TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Bazy danych. Moduł 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Bazy danych. Moduł 5"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Bazy danych. Moduł 5 1. Praca z aplikacją 1.1. Podstawy baz danych Baza danych to zbiór informacji zapisany (zebrany) z zastosowaniem reguł pozwalających na wyszukiwanie konkretnych informacji. Książka telefoniczna, słownik ortograficzny, katalog rzeczowy w bibliotece, encyklopedia, wykaz pracowników w przedsiębiorstwie, dziennik lekcyjny to przykłady baz danych. Bazy danych zapisane w komputerze wiele korzystnych właściwości: umożliwiają szybkie wyszukiwanie, łatwą modyfikację danych, łatwe powielanie i uaktualnianie bazy umożliwiają łatwy przesył, ponieważ zajmują niewiele miejsca; pozwalają na wprowadzanie informacji tylko jeden raz z możliwością wielokrotnego wykorzystania, umożliwiają wybór standardu, zapobiegają niespójności danych, mają wbudowane mechanizmy zabezpieczania danych, pozwalają na łatwe tworzenie raportów, zestawień, analiz (funkcjonalność), są wielodostępne, Dostęp do danych zapisanych w komputerowej bazie danych zapewniają programy (narzędzia). Taki program nazywamy systemem zarządzania bazą danych. Oto przykładowe programy: MS ACCESS, dbsae, MySQL. Ze względu na sposób organizacji danych bazy dzielimy na: hierarchiczne, relacyjne, obiektowe i inne. Organizacja danych w hierarchicznej bazie jest podobna jak organizacja folderów (katalogów w systemach operacyjnych komputerów. W modelu relacyjnym dane gromadzone są w tabelach identyfikowanych przez ich nazwy. Tabela składa się z wierszy rekordów i kolumn pól. Każdy wiersz zawiera informacje o jednym obiekcie. Relacyjna baza danych może mieć dowolną ilość tabel. 1.2 Struktura bazy MS Access jest zaawansowanym, profesjonalnym i przyjaznym użytkownikowi systemem zarządzania relacyjną bazą danych. Jest wyposażony w rozbudowany system pomocy i mechanizm kreatorów. Struktura bazy zapisywana jest w jednym pliku, co umożliwia łatwe jej przenoszenie. Uruchamiając MS Access musimy wskazać istniejący plik z bazą danych lub podać nazwę i lokalizację nowo tworzonej bazy. Access domyślnie nadaje rozszerzenie mdb plikom przez niego zarządzanym (okna mają postać podobną do okien w innych programach MS Office). Otwieranie nowej (pustej bazy danych) Po wybraniu polecenia Pusta baza danych pojawia się okno dialogowe, w którym musimy podać nazwę bazy (pliku) i jego lokalizację. Otwieranie istniejącej bazy w okienku wybieramy polecenie Otwórz i wskazujemy nazwę pliku. Access umożliwia tworzenie: Tabel (miejsc przechowywania danych). Relacji (powiązań między tabelami), Formularzy (wyświetlanie zawartości pojedynczego rekordu z możliwością obliczeń, umieszczenia komentarza i elementów graficznych. Formularze umożliwiają przeglądnie danych, modyfikację i dodawanie rekordów.

2 Kwerend (zapytań) wybranie danych spełniających określone kryteria i dokonanie na nich pewnych operacji. Raportów możliwość wydruku podsumowań, wartości średnich, maksymalnych innych. Stron dostępu do danych strony WWW umożliwiające analizowanie i modyfikowanie danych przez Internet. Makropoleceń zapis sekwencji poleceń, które pomagają zautomatyzować często wykonywane czynności. Modułów zbiory deklaracji i procedur w języku Visual Basic for Applications, które są przechowywane pod jedną nazwą. W górnej części okna dialogowego (pasek narzędzi) widoczne są przyciski: Otwórz (umożliwia wyświetlenia zawartości tabeli, wykonanie kwerendy lub raportu), Projektuj (umożliwia modyfikację wskazanego obiektu), Nowy (umożliwia utworzenie nowego obiektu), przycisk podobny do nożyczek umożliwia usunięcie zaznaczonego obiektu. Działanie przycisków dotyczy również obiektu wskazanego w oknie dialogowym (tabela, kwerenda). Przyciski: Duże, Małe ikony, Lista, Szczegóły umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania obiektów w oknie dialogowym. 2. Tabele 2.1 Widok tabeli Po otwarciu bazy widzimy bazę zawierającą szereg tabel. Wskazując nazwę tabeli i klikając dwukrotnie (można wykorzystać przycisk Otwórz) widzimy zawartość tabeli w widoku arkusza danych. Możemy teraz zmieniać zawartość danych w tabeli: wprowadzać i modyfikować dane, formatować dane, zmieniać wygląd tabeli, sortować, filtrować dane. Zmieniając w menu widoku na widok projektu, możemy modyfikować strukturę tabeli Tworzenie tabeli Tworzenie tabeli możemy wykonać trzema sposobami: Za pomocą kreatora. Kolejne następujące po sobie okna dialogowe umożliwiają utworzenie tabeli poprzez dokonanie wyboru prezentowanych opcji). Jedno z pierwszych okien pokazano na rys. 1. Korzystając z widoku projektu. Przechodzimy do okna podobnie jak na rys 1. i samodzielnie definiujemy parametry tabeli (jest to najbardziej uniwersalny sposób). Zaznaczamy przycisk Utwórz tabelę w widoku projektu. Klikamy myszą (naciskamy Enter lub Projektuj). Pojawi się pusta tabela. Wprowadzamy nazwy pól, typ danych, komentarze. We właściwościach pól ustalamy dodatkowe parametry dla wartości umieszczonych w polach. Wprowadzamy dane do ACCESS a i on sam ustawia typy danych w polach. Następnie w widoku projektu należy zmienić nazwy pól. Tworząc tabelę można wyróżnić pole lub układ pól ustawiając klucz podstawowy. Wskazuje on, że to pole (pola) zawierają unikatowe dane (nie powtarzające się np. nr PESEL) pozwalające na jednoznaczną identyfikację rekordu. W przypadku ni zdefiniowania pola kluczem podstawowym, przy zapisie tabeli ACCESS zaproponuje utworzenie takiego pola. Takie pole zajmuje pierwsze miejsce na liście pól i jest typu autonumerowanie Nazwy pól W kolumnie Nazwa pola wprowadzamy nazwy kolejnych pól stosując następujące zasady: Nazwa pola może mieć najwyżej 64 znaki. Może zawierać dowolne znaki z wyjątkiem kropki, wykrzyknika, apostrofu i nawiasu kwadratowego. Nie może zaczynać się spacją. Nazwa nie może powtórzyć się w tabeli. 2

3 Rys. 1. Okno Accesa z okienkami otwartymi z menu Plik Typy danych Każde ze zdefiniowanych pól określa cechy obiektu (tekst, liczba, data). Projektując tabelę należy określić typ informacji umieszczonych w danym polu (kolumnie). Można stosować następujące typy danych (poniższa tabela): Typy danych Zastosowanie Tekst lub kombinacja liter i cyfr, na przykład w adresie. Również liczby, na których nie są Tekst przeprowadzane obliczenia, takie jak numery telefonów, numery katalogowe i kody pocztowe. Długie tekst i liczby, na przykład Nota Notatki i opisy Dane liczbowe, na których przeprowadzane są obliczenia, z wyją- Liczba tkiem obliczeń walutowych. Wówczas należy użyć typ Waluta Data/Godzina Daty i czas Wartości walutowe. Typ Waluta zapobiega zaokrąglaniu wartości Waluta podczas obliczeń. Dokładność wynosi 15 cyfr po lewej stronie Rozmiar Maksymalnie 255 znaków. Aby ograniczyć maksymalną liczbę znaków, jaka może być wprowadzona, można ustalić Rozmiar pola (np. na 25). Maksymalnie znaków. 1, 2, 4 lub 8 bajtów. 16 bajtów tylko dla identyfikatora replikacji (GUID). 8 bajtów. 8 bajtów 3

4 Autonumerowanie Tak/Nie Obiekt OLE Hiperłącze Kreator odnośników separatora dziesiętnego i 4 cyfry po stronie prawej. Access wprowadza automatycznie kolejną liczbę naturalną lub losową. Generator klucza podstawowego. Pola zawierające jedną z dwóch możliwych wartości, np. Tak/Nie, Prawda/Fałsz, Wł/Wył. Stosowane do pól wyboru. Obiekty (dokumenty) programu Word, Excel, rysunki lub inne dane binarne) utworzone w w innych programach, które mogą być połączone lub osadzone w tabeli programu Access. Pole, w którym przechowywane są hiperłącza (adresy stron WWW). Wybranie tej opcji powoduje uruchomienie kreatora, który definiuje pole. 4 bajty. 1 bit. Maksymalnie 1 GB. Ograniczeniem jest również miejsce na dysku. Maksymalnie znaków. Taki sam, jak rozmiar pola klucza podstawowego, które jest również polem odnośnika (zazwyczaj 4 bajty). Dobierając typ danych w polu tabeli, należy uwzględnić następujące czynniki: W polu tekstu nie można przechowywać danych typu liczba Ile miejsca będą zajmowały dane przechowywane w polu? Jakie operacje będą wykonywane na wartościach umieszczonych w polu? Nie można sumować wartości pól typu Tekst czy Obiekt OLE. Czy wartości w polu będą sortowane czy indeksowane? Pól typu Obiekt OLE nie można ani sortować, ani indeksować. Czy pole będzie używane do grupowania rekordów w kwerendach lub raportach? Pól Obiekt OLE nie można używać do grupowania rekordów. W jaki sposób wartości pola będą sortowane? W polu typu Tekst liczby są sortowane liczby są sortowane jako ciągi znaków (1, 10, 100, 2, 20,200, itd.), a nie jako wartości liczbowe. Aby poprawnie sortować liczby, należy je zapisywać w polu typu Liczba lub Waluta. Podobnie daty, aby były poprawnie sortowane, należy je zapisywać w polach typu Data/Godzina Opis Informacje umieszczone w opisie pojawią się na pasku stanu w trakcie przeglądania danych w widoku tabela lub formularz Właściwości pól Na informacje umieszczone w polu jak i na sposób ich wyświetlania można dodatkowo wpływać poprzez ustalenie właściwości pola takich jak: Rozmiar (w polu typu Tekst maksymalna liczba znaków, w polu typu Liczba zakres i rodzaj wartości numerycznych. Dostępne są następujące rozmiary pola i zakres ich wartości: Określenie Zakres Zajmowana pamięć Bajt 0 do bajt Liczba całkowita do bajty Liczba całkowita długa do bajty Pojedyncza precyzja -3,4028E+38 do 3,4028E+38 4 bajty Podwójna precyzja -1,79769E+308 do 1,79769E bajtów 4

5 ID replikacji 1 Unikatowy identyfikator 16 bajtów 1 Replikacja to proces kopiowania bazy danych, aby kopie (repliki) mogły wymieniać między sobą aktualizację danych formularzy, kwerend, raportów itd... Format służy do ustalenia wyglądu wyświetlanych danych. Określając format można korzystać z symboli, podobnie jak w masce wprowadzania danych (format nie narzuca sposobu wprowadzania danych): Symbol Znaczenie symbolu < Test będzie wyświetlany małymi literami. > Tekst będzie wyświetlany dużymi literami. & Wpisane po symbolu & znaki dopisywane są do zawartości pola, np. dopisanie jednostek miar & kg. % Wyświetla liczby w %. Liczby można pisać w następujących formatach: Liczba ogólna 3456,789 Walutowy 3 456,79 zł Euro 3456,789 ( prawy Alt+ulub lewy Alt+0128) Stałoprzecinkowy 3456,79 Standardowy 3 456,79 Procentowy ,00% Wykładniczy 3,46E+03. Dla dat i czasu dostępne są formaty: Data ogólna :34:23 Data długa 19 czerwca 2007 Data średnia 19-cze-07 Data krótka Godzina średnia 05:34 Godzina krótka 17:34 Program MS Access interpretuje daty ze skróconym formatem roku w następujący sposób: Zakres dat dla skróconego formatu roku: od do od do od do od do Access poprawnie interpretuje datę przy zapisie roku w formacie rrrr, a nie rr (na przykład 1959, a nie 59). Wprowadzony format obowiązuje w całej kolumnie (polu). Aby wymusić poprawność wprowadzania danych typu numer telefonu, kod pocztowy, NIP, data, czas, należy używać masek wprowadzania, które można stosować dla pól typu Data/Godzina i Tekst. Klikając odpowiedni przycisk po ustawieniu się w polu maska wprowadzania, uruchamiamy kreator masek wprowadzania. W maskach można stosować symbole jak w tabeli niżej: Symbol Znaczenie symbolu 0 Zastępuje dowolną cyfrę (wpis wymagany; znaki plus i minus są niedozwolone. 9 Zastępuje dowolną cyfrę lub spację (wpis niewymagany: znaki plus i minus są niedozwolone. # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji (niewymagany; puste miejsca konwertowane na spacje, znaki plus i minus dozwolone. 5

6 L Zastępuje dowolną literę (wymagany).? Zastępuje dowolną literę (niewymagany). A Zastępuje literę lub cyfrę (wymagany). a Zastępuje literę lub cyfrę (niewymagany). & Dowolny znak lub spacja (wymagany). C Dowolny znak lub spacja (niewymagany).., : ; - / Dziesiętny symbol zastępczy oraz separatory tysięcy, daty i godziny. (Używany znak zależy od ustawień regionalnych Panelu sterowania systemu Windows). < Wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe litery > Wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na duże litery! Powoduje, że znaki w masce wprowadzania są wyświetlane od strony prawej do lewej. \ Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są wyświetlane jako litery. Np. \A jest wyświetlane jako A. Hasło Znak wpisywany w to pole wyświetlany jest jako *. Przykłady masek: Maska Przykładowe dane (032) (032) >L0L 0L0 T2F 8M4 >L<???????????????? Jan Ewangelista ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN Tytuł etykieta pola na formularzu pozwalająca na jego identyfikację i mogąca wystąpić jako argument w wyrażeniach obliczających np. =suma(netto). Suma to nazwa funkcji a Netto jest tytułem pola. Jeżeli pole Tytuł nie zostanie wypełnione, to wtedy automatycznie przyjmie wartość nazwy pola. Wartość domyślana wartość wpisywana automatycznie w nowych rekordach. Reguła poprawności pozwala na zdefiniowanie zakresu dopuszczalnych wartości dla danego pola. Można zdefiniować dwa rodzaje reguł poprawności: sprawdzania pola i rekordu. Reguła poprawności pola jest wykorzystywana do sprawdzania wprowadzanej wartości z chwilą przejścia użytkownika do innego pola. Na przykład dla pola Liczba >=10 And <=100 ograniczy wprowadzane wartości liczb do zakresu 10 do 100. w razie naruszenia zasady wprowadzania danych obie reguły będą wyświetlały komunikaty z informacją jak poprawnie wprowadzić dane. Przykłady reguł poprawności: <>0 Należy wprowadzić wartość różną od zera. 0 Or >100 Wartość musi być równa 0 lub większa od 100. Like K??? Wartość musi składać się z czterech znaków i zaczynać od litery K. <=#6-1-1# Należy wprowadzić datę sprzed roku >+#06-1-1# And <#07-1-1# Należy prowadzić datę z roku Jeżeli wprowadzimy dane niezgodnie z regułą poprawności, to pojawi się komunikat o błędzie. Wymagane przyjmuje wartości Tak/Nie. Pole może być puste gdy Tak lub wpisanie wartości nie jest wymagane (ustawienie domyślne). Zerowa długość dozwolona określa czy dopuszczalny jest ciąg znaków zerowej długości. Dotyczy to pól typu Tekst, Memo i Hiperłączy. Jeżeli opcja Zerowa długość dozwolona ma wartość Tak, będą rozróżniane dwa rodzaje pól pustych: pole z wartością Null i pole z ciągiem zerowej długości. Wartość Null oznacza, że nie znamy wartości, którą należy wpisać. Ciąg zerowej długości wpisujemy, gdy wartość rzeczywista nie istnieje. Jeżeli w tabeli jest pole Numer faksu, wówczas może być ono puste, ponieważ nie znany jest jego numer lub pozostaje puste, ponieważ klient nie posiada faksu. Zatem pozostawienie pustego pola dla Accessa oznacza wartość Null, co znaczy nie wiem, wprowadzenie ciągu znakowego zerowej długości (wpisanie znaku cudzysłowu ) znaczy klient nie posiada faksu. Jeśli pole ma pozostać puste bez podawania przyczyny, to właściwości Wymagane i Zerowa długość dozwo- 6

7 lona powinny mieć wartość Nie (wartość domyśla przy tworzeniu nowego pola typu Tekst, Memo, Hiperłącze. Indeksowanie to funkcja przyspieszająca wyszukiwanie i sortowanie danych. Indeks jest tworzony automatycznie dla pola klucza podstawowego. Indeksowane nie mogą być pola Nota i Obiekt OLE. Rys. 2. Okno projektu bazy Lista adresowa1. (struktura o nazwie db1) ze wskazaniem na Klucz podstawowy Kompresja UNICODE Pakiet Microsoft Office jest oparty na standardzie kodowania tekstu UNICODE. Pozwala on programom pakietu Office wyświetlać poprawnie dokumenty bez względu na język, w którym zostały napisane pod warunkiem, że system operacyjny obsługuje znaki charakterystyczne dla danego języka. Pola typu Tekst, Memo, Hiperłącze zajmują mniej miejsca w pamięci, gdy kompresja ustawiona jest na Tak. Ogólne zasady tworzenia struktury bazy: Nazwa pola powinna odzwierciedlać jego zawartość. Pole powinno zawierać tylko jedną informację (np. nazwisko). W tabeli powinny być umieszczane tylko obiekty tego samego typu. Dane powinny mieć format odpowiadający polom. Przemieszczanie się po polach bazy powinno się odbywać za pomocą myszki lub klawisza TAB. Dane można wprowadzać w dowolnej kolejności. Nie wprowadzać kilkakrotnie tych samych informacji. 7

8 Unikać nawiasów w nazwach pól. Ponieważ są one wykorzystywane przy zapisie argumentów funkcji może to prowadzić do błędów w konstrukcji bardziej skomplikowanych zapytań. Zamykając widok projektu tabeli należy nadać nazwę, pod jaką będzie widoczna w oknie bazy. Nazwa tabeli nie jest tym samym co nazwa pliku zawierająca strukturę bazy. Nazwa tabeli, widoku lub procedury projektu nie może zaczynać się znakiem spacji, może zawierać dowolną kombinacje liter, cyfr, spacji i znaków specjalnych z wyjątkiem kropki, wykrzyknika, znaku akcentu, nawiasu kwadratowego. Jeżeli podczas tworzenia tabeli zostało wprowadzone pole z typem danych Autonumerowanie to Access zaproponuje utworzenie dla tego pola klucz podstawowy. W przypadku braku takiego pola zaproponuje utworzenie pola Identyfikator z typem Autonumerowanie i ustawi dla niego klucz podstawowy. Klucz podstawowy to pole lub zespół pól, których wartość jest niepowtarzalna np. kolejny numer. Klucz podstawowy jest tworzony, aby umożliwić odwoływanie się do rekordów innych tabel powiązanych ze sobą relacjami. Klucz podstawowy można stworzyć samodzielnie w dowolnym momencie w widoku projektu tabeli zaznaczając pole i klikając przycisk klucz podstawowy na pasku narzędzi (Rys. 2.) Wprowadzanie i modyfikacja danych Modyfikowanie danych w tabeli odbywa się z widoku arkusza danych. Po wskazaniu danej, którą chcemy zmodyfikować pojawia się selektor pola dla rekordu (wypełniony trójkąt), w którym znajduje się zaznaczona wielkość. Po dokonaniu modyfikacji selektor zmienia kształt na ołówek (Rys. 3.) Rys. 3. Okno tabeli wprowadzania danych 8

9 Dodawanie, usuwanie rekordów Dodanie nowego rekordu nastąpi po naciśnięciu przycisku z wypełnionym trójkątem i gwiazdką (Rys. 3. Dolny pasek tabeli). Rekord można także dodać lub usunąć wskazując na selektor pola, naciskając prawy przycisk myszy i wybierając opcję z menu kontekstowego Usuwanie, ukrywanie pól Aby usunąć pole należy kliknąć jego nazwę i po wyświetleniu menu kontekstowego należy wybrać opcję Usuń kolumnę. Aby ukryć kolumnę zaznaczamy ją i wybieramy opcję Ukryj kolumnę i zaznaczone pole staje się niewidoczne (dane są nadal w tabeli). Kolumnę można ponownie wyświetlić wybierając opcję Format odkryj kolumny i wskazując, które kolumny mają być widoczne Formatowanie tabel Formatowanie dotyczy całej tabeli. Dokonujemy tego korzystając z paska formatowania. Można go wyświetlić korzystając z menu Format Dostosuj... wybrać z menu zakładkowego Dostosowywanie opcję Formatowanie (arkusz danych). Formatowanie czcionki można wykonać wybierając jej właściwości z menu Format Czcionka lub z menu Format Arkusz danych Sortowanie tabeli W wyniku sortowania wszystkie rekordy tabeli uporządkowane są wg określonego kryterium. Sortowanie może odbywać się rosnąco lub malejąco. Rodzaj sortowania możemy wybrać odpowiednim przyciskiem z paska narzędzi. Jeżeli chcemy dokonać sortowania tabeli wg danych zapisanych w kilku polach, wówczas korzystamy z menu zawansowany filtr sortowanie. Przeciągamy nazwy pól do dolnej części okna w kolejności (od lewej) żądanego kryterium. Efekt sortowania będzie widoczny po wybraniu z menu opcji Rekordy Zastosuj filtr sortowanie Filtrowanie Filtrowanie pozwala wyświetlić tylko te rekordy, które spełniają zadane kryterium sortowania. Mając tabelę w widoku arkusza danych filtrowanie można zrealizować na cztery sposoby: Filtruj według wyboru W tabeli zaznaczamy wartość, która ma być kryterium wyboru. Może to być na przykład tylko fragment tekstu umieszczonego w komórce. (nie jest rozróżniana wielkość liter). Filtruj według formularza Ten sposób filtrowania pozwala na budowanie filtru złożonego. W pole formularza wpisujemy kryteria lub wybieramy je z listy rozwijanej. Filtr uaktywniamy przyciskiem z ikoną lejka. Warunek dla pól pustych to Is Null, a dla pól niepustych Is Not Null. Kryterium (nie rozróżnia wielkości liter) Znaczenie Between # # And # Maj 2007 r. Not Poland Oprócz Polski. Len([Nazwa])>Val(25) Treść w polu Nazwa dłuższa od 25 znaków > P And Like e Nazwa zaczyna się od P i dalsze litery dowolne bez e Poznań Or Gdańsk Poznań lub Gdańsk Like [E-G]* Nazwa zaczyna się od E do G. < date( ) 15 Daty sprzed 15 dni. Year ([Data zamówienia])= 2007 Daty z roku Filtruj z wyłączeniem wyboru Wyświetlane są rekordy nie spełniające podanego kryterium. Zaawansowany filtr/sortowanie Pracujemy w oknie z siatką projektu. W wierszu/wierszach budujemy kryteria. Można stosować tzw. Znaki blankietowe: * dowol- 9

10 ny ciąg znaków,? jeden dowolny znak). Jeżeli kryteria muszą być spełnione jednocześnie (i) należy je zapisać w jednym wierszu. Jeżeli alternatywnie (lub) w kolejnych wierszach. Naciskając przycisk lejka uruchamiamy filtrowanie. 3. Relacje to powiązania (zależności) między danymi zawartymi w różnych tabelach. 3.1 Typy relacji Jeden-do-wielu Pole jedno jest polem unikatowym(oznaczone kluczem podstawowym lub indeksem unikatowym). Przykład: tabela z danymi czytelników biblioteki i tabele z wypożyczonymi książkami. Jeden-do-jednego Powiązane są dwa pola unikatowe. Przykład: W jednej tabeli są dane pacjentów szpitala, a w drugiej ich karty choroby. wiele-do-wielu Pole występujące w wielu rekordach jednej tabeli jest powiązane z pole występującym w wielu rekordach drugiej tabeli. Ta relacja jest realizowana dzięki dodatkowej trzeciej tabeli jako złożenie dwóch relacji jeden-do-wielu. W niej klucz podstawowy składa się z dwóch pól z kluczami obcymi z tabeli pierwszej i drugiej. Przykład: W szkole jeden uczeń jest uczony przez wielu nauczycieli i jeden nauczyciel uczy wielu uczniów. 3.2 Tworzenie i edycja relacji Tworząc relację można łączyć pola o różnych nazwach, muszą być tego samego typu i o tych samych właściwościach. Aby utworzyć relację z menu wybieramy opcję Narzędzia Relacje. Następnie wybieramy tabele, między którymi będzie tworzona relacja (na każdym etapie pracy można połączyć relacjami następne tabele). W tym celu w oknie edycji relacji klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję Pokaż tabelę. Pojawia się okno dialogowe z dostępnymi tabelami. Relacja między dwoma polami oznaczonymi kluczem podstawowym: Ustalamy, która tabela będzie nadrzędna (po stronie jeden), a która podrzędna (strona wielu). Od pola unikatowego tabeli nadrzędnej przeciągamy myszką do pola tabeli podrzędnej. Otwiera się okno dialogowe. Wymuszanie węzłów integralności uruchamia mechanizm kontroli spójności danych między powiązaniami (w tabeli podrzędnej w polu powiązanym relacją nie może występować wpis nie mający odpowiednika w tabeli nadrzędnej). Przykład: Nie może być wypożyczona książka przez osobę nie będącą w spisie czytelników. Kaskadowa aktualizacja pól pokrewnych oznacza, że po zmianie wartości w polu klucza podstawowego nastąpi zmiana tej wartości we wszystkich polach w tabeli podrzędnej (za wyjątkiem sytuacji, gdy pole klucza obcego w tabeli podrzędnej jest typu autonumerowanie). Analogicznie w przypadku użycia opcji kaskadowo usuń rekordy pośrednie po usunięciu rekordu w tabeli nadrzędnej usuwane są wszystkie rekordy z tą wartością w tabeli podrzędnej. Przykład: Usunięcie osoby z listy czytelników spowoduje usunięcie wypożyczonych przez niego książek. Edycji i modyfikacji istniejącej relacji można dokonać klikając prawym przyciskiem myszki na linię powiązania między tabelami. 4. Formularze Formularz jest obiektem bazy danych przeznaczonym do wyświetlania i edycji danych zawartych w rekordach tabeli. Formularz można utworzyć za pomocą: kreatora formularzy, autoformularza, widoku projektu, kreatora wykresów i kreatora tabeli przesuwnych Kreator formularzy Po uruchomieniu kreatora formularzy pojawia się kolejne okna dialogowe, w których na zasadzie wyboru między dostępnymi opcjami budujemy formularz. Na początku wybieramy źródło (tabelę), z którego będą pobierane (i zapisywane dane) do formularza. Na- 10

11 stępnie wybieramy pola, których zawartość będzie widoczna na formularzu. W dwóch kolejnych oknach dokonujemy wyboru układu i szaty graficznej formularza. Formularz musi mieć swoją nazwę. Przyjęło się, aby w nazwie formularza była nazwa źródła (np. tabela czytelnicy, raport Czytelnicy Autoformularz Po zaznaczeniu obiektu Formularze i naciśnięciu przycisku Nowy otwiera się okno dialogowe, z którego wybieramy autoformularz dla wybranego układu oraz źródło danych do formularza (tabela). Akceptując wybór otrzymujemy gotowy formularz. Metoda ta pozwala na sprawne utworzenie formularza poprawnego pod względem formalnym bez wpływu na jego wygląd estetyczny na etapie tworzenia Widok projektu Ten sposób pozwala na ręczne utworzenie formularza. Na pustym oknie szablonu umieszczamy obiekty typu pole tekstowe, etykieta czy list rozwijane. Następnie powiązać te obiekty ze źródłem danych i sformatować. Jest to najbardziej pracochłonny sposób tworzenia raportu. Zaletą tego sposobu tworzenia raportu jest możliwość pełnej kontroli nad jego zawartością oraz wyglądem. Wybieramy opcję Utwórz formularz z opcji menu w widoku projektu lub okna dialogowego (menu Nowy formularz). Po dokonaniu wyboru opcji Widok projektu otwiera się okno widoku projektu, w którym widoczna jest lista pól wybranej tabeli. Umieszczenie pola na formularzu następuje poprzez przeciągnięcie go za pomocą myszki z listy pól na obszar formularza. Tworzona jest etykieta i pole tekstowe. Etykieta zawiera komentarz do informacji zawartych w polu tekstowym. Informacje do pola tekstowego pobierane są z tabeli wskazanej jako źródło danych. Osadzone obiekty można przesuwać myszką po obszarze formularza. chwytając myszką czarny kwadrat w lewym górnym rogu etykiety (pola tekstowego). Formatowanie wykonujemy korzystając z menu kontekstowego. W przypadku uruchomienia formularza w widoku projektu klikając w menu, nie jest widoczna lista pól. Etykiety, pola tekstowe umieszczamy w formularzu korzystając z przybornika. Tak utworzone pole jest niezwiązane z żadnym polem zawierającym dane. Aby je dowiązać do pola z danymi, wybieramy po kliknięciu selektora formularza właściwości, a następnie jako źródło rekordów wybieramy obiekt z danymi (tabelę). Dalej z menu kontekstowego pola tekstowego wybieramy opcję Właściwości i na zakładce Dane w pozycji Źródło formatu z listy rozwijanej wybieramy właściwe pole. Pole tekstowe poza wyświetlaniem danych z obiektów bazy (tabel, kwerend) może również zawierać wyrażenia matematyczne. Poniższa tabel pokazuje przykłady wyrażeń w polu tekstowym Wyrażenie w polu tekstowym Wynik Wyświetla obrót procentowy wyrażony przez stosunek wartości formantu Sprzedaż do sumy wszystkich wartości [Sprzedaż]/Suma([Sprzedaż])*100 Formantu Sprzedaż. Jeśli właściwość Format formantu jest ustawiona na Procent, to nie należy mnożyć przez 100. Funkcja Suma powoduje wyświetlenie =Suma([Ilość]*[Cena]) sumy iloczynów wartości formantów Ilość i Cena. Iloczyn wartości pola Cena i liczby 1,06 =[Cena]*1,06 (dodaje 6 procent do wartości Cena. =[Ilość]*[Cena] Iloczyn wartości pól Ilość i Cena. 11

12 =Średnia([Wartość]) =Suma([Sprzedaż]) =Date() =[Imię] & & [Nazwisko] Funkcja Średnia powoduje wyświetlenie średniej wartości formatu Wartość. Funkcja Suma wyświetla sumę wartości w formacie Sprzedaż. Date() wyświetla bieżącą datę w formacie rr-rr-mm, gdzie rr to dwie ostatnie cyfry roku ( ), mm jest miesiącem a dd dniem. Wyświetla wartości formantów Imię i Nazwisko oddzielone spacją. Wyrażenie rozpoczyna się znakiem =, nazwa formantu umieszczana jest w nawiasach kwadratowych [ ], argumenty funkcji umieszczane są w nawiasach okrągłych ( ). Przyczyną błędów pojawiających się przy tworzeniu formuł sygnalizowanych komunikatami #Błąd? Lub #Nazwa? Może być: Usunięcie z tabeli źródła formantu (brak pola do którego nastąpiło odwołanie). Błąd w pisowni nazwy formantu. Brak znaku równości przed wyrażeniem. Brak nawiasów kwadratowych dla nazw formantów lub pól zawierających spacji. Aby np. odjąć wartość pola Data wysyłki od wartości pola Data zamówienia, należy wprowadzić wyrażenie: =[Data zamówienia]-[data wysyłki]. Niewłaściwa liczba argumentów dla funkcji wbudowanej, argumenty zostały podane w niewłaściwej kolejności lub zostały opuszczone znaki interpunkcyjne. Nastąpiło cykliczne odwołanie do formantów. Aby formularz dobrze odzwierciedlał przedstawiane wartości należy używać właściwych formatów obliczanych wartości Prezentacja, edycja formularza Formularz może być wyświetlany w jednym z trzech widoków: widok Projekt Formularz Arkusz danych (nie jest to widok tabeli źródłowej). Zmianę widoku formularza uzyskujemy naciskając odpowiedni przycisk w menu kontekstowym. Widok Projekt umożliwia tworzenie i korektę (edycja) formularza. Widok Formularz służy do przeglądania i wprowadzania danych. Widok Arkusz danych, to tabela z danymi znajdującymi się w formularzu. Mogą się tutaj pojawić pola wirtualne z wartościami będącymi wynikami obliczeń (tych pól nie ma w tabeli źródłowej). Dostęp do nagłówka/stopki formularza uzyskujemy poprzez rozwinięcie menu kontekstowego w obszarze formularza. 5. Kwerendy (zapytania) Kwerendy umożliwiają wyszukanie w bazie danych, które spełniają określone kryteria i tylko te będą wyświetlone. Wyświetlone dane mogą być prezentowane w taki sam sposób jak dane oryginalne. Mogą stanowić źródło dla formularzy i raportów. Można również ukrywać określone pola oraz wyświetlać dodatkowe zawierające wyniki obliczeń czy działań wykonanych na wartościach pól. (np.: wyświetlenie nazwy miesiąca z daty zapisanej w tabeli). Zasady tworzenia pytań: Rekordy muszą pasować do zadanych kryteriów. Rekordy zupełnie nie pasują do kryteriów. Zawierają się w określonym przedziale wartości. Nie zawierają się w określonym przedziale wartości. Są większe lub mniejsze od podanych wartości. Zawierają lub nie zawierają zadanego ciągu znaków. 12

13 Są niepuste lub puste. Zaczynają się lub kończą podanym ciągiem znaków. Nie zaczynają się lub nie kończą podanym ciągiem znaków. Spełniają kryteria będące wynikiem obliczeń formuł lub ich nie spełniają. Podział kwerend: wybierające i funkcjonalne Kwerenda wybierająca Wybieraj z bazy (z jednej, kilku lub wszystkich tabel)rekordy spełniające określone kryteria nie ingerując w dane zawarte w tabelach (nie zmieniają zawartości tabeli). Kwerenda nie tworzy nowych danych w bazie. Jest jedynie zbiorem zasad, które w momencie jej uruchomienia każdorazowo na podstawie danych z tabel wyświetlają wynik. Tworzenie za pomocą kreatora. Dokonujemy wyborów w odpowiedzi na pytania pojawiające się w oknach dialogowych. Po zaznaczeniu w menu opcji Kwerendy wybieramy Utwórz kwerendę za pomocą kreatora lub Nowy. Wybieramy najpierw tabelę i dalej pola Rys. 4. Okno kreatora kwerend Z tabeli Office Adress List wybrano pola: Tytuł, Imię, Nazwisko, Miasto. Kolejne okno dialogowe po kliknięciu przycisku Dalej pozwala na wybór: kwerenda Szczegółowa (pokazuje wszystkie pola każdego rekordu), kwerenda Podsumowująca. Po wybraniu kwerendy podsumowującej pojawia się okno komentarza. Należy w nim wskazać pola oraz typ podsumowania. Sposoby wyświetlania: Widok projektu (pozwala na edycję kwerendy), arkusz danych (przedstawia wynik działania zapytań kwerendy), SQL (pokazuje składnię polecenia tworzącego kwerendę w języku programowania baz danych. Uniwersalnym sposobem tworzenia kwerend jest samodzielna praca w widoku projektu. Po dwukrotnym kliknięciu w pole Utwórz kwerendę w widoku projektu otwiera się okno dialogowe Pokazywanie tabeli z nazwami tabel znajdującymi się w bazie. Okno Pokazywanie tabeli można otworzyć także z menu kwerenda Pokaż tabelę. Po wskazaniu właściwej tabel, naciskając przycisk Dodaj umieszczamy ją w górnym panelu siatki projektu. W projekcie można umieszczać dowolną liczbę tabel i kwerend. 13

14 Przycisk Zamknij powoduje zamknięcie okna Pokazywanie tabeli I umożliwia dalsze projektowanie zapytania. W górnym panelu okna widoczne są tabele z dostępnymi plami. Jeżeli tabele są powiązane, to widoczne będą relacje między nimi. Panel dolny, to siatka projektu, gdzie powinny znaleźć się pola uwzględnione w kwerendzie. Pola z tabel można dodawać do siatki kwerendy w następujący sposób: Klikając nazwę pola. Przeciągając nazwę pola. Można przeciągnąć większą liczbę pól po uprzednim ich zaznaczeniu (z klawiszem Shift cała lista, z klawiszem Ctrl wybrane pola). Wybierając nazwę pola z listy rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu w prawą część pola.. Samodzielnie wpisując nazwę pola. Aby usunąć pole klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i wybieramy opcję Wytnij lub wskazując pole kursorem i naciskając klawisz Delete. W ramach menu w widoku projektu mamy kolejne wiersze jak niżej: Pole Miejsce na nazwę kolumny (domyślnie pochodzi od nazwy pola tabeli) lub na formułę zliczającą zaprojektowaną przez użytkownika. Tabela Nazwa tabeli z danymi lub kwerendy będącej źródłem zapytania. Sortuj ustala kolejność wyświetlania rekordów (rosnąco lub malejąco). Pokaż Gdy pole wyboru jest zaznaczone, kolumna jest widoczna w kwerendzie. Pola niewidoczne mogą brać udział w zliczeniach, sortowaniu, w wyrażeniach. Kryteria Miejsce na wprowadzenie wyrażeń określających zakres rekordów. Kryteria wpisane w jednym wierszu różnych kolumn łączy operator logiczny i (and). Oznacza to, że muszą być spełnione wszystkie warunki równocześnie. Jeżeli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony, rekord nie będzie widoczny w nowo utworzonej tabeli. Kryteria wpisywane w kolejnych wierszach łączy warunek logiczny lub (or). Widoczne są tylko rekordy, dla których jest spełniony co najmniej jeden warunek Kryteria Wyboru wyświetlanych informacji dokonujemy wpisując warunki w wierszu Kryterium. Formułując warunki należy mieć na uwadze typ danych i odpowiednio dobierać kryteria. Poniżej przedstawiono przykłady kryteriów Wpis użytkownika Access poprawi Rezultat szukania Dom 1 3 literowe słowo DOM (nie ma znaczenia wielkość liter. Dom >100 >100 Pola o wartości liczbowej większej od 100. <=100 <=100 Pola o wartości liczbowej mniejszej, równej 100. >=100and<200 >= 100 And< 200 Pola o wartościach z przedziału <100,200). <=100or>200 <= 100 Or> 200 Pola o wartościach mniejszych lub równych100 lub większych od 200. >N > N Pola zaczynające się na literę N(n) Kraków or Katowice (format daty uzależnio- Kraków Or Katowice # # (# oznacza symbol daty) lub dalszą. Pola zaczynające się słowem Katowice lub Kraków Pola z datą od 15 listopada 2007 roku 14

15 ny od ustawień regionalnych systemu) Between C and G Between C And G Pola ze słowami rozpoczynającymi się od C do G Between and Between # # And # # Pola z datą październik 2007 in(katowice; Kraków; Poznań) 2 In(Katowice; Kraków; Poznań) Odnalezione zostaną pola ze słowem Katowice, Kraków lub Poanań not Francja Not Francja Pola nie zawierające słowa Francja len([imię])>=val(4) Len([Imię])>=Val(4) Odnajdzie imiona składające się z 4 lub więcej liter 1 Jeżeli wpisany tekst zawiera kropkę, to MS Access utworzy wyrażenie np. [Moc].[Dom]. 2 W zależności od wersji MS Access a i ustawień regionalnych separatorem listy może być, W kryteriach można stosować symbole wieloznaczne * lub? (znaki blankietowe). Poniżej podano przykłady. Wpis Access poprawi Znaczenie użytkownika a* Like a* Zawartość pola zaczyna się od litery a lub A * * Like * * Pole zawiera przynajmniej jedną spację co najmniej 2 razy. *i Like *i Zawartość pola kończy się literą i. * i Like * i Zawartość pola kończy się pojedynczą literą i.?a* Like?a* W zawartości pola drugą literą jest a. *? Like *? Zawartość pola kończy się pojedynczą dowolną literą???? Like???? Pole zawiera jeden wyraz 4 literowy *???? Like *???? W polu znajduje się wyraz 4 literowy na końcu. >N and not O* > N And Not Like O* Zawartość pola rozpoczyna się od N (n) i dalszych liter z wyłączeniem O (o). Kraków or P* Kraków Or Like P* Zawartością pola jest Kraków lub dowolny tekst rozpoczynający się litera P(p). between c and p and not m* Between c And p And Not Like m* Zawartość pola zaczyna się literą C(c ) i kończy na literę O(o ), bez litery M (m). [A-D] Like [A-D] Zawartość pola rozpoczyna się od A(a) do D(d). *kaw* Like *kaw* Pole zawiera znaki kaw Kwerenda wybierająca z podsumowaniem Ten rodzaj kwerendy pozwala na wybranie z tabeli rekordów spełniających zadane kryteria I dodatkowe ich pogrupowanie. Grupowanie polega na tym, że konkretna wartość 15

16 pola występuje raz, a na pozostałych zostaną wykonane działania. Pola tekstowe mogą zostać policzone, liczbowe sumowane, uśrednione itp. Przykład: Tabela z wykazem książek zawiera następujące pola: Nazwisko autora, Cena książki. Jeżeli pogrupujemy dane wg pola Nazwisko autora, to autor będzie pokazany raz, natomiast ceny książek będą sumowane. Wykaz funkcji agregujących przedstawia poniższa tabela. Funkcja Wynik Typ danych Suma Suma wartości pola Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumerowanie. Średnia Średnia z wartości pola Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumerowanie. Minimum Najmniejsza wartość pola (kolumny)numerowanie. Tekst, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Auto- Maksimum Największa wartość pola. Tekst, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumerowanie. Zlicz Ilość pól bez wartości Null (pustych). Wszystkie typy pól. OdchStd Odchylenie standardowe wartości pola. rowanie Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonume- Wariancja Wariancja wartości pola. Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumerowanie Pole obliczeniowe zawierające w swoim wyrażeniu funkcję agregującą. Pole Wyrażenie obliczeniowe tworzy się zazwyczaj wtedy, gdy w wyrażeniu jest kilka funkcji lub operatorów. Umożliwia wprowadzenie kryterium pola, bez grupowania danych. Access Gdzie ukryje to pole w wynikach kwerendy poprzez wyczyszczenie pola wyboru Pokaż. Pierwszy Pierwszy element grupy. Wszystkie typy pól Ostatni Ostatni element grupy. Wszystkie typy pól Aby utworzyć kwerendę wybierającą z podsumowaniem, tworzymy kwerendę wybierająca i na pasku narzędzi wybieramy przycisk z ikonką Sigma. Access dla wszystkich pól domyślnie w siatce kwerendy wstawi polecenie Podsumowanie:Grupuj według. W zależności od potrzeb można zmienić funkcję agregującą W widoku projektu nazwa pola tabeli zawierającej dane jest nazwą kolumny. W widoku Arkusza danych jest to tytuł pola. Naciskając w widoku projektu przycisk Właściwości, otwiera się okno dialogowe. Można w nim zmienić tytuł pola oraz format wielkości numerycznych Pola obliczeniowe Kwerenda wybierająca umożliwia tworzenie kryteriów będących wynikiem obliczeń. Można tworzyć nowe pola, w których jako argumentów użyjemy nazw pól połączonych operatorami. Można wykonywać działania matematyczne, stosować funkcje wbudowane w program. Można stosować operatory: Arytmetyczne: +, -, *, /, \ (dzielenie bez reszty), ^, mod (reszta z dzielenia). Porównania: <, <=, >, >=, =, <> (różny). Logiczne: And, Eqv (porównanie wyrażeń), Imp (implikacja jeżeli p, to również q), Not, Or, Xor (nierównoważność). 16

17 Jeżeli wyrażenie zawiera operatory różnych kategorii, to najpierw wykonywane są operacje arytmetyczne, potem porównania i na końcu operacje logiczne. Działania arytmetyczne wykonywane są w następującej kolejności: ^, (*, /), \, Mod, (+/-) & (konkatenacja łączenie znaków). Operatory porównania wykonywane są od lewej strony do prawej. Operatory logiczne wykonywane są w następującej kolejności: not, AND, Or, Xor, Eqv, Imp. Stosowanie nawiasów pozwala zmieniać kolejność działania operatorów. Poniżej podano przykłady wyrażeń z użyciem operatorów. Wyrażenie Imię i Nazwisko: [Imię] & & [Nazwisko] Wynik Wyświetla w polu Imię i Nazwisko wartości pól Imię i Nazwisko oddzielone spacją. Podwyżka: [Cena] * 1,1 Wyświetla w polu Podwyżka iloczyn pola Cena i 1,1. Netto: [Ilość] * [Cena Jednostkowa] * 1,22 Brutto: [Ilość] * [Cena Jednostkowa] * 1,22 VAT: [Brutto] [Netto] Date( ) 30 Razem: [Rata I]+Rata II] + [Rata III] Wyświetla w polu Netto iloczyn wartości pól Ilość i Cena Jednostkowa Wyświetla w polu Netto iloczyn wartości pól Ilość i Cena Jednostkowa, i 1,22. Wyświetla w polu VAT różnicę wartości pól Brutto i Netto Wykorzystuje funkcję Date do wyświetlania daty o 30 dni wcześniejszej od bieżącej. Wyświetla w polu Razem sumę wartości z wymienionych pól Konstruktor wyrażeń ułatwia tworzenie wyrażeń. Po ustawienia kursora w miejscu tworzenia wyrażenia uruchamiamy kreator. Otwiera się okno z widocznymi tabelami, kwerendami i funkcjami wbudowanymi Accessa. Wskazanie pola i wciśnięcie przycisku Wklej (może być podwójne kliknięcie) przenosi pole, funkcję lub operator do tworzonego wyrażenia. Tworzenie kończymy naciskając przycisk Ok. Access sam dodaje nazwę pola Wyr1, Wyr2 itd. Można ją zmienić na inną. Nazwa pola musi być zakończona dwukropkiem Kwerenda parametryczna Kwerenda parametryczna pozwala na podanie kryterium według, którego dokonywany jest wybór w momencie uruchomienia kwerendy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy zapytanie jest wielokrotnie ponawiane dla różnych wartości. Na przykład: Pytamy o wpłaty dokonane przez konkretną osobę (nazwisko). Tworząc kwerendę parametryczną w wierszu Kryteria wpisać w nawiasach kwadratowych tekst komunikatu. Wpisany tekst jest parametrem. Komunikat ten jest wyświetlany po uruchomieniu kwerendy. Tekst musi różnić się od nazwy pola, ale może tę nazwę zawierać. Po uruchomieniu kwerendy, należy w oknie dialogowym wprowadzić wartość parametru Kwerendy funkcjonalne Tworząc kwerendę Access domyślnie tworzy kwerendę wybierającą. Program pozwala na: Tworzenie nowej tabeli z polami i rekordami określonymi przez użytkownika. Aktualizację rekordów (usunięcie danych lub zmiana ich wartości). Łączenie danych z różnych tabel. 17

18 Kwerenda tworząca tabelę Tworzy nową tabelę z wybranych lub ze wszystkich pól i rekordów znajdujących się w jednej lub kilku tabelach. Ten typ kwerend stosujemy w następujących sytuacjach: Przy tworzeniu tabeli, które mają być eksportowane do innych plików baz danych programu Access. Przy tworzeniu tabeli zawierającej cześć pól i rekordów, które stanowić będą zbiór wydzielonych informacji. Przykład: Z tabeli Lista uczniów wybieramy członków koła historycznego. Tabela ta po utworzeniu nie będzie powiązana z tabelą Lista uczniów. Tworzenie kopii zapasowej tabeli. Tworzenie tabeli archiwalnej, zawierającej nieaktualne rekordy. Kwerendę tworzącą tabelę tworzymy z kwerendy wybierającej przekształcając ją w Widoku projektu. Korzystamy z menu i naciskamy opcję Kwerendy, a w pojawiającym się oknie dialogowym wprowadzamy jej nazwę. Aby powstała nowa tabela należy uruchomić kwerendę przyciskiem z ikonką wykrzyknika (Uruchom). Każde ponowne uruchomienie kwerendy tworzy nową tabelę o podanej nazwie usuwając poprzednią. Uruchamianiu kwerend funkcjonalnych towarzyszy zawsze ostrzeżenie o możliwości utraty danych Kwerenda aktualizująca Dokonuje zmian w wybranej grupie rekordów w istniejącej tabeli. Z tego powodu najlepiej czynności te wykonywać na kopiach tabel Kwerenda dołączająca Dodaje grupę rekordów z jednej tabeli na końcu innej. Umożliwia również dołączanie rekordów w przypadku, gdy część pól jednej tabeli nie ma swoich odpowiedników w drugiej. W tej sytuacji kwerenda uwzględni tylko dane w dopasowanych polach. Pozostałe zignoruje Kwerenda usuwająca Usuwa grupę rekordów z jednej lub kilku tabel. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów (nie wybranych pól). Przed uruchomieniem kwerendy wskazane jest obejrzenie rekordów, które kwerenda usunie (upewnienie się, czy warunki sformułowane są właściwie). Na pasku narzędzi klikamy przycisk Widok arkusza danych. Aby powrócić do widoku Projekt kwerendy, należy ponownie kliknąć przycisk Widok projekt. Uruchomienie kwerendy bezpowrotnie usunie rekordy z tabeli. 6. Raporty Raporty służą do przygotowania danych do analizy i wydruku. W raporcie możemy przedstawić wybrane pola w dowolnej kolejności, posortować i pogrupować rekordy, dokonać obliczeń, zmienić format danych, dodać tytuły, nagłówki i komentarze. Aby utworzyć raport wybieramy na liście obiektów opcję Raporty, a następnie Projektuj z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji: Utwórz raport z widoku projektu lub Utwórz raport za pomocą kreatora. Innym sposobem jest wybranie opcji Nowy i wybranie jednej z możliwości zaoferowanej przez menu dialogowe. Autoraport kolumnowy i tabelaryczny Wybór ogranicza się do określenia źródła danych. Jest to najszybsza metoda, ale bez możliwości wpływu na etapie tworzenia na wygląd raportu. 18

19 Kreator wykresów Dokonując wyborów w oknach dialogowych kreatora uzyskujemy wykres. Często, aby wykres dopasować do potrzeb należy go w widoku projektu zmodernizować. Kreator etykiet pozwala na przygotowanie do wydruku etykiety adresowe na podstawie danych z tabeli lub zapytania. Kreator raportów Poprzez wybór w kolejnych oknach dialogowych uzyskujemy w prosty sposób raport. Mamy jednak ograniczony wpływ na ostateczny wygląd raportu. Największe możliwości daje utworzenie raportu w widoku projektu. Po wyborze opcji Utwórz raport w widoku projektu Access przełączy się na widok projektu raportu niezwiązanego z żadnym obiektem bazy. Wskazujemy selektor raportu. Klikamy właściwości, a w polu Źródło rekordów wybieramy istniejący obiekt. Jeżeli wybranym obiektem jest kwerenda to przycisk z trzema kropkami przeniesie nas w widok projektu. Możliwa jest wówczas modyfikacja i podgląd kwerendy. Jeżeli jako źródło danych wskażemy tabelę, to przycisk z trzema kropkami umożliwi utworzenie nowej kwerendy. Wciśnięcie przycisku z trzema kropkami bez wskazania źródła danych uruchamia konstruktora kwerend umożliwiającego utworzenie kwerendy dla wybranej tabeli lub utworzonego wcześniej zapytania. Po wybraniu lub utworzeniu kwerendy i zamknięciu siatki projektu dostęp na jest lista pól ze wszystkimi polami kwerendy lub tabeli. Aby raport korzystał z kilku tabel, należy zbudować go na podstawie kwerendy. W kolejnym kroku wybieramy pola do grupowania i sortowania. Grupowanie, podobnie jak w kwerendzie umożliwi dokonanie obliczeń (suma, średnia, ilość, itp.). Aby wyświetlić okno dialogowe Sortowanie i grupowanie, należy nacisnąć na pasku narzędzi odpowiedni przycisk. Pole w pierwszym wierszu określa pierwszy (najwyższy0 poziom sortowania i grupowania. Wiersz drugi określa drugi poziom sortowania i grupowania itd. Dla każdego grupowanego pola można określić własności: Nagłówek grupy Wstawia lub usuwa nagłówek grupy dla pola lub wyrażenia. Stopka grupy Jw. tylko dla stopki. Grupuj według Określa sposób grupowania wartości. Dostępne opcje zależą od typu danych pola, według którego następuje grupowanie. Przedział grupowania Określa dowolny przedział, który jest prawidłowy dla wartości pola lub wyrażenia. Trzymaj razem Określa czy cała grupa ma być drukowana na jednej stronie, czy tylko jej część. Rekordy w raporcie można grupować według wartości tekstowych (np. według pierwszych liter). Gdy grupowane są rekordy według pola, w którym przechowywane są wartości tekstowe. Właściwość Grupuj według należy ustawić na zakresy wymienione w tabeli. Ustawienie Grupowanie rekordów Grupuj według Każda wartość Zawierających tę samą wartość w polu lub wyrażeniu. Pierwsze znaki Zawierające n takich samych pierwszych znaków w polu lub wyrażeniu Najbardziej skomplikowaną czynnością przy projektowaniu raportów jest właściwe rozmieszczenie formantów (szczególnie pól tekstowych), określenie formatu i wpisanie wyrażeń obliczających. Czynności te wykonuje się tak samo, jak przy tworzeniu formularza. Istotne znaczenie ma (sekcja), w której umieszczany jest formant. Sekcja Przeznaczenie Nagłówek ra- Tytuł raportu drukowany tylko na pierwszej stronie, czcionka pogrubiona. 19

20 portu Nagłówek strony Nagłówek pola pierwsze pole w oknie Sortowanie i Grupowanie Nagłówek pola drugie pole w oknie Sortowanie i Grupowanie Szczegóły Stopka grupy Stopka strony Stopka raportu Jest też miejsce na elementy graficzne (np. logo firmy). Tekst drukowany jest pod nagłówkiem raportu i na górze każdej następnej strony. Nagłówek grupy posortowanych rekordów. W pole można wstawić nazwę lub zawartość pola charakterystyczną dla grupy. Wiersz ten nadaje się do umieszczania treści pola. Zawartość pola będzie pokazywana bez powtórzeń. Można też w polach tekstowych umieszczać wyrażenia, które obliczą wartość dla grupy. Np. =Suma([Ilość]*[Cena]*1,22), =Policz([Autor]). Drukowany raz na początku grupy. Jak wyżej, ale dla pola drugiego w kolejności Sortowanie i Grupowanie. Sekcja, w której można wstawić nazwę lub zawartość pola charakterystyczną dla pojedynczego rekordu. Można też umieszczać w polach tekstowych wyrażenia, które obliczą wartość dla rekordu np. =([Ilość]*[Cena])*1,22. Miejsce na umieszczenie danych statystycznych dla każdej grupy posortowanych rekordów. Obliczenia identyczne jak w nagłówku pola. Drukowane na końcu grupy. Miejsce na numer strony i datę. Informacje drukowane na końcu każdej strony. Miejsce na umieszczenie danych statystycznych dla całego raportu. Informacje drukowane tylko na koniec raportu. 7. Drukowanie obiektów baz danych Access umożliwia drukowanie arkusza danych tabeli, kwerendy, formularza, raportu. Aby rozpocząć drukowanie wskazujemy obiekt w oknie bazy danych. Z menu wybieramy kolejno Plik Drukuj. W oknie dialogowym drukowanie można zmienić parametry wydruku. Zaznaczenie opcji do pliku pozwala na zapisanie wydruku w pliku z rozszerzeniem prn. Drukować można tylko wybrane elementy pola, dane, rekordy. W tym celu należy je wcześniej zaznaczyć, a w oknie drukowania wybrać opcję Wybrane rekordy. Bibliografia 1. Apiecionek Z. Bazy danych tworzenie i wykorzystywanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich, KISS Balter A. Access 2003 PL dla każdego, Helion Kopertowska M., Łuszczyk E. Access 2003 (Element pakietu Microsoft Office Wersja polska), Mikom Kowalski P.Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania, Mikom Prague C., Irwin M., Reardon J. Access 2003PL. Biblia, Helion Jankowski B., Regmunt A. Bazy danych. Uczymy się na przykładach, Mikom Hernandez M.J. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom

21 8. Groszek M. ABC Access 2003Pl, Helion Szeliga M. Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Korol J. Programowanie w Access, Mikom Willett E., Cummings S. ABC Accessa 2002/XP, Helion Graf J. Access 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne, Helion Forte S., Howe T. Access Projektowanie baz danych. Księga eksperta, Helion Forte S. Access Księga eksperta, Helion Roman S. Access. Baza danych. Projektowanie I programowanie, Helion Cassel P., Palmer P. Access 200PL dla każdego, Helion Norton P. Programowanie Access 2000, Mikom Ray D. S., Ray E. S. Po prostu Access 2000PL., Helion Szymacha I., Koperkowska M. Ćwiczenia z Accessa 2000PL, Mikom Graf J. Access 2000 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Microsoft Access krok op kroku, Resd Me Krzymowski B. Access 2000 PL. Pierwsza pomoc, Help Cassell P., Criag E. Access 97. Baza danych dla każdego, Helion Nowakowska M., Zając E. Access. Programowanie aplikacji, Mikom Simpson A., Olson E. Access 97, Helion Simpson A., Olson E. Access dla Windows 95, Helion Opracowano na podstawie publikacji Dariusza Przygodzkiego Bazy danych Moduł 5. Zdajemy egzamin ECDL. Kompendium wiedzy i umiejętności. Copyright Stowarzyszenie Komputer Sprawy Szkoły KISS Do użytku wewnętrznego 21

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń kursu prowadzonego w oparciu o program Microsoft Access. Krystyna Połeć

Materiały pomocnicze do ćwiczeń kursu prowadzonego w oparciu o program Microsoft Access. Krystyna Połeć Materiały pomocnicze do ćwiczeń kursu prowadzonego w oparciu o program Microsoft Access Krystyna Połeć Nowy Sącz, 2002 Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Word 2000 for Windows 67

Word 2000 for Windows 67 Word 2000 for Windows 67 Ćwiczenie 13 2.13. Sekcje dokumentu i kolumny Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formatów uŝytkownika

Tworzenie formatów uŝytkownika Tworzenie formatów uŝytkownika Część 1 Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakŝe jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich

Bardziej szczegółowo