PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIE- ROWNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKCH W KOŁOBRZEGU, PEŁNOMOCNIKÓW DYREKTORA SZKOŁY ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCES SZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI KONWENCJI STCW I ZA NADZÓR NAD SYSTE- MEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO ORAZ KOORDYNATORA DO SPRAW BEZ- PIECZEŃSTWA W SZKOLE PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH Do kompetencji wicedyrektora do spraw dydaktycznych należy kierowanie i nadzorowanie zajęć szkolnych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz zajęć pozalekcyjnych, za wyjątkiem zajęć z teorii i praktyki morskiej. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, pełniąc funkcję pierwszego zastępcy kieruje i nadzoruje pracę warsztatów szkolnych, internatu, pracowników administracji i obsługi, reprezentuje Szkołę na zewnątrz. Wicedyrektor: I. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. II. Odpowiada za: 1. dokumentację pedagogiczną szkoły, 2. organizację pracy szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. III. Organizuje i kieruje pedagogiczną pracą szkoły, a w szczególności: 1. opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady Pedagogicznej przydział czynności dla pracowników pedagogicznych szkoły zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym i jego aneksami. 2. organizuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 3. nadzoruje przebieg zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji i planem zastępstw, hospituje zajęcia. 4. systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej. 5. na polecenie Dyrektora Szkoły przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji uczniów. 6. opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej śródroczne oraz roczne analizy wyników nauczania i zachowania. 7. uchylony 8. nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 9. przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji dydaktycznej pracy szkoły zmierzające do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy nauczyciela, remontów i zakupów pomocy dydaktycznych w szkole. IV. Wicedyrektor współpracuje z: 1/ kierownikiem warsztatów szkolnych i praktyk zawodowych w zakresie koordynacji zajęć praktycznych i dydaktycznych, 2/ Radą Rodziców w zakresie nagradzania uczniów i klas wyróżniających się w nauce i działalności pozalekcyjnej, 3/ kierownikiem internatu i kierownikiem warsztatów szkolnych w zakresie przydziału czynności dla pracowników pedagogicznych, 4/ szkolnym inspektorem do spraw BHP i p.poż, w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników pedagogicznych w czasie zajęć lekcyjnych, 5/ Dyrektorem Szkoły w zakresie spraw osobowych pracowników pedagogicznych /wnioskuje o nagrody, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/. 1

2 V. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje odpowiednie decyzje, powiadamia Dyrektora Szkoły. VI. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW WYCHOWANIA Wicedyrektor I. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. II. Odpowiada za: 1. organizację działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły i internatu, 2. organizację pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i rodzicom, 3. dokumentację pracy wychowawczej szkoły i internatu, 4. pracę Komisji Stypendialnej, 5. organizację i nadzór matury oraz szczegółową analizę egzaminów zewnętrznych, tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. III. Pełni nadzór nad pracą wychowawczo-opiekuńczą. IV. Organizuje i kieruje pracą szkoły podczas nieobecności Dyrektora. V. Wykonuje następujące zadania: 1. Kieruje pracą zespołów przygotowujących propozycję programu wychowawczego i programu profilaktyki młodzieży oraz Zespołu Wychowawczego. 2. Na polecenie Dyrektora Zespołu Szkół Morskich przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone problemom wychowawczym. 3. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim i z innymi organizacjami młodzieżowymi. 4. Przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące spraw wychowawczych szkoły i internatu zmierzające do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy nauczyciela, remontów i zakupu pomocy dydaktycznych. 5. Współpracuje z kierownikiem internatu, kierownikiem warsztatów szkolnych, wychowawcami klas oraz Radą Rodziców w zakresie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej. 6. Prowadzi stałą współpracę z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów i likwidowania negatywnych zjawisk występujących na terenie szkoły. 7. Współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i powoduje realizację działań wynikających ze współpracy. 8. Współpracuje z gabinetem profilaktyki medycznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży. 9. Hospituje lekcje i godziny z wychowawcą, zajęcia prowadzone przez wychowawców internatu. 10. Współdziała z Dyrektorem Szkoły w zakresie spraw osobowych pracowników pedagogicznych, wnioskuje o nagrody i kary. 11. Wnioskuje o nagradzanie i karanie uczniów. 12. Nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych podczas swojego dyżuru. 13. Systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej 14. Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole. 15. Organizuje i nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych. VI. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje odpowiednie decyzje, powiadamia Dyrektora Szkoły. VII. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA INTERNATU Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Do kompetencji kierownika internatu należy kierowanie i nadzór nad pracą internatu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. 2

3 I. Kierownik internatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. II. Kierownik internatu odpowiada za: 1/ stan urządzeń przeciwpożarowych i obowiązującą dokumentację przeciwpożarową internatu, 2/ majątek internatu, 3/ właściwe wykorzystanie sprzętu oraz bazy materialnej internatu, 4/ dokumentację pedagogiczną internatu, 5/ organizację bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych w nim osób oraz nauki 1 i wypoczynku wychowanków. III. Kierownik internatu kieruje pracą Rady Wychowawców Internatu jako jej Przewodniczący, a w szczególności: 1/ opracowuje plany pracy opiekuńczo-wychowawczej i czuwa nad ich realizacją; 2/ organizuje i kieruje pracą opiekuńczo-wychowawczą oraz administracyjno-gospodarczą internatu; 3/ hospituje zajęcia prowadzone przez wychowawców internatu; 4/ kontroluje działalność Młodzieżowej Rady Internatu; 5/ kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 6/ współpracuje z wicedyrektorem ds. wychowania; 7/ planuje zakup sprzętu i materiałów dla potrzeb internatu; 8/ nadzoruje i kieruje pracą wszystkich pracowników internatu, wnioskuje o ich ukaranie, nagradzanie, przydziela premię podległym pracownikom, opiniuje dokumenty w sprawach osobowych pracowników internatu; 8/ przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji pracy internatu, zmierzające do polepszenia warunków do nauki, bezpiecznego zamieszkania i godnego wypoczynku wychowanków; 9/ opiniuje wszystkie wnioski dotyczące podległych pracowników i uczniów; 10/ nadzoruje organizację życia kulturalnego wychowanków; 11/ reprezentuje internat na forum Szkoły, Rady Pedagogicznej i poza Szkołą. IV. Kierownik internatu współpracuje ze: 1/ służbami medycznymi w zakresie higieny wychowanków i wychowania prozdrowotnego; 2/ inspektorem ds. BHP i p.poż w zakresie bezpieczeństwa wychowanków i podległych pracowników (stan sprzętu p.poż., plany ewakuacji w wypadku zagrożeń, próbne alarmy). V. Kierownik internatu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków i pracowników szkoły niezwłocznie podejmuje stosowne decyzje w celu zapobieżenia im, powiadamia Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora. VI. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA WARSZTATÓW I PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Do kompetencji kierownika warsztatów i praktyk zawodowych należy kierowanie i nadzór nad pracą warsztatów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz organizacja i nadzór nad zajęciami praktyk zawodowych oraz nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi z teorii i praktyki morskiej. I. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. II. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych odpowiada za: 1/ stan urządzeń przeciwpożarowych i obowiązującą dokumentację przeciwpożarową warsztatów szkolnych, 2/ majątek warsztatów szkolnych, 3/ właściwe wykorzystanie sprzętu oraz bazy materialnej warsztatów szkolnych, 3

4 4/ reprezentowanie warsztatów na forum Rady Pedagogicznej i poza szkołą, 5/ dokumentację pedagogiczną warsztatów szkolnych, i zajęć z teorii i wychowania morskiego, 6/ organizację bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych nauczycieli zawodu 2 oraz pracy i nauki uczniów w czasie zajęć praktycznych, 7/ organizację i nadzór przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. III. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych w szczególności: 1/ opracowuje praktyki zawodowe uczniów; 2/ opracowuje wykazy uczniów kierowanych do odbycia praktyk zawodowych; 3/ wystawia zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej; 4/ sprawuje nadzór nad dokumentami organizacyjnym do odbywania praktyk morskich i lądowych; 5/ sprawuje nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy; 6/ sprawuje merytoryczny i pedagogiczny nadzór nad przebiegiem pracy nauczycieli zawodu i zajęć praktycznych, hospituje prowadzone zajęcia; 7/ organizuje szkolenia zewnętrzne z zakresu doskonalenia zawodowego; 8/ opracowuje plany: - zaopatrzenia materiałowego w zakresie działalności warsztatów, - remontów, zakupu sprzętu i środków inwestycyjnych w warsztatach; 9/ wystawia i zatwierdza dokumenty obrotu materiałowego; 10/ opiniuje dokumenty w sprawach osobowych pracowników, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, sporządza wnioski dotyczące nagradzania, ukarania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami zawodu; 11/ współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z działalnością warsztatów i realizacją zajęć praktycznych, przygotowuje niezbędną dokumentację, nadzoruje przebieg praktyk uczniów, które odbywają się poza szkołą; 12/ przewodniczy zespołom wystawiającym oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 13/ przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji pracy warsztatów szkolnych, zmierzające do polepszenia warunków pracy uczniów i pracowników oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa. IV. Kierownik warsztatów współpracuje ze: 1/ służbami medycznymi w zakresie higieny pracy uczniów i wychowania prozdrowotnego oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 2/ inspektorem ds. BHP i p.poż. w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników (stan sprzętu p.poż., plany ewakuacji w wypadku zagrożeń, próbne alarmy). V. Kierownik warsztatów jest członkiem zespołu przedmiotów zawodowych. VI. Kierownik warsztatów wykonuje wszelkie inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Główny Księgowy Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Do jego obowiązków należy m.in.: 1. prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3. dokonywanie systematycznej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szkoły, 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz, 6. kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników oraz poszczególne komórki organizacyjne. 4

5 PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU 1. Bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły. 2. Załatwianie bieżących spraw administracyjnych i gospodarczych: administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji, planowanie remontów średnich i kapitalnych, współorganizowanie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe oraz umundurowanie uczniów i nauczycieli, bieżący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników obsługi, zabezpieczenie budynków, urządzeń i inwentarza przed kradzieżą i pożarem, prowadzenie szczegółowej ewidencji rozliczeniowej w zakresie: a/ zużycia odzieży ochronnej i przedmiotów nietrwałych, b/ godzin nadliczbowych pracowników obsługi. 3. Komisyjne ustalenie przedmiotów nietrwałych i środków trwałych podlegających likwidacji. 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu swej działalności. 5. Sporządzanie sprawozdań GUS. 6. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą szkoły, zleconych przez dyrektora. Jest uprawniony do: 1. Dokonywania zmian miejsca użytkowania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 2. Komisyjnego likwidowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego. 3. Nadzoruje pracę pracowników obsługi. 4. Ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i regulaminami szczegółowymi, przydziały czynności dla pracowników obsługi. 5. Współuczestniczy w opracowaniu planu rzeczowego i finansowego. 6. Organizuje przegląd techniczny obiektów, prace konserwacyjno-remontowe. 7. Przy pomocy inspektorów nadzoru, nadzoruje remonty i inwestycje. Jest odpowiedzialny za: 1. Prawidłowe rozliczanie dokumentów. 2. Materialnie - za środki trwałe i przedmioty nietrwałe będące na ewidencji administracji. 3. Wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności. 4. Za gospodarowanie środkami podstawowymi, a szczególnie za należyte oznaczenie przechowywanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą lub zepsuciem. 5. Planowanie: zatrudnienia, zaopatrzenia, transportu, remont6w i inwestycji. 6. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy. 7. Organizację działalności administracyjnej dyrektora i gospodarczej szkoły oraz w zakresie gotowości do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. 8. Kontrolowanie dyscypliny, jakości pracy pracowników obsługi oraz przestrzeganie przez społeczność szkolną przepisów bhp, ppoż. i regulaminów wewnętrznych. 9. Majątek szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materiałowej za poszczególne składniki majątkowe pracowników (w porozumieniu z głównym księgowym). 10 Za cały tok przeprowadzania przetargu remontów i zakupów ofertowych zgodnie z przepisami zamówieniach publicznych. Kierownik administracji prowadzi: kartotekę ilościowo - wartościową dla środków podstawowych będących w użytkowaniu wszystkich działów szkoły, kartotekę ilościowo - wartościową dla przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu wszystkich działów szkoły, karty odzieżowe bhp, rozliczenie osób ze środków podstawowych i przedmiotów nietrwałych będących w ich użytkowaniu, 5

6 OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA SZKOŁY ODPOWIEDZIALNEGO ZA PROCES SZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI KONWENCJI STCW Pełnomocnik Dyrektora Szkoły odpowiedzialny za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. 1. Pełnomocnik Dyrektora Szkoły odpowiedzialny jest za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW w Technikum Morskim dla zawodów: technik mechanik okrętowy i technik nawigator morski, a także za działalność ośrodka szkolenia morskiego funkcjonującego w Zespole Szkół Morskich. 2. W ramach swojej działalności nadzoruje proces dydaktyczny, programy nauczania, wyposażenie bazy szkoleniowej w środki dydaktyczne, zatwierdza plany zajęć z przedmiotów konwencyjnych, z teorii i praktyki morskiej, praktyki warsztatowej i praktyk zawodowych, oraz kontroluje ich przebieg, przeprowadzając wraz z Dyrektorem Szkoły hospitacje, w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW. 3. Sporządza plan hospitacji zajęć lekcyjnych teoretycznych i praktycznych, na których realizowane są tematy konwencyjne, sporządza terminarz zajęć uzupełniających, a w czasie ich hospitacjikontroli zwraca uwagę na formy egzaminowania, systemy oceniania, realizację i dokumentowanie sprawdzianów, zaliczeń, egzaminów, prac kontrolnych, sprawdzanie umiejętności uczniów w zakresie objętym wymogami Konwencji STCW zawartymi w kursie modelowym IMO. 4. Nadzoruje realizację przez nauczycieli każdego zadania konwencyjnego, gromadzi sprawozdania pisemne z ich realizacji w semestrze, w roku szkolnym, oraz na zakończenie cyklu nauczania danego przedmiotu konwencyjnego. 5. Po ukończeniu nauki przez uczniów klas programowo najwyższych sporządza wykazy uczniów, którzy ukończyli szkolenie w ośrodku szkoleniowym i posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, określoną w programie szkolenia i wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym i maszynowym, i mogą otrzymać świadectwo marynarza lub motorzysty wachtowego wydawane przez Urzędy Morskie. 6. Ze swojej działalności pełnomocnik składa semestralne i roczne pisemne sprawozdanie Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Morskich. OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. SYSTEMU JAKOŚCI NORMĄ ISO 9001:2000 Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Jakości podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Do jego obowiązków należy m.in.: 1. opracowywanie dokumentów System Jakości Zespołu Szkół Morskich, 2. koordynacja działań związanych z Systemem Jakości, 3. utrzymanie systemu związanego z normą ISO 9001:2000, 4. doskonalenie systemu jakości Zespołu Szkół Morskich, 5. przegląd systemu (omówienie na Radach Pedagogicznych ), 6. nadzór nad dokumentami Systemu Jakości, 7. wprowadzanie działań naprawczych w systemie, 8. zarządzanie dokumentami Systemu Jakości, 9. rozwiązywanie problemów dotyczących jakości, 10. organizowanie audytów jakości, 11. nadzór nad pracą audytów wewnętrznych, 12. komunikacja z jednostką certyfikującą. PRZYDZIAŁ ZADAŃ KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 6

7 Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole, powołany w celu usprawnienia realizacji zadań z zakresu opieki i wychowania, wytyczonych przez szkołę oraz wynikających z Uchwały Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach, zmienionej Uchwałą Nr 200/2006 z dnia 22 listopada 2006 roku, podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły realizując następujące zadania: 1. Opracowywanie procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz upowszechnianie wiedzy o nich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz dbałość o ich właściwą realizację i dokumentowanie. 2. Analiza potrzeb placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo. 3. Korzystanie z różnych form doskonalenia oraz przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom szkoły. 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły w obszarze bezpieczeństwa. 5. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego. 6. Roczne sprawozdanie z działań. 7

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWI- SKACH KIEROWNICZYCH PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1.Szkoła Muzyczna I st.nr l im. Stanisława Wiecho wieża jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE ---------------------------------------------TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------------------- Stan prawny na dzień 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYKA I INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W WYMIARZE GODZIN 60 ETAP ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL.SZCZĘŚLIWICKIEJ45/47 Regulamin Kontroli Wewnętrznej poszczególnych obszarów działalności w Zespole Szkół Specjalnych Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/09/10 Dyrektora PCKZ im. KEN w Jaworze z dnia 10.08.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja Praktycznej Nauki Zawodu

Szczegółowa organizacja Praktycznej Nauki Zawodu Załącznik numer 8 Szczegółowa organizacja Praktycznej Nauki Zawodu 1. 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę, natomiast praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników przez pracodawcę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin kształcenia praktycznego Regulamin kształcenia praktycznego 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny

Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

REGULAMIN PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku REGULAMIN PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Program praktyk pedagogicznych 1. Postanowienie ogólne: Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. Tomaszów Maz. październik 2016 r. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, zwany dalej Zespołem", ma swoją

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy-i-delegatury/wydzialy/8126,mazowiecki-kurator-oswi aty.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 06:33 Mazowiecki Kurator Oświaty Kurator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-INFORMATYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻORACH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (89) 534-96-86, 534-96-90 sekretariat@odn.olsztyn.pl http://www.odn.olsztyn.pl STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Wrocław 2010 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego.

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego. KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (wyciąg ze Statutu Szkoły) 15 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą w szkole oraz reprezentuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE - 1 - I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

Kierownik. Szczegółowy zakres obowiązków

Kierownik. Szczegółowy zakres obowiązków Szczegółowy zakres obowiązków 1. Podlega służbowo organizatorowi, który także sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania placówki 2. Kierownik współpracuje z organizatorem w należytym przygotowaniu placówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne 1. Założenia programowe PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne Cel i zadania przedmiotu: Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Tekst ujednolicony Stan prawny na 01.09.2016r. str. 1 1 STATUS, SIEDZIBA I NAZWA ZESPOŁU 1. Nazwa Zespół Szkół Zawodowych im.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa wewnętrzne zasady organizacji pracy Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 2 zwany dalej Regulaminem, określa organizację pracy Szkoły. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo