o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady:"

Transkrypt

1 ISSN Nr 15, styczeñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady: S³ów kilka o bezsennoœci Herbata jak lek 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 NASZA JAKOŒÆ Per³a Medycyny Szpital Miejski w Olsztynie zaj¹³ I miejsce w ogólnopolskim konkursie Per³y Medycyny. Nagrodê przyzna³a kapitu³a, w sk³ad której wesz³y znane autorytety medyczne, szefowie instytutów i firm farmaceutycznych. Celem konkursu jest promocja tych placówek medycznych, które zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêpnoœæ i jakoœæ, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Przedsiêwziêcie skierowano do tych, którzy poprzez optymalizacjê kosztów i w³aœciwe metody zarz¹dzania procesami, inwestycje w reorganizacjê i modernizacjê, podnoszenie kwalifikacji zespo³u, efektywnoœæ zarz¹dzania, organizacjê pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych zapewniaj¹ sprawnoœæ funkcjonowania placówki medycznej b¹dÿ firmy dzia³aj¹cej na rynku medycznym pod wzglêdem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowi¹zków pacjenta i klienta. Uroczystym akcentem finalizuj¹cym V edycjê Mazowieckiej Firmy Roku, i I edycjê Per³y Medycyny by³a Wielka Gala, która mia³a miejsce 17 listopada br. w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia w Warszawie. W tym roku, po raz pierwszy formu³a imprezy zosta³a rozszerzona i og³oszenie wyników obu przedsiêwziêæ odby³o siê jednego wieczoru. Organizatorami Konkursów jest Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, cz³onek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. G³ównym celem by³o uhonorowanie najlepszych przedsiêbiorstw na Mazowszu oraz tych zak³adów opieki zdrowotnej dzia³aj¹cych w Polsce, a tak e firm i podmiotów, które prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z bran ¹ medyczn¹, które zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêp- Fot. Archiwum Szpitala noœæ i jakoœæ, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Goœcie dopisali. Gala liczy³a ³¹cznie 640 osób. Podczas czêœci oficjalnej, któr¹ poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Krzysztof Ibisz, wrêczono statuetki dla Or³ów Mazowieckiego Biznesu i Per³y Eskulapa dla najlepszych z grona medycznego jak równie dyplomy dla wyró nionych. Atrakcj¹ wieczoru by³ mistrzowski wystêp Zbigniewa Wodeckiego. Z³ota statuetka Per³y Eskulapa przyznana w Konkursie Per³y Medycyny Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu jest uhonorowaniem ogromnego wk³adu, starañ wszystkich pracowników i kadry zarz¹dzaj¹cej na rzecz rozwoju szpitala. Statuetkê odebra³a Pani Dyrektor Joanna Szymankiewicz- Czu daniuk. 3 Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA, SEKSUOLOGII I PATOLOGII WSPÓ YCIA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE <PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <LABORATORIUM ANALITYCZNE tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 SPOTKANIA Fot. Archiwum Szpitala g g g Od wielu lat w Olsztynie, w okresie Bo ego Narodzenia, pracownicy S³u by Zdrowia spotykaj¹ siê na wspólnym kolêdowaniu. Do koñca lat osiemdziesi¹tych minionego wieku odbywa³y siê one w goœcinnym domu parafialnym przy koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Od lat dziewiêædziesi¹tych miejscem spotkañ jest przepiêknie po³o ona na skraju miasta, w dzielnicy Redykajny, nowa siedziba najstarszego w Polsce Wy szego Seminarium Duchownego Hosianum. Zdrowe ycie 6

7 SPOTKANIA Wspólne kolêdowanie W tym roku organizatorem uroczystoœci by³ nasz Szpital. W sobotnie popo³udnie 5 stycznia z radoœci¹ witaliœmy bardzo licznie przyby³ych goœci, którzy szybko wype³nili seminaryjna kaplicê. By³y pielêgniarki, po³o ne, byli lekarze, aptekarze, personel administracyjny i techniczny, zarówno znani luminarze, jak i bardzo jeszcze m³odzi, adepci medycyny. Znakiem nios¹cych nadziejê na dobry Nowy Rok 2008 w olsztyñskiej S³u bie Zdrowia by³a obecnoœæ przedstawicieli samorz¹dów lekarskiego i pielêgniarskiego, dyrektorów placówek opieki zdrowotnej, w³adz wojewódzkich i miejskich z Panem Vicewojewod¹ i z panem Prezydentem. Spotkanie rozpoczê³o siê Msza œwiêt¹. Odprawili j¹ kapelani szpitali pod przewodnictwem Ksiêdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmiñskiego. Modlono siê za wszystkich pracowników ochrony zdrowia, o ducha uwielbienia Boga i ofiarnej s³u by ludziom chorym. W liturgiê mszaln¹ aktywnie w³¹czali siê lekarze, pielêgniarki, Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz chór dzia³aj¹cy przy Okrêgowej Warmiñsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Po mszy Medici pro Musica, lekarze uprawiaj¹cy na co dzieñ medycynê i kochaj¹cy œpiewanie, przepiêknie wykonali kilka polskich kolêd. Znakomite przygotowane chóralne cz³onków zespo- ³u, oryginalny sposób emisji g³osu, interesuj¹ca aran acja, ogó- ³em wysoka kultura muzyczna sprawi³y, e chórzyœci lekarze wraz z dyrygentem otrzymali gromkie brawa. Mi³ym zwieñczeniem œwi¹tecznego spotkania by³y wzajemne yczenia, ³amanie siê op³atkiem i serdeczne przyjació³ rozmowy przy zastawionym stole. W tym miejscu wszystkim goœciom dziêkujê za ³askawe przybycie, wspóln¹ modlitwê i kolêdowanie z nami. Z serca dziêkujê te tym, którzy poprzez swe twórcze pomys³y, decyzje i zaanga- owanie przyczynili siê do tegorocznego spotkania. Ks. Wojciech Ku³ak Duszpasterz S³u by Zdrowia, Chorych i Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ 7 Zdrowe ycie

8 Nagrody i wyró nienia 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost miejsce w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci Fot. Jacek Kowalski POTWIERDZONA JAKOŒÆ m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñskomazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2007 I m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu RZECZYPOSPOLITEJ 2007 r. Zdrowe ycie 8

9 NOWE BADANIA Ultrasonograf VOLUSON 730 to PORSCHE wœród aparatów USG. Dos³ownie i w przenoœni... Fot. Jacek Kowalski Najnowoczeœniejsze i unikalne rozwi¹zania technologiczne zastosowane w jego produkcji jak cyfrowy wielowi¹zkowy uk³ad formowania ultradÿwiêków i symultaniczna dwuczynnoœciowa praca i pe³ny zakres mo liwoœci wykorzystania technik kolorowego Dopllera zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ obrazu badanych narz¹dów. Ponadto, wyj¹tkowa technologia obrazowania w po³¹czeniu z wysokiej jakoœci g³owicami skanuj¹cymi w trzech wymiarach gwarantuj¹ uzyskanie najwy szej jakoœci obrazów przestrzennych w rzeczywistym czasie (4D). Aparat s³u y do wykonywania zaawansowanych badañ w po- ³o nictwie i ginekologii. USG 3D/4D jest najnowsz¹ metod¹ ultrasonografii, która pozwala na ca³kowicie bezpieczn¹, a jednoczeœnie bardzo precyzyjn¹ ocenê ci¹ y i przekazanie trójwymiarowego obrazu p³odu (urodê dziecka, cechy jego wygl¹du zewnêtrznego, ocenê pod wzglêdem prawid³owoœci rozwoju) w czasie rzeczywistym (ruchy i zachowanie w ³onie matki). Jest to doskona³e urz¹dzenie do monitorowania rozwoju ci¹ y i wykluczenia ewentualnych patologii p³odu. Dziêki jednej z opcji diagnozujemy przep³yw krwi w naczyniach, badamy szkielet p³odu i obserwujemy rozwój mózgu. W badaniu 3D/4D czêœci anatomii dziecka mog¹ byæ znacznie dok³adniej zbadane, zw³aszcza wygl¹d twarzy, r¹czek, nó ek, paluszków oraz narz¹dów wewnêtrznych. Jest to jeden z elementów wczesnego wykrywania wad wrodzonych p³odu. Obraz mo na dowolnie obracaæ co daje niepowtarzaln¹ mo liwoœæ obejrzenia p³odu z ka dej strony. Funkcja elektronicznego skalpela umo liwia wirtualne ciêcie uzyskanych obrazów w celu poznania szczegó³ów. Niektóre, zw³aszcza bardzo subtelne ruchy p³odu, niemo liwe do zaobserwowania podczas konwencjonalnego badania USG 2D, np. uœmiech, ziewanie, teraz mog¹ byæ widziane nie tylko przez wytrawnego klinicystê, ale równie przez oboje rodziców dziecka. Badanie pozwala na nawi¹zanie szczególnej wiêzi emocjonalnej rodziców z dzieckiem jeszcze przed urodzeniem. Pozwala na nagranie przebiegu badania, a utrwalony na p³ycie CD portret dziecka, przed jego narodzeniem, mo e staæ siê wyj¹tkow¹ pami¹tk¹. Bogdan Krasucki zastêpca ordynatora oddzia³u ginekologiczno-po³o niczego 9 Zdrowe ycie

10 STANDARDY PRACY Po raz trzeci przystêpuje Nowelizacja ustawy o Zak³adach Opieki Zdrowotnej z listopada 1997 r. w art. 18c uznaje akredytacjê jako zewnêtrzn¹ metodê oceny jednostki ochrony zdrowia. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczê³a byæ postrzegana jako jeden z elementów wyró niaj¹cy szpital na rynku us³ug. Podstawow¹ ide¹ akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. g g g Co to jest akredytacja? Wœród zewnêtrznych metod zapewnienia wysokiej jakoœci œwiadczeñ akredytacja jest najszerzej sprawdzon¹ na œwiecie i najskuteczniejsz¹. Jej rola we wspó³czesnych systemach zdrowotnych polega g³ównie na wyszukiwaniu zagadnieñ, które w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na poziom œwiadczeñ i bezpieczeñstwo pacjentów. W tych obszarach tworzone s¹ mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej okreœlonego typu np. szpitali, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te maj¹ charakter dynamiczny, podlegaj¹ okresowej modyfikacji, zale - nie od szybkoœci wywo³ywania po ¹danych efektów. Dziêki temu spe³nione jest za³o enie akredytacji polegaj¹ce na sta³ym stymulowaniu do osi¹gania poziomu optimum, jaki wyznaczaj¹ standardy akredytacyjne. Ka dorazowo wymogi standardów musz¹ byæ na poziomie mo liwie wysokim, a przy tym realnie osi¹galnym. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, i pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma mo liwoœæ dokonania samooceny poprzez porównanie siê z wzorcami dobrego postêpowania jakimi s¹, przyjête explicite, standardy akredytacyjne. Okreœlenie w ten sposób w³asnych s³abych stron pozwala osobom zajmuj¹cym siê jakoœci¹ na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonuj¹cych wewn¹trz jednostki procesów. Proces akredytacyjny sk³ada siê z trzech faz: g przygotowawczej zg³oszenie jednostki do procesu akredytacyjnego ustalenie struktury jednostki w celu opracowania planu wizyty uzgodnienie planu wizyty g wizyty przeprowadzenie wizyty g decyzji akredytacyjnej przes³anie raportu wstêpnego do Oœrodka Akredytacyjnego przygotowanie raportu koñcowego podjêcie decyzji przez Radê Akredytacyjn¹ przes³anie raportu koñcowego i decyzji akredytacyjnej do organizacji ewentualne rozpoczêcie procedury odwo³awczej monitorowanie miêdzy wizytacjami. g g g Faza przygotowawcza (okres przed wizyt¹) Dla organizacji ubiegaj¹cej siê o akredytacjê faza przygotowawcza jest najwa niejsz¹ czêœci¹ procesu. W czasie jej trwania szpital zapoznaje siê ze standardami oraz dokonuje do nich dzia³añ dostosowawczych. Szpital samodzielnie podejmuje decyzjê o tym, czy jest gotowy poddaæ siê procedurze akredytacji. Organizacja rozpoczyna procedurê akredytacji od przes³ania do Oœrodka Akredytacyjnego zg³oszenia w formie listu podpisanego przez kompetentnego cz³onka dyrekcji. Nastêpnym etapem jest wype³nienie przez organizacjê kwestionariusza zg³oszenia i przes³anie go do Oœrodka. Wykorzystuj¹c informacje otrzymane z kwestionariusza Oœrodek przygotowuje plan wizyty dostosowany do struktury i charakteru szpitala. W okresie tym ustala siê równie : g termin wizyty g czas trwania wizyty uzale niony od wielkoœci jednostki g sk³ad zespo³u wizytuj¹cego g personel szpitala bior¹cy udzia³ w wizycie g dzienny harmonogram wizyty g dokumenty wymagane dla celów wizyty. Ustalony plan wizyty jest obowi¹zuj¹cy dla szpitala i wizytatorów, jednak jeœli jest to konieczne mo e on ulegaæ modyfikacjom w trakcie wizyty, a w szczególnoœci gdy: g jeden lub wiêcej dzia³ów szpitala wymaga dodatkowego sprawdzenia g istnieje koniecznoœæ uszczegó³owienia oceny g szpital œwiadczy dodatkowe us³ugi wymagaj¹ce oceny g zajd¹ nieprzewidziane okolicznoœci. Przyczyna zmian planu musi byæ zaakceptowana tak przez szpital, jak i zespó³ wizytuj¹cy. Najszybciej jak to mo liwe informacja o zmianie planu musi dotrzeæ do pracowników, których uczestnictwo w trakcie wizyty jest wskazane. g g g Wizyta Wszyscy wizytatorzy dokonuj¹ oceny organizacji. Zak³ada siê, e w trakcie wizytacji sprawdzonych bêdzie ponad 50% miejsc pobytu pacjenta. Wizytacja odbywa siê zarówno w oddzia³ach szpitalnych jak i innych obszarach, w których pacjent otrzymuje œwiadczenia np.: ambulatorium, blok operacyjny, a tak e w oddzia³ach zaplecza technicznego (apteka, kuchnia, itp.). W trakcie wizytacji przeprowadzane s¹ wywiady z przedstawicielami personelu medycznego oraz dokonywany jest przegl¹d dokumentacji szpitala i dokumentacji medycznej. W czasie wizyty akredytacyjnej jedna sesja Komitet jakoœci prezentacja, poœwiecona jest prezentacji przez personel szpitala projektów i prac, które prowadzi siê w szpitalu dla poprawy jakoœci. g g g Wizytatorzy Przegl¹du akredytacyjnego dokonuj¹ wyznaczeni przez Oœrodek Akredytacyjny wizytatorzy. S¹ to osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie w zakresie pracy w szpitalu, procesów œwiadczenia opieki oraz zarz¹dzania szpitalem. Najczêœciej jest to zespó³ czteroosobowy, reprezentatywny dla œrodowiska szpitala lekarzy, pielêgniarek, administratorów. g g g Dodatkowi wizytatorzy Niekiedy w czasie wizyty Oœrodek do³¹cza do podstawowego zespo³u dodatkowych wizytatorów, mo e to mieæ miejsce np. gdy szpital: g dostarcza specyficzne formy opieki g posiada du ¹ liczbê przychodni przyszpitalnych. Szpital jest powiadamiany o takiej koniecznoœci podczas uzgadniania planu wizyty. g g g Decyzja akredytacyjna Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji podejmowana jest zawsze przez Radê Akredytacyjn¹. Udziela ona akredytacji na okres trzech lat, czyli pe³nego cyklu przewidzianego w Programie. Podstaw¹ przyznawania akredytacji jest raport wstêpny, przygotowany przez wizytatorów po dokonaniu wizytacji szpitala. Przekazywany przez lidera zespo³u do Oœrodka Akredytuj¹cego raport, jest nastêpnie analizowany i jeœli to konieczne uzupe³niany o dodatkowe informacje pochodz¹ce ze szpitala. Wyniki analizy s¹ przekazywane do Rady, która podejmuje na ich podstawie odpowiedni¹ decyzjê, Decyzja Rady wraz z raportem koñcowym przekazywana jest do szpitala najpóÿniej do dwóch miesiêcy od wizyty. Jeœli organizacja ma zastrze enia do prowadzenia wizyty lub wydanej przez Radê decyzji, mo e z³o yæ odwo³anie w terminie do dwóch tygodni od otrzymania decyzji System punktowania standardów oparty jest na za³o eniu, e nie wszystkie standardy s¹ równowa ne, w zwi¹zku z tym poszczególne standardy maj¹ przypisane okreœlone wagi (wiêksze wagi przypisane s¹ standardom, które bezpoœrednio dotycz¹ opieki nad pacjentem) Wynik koñcowy jest odpowiednio policzon¹ sk³adow¹ poszczególnych wag i ocen standardów wyliczon¹ Zdrowe ycie 10

11 STANDARDY PRACY my do akredytacji Fot. Jacek Kowalski w poszczególnych dzia³ach. Standardy akredytacyjne s¹ oceniane w skali trzy punktowej 5 pe³na zgodnoœæ ze standardem 3 czêœciowa zgodnoœæ ze standardem 1 standard niespe³niony Aktualnie, dla lecznictwa zamkniêtego, prowadzona jest procedura akredytacyjna oparta na zestawie 209 wymagañ pogrupowanych w dzia³ach: ZO Zarz¹dzanie ogólne (26) ZZ Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (18) ZI Zarz¹dzanie informacj¹ (34) KI Kontrola zaka eñ szpitalnych (8) PP Prawa pacjenta (13) OS Ocena stanu pacjenta (10) OP Opieka nad pacjentem (11) AN Anestezjologia (10) LI Leki (17) OD Od ywianie (7) CO Ci¹g³oœæ opieki (5) PJ Poprawa jakoœci (9) ŒO Zarz¹dzanie œrodowiskiem opieki (23) IP Izba Przyjêæ (10) LA Laboratorium (8) g g g Wyniki ostatniej wizyty akredytacyjnej Podczas ostatniej wizyty akredytacyjnej, która mia³a miejsce czerwca 2005 roku poziom spe³nienia wszystkich standardów wyniós³ 84%. Maksymaln¹ ocenê uzyska³y dwa dzia³y, a mianowicie: Izba Przyjêæ oraz Ci¹g³oœæ Opieki g g g Szczegó³owa lista wymogów ZO Zarz¹dzanie ogólne ZO 1. Szpital ma zdefiniowan¹ misjê. ZO 1.1. Misja szpitala jest znana pracownikom. ZO 2. Szpital ma wyznaczone cele strategiczne. ZO 2.1. Cele s¹ zgodne z misj¹. ZO 3. Dla realizacji istotnych celów szpital w formie pisemnej okreœla posiadan¹ i niezbêdn¹ strukturê. ZO 4. Szpital posiada plan strategiczny. ZO 4.1. Plan strategiczny zawiera sposób poprawy us³ug œwiadczonych pacjentom. ZO 4.2. Plan jest aktualizowany z uwzglêdnieniem potrzeb populacji i mo liwoœci szpitala. ZO 5. Dyrektor szpitala szczegó³owo okreœli³ zakres odpowiedzialnoœci pracowników, niezbêdny dla sprawnego i skutecznego zarz¹dzania szpitalem. ZO 6. Istnieje statut szpitala, który jednoznacznie okreœla rolê organu za³o ycielskiego, rady nadzorczej oraz dyrekcji, ich wzajemne relacje oraz zakresy odpowiedzialnoœci. ZO 6.1. Szpital posiada aktualny schemat organizacyjny. ZO 7. Rada nadzorcza jest zaznajomiona z problemami jakoœci w szpitalu. ZO 8. Istnieje informacja okreœlaj¹ca g³ówne zewnêtrzne organizacje zwi¹zane ze szpitalem. ZO 9.1. Pracownicy maj¹ ³atwy dostêp do tej informacji. ZO 10. Ka dy typ us³ug ma wyznaczon¹ przez dyrekcjê osobê, która jest odpowiedzialna za jego organizacjê i zarz¹dzanie. ZO Funkcjonuj¹ mechanizmy zapewniaj¹ce, e kierownicy dzia- ³ów maj¹ wp³yw na planowanie, kierowanie i nadzorowanie. ZO Dyrektor w porozumieniu z osob¹ kieruj¹c¹ dzia³em, okreœla iloœæ, koszt, bior¹c pod uwagê jakoœæ udzielanych œwiadczeñ danego typu. ZO Kierownicy dzia³ów integruj¹ dzia³ania w³asnego dzia³u z innymi dzia³ami. ZO 11. Kierownicy dzia³u uczestnicz¹ w poprawie us³ug œwiadczonych przez w³asny dzia³. ZO 12. Dyrekcja szpitala zatwierdza plan szkoleñ maj¹cy na celu podnoszenie kwalifikacji personelu. ZO 13. Dyrekcja szpitala ponosi odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie jakoœci¹, zna za³o enia i wdra a zasady ci¹g³ej poprawy jakoœci. ZO Spoœród dyrekcji wyznaczona jest osoba, która uczestniczy w posiedzeniach zespo³u jakoœci i jest bezpoœrednio odpowiedzialna za dzia³ania na rzecz jakoœci. ZO 14. Wszystkie zarz¹dzenia, plany i procedury s¹: ZO datowane i podpisane. ZO przechowywane w katalogu, który jest ³atwo dostêpny. ZO rewidowane przynajmniej raz na trzy lata. DOK. W NASTÊPNYM NUMERZE 11 Zdrowe ycie

12 NASZE RADY Gdy dokucza bezsennoœæ Stereotyp osoby cierpi¹cej na bezsennoœæ to m³oda, zestresowana osoba, która w dodatku pracuje zbyt du o i intensywnie. Tymczasem na problemy z zaœniêciem lub szybkie przebudzanie siê i trudnoœci z ponownym zaœniêciem cierpi¹ bardzo czêsto osoby starsze. Najczêœciej przyjmowana definicja bezsennoœci to niedobór snu, który wystêpuje trzy razy w tygodniu lub czêœciej. Bezsennoœæ to nie tylko problem z³ego samopoczucia i gorszego funkcjonowania w czasie dnia. To tak e obni ona odpornoœæ pierwszego pierwszego drugiej strony tak e skutek innych, byæ mo e nie do koñca wyjaœnionych problemów zdrowotnych. Lekarze pierwszego kontaktu wskazuj¹ na spor¹ grupê starszych osób, które wrêcz prosz¹ o regularne przepisywanie œrodków uspokajaj¹cych czy nasennych. Co wiêcej, w³aœnie ta grupa pacjentów jest nie tylko liczna, ale stwarza dodatkowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Farmakoterapia jest bowiem skuteczna w walce z niedoborem snu powinna byæ jednak stosowana doraÿnie i z umiarem. W czasopiœmie Psychologia dla Zdrowia opublikowano po- równawcze wyniki dwudziestu kilku badañ z udzia³em doros³ych w œrednim wieku i starszych cierpi¹cych na ró ne formy bezsennoœci. Okaza³o siê, e zw³aszcza w przypadku osób powy ej 55 roku ycia terapia behawioralna jest cennym i skutecznym uzupe³nieniem farmakoterapii. Warto zwróciæ uwagê, e w przypadku zaburzeñ snu terapia behawioralna obejmuje szereg niefarmakologicznych metod leczniczych. Obejmuj¹ one miêdzy innymi: opanowanie technik relaksacyjnych, ograniczenie konsumpcji alkoholu, u ywek i substancji psychoaktywnych, wyrobienie w³aœciwych nawyków przed snem czy stworzenie w³aœciwych warunków w sypialni (jak na przyk³ad temperatura i wilgotnoœæ). Wyniki prawie æwieræ setki niezale nych badañ potwierdzi³y, e wszelkie tego typu formy s¹ skuteczne nie tylko przy problemach problemach zaœniêciem, ale tak e problemach niepo ¹danym wybudzaniem siê w nocy czy z³¹ jakoœci¹ snu. Terapia behawioralna ma jeszcze inne zalety. Po pierwsze jest bezpieczna i pacjenci mog¹ j¹ spróbowaæ stosowaæ samodzielnie. Po drugie nie nara a pacjenta na dodatkowe koszty zwi¹zane z wykupem leków nie mówi¹c ju o ubocznych skutkach ich stosowania dla zdrowia. Fot. Jacek Kowalski g g g Bezsennoœæ to nie tylko problem z³ego samopoczucia i gorszego funkcjonowania w czasie dnia. To tak e obni ona odpornoœæ pierwszego pierwszego drugiej strony tak e skutek innych, byæ mo e nie do koñca wyjaœnionych problemów zdrowotnych. Zdrowe ycie 12

13 AKCJA SERCA XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy jest obecnie najwiêksz¹ akcj¹ charytatywn¹ na œwiecie. Po I Finale, poœwiêconym ratowaniu ycia noworodkom z wrodzonymi chorobami serca, celem kolejnych by³y m.in.: pomoc szpitalom noworodkowym, pomoc w zakupie sprzêtu dla klinik onkologicznych, ratowanie ycia dzieci, które uleg³y wypadkom, dzieci z chorobami nerek, zakup sprzêtu medycznego dla ratowania ycia niemowl¹t. Celem XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy jest pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Bia³a niedziela to cegie³ka od s³u by zdrowia. Bia³a niedziela czyli bezp³atne, specjalistyczne konsultacje medyczne dla mieszkañców z udzia³em pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego odby³a siê 13 stycznia 2008 roku. Podczas bia³ej niedzieli takiej pomocy udzielali lekarze specjaliœci: kardiolodzy El bieta Domos³awska oraz Piotr Binek endokrynolodzy Joanna Kuczyñska-Kos oraz Mariola Gogolewska-Hosaja okulista dr n. med. Kazimierz Antonowicz laryngolog dr n. med. Lidia Zatorska neonatolodzy Gra yna Siwiec- Saternus oraz Halina Kozak i po³o na Irena Kaczanowska ginekolog-po³o nik Bogdan Krasucki oraz po³o na Krystyna Futerska w gabinecie promocji zdrowia mo na by³o wykonaæ pomiar tkanki t³uszczowej oraz uzyskaæ porady z zakresu dietetyki, których udziela³y pielêgniarki Danuta Mieszaniec, Katarzyna Karczewska-Kos i mgr Dorota opata oraz dietetyczka Daniela Bieñkowska. Ka da,,bia³a niedziela, jest organizowana pod innym Fot. Archiwum Szpitala has³em przewodnim, jednak ich cel jest zawsze jeden: promocja zdrowia i wczesne wykrywanie chorób. Bia³a niedziela w Szpitalu Miejskim przynios³a wymierny efekt, który wyrazi³ siê udzieleniem konsultacji kilkudziesiêciu pacjentom. Wszyscy chorzy, którzy siê zg³osili zostali przyjêci i uzyskali specjalistyczn¹ pomoc ³¹cznie ze skierowaniem na rozszerzon¹ diagnostykê lub leczenie operacyjne w przypadkach, które takiego postêpowania wymaga³y. Jednak równie wa ny jest wydÿwiêk spo³eczny przeprowadzonej akcji i zaanga owanie naszych Kolegów i Kole anek, którzy przez kilka godzin, w czasie wolnej niedzieli pracowali ca³kowicie charytatywnie. Za co serdecznie wszystkim dziêkujê Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk 13 Zdrowe ycie

14 NASZE RADY Herbata prawie jak lek Polifenole herbaty zapobiegaj¹ utlenianiu lipidów w b³onach komórkowych; potwierdzono to w licznych eksperymentach w warunkach laboratoryjnych, na ró norodnym materiale biologicznym. Czy polifenole mog¹ mieæ jakiœ wp³yw na trawienie lipidów? g g g Herbata przeciw oty³oœci Wielowiekowe doœwiadczenia ludzkoœci pokazywa³y na korzystne dzia³anie herbaty na proces trawienia, ale badania naukowe prowadz¹ce do zrozumienia mechanizmu dzia³ania dopiero siê zaczynaj¹. Aby przyswoiæ t³uszcz, trójglicerydy z ywnoœci musz¹ zostaæ przerobione przez odpowiednie enzymy. Najpierw jest to lipaza w o³¹dku a potem lipaza trzustkowa z kolipaz¹ w jelicie cienkim, gdzie nastêpuje absorpcja produktów w postaci kwasów t³uszczowych. Lipazy dzia³aj¹ na granicy faz lipid/woda, poniewa t³uszcze s¹ nierozpuszczalne w wodzie musz¹ one zostaæ zemulgowane do drobnych kropelek o rozmiarach ìm. W 2000 r pokazano, e katechiny herbaty dzia³aj¹ hamuj¹co na pracê obu trawiennych lipaz. Ma³a dawka polifenoli, rzêdu 80 mg powodowa³a prawie 80% spadek aktywnoœci lipazy o³¹dkowej w przerabianiu trójglicerydów o krótkim ³añcuchu, w stosunku do tych o d³ugim ³añcuchu wystarczy³o nawet 60 mg polifenoli na 1g t³uszczu. Badania prowadzono w warunkach podobnych do tych panuj¹cych ywym organizmie (lipaza o³¹dkowa dzia³a w kwaœnym œrodowisku) stosuj¹c dwa modelowe trójglicerydy o ró nej d³ugoœci ³añcucha wêglowodorowego. Uwalnianie kwasów t³uszczowych z glicerydów obserwowano zarówno w obecnoœci polifenoli w ró nych dawkach jak i bez nich. Wyniki tych eksperymentów mo na podsumowaæ tak: obecnoœæ polifenoli herbaty redukuje, œrednio o 37%, lipolizê t³uszczów katalizowan¹ przez oba enzymy. Badany ekstrakt herbaty zawiera³ 25% katechin, g³ównie galusan epigalokatechiny i prawdopodobnie to ten zwi¹zek jest najbardziej aktywny. Wczeœniej, bo w 1986 r pokazano, e katechiny (taniny skondensowane) wywieraj¹ hamuj¹cy wp³yw na aktywnoœæ takich enzymów trawiennych jak: proteazy i á-amylazy. Nie jest poznany mechanizm takiego zjawiska. Sugeruje siê jedynie, e prawdopodobne jest tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów z proteinami i innymi makromoleku³ami. Ca³oœæ takiego du ego agregatu jest nastêpnie wydalana z organizmu. Dzia³anie polegaj¹ce na zmniejszaniu trawienia t³uszczów poprzez podawanie zielonej herbaty to nowe podejœcie do leczenia oty³oœci. Polecany sposób to nie syntetyczny lek, ale napój znany i stosowany przez setki lat. g g g Herbata przeciw mia d ycy Choroby uk³adu kr¹ enia: mia d yca têtnic i w konsekwencji zawa³ serca i udar mózgu, to g³ówne przyczyny zgonów. Wiadomo te, e mo na tym chorobom zapobiegaæ. Odpowiednia dieta, bogata w owoce i jarzyny i w³aœciwy sposób ycia, du o ruchu, mniej stresu to czynniki zmniejszaj¹ce ryzyko zawa³u. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta wraz ze wzrostem stê enia cholesterolu we krwi, a równie ze wzrostem stosunku HDL do LDL, czyli tzw. dobrego do z³ego cholesterolu. Do powstania blaszki mia d ycowej przyczynia siê uszkodzenie œródb³onka naczyniowego i obecnoœæ utlenionych lipidów (LDL). Zwiêkszon¹ iloœæ nadtlenków lipidowych stwierdzano u osób z zawa³em miêœnia sercowego, nadciœnieniem têtniczym i z hiperlipidemi¹. W licznych badaniach pokazano, e podawanie antyoksydantów hamuje proces tworzenia siê ognisk mia d ycowych. Przekonuj¹cy eksperyment wykonano na myszach, którym przez 6 tygodni podawano czerwone wino, jego sk³adniki (katechina, kwercetyna) lub placebo. Okaza³o siê, e zmiany mia d ycowe w têtnicach by³y mniejsze o 39 do 48% w porównaniu do placebo. Tak¹ sam¹ rolê mo e odegraæ herbata, bogata w pochodne katechiny. W jednym z oœrodków szczury karmiono przez 50 dni pokarmem z 3% dodatkiem zielonej i czarnej herbaty. Testy zdolnoœci antyoksydacyjnej tkanek w¹troby i nerek pokaza³y, e wzros³a bariera antyoksydacyjna ich organizmu. Ten test, jak i wiele innych potwierdza, e herbata i zawarte w niej zwi¹zki typu katechin maj¹ zdolnoœæ powstrzymania procesu tworzenia nadtlenków lipidowych. Badania epidemiologiczne prowadzone w ró nych krajach pokaza³y, e im wiêksze by³o spo ycie herbaty tym rzadziej wystêpowa³a niedokrwienna choroba serca. Spowodowa³o to zwiêkszone zainteresowanie herbat¹ jako napojem pro-zdrowotnym. Konsekwencj¹ by³o te pojawienie siê na rynku serii suplementów ywnoœciowych maj¹cych w swoim sk³adzie polifenole herbaty. Silne dzia³anie antyoksydacyjne tych zwi¹zków i ich dobre wch³anianie zapewniaj¹ skuteczn¹ ochronê organizmu przed kaskad¹ wolnych rodników, tym samym zapobiegaj¹c chorobom uk³adu kr¹ enia. prof. dr hab. med. Iwona Wawer Wydzia³ Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie g g g Wielowiekowe doœwiadczenia ludzkoœci pokazywa³y na korzystne dzia³anie herbaty na proces trawienia, ale badania naukowe prowadz¹ce do zrozumienia mechanizmu dzia- ³ania dopiero siê zaczynaj¹. Fot. Jacek Kowalski Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca"

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki Wielkiego Serca ISSN 1731-9749 Nr 18, listopad 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze:

ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze: Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ISSN 1731-9749 W numerze: Nr 9/31 kwiecieñ 2012 40 lat min ê³o... Be z pa n ik i - ga si my po a r Wywiad z z-c¹ dyrektora szpitala Jackie m Zachariaszem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2010

Zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2010 www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Str. 5 ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 11 (191) Listopad 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2014/styczeñ 2015 nr 12/1 Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym

Bardziej szczegółowo

I. Pryncypia systemu opieki zdrowotnej... 5. II. Za³o enia ogólne systemu opieki zdrowotnej... 7. III. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej...

I. Pryncypia systemu opieki zdrowotnej... 5. II. Za³o enia ogólne systemu opieki zdrowotnej... 7. III. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej... Trybuna³ Konstytucyjny, wydaj¹c wyrok uznaj¹cy szereg zapisów Ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za niezgodne z Konstytucj¹, przes¹dzi³ o tym, e w bardzo krótkim czasie musz¹ powstaæ nowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo