Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla."

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Kierunek Inżynieria Środowiska mgr inż. Marta Mazur Nr indeksu Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla. Referat pracy magisterskiej Opiekun pracy dr inż. Paweł Licznar Wrocław, październik 2009

2 Podstawowym celem pracy jest podjęcie próby wykorzystania modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej dla wybranego osiedla. Model hydrodynamiczny miał być w założeniu przygotowany, jako narzędzie wspomagające eksploatację sieci i miał służyć weryfikacji jej funkcjonowania, lokalizacji kanałów przeciążanych hydraulicznie oraz studni, w których dochodzi do nadpiętrzania ścieków. Dodatkowym celem pracy była weryfikacja przydatności dla modelowania hydrodynamicznego dużej sieci kanalizacji ogólnospławnej pakietu oprogramowania SewerPac niemieckiej firmy Rehm Software GmbH. W zakres pracy wchodziły następujące zadania: 1) Analiza dostępnych danych archiwalnych o sieci (wykorzystanie zasobów udostępnionej dokumentacji: papierowej oraz bazy danych GIS o sieci kanalizacyjnej), 2) Budowa od podstaw modelu komputerowego sieci kanalizacji ogólnospławnej wybranego osiedla w programie GraPS pakietu SewerPac (trasowanie układu sieci i kontrola przebiegu wysokościowego sieci), 3) Oszacowanie obciążenia sieci przez dopływy ścieków: sanitarno-bytowych oraz wód deszczowych, 4) Prowadzenie obserwacji deszczy nawalnych na obszarze modelowanej zlewni w celu ustalenia dopływu wód opadowych, 5) Sporządzenie dodatkowych sztucznych scenariuszy opadowych według opadu modelowego Eulera typ II, 6) Wizja terenowa dla ustalenia lokalnych warunków spływu wód opadowych, zasięgów poszczególnych zlewni spływu powierzchniowego oraz ich stopnia uszczelnienia, 7) Obliczenia hydrodynamiczne sieci dla zarejestrowanych opadów deszczy nawalnych i opadów modelowych w programie Hykas w pakiecie SewerPac. 8) Analiza otrzymanych wyników i ich podsumowanie. 2

3 W pracy autorka scharakteryzowała pakiet programów dla modelowania hydrodynamicznego SewerPac, który został wykorzystany w badaniach własnych. Licencja edukacyjna oprogramowania została zakupiona przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu. Ponadto ważną cechą, która zdecydowała o użyciu pakietu SewerPac w badaniach była jego dostępność w polskiej wersji językowej. Pakiet programów SewerPac to profesjonalne narzędzie, pozwalające inżynierowi zbudować model hydrodynamiczny sieci kanalizacji: ogólnospławnej, deszczowej lub sanitarnej. W skład pakietu SewerPac firmy Rehm wchodzą ściśle współpracujące ze sobą programy: Hykas, Graps, Kanalplot oraz program Cadex. Programy te działają w środowisku AutoCADa (musi to być jednak pełna wersja 3-wymiarowa środowiska CAD). Obliczenia sieci kanalizacyjnej sporządzone przez, wchodzący w skład pakietu SewerPac, program Hykas są zgodne z wytyczną ATV-A118 oraz PN-EN 752. W pakiecie SewerPac informacje dotyczące projektowanego układu są przechowywane w formacie bazy danych Access, dzięki czemu można łatwo zmieniać lub aktualizować dane o sieci. Programy pakietu SewerPac dają możliwość prowadzenia obliczeń za pomocą metod stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Metoda niestacjonarna uwzględnia hydrodynamiczny model przepływu, natomiast stacjonarna metoda opiera się na metodzie współczynnika opóźnienia i krzywej sumowej odpływu. W trakcie realizacji pracy z grona programów pakietu SewerPac korzystano przede wszystkim z dwóch aplikacji: GraPS oraz Hykas. Obiektem badań, dla którego przygotowano model hydrodynamiczny jest istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Murcki w Katowicach. Budowa bazy danych dla potrzeb modelowania była procesem złożonym. Informacje zostały pozyskane z dokumentacji technicznej, a pełna budowa i kalibracja modelu sieci wymagała wielu kategorii informacji. Dane wejściowe do obliczeń zostały pozyskane z map analogowych, elektronicznej bazy danych GIS a także dokumentacji udostępnionej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Katowicach oraz Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (KWIK). Pozyskanie i przetworzenie danych na potrzeby modelowania było długotrwałe i pracochłonne. Wysoki nakład pracy polegał na ręcznym przenoszeniu informacji z tradycyjnej dokumentacji do programu GraPS. W celu budowy modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej wykorzystano dane przestrzenne lokalizacji obiektów sieci ogólnospławnej, ze szczególnym uwzględnianiem informacji wysokościowych, które wprowadzono do bazy danych programu GraPS na podstawie cyfrowych i analogowych map oraz dokumentacji uzyskanych z RPWiK. 3

4 Wykorzystując przeglądarkę ArcReader wchodzącą w skład oprogramowania ArcGis firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute) odczytano parametry techniczne obiektów sieciowych takie jak: średnice, przekroje, materiał, z którego wykonane są przewody oraz informacje wysokościowe: rzędne terenu, rzędne pokrywy oraz dna studzienek. Niestety nie istniała możliwość przejęcia automatycznego tych parametrów sieci z udostępnionej bazy GIS do programu GraPS. Poza tym przy odczytywaniu danych wykryto wiele błędów w bazie GIS, które korygowano z użyciem dokumentacji papierowej oraz na drodze konsultacji z eksploatatorami sieci. Informacje o rodzaju zabudowy i stopniu uszczelnienia zlewni uzyskano z wizji terenowej przeprowadzonej w dniu roku. Dodatkowo informacje dotyczące zlewni cząstkowych przypisanych do poszczególnych odcinków sieci zostały uzupełnione przy wykorzystaniu satelitarnych map umieszczonych na portalu Mapy PKT.PL. Budowa szkieletu sieci kanalizacji ogólnospławnej była najbardziej pracochłonnym elementem pracy, z uwagi na rozległy obszar badanej zlewni. Pierwszym etapem całej sekwencji działań w tym zakresie budowy modelu hydrodynamicznego było zaimportowanie cyfrowej mapy miasta Katowic do programu AutoCAD (była to kolekcja map rastrowych). Następnie stworzono szkielet sieci kanalizacji za pomocą narzędzi programu GrapPS uruchomionego w środowisku graficznym AutoCAD. Zaczęto od wprowadzenia rzędnych studni znajdujących się na obszarze dzielnicy Murcki. Informacje te wprowadzane z poziomu aplikacji GraPS były automatycznie zapisywane w bazie danych programu Access. Baza danych o studniach pozwoliła na odtworzenie położenia poszczególnych odcinków sieci. Spadki na odcinkach zostały skorygowane z danymi zawartymi w bazie GIS. Stworzony ostatecznie komputerowy model sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki składał się z 945 odcinków przelotowych, 956 studzienek, 2 pompowni oraz 1 przelewu burzowego (zamodelowanego, jako wolny wylot), znajdującego się przy pompowni na ulicy Tartacznej. Po zakończeniu budowy szkieletu sieci i po weryfikacji jej topologii przystąpiono do wydzielenia zlewni cząstkowych spływów powierzchniowych. Wszystkie wydzielone zlewnie zostały przypisane do odpowiednich kanałów, do których ciąży spływ powierzchniowy z tych zlewni. Wydzielenia zlewni dokonano na podstawie planu sytuacyjnowysokościowego dzielnicy oraz obserwacji zgromadzonych w czasie wizji terenowej. Łącznie wydzielono 748 zlewni cząstkowych. Każda ze zlewni była przyporządkowana do konkretnej strefy zabudowy. Decydował o tym spadek zlewni (kategoria spadku) oraz zabudowa zlewni (procent zlewni zajętej przez powierzchnię dachów, dróg i innych terenów uszczelnionych). Łącznie wydzielono 18 typów zlewni. Ten trudny i żmudny proces 4

5 charakteryzacji poszczególnych zlewni spływu powierzchniowego pozwolił na zastosowanie w obliczeniach modelu spływu powierzchniowego Keser a. Przystępując do obliczeń hydrodynamicznych sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki konicznym było ustalenie obciążenia opadami modelowanego systemu. Na podstawie Komentarza do wytycznej ATV118 uznano, że obliczenia hydrodynamiczne sieci należy przeprowadzić zarówno dla zmierzonej serii opadów intensywnych jak również dla opadów modelowych według modelu Eulera typ II. Uznano to za koniczne z uwagi na dysponowanie zapisami rzeczywistych deszczy jedynie z 1 roku własnych pomiarów. Generalnie przy modelowaniu dostęp do tego typu danych jest bardzo trudny i nie jest praktycznie możliwe spełnienie wymogów wytycznych aby dla modelowania dysponować ciągami opadowymi o długości co najmniej 30 lat. Serię opadów nawalnych dla modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki wyselekcjonowano z okresu własnych obserwacji od do roku. Pomiary deszczy prowadzono w sposób ciągły deszczomierzem wagowym umieszczonym na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie. W badaniach wykorzystano prototypowy deszczomierz skonstruowany w Zakładzie Techniki Sanitarnej Wsi (ówczesnego Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu AR Wrocław) Modułem rejestracji opadów z deszczomierza był komputer PC zainstalowany w budynku administracyjnym oczyszczalni z programem, działającym w systemie DOS. Pomiary przyrostów warstwy opadów były określane na bieżąco w sposób pośredni na podstawie stałego pomiaru przyrostu masy wody gromadzącej się w zbiorniku wewnętrznym przyrządu. Odczyty wagi wody gromadzącej się w deszczomierzu były prowadzone w sposób cykliczny co 1 minutę, co odpowiadało późniejszym wymogom obliczeń w programie Hykas. Istotną zaletą pomiarów prowadzonych elektronicznym deszczomierzem wagowym był cyfrowy format ich wyników, tak więc zapisy mogły być łatwo wczytywane do programu obliczeniowego. Ważnym zadaniem przed obliczeniami było wydzielenie w ciągłych obserwacjach, konkretnych deszczy spełniających wymogi kryterium deszczy istotnych dla modelowania kanalizacji. Postępowano przy tym według kryteriów wytycznej ATV 118: - deszcz musiał się charakteryzować warstwą co najmniej 10 mm, - minimalny odstęp czasowy między deszczami musiał wynosić przynajmniej 4 godziny, - minimalna intensywność opadów musiała przekraczać wartość h N,min= 0,1 mm w ciągu 5 minut, względnie 0,5 mm w ciągu 1 godziny. 5

6 Na podstawie powyższego kryterium wydzielono z zarejestrowanego szeregu opadowego na oczyszczalni Podlesie 13 deszczy nawalnych. Posiadane zapisy wszystkich tych deszczy wczytano do programu obliczeniowego Hykas. Obliczenia przeprowadzono osobno dla każdego z wydzielonych deszczy. Po każdorazowym przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych obserwowano zmiany poziomu zwierciadła ścieków w studzienkach i natężenia przepływu w kanałach sieci. Zaobserwowano, że każdy z opadów nawalnych zasymulowanych w programie Hykas powodował wylania o różnej skali. Obserwacja ta była zgodna ze zgłaszanymi do eksploatatorów sieci uwagami ze strony mieszkańców osiedla Murcki. Po przejściu serii opadów nawalnych zaobserwowano 192 wylania, które nastąpiły przede wszystkim po intensywnych opadach, dając sumarycznie wylania o łącznej objętości 5425,91 m 3. Na podstawie przeprowadzonych na tym etapie badań stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej częstości nadpiętrzania sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z wytycznymi Komentarza do ATV-A 118 sieć ogólnospławna osiedla Murcki nie powinna być nadpiętrzana, częściej niż 1 raz na 3 lata (wymogi jak dla terenów mieszkaniowych). Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację miejsc szczególnie newralgicznych, w których nadpiętrzenia występują najczęściej i są największe. W załączniku do pracy znajduje się specjalna mapa z zaznaczonymi tymi miejscami. W drugiej serii obliczeń hydrodynamicznych postanowiono skorzystać z opadów modelowych. Opady modelowe są całkowicie sztucznymi hietogramami deszczy, opracowanymi na podstawie natężeń deszczy miarodajnych. Są one łatwe do opracowania, jednak ich stosowanie nasuwa wiele zastrzeżeń. W pracy zgodnie z wytyczną ATV 118 zastosowano deszcze modelowe Eulera (typ II). Konstrukcja opadu modelowego Eulera typ II, bazuje na odpowiednim rozmieszczeniu pojedynczych przedziałów wysokości deszczu dla odwzorowania pewnych typowych przebiegów deszczy burzowych. Cechą charakterystyczną modelu Eulera (typ II) jest położenie przedziału z maksymalną intensywnością deszczu przyjmowane po upływie 0,3 całkowitego czasu trwania opadu. Dla potrzeb symulacji, biorąc pod uwagę typ zabudowy osiedla Murcki i skalę wielkości jego sieci kanalizacyjnej, skonstruowano 6 deszczy modelowych o prawdopodobieństwie 20% i 50% i czasach trwania: 30, 45 i 60 minut. Konstrukcję przeprowadzono według wytycznej ATV 118 na podstawie zestawienia natężeń deszczy miarodajnych. Obliczenia przeprowadzone dla opadów modelowych wykazały wstępowanie wylań kanalizacji na większości obszaru dzielnicy. Jak już wcześniej wspomniano deszcze modelowe to opady oparte na przepływach miarodajnych. Są to nierzeczywiste scenariusze opadów, które nie muszą wstępować w rzeczywistości na 6

7 badanym obszarze. Tłumaczy to nagminne wylewanie sieci w ich przypadku. Wydaje się, że są one zbyt gwałtowne w porównaniu z opadami rzeczywistymi. W Polsce nie przeprowadzono jak dotąd badań dotyczących modeli matematycznych służących do tworzenia hietogramów wzorcowych. Także Schmitt w Komentarzu do ATV 118 wskazuje na problemy związane z użyciem opadów modelowych, które wynikają z braku bezpośredniej znajomości częstotliwości ich występowania. Dlatego znacznie bardziej uzasadnione staje się wykorzystywanie serii zmierzonych opadów nawalnych w symulacji sieci kanalizacyjnych, jak było uczynione w pierwszej serii symulacji hydrodynamicznych. Wyniki symulacji z sztucznych życiem opadów modelowych należy traktować zatem jako bardzo przybliżone, niemniej pozwalają one na identyfikację szczególnie zagrożonych obszarów zlewni i kanałów o zbyt małej przepustowości. W nawiązaniu do powyższych uwag, stwierdzono, że funkcjonowanie sieci pod obciążeniem deszczy rzeczywistych kształtuje się znacznie lepiej niż wtedy, gdy sieć była obciążona opadami deszczy modelowych. Przede wszystkim nie wystąpiło aż tak wiele wylań jak w przypadku symulacji deszczy modelowych. Po przeprowadzeniu obliczeń i obserwacji zmian dynamicznych zwierciadła ścieków w przewodach zauważono, że po zasymulowaniu przejścia serii opadów nawalnych wylania, nastąpiły przede wszystkim w miejscach gdzie następuje połączenie rurociągów, które odprowadzają ścieki z dużych i bardzo mocno uszczelnionych obszarów zlewni. Wykresy napełnienia i odpływu w tych miejscach wskazują na to, że przy wylaniach pojawia się charakterystyczna niestabilność numeryczna symulacji widoczna jako skokowe zmiany wykresów napełnień i przepływów. Przeprowadzone symulacje pozwoliły zweryfikować rozwiązania projektowe sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki. Liczba nadpiętrzeń sieci jest bardzo duża i zdecydowanie przekracza dopuszczalną ilość zalecaną przez wytyczną. Nie dziwi to jednak w przypadku sieci ogólnospławnej na badanej dzielnicy, która pierwotnie nie była zaprojektowana na mniejszy strumień ścieków, a wraz z rozbudową dzielnicy została zbyt mocno dociążona przez spływy wód opadowych. Przeprowadzone w pracy symulacje numeryczne przekonują o potrzebie modernizacji sieci i jej rozbudowy. Opracowany model hydrodynamiczny może być także użyty dla testowania proponowanych wariantów zaradczych, poprawiających zdolności tranzytowe sieci. 7

8 Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków końcowych: 1) Model hydrodynamiczny jest cennym narzędziem mogącym wspomagać eksploatację rozbudowanych sieci kanalizacyjnych. Opracowany model hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki zapewniał możliwość wykrycia najsłabszych miejsc sieci, narażonych w sposób szczególny na przeciążenia w trakcie opadów deszczy o dużych intensywnościach. 2) Pakiet SewerPac jest wygodnym narzędziem dla tworzenia modeli hydrodynamicznych, przeprowadzania obliczeń oraz edycji ich wyników. Cenną cechą pakietu jest jego współpraca ze środowiskiem graficznym AutoCADa, co pozwala na graficzne obrazowanie wyników obliczeń i jest bardzo pomocne na etapie samego budowania modelu. Drugą równie ważną zaletą pakietu SewerPac jest jego interfejs, który został całkowicie przetłumaczony na język polski, co zdecydowanie ułatwia komunikację z programami pakietu. 3) Bardzo trudnym i żmudnym procesem jest budowa komputerowego modelu sieci. Niestety pomimo posiadania bazy danych GIS o sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki nie można było automatycznie przenieść tych informacji do programu Hykas. Brak jest w tym zakresie w Polsce odpowiednich standardów komunikacji, pomiędzy bazami danych o sieci i bazami danych programów obliczeniowych. Standardy są takie dostępne już w Niemczech i program GraPS jest do nich dostosowany. 4) Obliczenia hydrodynamiczne wykonane na bazie opadów modelowych wydają się być bardzo mało wiarygodnymi. Występujące po nich każdorazowe wylania na większości obszaru zlewni nie są zgodne z rzeczywistością. Pozwala to przypuszczać, że opady modele według Eulera typ II nie są wiarygodne w warunkach Katowic. Należy przy tym pamiętać, że wiarygodność tego typu opadów modelowych nie była nigdy w Polsce przedmiotem naukowej weryfikacji. Pomimo to wyniki symulacji hydrodynamicznych na podstawie opadów modelowych są przydatne dla identyfikacji rejonów sieci szczególnie narażonych na wylania. 5) Obliczenia hydrodynamiczne przeprowadzone w oparciu o własne pomiary lokalnych deszczy są bardziej wiarygodne od symulacji opartych na opadach modelowych. Wylania po opadach rzeczywistych występowały w nielicznych miejscach sieci, które w rzeczywistości sprawiają największe problemy dla jej eksploatatorów. Dalsze doskonalenie opracowanego modelu jest możliwe dopiero po opomiarowaniu sieci i 8

9 zgromadzeniu wyników rzeczywistych przepływów w wybranych kanałach sieci po wystąpieniu konkretnych opadów. Dane takie pozwoliłyby na kalibrację modelu. 6) Przeprowadzone symulacje numeryczne pracy kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki świadczą o potrzebie działań zmierzających z jednej strony do odciążenia sieci, przez lokalne systemy rozsączania wód opadowych lub też retencję ścieków w specjalnie instalowanych zbiornikach retencyjnych, jak również zwiększenie zdolności tranzytowych pewnych kolektorów sieci. W tym celu w przyszłości warto byłoby myśleć o np. częściowym rozdziale strumienia ścieków i zamianie systemu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą: sanitarną i deszczową przynajmniej dla wybranych obszarów zlewni. Praca i sporządzony w jej ramach komputerowy model hydrodynamiczny może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w codziennej praktyce eksploatacyjnej sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki oraz przy planowaniu jej modernizacji i rozbudowy. Walorem pracy jest ponadto kompleksowe przedstawienie całego ciągu skoordynowanych działań, jaki musi podjąć inżynier w celu budowy modelu, zgromadzenia danych opadowych, przeprowadzenia symulacji hydrodynamicznych sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz interpretacji ich wyników. Praca dowodzi także konieczności stosowania w aktualnej praktyce inżynierii środowiska nowoczesnych narzędzi, takich jak np.: komputerowe modele hydrodynamiczne, bazy danych GIS, programy typu CAD, elektroniczne przyrządy do pomiarów opadów, itp. 9

10 10

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A.

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Bielsko-Biała HYDROPREZENTACJE XIX 2016 Krynica Zdrój Plan referatu: Projektowanie,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZU.IG.2291-49/14 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora V dla rejonu miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Wprowadzenie Prof. dr hab. Paweł Migula Koordynator Projektu POIG

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) Mapa przygotowana wg niniejszych wytycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH

ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH Program SewerGEMS, wymiarowanie zbiorników retencyjnych, modelowanie hydrodynamiczne Maria NIESOBSKA, Dagmara DŻUGAJ, Paweł LICZNAR* 1 ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Wprowadzenie

1. Wprowadzenie Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 13 1. Wprowadzenie Kanalizacja oznacza historycznie dwa pojęcia: zespół budowli inżynierskich do spełniania określonych celów, nauka stosowana o projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Pracownia Projektowania Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Stefan Putkiewicz na zlecenie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Egzemplarz nr 1 Umowa nr KB/1201/UI/219/W/2012/0070 Branża: TECHNIKA SANITARNA Nazwa opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Przedsięwzięcie: Odprowadzanie wód deszczowych ze zlewni Działki Leśne do istniejącego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz Görlitz 17.11.2014 Pakiet programów MIKE opracowany na Politechnice Duńskiej, zmodyfikowany przez Duński Instytut Hydrauliki, Zasady działania modeli: MIKE NAM - model konceptualny o parametrach skupionych,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Bartosz KAŹMIERCZAK, Monika NOWAKOWSKA * SWMM, modelowanie hydrodynamiczne, modelowanie kanalizacji HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Hydrauliczne obliczenia sprawdzające przy pomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU Wrzesień 2012 Spis treści OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina i Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, Rzeszów. DHI Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Koszykowa 6, Warszawa

Inwestor: Gmina i Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, Rzeszów. DHI Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Koszykowa 6, Warszawa Dokumentacja hydrologiczna określająca wpływ wód opadowo roztopowych, odprowadzanych kolektorami deszczowymi, na reżim hydrologiczny w odbiornikach tych wód, wskutek przyrostu przepływu spowodowanego prognozowanymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski 1 Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski Dokumentacja końcowa z symulacyjnych obliczeń hydraulicznych LIFE12 NAT/PL/000084 Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site 2

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowak Diagnozowanie miejskich systemów kanalizacyjnych : doświadczenia własne. Problemy Rozwoju Miast 1/1-2, 39-43

Tomasz Nowak Diagnozowanie miejskich systemów kanalizacyjnych : doświadczenia własne. Problemy Rozwoju Miast 1/1-2, 39-43 Tomasz Nowak Diagnozowanie miejskich systemów kanalizacyjnych : doświadczenia własne Problemy Rozwoju Miast 1/1-2, 39-43 2004 Tomasz Nowak DIAG NO ZO W ANIE M IEJSKICH SYSTEM Ó W KANALIZACYJNYCH - DO ŚW

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Systemów Inżynierii Środowiska ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 1 I rys. 1/20 3. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 2 I rys. 2/20 4. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 3 I

Bardziej szczegółowo

X Spis treści Czułość przyrządu pomiarowego Dokładność, dokładność pomiarowa, błąd pomiaru, odchyłka pomiaru Niepewność pom

X Spis treści Czułość przyrządu pomiarowego Dokładność, dokładność pomiarowa, błąd pomiaru, odchyłka pomiaru Niepewność pom Spis treści Słowo wprowadzające V Przedmowa do wydania polskiego VII W największym skrócie 1 Pojęcia, hasła, fachowa chińszczyzna. Kilka koniecznych wyjaśnień 3 Normy, wytyczne, przepisy dotyczące zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ Bazę punktów dla każdego z rodzajów instalacji stanowią niezależne pliki (.shp a także pliki dbase) sporządzone przy pomocy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH CO MAMY? STAN ISTNIEJĄCY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE Długość kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH Ograniczona przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych w gęstej zabudowie miejskiej, wymaga bezwzględnego zatrzymania wód opadowych w miejscu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 92 Seria: Monografie 57 Bartosz Kaźmierczak Andrzej Kotowski Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 33 56 57, 505 28 19 41, fax. 62 59 44 012 NIP 622-213-14-21, REGON 251432972 GBW

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych Model do analizy Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2013) Aby wykorzystywać potencjał już istniejących scentralizowanych

Bardziej szczegółowo

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 tel. 071 35 44 670 e-meil : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76 Branża : CPV

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

WGJ-8 - system automatycznego ważenia drobiu podczas chowu

WGJ-8 - system automatycznego ważenia drobiu podczas chowu WGJ-8 - system automatycznego ważenia drobiu podczas chowu mgr inż. Andrzej Zagórski JOTAFAN Kraków, 2013r. Dlaczego warto zainstalować system automatycznego ważenia drobiu podczas chowu? Ciągła kontrola

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Roman Cieśliński Uniwersytet Gdański 1 Katedra Hydrologii Powódź w Gdańsku istniała, istnieje i

Bardziej szczegółowo

WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH:

WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH: WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH: Zasada podstawowa: Wykorzystujemy możliwie najmniej skomplikowaną formę wykresu, jeżeli to możliwe unikamy wykresów 3D (zaciemnianie treści), uwaga na kolory

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą demonstrowane w miastach. AARHUS (Dania); BARCELONA (Hiszpania); Berlin (Niemcy);

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy)

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) 1. Położenie geograficzne miasta Kilonia i struktura federalna państwa Niemiec 2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. do umowy nr.../2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji magistralnej sieci wodociągowej w rejonie Dąbrowy Górniczej, w celu zasilania odbiorców po planowanej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea HOBAS Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych Aleksandra Wojcik Marek Mathea 1 AWO-DT-HPL HOBAS Podstawowe informacje o 1957 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości

Rys. 1. Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości "Arcus CXII" jest jedną z opracowanych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, aplikacji wspomagających procesy zarządzania kryzysowego.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o.

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o. Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o. Co jest miarą wielkości projektu? Czy tylko km kanałów, m 3 betonu, tony stali? Machu Picchu,

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową PL AQUIS Zarządzanie siecią wodociągową Jeżeli liczy się każda kro AQUIS jest wiodącym na rynku pakietem aplikacji do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami związanymi z systemami dystrybucji wody.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Lipiec 2001r. Objętość zbiorników retencyjnych w Gdańsku [m³] 678826 450374 121712 136944

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku 1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Wstęp 4. Zakres opracowania 5. Podstawa opracowania 6. Stan istniejący 7. Zapotrzebowanie wody zimnej 8. Zabezpieczenie instalacji wody 9. Bilans ścieków

Bardziej szczegółowo