Szczegółowe zasady oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe zasady oceniania"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SP 5 DZIERŻONIÓW Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U poz. 843). I Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów II Warunki i tryb uzyskania 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów czyli obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu. Przedmiot: zajęcia komputerowe Nauczyciele zajęć komputerowych Szczegółowe zasady oceniania I Ocenie podlegają następujące obszary aktywności: - ćwiczenia praktyczne przy komputerze - praca na lekcji - odpowiedzi ustne (z 3 ostatnich tematów) - kartkówki (z 3 ostatnich tematów) - testy on-line - sprawdziany - uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych - prace domowe - aktywność na lekcji - praca w grupach II Poprawa ocen z zadania wykonywanego na lekcji jest dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem do dwóch tygodni od oceny prac. Uczeń może poprawiać daną ocenę tylko jeden raz. III Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania się do lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych kartkówek oraz prac pisemnych. Fakt ten powinien zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. 2. Wagi ocen Ustalone wagi są następujące: sprawdziany - 4 kartkówki - 3 testy on-line - 3 ćwiczenia praktyczne przy komputerze - 3 odpowiedzi ustne - 3 zadania - 1 aktywność na lekcji - 1 prace domowe Procentowe kryteria oceny ze sprawdzianów. 5. Wagi ocen klasyfikacyjnych 1. Warunki uzyskania wyższych niż Określa ZWO: Załącznik nr 1. Określa ZWO: 8 Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa p.8. Jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń zdaje egzamin sprawdzający sprawdzian wiadomości i umiejętności. 1

2 wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. III Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 2. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Szczegółowe ustalenia określa ZWO: 10 Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający sprawdzian wiadomości i umiejętności. Klasa 4 - załącznik nr 1 Klasa 5 - załącznik nr 2 Klasa 6 - załącznik nr 3 Załącznik nr 1 WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 Zagadnienia Ocena Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer. Potrafi pisać prosty tekst w edytorze Microsoft Word. Samodzielnie zapisuje wyniki pracy w swoim folderze na dysku komputera. Zachowuje właściwą postawę podczas pracy przy komputerze. Rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania komputera. Zapisuje kopię swojego pliku/folderu na pendrivie w celu przeniesienia go do innego komputera. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej BHP. Rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania komputera. Biegle pracuje z pierwszymi tekstami tworzenie słownika. Biegle posługuje się przenośnym nośnikiem informacji. Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi edytora grafiki Paint. Osadza prosty tekst na rysunku. Wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. Określa rozmiary obrazu (szerokość, wysokość) w edytorze grafiki. 2

3 Ocena Tworzenie listy edytor tekstu, np. Microsoft Word Formatuje wprowadzony tekst. Samodzielnie zapisuje wykonaną pracę w pliku dyskowym w swoim folderze przeznaczonym na pliki graficzne. Potrafi przygotować dokument do wydruku. Nie popełnia błędów podczas edycji tekstu. Dba o estetykę wykonanej pracy. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia program Microsoft Word lub inny zaawansowany edytor tekstu. Wprowadza z klawiatury polskie znaki diakrytyczne i wielkie litery. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Formatuje wprowadzony tekst. Tworzy prosty tekst, stosując przy tym właściwe zasady edycji. Tworzy listę w edytorze tekstu zgodnie ze specyfikacją podaną w podręczniku. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Dba o estetykę wprowadzonego tekstu. Tworzy bezbłędną pracę. Edytor tekstu Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Wypełnia dokument treścią. Formatuje zawartość dokumentu w edytorze tekstu. Szybkie pisanie na klawiaturze, słownik edytor tekstu, Pobiera i instaluje (w obecności osoby dorosłej) pakiet ze wskazanej strony WWW. Rozumie zasady działania różnych licencji oprogramowania i potrafi je wymienić. Wprowadza poprawnie tekst w edytorze. Przygotowuje dokument do wydruku. 3

4 Ocena np. Microsoft Word Tworzenie tabeli edytor tekstu, np. Microsoft Word Rysowanie edytor grafiki, np. Paint Poprawia błędy popełnione podczas pisania zarówno ręcznie, jak i za pomocą wbudowanego mechanizmu poprawnościowego i słownika w edytorze tekstu. Dba o estetyczny wygląd tekstu. Korzysta z programu do szybkiego pisania na klawiaturze (Mistrz Klawiatury lub inny). Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Wypełnia tabelę treścią. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Wstawia tabelę do tekstu. Ustala orientację strony dokumentu. Potrafi wyśrodkować akapit. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Potrafi zapisywać tekst w indeksie górnym. Dba o estetykę wprowadzonego tekstu i czytelnie formatuje plan lekcji. Tworzy bezbłędną pracę. Potrafi korzystać z edytora grafiki Paint i jego wszystkich narzędzi. Potrafi wykonywać rysunki w edytorze grafiki z dopracowaniem szczegółów obrazu, stosując narzędzia tego programu. Potrafi przygotować rysunek do druku, nadając mu odpowiednie parametry. 4

5 Ocena Potrafi wydrukować dokument. Przygotowanie tekstu do druku edytor tekstu, np. Microsoft Word Tworzenie slajdów i prezentacji program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint Potrafi odpowiednio dobrać parametry rysunku przeznaczonego do wydruku. Dba o estetykę wykonywanej pracy. Biegle posługuje się narzędziami programu Paint, dopracowując wszystkie szczegóły obrazu. Potrafi korzystać z edytora tekstu (Microsoft Word lub inny) w zakresie wprowadzania tekstu. Wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. Prawidłowo wstawia ilustracje do tekstu. Formatuje wprowadzony tekst. Prawidłowo rozmieszcza tekst i ilustracje na stronie dokumentu. Prawidłowo ustala parametry strony dokumentu, takie jak marginesy, rozmiar papieru, obramowanie tekstu na stronie. Potrafi stosować obramowanie strony. Potrafi drukować dokument. Nie popełnia błędów edycyjnych w tekście. Prawidłowo umieszcza znaki przestankowe w tekście. Dba o estetyczny wygląd wykonanej pracy. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji Microsoft PowerPoint. Z pomocą nauczyciela tworzy prezentację zbudowaną z jednego slajdu. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft PowerPoint lub innego programu do tworzenia prezentacji. Umieszcza pola tekstowe i elementy graficzne na slajdzie. Potrafi tworzyć prezentację zawierającą wiele slajdów. Dba o zwięzłość wypowiedzi tekstowej. Korzysta z różnych układów slajdów. 5

6 Ocena Czcionki graficzne i symbole edytor tekstu, np. Microsoft Word Ilustrowanie i formatowanie tabeli edytor tekstu, Odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na dysku. Ustala rodzaj animacji poszczególnych obiektów i przejścia slajdów. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Potrafi wykonywać prostą prezentację z efektami animacji, dźwiękami, zdjęciami, tabelami i wykresami. Dba o estetykę przygotowanej prezentacji dobór kolorów, rysunków, właściwe ułożenie obiektów na slajdach, dobór tempa animacji. Tworzy bezbłędną pracę. Potrafi łączyć wiele prezentacji w jedną. Samodzielnie dochodzi do ciekawych rozwiązań. Sprawnie prezentuje pracę szerokiemu gronu odbiorców. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Formatuje wprowadzony tekst. Wybiera czcionkę odpowiednią do wykonywanego zadania na podstawie podglądu w menu Narzędzia główne Czcionka. Przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje. Używa symboli i znaków graficznych do ilustrowania tekstu lub wstawiania znaków spoza podstawowego zakresu (za pomocą polecenia Wstawianie Symbol Więcej symboli...). Stosuje metodę przeciągania i upuszczania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub pojedynczych znaków w dokumencie. Dba o estetyczny wygląd tekstu. Dobiera rysunki i symbole wstawiane do tekstu oraz sposób ich sformatowania w celu zwiększenia czytelności przygotowanego dokumentu. Z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Korzysta z tabel i wbudowanej biblioteki obrazów w programie Microsoft Word. Wypełnia tabelę treścią. 6

7 Ocena np. Microsoft Word, edytor grafiki, np. Paint Poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie. Wyszukiwanie danych wyszukiwarka np. Google Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Wstawia tabelę do dokumentu, wypełnia ją tekstem, wstawia do niej ilustracje, formatuje i rozmieszcza poszczególne elementy na stronie dokumentu. Wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w tabeli utworzonej w edytorze tekstu. Przygotowuje dokument do wydruku. Zmienia strukturę tabeli poprzez dodawanie i usuwanie kolumn, wierszy i komórek. Wypełnia tabelę rysunkami wstawianymi z pliku. Środkuje w pionie i poziomie zawartość komórki tabeli. Odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na dysku. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Drukuje tabelę. Dba o estetyczny wygląd tekstu i ilustracji zamieszczonych w tabeli, jej wygląd oraz właściwy dobór rysunków i ułożenie obiektów na stronie. Dba o czytelność przygotowanego dokumentu. Modyfikuje marginesy strony dokumentu. Używa niestandardowego rozmiaru czcionki. Przygotowuje dokument do druku. Tworzy bezbłędną pracę. Sprawnie prezentuje swoje prace publicznie. Zna adres WWW wyszukiwarki internetowej Google. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia stronę serwisu sieciaki.pl. Z pomocą nauczyciela potrafi znaleźć wymagane informacje, posługując się wyszukiwarką internetową Google. Samodzielnie potrafi znaleźć pożądane informacje, posługując się wyszukiwarką internetową Google. Uruchamia bezpieczną stronę WWW z katalogu serwisu sieciaki.pl. Zna zasady netykiety i stosuje je w praktyce. Stosuje zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. 7

8 Ocena Łączenie tekstów edytor tekstu, np. Microsoft Word Pisanie i ilustrowanie opowiadania. Przygotowanie wspólnego dokumentu (książki) edytor tekstu, np. Microsoft Word Potrafi bezpiecznie korzystać z internetu. Właściwie dobiera słowa kluczowe podczas wyszukiwania informacji w sieci. Biegle posługuje się wyszukiwarką internetową Google. Skutecznie wyszukuje informacje w sieci. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej pomocą zadane teksty i obrazy. Kopiuje fragmenty tekstu i pliki graficzne ze stron internetowych do dokumentu edytora tekstu. Formatuje tekst i rozmieszcza w nim ilustracje. Stosuje metodę przeciągania i upuszczania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji w dokumencie. Przygotowuje dokument do wydruku i drukuje go. Opisuje zasady ograniczające korzystanie z utworów obcego autorstwa do własnych potrzeb. Opisuje źródła pochodzenia materiałów użytych w utworzonym przez siebie dokumencie. Dba o estetyczny wygląd tekstu. Dba o dobór rysunków wstawionych do tekstu i sposób sformatowania dokumentu w celu zwiększenia jego czytelności. Sprawnie wyszukuje i odnajduje teksty i ilustracje na stronach internetowych. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Odnajduje w folderze plik o podanej nazwie. Wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu za pomocą polecenia Wstawianie Obraz. Wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. Formatuje wprowadzony tekst, rozplanowuje układ tekstu i grafiki na stronie dokumentu. 8

9 Ocena Stosuje metodę przeciągania i upuszczania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji w dokumencie. Przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje. Projektowanie zaproszeń edytor tekstu, np. Microsoft Word Zapisuje pliki graficzne ze strony WWW w wybranym miejscu na dysku za pomocą polecenia zapisu z menu podręcznego. Poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza je na stronie, ustala ich wielkość. Stosuje układ ramki dla ilustracji. Dba o estetyczny wygląd dokumentu, rozplanowanie grafiki i tekstu, czytelność przygotowanego dokumentu. Zmienia rozmiar obrazków, wybiera dla nich układ ramki i stosuje go w odpowiednich miejscach Właściwie ustala wielkość marginesów stron w całym dokumencie, zgodnie z przyjętym planem. Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom Sprawnie pracuje w grupie i prezentuje swoje prace publicznie. Korzysta z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu i z wbudowanej biblioteki graficznej. Wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. Wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w dokumencie za pomocą operacji Kopiuj i Wklej. Wybiera dla obrazków układ ramki. Formatuje tekst, rozmieszcza tekst i obrazki na stronie. Korzysta z podglądu wydruku przed wydrukowaniem dokumentu. Stosuje układ ramki dla ilustracji. Poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza na stronie, ustala wielkości obrazków. Dzieli tekst na kolumny. Dba o czytelność przygotowanego dokumentu. 9

10 Ocena Tworzenie własnej ikony edytor grafiki, np. Paint Pokazy w Logomocji. Rysowanie prostych figur, definiowanie procedur bez parametrów i z parametrem język Logo Sprawnie prezentuje swoje prace publicznie. Korzysta z edytora Paint lub innego rastrowego edytora grafiki. Rozróżnia ikony programu (aplikacji), dokumentu, skrótu i wyjaśnia ich różnice funkcjonalne. Zadaje z góry wymagany rozmiar rysunku w edytorze grafiki. Wykonuje rysunek w powiększeniu metodą edycji pojedynczych pikseli. Dba o estetyczny wygląd wykonanego rysunku. Zamienia oryginalną ikonę pliku na własną, a następnie przywraca ikonę oryginalną. Wyjaśnia znaczenie rozszerzenia jako identyfikatora pliku i powiązanie pliku z aplikacją za pomocą rozszerzenia. Dobiera rysunek do funkcji ikony. Rozumie różnice funkcjonalne miedzy typami ikon. Skutecznie przeprowadza zamianę ikon (na własną i na oryginalną). Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia środowisko Logomocja i zapisuje projekt w pamięci Logo. Zmienia kolor i grubość pisaka żółwia, także z wykorzystaniem polecenia jak los da. Rysuje proste rysunki w trybie bezpośrednim z użyciem poleceń pierwotnych grafiki żółwia. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia wybrany pokaz lub grę w środowisku Logomocja. Rysuje proste rysunki w trybie bezpośrednim z użyciem poleceń pierwotnych grafiki żółwia. Potrafi napisać procedurę rysowania kwadratu. Potrafi napisać procedurę z parametrem i ją uruchomić. Korzysta z przygotowanych pokazów i gier w Logomocji. Prawidłowo określa kierunki obrotu żółwia w różnych, nietypowych jego położeniach. Potrafi napisać procedurę rysowania kwadratu, korzystając z polecenia powtórz oraz z parametrem określającym jego bok, Potrafi zastosować optymalną strategię gracza. Korzysta z polecenia powtórz do rysowania powtarzających się elementów. 10

11 Ocena Wprowadzanie i analiza danych arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel Potrafi pisać procedury rysowania różnych figur zbudowanych z kwadratów, korzystając z procedury rysowania kwadratu. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania, np. z konkursów informatycznych minilogia i Grafika z żółwiem. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny i wykonuje proste ćwiczenie w arkuszu. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. Odczytuje adres komórki arkusza. Wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.. Tworzy pod kierunkiem nauczyciela prosty wykres słupkowy i kołowy w arkuszu. Radzi sobie w środowisku nowego oprogramowania. Tworzy proste formuły w arkuszu, korzystając z podręcznika. Konstruuje tabele z danymi. Dopasowuje rozmiar kolumny tabeli do wpisanego tekstu. Formatuje dane i dba o ich czytelność. Zmienia nazwę arkusza. Dba o prawidłowe sformatowanie danych i ich czytelność. Wykonuje wykres i go opisuje, formatuje i przekształca, wprowadza parametry wykresu podane przez nauczyciela. Radzi sobie w środowisku nowego oprogramowania, czyta komunikaty programu i korzysta z wbudowanej pomocy. Korzysta z funkcji Autosumowanie w arkuszu do obliczania sumy liczb zapisanych w wielu komórkach. Stosuje odpowiednie formuły do obliczeń w arkuszu. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Sortuje dane w arkuszu. Tworzy prosty wykres kolumnowy i kołowy, opisuje je w arkuszu i modyfikuje. Analizuje proste dane na podstawie wykresu kolumnowego i kołowego. 11

12 Ocena Wykonuje obrazki w arkuszu, zapisuje pliki. Używa arkusza do rozwiązywania zadań rachunkowych. Tworzy bezbłędną pracę. Samodzielnie formatuje wykres. Modyfikuje obrazki, tworzy obrazki według własnych pomysłów. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę: Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym uczniom. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Osiąga sukcesy w konkursach informatycznych. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze. Bardzo dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonanie ćwiczeń na lekcji. Dopuszczającą Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach 12

13 pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Załącznik nr 2 WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 5 Zagadnienia Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem. Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w domu. Potrafi wymienić konsekwencje niestosowania programów antywirusowych. Wymienia podstawowe rodzaje wirusów komputerowych. Wie, jak chronić dane i komputer przed wirusami komputerowymi. Potrafi wymienić kilka przykładów wirusów komputerowych i omówić sposób ich działania. 13

14 Edytor tekstu, np. Microsoft Word. Animacja postaci Edytor postaci Logomocji. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Wypełnia tabelę treścią. Wypełnia treścią pola tekstowe i objaśnienia wstawione przez nauczyciela. Korzysta z programu Microsoft Word. Wstawia tabelę do tekstu oraz ją formatuje. Tworzy listę numerowaną. Wstawia do dokumentu rysunki. Modyfikuje obramowanie i cieniowanie komórek tabeli. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Wstawia do dokumentu pole tekstowe i objaśnienia. Modyfikuje osadzone obiekty. Prawidłowo rozmieszcza obiekty na stronie dokumentu. Dba o estetykę przygotowywanego dokumentu. Tworzy bezbłędną pracę, zgodnie z jej specyfikacją. Dba o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie poszczególnych elementów (rysunków, pól tekstowych, objaśnień) na stronie dokumentu. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia Edytor postaci Logomocji. Z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki w Edytorze postaci Logomocji. Korzysta w podstawowym zakresie z Edytora postaci Logomocji. Rysuje postać według podanego wzoru. 14

15 Powiela i modyfikuje postać. Uruchamia animację. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Koryguje czas wyświetlania poszczególnych klatek animacji. Tworzy estetyczną pracę z płynną animacją. Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy. Język Logo Potrafi uruchomić środowisko Logomocja. Korzysta z funkcji jak los da do wyboru koloru pisaka żółwia. Pisze procedury z parametrem. Pisze bezparametrowe procedury rysowania prostych figur złożonych z kół lub okręgów. Potrafi korzystać z suwaka do zmiany wartości parametru procedury. Pisze bezparametrowe procedury rysowania bardziej złożonych figur złożonych z kół lub okręgów. Wykorzystuje bezparametrowe procedury do realizacji wybranych zadań graficznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusji. 15

16 Sieciowe prawa i obyczaje etykieta. Dba o estetyczny wygląd tekstu. Przygotowuje dokument do wydruku. Wymienia zasady odpowiedniego zachowywania się w społeczności internetowej. Wymienia największe zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Wymienia najważniejsze zasady netykiety, których należy przestrzegać na co dzień w sieci. Wymienia ograniczenia prawne związane z korzystaniem z internetu. Umiejętnie wyszukuje określenia negatywnych i pozytywnych zjawisk związanych z działaniami w sieci. Uzasadnia konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego. Wymienia zalety korzystania z sieci w wybranych obszarach zagadnień. Aktywnie uczestniczy w dyskusji. Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy. Zakładanie konta pocztowego, wysyłanie listu elektronicznego Z pomocą nauczyciela potrafi założyć konto pocztowe. Potrafi wysłać i odebrać wiadomość . Opisuje budowę adresu poczty elektronicznej. Potrafi wysłać i odebrać wiadomość z załącznikiem. Dodaje dane kontaktowe osób do książki adresowej. 16

17 Biegle posługuje się pocztą elektroniczną. Potrafi scharakteryzować bezpieczne hasło chroniące dostęp do konta pocztowego. Czaty i komunikatory, akronimy i emotikony. Umie odczytać znaczenie podstawowych emotikonów. Rozumie zasadę działania komunikatorów sieciowych. Zna zasady bezpieczeństwa stosowane podczas prowadzenia rozmów sieciowych. Prowadzi rozmowy prywatne i konferencyjne z użyciem programu LANcet Chat lub innego komunikatora internetowego. Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy. Układanie nut i odtwarzanie melodii moduł Melodia Logomocji. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków Logomocja, Rejestrator dźwięku. Uruchamia środowisko Logomocja. Nagrywa i odtwarza zapisany dźwięk. Uruchamia moduł Melodia w środowisku Logomocja. Potrafi grać melodie bezpośrednio na klawiaturze. Korzysta z nagranych przez siebie plików dźwiękowych w projekcie w programie Logomocja. Układa nuty melodii na pięciolinii modułu Melodia Logomocji, podane w postaci zapisu nutowego. Dobiera tempo grania melodii i odpowiedni instrument. Korzysta z nagranych przez siebie plików dźwiękowych w projekcie w programie Logomocja. 17

18 Posługuje się programem Logomocja w zakresie wykorzystywania dźwięków. Realizuje zapis bardziej złożonych melodii w module Melodia. Posługuje się programem Logomocja w zakresie wykorzystywania dźwięków i syntezy mowy Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji. Realizuje własne projekty muzyczne w edytorze melodii modułu Melodia. Wykorzystuje nagrane dźwięki i syntezę mowy w projektach w programie Logomocja. Kadrowanie i korygowanie zdjęć edytor grafiki, np. PhotoFiltre. Koryguje podstawowe parametry zdjęcia, takie jak: jasność, kontrast, współczynnik gamma w edytorze grafiki PhotoFiltre. Potrafi stosować niektóre filtry programu PhotoFiltre. Kadruje zdjęcia zgodnie z zasadami kompozycji obrazu. Potrafi wykorzystywać możliwość nakładania masek do osiągnięcia ciekawego efektu na fotografii. Usuwa niepożądane fragmenty obrazu z zastosowaniem operacji klonowania. Potrafi stosować warstwy obrazu do osiągnięcia efektu specjalnego. Stosuje odpowiednie narzędzia programu PhotoFiltre do wykonania określonej czynności. Z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia. Zwraca uwagę na stronę estetyczną wykonywanej pracy. Biegle posługuje się programem PhotoFiltre. Biegle posługuje się edytorem grafiki PhotoFiltre w zakresie retuszu obrazów (zdjęć). 18

19 Poszukuje nowatorskich rozwiązań w dążeniu do uzyskania ciekawego efektu na fotografii. Tworzenie filmu ze zdjęć program do prezentacji zdjęć, Photo Story. Uruchamia program Photo Story. Odtwarza gotowy film w komputerze. Tworzy film ze zdjęć w programie Photo Story 3 dla Windows. Zapisuje projekt filmu i gotowy film na dysku. Dodaje do filmu dodatkowe efekty, narrację lub muzykę w tle. Tworzenie filmu ze zdjęć, efekty specjalne edytor filmów, np. Windows Live Movie Maker Nagrywanie audionarracji i wideonarracji edytor filmów, np. Windows Live Movie Maker. Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia program Windows Live Movie Maker. Z pomocą nauczyciela tworzy prosty film ze zdjęć. Z pomocą nauczyciela otwiera projekt utworzony w programie Windows Live Movie Maker. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Windows Live Movie Maker. Przygotowuje scenariusz filmu. Nagrywa prostą narrację. Tworzy płynne animacje, przejścia między zdjęciami. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Modyfikuje projekt utworzony w programie Windows Live Movie Maker. 19

20 Dodaje narrację do filmu. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Dodaje napisy do filmu zgodnie z zasadami edycji. Dodaje do filmu elementy wideo nagrane kamerą internetową. Zapisuje film na dysku, aby zajmował niewiele miejsca. Tworzy jasny i staranny przekaz multimedialny. Tworzy estetyczną i ciekawą pracę. Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy. Zwiedzanie miast i tłumaczenie obcojęzycznych słów w internecie Google Street View Potrafi korzystać w podstawowym zakresie z usługi Google Street View. Potrafi korzystać w podstawowym zakresie ze słownika tłumacza dostępnego w serwisie Google. Potrafi wyszukiwać istotne informacje dotyczące działalności różnych instytucji na stronach WWW. Sprawnie posługuje się słownikiem tłumaczem w serwisie Google. Potrafi napisać tekst w edytorze tekstu, stosując się do zasad edycji. Biegle posługuje się usługami Google Street View i słownika tłumacza dostępnego w serwisie Google. Podróżowanie Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu Google Earth. 20

21 w internecie, nagrywanie wycieczki, wyznaczanie odległości na trójwymiarowej mapie Google Earth Korzysta w podstawowym zakresie z programu Google Earth. Wyznacza odległości na trójwymiarowej mapie. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia opisane w podręczniku. Nagrywa wirtualne wycieczki. Wykorzystuje odpowiednie narzędzia do rozwiązywania zadań. Szukanie i interpretowanie informacji w Internecie. Z pomocą nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej. Samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej do znajdowania informacji. Potrafi ocenić wartość informacji znalezionej w internecie. Sprawnie wyszukuje informacje w internecie i wykorzystuje je do tworzenia wykresu słupkowego w arkuszu kalkulacyjnym. 21

22 Analiza danych i tworzenie wykresów arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. Wyszukuje dane w serwisach internetowych, kopiuje je w celu wykorzystania we własnych zestawieniach. Wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. Tworzy proste wykresy (liniowy), opisuje je w arkuszu, analizuje dane na podstawie wykresu, formatuje wykresy. Przygotowuje dokument do wydruku, drukuje plik. Sortuje dane. Wykonuje wykres i go opisuje, formatuje, wprowadza parametry wykresu podane przez nauczyciela. Zakładanie konta użytkownika Przeglądanie przykładowego projektu i korzystanie z edytora obrazów w Scratchu Budowanie projektu z dźwiękiem w Scratchu Projektowanie i doskonalenie gry w Scratchu Zakłada konto na stronie Scratcha. Otwiera gotowe przykłady projektów w środowisku Scratch. Tworzy skrypty zielonej flagi i używa bloczków z grup: Dźwięk, Czujniki, Wygląd. Korzysta z bloczków ruchu do sterowania ruchem duszka. Bada i analizuje działanie swojego projektu w Scratchu Potrafi korzystać ze swojego konta na stronie Scratcha. Korzysta z zasobów programu Scratch. Nagrywa za pomocą mikrofonu dźwięki wykorzystywane w projekcie utworzonym w Scratchu. Wstawia i powiela duszki. Eliminuje usterki i poprawia projekt. Korzysta z konta na stronie Scratcha, wybiera polską wersję językową. Analizuje gotowe przykłady projektów w środowisku Scratch, odczytuje proste skrypty, tworzy tło sceny, korzystając z edytora obrazów. 22

23 Blaski i cienie internetu program do prezentacji, Microsoft PowerPoint Udostępnia swój projekt na stronie Scratcha. Buduje interaktywny projekt w Scratchu, wykorzystuje wykrywanie spotkań duszków. Doskonali i rozwija swój projekt, uruchamia w nim pomiar czasu. Korzysta z konta na stronie Scratcha, pracuje w polskiej wersji językowej, rozwiązuje zadania z podręcznika. Zna podstawowe bloczki programu Scratch z grup: Kontrola, Wyrażenia i Ruch. Tworzy i udostępnia projekt wykorzystujący dźwięki nagrane za pomocą mikrofonu, stosuje bloczki z grup: Dźwięk, Czujniki, Wygląd, skrypty zielonej flagi. Tworzy licznik w projekcie. Opisuje działanie gotowego projektu i udostępnia go na stronie Scratcha. Tworzy projekty wg własnych pomysłów i zapisuje je na stronie Scratcha. Tworzy własne projekty na podstawie gotowych przykładów projektów w środowisku Scratch. Realizuje własne pomysły w środowisku Scratch. Wprowadza własne pomysły w projekcie, opisuje jego działanie i udostępnia go na stronie Scratcha. Potrafi określić pożyteczne cechy internetu. Samodzielnie modyfikuje prezentację w programie Microsoft PowerPoint. Dostrzega i rozumie zagrożenia, jakie niesie internet. Sprawnie posługuje się programem prezentacyjnym. Potrafi stosować efekty animacji obiektów w prezentacji. Potrafi prowadzić pokaz prezentacji. Biegłe posługuje się programem Microsoft PowerPoint w zakresie wprowadzania efektów animacji obiektów i slajdów. 23

24 Sprawnie prowadzi pokaz. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę: Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym uczniom. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Osiąga sukcesy w konkursach informatycznych. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze. Bardzo dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonanie ćwiczeń na lekcji. Dopuszczającą Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 24

25 Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Załącznik nr 3 WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 6 Zagadnienia Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od komputera i internetu. Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy z komputerem i internetem. Wie i rozumie, jak organizować pracę, aby uniknąć uzależnienia od komputera i internetu. Wie, gdzie i jak można uzyskać pomoc w razie wystąpienia zagrożeń związanych z pracą z komputerem i (lub) internetem. 25

26 Aktywnie uczestniczy w rozmowach i dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z pracą z komputerem i internetem. Analiza zadania, projektowanie rozwiązania, procedury pomocnicze w Logomocji. Skalowanie rysunku w Logomocji. Wykorzystanie kodu rysunku do tworzenia postaci żółwia w Logomocji. Potrafi organizować sobie pracę, uwzględniając stopień ważności zadań i pilność ich wykonania. Uruchamia środowisko Logomocja. Korzysta z procedury wielokąt do rysowania zamalowanych figur. Potrafi napisać procedurę, w której są wywoływane procedury pomocnicze. Potraf korzystać z przycisku do uruchamiania animacji. Analizuje treść zadania i planuje rozwiązanie w Logomocji. Wyjaśnia, na czym polega skalowanie rysunku. Korzysta z kodu rysunku do tworzenia postaci żółwia. Pisze procedury pomocnicze i korzysta z nich podczas rozwiązywania zadania. Potrafi napisać procedurę główną, tak aby rysunek był prawidłowo skalowany, według założeń podanych w treści zadania. Korzysta w żółwi mających postać kodu rysunku do tworzenia animacji. Tworzenie instrukcji ilustrowanej zrzutami ekranu. Uruchamia edytor tekstu. Tworzy dokument zawierający tekst. 26

27 Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu. Przygotowuje zrzut ekranu. Zaznacza wybrane fragmenty zrzutu ekranu i wkleja je do edytora tekstu. Dba o prawidłowe ułożenie obiektów na stronie. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Dba o estetykę wprowadzonego tekstu oraz wygląd elementów graficznych. Tworzy bezbłędną pracę, zgodnie z jej specyfikacją. Tworzenie filmu wideo z prezentacji multimedialnej. Z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji. Pod kierunkiem nauczyciela tworzy prezentację zbudowaną z jednego slajdu. Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft PowerPoint lub innego programu do tworzenia prezentacji. Tworzy prezentację zawierającą zrzuty ekranu. Dodaje do slajdów własną narrację. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. 27

28 Tworzy film z prezentacji. Dba o estetykę przygotowanej prezentacji. Sprawnie prezentuje pracę szerokiemu gronu odbiorców. Infografika, czyli graficzna prezentacja informacji. Tworzy dokument zawierający tekst. Przygotowuje prostą grafikę. Korzysta w podstawowym zakresie z odpowiednich narzędzi niezbędnych do realizacji zadania. Sprawnie współpracuje w grupie. Aktywnie poszukuje informacji na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł informacji. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Tworzy infografiki na wybrany temat. Prezentuje swoją pracę szerokiemu gronu odbiorców. Ćwiczenia z matematyki Otwiera filmy i ćwiczenia w Akademii Khana. 28

29 na portalu Khanacademy.org Uczy się matematyki, korzystając z filmów i ćwiczeń w Akademii Khana. Uzyskuje dobre wyniki w ćwiczeniach w Akademii Khana. Uzyskuje dobre wyniki w ćwiczeniach w Akademii Khana. Samodzielnie wybiera ścieżkę nauki w Akademii Khana. Poznawanie siostrzanych projektów Wikipedii. Wie, co to jest Wikipedia. Korzysta w podstawowym zakresie z artykułów umieszczonych w Wikipedii. Potrafi wymienić i opisać siostrzane projekty Wikipedii. Sprawnie wyszukuje informacje w Wikipedii i jej siostrzanych projektach. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Potrafi korzystać z zawartości siostrzanych projektów Wikipedii w nauce i zabawie. Potrafi redagować strony wiki. Opracowanie bezpiecznego hasła do konta w internecie. Wie, co to jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wie, w jakim celu obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. Potrafi wyszukać informacje na temat obchodów DBI w Europie i Polsce w bieżącym roku. 29

30 Zna zasady wyboru bezpiecznego hasła do konta internetowego. Poznawanie grafiki wektorowej, korzystanie z biblioteki Openclipart. Potrafi zapisać obrazek ze strony internetowej. Potrafi wymienić różnice między grafiką rastrową i wektorową. Wyszukuje obrazki w bibliotece grafiki wektorowej, zapisuje je w postaci pliku PNG żądanej wielkości. Wprowadza zmiany w wyszukiwanych klipartach, edytując je w edytorze online. Tworzenie multimedialnego plakatu. Korzysta z grafiki pobranej z internetu. Potrafi wymienić cechy dobrego plakatu i stworzyć projekt własnego plakatu. Tworzy prosty multimedialny plakat online. Tworzy multimedialny plakat online z wykorzystaniem dodatkowych multimediów, takich jak film, muzyka, zdjęcia. 30

31 Wykonuje nietypowe glogi własnego pomysłu. Rysowanie w edytorze wektorowym Scratcha, definiowanie nowych bloków. Wykonywanie działań na liczbach i napisach w Scratchu. Tworzenie testu z tabliczki mnożenia w Scratchu Tworzenie pętli warunkowej, losowanie liczb w Scratchu. Pracuje w nowej wersji programu Scratch. Wykonuje obliczenia w Scratchu. Zapisuje i otwiera projekty programu Scratch na komputerze. Tworzy nowy blok wykorzystujący obliczenia. Realizuje w Scratchu projekt korzystający z bloków jeżeli. Buduje w Scratchu pętlę warunkową. Tworzy nowe bloki w programie Scratch. Wykorzystuje w projekcie komunikację z użytkownikiem. Realizuje w Scratchu poprawnie działający projekt korzystający z bloków jeżeli. Realizuje w Scratchu poprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową. Tworzy nowe bloki i buduje z nich działający projekt. Buduje działający projekt. Planuje i realizuje w Scratchu sprawnie działający projekt korzystający z bloków jeżeli. Realizuje w Scratchu sprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową. Szybko znajduje liczbę w zaprojektowanej grze. 31

32 Arkusz kalkulacyjny Wprowadzanie serii danych, kopiowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym Data w arkuszu kalkulacyjnym, formaty specjalne. Losowanie danych i sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Pomaga innym uczniom w tworzeniu projektów w Scratchu. Buduje i modyfikuje działający projekt. Realizuje i modyfikuje sprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową. Wyjaśnia innym uczniom sposób znajdowania liczby w grze. Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. Wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. Rozbudowuje istniejące tabele przez dodawanie kolumn lub wierszy w wyznaczonych miejscach. Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych do arkusza. Używa autosumowania w arkuszu. Wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł. Włącza mechanizm prostego filtrowania, filtruje dane. Wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł. Wpisuje daty do arkusza, formatuje je, zaznacza i edytuje, konstruuje tabele z datami i obliczaniem czasu. Przeprowadza losowania w arkuszu, symulując rzut monetą. Sortuje i filtruje dane, uzyskując odpowiedzi na zadane pytania. Pracuje w zespole, korzystając z dokumentów. Wprowadza serie danych i wykonuje obliczenia na danych. Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem dat wprowadzonych do arkusza. Korzysta z funkcji matematycznej LOS.ZAKR oraz funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym. Sprawdza poprawność obliczeń wykonanych w arkuszu. Wykonuje wykres na podstawie otrzymanych danych. 32

33 Zwiedzanie komputerowych planetariów Stellarium i Google Earth. Sprawnie pracuje w zespole. Korzysta z komputerowego planetarium (Stellarium). Posługuje się programem Google Earth (zakładką Niebo). Wyszukuje zdjęcia różnych ciał niebieskich, korzystając z komputerowego planetarium (Stellarium) i programu Google Earth (zakładka Niebo). Sprawnie korzysta z komputerowego planetarium (Stellarium) i programu Google Earth (zakładka Niebo). Wyszukuje zdjęcia różnych ciał niebieskich w internecie. Zakładanie i prowadzenie bloga edukacyjnego. Pomaga innym uczniom w wyszukiwaniu zdjęć planet i wykonywaniu zadań. Wie, co to jest blog. Potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy bloga. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Współtworzy blog edukacyjny. Kreatywnie i z zaangażowaniem pracuje nad klasowym blogiem. Czytanie literatury Wie, co to jest liternet. 33

34 w internecie biblioteka internetowa, np. Wolne Lektury. Potrafi wymienić formaty elektronicznych książek. Sprawnie wyszukuje w internecie informacje na zadany temat. Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia. Korzysta z darmowej literatury zamieszczonej w internecie. Wykorzystuje zasoby internetu do pogłębiania wiedzy i własnych zainteresowań. Wysyłanie listów z załącznikiem do grupy odbiorców serwis Interklasa. Zna i akceptuje zasady pracy zespołowej. Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną dodaje kontakty do książki adresowej. Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną w pracy zespołowej tworzy grupę odbiorców. Definiuje grupę odbiorców w poczcie elektronicznej oraz wysyła do niej i odbiera od niej listy z załącznikami. Wybór formy projektu, przygotowanie do pokazu, sprawozdanie z prac nad projektem. Doskonale radzi sobie w organizacji pracy indywidualnej i zespołowej. Potrafi posługiwać się takimi narzędziami, jak: edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji, edytor grafiki, potrzebnymi do realizacji projektu zespołowego. Potrafi ustalić kolejne etapy pracy zespołu nad projektem. Potrafi opracować sprawozdanie z realizacji projektu zespołowego. 34

35 Tworzenie dokumentu z dostępem do wykonanych prac Potrafi przygotować materiały stanowiące dopełnienie pokazu projektu zespołowego. Sprawnie, przekonująco i w atrakcyjny sposób prezentuje z zespołem wykonany projekt. Potrafi zgromadzić i uporządkować swoje komputerowe prace. Sprawnie posługuje się edytorem tekstu i programem do prezentacji. Tworzy hiperłącza w dokumencie tekstowym. Zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę: Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym uczniom. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Osiąga sukcesy w konkursach informatycznych. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze. Bardzo dobrą 35

36 Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonanie ćwiczeń na lekcji. Dopuszczającą Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 36

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Zajęcia komputerowe. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Zajęcia komputerowe. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Zajęcia komputerowe klasa IV Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Stopień Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Informatyka w klasie 4a, 4b

Wymagania edukacyjne Informatyka w klasie 4a, 4b Wymagania edukacyjne Informatyka w klasie 4a, 4b a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Uczeń: Potrafi pisać prosty tekst w edytorze Microsoft Word lub OpenOffice Writer. Potrafi korzystać z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Nr 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie V szkoły podstawowej,,lekcje z komputerem

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie V szkoły podstawowej,,lekcje z komputerem Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie V szkoły podstawowej,,lekcje z komputerem Nr lekcji Temat lekcji Stopień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Uczeń: 1. Bezpiecznie z komputerem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWCH DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania Klasa 5

Przedmiotowy zasady oceniania Klasa 5 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2. Krzyżówki Budowanie krzyżówki edytor tekstu, np. Microsoft Word 3. Historyjka obrazkowa Tworzenie komiksu edytor tekstu, np. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Klasa 5. 2 Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Wypełnia tabelę treścią.

Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Klasa 5. 2 Pod kierunkiem nauczyciela uruchamia edytor tekstu. Wypełnia tabelę treścią. Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Klasa 5 Plan wynikowy Temat 1. Bezpiecznie z komputerem. Ocenianie przedmiotowe, wymagania edukacyjne, BHP, regulamin pracowni. Bezpieczeństwo i higiena pracy z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania

Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania KLASA 4 Nr Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Potrafi samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Stopień Katalog

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Klasa 6. Zajęcia komputerowe

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Klasa 6. Zajęcia komputerowe PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Klasa Zajęcia komputerowe Nr 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu

Bardziej szczegółowo

2 Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programu Paint. Potrafi osadzić prosty tekst na rysunku.

2 Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programu Paint. Potrafi osadzić prosty tekst na rysunku. WyczWWycz kowski Plan wynikowy 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 KLASA 4 1. Zaczynamy... Ocenianie przedmiotowe, wymagania edukacyjne, BHP, regulamin pracowni. 2. Twoja Wizytówka

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z wykorzystaniem komputera. Nr lekcji Temat lekcji. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Kształcenie z wykorzystaniem komputera. Nr lekcji Temat lekcji. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA 6

Wymagania edukacyjne KLASA 6 Wymagania edukacyjne KLASA 6 Tytuł lekcji Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Pomyśl, zaplanuj Jedzie pociąg z daleka Wirujące wiatraki Liczby z kresek Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA 5

Wymagania edukacyjne KLASA 5 Wymagania edukacyjne KLASA 5 Tytuł lekcji Bezpiecznie z komputerem Krzyżówki Historyjka obrazkowa Ruchome obrazki Nie tylko pawie oczka Kształcenie z wykorzystaniem komputera Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 4 Szkoła podstawowa. Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 4 Szkoła podstawowa. Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1 Plan wynikowy 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja wizytówka 3. Co nowego w szkole? 4. Czy masz edytor tekstu? Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne Wymagania na poszczególne stopnie szkolne Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia

Bardziej szczegółowo

Klasa 4. Realizacja. Kształcenie z wykorzystaniem. Używane programy komputerowe. Osiągnięcia uczniów. programowej. komputera.

Klasa 4. Realizacja. Kształcenie z wykorzystaniem. Używane programy komputerowe. Osiągnięcia uczniów. programowej. komputera. 1 Klasa 4 z wykorzystaniem 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni j; samodzielnie uruchamiać i wyłączać komputer;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach wg Programu nauczania zajęć komputerowych Lekcje z komputerem Opracował: mgr Tadeusz Żurawski 1.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer. Potrafi pisać prosty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie VI SP

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie VI SP Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie VI SP Ocena niedostateczna (1) Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA 4

Wymagania edukacyjne KLASA 4 Wymagania edukacyjne KLASA 4 Tytuł lekcji Zaczynamy... Twoja wizytówka Co nowego w szkole? Czy masz edytor tekstu? Kształcenie z wykorzystaniem komputera Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik nauczyciela Lekcje z komputerem Przykładowy plan wynikowy 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 wymieniać podstawowe zasady BHP obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa IVSP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa IVSP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa IVSP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: wykonywanie

Bardziej szczegółowo

2 Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programu Paint. Potrafi osadzić prosty tekst na rysunku.

2 Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programu Paint. Potrafi osadzić prosty tekst na rysunku. 1 KLASA 4 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Potrafi samodzielnie uruchamiać i wyłączać komputer. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania

Szczegółowe zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SP 5 DZIERŻONIÓW Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: zajęcia komputerowe Nauczyciele: Magdalena Hryniewicz, Danuta Górecka Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VSP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VSP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VSP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Plan wynikowy kl. VI Do programu nauczania wydawnictwa WSiP: Zajęcia komputerowe Opracowany na podstawie propozycji autorów: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska,

Bardziej szczegółowo

zapisywać wyniki pracy w swoim folderze; określać rozmiary obrazu (szerokość, wysokość); wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji

zapisywać wyniki pracy w swoim folderze; określać rozmiary obrazu (szerokość, wysokość); wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej- kl IV. Opracowane na podstawie nauczania zajęć dla szkół podstawowych, II etap kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 5 Szkoła podstawowa. Realizacja podstawy programowej

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 5 Szkoła podstawowa. Realizacja podstawy programowej 1 Plan wynikowy 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2. Krzyżówki Budowanie krzyżówki, np. Microsoft Word 3. Historyjka obrazkowa 4. Ruchome obrazki 5. Nie tylko pawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA kryteria i wymagania. Klasa 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA kryteria i wymagania. Klasa 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA kryteria i wymagania KLASA 4 Nr 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja Wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Klasa 4 2 Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej Nr 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2, 6.2, 7.2, 7.3 wymienić zasady bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2. Krzyżówki Budowanie krzyżówki edytor tekstu, np. Microsoft Word 3. Historyjka obrazkowa Tworzenie komiksu edytor tekstu, np. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2. Krzyżówki Budowanie krzyżówki edytor tekstu, np. Microsoft Word 3. Historyjka obrazkowa Tworzenie komiksu edytor tekstu, np. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa V Rok szkolny 2015/2016

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa V Rok szkolny 2015/2016 Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w domu. 3 Potrafi wymienić konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania Klasa 5

Przedmiotowy zasady oceniania Klasa 5 Przedmiotowy zasady oceniania Klasa 5 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

przeglądarka internetowa Środowisko Logomocja- -Imagine lub inne środowisko Logo wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy z komputerem

przeglądarka internetowa Środowisko Logomocja- -Imagine lub inne środowisko Logo wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy z komputerem Przykładowy plan wynikowy Lekcje z komputerem klasa 6 Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera Realizacja podstawy programowej Osiągnięcia uczniów Używane programy komputerowe 1. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VI SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VI SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych - klasa VI SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 Przedmiotowy system oceniania KLASA 4 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja Wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan wynikowy

Przykładowy plan wynikowy 1 Przykładowy plan wynikowy Lekcje z komputerem klasa 6 Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera Realizacja podstawy programowej Osiągnięcia uczniów Używane programy komputerowe 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KLASA 4 Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Potrafi samodzielnie uruchamiać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu WYMAGANIA EDUKACYJNE 2 Potrafi wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem kom- putera Realizacja podstawy programowej Osiągnięcia uczniów Używane programy komputerowe 1 2 3 4 5 6 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu Potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA Nr Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu Potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania INFORMATYKA KLASA 4 Nr Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Potrafi samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 Przedmiotowy system oceniania KLASA 4 Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja Wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera Stopień Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie 1. Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. rok szkolny 2015/2016. Nauczyciele: Danuta Paś, Marta Święcicka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. rok szkolny 2015/2016. Nauczyciele: Danuta Paś, Marta Święcicka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Szkoła Podstawowa w Trzebielu rok szkolny 01/01 Nauczyciele: Danuta Paś, Marta Święcicka Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013 Przykładowy plan wynikowy. Lekcje z komputerem. Klasa 5 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 1 Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Szkoła Podstawowa 1 w Damnie klasa 5 rok szkolny 2017/2018 przedmiot: zajęcia komputerowe nauczyciel: Joanna Rusak 1. FORMY I ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa VI Rok szkolny 2015/2016

Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. Klasa VI Rok szkolny 2015/2016 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od i internetu Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania WyczWWycz kowski Przedmiotowy system oceniania 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 KLASA 4 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja Wizytówka Łączenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania WyczWWycz kowski Przedmiotowy system oceniania 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 KLASA 4 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja Wizytówka Łączenie

Bardziej szczegółowo

wymienić konsekwencje niestosowania programów antywirusowych; wstawiać tabelę do tekstu, wypełniać ją treścią oraz formatować

wymienić konsekwencje niestosowania programów antywirusowych; wstawiać tabelę do tekstu, wypełniać ją treścią oraz formatować Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla szkoły j- kl V. Opracowane na podstawie nauczania zajęć komputerowych dla szkół podstawowych, II etap kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy KLASA 4 Realizujący: Artur Kłysz

Plan wynikowy KLASA 4 Realizujący: Artur Kłysz Plan wynikowy KLASA 4 Realizujący: Artur Kłysz Nr 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Projekt Komputerowy słownik II.4, III.1.b,, V.1 wymieniać podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Szkoła Podstawowa w Damnie klasa 6 rok szkolny 2017/2018 przedmiot: zajęcia komputerowe nauczyciel: Krystyna Grzegorczyk 1. FORMY I ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy KLASA 4

Plan wynikowy KLASA 4 1 Plan wynikowy KLASA 4 Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Projekt Komputerowy słownik 2. Twoja wizytówka 3. Co nowego w szkole? Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas V, VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas V, VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas V, VI Kontrakt między uczniem a nauczycielem 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne. 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa. Klasa 4 N r Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM Zajęcia komputerowe Szkoła podstawowa Klasa 4 Tytuł lekcji 1 Zaczynam y 2 Twoja wizytówka Realiza cja podsta wy progra mowej 16 41 Osiągnięcia uczniów na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny Lekcje z komputerem KLASA 6

Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny Lekcje z komputerem KLASA 6 Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny Lekcje z komputerem KLASA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych, czyli na ocenę dopuszczającą. Semestr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE IV 1. Wymagania na poszczególne stopnie dla działów programowych w klasie IV: Nr Tytuł 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMUTEROWYCH W KLASIE VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMUTEROWYCH W KLASIE VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMUTEROWYCH W KLASIE VI 1. Wymagania na poszczególne stopnie dla działów programowych w klasie VI: Nr Temat 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV Nr Temat 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 TEMAT SPOTKANIA Sprzęt i oprogramowanie. Wirusy komputerowe. PODSTAWA PROGRAMOWA 2.3 7.1 7.2 1.6 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: UCZEŃ:

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Poradnik nauczyciela Lekcje z komputerem. Klasa 5 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 5 Temat 1 Bezpiecznie z komputerem Przypomnienie zasad BHP obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI Opracowany na podstawie: Podstawy programowej kształcenia ogólnego Programu nauczania Informatyki, numer dopuszczenia programu : DKOS-5002-17/06. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Informatyka. Szkoła podstawowa. Klasa 4 N

Wymagania edukacyjne Informatyka. Szkoła podstawowa. Klasa 4 N Wymagania edukacyjne Informatyka. Szkoła podstawowa. Klasa 4 N Realiza Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania r cja Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające Używane podsta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Szkoła Podstawowa 1 w Damnie Klasa 4 B rok szkolny 2017/2018 przedmiot: informatyka nauczyciel: Kamila Milewska 1. FORMY I ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 5 Przedmiotowy system oceniania Tytuły 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2. Krzyżówki Budowanie krzyżówki edytor tekstu,

Bardziej szczegółowo