Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/2008 00-078"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe X OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów DSZ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 9 Miejscowość: Warszawa Tel.: Kod pocztowy: Województwo: mazowieckie Fax: , Adres strony internetowej zamawiającego (jeŝeli posiada): Ogólny adres zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŝeli dotyczy): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): Państwowa instytucja kultury 1/5

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi przysługuje odwołanie nie przysługuje odwołanie X II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 1 do SIWZ p.n. Specyfikacja Techniczna Zamawianego i Oferowanego Produktu Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi zakup wraz z dostawą i zainstalowaniem w uzgodnieniu z zamawiającym komputerów, części komputerów, drukarek oraz innych urządzeń peryferyjnych, programów komputerowych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: - dostarczenia sprzętu komputerowego; - dostarczenia licencjonowanego oprogramowania; - instalacji w/w sprzętu oraz oprogramowania; - montaŝu i konfiguracji urządzeń wraz z ich ewentualnym rozmieszczeniem; - dostarczenia specyfikacji typów i parametrów technicznych zamawianego sprzętu i oprogramowania; - dostarczenia dokumentów gwarancyjnych producentów na sprzęt i oprogramowanie. Dostarczony sprzęt powinien posiadać wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim opisujące jego budowę, działanie, funkcje i inne informacje niezbędne dla właściwej eksploatacji. Wykonawca moŝe zaoferować towary o lepszych właściwościach, parametrach, cechach od określonych przez zamawiającego. Zamówienie dotyczy: Komputery biurowe (komputer, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem 7 szt.; Monitory 8 szt.; Komputer przenośny (laptop) wraz z oprogramowaniem 5 szt.; Skaner 3 szt.; Dysk zewnętrzny 7 szt.; Drukarka laserowa kolorowa form. A3 1 szt.; Drukarka laserowa BW 2 szt. Karta dźwiękowa 1 szt. Programy komputerowe róŝne 6 zestawów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który moŝna pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: biuletyn informacji publicznej bip Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o jakich mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŝeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia nie była moŝliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny 2/6

3 Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej tak ilość części * nie II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej tak nie *w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części moŝna wypełnić załącznik I II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Okres w miesiącach: lub dniach: 14 lub data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia // (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium (jeŝeli dotyczy) Zamawiający nie wymaga składania wadium w przedmiotowym postępowaniu III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŝeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złoŝą prawidłowo wypełnioną ofertę w niniejszym przetargu nieograniczonym oraz potwierdzą spełnienie poniŝszych warunków, załączając do oferty dokumenty zgodnie z wykazem, określonym w pkt. 9 SIWZ, t.j.: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.); posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia objętego postępowaniem; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; posiadają dla oferowanych dostaw zaświadczania podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. oferowane produkty powinny posiadać deklaracje zgodności CE, spełniać normy ISO 7779, ISO 9296; 3/6

4 potwierdzą posiadanie przez producenta oferowanego sprzętu poświadczenia zgodności jego działań z normami jakości ISO 90001, ISO w zakresie produkcji oferowanych produktów; posiadają poświadczenie zgodności działań z normami ISO 9001 w zakresie usług serwisowych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 1 lub 0 (spełnia warunek lub nie spełnia warunku). Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŝeli dotyczy): a. dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty wymienione w punktach a, d zgodnie z wymogami określonymi w tych punktach, bądź teŝ toŝsame odpowiedniki wymaganych dokumentów stosowane w kraju właściwym dla Wykonawcy potwierdzające m.in. zgodnie z wymogami określonymi w 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.), Ŝe nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, inne dokumenty wymienione w cytowanym powyŝej przepisie wydane w terminach oznaczonych w tym przepisie; w tym przypadku dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę. Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawcy zagraniczni składają zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ, z tym zastrzeŝeniem, iŝ kaŝdy dokument sporządzony w języku innym niŝ polski musi zostać złoŝony wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę, b. w przypadku przedsiębiorców działających w spółce cywilnej umowa spółki określającą formę, zakres reprezentacji i zaciągania zobowiązań, a kaŝdy wspólnik/przedsiębiorca oddzielnie składa wymagane dokumenty wymienione w punktach a, d zaś pozostałe dokumenty podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby posiadające prawo do reprezentacji spółki na podstawie umowy lub upowaŝnienia, c. jeŝeli składana jest jedna oferta przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie, to: przedłoŝą one pełnomocnictwo do reprezentacji dla przedstawiciela pozostałych Wykonawców określające: temat postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo, Wykonawców (nazwy i dokładne adresy) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy pełnomocnika, zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie (w tym ustanowionego pełnomocnika), w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w punktach a, d niniejszej SIWZ, kaŝdy z podmiotów oddzielnie powinien udokumentować posiadanie dopuszczenia do obrotu prawnego i potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymienione w pkt d, składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast odnośnie spełniania warunków - w niniejszym oświadczeniu potwierdzają tylko, iŝ spełniają razem określone warunki dotyczące poszczególnych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie; podmioty występujące wspólnie muszą upowaŝnić personalnie jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych podmiotów; podmioty występujące wspólnie przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłoŝą Zamawiającemu umowę regulującą zasady ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności; umowę taką podmioty występujące wspólnie mogą przedłoŝyć juŝ na etapie składania oferty d. oświadczenie, iŝ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2006 r. Nr 164, poz.1163); e. deklaracje zgodności z CE dla oferowanych produktów; f. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe oferowane, Ŝe oferowane produkty odpowiadają normom ISO 7779, ISO 9296; g. zaświadczenie niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta oferowanego produktu z normami ISO 9001, ISO w zakresie produkcji oferowanych produktów; h. zaświadczenie niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami ISO 9001 w zakresie usług serwisowych; 4/6

5 i. Certyfikat Microsoft (HCL), potwierdzający poprawną współpracę oferowanego produktu z oferowanym systemem operacyjnym (moŝe to być wydruk ze strony internetowej firmy Microsoft, potwierdzający umieszczenie produktu na odpowiedniej liście HCL); j. wypełniona specyfikacja techniczna zamawianych i oferowanych produktów szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) NajniŜsza cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie Kryteria Znaczenie IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie 5/6

6 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŝeli dotyczy): Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Pl. Piłsudskiego 9, Warszawa recepcja. IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŝliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeŝeli dotyczy): IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŝeli zamawiający przewiduje nagrody: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 07/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Pl. Piłsudskiego 9, Warszawa pok. nr 3 (Kancelaria) IV.3.5) Termin związania ofertą Do : // (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.3.6) INFORMACJE DODATKOWE (jeŝeli dotyczy) Ewa Bara Zastępca Dyrektora 6/6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36 ZP 341/23/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275199-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012 r.

x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012 r. 00 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postepu 17a, Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl 1 z 5 2013-03-27 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl Toruń: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone Strona znajduje się w archiwum. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone 210322-2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP Nr 259943-2013 z dnia 03.12.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP Nr 259943-2013 z dnia 03.12.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP Nr 259943-2013 z dnia

Bardziej szczegółowo