ACCESS. 1. Projektowanie bazy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACCESS. 1. Projektowanie bazy danych"

Transkrypt

1 ACCESS 1. Projektowanie bazy danych Pierwsz czynno ci przy tworzeniu bazy jest jej zaprojektowanie. Najpierw nale y si zastanowi, jakim celom ma ona s u y, jakie informacje b dziemy w niej przechowywa, kto b dzie u ytkownikiem i jaki powinien by zakres uprawnie poszczególnych osób korzystaj cych z bazy. Po uruchomieniu programu Microsoft Access 2003 otwiera si okno, w którym dokonujemy wyboru: czy otworzy ju istniej c baz danych, czy te utworzy now baz (rys. poni ej). Wybierz opcj Pusta baza danych programu Access, gdy nasz przyk adow baz chcemy budowa od pocz tku. Bezpo rednio po wyborze opcji otwieraj cej pust baz danych zostanie wy wietlona pro ba o podanie jej nazwy, a nast pnie pojawi si g ówne okno dialogowe programu. W oknie tym b dziesz dokonywa wyboru, z jakim obiektem bazy aktualnie chcesz pracowa. Podstawowe obiekty sk adaj ce si na baz w MS Access to: tabele, kwerendy, formularze i raporty. W tym oknie mo na równie przegl da wszystkie ju utworzone 1

2 obiekty w bazie. Przy otwarciu nowej bazy danych okno otwiera si z aktywn zak adk Tabele. W zale no ci od wyboru typu obiektu, nad którym chcemy pracowa, automatycznie w cza si odpowiedni pasek narz dzi. 2. Tabele Podstawowymi obiektami bazy danych s tabele przechowuj ce informacje na temat elementów typu: osoby, miejsca, produkty, transakcje itp. Ka da z tabel powinna by po wi cona jednemu tematowi. Wszystkie dane dotycz ce pojedynczego elementu umieszczone s w pojedynczym wierszu, zwanym rekordem tabeli, rzadziej krótk. Dane w tabelach mog ulega zmianie na skutek przetwarzania bazy. Podzia bazy danych na tabele sprawia, e w bazie nie powtarzaj si identyczne informacje. Dopuszczenie mo liwo ci dublowania informacji (tzw. redundancji) prowadzi do marnotrawstwa przestrzeni pami ciowej. Jest jeszcze wa niejszy powód, dla którego unikamy powtarzania informacji: mo liwo powstania b du przy wprowadzaniu danych. Je li jaka informacja jest zapisana w kilku miejscach bazy, to mo e si zdarzy, e operator wpisze j za którym razem b dnie. W takim wypadku nie zawsze wiadomo, która z wersji jest poprawna. Tworzenie tabeli w MS Access. Ka da baza danych musi zawiera co najmniej jedn tabel. W naszej przyk adowej bazie zamierzamy utworzy pi tabel. W pierwszych dwóch umie cimy informacje o uczniach, w dwóch kolejnych o nauczycielach, w ostatniej znajd si zapisy o konsultacjach przeprowadzanych przez nauczycieli Przyk ad Utworzymy tabel Uczniowie_dane", w której umie cimy imi, nazwisko, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia oraz kwoty pobieranych przez niego stypendiów, a tak e informacj, kto jest jego wychowawc

3 Aby utworzy w MS Access now tabel, w cz ci g ównego okna bazy danych Obiekty nale y wybra zak adk Tabele, a nast pnie jedn z trzech opcji, jak na rysunku poni ej: Je li chcesz zaprojektowa now tabel i samodzielnie okre li nazwy i typy pól wraz z ich w a ciwo ciami, wybierz opcj : Utwórz tabel w widoku projektu. Pami taj, e projektuj c tabel, musisz uwzgl dni kilka zasad. Oto najwa niejsze z nich: kolumny w tabeli s nazywane atrybutami tabeli (czasem polami) i maj, w ramach danej tabeli, jednoznaczne nazwy, przy czym liczba kolumn w tabeli nie mo e ulega zmianie; wszystkie warto ci w kolumnie musz by tego samego typu prostego (np. tekst, liczba); porz dek kolumn w tabeli nie ma wp ywu na sposób dzia ania bazy; kolejno wierszy mo e si zmienia, na przyk ad w wyniku sortowania, a ich liczba mo e ulega zmianie, na przyk ad w wyniku dzia ania kwerend. W widoku projektu tabeli wpisujemy w pierwszej kolumnie nazwy pól. Powinny one by odpowiednie do wielko ci, które b d opisywa y. Przyj te jest nazywanie pól ci gami znaków bez spacji. W naszej tabeli zdefiniowali my pola jak na rysunku poni ej: W drugiej kolumnie okre lamy typy pól. Je li umie cimy kursor w którym z pól kolumny Typ danych, to w prawym rogu pojawi si strza ka. Po jej naci ni ciu rozwinie si lista z wypisanymi podstawowymi typami pól. Po wyborze którego z nich mo emy dodatkowo 3

4 ustali w a ciwo ci pola w dolnej cz ci widoku projektu tabeli. Trzecia kolumna o nazwie Opis s u y do umieszczania komentarzy dotycz cych tworzonych pól. Kolumny Nazwa pola i Typ pola musimy wype ni obowi zkowo, Opis wype niamy opcjonalnie. Opis pola jest informacj przeznaczon wy cznie dla u ytkownika bazy i nie ma wp ywu na sposób dzia ania bazy. Spe nia podobn rol co komentarze w kodach programów pisanych w j zykach programowania. Do najcz ciej stosowanych typów danych przechowywanych w tabelach nale : Tekst - ci g znaków o maksymalnej d ugo ci 255 znaków; w polu tego typu przechowujemy krótkie informacje, na przyk ad imi, nazwisko, miejsce urodzenia, nazw. Mo emy w takim polu umieszcza równie kombinacje liter i liczb (na przyk ad adres) pod warunkiem, e nie b dziemy wykonywa na liczbach umieszczonych w tym polu adnych operacji arytmetycznych. Nota - ci g znaków do d ugo ci oko o ; pola tego typu przechowuj d u sze informacje tekstowe, na przyk ad uwagi o przebiegu sta u pracownika, skrót tre ci filmu w bazie p yt DVD. Data/godzina - w polach tego typu przechowujemy informacj o dacie lub (i) godzinie, zgodnie z formatem ustalonym we w a ciwo ciach pola. Liczba - w tych polach przechowujemy liczby. Najcz ciej wybierane formaty liczby to: - bajt - jest to liczba ca kowita zajmuj ca jeden bajt (czyli osiem bitów), st d najmniejsz zapisan liczb w tym formacie jest zero (zapis na jednym bajcie ), a najwi ksz 255 (zapis na jednym bajcie , czyli ; warto sumy wynosi 255); - liczba ca kowita - jest to liczba ca kowita zapisana na dwóch bajtach, pierwszy bit w zapisie oznacza znak liczby, kolejnych 15 bitów przeznaczonych jest na zapis modu u liczby; w wyniku analogicznych przelicze, jak w przypadku formatu bajt, uzyskujemy informacj, e liczby te mieszcz si w przedziale od do ; - liczba ca kowita d uga - jest to liczba ca kowita zapisana na czterech bajtach, st d jej warto mie ci si w przedziale od do ; - pojedyncza precyzja - jest to liczba rzeczywista zapisana na czterech bajtach, w której wyró niamy cz ca kowit i cz u amkow ; - podwójna precyzja - jest to liczba rzeczywista zapisana na o miu bajtach, w której wyró niamy cz ca kowit i cz u amkow. 4

5 Ze wzgl du na tak du rozpi to przyjmowanych warto ci i zajmowanego miejsca w pami ci powinni my w sposób przemy lany ustali w asno ci typu dla definiowanego pola liczbowego: Walutowy - warto ci tego typu s podawane w ustalonej walucie. Autonumerowanie - typ danych najcz ciej wykorzystywany w polach b d cych kluczami tabeli (klucz tabeli jest bardzo wa nym poj ciem w relacyjnych bazach danych; omówimy je, gdy przejdziemy do tematu relacji pomi dzy tabelami); warto tego pola automatycznie si zwi ksza w kolejnych wprowadzanych do tabeli rekordach. Autonumerowanie rozpoczyna si od warto ci 1. Tak/Nie - typ logiczny, przyjmuj cy dwie warto ci: TAK lub NIE. Obiekt OLE - typ stosowany do przechowywania obiektów takich jak dokumenty Microsoft Word, Excel czy rysunki typu.bmp. W polu, oprócz warto ci typów podstawowych, mo e wyst pi jeszcze warto NULL. Warto ta oznacza brak danych - miejsce puste (nie myli np. ze spacj lub z zerem, bo to s zwyk e warto ci). W tabeli Uczniowie_dane" imi i nazwisko ucznia s ci gami znaków, czyli danymi typu tekstowego, pozosta e pola zawieraj liczby. Dla ka dego z pól mo emy okre li w a ciwo ci pola. Podstawowe w a ciwo ci ustalane dla pól to: Rozmiar pola - okre la maksymaln mo liw do wprowadzenia liczb znaków. Ma znaczenie przede wszystkim ze wzgl du na optymalizacj obj to ci bazy danych, poniewa alokowana jest tylko taka ilo pami ci (przypomnijmy, e alokacja oznacza rezerwacj miejsca w pami ci), jaka ma szans by wykorzystana. Przyk adowo: rozmiar pola typu tekstowego: Imi _ucznia" ustalili my na 20 znaków, gdy w j zyku polskim imiona z o one z wi kszej liczby znaków nale do rzadko ci. Maska wprowadzania - okre la wzorzec dla wprowadzanych danych (np. format daty, numeru telefonu). Mo na j ustali dla pól typu tekst lub data/godzina. Ustalenie maski wprowadzania u atwia wpisywanie i formatowanie danych oraz pozwala unikn b dów w wypadku wprowadzania danych typu: numer telefonu, numer PESEL, numer konta, kod pocztowy. Mo esz skorzysta z gotowej maski dost pnej w MS Access: 5

6 lub ustali mask wed ug w asnych potrzeb. Przyjrzyj si przyk adowym u yciom maski wprowadzania: (0-00) maska dla numeru telefonu. Cyfra 0 oznacza, e w tym miejscu cyfra jest wymagana. Przy zastosowaniu tej maski mo emy wprowadzi przyk adowy numer (0-12) maska dla numerów telefonów bez podania numeru kierunkowego. Numery mog by sze cio- lub siedmiocyfrowe. Cyfra 9 umieszczona w masce oznacza, e w tym miejscu mo e, ale nie musi si pojawi cyfra. St d zarówno numer , jak i numer s zgodne ze zdefiniowan mask. LL maska dla numeru rejestracyjnego. Litera L oznacza, e w tym miejscu musi si pojawi litera. Zgodny z mask numer to na przyk ad KR Warto domy lna - warto wpisywana automatycznie przy wype nianiu nowych rekordów tabeli. Regu a poprawno ci - wyra enie, które ogranicza wprowadzane warto ci (np. ocena ucznia nie mo e mie warto ci wi kszej ni 6 ani mniejszej ni 1). Komunikat o b dzie - ustalony tekst pojawiaj cy si przy próbie wprowadzenia warto ci niezgodnej z okre lon regu poprawno ci: Dzi ki zastosowaniu tej opcji unikniemy wielu b dów, które mog yby si pojawi w bazie w wyniku pomy kowego wprowadzenia danych. 6

7 Wymagane - okre la, czy wype nienie pola jest wymagane (je li tak, to w puste pola automatycznie wstawiana jest warto NULL). Dzi ki ustawieniu w a ciwo ci pola Wymagane na Tak unikniemy niebezpiecze stwa zapisania niepe nych (bezwarto ciowych) danych. I tak, w tabeli Uczniowie_dane" na pewno wymagane b d pola opisuj ce imi i nazwisko ucznia, natomiast nie b dzie wymagane wype nienie pól dotycz cych stypendium (poniewa nie wszyscy uczniowie pobieraj stypendium). Zerowa d ugo dozwolona - w a ciwo pola typu tekst, dopuszcza lub odrzuca mo liwo wyst pienia ci gu znaków o zerowej d ugo ci. Indeksowanie - znacznie przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie danych, ale spowalnia aktualizacj bazy. Jest stosowane przy bardzo du ych bazach, dopiero wówczas zauwa alny jest efekt przyspieszenia pracy bazy. Projektuj c tabel, w ka dej chwili mo emy prze czy si na jej widok w arkuszu danych, gdzie mo emy rozpocz wype nianie warto ciami poszczególnych pól. Zauwa, e od momentu rozpocz cia pracy z tabel zmieni si pasek narz dziowy. Teraz za pomoc lewego skrajnego przycisku na pasku lub znajduj cej si obok rozwijanej listy mo esz zmieni widok projektu tabeli na widok arkusza danych, i na odwrót: Do tabeli wprowadzili my dane uczniów zgodnie z ustalonymi wcze niej typami pól: W projekcie tabeli z pierwszego przyk adu pojawi y si dwa pola, o których jeszcze nic nie napisali my: Id_ucznia" oraz Id_wychowawcy". Dodatkowo przy polu Id_ucznia" po lewej stronie narysowany jest kluczyk. Wyja nijmy wi c, czego te pola dotycz i jak pe ni rol w naszej bazie. 7

8 3. Klucz tabeli W ka dej tabeli formu uje si klucz podstawowy, aby zapewni unikalno (niepowtarzalno ) rekordów. Kluczem podstawowym jest wyró niona kolumna (lub kilka kolumn), której warto jednoznacznie identyfikuje dany rekord. Warto klucza zawiera unikaln informacj, która mo e si pojawi dok adnie w jednym rekordzie tabeli. Je li wi c w tabeli umie ciliby my dwóch uczniów o tak samo brzmi cych imionach i nazwiskach, którzy maj tego samego wychowawc, a nawet takie same oceny, to i tak b d oni rozró nialni ze wzgl du na ró ne warto ci pól kluczowych. W relacyjnych bazach danych obok klucza podstawowego mog wyst powa w tabeli klucze obce, jeden b d wi cej: Kolumna jest kluczem obcym danej tabeli, je li nie jest jej kluczem podstawowym, ale jej warto ci s warto ciami klucza podstawowego innej tabeli. Pole Id_ucznia" przechowuje niepowtarzalny numer przyporz dkowany ka demu z uczniów. Nie ma dwóch lub wi cej uczniów, którzy posiadaliby ten sam numer. Analogicznie, ka dy nauczyciel ma swój niepowtarzalny numer. To w a nie dzi ki polom kluczowym mo emy budowa relacje pomi dzy tabelami w relacyjnej bazie danych. Dwie tabele s ze sob w relacji, je li wi je warto ci klucza podstawowego i klucza obcego. 4. Relacje mi dzy tabelami Istot relacyjnych baz danych jest mo liwo jednoczesnego przetwarzania danych znajduj cych si w ró nych tabelach. Aby mo liwe by o czenie danych z ró nych tabel, 8

9 tworzy si mi dzy tabelami powi zania zwane relacjami. Relacje definiuje si za pomoc pola (lub kilku pól), które wyst puje w obu powi zanych ze sob tabelach. W teorii baz danych relacja reprezentuje zwi zki pomi dzy kolumnami tabel. Przy omawianiu typów relacji pomi dzy tabelami w przyk adach wykorzystamy tabele z naszej bazy Szko a". Przyjrzyjmy si polom, jakie wchodz w sk ad tabel bazy. Ka de dwie tabele, mi dzy którymi istnieje relacja, s ze sob jawnie powi zane. Relacje umo liwiaj jednoczesne odczytywanie informacji z wielu ró nych tabel. Dzi ki powi zaniu tabel relacjami mo emy zaprojektowa baz danych, tak aby zminimalizowa ilo nadmiarowych informacji. W modelu relacyjnym wyró niamy trzy podstawowe typy relacji: jeden-do-jednego", jeden-do-wielu", wiele-do-wielu". Z relacj jeden-do-jednego mamy do czynienia, gdy jednemu rekordowi danej tabeli przyporz dkowany zostaje co najwy ej jeden rekord drugiej tabeli. Powi zane informacje mog yby wi c znajdowa si w tej samej tabeli, a ich rozdzielenie jest podyktowane wzgl dami bezpiecze stwa - gdy pewne informacje powinny by chronione i ogólnie niedost pne - lub czytelno ci i przejrzysto ci bazy danych. Informacje o nauczycielach zosta y umieszczone w bazie w dwóch ró nych tabelach, poniewa uwagi dotycz ce poszczególnych nauczycieli, takie jak miejsce zamieszkania, telefon, krótka informacja o osobie czy kod karty wej ciowej, nie powinny by dost pne dla wszystkich, cho by ze wzgl du na obowi zuj c ustaw o ochronie danych osobowych. Przegl daj cy tabel Nauczyciele" otrzymaj podstawowe informacje, takie jak imi, nazwisko, nauczany przedmiot i stopie awansu zawodowego. Do tego ka demu rekordowi 9

10 z tabeli Nauczyciele" przyporz dkowany jest dok adnie jeden rekord w tabeli Uwagi_o_nauczycielach". Informacje o uczniach równie zosta y umieszczone w dwóch tabelach: jedna z nich przechowuje dane osobowe, czyli imi i nazwisko, miejsce zamieszkania, dat i miejsce urodzenia, informacje o pobieranych stypendiach oraz identyfikator wychowawcy, druga za informacje o post pach ucznia w nauce. O relacji jeden-do-wielu mówimy wówczas, gdy jednemu rekordowi pierwszej tabeli mo e by przyporz dkowanych wiele rekordów drugiej tabeli, a ka demu rekordowi drugiej tabeli jest przyporz dkowany co najwy ej jeden rekord pierwszej tabeli. Jest to najcz ciej stosowany typ relacji. W naszym przyk adzie ka demu nauczycielowi mo emy przyporz dkowa wielu uczniów, których jest wychowawc, natomiast ucze ma tylko jednego wychowawc. St d dana unikalna, czyli niepowtarzaj ca si warto pola Id_nauczyciela", mo e w tabeli Nauczyciele" pojawi si tylko w jednym rekordzie, natomiast rekordów o tej warto ci w polu Id_wycho-wawcy" mo e si pojawi (i na pewno si pojawi w naszym przyk adzie) w tabeli Uczniowie_dane" wiele. Zauwa my, e odpowiadaj ce sobie klucze w obu tabelach, które tworz relacj, maj ró ne nazwy. Mo e tak by, poniewa najwa niejsze przy tworzeniu relacji s warto ci pól, a nie ich nazwy: Relacja wiele-do-wielu wyst puje w sytuacji, gdy ka demu rekordowi pierwszej tabeli odpowiada wiele rekordów drugiej tabeli, a ka demu rekordowi drugiej tabeli odpowiada wiele rekordów pierwszej tabeli. Aby przedstawi ten typ relacji pomi dzy dwiema tabelami, nale y u y tabeli cz cej, w której znajduj si klucze podstawowe obu czonych tabel. W przyk adzie przedstawionym na poni szym rysunku: 10

11 kluczem podstawowym tabeli Konsultacje" s wszystkie trzy pola tabeli, z czego dwa z nich to klucze obce, b d ce kluczami podstawowymi tabel Nauczyciele" i Uczniowie_dane". Ustalaj c jako klucz podstawowy dla tabeli Konsultacje" wszystkie trzy pola, za o yli my, e z jednym uczniem nauczyciel przeprowadza w jednym dniu co najwy ej jedn konsultacj, a zatem nie ma mo liwo ci powtarzania si rekordów w tabeli. Gdyby by a taka mo liwo, to nale a oby w tabeli Konsultacje" ustanowi dodatkowe pole, b d ce jej kluczem podstawowym. `Ustanowienie relacji pomi dzy tabelami w bazie. W naszej bazie o nazwie Szko a" utworzyli my 5 tabel i pokazali my na nich sposoby czenia tabel relacjami. Teraz przedstawimy, w jaki sposób utworzy wszystkie potrzebne nam relacje w bazie. Jest to konieczne, aby utworzone nast pnie kwerendy dzia a y poprawnie. Z menu Narz dzia wybieramy opcj Relacje lub w pasku narz dziowym odpowiedni przycisk. Wci ni cie go spowoduje otworzenie si okna, w którym umie cimy tabele wybrane przez nas do powi zania relacjami. Równocze nie zmieni si widok paska narz dziowego. Po umieszczeniu tabel w oknie projektowania relacji przyst pujemy do tworzenia powi za. Aby powi za relacj dwie konkretne tabele, wykonaj kolejno czynno ci: 1. W jednej z tabel zaznacz pole, które b dzie powi zane z polem w drugiej tabeli. 2. Przeci gnij je do odpowiedniego pola w drugiej tabeli, trzymaj c wci ni ty lewy przycisk myszy. 3. W oknie edycji relacji zaznacz opcj Wymuszaj wi zy integralno ci. Dzi ki niej b dziesz móg wybra dodatkowe opcje: Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne oraz Kaskadowo usu rekordy pokrewne. Przy zaznaczonym wi zaniu pojawi si informacja o typie relacji. 4. Je li przewidujesz, e w bazie b d dokonane operacje aktualizacji rekordów, to zaznacz opcj Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Zmiany w rekordach jednej tabeli wywo aj aktualizacj odpowiadaj cych im rekordów w tabelach powi zanych. 11

12 5. Je li chcesz, aby w wyniku operacji usuwania rekordów w jednej z tabel zosta y automatycznie usuni te odpowiadaj ce im rekordy w tabelach powi zanych, to zaznacz opcj Kaskadowo usu rekordy pokrewne. Na rysunku poni ej przedstawiony jest widok wszystkich tabel utworzonych w naszej przyk adowej bazie i po czonych relacjami: Nast pnym etapem projektu bazy jest utworzenie kolejnych jej obiektów. Do podstawowych obiektów bazy, obok tabel, nale kwerendy, formularze i raporty. 12

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych Osoby, składającą się z jednej tabeli o następującej

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

5.1. Praca z aplikacją

5.1. Praca z aplikacją 5.1. Praca z aplikacją 5.1.1. Podstawy baz danych 5.1.1.1. Znajomość pojęcia baza danych. Baza danych pojecie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego tematu czy zagadnienia biznesowego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych informacje podstawowe

Bazy danych informacje podstawowe Bazy danych informacje podstawowe Ten artykuł zawiera krótkie omówienie baz danych czym są, jakie spełniają zadania i do czego służą poszczególne części bazy danych. Użyta terminologia dotyczy baz danych

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy funkcjonalne Kwerendy funkcjonalne Hurtownia owoców Do tej pory zajmowali my si podstawowym rodzajem kwerend - kwerendami wybieraj cymi. Dzi ki nim mo emy wybiera dane, które nas w danym momencie interesuj. Z tabelami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą 1. Rejestracja konta samorejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY Internetowy rozkład jazdy służy do ułatwienia komunikacji między stacjami. Pokazuje jakie pociągi aktualnie kursują między stacjami i gdzie są. Pomaga nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo