Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: 05102128. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Cyfrowy miernik cęgowy Nr artykułu: Instrukcja obsługi

2 Spis treści: 1. Wskazówki ogólne 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne UŜytkowanie Instrukcje 1.2 Konserwacja i czyszczenie 1.3 Wymiana baterii 2. Opis urządzenia 2.1 Przyciski 2.2 Szczęki pomiarowe 2.3 Gniazda pomiarowe 3. Dane techniczne 3.1 Dane ogólne 3.2 Informacje dotyczące pomiarów 4. Instrukcja obsługi Prąd AC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Napięcie DC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Napięcie AC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Rezystancja Akustyczny test ciągłości Test diodowy 4.1 Pomiar prądu AC 4.2 Pomiar napięcia DC 4.3 Pomiar napięcia AC 4.4 Pomiar rezystancji 4.5 Pomiar ciągłości i test diodowy 5. Gwarancja i certyfikaty - 3 -

3 1. Wskazówki ogólne Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN dotyczącej bezpieczeństwa elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz mierników cęgowych. W celu jak najlepszego wykorzystania urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa. 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Urządzenie przeznaczone jest do pomiarów sprzętu spełniającego wymagania kategorii przepięciowej II, tzn. do pomiarów napięć nie przekraczających maksymalnie 600V (AC lub DC) względem ziemi. Definicja kategorii przepięciowych (patrz norma międzynarodowa IEC 664-1): Kategoria I: Instalacje, w których za pomocą ograniczników przepięć kontrolowany jest poziom przepięć i znajduje się na niskim poziomie. Kategoria II: Przykład: zamknięte obwody elektroniczne Obwody instalacji lub urządzeń przenośnych, w których poziom przepięć znajduje się na średnim poziomie. Przykład: urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia przenośne Kategoria III: Urządzenia i instalacje naraŝone na wysokie przepięcia. Przykład: stałe instalacje lub urządzenia przemysłowe Kategoria IV: Urządzenia i instalacje naraŝone na bardzo wysokie przepięcia. Przykład: urządzenia zasilające znajdujące się w początkowej części instalacji Podczas uŝywania miernika cęgowego naleŝy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa: - ochrona przed zagroŝeniami elektrycznymi, - zabezpieczenie urządzenia przed nieprawidłowym uŝyciem. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się stosować wyłącznie dołączone końcówki pomiarowe. Przed uŝyciem skontrolować urządzenie pod kątem prawidłowego działania UŜytkowanie Urządzenie naleŝy włączyć co najmniej 30 sekund przed rozpoczęciem pomiarów. W przypadku stosowania w pobliŝu urządzeń emitujących zakłócenia lub szumy, wyświetlane wyniki pomiarów mogą być niestabilne bądź mogą występować duŝe błędy pomiarowe. Nie uŝytkować urządzenia, jeŝeli przewody pomiarowe wykazują ślady uszkodzenia. Urządzenie uŝytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. W przeciwnym razie moŝe dojść do uszkodzenia elementów ochrony urządzenia. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie przekraczać maksymalnych wartości wejściowych określonych w specyfikacji technicznej urządzenia. Przed kaŝdym pomiarem naleŝy sprawdzić i upewnić się, Ŝe wybrano właściwą funkcję pomiaru przy pomocy przełącznika obrotowego. Zachować szczególną ostroŝność podczas pracy przy nieizolowanych przewodach lub szynach zbiorczych. Nigdy nie dokonywać pomiarów prądu, gdy przewody pomiarowe są podłączone do gniazd wejściowych. KaŜdy przypadkowy kontakt z przewodem moŝe spowodować poraŝenie prądem elektrycznym. Zachować szczególną ostroŝność przy pracy z napięciem powyŝej 60V DC lub 30V AC RMS. Takie wartości napięcia stwarzają niebezpieczeństwo poraŝenia prądem. Nigdy nie wykonywać pomiarów rezystancji i ciągłości w obwodach pod napięciem. Przed przełączeniem funkcji pomiaru naleŝy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu. Podczas pomiaru trzymać palce za pierścieniem ochronnym. W celu uniknięcia zafałszowania wyników pomiaru wymienić baterie, gdy wyświetli się symbol baterii Instrukcje Przed otwarciem obudowy naleŝy zawsze odłączyć urządzenie od źródeł prądu elektrycznego; upewnić się, Ŝe uŝytkownik nie jest naładowany ładunkiem elektrostatycznym, który moŝe uszkodzić podzespoły wewnętrzne. Wszystkie prace związane z ustawianiem, konserwacją i naprawą miernika cęgowego będącego pod napięciem mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel, który zapoznał się z zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi wskazówkami. Za wykwalifikowaną uwaŝa się osobę, która zapoznała się z instalacją, budową i zasadą działania wyposaŝenia oraz ze związanymi z nim zagroŝeniami. Osoba ta dysponuje doświadczeniem - 5 -

4 i posiada uprawnienia do załączania i wyłączania obwodów i urządzeń elektrycznych od napięcia z zachowaniem profesjonalnego sposobu postępowania. Otwierając obudowę naleŝy pamiętać o tym, Ŝe kondensatory wewnętrzne takŝe po wyłączeniu urządzenia mogą utrzymywać niebezpieczny dla Ŝycia potencjał napięcia. W przypadku wystąpienia błędów lub nietypowego sposobu działania urządzenie naleŝy wyłączyć i zadbać o to, aby ponowne uŝycie urządzenia było moŝliwe dopiero po jego sprawdzeniu. JeŜeli urządzenie nie jest uŝytkowane przez dłuŝszy czas, naleŝy wyjąć baterie, a urządzenie przechowywać w otoczeniu, w którym nie panuje wysoka wilgotność i temperatura. 1.2 Konserwacja i czyszczenie W celu uniknięcia poraŝenia prądem elektrycznym nie moŝna dopuścić do przedostania się wody do wnętrza obudowy urządzenia. Przed otwarciem obudowy odłączyć przewody pomiarowe i upewnić się, Ŝe urządzenie nie jest pod napięciem. Obudowę czyścić regularnie wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie stosować środków o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników. 1.3 Wymiana baterii W celu uniknięcia poraŝenia prądem elektrycznym lub elektrowstrząsów, przed zdjęciem tylnej części obudowy wyłączyć miernik cęgowy i odłączyć przewody pomiarowe. Sposób postępowania: Gdy poziom napięcia baterii jest zbyt niski, na wyświetlaczu LCD wyświetla się symbol Bateria ; w takim przypadku baterię naleŝy wymienić. Przełącznik zakresów ustawić w połoŝeniu OFF. Odkręcić śrubę zabezpieczającą znajdującą się na tylnej stronie obudowy urządzenia. Wyjąć zuŝyte baterie i włoŝyć dwie nowe baterie 1,5V AAA. Ponownie nałoŝyć klapkę i przykręcić śrubę zabezpieczającą. 2. Opis urządzenia 1) Szczęki pomiarowe 2) Lampka LED 3) Obudowa 4) Dźwignia otwarcia szczęk pomiarowych 5) Przycisk podświetlania 6) Przełącznik wyboru funkcji 7) Przycisk MAX 8) Wyświetlacz 9) Gniazdo COM 10) Gniazdo INPUT 11) Przełącznik zakresów pomiarowych 12) Przycisk DATA HOLD 13) Przełącznik obrotowy 14) PołoŜenie WYŁ. 2.1 Przyciski Przycisk HOLD: Zatrzymuje aktualny wynik pomiaru na wyświetlaczu i zapisuje go w pamięci urządzenia (krótkie naciśnięcie). Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku przełącza urządzenie do trybu normalnej pracy. Przycisk SEL: Przełącza między róŝnymi funkcjami np. pomiar DC (domyślny) lub AC. Naciśnięciu przycisku towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy. Przycisk RANGE: - 6 -

5 Ustawienie automatycznego (domyślnego) lub manualnego trybu wyboru zakresu pomiarowego: krótkie naciśnięcie przycisku < 1 sek., emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. Przełączenie z trybu manualnego na tryb automatyczny wyboru zakresu pomiarowego: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku > 1 sek., emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. Wybór zakresu pomiarowego w trybie manualnym: następujące po sobie przyciśnięcia przycisku < 1 sek. Przycisk jest aktywny przy pomiarach napięcia i prądu przemiennego. Przycisk MAX: Naciśnięcie przycisku MAX zapisuje w pamięci urządzenia najwyŝszą zmierzoną wartość jak wartość obowiązującą. Podświetlenie wyświetlacza i miejsca pomiaru Naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie wyświetlacza. W przypadku ustawienia zakresu pomiarowego na pomiar prądu włącza się dodatkowo oświetlenie miejsca pomiaru. 2.2 Szczęki pomiarowe Mierzą prąd przepływający przez przewód. 2.3 Gniazda pomiarowe V/Ω: wejście do pomiarów napięcia, rezystancji i ciągłości; do wejścia podłącza się czerwony przewód pomiarowy. COM: wejście wspólne do pomiarów napięcia, rezystancji i ciągłości; do wejścia podłącza się czarny przewód pomiarowy. 3. Dane techniczne 3.1 Dane ogólne Warunki otoczenia: Kategoria przepięciowa II Klasa ochrony środowiska: 2 Wysokość pracy: Temperatura pracy: Temperatura przechowywania: Max napięcie między wejściami pomiarowymi a wejściem uziemienia: System pomiarów: Szybkość próbkowania: Wyświetlacz: < 2000 m od 0 do +40 C, <80% wilg. wzg l., bez kondensatu od -10 do +60 C, <70% wilg. w zgl., bez baterii 600V RMS Tryb Dual-slope ~2 x /sek. dla danych cyfrowych ciekłokrystaliczny 3 3/4 cyfry z maksymalnym odczytem Automatyczne wyświetlanie funkcji i symboli wyboru zakresów pomiarowych. Wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego: Symbol "OL" wyświetlany na wyświetlaczu. Przy pomiarach powyŝej 600V na wyświetlaczu pojawi się symbol "OL" (zakresy V-AC i V-DC). Wskaźnik poziomu naładowania baterii: Przy zbyt niskim poziomie naładowania baterii na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii. Zasilanie: 2 x baterie 1,5V, AAA. Wskaźnik biegunowości: Automatyczne wskazanie biegunowości ujemnej "-". Automatyczne wyłączenie: Wymiary: Waga: Osprzęt: Po ~15 minutach bezczynności urządzenie wyłącza się samoczynnie, aby oszczędzać baterie. Szer. x wys. x gł. 208 x 78 x 35 mm ok. 340g (z bateriami) Instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, pudełko transportowe

6 3.2 Informacje dotyczące pomiarów W celu uzyskania moŝliwie największej dokładności pomiaru umieścić przewód między szczękami pomiarowymi moŝliwie dokładnie w punkcie przecięcia się znaczników. W przypadku niedokładnego umieszczenia przewodu między szczękami błąd pomiaru moŝe wynosić maksymalnie 1,5%. Dokładność: ± (% odczyt pomiaru + ilość cyfr) w temp. +18 C do +28 C (64 F do 82 F) i wilg otności względnej do 80% Prąd AC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Zakres Rozdzielczość Tolerancja 2A 0,001A ± (3,5% +20 cyfr) 0,5A ± (3,0% +10 cyfr) 20A 0,01A ± (1,5% +5 cyfr) 200A 0,1A ± (2,5% +10 cyfr) 600A 1A ± (3,0% +10 cyfr) Charakterystyka częstotliwościowa: Hz Max prąd wejściowy: 500A AC do 60 s Napięcie stałe DC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Zakres Rozdzielczość Tolerancja 200mV 0,1 mv 2V 0,001V 20V 0,01V ± (0,8% + 2 cyfry) 200V 0,1V 600V 1V ± (1,0% + 2 cyfry) Impedancja wejściowa: 1 MΩ Max napięcie wejściowe: 600V DC lub 600V AC RMS Napięcie przemienne AC (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Zakres Rozdzielczość Tolerancja 2 V 0,001V 20V 0,01V ± (1,0% + 5 cyfr) 200V 0,1V 600V 1V ± (1,2% + 5 cyfr) Impedancja wejściowa: 1 MΩ Charakterystyka częstotliwościowa: Hz Max napięcie wejściowe: 600V DC lub 600V AC RMS Rezystancja Zakres Rozdzielczość Tolerancja 200Ω 0,1Ω 2kΩ 0,001kΩ 20kΩ 0,01kΩ ± (1,2% + 2 cyfry) 200kΩ 0,1kΩ 2MΩ 0,001MΩ 20MΩ 0,01MΩ ± (2,0% + 5 cyfr) Napięcie jałowe: - 1,1~ - 1,3 V Ochrona przeciąŝeniowa: 250V DC lub 250V AC RMS Akustyczny test ciągłości Zakres Rozdzielczość Funkcja 0,1Ω Napięcie jałowe: - 0,45 V Ochrona przeciąŝeniowa: 250V DC lub 250V AC RMS. Wbudowany czujnik emituje sygnał do 50 Ω - 8 -

7 3.2.6 Test diodowy Zakres Rozdzielczość Funkcja 0,001V Na wyświetlaczu pojawia się napięcie otwartego wejścia diody 4. Instrukcja obsługi JeŜeli prąd mierzony będzie przez dłuŝszy czas przekraczał ustawioną wartość, urządzenie moŝe się rozgrzać, co moŝe mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy i uŝytkowania wewnętrznych układów miernika. W celu uniknięcia wyładowań i/lub niedokładnych pomiarów nie naleŝy przeprowadzać pomiarów w obwodach wysokiego napięcia (>600 V). 4.1 Pomiar prądu AC Upewnić się, Ŝe przewody pomiarowe są odłączone od gniazd pomiarowych. Przełącznik wyboru funkcji ustawić na zakres pomiarowy A~. Otworzyć szczęki miernika i zacisnąć je wokół pojedynczego przewodu. Upewnić się, Ŝe szczęki są w pełni zaciśnięte. Odczytać wynik pomiaru. 4.2 Pomiar napięcia DC Maksymalne napięcie wejściowe V DC wynosi 600V DC. W celu uniknięcia poraŝenia prądem elektrycznym i/lub uszkodzenia urządzenia nie wolno dokonywać pomiarów napięcia przekraczającego 600 V DC. Przełącznik wyboru funkcji ustawić na zakres pomiarowy V. Przycisnąć przycisk "SEL" wybierając DC. Podłączyć czarne i czerwone przewody pomiarowe do gniazda COM względnie INPUT. PrzyłoŜyć końcówki przewodów do testowanego obwodu i doczytać wynik. 4.3 Pomiar napięcia AC Maksymalne napięcie wejściowe V AC wynosi 600V RMS. W celu uniknięcia poraŝenia prądem elektrycznym i/lub uszkodzenia urządzenia nie wolno dokonywać pomiarów napięcia przekraczającego 600 V RMS. Przełącznik wyboru funkcji ustawić na zakres pomiarowy V. Przycisnąć przycisk "SEL" wybierając "AC". Podłączyć czarne i czerwone przewody pomiarowe do gniazda COM względnie INPUT. PrzyłoŜyć końcówki przewodów do testowanego obwodu i doczytać wynik. 4.4 Pomiar rezystancji Przed kaŝdym pomiarem rezystancji upewnić się, Ŝe testowany obwód nie znajduje się pod napięciem i Ŝe wszystkie kondensatory są rozładowane. Przełącznik wyboru funkcji ustawić na zakres pomiarowy Ω. Podłączyć czarne i czerwone przewody pomiarowe do gniazda COM względnie INPUT. PrzyłoŜyć końcówki przewodów do testowanego obwodu i doczytać wynik. 4.5 Pomiar ciągłości i test diodowy Przed kaŝdym pomiarem upewnić się, Ŝe testowany obwód nie znajduje się pod napięciem i Ŝe wszystkie kondensatory są rozładowane. Przełącznik wyboru funkcji ustawić na zakres pomiarowy. Podłączyć czarne i czerwone przewody pomiarowe do gniazda COM względnie INPUT. PrzyłoŜyć końcówki przewodów do punktów pomiaru rezystancji w testowanym obwodzie. Dla rezystancji w zakresie poniŝej 50 Ω wyświetlana jest wartość rezystancji oraz emitowany jest ciągły sygnał dźwiękowy. Uwaga: Test ciągłości pozwala wykryć zwarcia / otwarte obwody

8 5. Gwarancja i certyfikaty Gwarancja 5 lat Urządzenia firmy Protec.class podlegają rygorystycznym kontrolom jakości. JeŜeli jednak w trakcie codziennego uŝytkowania wystąpią błędy w działaniu urządzenia, udzielamy gwarancji przez okres 5 lat (waŝne tylko z dowodem zakupu). Wady wykonania lub wady materiałowe zostaną przez nas bezpłatnie usunięte, o ile urządzenie zostanie dostarczone do nas w stanie bez obcego wpływu i wcześniej nie otwarte. Uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek upadku lub nieprawidłowego obchodzenie się nie są objęte gwarancją. JeŜeli usterki wystąpią po upływie okresu gwarancji, nasz serwis niezwłocznie wykona naprawę Państwa urządzenia. W takim przypadku prosimy o kontakt. Niniejsza instrukcja obsługi została sporządzona z najwyŝszą starannością. Za prawidłowość i kompletność danych, zdjęć i rysunków nie ponosimy odpowiedzialności. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian. Certyfikaty jakości Producent niniejszym potwierdza, Ŝe nabyty produkt został skalibrowany podczas procesu produkcji zgodnie z ustalonymi instrukcjami kontroli. Wszystkie istotne wewnętrzne procesy produkcji i inne działania są ciągle nadzorowane przez system zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO Producent potwierdza równieŝ, Ŝe uŝywane do kalibracji przyrządy i instrumenty podlegają ciągłej kontroli. Przyrządy i instrumenty są w ustalonych odstępach czasu kalibrowane za pomocą wzorców, których kalibracja opiera się na krajowych i międzynarodowych standardach. Deklaracja zgodności Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy dot. niskiego napięcia 73/23/EWG oraz dyrektywy dot. kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. Dziedziny zastosowań Omawiane urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Wszelkie inne sposoby uŝycia są niedozwolone i mogą prowadzić do wypadków lub zniszczenia urządzenia. Wszelkie przypadki uŝycia niezgodnego z przeznaczeniem powodują natychmiastową utratę prawa do gwarancji i rękojmi ze strony uŝytkownika w stosunku do producenta

9 Doradztwo techniczne Wyłączny dystrybutor na Polskę marki Protec.class: FEGA Poland sp. z o.o. ul. Wagonowa Wrocław tel. 71/ fax 71/

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC TrueRMS KEW 2046R / 2056R KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury

Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury Instrukcja Obsługi Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury Model EX622 Opatentowany Wstęp Gratulujemy zakupu miernika cęgowego True RMS Extech EX622. Miernik ten umożliwia

Bardziej szczegółowo

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis treści Wstęp... 1 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego uŝytkowania... 2 Międzynarodowe symbole elektryczne... 3 Opis miernika... 3 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

UT 20 B MULTIMETRY CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

UT 20 B MULTIMETRY CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122921 Strona 1 z 11 Elementy obsługi 1 Czujnik amperomierza cęgowego 2 Wyświetlacz LED do bezkontaktowego pomiaru

Bardziej szczegółowo

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Instrukcja użytkownika June 2007, Rev. 1, 7/08 (Polish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de Instrukcje obsługi Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Spis treści PL Spis treści Strony 3-17 PL 1. WaŜne informacje

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne.

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne. Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-11 Instrukcja obsługi Nr produktu 122999 Przeznaczenie - Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych z zakresie kategorii przepięciowej III (do max. 250V względem masy,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Waga Kalkulacyjna BTP

Elektroniczna Waga Kalkulacyjna BTP Elektroniczna Waga Kalkulacyjna BTP Instrukcja obsługi Elektroniczne Wagi Przemysłowe Zdzisław Niewiński 80 283 Gdańsk, ul. Zacna 31 Tel. +48 58 340 00 61 do 65 Fax +48 58 739 54 70 biuro@ewp.com.pl www.ewp.com.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY AC 322 Plus SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii.... 4 IV. Uwagi dotyczące baterii:...

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

3 Bair Hugger Urządzenie do sterowania temperaturą model 775 Instrukcja obsługi

3 Bair Hugger Urządzenie do sterowania temperaturą model 775 Instrukcja obsługi 3 Bair Hugger Urządzenie do sterowania temperaturą model 775 Instrukcja obsługi Polski 237 Polski 202525A 239 Table of Contents Wprowadzenie 241 Opis systemu Total Temperature Management 241 Wskazania

Bardziej szczegółowo

T210 INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL

T210 INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL T210 PL INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo... 3 Transport

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Fig. 17. radio. Fig. 18

Fig. 17. radio. Fig. 18 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J4 1 2 2 1 5 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

UWAGA! INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! W urządzeniu zastosowano soczewkę skupiającą, więc nie moŝe na nią bezpośrednio padać światło słoneczne. Promienie słoneczne ulegają skupieniu i powodują wytworzenie się ciepła wewnątrz urządzenia,

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo