PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIE- ROWNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKCH W KOŁOBRZEGU, PEŁNOMOCNIKÓW DYREKTORA SZKOŁY ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCES SZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI KONWENCJI STCW I ZA NADZÓR NAD SYSTE- MEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO ORAZ KOORDYNATORA DO SPRAW BEZ- PIECZEŃSTWA W SZKOLE PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH Do kompetencji wicedyrektora do spraw dydaktycznych należy kierowanie i nadzorowanie zajęć szkolnych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz zajęć pozalekcyjnych, za wyjątkiem zajęć z teorii i praktyki morskiej. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, pełniąc funkcję pierwszego zastępcy kieruje i nadzoruje pracę warsztatów szkolnych, internatu, pracowników administracji i obsługi, reprezentuje Szkołę na zewnątrz. Wicedyrektor: I. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. II. Odpowiada za: 1. dokumentację pedagogiczną szkoły, 2. organizację pracy szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. III. Organizuje i kieruje pedagogiczną pracą szkoły, a w szczególności: 1. opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady Pedagogicznej przydział czynności dla pracowników pedagogicznych szkoły zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym i jego aneksami. 2. organizuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 3. nadzoruje przebieg zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji i planem zastępstw, hospituje zajęcia. 4. systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej. 5. na polecenie Dyrektora Szkoły przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji uczniów. 6. opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej śródroczne oraz roczne analizy wyników nauczania i zachowania. 7. uchylony 8. nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 9. przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji dydaktycznej pracy szkoły zmierzające do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy nauczyciela, remontów i zakupów pomocy dydaktycznych w szkole. IV. Wicedyrektor współpracuje z: 1/ kierownikiem warsztatów szkolnych i praktyk zawodowych w zakresie koordynacji zajęć praktycznych i dydaktycznych, 2/ Radą Rodziców w zakresie nagradzania uczniów i klas wyróżniających się w nauce i działalności pozalekcyjnej, 3/ kierownikiem internatu i kierownikiem warsztatów szkolnych w zakresie przydziału czynności dla pracowników pedagogicznych, 4/ szkolnym inspektorem do spraw BHP i p.poż, w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników pedagogicznych w czasie zajęć lekcyjnych, 5/ Dyrektorem Szkoły w zakresie spraw osobowych pracowników pedagogicznych /wnioskuje o nagrody, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/. 1

2 V. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje odpowiednie decyzje, powiadamia Dyrektora Szkoły. VI. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW WYCHOWANIA Wicedyrektor I. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. II. Odpowiada za: 1. organizację działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły i internatu, 2. organizację pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i rodzicom, 3. dokumentację pracy wychowawczej szkoły i internatu, 4. pracę Komisji Stypendialnej, 5. organizację i nadzór matury oraz szczegółową analizę egzaminów zewnętrznych, tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. III. Pełni nadzór nad pracą wychowawczo-opiekuńczą. IV. Organizuje i kieruje pracą szkoły podczas nieobecności Dyrektora. V. Wykonuje następujące zadania: 1. Kieruje pracą zespołów przygotowujących propozycję programu wychowawczego i programu profilaktyki młodzieży oraz Zespołu Wychowawczego. 2. Na polecenie Dyrektora Zespołu Szkół Morskich przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone problemom wychowawczym. 3. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim i z innymi organizacjami młodzieżowymi. 4. Przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące spraw wychowawczych szkoły i internatu zmierzające do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy nauczyciela, remontów i zakupu pomocy dydaktycznych. 5. Współpracuje z kierownikiem internatu, kierownikiem warsztatów szkolnych, wychowawcami klas oraz Radą Rodziców w zakresie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej. 6. Prowadzi stałą współpracę z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów i likwidowania negatywnych zjawisk występujących na terenie szkoły. 7. Współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i powoduje realizację działań wynikających ze współpracy. 8. Współpracuje z gabinetem profilaktyki medycznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży. 9. Hospituje lekcje i godziny z wychowawcą, zajęcia prowadzone przez wychowawców internatu. 10. Współdziała z Dyrektorem Szkoły w zakresie spraw osobowych pracowników pedagogicznych, wnioskuje o nagrody i kary. 11. Wnioskuje o nagradzanie i karanie uczniów. 12. Nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych podczas swojego dyżuru. 13. Systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej 14. Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole. 15. Organizuje i nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych. VI. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje odpowiednie decyzje, powiadamia Dyrektora Szkoły. VII. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA INTERNATU Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Do kompetencji kierownika internatu należy kierowanie i nadzór nad pracą internatu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. 2

3 I. Kierownik internatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. II. Kierownik internatu odpowiada za: 1/ stan urządzeń przeciwpożarowych i obowiązującą dokumentację przeciwpożarową internatu, 2/ majątek internatu, 3/ właściwe wykorzystanie sprzętu oraz bazy materialnej internatu, 4/ dokumentację pedagogiczną internatu, 5/ organizację bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych w nim osób oraz nauki 1 i wypoczynku wychowanków. III. Kierownik internatu kieruje pracą Rady Wychowawców Internatu jako jej Przewodniczący, a w szczególności: 1/ opracowuje plany pracy opiekuńczo-wychowawczej i czuwa nad ich realizacją; 2/ organizuje i kieruje pracą opiekuńczo-wychowawczą oraz administracyjno-gospodarczą internatu; 3/ hospituje zajęcia prowadzone przez wychowawców internatu; 4/ kontroluje działalność Młodzieżowej Rady Internatu; 5/ kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 6/ współpracuje z wicedyrektorem ds. wychowania; 7/ planuje zakup sprzętu i materiałów dla potrzeb internatu; 8/ nadzoruje i kieruje pracą wszystkich pracowników internatu, wnioskuje o ich ukaranie, nagradzanie, przydziela premię podległym pracownikom, opiniuje dokumenty w sprawach osobowych pracowników internatu; 8/ przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji pracy internatu, zmierzające do polepszenia warunków do nauki, bezpiecznego zamieszkania i godnego wypoczynku wychowanków; 9/ opiniuje wszystkie wnioski dotyczące podległych pracowników i uczniów; 10/ nadzoruje organizację życia kulturalnego wychowanków; 11/ reprezentuje internat na forum Szkoły, Rady Pedagogicznej i poza Szkołą. IV. Kierownik internatu współpracuje ze: 1/ służbami medycznymi w zakresie higieny wychowanków i wychowania prozdrowotnego; 2/ inspektorem ds. BHP i p.poż w zakresie bezpieczeństwa wychowanków i podległych pracowników (stan sprzętu p.poż., plany ewakuacji w wypadku zagrożeń, próbne alarmy). V. Kierownik internatu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków i pracowników szkoły niezwłocznie podejmuje stosowne decyzje w celu zapobieżenia im, powiadamia Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora. VI. Wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA WARSZTATÓW I PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Do kompetencji kierownika warsztatów i praktyk zawodowych należy kierowanie i nadzór nad pracą warsztatów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz organizacja i nadzór nad zajęciami praktyk zawodowych oraz nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi z teorii i praktyki morskiej. I. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. II. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych odpowiada za: 1/ stan urządzeń przeciwpożarowych i obowiązującą dokumentację przeciwpożarową warsztatów szkolnych, 2/ majątek warsztatów szkolnych, 3/ właściwe wykorzystanie sprzętu oraz bazy materialnej warsztatów szkolnych, 3

4 4/ reprezentowanie warsztatów na forum Rady Pedagogicznej i poza szkołą, 5/ dokumentację pedagogiczną warsztatów szkolnych, i zajęć z teorii i wychowania morskiego, 6/ organizację bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych nauczycieli zawodu 2 oraz pracy i nauki uczniów w czasie zajęć praktycznych, 7/ organizację i nadzór przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. III. Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych w szczególności: 1/ opracowuje praktyki zawodowe uczniów; 2/ opracowuje wykazy uczniów kierowanych do odbycia praktyk zawodowych; 3/ wystawia zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej; 4/ sprawuje nadzór nad dokumentami organizacyjnym do odbywania praktyk morskich i lądowych; 5/ sprawuje nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy; 6/ sprawuje merytoryczny i pedagogiczny nadzór nad przebiegiem pracy nauczycieli zawodu i zajęć praktycznych, hospituje prowadzone zajęcia; 7/ organizuje szkolenia zewnętrzne z zakresu doskonalenia zawodowego; 8/ opracowuje plany: - zaopatrzenia materiałowego w zakresie działalności warsztatów, - remontów, zakupu sprzętu i środków inwestycyjnych w warsztatach; 9/ wystawia i zatwierdza dokumenty obrotu materiałowego; 10/ opiniuje dokumenty w sprawach osobowych pracowników, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, sporządza wnioski dotyczące nagradzania, ukarania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami zawodu; 11/ współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z działalnością warsztatów i realizacją zajęć praktycznych, przygotowuje niezbędną dokumentację, nadzoruje przebieg praktyk uczniów, które odbywają się poza szkołą; 12/ przewodniczy zespołom wystawiającym oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 13/ przedstawia Dyrektorowi Szkoły spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji pracy warsztatów szkolnych, zmierzające do polepszenia warunków pracy uczniów i pracowników oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa. IV. Kierownik warsztatów współpracuje ze: 1/ służbami medycznymi w zakresie higieny pracy uczniów i wychowania prozdrowotnego oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 2/ inspektorem ds. BHP i p.poż. w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników (stan sprzętu p.poż., plany ewakuacji w wypadku zagrożeń, próbne alarmy). V. Kierownik warsztatów jest członkiem zespołu przedmiotów zawodowych. VI. Kierownik warsztatów wykonuje wszelkie inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu Główny Księgowy Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Do jego obowiązków należy m.in.: 1. prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3. dokonywanie systematycznej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szkoły, 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz, 6. kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników oraz poszczególne komórki organizacyjne. 4

5 PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU 1. Bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły. 2. Załatwianie bieżących spraw administracyjnych i gospodarczych: administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji, planowanie remontów średnich i kapitalnych, współorganizowanie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe oraz umundurowanie uczniów i nauczycieli, bieżący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników obsługi, zabezpieczenie budynków, urządzeń i inwentarza przed kradzieżą i pożarem, prowadzenie szczegółowej ewidencji rozliczeniowej w zakresie: a/ zużycia odzieży ochronnej i przedmiotów nietrwałych, b/ godzin nadliczbowych pracowników obsługi. 3. Komisyjne ustalenie przedmiotów nietrwałych i środków trwałych podlegających likwidacji. 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu swej działalności. 5. Sporządzanie sprawozdań GUS. 6. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą szkoły, zleconych przez dyrektora. Jest uprawniony do: 1. Dokonywania zmian miejsca użytkowania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 2. Komisyjnego likwidowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego. 3. Nadzoruje pracę pracowników obsługi. 4. Ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i regulaminami szczegółowymi, przydziały czynności dla pracowników obsługi. 5. Współuczestniczy w opracowaniu planu rzeczowego i finansowego. 6. Organizuje przegląd techniczny obiektów, prace konserwacyjno-remontowe. 7. Przy pomocy inspektorów nadzoru, nadzoruje remonty i inwestycje. Jest odpowiedzialny za: 1. Prawidłowe rozliczanie dokumentów. 2. Materialnie - za środki trwałe i przedmioty nietrwałe będące na ewidencji administracji. 3. Wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności. 4. Za gospodarowanie środkami podstawowymi, a szczególnie za należyte oznaczenie przechowywanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą lub zepsuciem. 5. Planowanie: zatrudnienia, zaopatrzenia, transportu, remont6w i inwestycji. 6. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy. 7. Organizację działalności administracyjnej dyrektora i gospodarczej szkoły oraz w zakresie gotowości do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. 8. Kontrolowanie dyscypliny, jakości pracy pracowników obsługi oraz przestrzeganie przez społeczność szkolną przepisów bhp, ppoż. i regulaminów wewnętrznych. 9. Majątek szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materiałowej za poszczególne składniki majątkowe pracowników (w porozumieniu z głównym księgowym). 10 Za cały tok przeprowadzania przetargu remontów i zakupów ofertowych zgodnie z przepisami zamówieniach publicznych. Kierownik administracji prowadzi: kartotekę ilościowo - wartościową dla środków podstawowych będących w użytkowaniu wszystkich działów szkoły, kartotekę ilościowo - wartościową dla przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu wszystkich działów szkoły, karty odzieżowe bhp, rozliczenie osób ze środków podstawowych i przedmiotów nietrwałych będących w ich użytkowaniu, 5

6 OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA SZKOŁY ODPOWIEDZIALNEGO ZA PROCES SZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI KONWENCJI STCW Pełnomocnik Dyrektora Szkoły odpowiedzialny za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. 1. Pełnomocnik Dyrektora Szkoły odpowiedzialny jest za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW w Technikum Morskim dla zawodów: technik mechanik okrętowy i technik nawigator morski, a także za działalność ośrodka szkolenia morskiego funkcjonującego w Zespole Szkół Morskich. 2. W ramach swojej działalności nadzoruje proces dydaktyczny, programy nauczania, wyposażenie bazy szkoleniowej w środki dydaktyczne, zatwierdza plany zajęć z przedmiotów konwencyjnych, z teorii i praktyki morskiej, praktyki warsztatowej i praktyk zawodowych, oraz kontroluje ich przebieg, przeprowadzając wraz z Dyrektorem Szkoły hospitacje, w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW. 3. Sporządza plan hospitacji zajęć lekcyjnych teoretycznych i praktycznych, na których realizowane są tematy konwencyjne, sporządza terminarz zajęć uzupełniających, a w czasie ich hospitacjikontroli zwraca uwagę na formy egzaminowania, systemy oceniania, realizację i dokumentowanie sprawdzianów, zaliczeń, egzaminów, prac kontrolnych, sprawdzanie umiejętności uczniów w zakresie objętym wymogami Konwencji STCW zawartymi w kursie modelowym IMO. 4. Nadzoruje realizację przez nauczycieli każdego zadania konwencyjnego, gromadzi sprawozdania pisemne z ich realizacji w semestrze, w roku szkolnym, oraz na zakończenie cyklu nauczania danego przedmiotu konwencyjnego. 5. Po ukończeniu nauki przez uczniów klas programowo najwyższych sporządza wykazy uczniów, którzy ukończyli szkolenie w ośrodku szkoleniowym i posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, określoną w programie szkolenia i wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym i maszynowym, i mogą otrzymać świadectwo marynarza lub motorzysty wachtowego wydawane przez Urzędy Morskie. 6. Ze swojej działalności pełnomocnik składa semestralne i roczne pisemne sprawozdanie Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Morskich. OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. SYSTEMU JAKOŚCI NORMĄ ISO 9001:2000 Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Jakości podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Do jego obowiązków należy m.in.: 1. opracowywanie dokumentów System Jakości Zespołu Szkół Morskich, 2. koordynacja działań związanych z Systemem Jakości, 3. utrzymanie systemu związanego z normą ISO 9001:2000, 4. doskonalenie systemu jakości Zespołu Szkół Morskich, 5. przegląd systemu (omówienie na Radach Pedagogicznych ), 6. nadzór nad dokumentami Systemu Jakości, 7. wprowadzanie działań naprawczych w systemie, 8. zarządzanie dokumentami Systemu Jakości, 9. rozwiązywanie problemów dotyczących jakości, 10. organizowanie audytów jakości, 11. nadzór nad pracą audytów wewnętrznych, 12. komunikacja z jednostką certyfikującą. PRZYDZIAŁ ZADAŃ KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 6

7 Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole, powołany w celu usprawnienia realizacji zadań z zakresu opieki i wychowania, wytyczonych przez szkołę oraz wynikających z Uchwały Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach, zmienionej Uchwałą Nr 200/2006 z dnia 22 listopada 2006 roku, podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły realizując następujące zadania: 1. Opracowywanie procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz upowszechnianie wiedzy o nich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz dbałość o ich właściwą realizację i dokumentowanie. 2. Analiza potrzeb placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo. 3. Korzystanie z różnych form doskonalenia oraz przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom szkoły. 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły w obszarze bezpieczeństwa. 5. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego. 6. Roczne sprawozdanie z działań. 7

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli STATUT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Statut został opracowany na podstawie: - Art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie Tekst jednolity wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 22/485/14 z 13.11.2014 STATUT XI 2014 rok ROZDZIAŁ 1 Nazwa i typ szkoły, kierunki kształcenia 1. 1. Medyczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 9/2012/2013 Rady Szkoły Zespołu Szkół Łączności z dnia 10.01.2013 r. S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu P o z n a ń 2012 I INFORMACJE O ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 3 CELE I ZADANIA CENTRUM... 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać. w Gorzowie Wlkp.

STATUT. Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać. w Gorzowie Wlkp. STATUT Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2014 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo