ACCESS. 1. Projektowanie bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACCESS. 1. Projektowanie bazy danych"

Transkrypt

1 ACCESS 1. Projektowanie bazy danych Pierwsz czynno ci przy tworzeniu bazy jest jej zaprojektowanie. Najpierw nale y si zastanowi, jakim celom ma ona s u y, jakie informacje b dziemy w niej przechowywa, kto b dzie u ytkownikiem i jaki powinien by zakres uprawnie poszczególnych osób korzystaj cych z bazy. Po uruchomieniu programu Microsoft Access 2003 otwiera si okno, w którym dokonujemy wyboru: czy otworzy ju istniej c baz danych, czy te utworzy now baz (rys. poni ej). Wybierz opcj Pusta baza danych programu Access, gdy nasz przyk adow baz chcemy budowa od pocz tku. Bezpo rednio po wyborze opcji otwieraj cej pust baz danych zostanie wy wietlona pro ba o podanie jej nazwy, a nast pnie pojawi si g ówne okno dialogowe programu. W oknie tym b dziesz dokonywa wyboru, z jakim obiektem bazy aktualnie chcesz pracowa. Podstawowe obiekty sk adaj ce si na baz w MS Access to: tabele, kwerendy, formularze i raporty. W tym oknie mo na równie przegl da wszystkie ju utworzone 1

2 obiekty w bazie. Przy otwarciu nowej bazy danych okno otwiera si z aktywn zak adk Tabele. W zale no ci od wyboru typu obiektu, nad którym chcemy pracowa, automatycznie w cza si odpowiedni pasek narz dzi. 2. Tabele Podstawowymi obiektami bazy danych s tabele przechowuj ce informacje na temat elementów typu: osoby, miejsca, produkty, transakcje itp. Ka da z tabel powinna by po wi cona jednemu tematowi. Wszystkie dane dotycz ce pojedynczego elementu umieszczone s w pojedynczym wierszu, zwanym rekordem tabeli, rzadziej krótk. Dane w tabelach mog ulega zmianie na skutek przetwarzania bazy. Podzia bazy danych na tabele sprawia, e w bazie nie powtarzaj si identyczne informacje. Dopuszczenie mo liwo ci dublowania informacji (tzw. redundancji) prowadzi do marnotrawstwa przestrzeni pami ciowej. Jest jeszcze wa niejszy powód, dla którego unikamy powtarzania informacji: mo liwo powstania b du przy wprowadzaniu danych. Je li jaka informacja jest zapisana w kilku miejscach bazy, to mo e si zdarzy, e operator wpisze j za którym razem b dnie. W takim wypadku nie zawsze wiadomo, która z wersji jest poprawna. Tworzenie tabeli w MS Access. Ka da baza danych musi zawiera co najmniej jedn tabel. W naszej przyk adowej bazie zamierzamy utworzy pi tabel. W pierwszych dwóch umie cimy informacje o uczniach, w dwóch kolejnych o nauczycielach, w ostatniej znajd si zapisy o konsultacjach przeprowadzanych przez nauczycieli Przyk ad Utworzymy tabel Uczniowie_dane", w której umie cimy imi, nazwisko, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia oraz kwoty pobieranych przez niego stypendiów, a tak e informacj, kto jest jego wychowawc

3 Aby utworzy w MS Access now tabel, w cz ci g ównego okna bazy danych Obiekty nale y wybra zak adk Tabele, a nast pnie jedn z trzech opcji, jak na rysunku poni ej: Je li chcesz zaprojektowa now tabel i samodzielnie okre li nazwy i typy pól wraz z ich w a ciwo ciami, wybierz opcj : Utwórz tabel w widoku projektu. Pami taj, e projektuj c tabel, musisz uwzgl dni kilka zasad. Oto najwa niejsze z nich: kolumny w tabeli s nazywane atrybutami tabeli (czasem polami) i maj, w ramach danej tabeli, jednoznaczne nazwy, przy czym liczba kolumn w tabeli nie mo e ulega zmianie; wszystkie warto ci w kolumnie musz by tego samego typu prostego (np. tekst, liczba); porz dek kolumn w tabeli nie ma wp ywu na sposób dzia ania bazy; kolejno wierszy mo e si zmienia, na przyk ad w wyniku sortowania, a ich liczba mo e ulega zmianie, na przyk ad w wyniku dzia ania kwerend. W widoku projektu tabeli wpisujemy w pierwszej kolumnie nazwy pól. Powinny one by odpowiednie do wielko ci, które b d opisywa y. Przyj te jest nazywanie pól ci gami znaków bez spacji. W naszej tabeli zdefiniowali my pola jak na rysunku poni ej: W drugiej kolumnie okre lamy typy pól. Je li umie cimy kursor w którym z pól kolumny Typ danych, to w prawym rogu pojawi si strza ka. Po jej naci ni ciu rozwinie si lista z wypisanymi podstawowymi typami pól. Po wyborze którego z nich mo emy dodatkowo 3

4 ustali w a ciwo ci pola w dolnej cz ci widoku projektu tabeli. Trzecia kolumna o nazwie Opis s u y do umieszczania komentarzy dotycz cych tworzonych pól. Kolumny Nazwa pola i Typ pola musimy wype ni obowi zkowo, Opis wype niamy opcjonalnie. Opis pola jest informacj przeznaczon wy cznie dla u ytkownika bazy i nie ma wp ywu na sposób dzia ania bazy. Spe nia podobn rol co komentarze w kodach programów pisanych w j zykach programowania. Do najcz ciej stosowanych typów danych przechowywanych w tabelach nale : Tekst - ci g znaków o maksymalnej d ugo ci 255 znaków; w polu tego typu przechowujemy krótkie informacje, na przyk ad imi, nazwisko, miejsce urodzenia, nazw. Mo emy w takim polu umieszcza równie kombinacje liter i liczb (na przyk ad adres) pod warunkiem, e nie b dziemy wykonywa na liczbach umieszczonych w tym polu adnych operacji arytmetycznych. Nota - ci g znaków do d ugo ci oko o ; pola tego typu przechowuj d u sze informacje tekstowe, na przyk ad uwagi o przebiegu sta u pracownika, skrót tre ci filmu w bazie p yt DVD. Data/godzina - w polach tego typu przechowujemy informacj o dacie lub (i) godzinie, zgodnie z formatem ustalonym we w a ciwo ciach pola. Liczba - w tych polach przechowujemy liczby. Najcz ciej wybierane formaty liczby to: - bajt - jest to liczba ca kowita zajmuj ca jeden bajt (czyli osiem bitów), st d najmniejsz zapisan liczb w tym formacie jest zero (zapis na jednym bajcie ), a najwi ksz 255 (zapis na jednym bajcie , czyli ; warto sumy wynosi 255); - liczba ca kowita - jest to liczba ca kowita zapisana na dwóch bajtach, pierwszy bit w zapisie oznacza znak liczby, kolejnych 15 bitów przeznaczonych jest na zapis modu u liczby; w wyniku analogicznych przelicze, jak w przypadku formatu bajt, uzyskujemy informacj, e liczby te mieszcz si w przedziale od do ; - liczba ca kowita d uga - jest to liczba ca kowita zapisana na czterech bajtach, st d jej warto mie ci si w przedziale od do ; - pojedyncza precyzja - jest to liczba rzeczywista zapisana na czterech bajtach, w której wyró niamy cz ca kowit i cz u amkow ; - podwójna precyzja - jest to liczba rzeczywista zapisana na o miu bajtach, w której wyró niamy cz ca kowit i cz u amkow. 4

5 Ze wzgl du na tak du rozpi to przyjmowanych warto ci i zajmowanego miejsca w pami ci powinni my w sposób przemy lany ustali w asno ci typu dla definiowanego pola liczbowego: Walutowy - warto ci tego typu s podawane w ustalonej walucie. Autonumerowanie - typ danych najcz ciej wykorzystywany w polach b d cych kluczami tabeli (klucz tabeli jest bardzo wa nym poj ciem w relacyjnych bazach danych; omówimy je, gdy przejdziemy do tematu relacji pomi dzy tabelami); warto tego pola automatycznie si zwi ksza w kolejnych wprowadzanych do tabeli rekordach. Autonumerowanie rozpoczyna si od warto ci 1. Tak/Nie - typ logiczny, przyjmuj cy dwie warto ci: TAK lub NIE. Obiekt OLE - typ stosowany do przechowywania obiektów takich jak dokumenty Microsoft Word, Excel czy rysunki typu.bmp. W polu, oprócz warto ci typów podstawowych, mo e wyst pi jeszcze warto NULL. Warto ta oznacza brak danych - miejsce puste (nie myli np. ze spacj lub z zerem, bo to s zwyk e warto ci). W tabeli Uczniowie_dane" imi i nazwisko ucznia s ci gami znaków, czyli danymi typu tekstowego, pozosta e pola zawieraj liczby. Dla ka dego z pól mo emy okre li w a ciwo ci pola. Podstawowe w a ciwo ci ustalane dla pól to: Rozmiar pola - okre la maksymaln mo liw do wprowadzenia liczb znaków. Ma znaczenie przede wszystkim ze wzgl du na optymalizacj obj to ci bazy danych, poniewa alokowana jest tylko taka ilo pami ci (przypomnijmy, e alokacja oznacza rezerwacj miejsca w pami ci), jaka ma szans by wykorzystana. Przyk adowo: rozmiar pola typu tekstowego: Imi _ucznia" ustalili my na 20 znaków, gdy w j zyku polskim imiona z o one z wi kszej liczby znaków nale do rzadko ci. Maska wprowadzania - okre la wzorzec dla wprowadzanych danych (np. format daty, numeru telefonu). Mo na j ustali dla pól typu tekst lub data/godzina. Ustalenie maski wprowadzania u atwia wpisywanie i formatowanie danych oraz pozwala unikn b dów w wypadku wprowadzania danych typu: numer telefonu, numer PESEL, numer konta, kod pocztowy. Mo esz skorzysta z gotowej maski dost pnej w MS Access: 5

6 lub ustali mask wed ug w asnych potrzeb. Przyjrzyj si przyk adowym u yciom maski wprowadzania: (0-00) maska dla numeru telefonu. Cyfra 0 oznacza, e w tym miejscu cyfra jest wymagana. Przy zastosowaniu tej maski mo emy wprowadzi przyk adowy numer (0-12) maska dla numerów telefonów bez podania numeru kierunkowego. Numery mog by sze cio- lub siedmiocyfrowe. Cyfra 9 umieszczona w masce oznacza, e w tym miejscu mo e, ale nie musi si pojawi cyfra. St d zarówno numer , jak i numer s zgodne ze zdefiniowan mask. LL maska dla numeru rejestracyjnego. Litera L oznacza, e w tym miejscu musi si pojawi litera. Zgodny z mask numer to na przyk ad KR Warto domy lna - warto wpisywana automatycznie przy wype nianiu nowych rekordów tabeli. Regu a poprawno ci - wyra enie, które ogranicza wprowadzane warto ci (np. ocena ucznia nie mo e mie warto ci wi kszej ni 6 ani mniejszej ni 1). Komunikat o b dzie - ustalony tekst pojawiaj cy si przy próbie wprowadzenia warto ci niezgodnej z okre lon regu poprawno ci: Dzi ki zastosowaniu tej opcji unikniemy wielu b dów, które mog yby si pojawi w bazie w wyniku pomy kowego wprowadzenia danych. 6

7 Wymagane - okre la, czy wype nienie pola jest wymagane (je li tak, to w puste pola automatycznie wstawiana jest warto NULL). Dzi ki ustawieniu w a ciwo ci pola Wymagane na Tak unikniemy niebezpiecze stwa zapisania niepe nych (bezwarto ciowych) danych. I tak, w tabeli Uczniowie_dane" na pewno wymagane b d pola opisuj ce imi i nazwisko ucznia, natomiast nie b dzie wymagane wype nienie pól dotycz cych stypendium (poniewa nie wszyscy uczniowie pobieraj stypendium). Zerowa d ugo dozwolona - w a ciwo pola typu tekst, dopuszcza lub odrzuca mo liwo wyst pienia ci gu znaków o zerowej d ugo ci. Indeksowanie - znacznie przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie danych, ale spowalnia aktualizacj bazy. Jest stosowane przy bardzo du ych bazach, dopiero wówczas zauwa alny jest efekt przyspieszenia pracy bazy. Projektuj c tabel, w ka dej chwili mo emy prze czy si na jej widok w arkuszu danych, gdzie mo emy rozpocz wype nianie warto ciami poszczególnych pól. Zauwa, e od momentu rozpocz cia pracy z tabel zmieni si pasek narz dziowy. Teraz za pomoc lewego skrajnego przycisku na pasku lub znajduj cej si obok rozwijanej listy mo esz zmieni widok projektu tabeli na widok arkusza danych, i na odwrót: Do tabeli wprowadzili my dane uczniów zgodnie z ustalonymi wcze niej typami pól: W projekcie tabeli z pierwszego przyk adu pojawi y si dwa pola, o których jeszcze nic nie napisali my: Id_ucznia" oraz Id_wychowawcy". Dodatkowo przy polu Id_ucznia" po lewej stronie narysowany jest kluczyk. Wyja nijmy wi c, czego te pola dotycz i jak pe ni rol w naszej bazie. 7

8 3. Klucz tabeli W ka dej tabeli formu uje si klucz podstawowy, aby zapewni unikalno (niepowtarzalno ) rekordów. Kluczem podstawowym jest wyró niona kolumna (lub kilka kolumn), której warto jednoznacznie identyfikuje dany rekord. Warto klucza zawiera unikaln informacj, która mo e si pojawi dok adnie w jednym rekordzie tabeli. Je li wi c w tabeli umie ciliby my dwóch uczniów o tak samo brzmi cych imionach i nazwiskach, którzy maj tego samego wychowawc, a nawet takie same oceny, to i tak b d oni rozró nialni ze wzgl du na ró ne warto ci pól kluczowych. W relacyjnych bazach danych obok klucza podstawowego mog wyst powa w tabeli klucze obce, jeden b d wi cej: Kolumna jest kluczem obcym danej tabeli, je li nie jest jej kluczem podstawowym, ale jej warto ci s warto ciami klucza podstawowego innej tabeli. Pole Id_ucznia" przechowuje niepowtarzalny numer przyporz dkowany ka demu z uczniów. Nie ma dwóch lub wi cej uczniów, którzy posiadaliby ten sam numer. Analogicznie, ka dy nauczyciel ma swój niepowtarzalny numer. To w a nie dzi ki polom kluczowym mo emy budowa relacje pomi dzy tabelami w relacyjnej bazie danych. Dwie tabele s ze sob w relacji, je li wi je warto ci klucza podstawowego i klucza obcego. 4. Relacje mi dzy tabelami Istot relacyjnych baz danych jest mo liwo jednoczesnego przetwarzania danych znajduj cych si w ró nych tabelach. Aby mo liwe by o czenie danych z ró nych tabel, 8

9 tworzy si mi dzy tabelami powi zania zwane relacjami. Relacje definiuje si za pomoc pola (lub kilku pól), które wyst puje w obu powi zanych ze sob tabelach. W teorii baz danych relacja reprezentuje zwi zki pomi dzy kolumnami tabel. Przy omawianiu typów relacji pomi dzy tabelami w przyk adach wykorzystamy tabele z naszej bazy Szko a". Przyjrzyjmy si polom, jakie wchodz w sk ad tabel bazy. Ka de dwie tabele, mi dzy którymi istnieje relacja, s ze sob jawnie powi zane. Relacje umo liwiaj jednoczesne odczytywanie informacji z wielu ró nych tabel. Dzi ki powi zaniu tabel relacjami mo emy zaprojektowa baz danych, tak aby zminimalizowa ilo nadmiarowych informacji. W modelu relacyjnym wyró niamy trzy podstawowe typy relacji: jeden-do-jednego", jeden-do-wielu", wiele-do-wielu". Z relacj jeden-do-jednego mamy do czynienia, gdy jednemu rekordowi danej tabeli przyporz dkowany zostaje co najwy ej jeden rekord drugiej tabeli. Powi zane informacje mog yby wi c znajdowa si w tej samej tabeli, a ich rozdzielenie jest podyktowane wzgl dami bezpiecze stwa - gdy pewne informacje powinny by chronione i ogólnie niedost pne - lub czytelno ci i przejrzysto ci bazy danych. Informacje o nauczycielach zosta y umieszczone w bazie w dwóch ró nych tabelach, poniewa uwagi dotycz ce poszczególnych nauczycieli, takie jak miejsce zamieszkania, telefon, krótka informacja o osobie czy kod karty wej ciowej, nie powinny by dost pne dla wszystkich, cho by ze wzgl du na obowi zuj c ustaw o ochronie danych osobowych. Przegl daj cy tabel Nauczyciele" otrzymaj podstawowe informacje, takie jak imi, nazwisko, nauczany przedmiot i stopie awansu zawodowego. Do tego ka demu rekordowi 9

10 z tabeli Nauczyciele" przyporz dkowany jest dok adnie jeden rekord w tabeli Uwagi_o_nauczycielach". Informacje o uczniach równie zosta y umieszczone w dwóch tabelach: jedna z nich przechowuje dane osobowe, czyli imi i nazwisko, miejsce zamieszkania, dat i miejsce urodzenia, informacje o pobieranych stypendiach oraz identyfikator wychowawcy, druga za informacje o post pach ucznia w nauce. O relacji jeden-do-wielu mówimy wówczas, gdy jednemu rekordowi pierwszej tabeli mo e by przyporz dkowanych wiele rekordów drugiej tabeli, a ka demu rekordowi drugiej tabeli jest przyporz dkowany co najwy ej jeden rekord pierwszej tabeli. Jest to najcz ciej stosowany typ relacji. W naszym przyk adzie ka demu nauczycielowi mo emy przyporz dkowa wielu uczniów, których jest wychowawc, natomiast ucze ma tylko jednego wychowawc. St d dana unikalna, czyli niepowtarzaj ca si warto pola Id_nauczyciela", mo e w tabeli Nauczyciele" pojawi si tylko w jednym rekordzie, natomiast rekordów o tej warto ci w polu Id_wycho-wawcy" mo e si pojawi (i na pewno si pojawi w naszym przyk adzie) w tabeli Uczniowie_dane" wiele. Zauwa my, e odpowiadaj ce sobie klucze w obu tabelach, które tworz relacj, maj ró ne nazwy. Mo e tak by, poniewa najwa niejsze przy tworzeniu relacji s warto ci pól, a nie ich nazwy: Relacja wiele-do-wielu wyst puje w sytuacji, gdy ka demu rekordowi pierwszej tabeli odpowiada wiele rekordów drugiej tabeli, a ka demu rekordowi drugiej tabeli odpowiada wiele rekordów pierwszej tabeli. Aby przedstawi ten typ relacji pomi dzy dwiema tabelami, nale y u y tabeli cz cej, w której znajduj si klucze podstawowe obu czonych tabel. W przyk adzie przedstawionym na poni szym rysunku: 10

11 kluczem podstawowym tabeli Konsultacje" s wszystkie trzy pola tabeli, z czego dwa z nich to klucze obce, b d ce kluczami podstawowymi tabel Nauczyciele" i Uczniowie_dane". Ustalaj c jako klucz podstawowy dla tabeli Konsultacje" wszystkie trzy pola, za o yli my, e z jednym uczniem nauczyciel przeprowadza w jednym dniu co najwy ej jedn konsultacj, a zatem nie ma mo liwo ci powtarzania si rekordów w tabeli. Gdyby by a taka mo liwo, to nale a oby w tabeli Konsultacje" ustanowi dodatkowe pole, b d ce jej kluczem podstawowym. `Ustanowienie relacji pomi dzy tabelami w bazie. W naszej bazie o nazwie Szko a" utworzyli my 5 tabel i pokazali my na nich sposoby czenia tabel relacjami. Teraz przedstawimy, w jaki sposób utworzy wszystkie potrzebne nam relacje w bazie. Jest to konieczne, aby utworzone nast pnie kwerendy dzia a y poprawnie. Z menu Narz dzia wybieramy opcj Relacje lub w pasku narz dziowym odpowiedni przycisk. Wci ni cie go spowoduje otworzenie si okna, w którym umie cimy tabele wybrane przez nas do powi zania relacjami. Równocze nie zmieni si widok paska narz dziowego. Po umieszczeniu tabel w oknie projektowania relacji przyst pujemy do tworzenia powi za. Aby powi za relacj dwie konkretne tabele, wykonaj kolejno czynno ci: 1. W jednej z tabel zaznacz pole, które b dzie powi zane z polem w drugiej tabeli. 2. Przeci gnij je do odpowiedniego pola w drugiej tabeli, trzymaj c wci ni ty lewy przycisk myszy. 3. W oknie edycji relacji zaznacz opcj Wymuszaj wi zy integralno ci. Dzi ki niej b dziesz móg wybra dodatkowe opcje: Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne oraz Kaskadowo usu rekordy pokrewne. Przy zaznaczonym wi zaniu pojawi si informacja o typie relacji. 4. Je li przewidujesz, e w bazie b d dokonane operacje aktualizacji rekordów, to zaznacz opcj Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Zmiany w rekordach jednej tabeli wywo aj aktualizacj odpowiadaj cych im rekordów w tabelach powi zanych. 11

12 5. Je li chcesz, aby w wyniku operacji usuwania rekordów w jednej z tabel zosta y automatycznie usuni te odpowiadaj ce im rekordy w tabelach powi zanych, to zaznacz opcj Kaskadowo usu rekordy pokrewne. Na rysunku poni ej przedstawiony jest widok wszystkich tabel utworzonych w naszej przyk adowej bazie i po czonych relacjami: Nast pnym etapem projektu bazy jest utworzenie kolejnych jej obiektów. Do podstawowych obiektów bazy, obok tabel, nale kwerendy, formularze i raporty. 12

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49 Spis tre ci Wst p... 11 Omówienia rozdzia ów... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami... 16 Materia y dodatkowe do ksi ki... 16 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Strona logowania zawiera równie szereg dodatkowych opcji, które nie wymagaj logowanie aby z nich skorzysta.

Strona logowania zawiera równie szereg dodatkowych opcji, które nie wymagaj logowanie aby z nich skorzysta. Logowanie Przed rozpocz ciem korzystania z aplikacji, u ytkownik musi potwierdzi swoj to samo przez wpisanie zarejestrowanego adresu e-mail oraz has a. Proces ten nazywane jest logowaniem i musi zosta

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Podstawy pow oki bash

Podstawy pow oki bash ROZDZIA 1. Podstawy pow oki bash Popularno systemu Unix stale wzrasta od chwili jego powstania, to jest od wczesnych lat 70. W tym czasie powsta o wiele ró nych wersji systemu, nosz cych takie nazwy jak

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci 36 Tworzenie w asnej wtyczki 37 Rozszerzanie klas wbudowanych 38 Rozszerzenia uniwersalne 40 Wdra anie 45 svn:externals 45

Korzy ci 36 Tworzenie w asnej wtyczki 37 Rozszerzanie klas wbudowanych 38 Rozszerzenia uniwersalne 40 Wdra anie 45 svn:externals 45 Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise Autor: Dan Chak T³umaczenie: Andrzej Gra yñski ISBN: 978-83-246-2198-9 Tytu³ orygina³u: Enterprise Rails Format: 168 237, stron: 328 Poznaj najbardziej zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.)

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Wydane przez Ko ciół Jezusa Chrystusa wi tych w Dniach Ostatnich Salt Lake City, Utah 2009, 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zdob¹dŸ niezbêdne

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g. Kompendium administratora

Oracle Database 11g. Kompendium administratora Oracle Database 11g. Kompendium administratora Autor: Kevin Loney T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 978-83-246-2549-9 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g The Complete Reference Format: 168 237, stron: 1504

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo