g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹"

Transkrypt

1 ISSN Nr 19, luty 2009 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Per³y Medycyny 2008 Wyró nienie dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w kategorii szpitale wielospecjalistyczne poni ej 400 ³ó ek Ogólnopolski Konkurs Medyczny PER Y MEDYCYNY to wa ne wydarzenie w bran y us³ug medycznych. Dziêki znakomitym uczestnikom konkursu sta³ siê wyj¹tkowym oraz presti owym przedsiêwziêciem. Jest symbolem rzetelnoœci i profesjonalizmu Dnia 29 listopada 2008r w Warszawie zosta³y przyznane nagrody i wyró nieni II edycji Konkursu skierowanego do wszystkich zak³adów opieki zdrowotnej w Polsce, które podlegaj¹ ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r o zak³adach opieki zdrowotnej, jak te do firm zwi¹zanych z bran ¹ medyczn¹, farmaceutyczn¹ i kosmetyczn¹. Zwyciêzców wy³oni³a Kapitu³a Konkursu, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele akademii medycznych, œrodowiska lekarskiego oraz instytucji i organizacji patronuj¹cych w konkursie. Patronat Honorowy objê³o Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Zwi¹zku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. g g g Kategorie konkursowe 1. Szpitale monospecjalistyczne 2. szpitale wielospecjalistyczne powy ej 400 ³ó ek 3. szpitale wielospecjalistyczne poni ej 400 ³ó ek 4. Kliniki 5. Zak³ady lecznictwa otwartego 6. Ratownictwo medyczne i transport sanitarny 7. Zak³ady lecznicze, rehabilitacja i opieka d³ugoterminowa 8. Poradnie specjalistyczne 9. Medyczne laboratoria diagnostyczne 10. Medycyna estetyczna i kosmetologia 11. Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa 12. Producent i dystrybutor artyku³ów medycznych i farmaceutycznych 13. Us³ugi w sektorze medycznym Celem konkursu jest promocja placówek medycznych i firm dzia³aj¹cych na rynku medycznym, które zakresem swojej dzia- ³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug, ich dostêpnoœci i jakoœci, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów. Jest wiele ocenianych obszarów dzia³alnoœci firmy, miêdzy innymi optymalizacja kosztów, w³aœciwe metody zarz¹dzania procesami, inwestycje w reorganizacjê i modernizacje, kwalifikacje zespo³u pracowników, efektywnoœæ zarz¹dzania, organizacja pracy, zapewnienie sprawnoœci dzia³ania placówki pod wzglêdem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowi¹zków pacjentów. Uczestnicy zostali ocenieni przez pryzmat danych ekonomicznych i osi¹gniêæ na prze³omie dwóch pe³nych lat poprzedzaj¹cych tegoroczny konkurs. g g g Zastosowane Kryteria oceny: 1. Dzia³alnoœæ zak³adu w realiach rynku medycznego g wdro enie systemów jakoœci g nawi¹zywanie wspó³pracy miêdzynarodowej g struktura zatrudnienia g szkolenia pracowników g inwestycje i rozwój g innowacyjnoœæ 2. Dotychczasowe osi¹gniêcia zak³adu opieki zdrowotnej g otrzymane nagrody i wyró nienia g aktywnoœæ w œrodowisku medycznym g przestrzeganie zasad etycznych g opinie pacjentów g dzia³ania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia Iwona Kacprzak Szpital Miejski wœród laureatów konkursu PER Y MEDYCYNY 2008 Ogólnopolski Konkurs Medyczny PER Y MEDYCYNY to przedsiêwziêcie, które na sta³e wpisa³o siê w kalendarz wydarzeñ bran y medycznej, a statuetka Per³a Eskulapa sta³a siê symbolem rzetelnoœci i profesjonalizmu. Uroczyste og³oszenie wyników odby³o siê ju tradycyjnie w Hotelu Gromada w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiêbiorczoœci. W konkursowe szranki stanê³o ponad 70 Uczestników. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, bowiem wszyscy nominowani reprezentowali bardzo wysoki poziom. Zgodnie z celem konkursu nagrodzeni zostali ci, którzy zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêpnoœæ i jakoœæ, maj¹c przy tym na uwadze bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Listopad Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <PUNKT POBRAÑ DO BADAÑ LABORATORYJNYCH tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 WSPOMNIENIA Z KARNAWA U noworocznafot. Archiwum Szpitala Choinka 11 stycznia w Szkole Tañca Wasilewski-Felska mia³a miejsce tradycyjna uroczystoœæ Choinka noworoczna dla 160 dzieci pracowników naszego Szpitala. Maluchy ze wszystkich grup bra³y udzia³ w zabawie tanecznej urozmaiconej ró nymi konkursami, które nagradzane by³y s³odkim upominkiem. Punktem kulminacyjnym by³y odwiedziny Miko³aja, który po upewnieniu siê, czy dzieci przez ostatni rok by³y grzeczne i s³ucha³y rodziców oraz pañ w przedszkolu obdarzy³ wszystkich milusiñskich prezentami. Mamy nadziejê, e Miko³aj nie zapomni o nas i za rok spotka siê z nami ponownie. Zdrowe ycie 6

7 WSPOMNIENIA Z KARNAWA U Fot. Archiwum Szpitala 7 Zdrowe ycie

8 MODELE ZMIAN Leczenie szpitalne w syst w wybranych krajach euro Szpital w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech * Opracowano na podstawie: R. Busse, A. Riesberg., Health Care Systems in Transition, European Observatory on Health Systems and Policies, Germany, 2004 Fundamentalnym za³o eniem niemieckiego systemu zarówno politycznego, jak i ochrony zdrowia jest udzia³ w podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu wspó³odpowiedzialnoœci rz¹dów landowych i rz¹du centralnego (federalnego). Nadzór i sprawowanie funkcji kontrolnej nad pañstwowym systemem ubezpieczeñ przekazanym w zarz¹dzanie pozarz¹dowym korporacjom to równie element systemu ochrony zdrowia. Niemiecka konstytucja wymaga, aby standard systemu ochrony zdrowia by³ równy we wszystkich landach. Dokument ten nie zbyt jasno okreœla promocjê i ochronê zdrowia, jako cele pañstwa. Niemcy s¹ jednym z pierwszych pañstw, które przyjê³y zasadê odpowiedzialnoœci za zdrowie i bezpieczeñstwo swoich obywateli. Problemy wszechstronnoœci, s³usznoœci, zasady œwiadczenia i finansowania us³ug medycznych s¹ regulowane na poziomie rz¹du centralnego. Wszystkie ustawowe systemy ubezpieczeñ spo³ecznych s¹ regulowane poprzez Kodeks Socjalny (Social Code Book SCB. Socjalne ubezpieczenia zdrowotne natomiast, s¹ regulowane poprzez ustawowe plany ubezpieczeñ z ubezpieczeniem zdrowotnym na czele. Poziom pañstwowy (federalny) Na poziomie pañstwowym (centralnym) kluczow¹ rolê odgrywaj¹ Federalny Minister Zdrowia i parlament. Ministerstwo Zdrowia jest podzielone na 5 departamentów: g Administracji i relacji (kontaktów) miêdzynarodowych g Produktów farmaceutycznych i medycznych oraz d³ugoterminowej opieki g Opieki zdrowotnej i pañstwowego systemu ubezpieczeñ zdrowotnych g Promocji zdrowia i zwalczania chorób g Ochrony konsumenta (g³ównie zwi¹zanej z ywnoœci¹) i opieki weterynaryjnej. g Poziom landu Rz¹dy landowe (regionalne) s¹ odpowiedzialne za utrzymywanie infrastruktury szpitalnej. Wype³niaj¹ swoje obowi¹zki poprzez plany/programy szpitalne i inwestycje œrodków finansowych szpitali zgromadzonych w tych programach. Inwestycje te s¹ p³acone niezale nie od aktualnego w³aœciciela szpitali i zgodnie z celami wyznaczonymi przez rz¹d landowy. Podczas gdy odpowiedzialnoœæ za finansowanie g³ównych inwestycji (np. budynków i technologii medycznych na du ¹ skalê) jest bezdyskusyjna, to nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie, konserwacjê i remonty bazy technicznej szpitali. Kolejn¹ g³ówn¹ odpowiedzialnoœci¹ rz¹dów landowych jest publiczna ochrona zdrowia. Oko³o po³owa landów zarz¹dza systemem opieki zdrowotnej samodzielnie natomiast druga po³owa deleguje te zadania rz¹dom lokalnym (samorz¹dowym). Zadania publicznego systemu ochrony zdrowia to: g zarz¹dzanie personelem medycznym w instytucjach ochrony zdrowia; g prewencja i monitoring rozprzestrzeniania siê chorób; g zarz¹dzanie komercyjn¹ dzia³alnoœci¹ handlow¹ zajmuj¹c¹ siê obrotem ywnoœci¹, lekami i œrodkami higienicznymi; g edukacja zdrowotna i propagowanie zdrowego trybu ycia. g Instytucje zajmuj¹ce siê ubezpieczeniami zdrowotnymi g Instytucje po stronie p³atnika (np. fundusze chorobowe) maj¹ g³ówn¹ pozycjê w obrêbie ca³ego ustawowego systemu ochrony zdrowia. Kodeks Socjalny definiuje ich odpowiedzialnoœæ i prawa. Odpowiedzialnoœæ funduszy chorobowych koncentruje siê m.in. na negocjowaniu cen, iloœci i jakoœci us³ug medycznych. Us³ugi objête tymi kontraktami s¹ zazwyczaj dostêpne dla wszystkich cz³onków funduszy. System ochrony zdrowotnej G³ówna cecha niemieckiego systemu ochrony zdrowia jest jasna i klarowna. Istnieje instytucjonalna separacja pomiêdzy publiczn¹ s³u b¹ zdrowia, ambulatoryjn¹, podstawow¹ i specjalistyczn¹ opiek¹ lekarsk¹. Obowi¹zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objête s¹ wszystkie osoby, których roczny dochód nie przekracza ustalonego przez pañstwo pu³apu, z wy³¹czeniem niektórych kategorii zawodowych. Publiczny system ochrony zdrowotnej Zadania, zakres i poziom ochrony zdrowia mog¹ siê ró niæ w poszczególnych landach. Istnieje jednak pewien zakres œwiadczeñ i aktywnoœci œwiadczonych us³ug, który jest niezmienny. W szczególnoœci jest to: g nadzór nad pracownikami w instytucjach ochrony zdrowia; g prewencja i monitorowanie chorób i zaka eñ; g edukacja i promocja zdrowia; g nadzór nad handlem zwi¹zanym z ywnoœci¹ i lekami. Us³ugi te s¹ œwiadczone przez oko³o 360 publicznych instytucji medycznych zlokalizowanych w ca³ych Niemczech. Mog¹ one ró niæ siê od siebie rozmiarem, struktur¹ i zadaniami. Ambulatoryjna podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna Opieka ambulatoryjna zarówno podstawowa, jak i specjalistyczna jest zorganizowana na bazie przychodni lekarskich/ ambulatoriów. Wiêkszoœæ z lekarzy prowadzi swoj¹ w³asn¹ praktykê lekarsk¹, a oko³o 25% z nich wspó³dzia³a z innymi lekarzami tworz¹c wspólne praktyki. Wyposa enie i personel s¹ finansowane z prywatnych œrodków lekarzy. Lekarze ambulatoryjni oferuj¹ niemal e wszystkie specjalnoœci w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednak e tylko oko³o 5% lekarzy ma prawo przyjmowaæ pacjentów i przeprowadzaæ drobne zabiegi lekarskie w szpitalach. Wszyscy pozostali lekarze przekazuj¹ pacjentów do odpowiednich szpitali w celu wykonania zabiegów medycznych. Po ich wykonaniu wracaj¹ oni pod opiekê lekarza prowadz¹cego w danej przychodni. Pacjenci s¹ uprawnieni do wyboru lekarza rodzinnego i nie mog¹ go zmieniæ w danym kwartale. Lekarze rodzinni to lekarze pierwszego kontaktu i lekarze bez specjalizacji. Interniœci i pediatrzy mog¹ dokonaæ wyboru dotycz¹cego prowadzenia praktyki lekarza specjalisty lub specjalizowaæ siê jako lekarze rodzinni. Specjalistyczna i trzeciorzêdna szpitalna opieka medyczna Niemieckie szpitale skoncentrowane s¹ na szpitalnej, zamkniêtej opiece medycznej. Tylko szpitale uniwersyteckie formalnie mog¹ œwiadczyæ otwart¹ praktykê lekarsk¹ g³ównie dla celów badañ i edukacji. Szpitale doraÿne (ostre) gwarantuj¹ tylko w nag³ych wypadkach pozaszpitaln¹ opiekê medyczn¹ (szpitale uniwersyteckie maj¹ obiekty s³u ¹ce tej opiece medycznej). Pocz¹wszy od 2004 roku szpitale zaczê³y œwiadczyæ dodatkowe us³ugi wszystkim tym pacjentom, którzy wymagali sta³ej wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Planowanie i regulacje prawne dotycz¹ce traktowania obiektów szpitalnych zosta³y wykonane w Ministerstwie Zdrowia na poziomie ka dego landu w oparciu o federalne ustawodawstwo. W roku 2002 na terenie Niemiec znajdowa³o siê szpitali z ³ó kami (6,7 ³ó ka na mieszkañców). Z tej liczby 274 szpitale to szpitale psychiatryczne z ³ó kami oraz Zdrowe ycie 8

9 MODELE ZMIAN mach ochrony zdrowia ejskich (c.d.) szpitali ogólnych z ³ó kami. Iloœæ ³ó ek przypadaj¹cych na pacjentów jest ró na w zale noœci od landu. W zale noœci od form w³asnoœci szpitale w Niemczech dziel¹ siê na: g 712 szpitale pañstwowe (54% ³ó ek); g 758 prywatne non profit (38% ³ó ek); g 428 prywatne, zorientowane na wypracowywanie zysków (8% ³ó ek). Dodatkowo w Niemczech znajduje siê oko³o 1400 instytucji z ³ó kami, które spe³niaj¹ funkcje prewencyjne i rehabilitacyjne. W Niemczech funkcjonuj¹ w pe³ni autonomiczne instytucje ubezpieczeniowe. Ich dzia³alnoœæ opiera siê na dobrowolnych sk³adkach, które wp³ywaj¹ do kas chorych. Ochrona zdrowia finansowana jest z dwóch podstawowych Ÿróde³: g ze sk³adek prywatnych (pracowników), g sk³adek op³acanych przez pracodawców. Udzia³ w obowi¹zkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w 453 Funduszach Chorobowych stanowi g³ówne Ÿród³o finansowania systemu ochrony zdrowia w Niemczech. Przynale noœæ do Funduszu Chorobowego jest obowi¹zkowa dla pracowników, których roczny dochód brutto nie przekracza pewnego poziomu (oko³o 40 tys. EUR w zachodniej czêœci kraju i oko³o 32 tys. EUR w by³ej NRD) oraz jest dobrowolna dla osób, których dochód jest powy ej tego poziomu. Obecnie oko³o 88% populacji jest objêta ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaledwie 0.1% populacji nie jest ubezpieczona w ogóle. Sk³adki s¹ uzale nione od dochodu, a nie od ryzyka zachorowania i obejmuj¹ wspó³ma³ onków, którzy nie osi¹gaj¹ dochodu oraz dzieci bez adnych dodatkowych op³at. Ciê ar finansowania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne jest równo podzielony pomiêdzy ubezpieczonym i jego pracodawc¹. Tradycyjnie wiêkszoœæ ubezpieczonych nie mia³a wp³ywu na wybór Funduszu Chorobowego i by³a przypisywana do odpowiedniego Funduszu w oparciu o czynniki geograficzne i charakter wykonywanej pracy. Z biegiem lat zasada ta siê zmieni³a i od 1996 roku prawie ka dy ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru Funduszu Chorobowego oraz raz na rok do jego zmiany z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego zawiera nastêpuj¹cy zakres œwiadczeñ: g profilaktyka i zapobieganie chorobom; g badania okresowe; g leczenie chorób (ambulatoryjna opieka medyczna, opieka stomatologiczna, leki, opieka pozalekarska, urz¹dzenia medyczne, opieka pielêgniarska w domu pacjenta oraz niektóre ze œwiadczeñ rehabilitacyjnych); g transport chorych. Dodatkowo, Fundusz Chorobowy ma obowi¹zek wyp³aty œwiadczeñ pieniê nych choremu ubezpieczonemu po pierwszych szeœciu tygodniach trwania choroby, podczas których pracodawca jest zobowi¹zany do wyp³aty wynagrodzenia choremu pracownikowi. Podczas gdy pracodawca wyp³aca 100% wynagrodzenia, to Fundusz Chorobowy jedynie 80% do 78 tygodni trwania choroby. Uzupe³niaj¹ce Ÿród³a finansowania W niemieckim pañstwowym systemie ubezpieczeñ zdrowotnych, poza ubezpieczeniem obowi¹zkowym, mo na wy³oniæ trzy inne Ÿród³a finansowania systemu ochrony zdrowia: g podatki; g czêœciowe finansowanie ochrony zdrowia (out of pocket); g prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Zgodnie z danymi OECD przedstawionymi w tabeli mo na zauwa yæ, i na przestrzeni lat udzia³ podatków w finansowaniu opieki zdrowotnej w niewielkim stopniu, aczkolwiek systematycznie, spada na korzyœæ wzrostu udzia³u obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podatki jako Ÿród³o finansowania systemu ochrony zdrowia s¹ u ywane do ró nych celów w systemie zdrowotnym Niemiec. Wœród nich mo na wyró niæ czêœciowy zwrot kosztów prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych pracowników pañstwowych, finansowanie opieki medycznej osób pozostaj¹cych na zasi³kach spo³ecznych, bezp³atne ubezpieczenia rz¹dowe itp. Pañstwo uczestniczy w czêœciowym finansowaniu niektórych œwiadczeñ medycznych. Ubezpieczony (pacjent) pokrywa pozosta³¹ czêœæ kosztów. Na przestrzeni lat taka forma finansowania opieki medycznej zyska³a na popularnoœci. Jednak ten sposób finansowania jest ograniczony i korzystaæ z niego mog¹ osoby o niskich dochodach i osoby niepe³noletnie. Prywatny system ubezpieczeñ zdrowotnych W Niemczech wystêpuj¹ 2 rodzaje prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych: g ubezpieczenie pe³ne; g ubezpieczenie dodatkowe dla osób ju ubezpieczonych w pañstwowym systemie. Obydwa typy ubezpieczeñ s¹ oferowane przez 52 prywatnych ubezpieczycieli. Osoby z pe³nym prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym s¹ upowa nione do korzystania z pe³nego zakresu opieki medycznej na poziomie równym lub lepszym ni dostêpny w Funduszach Chorobowych. Zbigniew Marcinkiewicz Fot. Jacek Kowalski 9 Zdrowe ycie

10 RADY DLA 40-LATKA Serca nie oszukasz Pracujesz d³ugo i anga ujesz siê tak, e myœl o pracy nie opuszcza Ciê w domu? Nie przyznajesz siê do zmêczenia? Czujesz zaburzenia rytmu serca? Przed kim ukrywasz, e znasz uczucie dusznoœci lub ucisku w klatce piersiowej? e czasami ten dyskomfort zamienia siê w ból? Serca nie oszukasz! Jedna z najwa niejszych rozmów o tym, e chcesz wieœæ ycie aktywne i twórcze powinna odbyæ siê w gabinecie lekarskim. Jak najszybciej powinna odbyæ siê, gdy dobiegasz 40 roku ycia. To ycie pe³n¹ piersi¹ mo e zacz¹æ siê po czterdziestce, ale pod warunkiem, e zadbasz o swoje serce. g g g Czy wiesz, e... Serce czterdziestolatka to miêsieñ po przejœciach. Sk¹d wiesz, e nie trawi go niewydolnoœæ? Czy wiesz, e niewydolnoœæ wi¹ e siê z niezdolnoœci¹ do pompowania takiej iloœci krwi, która zapewni odpowiednie dotlenienie tkanek i zaopatrzenie ich w sk³adniki od ywcze? Czy wiesz, e niewydolnoœæ kr¹ enia powoduje gromadzenie siê w tkankach zbêdnych produktów przemiany metabolicznej? Czy wiesz, e czêstymi objawami tej niewydolnoœci s¹ obrzêki stóp i okolic kostek, a tak e dusznoœci? g g g B¹dŸ czujny Wiele osób ma powiêkszone serce w stosunku do wieku czy wysi³ku i wcale o tym nie wie. Oczywiœcie nie wie do czasu... Powiêkszenie serca to rozpowszechniony objaw choroby miêœnia sercowego. Serce powiêksza siê, eby zrekompensowaæ Fot. Archiwum prywatne niewydolnoœæ miêœnia. Przez powiêkszanie siê serca, nasila siê wada kr¹ enia. Zwykle najbardziej powiêksza siê lewa komora, bo to g³ówna czêœæ pompuj¹ca krew. Powiêkszaj¹ce siê serce oznacza os³abienie miêœnia. Wtedy przep³yw krwi przez serce staje siê wolniejszy, tworz¹ siê skrzepliny, a to, jak ³atwo siê zgadn¹æ, krok od nieszczêœcia. Przyczynami powiêkszenia serca i dalszych powik³añ mo e byæ miêdzy innymi przebyty zawa³ serca, nadciœnienie têtnicze, utrwalona szybka czynnoœæ serca, alkoholizm, radioterapia, pewne typy leków, zapalenie miêœnia sercowego, z³e od ywianie. g g g Sygna³ ataku Atak serca zwany zawa³em, powoduje martwicê miêœnia sercowego. Wtedy zwykle zamyka siê jedna z têtnic wieñcowych, naczyñ, które otaczaj¹ serce i którymi dostarczane s¹ niezbêdne sk³adniki, w tym tlen. Zawa³ czêsto jest pierwszym i a nadto wyraÿnym sygna³em choroby wieñcowej. Naczynia wieñcowe zamykaj¹ siê przez blaszki mia d ycowe, zawieraj¹ce paskudny cholesterol, co powoduje stopniowe zwê anie siê kana³u œwiat³a przekroju w naczyniach wieñcowych. Jeœli naczynia zarosn¹..., to zginie jedyny ywiciel serca. g g g Nie czekaj Jeœli naprawdê chcesz zrobiæ wszystko dla zdrowia, to zrób to teraz! Odsuñ wszystkie sprawy na bok umiesz przecie planowaæ czas innym, wiêc zaplanuj go te sobie. OdwiedŸ lekarzy, pos³uchaj ich rad, a potem odpocznij gdzieœ poza domem, spaceruj i planuj systematyczn¹ troskê o swoje serce. EM Zdrowe ycie 10

11 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Nagrody i wyró nienia 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. m. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych" 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska, 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka Certyfikat Dobry Szpital m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych" w rankingu Rzeczypospolitej" m. w województwie w rankingu Rzeczypospolitej" 2008 konkurs Wielkie Serce": 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Danuta Piskorz w kat. najpopularniejsze po³o ne 2008 Wyró nienie w Ogólnopolskim Konkursie Per³y Medycyny" listopad 2008 MENED ER ROKU 2008 w Ochronie Zdrowia SPZOZ Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny to presti owe wydarzenie w œrodowisku medycznym. Jego celem jest pokazanie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które w minionym roku odnios³y sukces w ochronie zdrowia. Ich wyró nienie ma dzia³aæ mobilizuj¹co na liderów i mened erów zaanga owanych w pracê w s³u bie zdrowia. Konkurs jest kilkuetapowy. Co roku kandydatów w poszczególnych kategoriach zg³aszaj¹ organizacje spo³eczne, zawodowe, zwi¹zki pracodawców, grupy pracowników. Nad zg³oszonymi kandydaturami pracuje jury preselekcyjne, a nastêpnie laureatów wybiera kapitu³a. W tym roku w szeœciu kategoriach rywalizowa³o ponad 50 osób. To ju dziesi¹ta edycja tego konkursu. Fot. Jacek Kowalski g Pani Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk zajê³a szóste miejsce w kategorii Mened er Roku 2008 w Ochronie Zdrowia SPZOZ 9 grudnia 2008 rok 11 Zdrowe ycie

12 BEZPIECZEÑSTWO PACJENTA Fot. Jacek Kowalski Zdarzenia niepo ¹dane Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Europie k³adzie siê du y nacisk na wy szy poziom jakoœci œwiadczonych us³ug oraz bezpieczeñstwo pacjentów. Bezpieczeñstwo pacjentów w szpitalach jest powodem opracowania w wielu krajach narodowych programów polityki zdrowotnej. Komitet Ministrów Rady Europy przyj¹³ 24 maja 2006 r. Rekomendacje Rec (2006)7 Komitetu Ministrów dla pañstw cz³onkowskich na temat zarz¹dzania bezpieczeñstwem pacjenta i zapobiegania zdarzeniom niepo ¹danym w opiece zdrowotnej. Ka - de pañstwo powinno opracowaæ i wdra aæ mechanizmy zapewniaj¹ce jakoœæ i bezpieczeñstwo opieki zdrowotnej. Raport European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) podaje, i co 10 pacjent w europejskich szpitalach doznaje szkody, której mo - na by³o zapobiec. Przeciêtnie na 30 ³ó kowym oddziale co 5 dni dochodzi do 1 powa nego zdarzenia niepo ¹danego. Wed³ug danych z 2003r. spoœród przyjêæ do Szpitali, przyjêcia w trybie nag³ym spowodowane b³êdami medycznymi, stanowi³y 16,6 % w Australii, 12,9 % w Nowej Zelandii, 11 % w Japonii, 10,8 % w Wielkiej Brytanii, 9 % w Danii, 7,5 % w Kanadzie, 3,7 % w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z analizy badañ przeprowadzanych w ró nych krajach europejskich, oko³o 35 % zarejestrowanych zdarzeñ niepo ¹danych mo na by³o zapobiec. W Polsce zdarzenia niepo ¹dane w sposób szczególny s¹ zg³aszane i analizowane w placówkach, które staraj¹ siê o Akredytacje i Certyfikaty Jakoœci. Dziêki temu realnie poprawia siê poziom jakoœci œwiadczonej w nich opieki nad pacjentami. Standardy akredytacyjne zapewniaj¹ wysoki poziom jakoœci i bezpieczeñstwo opieki. W sytuacji pope³nienia b³êdu przez pracowników medycznych lub przez mened erów organizuj¹cym ich prace, najwa niejszym dzia³aniem jest przyznanie siê do jego pope³nienia i jak najszybsze naprawienie jego skutków. Z przeprowadzonego w Polsce badania oceniaj¹cego stan œwiadomoœci personelu medycznego i refleksji, jaka towarzyszy³a zdarzeniom niepo ¹danym, wynika i a 80 % œrodowiska medycznego uwa- a, e wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeñ niepo ¹danych poprawi bezpieczeñstwo pacjenta. Najczêœciej wskazywanymi przyczynami zdarzeñ niepo ¹danych by³o zbytnie obci¹ enie prac¹, przestarza³e procedury, brak szkoleñ, brak nawyku zwracania sobie nawzajem uwagi oraz brak wsparcia ze strony doœwiadczonych kolegów i kole anek. (Towarzystwo Promocji Jakoœci Opieki Zdrowotnej). Zdrowe ycie 12 W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zg³aszane i analizowane s¹ zdarzenia niepo ¹dane, które stanowi¹ zagro enie ycia i zdrowia pacjenta, lub spowodowa³y przed³u ony pobyt pacjenta w szpitalu i s¹ zwi¹zane z: g podaniem leku lub wyrobu medycznego g ze znieczuleniem pacjenta przez anestezjologa g transfuzj¹ krwi i jej sk³adnikami g ze sprzêtem medycznym g operacj¹ niew³aœciwej strony g pozostawieniem cia³a obcego g poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej g ze zgonem matki/po³o nicy g upadkiem pacjenta g prób¹ samobójcz¹ pacjenta Zg³oszenie informacji o zdarzeniu niepo ¹danym wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych przyczyny ich powstania oraz wdro enia dzia³añ naprawczych w celu unikniêcia ich wyst¹pienia w przysz³oœci. Analiza wyjaœnienia przyczyn zdarzenia niepo ¹danego i efekty wdro onych dzia³añ naprawczych omawiane s¹ w komórkach organizacyjnych, w których mia³y miejsce, na posiedzeniach Komitetu Medycznego, na naradach kierowniczej kadry oraz na spotkaniach Rady Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. W ka dym przypadku podejmowane s¹ dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze przez Liderów Procesów i Podprocesów. Analiza statystyczna dokonywana jest na koniec roku kalendarzowego, a jej wyniki przedstawiane na Przegl¹dzie Zarz¹dzania. Ka de zg³oszone zdarzenie niepo ¹dane zostaje bardzo szczegó³owo zbadane aby mo liwe by³o wprowadzenie mechanizmów i rozwi¹zañ organizacyjnych, które wp³ywaj¹ na poprawê bezpieczeñstwa pobytu pacjentów i personelu Szpitala. Pacjent otrzymuje informacjê o wyst¹pieniu zdarzenia, jakie mog¹ byæ konsekwencje zaistnia³ego zdarzenia i jakie podjêto dzia³ania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zdarzenia niepo ¹danego. Nadrzêdnym celem wprowadzenia systemu obowi¹zkowego rejestrowania, analizowania oraz wyci¹gania wniosków, które chroni¹ przed ponownym pope³nianiem b³êdów, jest bezpieczeñstwo pacjenta. Zapobieganie niezgodnoœciom jest równie jedn¹ z metod skutecznego zarz¹dzania. Rzeczywiste zapobieganie zdarzeniom niepo ¹danym prowadzi do minimalizowania ryzyka dzia³alnoœci szpitala oraz do maksymalizowania jego efektywnoœci. Zgodnie z mottem dobrze i bezpiecznie za ka dym razem. Iwona Kacprzak Literatura u autora artyku³u

13 NASZE ZDROWIE Rak szyjki macicy Rak szyjki macicy jest nowotworem z³oœliwym rozwijaj¹cym siê z nab³onka pokrywaj¹cego szyjkê lub kana³ szyjki macicy. Na œwiecie w ci¹gu roku rozpoznaje siê przypadków raka, a ponad po³owa chorych umiera. Szacuje siê, e do 2050 roku liczba zachorowañ mo e siêgaæ ponad 1 milion rocznie. W ujêciu globalnym 80% nowych zachorowañ na raka szyjki przypada na pañstwa rozwijaj¹ce siê, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narz¹dów p³ciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wœród kobiet. Tendencje spadkowe zachorowalnoœci oraz nisk¹ umieralnoœæ w krajach rozwiniêtych wi¹ e siê z wdro eniem powszechnej i ci¹g³ej profilaktyki oraz z lepszym dostêpem do systemu opieki zdrowotnej. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do czêstoœci wystêpowania nowotworem narz¹dów p³ciowych u kobiet do 45 roku ycia. Co roku oko³o 4000 Polek dowiaduje siê, e ma raka szyjki macicy, a po³owa z nich umiera, bo zg³osi³a siê do lekarza zbyt póÿno. Oznacza to, e z dziesiêciu kobiet, u których codziennie wykrywa siê w Polsce ten nowotwór, piêæ umiera. Dane epidemiologiczne o zachorowalnoœci i umieralnoœci na raka szyjki w naszym kraju, w porównaniu z innymi pañstwami Europy s¹ alarmuj¹ce. Paradoksalnie, szyjka macicy dostêpna jest badaniom oraz posiada dobrze opisane stany przedrakowe, które mo na ³atwo wyleczyæ, jeœli s¹ odpowiednio wczeœnie zdiagnozowane. Dlatego kobiety, dziêki regularnym badaniom cytologicznym, mog¹ zmieniæ te zatrwa aj¹ce statystyki. Na raka szyjki macicy choruj¹ kobiety m³odsze ni na pozosta- ³e nowotwory narz¹dów p³ciowych. Krzywa zachorowalnoœci kobiet na raka szyjki wzrasta pocz¹wszy od roku ycia. Nastêpnie liczba chorych gwa³townie roœnie, osi¹gaj¹c szczyt w grupie pacjentek miêdzy 45 a 49 rokiem ycia. Niestety, w Polsce systematycznie wzrasta umieralnoœæ m³odych kobiet z powodu tego nowotworu. G³ówne czynniki ryzyka raka szyjki macicy: g infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego g wiek (szczyt zachorowañ: miêdzy 45 a 55 r. ycia) g wczesne rozpoczêcie ycia seksualnego g du a liczba partnerów seksualnych g du a liczba porodów g niski status spo³eczny i ekonomiczny g palenie papierosów g stwierdzona wczeœniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy realizowany jest w oparciu o Ustawê z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz.U ) oraz o Uchwa³ê Nr 47/2006 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu zadañ wykonywanych w ramach programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w roku 2006 oraz kierunków realizacji zadañ tego programu na lata 2007 i Programem profilaktyki objête zosta³y Polki miêdzy 25 a 59 rokiem ycia, które w ci¹gu 3 ostatnich lat nie mia³y wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Bezp³atne badania cytologiczne œwiadcz¹ zak³ady opieki zdrowotnej w ca³ej Polsce, które podpisa³y z NFZ umowê na realizacjê Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Pocz¹wszy od marca 2007 roku NFZ rozpocz¹³ wysy³kê imiennych zaproszeñ na badania cytologiczne. Nie oznacza to, e z bezp³atnych badañ nie mog¹ skorzystaæ kobiety, które takiego zaproszenia nie otrzyma³y. Jeœli kobieta znajduje siê w grupie objêtej programem profilaktyki sama powinna zg³osiæ siê na badanie. Skierowanie nie jest potrzebne! Zg³aszaj¹c siê na badanie cytologiczne, Pacjentka przystêpuje do I Etapu podstawowego Programu profilaktyki, który obejmuje: g rejestracjê g przeprowadzenie wywiadu i wype³nienie ankiety g pobranie materia³u cytologicznego do analizy g badania ginekologicznego g edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy g dostarczenia Pacjentce wyniku badania i decyzji, co do dalszego postêpowania. Mo e to byæ: g zalecenie ponownego zg³oszenia siê na badanie po trzech latach jeœli wynik jest prawid³owy i brak czynników ryzyka g zalecenie wczeœniejszego badania cytologicznego (po 12 miesi¹cach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególnoœci kobietom zaka onym wirusem HIV, przyjmuj¹cym leki immunosupresyjne, lub zaka onym typami wysokiego ryzyka HPV g skierowanie do odpowiedniej placówki realizuj¹cej œwiadczenia zdrowotne w ramach Etapu pog³êbionej diagnostyki programu, je eli konieczna jest weryfikacja wstêpnego rozpoznania II Etap diagnostyczny (bez udzia³u pacjentki), obejmuje: g dokonanie oceny mikroskopowej materia³u cytologicznego (przes³anego przez realizatora Etapu podstawowego programu) W przypadku stwierdzenia nieprawid³owych zmian pacjentka trafia do III Etapu pog³êbionej diagnostyki, który obejmuje: g rejestracjê pacjentki skierowanej w ramach realizacji etapu podstawowego programu, g badanie kolposkopowe g w przypadku zaistnienia wskazañ do weryfikacji obrazu kolposkopowego pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego (biopsja), a nastêpnie: g ocena histopatologiczna pobranego materia³u g postawienie rozpoznania g podjêcie decyzji co do dalszego postêpowania (skierowanie na leczenie lub okreœlenie terminu kolejnego badania cytologicznego). g g g W ujêciu globalnym 80% nowych zachorowañ na raka szyjki przypada na pañstwa rozwijaj¹ce siê, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narz¹dów p³ciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wœród kobiet. Poradnia Patologii Ci¹ y Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie prowadzi zarówno etap podstawowy jak i etap pog³êbionej diagnostyki. Kontakt telefoniczny: (089) Zdrowe ycie

14 PIERWSZA W POLSCE Budzimy do ycia Fot. Archiwum Szpitala Ja wierzê, e cierpienia maj¹ sens. Wiod¹ do jakiegoœ celu. Ju nawet zaczynam siê do nich uœmiechaæ. Mogê opowiedzieæ o zupe³nie niezwyk³ej drodze, jak¹ przebywa siê, kochaj¹c chore dziecko: zaczyna siê je akceptowaæ w ka dej formie istnienia. I tak jak na pocz¹tku chorobê trudno przyj¹æ, trudno pozbyæ siê z³udzenia, e dziecko szybko wróci do zdrowia, tak póÿniej nagle dostrzega siê, e w³aœnie ta milcz¹ca, œlini¹ca siê, bezw³adna osoba wiedzie pe³nowartoœciowe ycie. Dojrza³am do pe³nej akceptacji stanu Oli. Dajê jej odczuæ, e ma moj¹ mi³oœæ w ka dym momencie swego ycia, jakiekolwiek by ono by³o. Doœwiadczenie obdarzania tak¹ mi³oœci¹ powinien mieæ ka dy cz³owiek i biedny i bogaty. To chcia³abym przekazaæ innym. Ewa B³aszczyk Przytoczony cytat pochodzi z ksi¹ ki Wejœæ tam nie mo na Kontynuacj¹ ksi¹ ki jest album Ewy B³aszczyk pt.: Nawet gdy wichura. Wydawnictwo jest ksi¹ k¹ z dodatkiem dwóch p³yt - CD oraz DVD. Ksi¹ ka zawiera wywiad z Ew¹ B³aszczyk oraz zdjêcia ze zbiorów aktorki. Na p³ycie znajduje siê nagranie live koncertu zarejestrowanego w grudniu 2007 roku w studiu TVP, przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. P³yta DVD zawiera tak e film o Fundacji Ewy B³aszczyk Akogo? (dokonania i plany). W repertuarze Ewy B³aszczyk znalaz³y siê utwory najwybitniejszych polskich twórców piosenki poetyckiej utwory m.in.: Agnieszki Osieckiej, Doroty Czupkiewicz, ks. Jana Twardowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z muzyk¹ Jerzego Satanowskiego, Leszka Mo d era, Zygmunta Koniecznego, czy W³odzimierza Wysockiego. Ca³y zysk ze sprzeda y albumu zosta³ przeznaczony na wsparcie fundacji Akogo?. W dniu 26 marca 2008 r. rozpoczê³y siê roboty budowlane prowadzone przez Generalnego Wykonawcê Mostostal Warszawa przy realizacji kliniki Budzik. Oœrodek powstaje przy Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu. Zakoñczenie pierwszego etapu prac mia³o miejsce w lipcu 2008 r. Obecnie tocz¹ siê prace nad elewacj¹ Kliniki a w najbli szym czasie nad wykonaniem stolarki aluminiowej, która pozwoli zamkn¹æ budynek. Nowy obiekt po³¹czony zostanie z oddzia³em rehabilitacji neurologicznej CZD na poziomie pierwszej kondygnacji. Klinika bêdzie mog³a jednoczeœnie przyj¹æ 15 ma³ych pacjentów, a dziêki dodatkowym pomieszczeniom rodzice bêd¹ mogli opiekowaæ siê dzieæmi przez ca³¹ dobê. Budzik bêdzie pierwsz¹ placówk¹ w Polsce, w której wed³ug indywidualnego programu bêd¹ leczone i rehabilitowane dzieci po ciê kich urazach mózgu. Zostan¹ one otoczone opiek¹ nawet do pó³tora roku od wypadku. Jak informuj¹ organizatorzy, kliniki takie nale a³oby potem budowaæ w centralnych miastach Polski przy du ych placówkach medycznych posiadaj¹cych odpowiedni¹ infrastrukturê, aby w ten sposób pokryæ zapotrzebowanie spo³eczne na terenie ca³ego kraju. Klinika Budzik to przedsiêwziêcie wymagaj¹ce stworzenia od podstaw procedur prawno-organizacyjnych i wzorca medyczno-rehabilitacyjnego. Popieram t¹ ideê. Jako anestezjolog wiele razy zetkn¹³em siê z m³odymi pacjentami w stanie œpi¹czki. Niew¹tpliwie szanse na powrót do ycia takich chorych bez koordynacji dzia³añ, du ych nak³adów finansowych oraz wyszkolenia specjalnych zespo³ów terapeutycznych przy czynnej pomocy osób bliskich pacjentowi, nie jest mo liwy lub prawie niemo liwy. W dodatku s¹ to chorzy zajmuj¹cy ³ó ko szpitalne przez wiele miesiêcy, a czasem i lat, co w obecnych warunkach dzia³ania s³u by zdrowia nie zawsze jest rozumiane przez decydentów finansuj¹cych leczenie. Chorzy tacy wymagaj¹ intensywnej opieki, aktywnej profilaktyki powik³añ, intensywnej rehabilitacji oraz zapewnienia sta³ego kontaktu z bliskimi osobami. Oddzia³ intensywnej terapii nie jest w stanie zapewniæ tego wszystkiego. Poza tym aktualne przepisy nie pozwalaj¹ na przetrzymywanie takich pacjentów w oddziale intensywnej opieki. Klinika taka choæ nie zaspokoi w pe³ni zapotrzebowania i oczekiwañ mo e staæ siê zal¹ kiem nowoczesnego podejœcia do pacjenta w stanie œpi¹czki po urazach oœrodkowego uk³adu nerwowego. Na pewno te pozwoli przywróciæ do ycia spo³ecznego wielu pacjentów, którzy byliby skazani na niebyt. Janusz Stêpieñ Ordynator oddzia³u Anestezjologii Intensywnej Terapii Zachêcam Was drodzy Pañstwo do œwiadomej filantropii, do udzielenia wsparcia na rzecz budowy kliniki Budzik. Pamiêtajmy o tym, e osoby w œpi¹czce potrzebuj¹ nas i nie powinniœmy pozostawaæ wobec nich obojêtni. Bez naszej troski ich szanse na powrót do zdrowia s¹ znikome. Gra yna Marciñczyk-Piech Rzecznik Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie g Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem projektu mog¹ przes³aæ sms o treœci Budzimy pod nr dochód netto z akcji w ca³oœci przekazany zostanie na budowê kliniki Budzik. Koszt jednego sms-a: 2,48 z³ z VAT. Wiêcej informacji: g Ka dy mo e przekazaæ kwotê w wysokoœci 1% swoich podatków na rzecz organizacji po ytku publicznego. Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca"

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki Wielkiego Serca ISSN 1731-9749 Nr 18, listopad 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6]

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza luty 2015 nr 2 Marek Twardowski, wiceprezes Zarz¹du Porozumienia Zielonogórskiego mówi

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str.

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2012 nr 6 7 Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2014/styczeñ 2015 nr 12/1 Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Pryncypia systemu opieki zdrowotnej... 5. II. Za³o enia ogólne systemu opieki zdrowotnej... 7. III. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej...

I. Pryncypia systemu opieki zdrowotnej... 5. II. Za³o enia ogólne systemu opieki zdrowotnej... 7. III. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej... Trybuna³ Konstytucyjny, wydaj¹c wyrok uznaj¹cy szereg zapisów Ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za niezgodne z Konstytucj¹, przes¹dzi³ o tym, e w bardzo krótkim czasie musz¹ powstaæ nowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Rok 5, numer 1 (13) Marzec 2007 GA ZE TA ZP A

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze:

ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze: Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ISSN 1731-9749 W numerze: Nr 9/31 kwiecieñ 2012 40 lat min ê³o... Be z pa n ik i - ga si my po a r Wywiad z z-c¹ dyrektora szpitala Jackie m Zachariaszem

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo