o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady:"

Transkrypt

1 ISSN Nr 15, styczeñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady: S³ów kilka o bezsennoœci Herbata jak lek 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 NASZA JAKOŒÆ Per³a Medycyny Szpital Miejski w Olsztynie zaj¹³ I miejsce w ogólnopolskim konkursie Per³y Medycyny. Nagrodê przyzna³a kapitu³a, w sk³ad której wesz³y znane autorytety medyczne, szefowie instytutów i firm farmaceutycznych. Celem konkursu jest promocja tych placówek medycznych, które zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêpnoœæ i jakoœæ, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Przedsiêwziêcie skierowano do tych, którzy poprzez optymalizacjê kosztów i w³aœciwe metody zarz¹dzania procesami, inwestycje w reorganizacjê i modernizacjê, podnoszenie kwalifikacji zespo³u, efektywnoœæ zarz¹dzania, organizacjê pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych zapewniaj¹ sprawnoœæ funkcjonowania placówki medycznej b¹dÿ firmy dzia³aj¹cej na rynku medycznym pod wzglêdem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowi¹zków pacjenta i klienta. Uroczystym akcentem finalizuj¹cym V edycjê Mazowieckiej Firmy Roku, i I edycjê Per³y Medycyny by³a Wielka Gala, która mia³a miejsce 17 listopada br. w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia w Warszawie. W tym roku, po raz pierwszy formu³a imprezy zosta³a rozszerzona i og³oszenie wyników obu przedsiêwziêæ odby³o siê jednego wieczoru. Organizatorami Konkursów jest Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, cz³onek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. G³ównym celem by³o uhonorowanie najlepszych przedsiêbiorstw na Mazowszu oraz tych zak³adów opieki zdrowotnej dzia³aj¹cych w Polsce, a tak e firm i podmiotów, które prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z bran ¹ medyczn¹, które zakresem swojej dzia³alnoœci oraz przy udziale kompetentnego personelu wp³ywaj¹ na poziom oferowanych produktów i us³ug ich dostêp- Fot. Archiwum Szpitala noœæ i jakoœæ, a tak e bezpieczeñstwo pacjentów oraz klientów. Goœcie dopisali. Gala liczy³a ³¹cznie 640 osób. Podczas czêœci oficjalnej, któr¹ poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Krzysztof Ibisz, wrêczono statuetki dla Or³ów Mazowieckiego Biznesu i Per³y Eskulapa dla najlepszych z grona medycznego jak równie dyplomy dla wyró nionych. Atrakcj¹ wieczoru by³ mistrzowski wystêp Zbigniewa Wodeckiego. Z³ota statuetka Per³y Eskulapa przyznana w Konkursie Per³y Medycyny Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu jest uhonorowaniem ogromnego wk³adu, starañ wszystkich pracowników i kadry zarz¹dzaj¹cej na rzecz rozwoju szpitala. Statuetkê odebra³a Pani Dyrektor Joanna Szymankiewicz- Czu daniuk. 3 Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA, SEKSUOLOGII I PATOLOGII WSPÓ YCIA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE <PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <LABORATORIUM ANALITYCZNE tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 SPOTKANIA Fot. Archiwum Szpitala g g g Od wielu lat w Olsztynie, w okresie Bo ego Narodzenia, pracownicy S³u by Zdrowia spotykaj¹ siê na wspólnym kolêdowaniu. Do koñca lat osiemdziesi¹tych minionego wieku odbywa³y siê one w goœcinnym domu parafialnym przy koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Od lat dziewiêædziesi¹tych miejscem spotkañ jest przepiêknie po³o ona na skraju miasta, w dzielnicy Redykajny, nowa siedziba najstarszego w Polsce Wy szego Seminarium Duchownego Hosianum. Zdrowe ycie 6

7 SPOTKANIA Wspólne kolêdowanie W tym roku organizatorem uroczystoœci by³ nasz Szpital. W sobotnie popo³udnie 5 stycznia z radoœci¹ witaliœmy bardzo licznie przyby³ych goœci, którzy szybko wype³nili seminaryjna kaplicê. By³y pielêgniarki, po³o ne, byli lekarze, aptekarze, personel administracyjny i techniczny, zarówno znani luminarze, jak i bardzo jeszcze m³odzi, adepci medycyny. Znakiem nios¹cych nadziejê na dobry Nowy Rok 2008 w olsztyñskiej S³u bie Zdrowia by³a obecnoœæ przedstawicieli samorz¹dów lekarskiego i pielêgniarskiego, dyrektorów placówek opieki zdrowotnej, w³adz wojewódzkich i miejskich z Panem Vicewojewod¹ i z panem Prezydentem. Spotkanie rozpoczê³o siê Msza œwiêt¹. Odprawili j¹ kapelani szpitali pod przewodnictwem Ksiêdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmiñskiego. Modlono siê za wszystkich pracowników ochrony zdrowia, o ducha uwielbienia Boga i ofiarnej s³u by ludziom chorym. W liturgiê mszaln¹ aktywnie w³¹czali siê lekarze, pielêgniarki, Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz chór dzia³aj¹cy przy Okrêgowej Warmiñsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Po mszy Medici pro Musica, lekarze uprawiaj¹cy na co dzieñ medycynê i kochaj¹cy œpiewanie, przepiêknie wykonali kilka polskich kolêd. Znakomite przygotowane chóralne cz³onków zespo- ³u, oryginalny sposób emisji g³osu, interesuj¹ca aran acja, ogó- ³em wysoka kultura muzyczna sprawi³y, e chórzyœci lekarze wraz z dyrygentem otrzymali gromkie brawa. Mi³ym zwieñczeniem œwi¹tecznego spotkania by³y wzajemne yczenia, ³amanie siê op³atkiem i serdeczne przyjació³ rozmowy przy zastawionym stole. W tym miejscu wszystkim goœciom dziêkujê za ³askawe przybycie, wspóln¹ modlitwê i kolêdowanie z nami. Z serca dziêkujê te tym, którzy poprzez swe twórcze pomys³y, decyzje i zaanga- owanie przyczynili siê do tegorocznego spotkania. Ks. Wojciech Ku³ak Duszpasterz S³u by Zdrowia, Chorych i Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ 7 Zdrowe ycie

8 Nagrody i wyró nienia 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost miejsce w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci Fot. Jacek Kowalski POTWIERDZONA JAKOŒÆ m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñskomazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2007 I m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu RZECZYPOSPOLITEJ 2007 r. Zdrowe ycie 8

9 NOWE BADANIA Ultrasonograf VOLUSON 730 to PORSCHE wœród aparatów USG. Dos³ownie i w przenoœni... Fot. Jacek Kowalski Najnowoczeœniejsze i unikalne rozwi¹zania technologiczne zastosowane w jego produkcji jak cyfrowy wielowi¹zkowy uk³ad formowania ultradÿwiêków i symultaniczna dwuczynnoœciowa praca i pe³ny zakres mo liwoœci wykorzystania technik kolorowego Dopllera zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ obrazu badanych narz¹dów. Ponadto, wyj¹tkowa technologia obrazowania w po³¹czeniu z wysokiej jakoœci g³owicami skanuj¹cymi w trzech wymiarach gwarantuj¹ uzyskanie najwy szej jakoœci obrazów przestrzennych w rzeczywistym czasie (4D). Aparat s³u y do wykonywania zaawansowanych badañ w po- ³o nictwie i ginekologii. USG 3D/4D jest najnowsz¹ metod¹ ultrasonografii, która pozwala na ca³kowicie bezpieczn¹, a jednoczeœnie bardzo precyzyjn¹ ocenê ci¹ y i przekazanie trójwymiarowego obrazu p³odu (urodê dziecka, cechy jego wygl¹du zewnêtrznego, ocenê pod wzglêdem prawid³owoœci rozwoju) w czasie rzeczywistym (ruchy i zachowanie w ³onie matki). Jest to doskona³e urz¹dzenie do monitorowania rozwoju ci¹ y i wykluczenia ewentualnych patologii p³odu. Dziêki jednej z opcji diagnozujemy przep³yw krwi w naczyniach, badamy szkielet p³odu i obserwujemy rozwój mózgu. W badaniu 3D/4D czêœci anatomii dziecka mog¹ byæ znacznie dok³adniej zbadane, zw³aszcza wygl¹d twarzy, r¹czek, nó ek, paluszków oraz narz¹dów wewnêtrznych. Jest to jeden z elementów wczesnego wykrywania wad wrodzonych p³odu. Obraz mo na dowolnie obracaæ co daje niepowtarzaln¹ mo liwoœæ obejrzenia p³odu z ka dej strony. Funkcja elektronicznego skalpela umo liwia wirtualne ciêcie uzyskanych obrazów w celu poznania szczegó³ów. Niektóre, zw³aszcza bardzo subtelne ruchy p³odu, niemo liwe do zaobserwowania podczas konwencjonalnego badania USG 2D, np. uœmiech, ziewanie, teraz mog¹ byæ widziane nie tylko przez wytrawnego klinicystê, ale równie przez oboje rodziców dziecka. Badanie pozwala na nawi¹zanie szczególnej wiêzi emocjonalnej rodziców z dzieckiem jeszcze przed urodzeniem. Pozwala na nagranie przebiegu badania, a utrwalony na p³ycie CD portret dziecka, przed jego narodzeniem, mo e staæ siê wyj¹tkow¹ pami¹tk¹. Bogdan Krasucki zastêpca ordynatora oddzia³u ginekologiczno-po³o niczego 9 Zdrowe ycie

10 STANDARDY PRACY Po raz trzeci przystêpuje Nowelizacja ustawy o Zak³adach Opieki Zdrowotnej z listopada 1997 r. w art. 18c uznaje akredytacjê jako zewnêtrzn¹ metodê oceny jednostki ochrony zdrowia. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczê³a byæ postrzegana jako jeden z elementów wyró niaj¹cy szpital na rynku us³ug. Podstawow¹ ide¹ akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. g g g Co to jest akredytacja? Wœród zewnêtrznych metod zapewnienia wysokiej jakoœci œwiadczeñ akredytacja jest najszerzej sprawdzon¹ na œwiecie i najskuteczniejsz¹. Jej rola we wspó³czesnych systemach zdrowotnych polega g³ównie na wyszukiwaniu zagadnieñ, które w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na poziom œwiadczeñ i bezpieczeñstwo pacjentów. W tych obszarach tworzone s¹ mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej okreœlonego typu np. szpitali, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te maj¹ charakter dynamiczny, podlegaj¹ okresowej modyfikacji, zale - nie od szybkoœci wywo³ywania po ¹danych efektów. Dziêki temu spe³nione jest za³o enie akredytacji polegaj¹ce na sta³ym stymulowaniu do osi¹gania poziomu optimum, jaki wyznaczaj¹ standardy akredytacyjne. Ka dorazowo wymogi standardów musz¹ byæ na poziomie mo liwie wysokim, a przy tym realnie osi¹galnym. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, i pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma mo liwoœæ dokonania samooceny poprzez porównanie siê z wzorcami dobrego postêpowania jakimi s¹, przyjête explicite, standardy akredytacyjne. Okreœlenie w ten sposób w³asnych s³abych stron pozwala osobom zajmuj¹cym siê jakoœci¹ na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonuj¹cych wewn¹trz jednostki procesów. Proces akredytacyjny sk³ada siê z trzech faz: g przygotowawczej zg³oszenie jednostki do procesu akredytacyjnego ustalenie struktury jednostki w celu opracowania planu wizyty uzgodnienie planu wizyty g wizyty przeprowadzenie wizyty g decyzji akredytacyjnej przes³anie raportu wstêpnego do Oœrodka Akredytacyjnego przygotowanie raportu koñcowego podjêcie decyzji przez Radê Akredytacyjn¹ przes³anie raportu koñcowego i decyzji akredytacyjnej do organizacji ewentualne rozpoczêcie procedury odwo³awczej monitorowanie miêdzy wizytacjami. g g g Faza przygotowawcza (okres przed wizyt¹) Dla organizacji ubiegaj¹cej siê o akredytacjê faza przygotowawcza jest najwa niejsz¹ czêœci¹ procesu. W czasie jej trwania szpital zapoznaje siê ze standardami oraz dokonuje do nich dzia³añ dostosowawczych. Szpital samodzielnie podejmuje decyzjê o tym, czy jest gotowy poddaæ siê procedurze akredytacji. Organizacja rozpoczyna procedurê akredytacji od przes³ania do Oœrodka Akredytacyjnego zg³oszenia w formie listu podpisanego przez kompetentnego cz³onka dyrekcji. Nastêpnym etapem jest wype³nienie przez organizacjê kwestionariusza zg³oszenia i przes³anie go do Oœrodka. Wykorzystuj¹c informacje otrzymane z kwestionariusza Oœrodek przygotowuje plan wizyty dostosowany do struktury i charakteru szpitala. W okresie tym ustala siê równie : g termin wizyty g czas trwania wizyty uzale niony od wielkoœci jednostki g sk³ad zespo³u wizytuj¹cego g personel szpitala bior¹cy udzia³ w wizycie g dzienny harmonogram wizyty g dokumenty wymagane dla celów wizyty. Ustalony plan wizyty jest obowi¹zuj¹cy dla szpitala i wizytatorów, jednak jeœli jest to konieczne mo e on ulegaæ modyfikacjom w trakcie wizyty, a w szczególnoœci gdy: g jeden lub wiêcej dzia³ów szpitala wymaga dodatkowego sprawdzenia g istnieje koniecznoœæ uszczegó³owienia oceny g szpital œwiadczy dodatkowe us³ugi wymagaj¹ce oceny g zajd¹ nieprzewidziane okolicznoœci. Przyczyna zmian planu musi byæ zaakceptowana tak przez szpital, jak i zespó³ wizytuj¹cy. Najszybciej jak to mo liwe informacja o zmianie planu musi dotrzeæ do pracowników, których uczestnictwo w trakcie wizyty jest wskazane. g g g Wizyta Wszyscy wizytatorzy dokonuj¹ oceny organizacji. Zak³ada siê, e w trakcie wizytacji sprawdzonych bêdzie ponad 50% miejsc pobytu pacjenta. Wizytacja odbywa siê zarówno w oddzia³ach szpitalnych jak i innych obszarach, w których pacjent otrzymuje œwiadczenia np.: ambulatorium, blok operacyjny, a tak e w oddzia³ach zaplecza technicznego (apteka, kuchnia, itp.). W trakcie wizytacji przeprowadzane s¹ wywiady z przedstawicielami personelu medycznego oraz dokonywany jest przegl¹d dokumentacji szpitala i dokumentacji medycznej. W czasie wizyty akredytacyjnej jedna sesja Komitet jakoœci prezentacja, poœwiecona jest prezentacji przez personel szpitala projektów i prac, które prowadzi siê w szpitalu dla poprawy jakoœci. g g g Wizytatorzy Przegl¹du akredytacyjnego dokonuj¹ wyznaczeni przez Oœrodek Akredytacyjny wizytatorzy. S¹ to osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie w zakresie pracy w szpitalu, procesów œwiadczenia opieki oraz zarz¹dzania szpitalem. Najczêœciej jest to zespó³ czteroosobowy, reprezentatywny dla œrodowiska szpitala lekarzy, pielêgniarek, administratorów. g g g Dodatkowi wizytatorzy Niekiedy w czasie wizyty Oœrodek do³¹cza do podstawowego zespo³u dodatkowych wizytatorów, mo e to mieæ miejsce np. gdy szpital: g dostarcza specyficzne formy opieki g posiada du ¹ liczbê przychodni przyszpitalnych. Szpital jest powiadamiany o takiej koniecznoœci podczas uzgadniania planu wizyty. g g g Decyzja akredytacyjna Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji podejmowana jest zawsze przez Radê Akredytacyjn¹. Udziela ona akredytacji na okres trzech lat, czyli pe³nego cyklu przewidzianego w Programie. Podstaw¹ przyznawania akredytacji jest raport wstêpny, przygotowany przez wizytatorów po dokonaniu wizytacji szpitala. Przekazywany przez lidera zespo³u do Oœrodka Akredytuj¹cego raport, jest nastêpnie analizowany i jeœli to konieczne uzupe³niany o dodatkowe informacje pochodz¹ce ze szpitala. Wyniki analizy s¹ przekazywane do Rady, która podejmuje na ich podstawie odpowiedni¹ decyzjê, Decyzja Rady wraz z raportem koñcowym przekazywana jest do szpitala najpóÿniej do dwóch miesiêcy od wizyty. Jeœli organizacja ma zastrze enia do prowadzenia wizyty lub wydanej przez Radê decyzji, mo e z³o yæ odwo³anie w terminie do dwóch tygodni od otrzymania decyzji System punktowania standardów oparty jest na za³o eniu, e nie wszystkie standardy s¹ równowa ne, w zwi¹zku z tym poszczególne standardy maj¹ przypisane okreœlone wagi (wiêksze wagi przypisane s¹ standardom, które bezpoœrednio dotycz¹ opieki nad pacjentem) Wynik koñcowy jest odpowiednio policzon¹ sk³adow¹ poszczególnych wag i ocen standardów wyliczon¹ Zdrowe ycie 10

11 STANDARDY PRACY my do akredytacji Fot. Jacek Kowalski w poszczególnych dzia³ach. Standardy akredytacyjne s¹ oceniane w skali trzy punktowej 5 pe³na zgodnoœæ ze standardem 3 czêœciowa zgodnoœæ ze standardem 1 standard niespe³niony Aktualnie, dla lecznictwa zamkniêtego, prowadzona jest procedura akredytacyjna oparta na zestawie 209 wymagañ pogrupowanych w dzia³ach: ZO Zarz¹dzanie ogólne (26) ZZ Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (18) ZI Zarz¹dzanie informacj¹ (34) KI Kontrola zaka eñ szpitalnych (8) PP Prawa pacjenta (13) OS Ocena stanu pacjenta (10) OP Opieka nad pacjentem (11) AN Anestezjologia (10) LI Leki (17) OD Od ywianie (7) CO Ci¹g³oœæ opieki (5) PJ Poprawa jakoœci (9) ŒO Zarz¹dzanie œrodowiskiem opieki (23) IP Izba Przyjêæ (10) LA Laboratorium (8) g g g Wyniki ostatniej wizyty akredytacyjnej Podczas ostatniej wizyty akredytacyjnej, która mia³a miejsce czerwca 2005 roku poziom spe³nienia wszystkich standardów wyniós³ 84%. Maksymaln¹ ocenê uzyska³y dwa dzia³y, a mianowicie: Izba Przyjêæ oraz Ci¹g³oœæ Opieki g g g Szczegó³owa lista wymogów ZO Zarz¹dzanie ogólne ZO 1. Szpital ma zdefiniowan¹ misjê. ZO 1.1. Misja szpitala jest znana pracownikom. ZO 2. Szpital ma wyznaczone cele strategiczne. ZO 2.1. Cele s¹ zgodne z misj¹. ZO 3. Dla realizacji istotnych celów szpital w formie pisemnej okreœla posiadan¹ i niezbêdn¹ strukturê. ZO 4. Szpital posiada plan strategiczny. ZO 4.1. Plan strategiczny zawiera sposób poprawy us³ug œwiadczonych pacjentom. ZO 4.2. Plan jest aktualizowany z uwzglêdnieniem potrzeb populacji i mo liwoœci szpitala. ZO 5. Dyrektor szpitala szczegó³owo okreœli³ zakres odpowiedzialnoœci pracowników, niezbêdny dla sprawnego i skutecznego zarz¹dzania szpitalem. ZO 6. Istnieje statut szpitala, który jednoznacznie okreœla rolê organu za³o ycielskiego, rady nadzorczej oraz dyrekcji, ich wzajemne relacje oraz zakresy odpowiedzialnoœci. ZO 6.1. Szpital posiada aktualny schemat organizacyjny. ZO 7. Rada nadzorcza jest zaznajomiona z problemami jakoœci w szpitalu. ZO 8. Istnieje informacja okreœlaj¹ca g³ówne zewnêtrzne organizacje zwi¹zane ze szpitalem. ZO 9.1. Pracownicy maj¹ ³atwy dostêp do tej informacji. ZO 10. Ka dy typ us³ug ma wyznaczon¹ przez dyrekcjê osobê, która jest odpowiedzialna za jego organizacjê i zarz¹dzanie. ZO Funkcjonuj¹ mechanizmy zapewniaj¹ce, e kierownicy dzia- ³ów maj¹ wp³yw na planowanie, kierowanie i nadzorowanie. ZO Dyrektor w porozumieniu z osob¹ kieruj¹c¹ dzia³em, okreœla iloœæ, koszt, bior¹c pod uwagê jakoœæ udzielanych œwiadczeñ danego typu. ZO Kierownicy dzia³ów integruj¹ dzia³ania w³asnego dzia³u z innymi dzia³ami. ZO 11. Kierownicy dzia³u uczestnicz¹ w poprawie us³ug œwiadczonych przez w³asny dzia³. ZO 12. Dyrekcja szpitala zatwierdza plan szkoleñ maj¹cy na celu podnoszenie kwalifikacji personelu. ZO 13. Dyrekcja szpitala ponosi odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie jakoœci¹, zna za³o enia i wdra a zasady ci¹g³ej poprawy jakoœci. ZO Spoœród dyrekcji wyznaczona jest osoba, która uczestniczy w posiedzeniach zespo³u jakoœci i jest bezpoœrednio odpowiedzialna za dzia³ania na rzecz jakoœci. ZO 14. Wszystkie zarz¹dzenia, plany i procedury s¹: ZO datowane i podpisane. ZO przechowywane w katalogu, który jest ³atwo dostêpny. ZO rewidowane przynajmniej raz na trzy lata. DOK. W NASTÊPNYM NUMERZE 11 Zdrowe ycie

12 NASZE RADY Gdy dokucza bezsennoœæ Stereotyp osoby cierpi¹cej na bezsennoœæ to m³oda, zestresowana osoba, która w dodatku pracuje zbyt du o i intensywnie. Tymczasem na problemy z zaœniêciem lub szybkie przebudzanie siê i trudnoœci z ponownym zaœniêciem cierpi¹ bardzo czêsto osoby starsze. Najczêœciej przyjmowana definicja bezsennoœci to niedobór snu, który wystêpuje trzy razy w tygodniu lub czêœciej. Bezsennoœæ to nie tylko problem z³ego samopoczucia i gorszego funkcjonowania w czasie dnia. To tak e obni ona odpornoœæ pierwszego pierwszego drugiej strony tak e skutek innych, byæ mo e nie do koñca wyjaœnionych problemów zdrowotnych. Lekarze pierwszego kontaktu wskazuj¹ na spor¹ grupê starszych osób, które wrêcz prosz¹ o regularne przepisywanie œrodków uspokajaj¹cych czy nasennych. Co wiêcej, w³aœnie ta grupa pacjentów jest nie tylko liczna, ale stwarza dodatkowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Farmakoterapia jest bowiem skuteczna w walce z niedoborem snu powinna byæ jednak stosowana doraÿnie i z umiarem. W czasopiœmie Psychologia dla Zdrowia opublikowano po- równawcze wyniki dwudziestu kilku badañ z udzia³em doros³ych w œrednim wieku i starszych cierpi¹cych na ró ne formy bezsennoœci. Okaza³o siê, e zw³aszcza w przypadku osób powy ej 55 roku ycia terapia behawioralna jest cennym i skutecznym uzupe³nieniem farmakoterapii. Warto zwróciæ uwagê, e w przypadku zaburzeñ snu terapia behawioralna obejmuje szereg niefarmakologicznych metod leczniczych. Obejmuj¹ one miêdzy innymi: opanowanie technik relaksacyjnych, ograniczenie konsumpcji alkoholu, u ywek i substancji psychoaktywnych, wyrobienie w³aœciwych nawyków przed snem czy stworzenie w³aœciwych warunków w sypialni (jak na przyk³ad temperatura i wilgotnoœæ). Wyniki prawie æwieræ setki niezale nych badañ potwierdzi³y, e wszelkie tego typu formy s¹ skuteczne nie tylko przy problemach problemach zaœniêciem, ale tak e problemach niepo ¹danym wybudzaniem siê w nocy czy z³¹ jakoœci¹ snu. Terapia behawioralna ma jeszcze inne zalety. Po pierwsze jest bezpieczna i pacjenci mog¹ j¹ spróbowaæ stosowaæ samodzielnie. Po drugie nie nara a pacjenta na dodatkowe koszty zwi¹zane z wykupem leków nie mówi¹c ju o ubocznych skutkach ich stosowania dla zdrowia. Fot. Jacek Kowalski g g g Bezsennoœæ to nie tylko problem z³ego samopoczucia i gorszego funkcjonowania w czasie dnia. To tak e obni ona odpornoœæ pierwszego pierwszego drugiej strony tak e skutek innych, byæ mo e nie do koñca wyjaœnionych problemów zdrowotnych. Zdrowe ycie 12

13 AKCJA SERCA XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy jest obecnie najwiêksz¹ akcj¹ charytatywn¹ na œwiecie. Po I Finale, poœwiêconym ratowaniu ycia noworodkom z wrodzonymi chorobami serca, celem kolejnych by³y m.in.: pomoc szpitalom noworodkowym, pomoc w zakupie sprzêtu dla klinik onkologicznych, ratowanie ycia dzieci, które uleg³y wypadkom, dzieci z chorobami nerek, zakup sprzêtu medycznego dla ratowania ycia niemowl¹t. Celem XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy jest pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Bia³a niedziela to cegie³ka od s³u by zdrowia. Bia³a niedziela czyli bezp³atne, specjalistyczne konsultacje medyczne dla mieszkañców z udzia³em pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego odby³a siê 13 stycznia 2008 roku. Podczas bia³ej niedzieli takiej pomocy udzielali lekarze specjaliœci: kardiolodzy El bieta Domos³awska oraz Piotr Binek endokrynolodzy Joanna Kuczyñska-Kos oraz Mariola Gogolewska-Hosaja okulista dr n. med. Kazimierz Antonowicz laryngolog dr n. med. Lidia Zatorska neonatolodzy Gra yna Siwiec- Saternus oraz Halina Kozak i po³o na Irena Kaczanowska ginekolog-po³o nik Bogdan Krasucki oraz po³o na Krystyna Futerska w gabinecie promocji zdrowia mo na by³o wykonaæ pomiar tkanki t³uszczowej oraz uzyskaæ porady z zakresu dietetyki, których udziela³y pielêgniarki Danuta Mieszaniec, Katarzyna Karczewska-Kos i mgr Dorota opata oraz dietetyczka Daniela Bieñkowska. Ka da,,bia³a niedziela, jest organizowana pod innym Fot. Archiwum Szpitala has³em przewodnim, jednak ich cel jest zawsze jeden: promocja zdrowia i wczesne wykrywanie chorób. Bia³a niedziela w Szpitalu Miejskim przynios³a wymierny efekt, który wyrazi³ siê udzieleniem konsultacji kilkudziesiêciu pacjentom. Wszyscy chorzy, którzy siê zg³osili zostali przyjêci i uzyskali specjalistyczn¹ pomoc ³¹cznie ze skierowaniem na rozszerzon¹ diagnostykê lub leczenie operacyjne w przypadkach, które takiego postêpowania wymaga³y. Jednak równie wa ny jest wydÿwiêk spo³eczny przeprowadzonej akcji i zaanga owanie naszych Kolegów i Kole anek, którzy przez kilka godzin, w czasie wolnej niedzieli pracowali ca³kowicie charytatywnie. Za co serdecznie wszystkim dziêkujê Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk 13 Zdrowe ycie

14 NASZE RADY Herbata prawie jak lek Polifenole herbaty zapobiegaj¹ utlenianiu lipidów w b³onach komórkowych; potwierdzono to w licznych eksperymentach w warunkach laboratoryjnych, na ró norodnym materiale biologicznym. Czy polifenole mog¹ mieæ jakiœ wp³yw na trawienie lipidów? g g g Herbata przeciw oty³oœci Wielowiekowe doœwiadczenia ludzkoœci pokazywa³y na korzystne dzia³anie herbaty na proces trawienia, ale badania naukowe prowadz¹ce do zrozumienia mechanizmu dzia³ania dopiero siê zaczynaj¹. Aby przyswoiæ t³uszcz, trójglicerydy z ywnoœci musz¹ zostaæ przerobione przez odpowiednie enzymy. Najpierw jest to lipaza w o³¹dku a potem lipaza trzustkowa z kolipaz¹ w jelicie cienkim, gdzie nastêpuje absorpcja produktów w postaci kwasów t³uszczowych. Lipazy dzia³aj¹ na granicy faz lipid/woda, poniewa t³uszcze s¹ nierozpuszczalne w wodzie musz¹ one zostaæ zemulgowane do drobnych kropelek o rozmiarach ìm. W 2000 r pokazano, e katechiny herbaty dzia³aj¹ hamuj¹co na pracê obu trawiennych lipaz. Ma³a dawka polifenoli, rzêdu 80 mg powodowa³a prawie 80% spadek aktywnoœci lipazy o³¹dkowej w przerabianiu trójglicerydów o krótkim ³añcuchu, w stosunku do tych o d³ugim ³añcuchu wystarczy³o nawet 60 mg polifenoli na 1g t³uszczu. Badania prowadzono w warunkach podobnych do tych panuj¹cych ywym organizmie (lipaza o³¹dkowa dzia³a w kwaœnym œrodowisku) stosuj¹c dwa modelowe trójglicerydy o ró nej d³ugoœci ³añcucha wêglowodorowego. Uwalnianie kwasów t³uszczowych z glicerydów obserwowano zarówno w obecnoœci polifenoli w ró nych dawkach jak i bez nich. Wyniki tych eksperymentów mo na podsumowaæ tak: obecnoœæ polifenoli herbaty redukuje, œrednio o 37%, lipolizê t³uszczów katalizowan¹ przez oba enzymy. Badany ekstrakt herbaty zawiera³ 25% katechin, g³ównie galusan epigalokatechiny i prawdopodobnie to ten zwi¹zek jest najbardziej aktywny. Wczeœniej, bo w 1986 r pokazano, e katechiny (taniny skondensowane) wywieraj¹ hamuj¹cy wp³yw na aktywnoœæ takich enzymów trawiennych jak: proteazy i á-amylazy. Nie jest poznany mechanizm takiego zjawiska. Sugeruje siê jedynie, e prawdopodobne jest tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów z proteinami i innymi makromoleku³ami. Ca³oœæ takiego du ego agregatu jest nastêpnie wydalana z organizmu. Dzia³anie polegaj¹ce na zmniejszaniu trawienia t³uszczów poprzez podawanie zielonej herbaty to nowe podejœcie do leczenia oty³oœci. Polecany sposób to nie syntetyczny lek, ale napój znany i stosowany przez setki lat. g g g Herbata przeciw mia d ycy Choroby uk³adu kr¹ enia: mia d yca têtnic i w konsekwencji zawa³ serca i udar mózgu, to g³ówne przyczyny zgonów. Wiadomo te, e mo na tym chorobom zapobiegaæ. Odpowiednia dieta, bogata w owoce i jarzyny i w³aœciwy sposób ycia, du o ruchu, mniej stresu to czynniki zmniejszaj¹ce ryzyko zawa³u. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta wraz ze wzrostem stê enia cholesterolu we krwi, a równie ze wzrostem stosunku HDL do LDL, czyli tzw. dobrego do z³ego cholesterolu. Do powstania blaszki mia d ycowej przyczynia siê uszkodzenie œródb³onka naczyniowego i obecnoœæ utlenionych lipidów (LDL). Zwiêkszon¹ iloœæ nadtlenków lipidowych stwierdzano u osób z zawa³em miêœnia sercowego, nadciœnieniem têtniczym i z hiperlipidemi¹. W licznych badaniach pokazano, e podawanie antyoksydantów hamuje proces tworzenia siê ognisk mia d ycowych. Przekonuj¹cy eksperyment wykonano na myszach, którym przez 6 tygodni podawano czerwone wino, jego sk³adniki (katechina, kwercetyna) lub placebo. Okaza³o siê, e zmiany mia d ycowe w têtnicach by³y mniejsze o 39 do 48% w porównaniu do placebo. Tak¹ sam¹ rolê mo e odegraæ herbata, bogata w pochodne katechiny. W jednym z oœrodków szczury karmiono przez 50 dni pokarmem z 3% dodatkiem zielonej i czarnej herbaty. Testy zdolnoœci antyoksydacyjnej tkanek w¹troby i nerek pokaza³y, e wzros³a bariera antyoksydacyjna ich organizmu. Ten test, jak i wiele innych potwierdza, e herbata i zawarte w niej zwi¹zki typu katechin maj¹ zdolnoœæ powstrzymania procesu tworzenia nadtlenków lipidowych. Badania epidemiologiczne prowadzone w ró nych krajach pokaza³y, e im wiêksze by³o spo ycie herbaty tym rzadziej wystêpowa³a niedokrwienna choroba serca. Spowodowa³o to zwiêkszone zainteresowanie herbat¹ jako napojem pro-zdrowotnym. Konsekwencj¹ by³o te pojawienie siê na rynku serii suplementów ywnoœciowych maj¹cych w swoim sk³adzie polifenole herbaty. Silne dzia³anie antyoksydacyjne tych zwi¹zków i ich dobre wch³anianie zapewniaj¹ skuteczn¹ ochronê organizmu przed kaskad¹ wolnych rodników, tym samym zapobiegaj¹c chorobom uk³adu kr¹ enia. prof. dr hab. med. Iwona Wawer Wydzia³ Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie g g g Wielowiekowe doœwiadczenia ludzkoœci pokazywa³y na korzystne dzia³anie herbaty na proces trawienia, ale badania naukowe prowadz¹ce do zrozumienia mechanizmu dzia- ³ania dopiero siê zaczynaj¹. Fot. Jacek Kowalski Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18 Załącznik do Uchwały nr XXXI/233/2013 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 5 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 211 UCHWAŁA NR 0007/XXXIV/247/2013 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 211 UCHWAŁA NR 0007/XXXIV/247/2013 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 211 UCHWAŁA NR 0007/XXXIV/247/2013 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy................................ data............. Imię i nazwisko.............................................................

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, zwany dalej Zespołem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Iloœæ stron. Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset. Format druku. szt. 16 A 5 KARTA CI Y. Nazwisko... Imiê... Data urodzenia... PESEL... Adres...

Iloœæ stron. Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset. Format druku. szt. 16 A 5 KARTA CI Y. Nazwisko... Imiê... Data urodzenia... PESEL... Adres... Format druku A 5 Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset Iloœæ stron szt. 16 Nr karty rejestr.... piecz¹tka zak³adu KARTA CI Y zg³oszenia do...... Nazwisko... Imiê... urodzenia... PESEL... Adres... Miejsce pracy...

Bardziej szczegółowo

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci Badania dla przyszłych matek i małych dzieci W ramach realizacji projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego Miejski Szpital Zespolony organizuje bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM

tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM opieka medyczna dla rodziny Usługi bezpłatne i prywatne Profesjonalizm i przyjazna atmosfera Szeroki zakres specjalistów Szeroki zakres badań diagnostycznych Dzieci

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie; OFERTA SZKOLENIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych działając na mocy zezwoleń Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLII/ 89 / 2006 z dnia15 września 2006 roku S T A T U T KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIECKA I MATKI W TORUNIU ROZDZIAŁ I

Załącznik do Uchwały Nr XLII/ 89 / 2006 z dnia15 września 2006 roku S T A T U T KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIECKA I MATKI W TORUNIU ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały Nr XLII/ 89 / 2006 z dnia15 września 2006 roku S T A T U T KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIECKA I MATKI W TORUNIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziecka

Bardziej szczegółowo