestników. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, bowiem wszyscy nominowani reprezentowali bardzo wysoki poziom. Zgodnie z celem konkursu nagrodzeni zostali ci, którzy zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêpnoœæ i jakoœæ, maj¹c przy tym na uwadze bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Listopad Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <PUNKT POBRAÑ DO BADAÑ LABORATORYJNYCH tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 WSPOMNIENIA Z KARNAWA U noworocznafot. Archiwum Szpitala Choinka 11 stycznia w Szkole Tañca Wasilewski-Felska mia³a miejsce tradycyjna uroczystoœæ Choinka noworoczna dla 160 dzieci pracowników naszego Szpitala. Maluchy ze wszystkich grup bra³y udzia³ w zabawie tanecznej urozmaiconej ró nymi konkursami, które nagradzane by³y s³odkim upominkiem. Punktem kulminacyjnym by³y odwiedziny Miko³aja, który po upewnieniu siê, czy dzieci przez ostatni rok by³y grzeczne i s³ucha³y rodziców oraz pañ w przedszkolu obdarzy³ wszystkich milusiñskich prezentami. Mamy nadziejê, e Miko³aj nie zapomni o nas i za rok spotka siê z nami ponownie. Zdrowe ycie 6

7 WSPOMNIENIA Z KARNAWA U Fot. Archiwum Szpitala 7 Zdrowe ycie

8 MODELE ZMIAN Leczenie szpitalne w syst w wybranych krajach euro Szpital w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech * Opracowano na podstawie: R. Busse, A. Riesberg., Health Care Systems in Transition, European Observatory on Health Systems and Policies, Germany, 2004 Fundamentalnym za³o eniem niemieckiego systemu zarówno politycznego, jak i ochrony zdrowia jest udzia³ w podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu wspó³odpowiedzialnoœci rz¹dów landowych i rz¹du centralnego (federalnego). Nadzór i sprawowanie funkcji kontrolnej nad pañstwowym systemem ubezpieczeñ przekazanym w zarz¹dzanie pozarz¹dowym korporacjom to równie element systemu ochrony zdrowia. Niemiecka konstytucja wymaga, aby standard systemu ochrony zdrowia by³ równy we wszystkich landach. Dokument ten nie zbyt jasno okreœla promocjê i ochronê zdrowia, jako cele pañstwa. Niemcy s¹ jednym z pierwszych pañstw, które przyjê³y zasadê odpowiedzialnoœci za zdrowie i bezpieczeñstwo swoich obywateli. Problemy wszechstronnoœci, s³usznoœci, zasady œwiadczenia i finansowania us³ug medycznych s¹ regulowane na poziomie rz¹du centralnego. Wszystkie ustawowe systemy ubezpieczeñ spo³ecznych s¹ regulowane poprzez Kodeks Socjalny (Social Code Book SCB. Socjalne ubezpieczenia zdrowotne natomiast, s¹ regulowane poprzez ustawowe plany ubezpieczeñ z ubezpieczeniem zdrowotnym na czele. Poziom pañstwowy (federalny) Na poziomie pañstwowym (centralnym) kluczow¹ rolê odgrywaj¹ Federalny Minister Zdrowia i parlament. Ministerstwo Zdrowia jest podzielone na 5 departamentów: g Administracji i relacji (kontaktów) miêdzynarodowych g Produktów farmaceutycznych i medycznych oraz d³ugoterminowej opieki g Opieki zdrowotnej i pañstwowego systemu ubezpieczeñ zdrowotnych g Promocji zdrowia i zwalczania chorób g Ochrony konsumenta (g³ównie zwi¹zanej z ywnoœci¹) i opieki weterynaryjnej. g Poziom landu Rz¹dy landowe (regionalne) s¹ odpowiedzialne za utrzymywanie infrastruktury szpitalnej. Wype³niaj¹ swoje obowi¹zki poprzez plany/programy szpitalne i inwestycje œrodków finansowych szpitali zgromadzonych w tych programach. Inwestycje te s¹ p³acone niezale nie od aktualnego w³aœciciela szpitali i zgodnie z celami wyznaczonymi przez rz¹d landowy. Podczas gdy odpowiedzialnoœæ za finansowanie g³ównych inwestycji (np. budynków i technologii medycznych na du ¹ skalê) jest bezdyskusyjna, to nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie, konserwacjê i remonty bazy technicznej szpitali. Kolejn¹ g³ówn¹ odpowiedzialnoœci¹ rz¹dów landowych jest publiczna ochrona zdrowia. Oko³o po³owa landów zarz¹dza systemem opieki zdrowotnej samodzielnie natomiast druga po³owa deleguje te zadania rz¹dom lokalnym (samorz¹dowym). Zadania publicznego systemu ochrony zdrowia to: g zarz¹dzanie personelem medycznym w instytucjach ochrony zdrowia; g prewencja i monitoring rozprzestrzeniania siê chorób; g zarz¹dzanie komercyjn¹ dzia³alnoœci¹ handlow¹ zajmuj¹c¹ siê obrotem ywnoœci¹, lekami i œrodkami higienicznymi; g edukacja zdrowotna i propagowanie zdrowego trybu ycia. g Instytucje zajmuj¹ce siê ubezpieczeniami zdrowotnymi g Instytucje po stronie p³atnika (np. fundusze chorobowe) maj¹ g³ówn¹ pozycjê w obrêbie ca³ego ustawowego systemu ochrony zdrowia. Kodeks Socjalny definiuje ich odpowiedzialnoœæ i prawa. Odpowiedzialnoœæ funduszy chorobowych koncentruje siê m.in. na negocjowaniu cen, iloœci i jakoœci us³ug medycznych. Us³ugi objête tymi kontraktami s¹ zazwyczaj dostêpne dla wszystkich cz³onków funduszy. System ochrony zdrowotnej G³ówna cecha niemieckiego systemu ochrony zdrowia jest jasna i klarowna. Istnieje instytucjonalna separacja pomiêdzy publiczn¹ s³u b¹ zdrowia, ambulatoryjn¹, podstawow¹ i specjalistyczn¹ opiek¹ lekarsk¹. Obowi¹zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objête s¹ wszystkie osoby, których roczny dochód nie przekracza ustalonego przez pañstwo pu³apu, z wy³¹czeniem niektórych kategorii zawodowych. Publiczny system ochrony zdrowotnej Zadania, zakres i poziom ochrony zdrowia mog¹ siê ró niæ w poszczególnych landach. Istnieje jednak pewien zakres œwiadczeñ i aktywnoœci œwiadczonych us³ug, który jest niezmienny. W szczególnoœci jest to: g nadzór nad pracownikami w instytucjach ochrony zdrowia; g prewencja i monitorowanie chorób i zaka eñ; g edukacja i promocja zdrowia; g nadzór nad handlem zwi¹zanym z ywnoœci¹ i lekami. Us³ugi te s¹ œwiadczone przez oko³o 360 publicznych instytucji medycznych zlokalizowanych w ca³ych Niemczech. Mog¹ one ró niæ siê od siebie rozmiarem, struktur¹ i zadaniami. Ambulatoryjna podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna Opieka ambulatoryjna zarówno podstawowa, jak i specjalistyczna jest zorganizowana na bazie przychodni lekarskich/ ambulatoriów. Wiêkszoœæ z lekarzy prowadzi swoj¹ w³asn¹ praktykê lekarsk¹, a oko³o 25% z nich wspó³dzia³a z innymi lekarzami tworz¹c wspólne praktyki. Wyposa enie i personel s¹ finansowane z prywatnych œrodków lekarzy. Lekarze ambulatoryjni oferuj¹ niemal e wszystkie specjalnoœci w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednak e tylko oko³o 5% lekarzy ma prawo przyjmowaæ pacjentów i przeprowadzaæ drobne zabiegi lekarskie w szpitalach. Wszyscy pozostali lekarze przekazuj¹ pacjentów do odpowiednich szpitali w celu wykonania zabiegów medycznych. Po ich wykonaniu wracaj¹ oni pod opiekê lekarza prowadz¹cego w danej przychodni. Pacjenci s¹ uprawnieni do wyboru lekarza rodzinnego i nie mog¹ go zmieniæ w danym kwartale. Lekarze rodzinni to lekarze pierwszego kontaktu i lekarze bez specjalizacji. Interniœci i pediatrzy mog¹ dokonaæ wyboru dotycz¹cego prowadzenia praktyki lekarza specjalisty lub specjalizowaæ siê jako lekarze rodzinni. Specjalistyczna i trzeciorzêdna szpitalna opieka medyczna Niemieckie szpitale skoncentrowane s¹ na szpitalnej, zamkniêtej opiece medycznej. Tylko szpitale uniwersyteckie formalnie mog¹ œwiadczyæ otwart¹ praktykê lekarsk¹ g³ównie dla celów badañ i edukacji. Szpitale doraÿne (ostre) gwarantuj¹ tylko w nag³ych wypadkach pozaszpitaln¹ opiekê medyczn¹ (szpitale uniwersyteckie maj¹ obiekty s³u ¹ce tej opiece medycznej). Pocz¹wszy od 2004 roku szpitale zaczê³y œwiadczyæ dodatkowe us³ugi wszystkim tym pacjentom, którzy wymagali sta³ej wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Planowanie i regulacje prawne dotycz¹ce traktowania obiektów szpitalnych zosta³y wykonane w Ministerstwie Zdrowia na poziomie ka dego landu w oparciu o federalne ustawodawstwo. W roku 2002 na terenie Niemiec znajdowa³o siê szpitali z ³ó kami (6,7 ³ó ka na mieszkañców). Z tej liczby 274 szpitale to szpitale psychiatryczne z ³ó kami oraz Zdrowe ycie 8

9 MODELE ZMIAN mach ochrony zdrowia ejskich (c.d.) szpitali ogólnych z ³ó kami. Iloœæ ³ó ek przypadaj¹cych na pacjentów jest ró na w zale noœci od landu. W zale noœci od form w³asnoœci szpitale w Niemczech dziel¹ siê na: g 712 szpitale pañstwowe (54% ³ó ek); g 758 prywatne non profit (38% ³ó ek); g 428 prywatne, zorientowane na wypracowywanie zysków (8% ³ó ek). Dodatkowo w Niemczech znajduje siê oko³o 1400 instytucji z ³ó kami, które spe³niaj¹ funkcje prewencyjne i rehabilitacyjne. W Niemczech funkcjonuj¹ w pe³ni autonomiczne instytucje ubezpieczeniowe. Ich dzia³alnoœæ opiera siê na dobrowolnych sk³adkach, które wp³ywaj¹ do kas chorych. Ochrona zdrowia finansowana jest z dwóch podstawowych Ÿróde³: g ze sk³adek prywatnych (pracowników), g sk³adek op³acanych przez pracodawców. Udzia³ w obowi¹zkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w 453 Funduszach Chorobowych stanowi g³ówne Ÿród³o finansowania systemu ochrony zdrowia w Niemczech. Przynale noœæ do Funduszu Chorobowego jest obowi¹zkowa dla pracowników, których roczny dochód brutto nie przekracza pewnego poziomu (oko³o 40 tys. EUR w zachodniej czêœci kraju i oko³o 32 tys. EUR w by³ej NRD) oraz jest dobrowolna dla osób, których dochód jest powy ej tego poziomu. Obecnie oko³o 88% populacji jest objêta ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaledwie 0.1% populacji nie jest ubezpieczona w ogóle. Sk³adki s¹ uzale nione od dochodu, a nie od ryzyka zachorowania i obejmuj¹ wspó³ma³ onków, którzy nie osi¹gaj¹ dochodu oraz dzieci bez adnych dodatkowych op³at. Ciê ar finansowania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne jest równo podzielony pomiêdzy ubezpieczonym i jego pracodawc¹. Tradycyjnie wiêkszoœæ ubezpieczonych nie mia³a wp³ywu na wybór Funduszu Chorobowego i by³a przypisywana do odpowiedniego Funduszu w oparciu o czynniki geograficzne i charakter wykonywanej pracy. Z biegiem lat zasada ta siê zmieni³a i od 1996 roku prawie ka dy ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru Funduszu Chorobowego oraz raz na rok do jego zmiany z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego zawiera nastêpuj¹cy zakres œwiadczeñ: g profilaktyka i zapobieganie chorobom; g badania okresowe; g leczenie chorób (ambulatoryjna opieka medyczna, opieka stomatologiczna, leki, opieka pozalekarska, urz¹dzenia medyczne, opieka pielêgniarska w domu pacjenta oraz niektóre ze œwiadczeñ rehabilitacyjnych); g transport chorych. Dodatkowo, Fundusz Chorobowy ma obowi¹zek wyp³aty œwiadczeñ pieniê nych choremu ubezpieczonemu po pierwszych szeœciu tygodniach trwania choroby, podczas których pracodawca jest zobowi¹zany do wyp³aty wynagrodzenia choremu pracownikowi. Podczas gdy pracodawca wyp³aca 100% wynagrodzenia, to Fundusz Chorobowy jedynie 80% do 78 tygodni trwania choroby. Uzupe³niaj¹ce Ÿród³a finansowania W niemieckim pañstwowym systemie ubezpieczeñ zdrowotnych, poza ubezpieczeniem obowi¹zkowym, mo na wy³oniæ trzy inne Ÿród³a finansowania systemu ochrony zdrowia: g podatki; g czêœciowe finansowanie ochrony zdrowia (out of pocket); g prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Zgodnie z danymi OECD przedstawionymi w tabeli mo na zauwa yæ, i na przestrzeni lat udzia³ podatków w finansowaniu opieki zdrowotnej w niewielkim stopniu, aczkolwiek systematycznie, spada na korzyœæ wzrostu udzia³u obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podatki jako Ÿród³o finansowania systemu ochrony zdrowia s¹ u ywane do ró nych celów w systemie zdrowotnym Niemiec. Wœród nich mo na wyró niæ czêœciowy zwrot kosztów prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych pracowników pañstwowych, finansowanie opieki medycznej osób pozostaj¹cych na zasi³kach spo³ecznych, bezp³atne ubezpieczenia rz¹dowe itp. Pañstwo uczestniczy w czêœciowym finansowaniu niektórych œwiadczeñ medycznych. Ubezpieczony (pacjent) pokrywa pozosta³¹ czêœæ kosztów. Na przestrzeni lat taka forma finansowania opieki medycznej zyska³a na popularnoœci. Jednak ten sposób finansowania jest ograniczony i korzystaæ z niego mog¹ osoby o niskich dochodach i osoby niepe³noletnie. Prywatny system ubezpieczeñ zdrowotnych W Niemczech wystêpuj¹ 2 rodzaje prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych: g ubezpieczenie pe³ne; g ubezpieczenie dodatkowe dla osób ju ubezpieczonych w pañstwowym systemie. Obydwa typy ubezpieczeñ s¹ oferowane przez 52 prywatnych ubezpieczycieli. Osoby z pe³nym prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym s¹ upowa nione do korzystania z pe³nego zakresu opieki medycznej na poziomie równym lub lepszym ni dostêpny w Funduszach Chorobowych. Zbigniew Marcinkiewicz Fot. Jacek Kowalski 9 Zdrowe ycie

10 RADY DLA 40-LATKA Serca nie oszukasz Pracujesz d³ugo i anga ujesz siê tak, e myœl o pracy nie opuszcza Ciê w domu? Nie przyznajesz siê do zmêczenia? Czujesz zaburzenia rytmu serca? Przed kim ukrywasz, e znasz uczucie dusznoœci lub ucisku w klatce piersiowej? e czasami ten dyskomfort zamienia siê w ból? Serca nie oszukasz! Jedna z najwa niejszych rozmów o tym, e chcesz wieœæ ycie aktywne i twórcze powinna odbyæ siê w gabinecie lekarskim. Jak najszybciej powinna odbyæ siê, gdy dobiegasz 40 roku ycia. To ycie pe³n¹ piersi¹ mo e zacz¹æ siê po czterdziestce, ale pod warunkiem, e zadbasz o swoje serce. g g g Czy wiesz, e... Serce czterdziestolatka to miêsieñ po przejœciach. Sk¹d wiesz, e nie trawi go niewydolnoœæ? Czy wiesz, e niewydolnoœæ wi¹ e siê z niezdolnoœci¹ do pompowania takiej iloœci krwi, która zapewni odpowiednie dotlenienie tkanek i zaopatrzenie ich w sk³adniki od ywcze? Czy wiesz, e niewydolnoœæ kr¹ enia powoduje gromadzenie siê w tkankach zbêdnych produktów przemiany metabolicznej? Czy wiesz, e czêstymi objawami tej niewydolnoœci s¹ obrzêki stóp i okolic kostek, a tak e dusznoœci? g g g B¹dŸ czujny Wiele osób ma powiêkszone serce w stosunku do wieku czy wysi³ku i wcale o tym nie wie. Oczywiœcie nie wie do czasu... Powiêkszenie serca to rozpowszechniony objaw choroby miêœnia sercowego. Serce powiêksza siê, eby zrekompensowaæ Fot. Archiwum prywatne niewydolnoœæ miêœnia. Przez powiêkszanie siê serca, nasila siê wada kr¹ enia. Zwykle najbardziej powiêksza siê lewa komora, bo to g³ówna czêœæ pompuj¹ca krew. Powiêkszaj¹ce siê serce oznacza os³abienie miêœnia. Wtedy przep³yw krwi przez serce staje siê wolniejszy, tworz¹ siê skrzepliny, a to, jak ³atwo siê zgadn¹æ, krok od nieszczêœcia. Przyczynami powiêkszenia serca i dalszych powik³añ mo e byæ miêdzy innymi przebyty zawa³ serca, nadciœnienie têtnicze, utrwalona szybka czynnoœæ serca, alkoholizm, radioterapia, pewne typy leków, zapalenie miêœnia sercowego, z³e od ywianie. g g g Sygna³ ataku Atak serca zwany zawa³em, powoduje martwicê miêœnia sercowego. Wtedy zwykle zamyka siê jedna z têtnic wieñcowych, naczyñ, które otaczaj¹ serce i którymi dostarczane s¹ niezbêdne sk³adniki, w tym tlen. Zawa³ czêsto jest pierwszym i a nadto wyraÿnym sygna³em choroby wieñcowej. Naczynia wieñcowe zamykaj¹ siê przez blaszki mia d ycowe, zawieraj¹ce paskudny cholesterol, co powoduje stopniowe zwê anie siê kana³u œwiat³a przekroju w naczyniach wieñcowych. Jeœli naczynia zarosn¹..., to zginie jedyny ywiciel serca. g g g Nie czekaj Jeœli naprawdê chcesz zrobiæ wszystko dla zdrowia, to zrób to teraz! Odsuñ wszystkie sprawy na bok umiesz przecie planowaæ czas innym, wiêc zaplanuj go te sobie. OdwiedŸ lekarzy, pos³uchaj ich rad, a potem odpocznij gdzieœ poza domem, spaceruj i planuj systematyczn¹ troskê o swoje serce. EM Zdrowe ycie 10

11 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Nagrody i wyró nienia 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. m. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych" 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska, 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka Certyfikat Dobry Szpital m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych" w rankingu Rzeczypospolitej" m. w województwie w rankingu Rzeczypospolitej" 2008 konkurs Wielkie Serce": 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Danuta Piskorz w kat. najpopularniejsze po³o ne 2008 Wyró nienie w Ogólnopolskim Konkursie Per³y Medycyny" listopad 2008 MENED ER ROKU 2008 w Ochronie Zdrowia SPZOZ Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny to presti owe wydarzenie w œrodowisku medycznym. Jego celem jest pokazanie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które w minionym roku odnios³y sukces w ochronie zdrowia. Ich wyró nienie ma dzia³aæ mobilizuj¹co na liderów i mened erów zaanga owanych w pracê w s³u bie zdrowia. Konkurs jest kilkuetapowy. Co roku kandydatów w poszczególnych kategoriach zg³aszaj¹ organizacje spo³eczne, zawodowe, zwi¹zki pracodawców, grupy pracowników. Nad zg³oszonymi kandydaturami pracuje jury preselekcyjne, a nastêpnie laureatów wybiera kapitu³a. W tym roku w szeœciu kategoriach rywalizowa³o ponad 50 osób. To ju dziesi¹ta edycja tego konkursu. Fot. Jacek Kowalski g Pani Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk zajê³a szóste miejsce w kategorii Mened er Roku 2008 w Ochronie Zdrowia SPZOZ 9 grudnia 2008 rok 11 Zdrowe ycie

12 BEZPIECZEÑSTWO PACJENTA Fot. Jacek Kowalski Zdarzenia niepo ¹dane Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Europie k³adzie siê du y nacisk na wy szy poziom jakoœci œwiadczonych us³ug oraz bezpieczeñstwo pacjentów. Bezpieczeñstwo pacjentów w szpitalach jest powodem opracowania w wielu krajach narodowych programów polityki zdrowotnej. Komitet Ministrów Rady Europy przyj¹³ 24 maja 2006 r. Rekomendacje Rec (2006)7 Komitetu Ministrów dla pañstw cz³onkowskich na temat zarz¹dzania bezpieczeñstwem pacjenta i zapobiegania zdarzeniom niepo ¹danym w opiece zdrowotnej. Ka - de pañstwo powinno opracowaæ i wdra aæ mechanizmy zapewniaj¹ce jakoœæ i bezpieczeñstwo opieki zdrowotnej. Raport European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) podaje, i co 10 pacjent w europejskich szpitalach doznaje szkody, której mo - na by³o zapobiec. Przeciêtnie na 30 ³ó kowym oddziale co 5 dni dochodzi do 1 powa nego zdarzenia niepo ¹danego. Wed³ug danych z 2003r. spoœród przyjêæ do Szpitali, przyjêcia w trybie nag³ym spowodowane b³êdami medycznymi, stanowi³y 16,6 % w Australii, 12,9 % w Nowej Zelandii, 11 % w Japonii, 10,8 % w Wielkiej Brytanii, 9 % w Danii, 7,5 % w Kanadzie, 3,7 % w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z analizy badañ przeprowadzanych w ró nych krajach europejskich, oko³o 35 % zarejestrowanych zdarzeñ niepo ¹danych mo na by³o zapobiec. W Polsce zdarzenia niepo ¹dane w sposób szczególny s¹ zg³aszane i analizowane w placówkach, które staraj¹ siê o Akredytacje i Certyfikaty Jakoœci. Dziêki temu realnie poprawia siê poziom jakoœci œwiadczonej w nich opieki nad pacjentami. Standardy akredytacyjne zapewniaj¹ wysoki poziom jakoœci i bezpieczeñstwo opieki. W sytuacji pope³nienia b³êdu przez pracowników medycznych lub przez mened erów organizuj¹cym ich prace, najwa niejszym dzia³aniem jest przyznanie siê do jego pope³nienia i jak najszybsze naprawienie jego skutków. Z przeprowadzonego w Polsce badania oceniaj¹cego stan œwiadomoœci personelu medycznego i refleksji, jaka towarzyszy³a zdarzeniom niepo ¹danym, wynika i a 80 % œrodowiska medycznego uwa- a, e wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeñ niepo ¹danych poprawi bezpieczeñstwo pacjenta. Najczêœciej wskazywanymi przyczynami zdarzeñ niepo ¹danych by³o zbytnie obci¹ enie prac¹, przestarza³e procedury, brak szkoleñ, brak nawyku zwracania sobie nawzajem uwagi oraz brak wsparcia ze strony doœwiadczonych kolegów i kole anek. (Towarzystwo Promocji Jakoœci Opieki Zdrowotnej). Zdrowe ycie 12 W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zg³aszane i analizowane s¹ zdarzenia niepo ¹dane, które stanowi¹ zagro enie ycia i zdrowia pacjenta, lub spowodowa³y przed³u ony pobyt pacjenta w szpitalu i s¹ zwi¹zane z: g podaniem leku lub wyrobu medycznego g ze znieczuleniem pacjenta przez anestezjologa g transfuzj¹ krwi i jej sk³adnikami g ze sprzêtem medycznym g operacj¹ niew³aœciwej strony g pozostawieniem cia³a obcego g poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej g ze zgonem matki/po³o nicy g upadkiem pacjenta g prób¹ samobójcz¹ pacjenta Zg³oszenie informacji o zdarzeniu niepo ¹danym wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych przyczyny ich powstania oraz wdro enia dzia³añ naprawczych w celu unikniêcia ich wyst¹pienia w przysz³oœci. Analiza wyjaœnienia przyczyn zdarzenia niepo ¹danego i efekty wdro onych dzia³añ naprawczych omawiane s¹ w komórkach organizacyjnych, w których mia³y miejsce, na posiedzeniach Komitetu Medycznego, na naradach kierowniczej kadry oraz na spotkaniach Rady Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. W ka dym przypadku podejmowane s¹ dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze przez Liderów Procesów i Podprocesów. Analiza statystyczna dokonywana jest na koniec roku kalendarzowego, a jej wyniki przedstawiane na Przegl¹dzie Zarz¹dzania. Ka de zg³oszone zdarzenie niepo ¹dane zostaje bardzo szczegó³owo zbadane aby mo liwe by³o wprowadzenie mechanizmów i rozwi¹zañ organizacyjnych, które wp³ywaj¹ na poprawê bezpieczeñstwa pobytu pacjentów i personelu Szpitala. Pacjent otrzymuje informacjê o wyst¹pieniu zdarzenia, jakie mog¹ byæ konsekwencje zaistnia³ego zdarzenia i jakie podjêto dzia³ania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zdarzenia niepo ¹danego. Nadrzêdnym celem wprowadzenia systemu obowi¹zkowego rejestrowania, analizowania oraz wyci¹gania wniosków, które chroni¹ przed ponownym pope³nianiem b³êdów, jest bezpieczeñstwo pacjenta. Zapobieganie niezgodnoœciom jest równie jedn¹ z metod skutecznego zarz¹dzania. Rzeczywiste zapobieganie zdarzeniom niepo ¹danym prowadzi do minimalizowania ryzyka dzia³alnoœci szpitala oraz do maksymalizowania jego efektywnoœci. Zgodnie z mottem dobrze i bezpiecznie za ka dym razem. Iwona Kacprzak Literatura u autora artyku³u

13 NASZE ZDROWIE Rak szyjki macicy Rak szyjki macicy jest nowotworem z³oœliwym rozwijaj¹cym siê z nab³onka pokrywaj¹cego szyjkê lub kana³ szyjki macicy. Na œwiecie w ci¹gu roku rozpoznaje siê przypadków raka, a ponad po³owa chorych umiera. Szacuje siê, e do 2050 roku liczba zachorowañ mo e siêgaæ ponad 1 milion rocznie. W ujêciu globalnym 80% nowych zachorowañ na raka szyjki przypada na pañstwa rozwijaj¹ce siê, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narz¹dów p³ciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wœród kobiet. Tendencje spadkowe zachorowalnoœci oraz nisk¹ umieralnoœæ w krajach rozwiniêtych wi¹ e siê z wdro eniem powszechnej i ci¹g³ej profilaktyki oraz z lepszym dostêpem do systemu opieki zdrowotnej. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do czêstoœci wystêpowania nowotworem narz¹dów p³ciowych u kobiet do 45 roku ycia. Co roku oko³o 4000 Polek dowiaduje siê, e ma raka szyjki macicy, a po³owa z nich umiera, bo zg³osi³a siê do lekarza zbyt póÿno. Oznacza to, e z dziesiêciu kobiet, u których codziennie wykrywa siê w Polsce ten nowotwór, piêæ umiera. Dane epidemiologiczne o zachorowalnoœci i umieralnoœci na raka szyjki w naszym kraju, w porównaniu z innymi pañstwami Europy s¹ alarmuj¹ce. Paradoksalnie, szyjka macicy dostêpna jest badaniom oraz posiada dobrze opisane stany przedrakowe, które mo na ³atwo wyleczyæ, jeœli s¹ odpowiednio wczeœnie zdiagnozowane. Dlatego kobiety, dziêki regularnym badaniom cytologicznym, mog¹ zmieniæ te zatrwa aj¹ce statystyki. Na raka szyjki macicy choruj¹ kobiety m³odsze ni na pozosta- ³e nowotwory narz¹dów p³ciowych. Krzywa zachorowalnoœci kobiet na raka szyjki wzrasta pocz¹wszy od roku ycia. Nastêpnie liczba chorych gwa³townie roœnie, osi¹gaj¹c szczyt w grupie pacjentek miêdzy 45 a 49 rokiem ycia. Niestety, w Polsce systematycznie wzrasta umieralnoœæ m³odych kobiet z powodu tego nowotworu. G³ówne czynniki ryzyka raka szyjki macicy: g infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego g wiek (szczyt zachorowañ: miêdzy 45 a 55 r. ycia) g wczesne rozpoczêcie ycia seksualnego g du a liczba partnerów seksualnych g du a liczba porodów g niski status spo³eczny i ekonomiczny g palenie papierosów g stwierdzona wczeœniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy realizowany jest w oparciu o Ustawê z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz.U ) oraz o Uchwa³ê Nr 47/2006 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu zadañ wykonywanych w ramach programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w roku 2006 oraz kierunków realizacji zadañ tego programu na lata 2007 i Programem profilaktyki objête zosta³y Polki miêdzy 25 a 59 rokiem ycia, które w ci¹gu 3 ostatnich lat nie mia³y wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Bezp³atne badania cytologiczne œwiadcz¹ zak³ady opieki zdrowotnej w ca³ej Polsce, które podpisa³y z NFZ umowê na realizacjê Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Pocz¹wszy od marca 2007 roku NFZ rozpocz¹³ wysy³kê imiennych zaproszeñ na badania cytologiczne. Nie oznacza to, e z bezp³atnych badañ nie mog¹ skorzystaæ kobiety, które takiego zaproszenia nie otrzyma³y. Jeœli kobieta znajduje siê w grupie objêtej programem profilaktyki sama powinna zg³osiæ siê na badanie. Skierowanie nie jest potrzebne! Zg³aszaj¹c siê na badanie cytologiczne, Pacjentka przystêpuje do I Etapu podstawowego Programu profilaktyki, który obejmuje: g rejestracjê g przeprowadzenie wywiadu i wype³nienie ankiety g pobranie materia³u cytologicznego do analizy g badania ginekologicznego g edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy g dostarczenia Pacjentce wyniku badania i decyzji, co do dalszego postêpowania. Mo e to byæ: g zalecenie ponownego zg³oszenia siê na badanie po trzech latach jeœli wynik jest prawid³owy i brak czynników ryzyka g zalecenie wczeœniejszego badania cytologicznego (po 12 miesi¹cach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególnoœci kobietom zaka onym wirusem HIV, przyjmuj¹cym leki immunosupresyjne, lub zaka onym typami wysokiego ryzyka HPV g skierowanie do odpowiedniej placówki realizuj¹cej œwiadczenia zdrowotne w ramach Etapu pog³êbionej diagnostyki programu, je eli konieczna jest weryfikacja wstêpnego rozpoznania II Etap diagnostyczny (bez udzia³u pacjentki), obejmuje: g dokonanie oceny mikroskopowej materia³u cytologicznego (przes³anego przez realizatora Etapu podstawowego programu) W przypadku stwierdzenia nieprawid³owych zmian pacjentka trafia do III Etapu pog³êbionej diagnostyki, który obejmuje: g rejestracjê pacjentki skierowanej w ramach realizacji etapu podstawowego programu, g badanie kolposkopowe g w przypadku zaistnienia wskazañ do weryfikacji obrazu kolposkopowego pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego (biopsja), a nastêpnie: g ocena histopatologiczna pobranego materia³u g postawienie rozpoznania g podjêcie decyzji co do dalszego postêpowania (skierowanie na leczenie lub okreœlenie terminu kolejnego badania cytologicznego). g g g W ujêciu globalnym 80% nowych zachorowañ na raka szyjki przypada na pañstwa rozwijaj¹ce siê, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narz¹dów p³ciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wœród kobiet. Poradnia Patologii Ci¹ y Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie prowadzi zarówno etap podstawowy jak i etap pog³êbionej diagnostyki. Kontakt telefoniczny: (089) Zdrowe ycie

14 PIERWSZA W POLSCE Budzimy do ycia Fot. Archiwum Szpitala Ja wierzê, e cierpienia maj¹ sens. Wiod¹ do jakiegoœ celu. Ju nawet zaczynam siê do nich uœmiechaæ. Mogê opowiedzieæ o zupe³nie niezwyk³ej drodze, jak¹ przebywa siê, kochaj¹c chore dziecko: zaczyna siê je akceptowaæ w ka dej formie istnienia. I tak jak na pocz¹tku chorobê trudno przyj¹æ, trudno pozbyæ siê z³udzenia, e dziecko szybko wróci do zdrowia, tak póÿniej nagle dostrzega siê, e w³aœnie ta milcz¹ca, œlini¹ca siê, bezw³adna osoba wiedzie pe³nowartoœciowe ycie. Dojrza³am do pe³nej akceptacji stanu Oli. Dajê jej odczuæ, e ma moj¹ mi³oœæ w ka dym momencie swego ycia, jakiekolwiek by ono by³o. Doœwiadczenie obdarzania tak¹ mi³oœci¹ powinien mieæ ka dy cz³owiek i biedny i bogaty. To chcia³abym przekazaæ innym. Ewa B³aszczyk Przytoczony cytat pochodzi z ksi¹ ki Wejœæ tam nie mo na Kontynuacj¹ ksi¹ ki jest album Ewy B³aszczyk pt.: Nawet gdy wichura. Wydawnictwo jest ksi¹ k¹ z dodatkiem dwóch p³yt - CD oraz DVD. Ksi¹ ka zawiera wywiad z Ew¹ B³aszczyk oraz zdjêcia ze zbiorów aktorki. Na p³ycie znajduje siê nagranie live koncertu zarejestrowanego w grudniu 2007 roku w studiu TVP, przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. P³yta DVD zawiera tak e film o Fundacji Ewy B³aszczyk Akogo? (dokonania i plany). W repertuarze Ewy B³aszczyk znalaz³y siê utwory najwybitniejszych polskich twórców piosenki poetyckiej utwory m.in.: Agnieszki Osieckiej, Doroty Czupkiewicz, ks. Jana Twardowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z muzyk¹ Jerzego Satanowskiego, Leszka Mo d era, Zygmunta Koniecznego, czy W³odzimierza Wysockiego. Ca³y zysk ze sprzeda y albumu zosta³ przeznaczony na wsparcie fundacji Akogo?. W dniu 26 marca 2008 r. rozpoczê³y siê roboty budowlane prowadzone przez Generalnego Wykonawcê Mostostal Warszawa przy realizacji kliniki Budzik. Oœrodek powstaje przy Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu. Zakoñczenie pierwszego etapu prac mia³o miejsce w lipcu 2008 r. Obecnie tocz¹ siê prace nad elewacj¹ Kliniki a w najbli szym czasie nad wykonaniem stolarki aluminiowej, która pozwoli zamkn¹æ budynek. Nowy obiekt po³¹czony zostanie z oddzia³em rehabilitacji neurologicznej CZD na poziomie pierwszej kondygnacji. Klinika bêdzie mog³a jednoczeœnie przyj¹æ 15 ma³ych pacjentów, a dziêki dodatkowym pomieszczeniom rodzice bêd¹ mogli opiekowaæ siê dzieæmi przez ca³¹ dobê. Budzik bêdzie pierwsz¹ placówk¹ w Polsce, w której wed³ug indywidualnego programu bêd¹ leczone i rehabilitowane dzieci po ciê kich urazach mózgu. Zostan¹ one otoczone opiek¹ nawet do pó³tora roku od wypadku. Jak informuj¹ organizatorzy, kliniki takie nale a³oby potem budowaæ w centralnych miastach Polski przy du ych placówkach medycznych posiadaj¹cych odpowiedni¹ infrastrukturê, aby w ten sposób pokryæ zapotrzebowanie spo³eczne na terenie ca³ego kraju. Klinika Budzik to przedsiêwziêcie wymagaj¹ce stworzenia od podstaw procedur prawno-organizacyjnych i wzorca medyczno-rehabilitacyjnego. Popieram t¹ ideê. Jako anestezjolog wiele razy zetkn¹³em siê z m³odymi pacjentami w stanie œpi¹czki. Niew¹tpliwie szanse na powrót do ycia takich chorych bez koordynacji dzia³añ, du ych nak³adów finansowych oraz wyszkolenia specjalnych zespo³ów terapeutycznych przy czynnej pomocy osób bliskich pacjentowi, nie jest mo liwy lub prawie niemo liwy. W dodatku s¹ to chorzy zajmuj¹cy ³ó ko szpitalne przez wiele miesiêcy, a czasem i lat, co w obecnych warunkach dzia³ania s³u by zdrowia nie zawsze jest rozumiane przez decydentów finansuj¹cych leczenie. Chorzy tacy wymagaj¹ intensywnej opieki, aktywnej profilaktyki powik³añ, intensywnej rehabilitacji oraz zapewnienia sta³ego kontaktu z bliskimi osobami. Oddzia³ intensywnej terapii nie jest w stanie zapewniæ tego wszystkiego. Poza tym aktualne przepisy nie pozwalaj¹ na przetrzymywanie takich pacjentów w oddziale intensywnej opieki. Klinika taka choæ nie zaspokoi w pe³ni zapotrzebowania i oczekiwañ mo e staæ siê zal¹ kiem nowoczesnego podejœcia do pacjenta w stanie œpi¹czki po urazach oœrodkowego uk³adu nerwowego. Na pewno te pozwoli przywróciæ do ycia spo³ecznego wielu pacjentów, którzy byliby skazani na niebyt. Janusz Stêpieñ Ordynator oddzia³u Anestezjologii Intensywnej Terapii Zachêcam Was drodzy Pañstwo do œwiadomej filantropii, do udzielenia wsparcia na rzecz budowy kliniki Budzik. Pamiêtajmy o tym, e osoby w œpi¹czce potrzebuj¹ nas i nie powinniœmy pozostawaæ wobec nich obojêtni. Bez naszej troski ich szanse na powrót do zdrowia s¹ znikome. Gra yna Marciñczyk-Piech Rzecznik Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie g Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem projektu mog¹ przes³aæ sms o treœci Budzimy pod nr dochód netto z akcji w ca³oœci przekazany zostanie na budowê kliniki Budzik. Koszt jednego sms-a: 2,48 z³ z VAT. Wiêcej informacji: g Ka dy mo e przekazaæ kwotê w wysokoœci 1% swoich podatków na rzecz organizacji po ytku publicznego. Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy - pobranie materiału

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozswidnik.pl Świdnik: Usługi transportowe Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY Przedmiot zamówienia: Dostawa druków medycznych. 1. Pogrubione zapisy typu zał. nr 1 oznacza nr wzoru druku: wzory te zostaną dostarczone Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo