Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 4"

Transkrypt

1 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 1) Tworzenie wykresów i osadzanie ich w raportach Do tworzenia wykresu używa się przeważnie Kreatora wykresów. W tym przypadku użytkownik nie ma wpływu na decyzję, czy na podstawie dostarczonych danych będzie utworzony wykres globalny, wyświetlający dane ze wszystkich pól, czy też wykres związany z rekordem, pokazujący jego dane i zmieniający się wraz ze zmianą bieżącego rekordu. Jeżeli jednak zostanie automatycznie utworzony wykres globalny, a bardziej odpowiedni byłby wykres związany z rekordem, to można połączyć wykres z konkretnym rekordem. Aby móc używać Kreatora wykresów, w systemie musi być zainstalowany program Microsoft Graph 97. Nie jest on objęty instalacją typową programu Microsoft Access. 1) Wstawianie nowego wykresu do formularza lub raportu a) Otwórz formularz w widoku "Projekt" lub raport w widoku "Projekt". b) Kliknij polecenie Wykres w menu Wstaw. c) Kliknij formularz lub raport w miejscu, w którym ma się znaleźć wykres. d) Postępuj zgodnie ze wskazówkami Kreatora wykresów, za pomocą którego tworzy się wykresy na podstawie dostępnych tabel lub kwerend oraz wybranych pól. Uwaga Przynajmniej jedno z pól musi zawierać typ danych "Liczba", "Walutowy" lub "Autonumer". e) Wyświetl widok "Formularz" lub Podgląd wydruku, aby obejrzeć wykres bieżących danych. Etykiety pocztowe w raportach W oknie bazy danych kliknij kartę Raporty. Kliknij przycisk Nowy. W oknie dialogowym Nowy raport kliknij opcje Kreator etykiet. Kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane etykiet, a następnie kliknij przycisk OK. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknach dialogowych kreatora. Dodatkowe możliwości dotyczące raportów 1) Zmiana porządku sortowania i grupowania Zmiany w polu dialogowym Sortowanie i grupowanie można wprowadzać przed] lub po umieszczeniu elementów sterujących w projekcie raportu. Na przykład, w celu utworzenia nowego raportu, w którym będą wykorzystywane te same dane, j co w już istniejącym raporcie, ale inaczej posortowane lub grupowane, można skopiować raport, a następnie zmienić porządek sortowania lub grupowania. a) Aby zmienić porządek sortowania i grupowania W polu dialogowym Sortowanie i grupowanie kliknij selektor wiersza pola lub lub wyrażenia do przesunięcia. Kliknij ponownie selektor i przeciągnij go do nowego położenia na liście. Jeśli przesuwane pole lub wyrażenie ma nagłówek lub stopkę, zostaną one przesunięte wraz z zawartymi w nich elementami sterującymi do nowego położenia. Zmian rozmieszczenia elementów wewnątrz sekcji należy jednak dokonać samodzielnie. Na przykładowym rysunku pokazano, jak może wyglądać nagłówek raportu przed j zmianą porządku pól i wyrażeń w polu dialogowym Sortowanie i grupowanie. p Nagłówek "Nr zamówienia" jest pierwszy w kolejności. Po zmianie porządku pól i wyrażeń nagłówki znajdują się we właściwych położeniach, natomiast jest konieczne przesunięcie elementów sterujących w nagłówku "Nr produktu" na lewo, a elementów sterujących nagłówka "Nr zamówienia" na prawo. b) Aby wstawić pole lub wyrażenie sortujące lub grupujące W polu dialogowym Sortowanie i grupowanie kliknij selektor wiersza, gdzie ma być wstawione nowe pole lub wyrażenie, a następnie naciśnij klawisz INS. Zostanie wstawiony nowy, pusty wiersz. W kolumnie "Pole/Wyrażenie" nowego wiersza wybierz lub wprowadź żądane pole lub wyrażenie. W kolumnie "Porządek sortowania" wybierz "Rosnąco" lub "Malejąco".

2 Ustaw żądane właściwości grupy. c) Aby usunąć pole lub wyrażenie sortujące lub grupujące W polu dialogowym Sortowanie i grupowanie kliknij selektor wiersza pola lub wyrażenia, które ma być usunięte, a następnie naciśnij klawisz DEL. Pojawi się pytanie o potwierdzenie usunięcia. Wybierz przycisk "OK", aby usunąć poziom sortowania lub grupowania (włączając w to nagłówek i stopkę grupy i wszystkie zawarte w nich elementy sterujące) lub przycisk "Anuluj", aby anulować usunięcie. 2) Łączenie dwóch lub więcej raportów Łączenie dwóch lub więcej raportów umożliwiają podraporty. Podraport jest takim raportem, który wstawia się do innego raportu. Łącząc raporty należy określić jeden z nich jako raport główny. Raport główny może być raportem związanym lub niezwiązanym. Oznacza to, że jest on związany z tabelą lub zapytaniem, lub przeciwnie nie jest związany z żadnym z tych obiektów. Niezwiązany raport główny odgrywa rolę kontenera dla niezależnych podraportów. Raport taki jest używany do drukowania dwóch lub więcej niezależnych podraportów, tak jak w raporcie "Podsumowanie sprzedaży". W celu wstawienia podraportu, który zawiera informacje zależne od danych zawartych w raporcie głównym, raport główny należy związać tabelą lub zapytaniem podstawowym. Na przykład korzystając z głównego raportu można wyświetlić rekordy sekcji szczegółów, takie jak informacje o wszystkich transakcjach w roku, a następnie użyć podraportu do wyświetlenia informacji podsumowujących, takich jak kwartalne wyniki sprzedaży. Raport główny może także zawierać dane wspólne dla dwóch lub więcej równoległych podraportów. W tym przypadku podraporty zawierają rekordy sekcji szczegółów związane ze wspólnymi danymi. Na rysunku główny raport zawiera wspólne dane dla obu podraportów: nazwę i miasto targów żywnościowych. W jednym z podraportów wymieniani są pracownicy, którzy odwiedzili targi, a w drugim dostawcy, którzy wystawiali swoje produkty. Raport główny może także zawierać podformularze, przy czym zarówno podraportów jak i podformularzy może być dowolnie wiele. Ponadto raport główny może zawierać do dwóch poziomów podformularzy lub podraportów. Na przykład, może zawierać podraport, który zawiera podraport, a ten z kolei podformularz. W tabeli pokazano możliwe kombinacje podformularzy i podraportów głównego raportu. 3) Wstawianie podraportu do raportu głównego Po utworzeniu raportu głównego i podraportów można przystąpić do ich połączenia. a) Aby wstawić podraport do głównego raportu Otwórz raport główny w widoku Projekt. Naciśnij klawisz F11, aby przejść do okna bazy danych. Przeciągnij podraport do żądanej sekcji raportu głównego. Na przykład, w celu wydrukowania podraportu przed każdą grupą, przeciągnij podraport do nagłówka grupy. Element sterujący podformularza/podraportu wraz ze związaną z nim etykietą zostaną umieszczone w raporcie głównym. Element ten jest tej samej szerokości, co podraport, kiedy jest wyświetlany w widoku Projekt. Przesuń element sterujący podformularza/podraportu do żądanego miejsca i dopasuj jego rozmiar do rozmiaru sekcji, o ile jest to konieczne. Jeśli podraport ma być połączony z raportem głównym, wyświetl arkusz właściwości elementu podformularza/podraportu. Aby połączyć raporty, ustaw właściwości "Podrzędne pola łączące" i "Nadrzędne pola łączące". Właściwości te są ustawiane automatycznie, jeśli jest to możliwe. Uwaga Domyślnym ustawieniem właściwości "Można powiększyć" dla elementu typu podformularz/podraport jest "Tak". Dodatkowo taką samą właściwość zyskuje sekcja, w której ten element jest umieszczany. b) Aby wprowadzić zmiany do projektu podraportu Jeśli raport główny jest otwarty w widoku Projekt, podraport można otworzyć z raportu głównego. Upewnij się, że element sterujący podformularza/podraportu nie jest zaznaczony. (Aby usunąć zaznaczenie, kliknij gdziekolwiek w raporcie głównym poza obszarem podformularza/podraportu.) Kliknij dwukrotnie element sterujący podformularza/podraportu. Podraport zostanie wyświetlony w widoku Projekt.

3 Wprowadź zmiany do projektu podraportu. Zachowaj i zamknij podraport. Jeśli zostanie zmieniona szerokość podraportu, należy odpowiednio dopasować szerokość elementu sterującego podformularza/podraportu. Uwaga Projekt podraportu można również zmienić otwierając podraport w oknie bazy danych. Można wówczas wprowadzić zmiany i zachować podraport. Zmiany będą widoczne po otwarciu raportu głównego. 4) Wstawianie podraportu do głównego raportu Aby dwa lub więcej raportów umieścić na jednej stronie, można je potraktować jako podraporty i wstawić je do niezwiązanego raportu głównego. Raporty tego typu umożliwiają łączne przedstawienie kilku krótkich niezależnych od siebie raportów. a) Aby utworzyć raport "Podsumowania sprzedaży" należy: Krok pierwszy: Utwórz raport główny Tworzony raport nie powinien być ani związany z tabelą, ani z zapytaniem. (Aby utworzyć taki raport, nie należy wybierać podstawowej tabeli lub zapytania w polu dialogowym Nowy raport.) W celu dodania nagłówka raportu wybierz z menu Format polecenie Nagłówek/Stopka raportu. Następnie dodaj elementy sterujące, po czym zmień rozmiar nagłówka strony tak, aby jego wysokość była równa 0. Zachowaj i zamknij raport. Krok drugi: Utwórz podraporty Utwórz raport na podstawie zapytania "Sprzedaż wg pracowników w 1993". Dodaj nagłówek raportu i usuń nagłówek strony. (Aby usunąć nagłówek strony, z menu Format wybierz polecenie Nagłówek/Stopka strony.) Przeciągnij pola "Nazwisko pracownika" i "Sprzedaż" pracownika" z listy pól do sekcji szczegółów. Wytnij etykiety tych elementów i wstaw je do nagłówka raportu. (Etykiety należy umieścić w nagłówku, ponieważ w podraportach nie można wyświetlać nagłówka i stopki strony.) Zmień rozmiar stopki raportu tak, aby jej wysokość wynosiła zero i zmień szerokość raportu tak, aby mieściły się w nim wszystkie elementy sterujące. Zachowaj i zamknij raport. Następnie utwórz raport na podstawie zapytania "Sprzedaż wg kategorii w 1993 roku". Dodaj nagłówek raportu i usuń nagłówek strony. Dodaj elementy sterujące. Zmień rozmiar stopki raportu tak, aby miała wysokość równą zeru, po czym zmień szerokość raportu tak, aby mieściły się w nim wszystkie elementy sterujące. Zachowaj i zamknij raport. Krok trzeci: Wstaw podraporty do raportu głównego Otwórz raport główny, "Podsumowanie sprzedaży" w widoku Projekt. Naciśnij klawisz F11, aby przejść do okna bazy danych. Przeciągnij podraport "Sprzedaż wg pracowników" z okna bazy danych do sekcji szczegółów raportu głównego. Dopasuj położenie elementu sterującego podformularza/podraportu i związanej z nim etykiety. Następnie przeciągnij podraport "Sprzedaż wg kategorii" z okna bazy danych do sekcji szczegółów raportu głównego. Umieść element sterujący podformularza/podraportu pod pierwszym raportem i dopasuj jego położenie i położenie jego etykiety. Zmień tekst etykiet dla obu elementów sterujących podformularzy/podraportów i umieść linię pomiędzy dwoma podraportami tak, jak pokazano na rysunku. Zachowaj raport. Działanie raportu można sprawdzić za pomocą poleceń Podgląd wydruku lub Drukuj. Wskazówka Jeśli rekordy w podraporcie zajmują więcej niż stronę, należy umieścić podraporty obok siebie, a opisy kolumn danych w nagłówku strony raportu głównego. Elementy OLE, czyli osadzanie i łączenie plików graficznych, hiperłączy i in. elementów w bazie 1) Wstawianie hiperłącza do formularza, raportu lub arkusza danych Hiperłączy używa się w formularzach i arkuszach danych w celu przywołania obiektów z tej samej lub innej bazy danych Microsoft Access, dokumentów utworzonych za pomocą programów Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint, a także dowolnych dokumentów dostępnych w sieci

4 Internet oraz w lokalnej sieci intranet. Hiperłącza można także wstawiać do raportów. Chociaż hiperłącza nie działają w raportach oglądanych za pomocą programu Microsoft Access, to jednak będą działać po przekształceniu raportów do formatów programów Word, Microsoft Excel lub do formatu HTML. Hiperłącza są przechowywane w polach tabel w taki sam sposób, jak numery telefonów czy faksów. 2) Tworzenie pola do przechowywania hiperłączy a) Otwórz istniejącą tabelę w widoku "Projekt" lub utwórz nową tabelę. b) W górnej części okna wpisz nazwę pola, które będzie używane do przechowywania hiperłączy. c) W kolumnie Typ danych dla tego pola wybierz typ Hiperłącze d) Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi, aby zapisać tabelę. 3) Wstawianie adresu hiperłącza w widoku "Formularz" lub "Arkusz danych" Istnieje kilka sposobów wstawiania adresu hiperłącza w widoku "Formularz" i w widoku "Arkusz danych". a) Wstawianie hiperłącza przy użyciu przycisku Wstaw hiperłącze Otwórz tabelę lub kwerendę zawierającą pole typu hiperłącze w widoku "Arkusz danych" lub związany z nią formularz w widoku "Arkusz danych" albo w widoku "Formularz". Ustaw wskaźnik w polu hiperłącza arkusza danych. W formularzu należy wskaźnik ustawić w polu tekstowym związanym z polem hiperłącza lub w części tekstowej pola kombi wyświetlającego hiperłącze. Jeżeli to potrzebne, w polu lub formancie wpisz tekst, który będzie wyświetlany zamiast adresu hiperłącza. Kliknij przycisk Wstaw hiperłącze na pasku narzędzi. W polu Łącze do pliku lub do adresu URL okna dialogowego Wstaw hiperłącze podaj ścieżkę UNC lub adres URL albo kliknij przycisk Przeglądaj, aby dotrzeć do właściwego pliku dyskowego, pliku w sieci lokalnej lub w serwerze FTP, który został zarejestrowany. Uwaga Jeżeli hiperłącze określa przeskok do obiektu w bieżącej bazie danych, to pole Łącze do pliku lub do adresu URL należy pozostawić puste. Pozostaw pole Nazwana lokalizacja w pliku puste lub wykonaj jedną z następujących czynności: Aby przeskoczyć do innego miejsca w pliku, wpisz odpowiednią lokalizację. Może to być, na przykład, nazwa zakładki w dokumencie programu Microsoft Word lub numer slajdu w prezentacji programu PowerPoint. Aby przeskoczyć do innego obiektu programu Microsoft Access, wpisz nazwę obiektu albo kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Nazwana lokalizacja w pliku. Przycisk ten powoduje otwarcie okna bazy danych dla bieżącej lub innej bazy danych, zawierającej obiekt, który ma być otwarty. W oknie dialogowym Wstaw hiperłącze kliknij przycisk OK. Do pola lub formantu zostanie wstawione hiperłącze. Kliknięcie hiperłącza spowoduje otwarcie docelowego dokumentu, strony lub obiektu. b) Tworzenie hiperłącza przez kopiowanie i wklejanie hiperłącza lub jego adresu Przejdź do hiperłącza lub adresu hiperłącza jednym z następujących sposobów: Otwórz dokument utworzony przez aplikację Microsoft Office, który zawiera określone hiperłącze. Otwórz dokument utworzony przez dowolną aplikację, który zawiera poprawny adres hiperłącza, ale nie zdefiniowany jako hiperłącze. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, na przykład Microsoft Internet Explorer. Wykonaj jedną z następujących czynności: W dokumencie Microsoft Office kliknij prawym klawiszem myszy definiowane hiperłącze. W menu podręcznym wskaż polecenie Hiperłącze, a następnie w wyświetlonym podmenu kliknij polecenie Kopiuj hiperłącze. W dowolnym dokumencie zaznacz adres hiperłącza i kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja. W programie Internet Explorer zaznacz adres w polu Adres lub zaznacz gdziekolwiek na stronie prawidłowy adres hiperłącza, kliknij prawym klawiszem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu podręcznym. Uwaga Przy kopiowaniu określonego hiperłącza z dokumentu programu Office należy sprawdzić, czy zostało skopiowane tylko hiperłącze. Jeżeli zostały skopiowanie także sąsiadujące znaki, które nie są częścią hiperłącza, to zamiast do adresu hiperłącza nastąpi przeskok do skopiowanego tekstu. Powróć do programu Microsoft Access i otwórz tabelę, kwerendę lub formularz w widoku "Arkusz danych" albo formularz w widoku "Formularz".

5 Ustaw wskaźnik w polu hiperłącza arkusza danych. W formularzu należy wskaźnik ustawić w polu tekstowym związanym z polem hiperłącza lub w części tekstowej pola kombi wyświetlającego hiperłącze. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby wkleić hiperłącze, kliknij polecenie Wklej jako hiperłącze w menu Edycja. Aby wkleić adres hiperłącza, który nie jest zdefiniowany jako hiperłącze, kliknij polecenie Wklej w menu Edycja. Przy wklejaniu tekstu adresu w ten sposób, zostaje rozpoznany protokół, a tekst jest przekształcany na odpowiednie hiperłącze. Do pola lub formantu zostanie wstawione hiperłącze. Kliknięcie hiperłącza spowoduje otwarcie docelowego dokumentu, strony lub obiektu. c) Wpisywanie hiperłącza w polu lub w okienku tekstowym Otwórz tabelę lub kwerendę zawierającą pole typu hiperłącze w widoku "Arkusz danych" lub związany z nią formularz w widoku Arkusz danych albo w widoku "Formularz". Ustaw wskaźnik w polu hiperłącza arkusza danych. W formularzu należy wskaźnik ustawić w polu tekstowym związanym z polem hiperłącza lub w części tekstowej pola kombi wyświetlającego hiperłącze. Wpisz poprawny adres hiperłącza. Adres hiperłącza może składać się z co najwyżej trzech części oddzielonych znakiem hash (#): wyświetlanytekst#adres#podadres Na przykład, Katedra Informatyki#http://wr.atr.bydgoszcz.pl/kiz# Automatyzacja aplikacji, czyli aby wszystko sprawnie funkcjonowało 1) O tworzeniu aplikacji a) Po zaznajomieniu się z programem Microsoft Access i opanowaniu sposobów tworzenia tabel, kwerend, formularzy, raportów, pasków poleceń użytkownika itd., można rozpocząć łączenie tych obiektów, dodając makra i kod języka Visual Basic dla aplikacji, w celu utworzenia samodzielnej aplikacji. Aplikacja organizuje powiązane zadania, dzięki czemu użytkownik może skoncentrować się na pracy, którą ma do wykonania, nie zaś na organizacji aplikacji czy programie użytym do jej opracowania. b) Aby określić wygląd i sposób działania aplikacji po jej uruchomieniu, należy ustawić opcje w oknie dialogowym Autostart (menu Narzędzia). Można na przykład określić, który formularz ma być wyświetlany przy uruchamianiu aplikacji. Można również określić tekst wyświetlany na pasku tytułu w czasie pracy aplikacji. c) Przy udostępnianiu aplikacji innym użytkownikom można wprowadzić zabezpieczenia, dzięki którym utworzone obiekty i dane w bazie danych będą chronione. d) Jeśli aplikacje są udostępniane, należy co jakiś czas używać narzędzi obsługowych programu Microsoft Access, w celu defragmentacji i naprawiania bazy danych. 2) Makro AutoExec a) Wykonywanie akcji podczas otwierania bazy danych Można użyć specjalnego makra o nazwie "AutoExec" wykonującego akcję lub ich zestaw w momencie otwierania bazy danych. Podczas otwierania bazy danych program Microsoft Access szuka makra o tej nazwie i, jeśli ono istnieje, uruchamia je automatycznie. Utwórz makro zawierające akcje, które mają być wykonane w momencie otwierania bazy. Zapisz makro pod nazwą "AutoExec". Przy kolejnym otwarciu bazy danych, program Microsoft Access wykona to makro automatycznie. Uwagi Aby zapobiec wykonaniu makra "AutoExec" podczas otwierania bazy, należy przytrzymać klawisz SHIFT w momencie jej otwierania. Można również sterować sposobem uruchamiania bazy danych lub aplikacji ustawiając opcje w oknie dialogowym Autostart (menu Narzędzia). b) Sterowanie sposobem uruchamiania bazy danych lub aplikacji Możliwe jest ustalenie, na przykład, który formularz będzie wyświetlany po otwarciu bazy danych lub rozpoczęciu aplikacji, które paski narzędzi mogą być dostosowywane lub czy menu podręczne są dostępne. W menu Narzędzia kliknij polecenie Autostart Zaznacz żądane opcje lub wprowadź odpowiednie ustawienia.

6 Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Autostart dotyczą tylko bieżącej bazy danych lub aplikacji. Jeśli dokonuje się ustawień w oknie dialogowym Autostart, automatycznie zostają ustawione właściwości bazy danych związane z tymi ustawieniami. Aby przejrzeć listę tych właściwości, kliknij. Ustawienia w oknie dialogowym Autostart nie powodują zmiany ustawień właściwości paska narzędzi, paska menu, paska menu podręcznego, formularza lub raportu. Na przykład, ustawienie opcji Paska menu i Paska menu podręcznego w oknie dialogowym Autostart nie powoduje zmiany ustawień właściwości określonych formularzy i raportów, mających niestandardowe paski menu lub menu podręczne. Po otwarciu formularza lub raportu wyświetlany jest niestandardowy pasek menu dołączonego do formularza lub raportu, zamiast globalnego paska menu określonego w oknie dialogowym Autostart. Okno dialogowe Autostart może być użyte zamiast makra AutoExec lub jednocześnie z tym makrem. Makro AutoExec jest wykonywane dopiero po wprowadzeniu ustawień określonych w oknie dialogowym Autostart, dlatego należy unikać jakiejkolwiek akcji w makrze AutoExec, która zmieniałaby działanie tych ustawień. Na przykład, jeśli określi się formularz w polu Wyświetl formularz w oknie dialogowym Autostart, a jednocześnie używa się akcji OtwórzFormularz (OpenForm) w makrze AutoExec, to najpierw wyświetlany jest formularz określony w oknie dialogowym Autostart, a następnie od razu formularz określony w akcji OtwórzFormularz. Jeśli dla bazy danych zostały zdefiniowane zabezpieczenia poziomu użytkownika, to można uchronić się przed wprowadzaniem zmian w ustawieniach w oknie dialogowym Autostart przez innych użytkowników, upewniając się, iż nie otrzymali uprawnień administratora do bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij. Aby obejść ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Autostart, podczas otwierania bazy danych przytrzymaj wciśnięty klawisz obejścia (SHIFT). 3) Tworzenie makra od podstaw i przykłady innych makr Moduły 1) Komunikaty MsgBox i okenka dialogowe (Funkcja MsgBox) Komunikat MsgBox umożliwia wyświetlenie krótkiej informacji w odpowiedzi na jakieś zdarzenie. Aby go zastosować wybieramy zdarzenie we właściwościach formularza lub jakiegoś formantu na formularzu i wybieramy dla niego Procedura zdarzenia. Klikając pole [...] po prawej stronie właściwości przechodzimy do modułu Visual Basic, w którym pomiędzy liniami np. Private Sub Polecenie54_Click() a linią End Sub wpisujemy MsgBox To jest mój komunikat Wyswietlone okienko będzie miało tylko przycisk OK., zamykający komunikat. Nic więcej się nie stanie. Jeśli chcielibyśmy, aby wyświetlony komunikat zapytał o coś użytkownika i w zależności od jego wybory wykonał lub nie taką czy inną akcję, musimy użyć funkcji MsgBox() Dim Odpowiedz (polecenie Dim deklaruje nazwę zmiennej) pojedynczy apostrof oznacza komentarz, wyświetlany w kodzie na zielono Odpowiedz = MsgBox("Czy na pewno chcesz zamknąć formularz?", vbyesno, "Uwaga!") pierwsza część w nawiasie to nasz komunikat, druga część określa jakie przyciski pojawią się w okienku dialogowym, trzecia to tytuł okienka dialogowego. Tytuł i komunikat muszą być w cudzysłowach. If Odpowiedz = vbyes Then DoCmd.Close Else Exit Sub End If zamknięcie formularza wyjście z procedury 2) Funkcja If... Then... Else a) Powoduje warunkowe wykonanie grupy instrukcji, zależnie od wartości wyrażenia.

7 Składnia If warunek Then [instrukcje] [Else instrukcje_else] Inną możliwością jest zastosowanie składni blokowej: If warunek Then [instrukcje] [ElseIf warunek_n Then [instrukcje_elseif]... [Else [instrukcje_else]] End If Klauzule Else i ElseIf są nieobowiązkowe. W blokowej składni instrukcji If może wystąpić dowolnie wiele klauzul ElseIf, żadna z nich jednak nie może się pojawić po klauzuli Else. Blokowa instrukcja If może być zagnieżdżona, to znaczy umieszczona wewnątrz innej instrukcji. W czasie wykonywania blokowej instrukcji If (składnia druga) sprawdzany jest warunek. Jeśli jego wartością jest True, wykonywane są instrukcje występujące po słowie Then. Jeśli wartością warunku jest False, obliczane są po kolei warunki ElseIf (jeśli istnieją). Po znalezieniu warunku o wartości True wykonywane są instrukcje umieszczone po odpowiadającym temu warunkowi słowie Then. Jeśli żaden z warunków ElseIf nie jest równy True (lub jeśli nie ma klauzul ElseIf), wykonywane są instrukcje umieszczone po słowie Else. Po wykonaniu odpowiednich instrukcji występujących po słowie Then lub Else sterowanie przechodzi do instrukcji bezpośrednio następującej po End If. b) Testowanie drugiego warunku, gdy pierwszy ma wartość False Instrukcja ElseIf dodana do instrukcji If...Then...Else pozwala na sprawdzanie drugiego warunku, jeżeli pierwszy ma wartość False. Na przykład, poniższa funkcja oblicza premię w oparciu o klasyfikację stanowisk. Instrukcja następująca po instrukcji Else jest wykonywana, jeżeli warunki we wszystkich instrukcjach If i ElseIf są równe False. Function Premia(stanowisko, pensja) If stanowisko = 1 Then Premia = pensja * 0.1 ElseIf stanowisko = 2 Then Premia = pensja * 0.09 ElseIf stanowisko = 3 Then Premia = pensja * 0.07 Else Premia = 0 End If End Function 3) Funkcja dodawana do zdarzenia Przy wartości spoza listy pola kombi Umożliwia ona automatyczne dodanie nowej wartości do tabeli będącej źródłem wiersza pola combi. Wykorzystano zdarzenie 'Przy wartości spoza listy (NotInList) Private Sub PoleComboTabela_NotInList(NewData As String, Response As Integer) ' W przypadku wpisania wartosci spoza listy ' procedura umozliwia dopisanie tej wartosci do Tabela1 ' bedacej zrodlem wiersza pola kombi Dim MyDB As Database, MyZr As Recordset Dim msg As String Dim CRLF As String CRLF = Chr(13) & Chr(10) ' nowy wiersz ' "wyciecie" zbednych spacji, tak na wszelki wypadek ;-)

8 NewData = Trim(NewData) ' pytanie o dodanie rekordu ' jesli uzytkownik zrezygnowal - wyjdz z procedury Beep msg = "Nie ma nazwy: " & CRLF & CRLF msg = msg & NewData & CRLF & CRLF msg = msg & "Czy mam dopisać do tabeli?" & CRLF & CRLF msg = msg & "(sprawdź, czy poprawnie wpisane)." If MsgBox(msg, , "NIE MA TAKIEJ NAZWY!") = 7 Then Exit Sub ' dopisywanie nowego rekordu w tabeli 'Tabela1' (do pola 'Nazwy') Set MyDB = CurrentDb() Set MyZr = MyDB.OpenRecordset("Tabela1", DB_OPEN_DYNASET, DB_APPENDONLY) MyZr.AddNew MyZr!Nazwy = NewData MyZr.Update MyZr.Close ' dodanie nowo wpisanej pozycji (wartosci) do pola kombi Response = DATA_ERRADDED End Sub Narzędzia i dodatki MS Access 1) Analizator wydajności Wydajność programu Microsoft Access oraz wydajność bazy danych można zwiększyć podejmując pewne działania, zależne od konfiguracji komputera, a także od środowiska pracy. Najlepiej rozpocząć od uruchomienia Analizatora wydajności. Pozwala on na analizę całej bazy danych lub tylko jej wybranych obiektów. Za pomocą Analizatora wydajności można także wprowadzić pewne konkretne zmiany. a) Optymalizacja wydajności bazy danych za pomocą Analizatora wydajności Otwórz bazę danych, która ma być optymalizowana. W menu Narzędzia wskaż polecenie Analizuj, a następnie kliknij polecenie Wydajność. Kliknij kartę typu obiektu bazy danych, który ma być optymalizowany. Aby wyświetlić listę wszystkich obiektów bazy danych, należy kliknąć kartę Wszystkie. Wybierz nazwy obiektów bazy danych, które mają być optymalizowane. Aby wybrać wszystkie obiekty z listy, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż do wybrania wszystkich żądanych obiektów, a następnie kliknij przycisk OK. Po zakończeniu działania Analizatora wydajności pojawią się trzy grupy wyników analizy: "Zalecenia", "Propozycje" i "Pomysły". Jeśli kliknie się jeden z elementów listy Wyniki analizy, to informacja o proponowanej optymalizacji zostanie wyświetlona poniżej listy, w polu Analiza, uwagi. Przed podjęciem proponowanych działań optymalizacyjnych należy rozważyć potencjalne przypadki, w których jedne cele optymalizacyjne mogą być osiągnięte tylko kosztem innych. Aby obejrzeć opis tych przypadków, należy kliknąć na liście opcję "Propozycje", co spowoduje pojawienie się odpowiedniej informacji w polu Analiza, uwagi. Optymalizacje z grup "Zalecenia" i "Propozycje" może przeprowadzić program Microsoft Access. Optymalizację typu "Pomysły" musi przeprowadzić sam użytkownik. Kliknij jedną lub więcej z optymalizacji zalecanych lub sugerowanych, która ma być przeprowadzona, a następnie kliknij przycisk Optymalizuj. Program Analizator wydajności wykona żądaną optymalizację, po czym zostanie ona zaznaczona jako "Ustalona". Proces ten należy kontynuować aż do zakończenia wszystkich wymaganych działań optymalizacyjnych.

9 Aby przeprowadzić wszystkie zalecane i sugerowane optymalizacje, należy kliknąć pole Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć przycisk Optymalizuj. Aby przeprowadzić optymalizację z grupy "Pomysły", należy kliknąć tę optymalizację, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w polu Analiza, uwagi. 2) Dokumentator a) Przeglądanie, drukowanie, wyprowadzanie lub zapisywanie parametrów projektowych obiektów bazy danych W menu Narzędzia wskaż polecenie Analizuj i kliknij opcję Dokumentator. Kliknij kartę odpowiadającą typowi obiektu bazy danych, który ma być przeglądany lub drukowany. Można kliknąć kartę Wszystkie typy obiektów, aby wyświetlić listę wszystkich obiektów w bazie danych. Wybierz obiekty, których definicje mają być oglądane lub wydrukowane. Kliknij przycisk Opcje, aby określić te właściwości wybranego obiektu, które mają być wydrukowane, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK. Można teraz wykonać jedną z następujących czynności: Aby wydrukować definicje, kliknij przycisk Drukuj na pasku narzędzi. Przed drukowaniem warto sprawdzić długość definicji, ponieważ niektóre z nich, szczególnie dla formularzy i raportów, mogą zająć parę stron. Aby zapisać definicje jako tabelę, kliknij polecenie Zapisz jako tabelę w menu Plik. Informacje definiujące obiekt zostaną zapisane w tabeli o nazwie "Definicja obiektu". Aby wyprowadzić definicje w formacie pliku HTML, arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, pliku RTF lub pliku tekstowego MS-DOS, kliknij polecenie Wyprowadź do w menu Plik. 3) Konwersja bazy danych Nie można otworzyć bazy danych utworzonej w programie Microsoft Access 97 za pomocą wcześniejszych wersji programu Microsoft Access. Można jednak łączyć i importować tabele programu Microsoft Access 97 (w wersji 8.0) do baz danych programu Microsoft Access 95 (w wersji 7.0). Można także eksportować tabele wersji 8.0 do bazy danych wersji 7.0 oraz wycinać, kopiować lub wklejać dane z tabeli wersji 8.0 do tabeli wersji 7.0. Można włączyć bazę danych utworzoną we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Access, aby działała w programie Microsoft Access 97, ale nie można do niej dodawać nowych obiektów, ani zmieniać projektu obiektów istniejących. Jeżeli próba konwersji bazy danych do programu Microsoft Access 97 nie powiedzie się, to można utworzyć nową bazę danych za pomocą programu Microsoft Access 97, a następnie importować do niej wszystkie obiekty z wcześniejszej wersji bazy danych. a) Konwersja baz danych wcześniejszych wersji na format programu Microsoft Access 97 Zrób kopię zapasową bazy danych, która ma być konwertowana i zachowaj ją, dopóki nie stwierdzisz, że konwersja na format programu Microsoft Access 97 powiodła się. Zamknij bazę danych, która ma być konwertowana. Jeśli baza danych jest udostępnianą bazą danych ulokowaną na serwerze w udostępnianym folderze, upewnij się, czy nie jest ona otwarta przez innego użytkownika. W programie Microsoft Access 97 wskaż polecenie Narzędzia bazy danych w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konwertuj bazę danych. W oknie dialogowym Źródłowa baza danych do konwersji zaznacz bazę danych, która ma być konwertowana, a następnie kliknij przycisk Konwertuj. W oknie dialogowym Konwertuj bazę danych na wykonaj jedną z poniższych czynności: Wpisz nową nazwę (bez rozszerzenia.mdb) dla pliku bazy danych programu Microsoft Access 97. Wybierz inną lokalizację dla pliku bazy danych programu Microsoft Access 97. (Można zachować starą nazwę lub zmienić ją.) Kliknij przycisk Zapisz. Program Microsoft Access przekonwertuje bazę danych na format programu Microsoft Access 97

10 Eksportowanie i importowanie danych z innych źródeł Dane z tabeli albo kwerendy można eksportować w wielu różnych formatach. stnieje wiele sposobów wymiany danych pomiędzy programami Microsoft Access, Microsoft Word oraz Microsoft Excel. 1) Eksportowanie tabeli lub innego obiektu do istniejącej bazy danych programu Microsoft Access Uwaga Można eksportować tabele, kwerendy i makra z programu Microsoft Access w wersji 8.0/97 do baz danych wersji 7.0/95, ale do baz danych programu Microsoft Access w wersjach 1.x i 2.0 tylko tabele. W oknie bazy danych kliknij nazwę obiektu, który ma być eksportowany, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako/eksportuj w menu Plik. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij Do zewnętrznego pliku lub bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola Zapisz w i zaznacz dysk albo folder, w którym znajduje się docelowa baza danych programu Microsoft Access. Kliknij dwukrotnie ikonę bazy danych, która ma być eksportowana. W oknie dialogowym Eksportuj wpisz nazwę nowego obiektu (albo zaakceptuj bieżącą nazwę). Jeśli eksportujesz tabelę, w obszarze Eksportuj tabele zaznacz, czy ma być eksportowana definicja tabeli oraz dane, czy tylko definicja. Kliknij przycisk OK, aby wyeksportować obiekt. Wskazówka Jednorazowo można eksportować tylko jeden obiekt. Jeśli chcesz eksportować kilka obiektów jednocześnie, otwórz docelową bazę danych i do niej importuj obiekty. 2) Importowanie obiektów innych niż tabele z innej bazy danych programu Microsoft Access Otwórz bazę danych lub przełącz się na okno bazy danych otwartej bazy danych. W menu Plik wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Importuj. W polu Pliki typu sprawdź, czy są wybrane pliki Microsoft Access (.mdb). Kliknij strzałkę po prawej stronie pola Szukaj w, wybierz dysk i folder z bazą danych zawierającą importowane dane (.mdb), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę bazy danych W oknie dialogowym Importuj obiekty kliknij kartę tego obiektu, który ma być importowany, a następnie kliknij każdy importowany obiekt. Powtórz to dla każdego rodzaju obiektu, który ma być importowany Jeśli kwerendę wybierającą trzeba importować jako tabelę, to należy kliknąć przycisk Opcje, a następnie w polu Importuj kwerendy kliknąć opcję Jako tabele. Kwerendy funkcjonalne są importowane jako kwerendy, niezależnie od ustawienia tej opcji. Jeżeli import ma obejmować relacje, niestandardowe menu i paski narzędzi lub specyfikacje importu/eksportu, to należy kliknąć przycisk Opcje, a następnie w polu Importuj należy wybrać obiekty, które mają być objęte importem. Defragmentacja i naprawianie błędów BD 1) Defragmentacja bazy danych w celu zmniejszenia jej rozmiaru Po usunięciu tabel baza danych może ulec fragmentacji, wykorzystując w sposób nie optymalny miejsce na dysku. Defragmentacja bazy danych polega na skopiowaniu jej wraz z uporządkowaniem zapisu na dysku. a) Aby zdefragmentować bieżącą bazę danych W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Defragmentuj bazę danych. b) Aby zdefragmentować bazę danych, która nie została otwarta w programie Microsoft Access Zamknij bieżącą bazę danych. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Defragmentuj bazę danych. W oknie dialogowym Źródłowa baza danych do defragmentacji podaj bazę danych, która ma być zdefragmentowana, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj. W oknie dialogowym Defragmentuj bazę danych do podaj nazwę, dysk i folder bazy zdefragmentowanej. Kliknij przycisk Zapisz. Jeśli użyje się tej samej nazwy, dysku i folderu, a defragmentacja zakończy się pomyślnie, plik oryginalny zostanie automatycznie zastąpiony jego zdefragmentowaną wersją. Uwagi

11 Jeśli z końca tabeli usunięto rekordy zawierające pole typu Autonumer, podczas defragmentacji bazy danych wartość następnego numeru rekordu zostanie ustawiona na wartość o jeden większą niż w ostatnim nieusuniętym rekordzie. Defragmentacja poprzednich wersji bazy danych Microsoft Access nie przekształca jej na format programu Microsoft Access 97. 2) Naprawa uszkodzonej bazy danych W programie Microsoft Access uszkodzenie bazy danych zostaje z reguły wykryte w momencie próby jej otwarcia, defragmentacji, szyfrowania lub deszyfrowania i wówczas istnieje możliwość jej naprawy. Czasem jednak uszkodzenie bazy danych nie zostaje wykryte. W przypadku nieprzewidywalnego zachowania się bazy danych, należy wykonać następującą procedurę. a) Aby naprawić bieżącą bazę danych W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych i kliknij polecenie Napraw bazę danych. b) Aby naprawić bazę danych, która nie została otwarta w programie Microsoft Access Zamknij bieżącą bazę danych. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych i kliknij polecenie Napraw bazę danych. Podaj nazwę i położenie bazy danych przeznaczonej do naprawy, a następnie kliknij przycisk Napraw. Zabezpieczenia bazy danych W programie Microsoft Access bazę danych można zabezpieczyć dwoma sposobami: ustalając hasło do otwarcia bazy danych lub ustalając zabezpieczenie na poziomie użytkownika, umożliwiające bardziej szczegółowe przyznawanie użytkownikom różnych uprawnień do działania na różnych obiektach bazy danych. Dodatkowo, można usunąć z bazy danych edytowalny kod języka Visual Basic oraz uniemożliwić modyfikację projektu formularzy, raportów i modułów poprzez zapisanie bazy danych w postaci pliku MDE. 1) Ustalenie hasła Ustalenie hasła do otwarcia bazy danych jest najprostszym sposobem jej zabezpieczenia. Po ustaleniu hasła, przy każdym otwarciu bazy danych pojawia się okno dialogowe z pytaniem o hasło. Podanie niepoprawnego hasła uniemożliwi użytkownikowi otwarcie bazy danych. Metoda ta jest pewna (hasło jest szyfrowane i nie można go odczytać czytając bezpośrednio plik bazy danych), lecz ogranicza się tylko do otwierania bazy danych. Po jej otwarciu użytkownik ma dostęp do wszystkich obiektów (o ile nie zdefiniowano zabezpieczenia na poziomie użytkownika, które opisano poniżej). Dla bazy danych używanej wspólnie przez małą grupę użytkowników lub używanej tylko na jednym komputerze ustawienie hasła często rozwiązuje problem. Ostrzeżenie Nie należy zabezpieczać hasłem bazy danych, która będzie replikowana ponieważ uniemożliwi to synchronizację replik. 2) Zabezpieczenie na poziomie użytkownika Zabezpieczenie na poziomie użytkownika zapewnia elastyczną i pełną ochronę danych w bazie. Ta forma zabezpieczenia jest zbliżona do metod używanych w większości systemów sieciowych. Podczas uruchamiania programu Microsoft Access każdy użytkownik loguje się i podaje hasło. Na podstawie pliku informacyjnego grupy roboczej są oni identyfikowani jako członkowie grupy. Istnieją dwie grupy domyślne: administratorzy (grupa o nazwie Administratorzy) i użytkownicy (grupa o nazwie Użytkownicy), ale można zdefiniować również inne. Użytkownikom udziela się uprawnień regulujących dostęp do operacji i do obiektów bazy danych. Na przykład członkowie grupy Użytkownicy mogą oglądać, wstawiać i modyfikować dane w tabeli "Klienci", ale nie mogą zmieniać jej projektu. Można im zezwolić tylko na oglądanie danych w tabeli zamówień i pozbawić ich całkowicie dostępu do tabeli "Wypłaty". Członkowie grupy Administratorzy mają pełny dostęp do wszystkich obiektów bazy danych. Można utworzyć własny system kontroli dostępu do obiektów bazy danych, tworząc własne konta grupowe z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie dodając do nich użytkowników. a) Zabezpieczenie na poziomie użytkownika: Chroni intelektualną własność kodu. Uniemożliwia użytkownikom przypadkowe uszkodzenie aplikacji poprzez zmiany w kodzie lub obiektach, od których zależy prawidłowe działanie aplikacji. Chroni cenne dane bazy. 3) Zabezpieczenie bazy danych przez ustalenie hasła Zamknij bazę danych. Jeżeli baza danych jest użytkowana w sieci, to poproś wszystkich innych użytkowników o zamknięcie bazy danych. Zrób zapasową kopię bazy danych i schowaj ją w bezpiecznym miejscu.

12 W menu Plik kliknij polecenie Otwórz bazę danych. Zaznacz pole wyboru Wyłączność, a następnie otwórz bazę danych. W menu Narzędzia wskaż polecenie Zabezpieczenia, a następnie kliknij polecenie Ustaw hasło bazy danych. W polu Hasło wpisz swoje hasło. W hasłach jest rozróżniana wielkość liter W polu Potwierdź potwierdź poprawność hasła wpisując je ponownie, a następnie kliknij przycisk OK. Hasło zostanie ustawione. Przy następnym otwarciu bazy danych pojawi się okno dialogowe z żądaniem podania hasła. Ostrzeżenie Zapomnianego hasła nie da się odtworzyć, a w konsekwencji nie da się otworzyć zabezpieczonej tym hasłem bazy danych. Nie należy chronić hasłem bazy danych, która będzie replikowana, ponieważ uniemożliwi to synchronizację. Uwagi Jeżeli zabezpieczenie hasłem na poziomie bazy danych nie wystarcza, to można ustalić zabezpieczenie na poziomie użytkownika. W bazie danych zabezpieczonej na poziomie użytkownika, tylko użytkownik z nadanymi przez administratora uprawnieniami do tej bazy może ustalić hasło. Hasło to będzie dodatkiem do zabezpieczenia na poziomie użytkownika i nie zmieni dotychczasowych uprawnień. Jeżeli tabela z bazy danych zabezpieczonej hasłem jest tabelą połączoną, to hasło jest zachowywane w bazie danych, z którą tabela jest połączona. Może to mieć konsekwencje nie do przewidzenia. Tworzenie pliku MDE ukrycie kodu utworzonej aplikacji, zabezpieczenie przed nieuprawnionymi modyfikacjami 1) Informacje na temat plików MDE Jeśli baza danych zawierająca kod języka Visual Basic zostanie zapisana jako plik formatu MDE, wszystkie moduły zostaną skompilowane, wszystkie kody źródłowe dające się edytować będą usunięte, a docelowa baza danych zostanie zdefragmentowana. Kod języka Visual Basic nadal będzie wykonywany, ale nie można go będzie oglądać ani modyfikować. W wyniku usunięcia kodu zmniejszy się rozmiar bazy danych. Ponadto program optymalizuje wykorzystanie pamięci i poprawia działanie bazy danych. Zapisanie bazy danych jako plik formatu MDE uniemożliwia wykonywanie następujących czynności: Oglądanie, modyfikację i tworzenie formularzy, raportów lub modułów w widoku "Projekt". Dodawanie, usuwanie lub zmienianie odwołań do bibliotek obiektów i baz danych. Zmienianie kodu za pomocą właściwości lub metod programu Microsoft Access lub Obiektów VBA ľ plik formatu MDE nie zawiera kodu źródłowego. Zmienianie nazwy projektu VBA bazy danych w oknie dialogowym Opcje. Importowanie i eksportowanie formularzy, raportów i modułów. Można jednak importować z baz danych innego formatu i eksportować do nich tabele, kwerendy i makra. Tabele, kwerendy i makra z bazy danych formatu MDE mogą być importowane do innych baz danych. Import formularzy, raportów i modułów nie jest możliwy. Ostrzeżenie Należy koniecznie zapisać kopię pierwotnej wersji bazy danych. Jeśli konieczne są zmiany w formularzach, raportach lub modułach bazy danych formatu MDE, należy otworzyć zapisaną kopię i zapisać ją ponownie w formacie MDE po dokonaniu odpowiednich modyfikacji. Zapisanie bazy danych, zawierającej tabele w formacie MDE powoduje komplikacje związane z określaniem zgodności różnych wersji danych, w przypadku jeśli zachodzi potrzeba modyfikacji projektu formularzy, raportów lub modułów. Dlatego też format MDE nadaje się przede wszystkim do zapisywania baz danych frontonu aplikacji frontonu/zaplecza. Ponadto w przyszłych wersjach programu Microsoft Access nie będzie można otwierać, konwertować, ani wykonywać kodu pliku MDE programu Microsoft Access 97. Jedynym sposobem konwersji pliku MDE programu Microsoft Access 97 na plik przyszłej wersji programu będzie otwarcie pierwotnej bazy danych, na podstawie której utworzono plik, skonwertowanie jej, a następnie ponowne zapisanie w formacie MDE. 2) Przekształcanie pliku na format MDE Ostrzeżenie Koniecznie zapisz kopię pierwotnej bazy danych. W bazie danej zapisanej w jako plik MDE nie można dokonywać zmian w projekcie formularzy, raportów, ani modułów. Jeśli konieczne są zmiany w projekcie tych obiektów, należy wprowadzić je w pierwotnej bazie danych, a następnie ponownie ją zapisać jako plik MDE. Uruchomienie ani przekształcenie bazy danych zapisanej w

13 formacie MDE nie jest możliwe w późniejszej wersji programu Microsoft Access Można jedynie otworzyć lub przekształcić pierwotną bazę danych. Zamknij bazę danych. Jeśli baza danych jest używana w środowisku wielodostępnym, wszyscy użytkownicy muszą ją zamknąć W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Utwórz plik MDE. W oknie dialogowym Zapisz bazę danych jako MDE zaznacz bazę danych, która ma być przekształcona, a następnie kliknij przycisk Utwórz MDE. W oknie dialogowym Zapisz MDE jako podaj odpowiednią nazwę, stację dysków i folder, w którym ma zostać zapisana baza danych.

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo