Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla."

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Kierunek Inżynieria Środowiska mgr inż. Marta Mazur Nr indeksu Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla. Referat pracy magisterskiej Opiekun pracy dr inż. Paweł Licznar Wrocław, październik 2009

2 Podstawowym celem pracy jest podjęcie próby wykorzystania modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej dla wybranego osiedla. Model hydrodynamiczny miał być w założeniu przygotowany, jako narzędzie wspomagające eksploatację sieci i miał służyć weryfikacji jej funkcjonowania, lokalizacji kanałów przeciążanych hydraulicznie oraz studni, w których dochodzi do nadpiętrzania ścieków. Dodatkowym celem pracy była weryfikacja przydatności dla modelowania hydrodynamicznego dużej sieci kanalizacji ogólnospławnej pakietu oprogramowania SewerPac niemieckiej firmy Rehm Software GmbH. W zakres pracy wchodziły następujące zadania: 1) Analiza dostępnych danych archiwalnych o sieci (wykorzystanie zasobów udostępnionej dokumentacji: papierowej oraz bazy danych GIS o sieci kanalizacyjnej), 2) Budowa od podstaw modelu komputerowego sieci kanalizacji ogólnospławnej wybranego osiedla w programie GraPS pakietu SewerPac (trasowanie układu sieci i kontrola przebiegu wysokościowego sieci), 3) Oszacowanie obciążenia sieci przez dopływy ścieków: sanitarno-bytowych oraz wód deszczowych, 4) Prowadzenie obserwacji deszczy nawalnych na obszarze modelowanej zlewni w celu ustalenia dopływu wód opadowych, 5) Sporządzenie dodatkowych sztucznych scenariuszy opadowych według opadu modelowego Eulera typ II, 6) Wizja terenowa dla ustalenia lokalnych warunków spływu wód opadowych, zasięgów poszczególnych zlewni spływu powierzchniowego oraz ich stopnia uszczelnienia, 7) Obliczenia hydrodynamiczne sieci dla zarejestrowanych opadów deszczy nawalnych i opadów modelowych w programie Hykas w pakiecie SewerPac. 8) Analiza otrzymanych wyników i ich podsumowanie. 2

3 W pracy autorka scharakteryzowała pakiet programów dla modelowania hydrodynamicznego SewerPac, który został wykorzystany w badaniach własnych. Licencja edukacyjna oprogramowania została zakupiona przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu. Ponadto ważną cechą, która zdecydowała o użyciu pakietu SewerPac w badaniach była jego dostępność w polskiej wersji językowej. Pakiet programów SewerPac to profesjonalne narzędzie, pozwalające inżynierowi zbudować model hydrodynamiczny sieci kanalizacji: ogólnospławnej, deszczowej lub sanitarnej. W skład pakietu SewerPac firmy Rehm wchodzą ściśle współpracujące ze sobą programy: Hykas, Graps, Kanalplot oraz program Cadex. Programy te działają w środowisku AutoCADa (musi to być jednak pełna wersja 3-wymiarowa środowiska CAD). Obliczenia sieci kanalizacyjnej sporządzone przez, wchodzący w skład pakietu SewerPac, program Hykas są zgodne z wytyczną ATV-A118 oraz PN-EN 752. W pakiecie SewerPac informacje dotyczące projektowanego układu są przechowywane w formacie bazy danych Access, dzięki czemu można łatwo zmieniać lub aktualizować dane o sieci. Programy pakietu SewerPac dają możliwość prowadzenia obliczeń za pomocą metod stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Metoda niestacjonarna uwzględnia hydrodynamiczny model przepływu, natomiast stacjonarna metoda opiera się na metodzie współczynnika opóźnienia i krzywej sumowej odpływu. W trakcie realizacji pracy z grona programów pakietu SewerPac korzystano przede wszystkim z dwóch aplikacji: GraPS oraz Hykas. Obiektem badań, dla którego przygotowano model hydrodynamiczny jest istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Murcki w Katowicach. Budowa bazy danych dla potrzeb modelowania była procesem złożonym. Informacje zostały pozyskane z dokumentacji technicznej, a pełna budowa i kalibracja modelu sieci wymagała wielu kategorii informacji. Dane wejściowe do obliczeń zostały pozyskane z map analogowych, elektronicznej bazy danych GIS a także dokumentacji udostępnionej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Katowicach oraz Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (KWIK). Pozyskanie i przetworzenie danych na potrzeby modelowania było długotrwałe i pracochłonne. Wysoki nakład pracy polegał na ręcznym przenoszeniu informacji z tradycyjnej dokumentacji do programu GraPS. W celu budowy modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej wykorzystano dane przestrzenne lokalizacji obiektów sieci ogólnospławnej, ze szczególnym uwzględnianiem informacji wysokościowych, które wprowadzono do bazy danych programu GraPS na podstawie cyfrowych i analogowych map oraz dokumentacji uzyskanych z RPWiK. 3

4 Wykorzystując przeglądarkę ArcReader wchodzącą w skład oprogramowania ArcGis firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute) odczytano parametry techniczne obiektów sieciowych takie jak: średnice, przekroje, materiał, z którego wykonane są przewody oraz informacje wysokościowe: rzędne terenu, rzędne pokrywy oraz dna studzienek. Niestety nie istniała możliwość przejęcia automatycznego tych parametrów sieci z udostępnionej bazy GIS do programu GraPS. Poza tym przy odczytywaniu danych wykryto wiele błędów w bazie GIS, które korygowano z użyciem dokumentacji papierowej oraz na drodze konsultacji z eksploatatorami sieci. Informacje o rodzaju zabudowy i stopniu uszczelnienia zlewni uzyskano z wizji terenowej przeprowadzonej w dniu roku. Dodatkowo informacje dotyczące zlewni cząstkowych przypisanych do poszczególnych odcinków sieci zostały uzupełnione przy wykorzystaniu satelitarnych map umieszczonych na portalu Mapy PKT.PL. Budowa szkieletu sieci kanalizacji ogólnospławnej była najbardziej pracochłonnym elementem pracy, z uwagi na rozległy obszar badanej zlewni. Pierwszym etapem całej sekwencji działań w tym zakresie budowy modelu hydrodynamicznego było zaimportowanie cyfrowej mapy miasta Katowic do programu AutoCAD (była to kolekcja map rastrowych). Następnie stworzono szkielet sieci kanalizacji za pomocą narzędzi programu GrapPS uruchomionego w środowisku graficznym AutoCAD. Zaczęto od wprowadzenia rzędnych studni znajdujących się na obszarze dzielnicy Murcki. Informacje te wprowadzane z poziomu aplikacji GraPS były automatycznie zapisywane w bazie danych programu Access. Baza danych o studniach pozwoliła na odtworzenie położenia poszczególnych odcinków sieci. Spadki na odcinkach zostały skorygowane z danymi zawartymi w bazie GIS. Stworzony ostatecznie komputerowy model sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki składał się z 945 odcinków przelotowych, 956 studzienek, 2 pompowni oraz 1 przelewu burzowego (zamodelowanego, jako wolny wylot), znajdującego się przy pompowni na ulicy Tartacznej. Po zakończeniu budowy szkieletu sieci i po weryfikacji jej topologii przystąpiono do wydzielenia zlewni cząstkowych spływów powierzchniowych. Wszystkie wydzielone zlewnie zostały przypisane do odpowiednich kanałów, do których ciąży spływ powierzchniowy z tych zlewni. Wydzielenia zlewni dokonano na podstawie planu sytuacyjnowysokościowego dzielnicy oraz obserwacji zgromadzonych w czasie wizji terenowej. Łącznie wydzielono 748 zlewni cząstkowych. Każda ze zlewni była przyporządkowana do konkretnej strefy zabudowy. Decydował o tym spadek zlewni (kategoria spadku) oraz zabudowa zlewni (procent zlewni zajętej przez powierzchnię dachów, dróg i innych terenów uszczelnionych). Łącznie wydzielono 18 typów zlewni. Ten trudny i żmudny proces 4

5 charakteryzacji poszczególnych zlewni spływu powierzchniowego pozwolił na zastosowanie w obliczeniach modelu spływu powierzchniowego Keser a. Przystępując do obliczeń hydrodynamicznych sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki konicznym było ustalenie obciążenia opadami modelowanego systemu. Na podstawie Komentarza do wytycznej ATV118 uznano, że obliczenia hydrodynamiczne sieci należy przeprowadzić zarówno dla zmierzonej serii opadów intensywnych jak również dla opadów modelowych według modelu Eulera typ II. Uznano to za koniczne z uwagi na dysponowanie zapisami rzeczywistych deszczy jedynie z 1 roku własnych pomiarów. Generalnie przy modelowaniu dostęp do tego typu danych jest bardzo trudny i nie jest praktycznie możliwe spełnienie wymogów wytycznych aby dla modelowania dysponować ciągami opadowymi o długości co najmniej 30 lat. Serię opadów nawalnych dla modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki wyselekcjonowano z okresu własnych obserwacji od do roku. Pomiary deszczy prowadzono w sposób ciągły deszczomierzem wagowym umieszczonym na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie. W badaniach wykorzystano prototypowy deszczomierz skonstruowany w Zakładzie Techniki Sanitarnej Wsi (ówczesnego Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu AR Wrocław) Modułem rejestracji opadów z deszczomierza był komputer PC zainstalowany w budynku administracyjnym oczyszczalni z programem, działającym w systemie DOS. Pomiary przyrostów warstwy opadów były określane na bieżąco w sposób pośredni na podstawie stałego pomiaru przyrostu masy wody gromadzącej się w zbiorniku wewnętrznym przyrządu. Odczyty wagi wody gromadzącej się w deszczomierzu były prowadzone w sposób cykliczny co 1 minutę, co odpowiadało późniejszym wymogom obliczeń w programie Hykas. Istotną zaletą pomiarów prowadzonych elektronicznym deszczomierzem wagowym był cyfrowy format ich wyników, tak więc zapisy mogły być łatwo wczytywane do programu obliczeniowego. Ważnym zadaniem przed obliczeniami było wydzielenie w ciągłych obserwacjach, konkretnych deszczy spełniających wymogi kryterium deszczy istotnych dla modelowania kanalizacji. Postępowano przy tym według kryteriów wytycznej ATV 118: - deszcz musiał się charakteryzować warstwą co najmniej 10 mm, - minimalny odstęp czasowy między deszczami musiał wynosić przynajmniej 4 godziny, - minimalna intensywność opadów musiała przekraczać wartość h N,min= 0,1 mm w ciągu 5 minut, względnie 0,5 mm w ciągu 1 godziny. 5

6 Na podstawie powyższego kryterium wydzielono z zarejestrowanego szeregu opadowego na oczyszczalni Podlesie 13 deszczy nawalnych. Posiadane zapisy wszystkich tych deszczy wczytano do programu obliczeniowego Hykas. Obliczenia przeprowadzono osobno dla każdego z wydzielonych deszczy. Po każdorazowym przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych obserwowano zmiany poziomu zwierciadła ścieków w studzienkach i natężenia przepływu w kanałach sieci. Zaobserwowano, że każdy z opadów nawalnych zasymulowanych w programie Hykas powodował wylania o różnej skali. Obserwacja ta była zgodna ze zgłaszanymi do eksploatatorów sieci uwagami ze strony mieszkańców osiedla Murcki. Po przejściu serii opadów nawalnych zaobserwowano 192 wylania, które nastąpiły przede wszystkim po intensywnych opadach, dając sumarycznie wylania o łącznej objętości 5425,91 m 3. Na podstawie przeprowadzonych na tym etapie badań stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej częstości nadpiętrzania sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z wytycznymi Komentarza do ATV-A 118 sieć ogólnospławna osiedla Murcki nie powinna być nadpiętrzana, częściej niż 1 raz na 3 lata (wymogi jak dla terenów mieszkaniowych). Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację miejsc szczególnie newralgicznych, w których nadpiętrzenia występują najczęściej i są największe. W załączniku do pracy znajduje się specjalna mapa z zaznaczonymi tymi miejscami. W drugiej serii obliczeń hydrodynamicznych postanowiono skorzystać z opadów modelowych. Opady modelowe są całkowicie sztucznymi hietogramami deszczy, opracowanymi na podstawie natężeń deszczy miarodajnych. Są one łatwe do opracowania, jednak ich stosowanie nasuwa wiele zastrzeżeń. W pracy zgodnie z wytyczną ATV 118 zastosowano deszcze modelowe Eulera (typ II). Konstrukcja opadu modelowego Eulera typ II, bazuje na odpowiednim rozmieszczeniu pojedynczych przedziałów wysokości deszczu dla odwzorowania pewnych typowych przebiegów deszczy burzowych. Cechą charakterystyczną modelu Eulera (typ II) jest położenie przedziału z maksymalną intensywnością deszczu przyjmowane po upływie 0,3 całkowitego czasu trwania opadu. Dla potrzeb symulacji, biorąc pod uwagę typ zabudowy osiedla Murcki i skalę wielkości jego sieci kanalizacyjnej, skonstruowano 6 deszczy modelowych o prawdopodobieństwie 20% i 50% i czasach trwania: 30, 45 i 60 minut. Konstrukcję przeprowadzono według wytycznej ATV 118 na podstawie zestawienia natężeń deszczy miarodajnych. Obliczenia przeprowadzone dla opadów modelowych wykazały wstępowanie wylań kanalizacji na większości obszaru dzielnicy. Jak już wcześniej wspomniano deszcze modelowe to opady oparte na przepływach miarodajnych. Są to nierzeczywiste scenariusze opadów, które nie muszą wstępować w rzeczywistości na 6

7 badanym obszarze. Tłumaczy to nagminne wylewanie sieci w ich przypadku. Wydaje się, że są one zbyt gwałtowne w porównaniu z opadami rzeczywistymi. W Polsce nie przeprowadzono jak dotąd badań dotyczących modeli matematycznych służących do tworzenia hietogramów wzorcowych. Także Schmitt w Komentarzu do ATV 118 wskazuje na problemy związane z użyciem opadów modelowych, które wynikają z braku bezpośredniej znajomości częstotliwości ich występowania. Dlatego znacznie bardziej uzasadnione staje się wykorzystywanie serii zmierzonych opadów nawalnych w symulacji sieci kanalizacyjnych, jak było uczynione w pierwszej serii symulacji hydrodynamicznych. Wyniki symulacji z sztucznych życiem opadów modelowych należy traktować zatem jako bardzo przybliżone, niemniej pozwalają one na identyfikację szczególnie zagrożonych obszarów zlewni i kanałów o zbyt małej przepustowości. W nawiązaniu do powyższych uwag, stwierdzono, że funkcjonowanie sieci pod obciążeniem deszczy rzeczywistych kształtuje się znacznie lepiej niż wtedy, gdy sieć była obciążona opadami deszczy modelowych. Przede wszystkim nie wystąpiło aż tak wiele wylań jak w przypadku symulacji deszczy modelowych. Po przeprowadzeniu obliczeń i obserwacji zmian dynamicznych zwierciadła ścieków w przewodach zauważono, że po zasymulowaniu przejścia serii opadów nawalnych wylania, nastąpiły przede wszystkim w miejscach gdzie następuje połączenie rurociągów, które odprowadzają ścieki z dużych i bardzo mocno uszczelnionych obszarów zlewni. Wykresy napełnienia i odpływu w tych miejscach wskazują na to, że przy wylaniach pojawia się charakterystyczna niestabilność numeryczna symulacji widoczna jako skokowe zmiany wykresów napełnień i przepływów. Przeprowadzone symulacje pozwoliły zweryfikować rozwiązania projektowe sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki. Liczba nadpiętrzeń sieci jest bardzo duża i zdecydowanie przekracza dopuszczalną ilość zalecaną przez wytyczną. Nie dziwi to jednak w przypadku sieci ogólnospławnej na badanej dzielnicy, która pierwotnie nie była zaprojektowana na mniejszy strumień ścieków, a wraz z rozbudową dzielnicy została zbyt mocno dociążona przez spływy wód opadowych. Przeprowadzone w pracy symulacje numeryczne przekonują o potrzebie modernizacji sieci i jej rozbudowy. Opracowany model hydrodynamiczny może być także użyty dla testowania proponowanych wariantów zaradczych, poprawiających zdolności tranzytowe sieci. 7

8 Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków końcowych: 1) Model hydrodynamiczny jest cennym narzędziem mogącym wspomagać eksploatację rozbudowanych sieci kanalizacyjnych. Opracowany model hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki zapewniał możliwość wykrycia najsłabszych miejsc sieci, narażonych w sposób szczególny na przeciążenia w trakcie opadów deszczy o dużych intensywnościach. 2) Pakiet SewerPac jest wygodnym narzędziem dla tworzenia modeli hydrodynamicznych, przeprowadzania obliczeń oraz edycji ich wyników. Cenną cechą pakietu jest jego współpraca ze środowiskiem graficznym AutoCADa, co pozwala na graficzne obrazowanie wyników obliczeń i jest bardzo pomocne na etapie samego budowania modelu. Drugą równie ważną zaletą pakietu SewerPac jest jego interfejs, który został całkowicie przetłumaczony na język polski, co zdecydowanie ułatwia komunikację z programami pakietu. 3) Bardzo trudnym i żmudnym procesem jest budowa komputerowego modelu sieci. Niestety pomimo posiadania bazy danych GIS o sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki nie można było automatycznie przenieść tych informacji do programu Hykas. Brak jest w tym zakresie w Polsce odpowiednich standardów komunikacji, pomiędzy bazami danych o sieci i bazami danych programów obliczeniowych. Standardy są takie dostępne już w Niemczech i program GraPS jest do nich dostosowany. 4) Obliczenia hydrodynamiczne wykonane na bazie opadów modelowych wydają się być bardzo mało wiarygodnymi. Występujące po nich każdorazowe wylania na większości obszaru zlewni nie są zgodne z rzeczywistością. Pozwala to przypuszczać, że opady modele według Eulera typ II nie są wiarygodne w warunkach Katowic. Należy przy tym pamiętać, że wiarygodność tego typu opadów modelowych nie była nigdy w Polsce przedmiotem naukowej weryfikacji. Pomimo to wyniki symulacji hydrodynamicznych na podstawie opadów modelowych są przydatne dla identyfikacji rejonów sieci szczególnie narażonych na wylania. 5) Obliczenia hydrodynamiczne przeprowadzone w oparciu o własne pomiary lokalnych deszczy są bardziej wiarygodne od symulacji opartych na opadach modelowych. Wylania po opadach rzeczywistych występowały w nielicznych miejscach sieci, które w rzeczywistości sprawiają największe problemy dla jej eksploatatorów. Dalsze doskonalenie opracowanego modelu jest możliwe dopiero po opomiarowaniu sieci i 8

9 zgromadzeniu wyników rzeczywistych przepływów w wybranych kanałach sieci po wystąpieniu konkretnych opadów. Dane takie pozwoliłyby na kalibrację modelu. 6) Przeprowadzone symulacje numeryczne pracy kanalizacji ogólnospławnej osiedla Murcki świadczą o potrzebie działań zmierzających z jednej strony do odciążenia sieci, przez lokalne systemy rozsączania wód opadowych lub też retencję ścieków w specjalnie instalowanych zbiornikach retencyjnych, jak również zwiększenie zdolności tranzytowych pewnych kolektorów sieci. W tym celu w przyszłości warto byłoby myśleć o np. częściowym rozdziale strumienia ścieków i zamianie systemu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą: sanitarną i deszczową przynajmniej dla wybranych obszarów zlewni. Praca i sporządzony w jej ramach komputerowy model hydrodynamiczny może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w codziennej praktyce eksploatacyjnej sieci kanalizacyjnej osiedla Murcki oraz przy planowaniu jej modernizacji i rozbudowy. Walorem pracy jest ponadto kompleksowe przedstawienie całego ciągu skoordynowanych działań, jaki musi podjąć inżynier w celu budowy modelu, zgromadzenia danych opadowych, przeprowadzenia symulacji hydrodynamicznych sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz interpretacji ich wyników. Praca dowodzi także konieczności stosowania w aktualnej praktyce inżynierii środowiska nowoczesnych narzędzi, takich jak np.: komputerowe modele hydrodynamiczne, bazy danych GIS, programy typu CAD, elektroniczne przyrządy do pomiarów opadów, itp. 9

10 10

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Wprowadzenie Prof. dr hab. Paweł Migula Koordynator Projektu POIG

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) Mapa przygotowana wg niniejszych wytycznych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH

ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH Program SewerGEMS, wymiarowanie zbiorników retencyjnych, modelowanie hydrodynamiczne Maria NIESOBSKA, Dagmara DŻUGAJ, Paweł LICZNAR* 1 ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Egzemplarz nr 1 Umowa nr KB/1201/UI/219/W/2012/0070 Branża: TECHNIKA SANITARNA Nazwa opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Przedsięwzięcie: Odprowadzanie wód deszczowych ze zlewni Działki Leśne do istniejącego

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Bartosz KAŹMIERCZAK, Monika NOWAKOWSKA * SWMM, modelowanie hydrodynamiczne, modelowanie kanalizacji HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Hydrauliczne obliczenia sprawdzające przy pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ Bazę punktów dla każdego z rodzajów instalacji stanowią niezależne pliki (.shp a także pliki dbase) sporządzone przy pomocy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH Ograniczona przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych w gęstej zabudowie miejskiej, wymaga bezwzględnego zatrzymania wód opadowych w miejscu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 92 Seria: Monografie 57 Bartosz Kaźmierczak Andrzej Kotowski Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości

Rys. 1. Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości "Arcus CXII" jest jedną z opracowanych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, aplikacji wspomagających procesy zarządzania kryzysowego.

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, dr Iwona Lejcuś, dr Iwona Zdralewicz mgr inż. Marzenna Strońska 13.03.2013 Wrocław Celem projektu SANAERO

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Otwarte seminaria 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 12 grudnia 2013 Otwarte seminaria 2013 Wdrożenie modelu sieci kanalizacyjnej SWMM 5 dla miasta Gliwice, tworzenie

Bardziej szczegółowo

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową PL AQUIS Zarządzanie siecią wodociągową Jeżeli liczy się każda kro AQUIS jest wiodącym na rynku pakietem aplikacji do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami związanymi z systemami dystrybucji wody.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników Wymiarowanie Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników losowych; Wymiarowanie sieci rurociągów odbywa się metodą wskaźnikową

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Plan Wodny

Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Plan Wodny Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Ilona Ambor-Głowala Koordynator DOKUMENTY WYŻSZEGO RZĘDU ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ZASOBAMI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH Polityka Ekologiczna Paostwa Ramowa

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania 1.1. Założenia ogólne. Przedmiotem opracowania jest koncepcja funkcjonowania Wodociągu Sulejów ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wody w Bronisławowie i Stacji Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Ostatnie lata charakteryzują się intensywnym rozwojem technologicznym wykonawstwa. Zmieniają się również techniki projektowania, co jest związane z rozbudową istniejących systemów oraz lokalizowaniem

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

Dynamika Zlewni (Rzecznej)

Dynamika Zlewni (Rzecznej) Dynamika Zlewni (Rzecznej) Skąd pochodzi woda, której używasz? Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone? Jakie czynniki mają wpływ na ilość i jakość wody

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D 2016

AutoCAD Civil 3D 2016 AutoCAD Civil 3D 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/22/7150/1964 Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania str.2 2. Podstawa opracowania str.2 3. Inwestor str.2

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

a) Aktualizacja i uzupełnienie treści mapy zasadniczej w zakresie sieci wodociągowych poprzez wektoryzację map rastrowych (format pliku.

a) Aktualizacja i uzupełnienie treści mapy zasadniczej w zakresie sieci wodociągowych poprzez wektoryzację map rastrowych (format pliku. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji kompleksowego, docelowego (perspektywicznego) zwodociągowania Gminy Wołomin i Gminy Kobyłka, uwzględniającej istniejące i projektowane

Bardziej szczegółowo

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową)

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Joanna Dudzińska-Nowak Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu Mapa zagrożenia powodziowego opracowanie kartograficzne prezentujące przestrzenny zasięg strefy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo