Informatyczne Systemy Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne Systemy Zarządzania"

Transkrypt

1 1 Informatyczne Systemy Zarządzania Bazy danych MS Access

2 2 Czym jest baza danych Baza danych to zbiór informacji zapisanych zgodnie z określonymi regułami. Jeśli informacje w bazie są powiązane wzajemnie relacjami, mówi się o relacyjnej bazie danych. Bazy danych pozwalają na przechowywanie w zorganizowany sposób informacji, związanych z wybranym zagadnieniem. Ponadto umożliwiają one sortowanie, wyszukiwanie i tworzenie zestawień podsumowujących dla wybranego zagadnienia. Jednym z programów umożliwiających tworzenie i zarządzanie bazami danych jest MS Access. Wpisy do bazy danych nazywane są rekordami. W programach komputerowych do obsługi baz danych, informacje zapisywane są najczęściej w postaci tabel, odpowiadających jakiejś kategorii (wykaz magazynu, lista klientów itd.), takim przypadku rekordem jest każdy wiersz w danej tabeli, a jej kolumny tworzą tzw. pola.

3 3 Tworzenie nowej bazy danych Po otwarciu programu Access wyświetlane jest okno tworzenia nowego projekt. Pozwala ono na wybór szablonu (pusty uniwersalny, można dostosować tabele do swoich potrzeb, pozostałe zaś posiadają predefiniowane tabele zawierające pola o specyficznych nazwach i formatach). Ważnym jest aby przed utworzeniem nowego projektu użytkownik wskazał dogodną ścieżkę zapisu, gdyż wprowadzanie zmian takich jak formatowanie i tworzenie nowych tabel, ustalanie relacji itd. wymaga zapisu po utworzeniu takiej zmiany.

4 4 Tworzenie pól w nowej tabeli Istnieją dwie metody dodawania pól w tabelach: 1. Przycisk nowego pola w domyślnym widoku po otwarciu tabeli. 2. Otwarcie widoku projektu z menu podręcznego wywołanego prawym przyciskiem myszy nad wykazem obiektów w lewej części okna programu. 1 2

5 5 Widok projektu Widok projektu oferuje łatwiejsze edytowanie pól tabeli w porównaniu z domyślnym widokiem arkusza danych. Pole typ dany pozwala na zdefiniowanie rodzaju wprowadzanych informacji (cyfra, tekst, data itd.) Ponadto w widoku projektu dolna część okna zawiera sekcję Właściwości pola, pozwalającą na szczegółowe określenie danych jakie mogą zostać wprowadzone do pola i ich format (np. długość wprowadzonego ciągu znaków, ustalenie czy pole jest wymagane, ustalenie maski formy zapisu np. jak kod pocztowy, nr telefonu itd.) Podczas pierwszego otwarcia widoku projektu lub zapisu tabel można zmienić jej nazwę. Opcja ta również jest dostępna po wywołaniu menu podręcznego nad wybranym obiektem w wykazie po lewej. Powrót do widoku arkusza i zapis zmian są dostępne w menu podręcznym wywołanym nad nazwą obiektu w głównym oknie programu. Przynajmniej jedno z pól musi zostać oznaczone jako Klucz podstawowy jest to pole, które będzie identyfikatorem rekordów, musi ono zawierać unikalne wpisy dla każdego z nich. Domyślnie jest ono numerowane w sposób automatyczny

6 6 Tworzenie nowych obiektów W celu wstawiania kolejnych tabel (i nie tylko) można skorzystać ze wstążki Tworzenie. Wybór przycisku Tabela utworzy nową tabelę w widoku arkusza danych, zaś przycisk Projekt tabeli również tworzy nową tabelę lecz otwiera ją w oknie projektu.

7 7 Polecenia 1. Utworzyć nową bazę danych o nazwie Nauczyciele i uczniowie 2. W powstałej bazie utworzyć dwie tabele, pierwszą z nich nazwać Nauczyciele, drugą Uczniowe 3. Sformatować tabelę Uczniowie tak by zawierała następujące pola: 1. ID ucznia - auto numerowanie 2. Imię - tekst 3. Nazwisko tekst 4. Rok urodzenia - data 5. ID nauczyciela liczba, ustawić pole jako wymagane 4. Tabela Nauczyciele powinna zawierać pola: 1. ID nauczyciela auto numerowanie 2. Imię - tekst 3. Nazwisko - tekst 4. Przedmiot nauczany - tekst 5. Miejsce zamieszkania - tekst 6. Kod- pocztowy tekst, z użyciem maski dla kodu pocztowego 5. Wypełnić tabelę Nauczyciele czterema wpisami 6. Wypełnić tabelę Uczniowie pięcioma wpisami, wpisując w pola ID nauczyciela odpowiednie id z poprzedniej tabeli 7. Zapisać projekt

8 8 Tworzenie relacji Jeśli w projekcie istnieją przynajmniej dwa obiekty typu tabela, można ustanowić relacje pomiędzy rekordami znajdującymi się w nich. Dokonuje się tego poprzez wybranie przycisku Relacje, znajdującego się we wstążce Narzędzia baz danych. Użycie wspomnianego przycisku wywołuje okno, w którym należy Dodać wszystkie tabele dla jakich mają zostać ustalone relacje.

9 9 Tworzenie relacji c.d. Po dodaniu odpowiednich obiektów, w oknie tworzenia relacji zostaną one przedstawione w uproszonej formie, jako obiekty zawierające nazwy pól zawartych w wybranych tabelach. Aby ustalić relację pomiędzy nimi należy zaznaczyć nazwę pola z tabeli pierwszej, a następnie przeciągnąć je do odpowiadającej nazwie pola z tabeli. Wywoła to następujące okno: Zaznaczenie opcji Wymuszaj więzy integralności sprawi, że program będzie wymagał aby wpisy w połączonych polach podczas wypełniania zawartości tabeli spełniały następującą zależność: Wpis do odpowiedniego pola w tabeli drugiej może przyjmować jedynie takie zapisy jakie zostały użyte w polu tabeli pierwszej oznaczone jako klucz. (W dalszej części instrukcji i kolejnych poleceniach zakłada się, że opcja ta będzie aktywna)

10 10 Tworzenie relacji c.d. Jeśli relacja zostanie utworzona pomiędzy dwoma polami będącymi kluczami podstawowymi, powstanie relacja typu jeden do jednego. Jeśli połączenie zostanie utworzone dla pola klucza podstawowego z innym polem nie będącym kluczem utworzona zostanie relacja jeden do wielu. Aby utworzyć relację wiele do wielu, należy utworzyć tabelę pośrednią. Uproszczony schemat takiej relacji wygląda następująco: Tabela 1: *ID tab.1 Pole 1 Pole 2 Pole 3 Tabela pośrednia: *ID wpisu ID tab.1 ID tab.2 Tabela 2: *ID tab.2 Pole 1 Pole 2 Pole 3

11 11 Polecenia W bazie danych Nauczyciele i uczniowie : 1. Zamknąć okna tabel (jeśli są otwarte) 2. Utworzyć relację jeden do wielu pomiędzy polami ID nauczyciela w obydwu tabelach: 1. Całość zatwierdzić poprzez zapisanie i zamknąć okno tworzenia relacji. 2. Otworzyć tabelę Nauczyciele: obok identyfikatorów pojawiły się krzyżyki rozwijające wpisy, sprawdzić ich zawartość. 3. Dodać po jednym nowym uczniu dla każdego nauczyciela bezpośrednio w widoku tabeli Nauczyciele 4. Sprawdzić jak zmieniła się tabela Uczniowie 3. Zmienić utworzony projekt w taki sposób aby nie tylko jeden nauczyciel mógł posiadać wielu uczniów, ale także aby jeden uczeń mógł zostać przypisany do wielu nauczycieli: 1. Wymaga to usunięcia poprzedniej relacji. 2. Usunąć z tabeli Uczniowie pole o nazwie ID Nauczyciela. 3. Utworzyć tabelę pośrednią i wypełnić ją tak by zawierała wpisy łączące każdego ucznia z przynajmniej dwoma nauczycielami i odwrotnie. 4. Utworzyć odpowiedną relację wiele do wielu. 5. Sprawdzić jak wpłynęło to na informacje wyświetlane po rozwinięciu wpisów w utworzonych tabelach. 6. Zapisać projekt

12 12 Tworzenie formularzy Informacje zawarte w tabelach można uzupełniać na kilka sposobów, pierwszym poznanym już jest wypełnianie tabeli poprzez widok arkusza danych. Kolejną bardziej estetyczną z wizualnego punktu widzenia, a także łatwiejszą w orientacji dla użytkownika metodą jest formularz (zwłaszcza przy dużej liczbie rekordów). Najłatwiejszym sposobem tworzenia formularzy jest kreator znajdujący się we wstążce tworzenie.

13 13 Tworzenie formularzy c.d. Pierwsze okno formularza, pozwala na wybór pól, które mają być dostępne w formularzu. Dostępne są pola wszystkich tabel utworzonych w danym projekcie, a dodanie ich do formularza następuje poprzez przesunięcie wybranych nazw pól przy wykorzystaniu przycisków oznaczonych symbolami > i >>

14 14 Tworzenie formularzy c.d. Jeśli w poprzednim kroku wybrano pola należące do dwóch różnych obiektów, kolejne okno pozwala na wybór sposobu wyświetlania danych (czy dane z obydwu tabel mają być wyświetlane jako jedność, czy zostać rozróżnione). Podczas wyboru tej opcji, przydatnym może okazać się podgląd wyświetlany bezpośrednio w kreatorze.

15 15 Tworzenie formularzy c.d. Jeśli w pierwszym kroku wybrano pola zawarte jedynie w jednym obiekcie kolejnym krokiem jest wybór układu formularza.

16 16 Tworzenie formularzy c.d. Ostatni krok kreatora pozwala na ustalenie tytułu formularza, a także w jakiej formie ma on zostać przedstawiony po zamknięciu kreatora.

17 17 Wypełnianie formularzy 1 Na rysunku przedstawiono przykładowy formularz utworzony z pól zawartych w dwóch tabelach. (Imię, Nazwisko, Przedmiot i Miejsce zamieszkania pochodzą z tabeli Nauczyciele, zaś z tabeli pośredniej wprowadzono pole ID ucznia. Pozwala to na dodawanie nowych nauczycieli, edytowanie już istniejących danych o nauczycielach, oraz przypisywanie nauczycielom nowych uczniów, poprzez ich nr ID) Aby dodawać nowe rekordy można użyć przycisku Nowy (1) lub klawisza obok przycisków nawigacyjnych (2, 3). 2 3

18 18 Układ tabelaryczny i kolumnowy Dwoma podstawowymi układami dla raportów i formularzy są układy kolumnowy oraz tabelaryczny, różnią się one od siebie pod względem prezentacji pól i rekordów. Kolumnowy Każde pole znajduje się w oddzielnym wierszu, a opisująca je etykieta jest umieszczona po jego lewej stronie. Jednocześnie jest widoczny tylko jeden rekord. Tabelaryczny Etykiety wszystkich pól znajdują się w wierszu w górnej części raportu. Wszystkie rekordy są wyświetlane poniżej. Na rysunku obok przedstawiono różnicę pomiędzy układem Kolumnowym (1) a tabelarycznym (2)

19 19 Polecenia 1. W projekcie Nauczyciele i uczniowie utworzyć nowy formularz: 1. Zawierający następujące pola z tabeli Nauczyciele : Imię, Nazwisko, Przedmiot, Miejsce zamieszkania 2. Zawierający pole ID ucznia z tabeli pośredniej. 3. Wybrać sposób wyświetlania danych przez Nauczyciele, oraz zaznaczyć opcję połączone formularze 4. Wybrać wyjustowany format formularza 5. Nazwać utworzony formularz: Formularz nauczyciele 6. W utworzonym formularzu utworzyć nowego nauczyciela, wypełnić rekord dowolnymi wpisami, przypisać powstałemu nauczycielowi 3 uczniów. 7. Zapisać formularz i sprawdzić czy dane zostały wprowadzone do tabel. 2. Utworzyć formularz pozwalający na dodawanie nowych uczniów 1. Powinien zostać utworzony tylko z pól zawartych w tabeli Uczniowie (pominąć pole ID) 2. Wybrać układ tabelaryczny. 3. Zapisać nowopowstały formularz jako Formularz Uczniowie 4. Otworzyć powstały formularz w widoku projektu, a następnie poszerzyć cały formularz oraz okno Data urodzenia tak by w podstawowym widoku była widoczna cała data. 5. Wprowadzić dwóch nowych uczniów 6. W formularzu poświęconemu nauczycielom przypisać dodanych uczniów do istniejących nauczycieli. 3. Wykonać ćwiczenie z pliku: Ćwiczenie1.pdf

20 20 Tworzenie raportów Podobnie jak w przypadku formularzy, tworzenie raportów może odbywać przy pomocy uproszonego kreatora lub poprzez zaprojektowanie własnego raportu. Aby wywołać kreator raportów należy wybrać odpowiedni przycisk ze wstęgi tworzenie. Kreator ten działa w sposób analogiczny do kreatora formularzy, wymaga ustalenia pól znajdujących się w tabelach i kwerendach projektu, które mają zostać wyświetlone w raporcie. Następnie (w przypadku wybrania pól z kilku obiektów) należy wybrać układ wyświetlania danych ustalić która z tabel jest nadrzędna. Kolejny krok to opcjonalny wybór pola grupującego (jeśli któryś z rekordów dzieli całość tabeli na kilka podgrup) tak by wyniki w raporcie były podzielone na grupy zgodnie z wartościami tego pola. Całość kończy wybór pól sortujących (opcjonalne) i układu raportu.

21 21 Polecenia 1. W bazie danych Nauczyciele i uczniowie utworzyć raport o nazwie Kadra i uczniowie będący wykazem nauczycieli wraz z nazwą nauczanego przedmiotu i listą uczniów biorących udział w zajęciach danego nauczyciela. 2. W bazie danych Naprawa samochodów utworzyć raport o nazwie Przychód, powinien zawierać nazwę klienta, nazwę usługi, liczbę części i cenę jednostkową.

22 22 Dodawanie formantów w formularzach i raportach W widoku projektu formularzy i raportów można dodawać nowe elementy, które mają zostać w nich wyświetlone, a które wcześniej nie zostały doń wprowadzone (podczas tworzenia z wykorzystaniem kreatora). Nowe elementy mogą być również polami tekstowymi odnoszącymi się do pól istniejących w obiektach bazy danych. Obiekty te nazywa się formantami, a ich wykaz znajduje się we wstążce Projektowanie gdy formularz lub raport są otwarte w widoku projektu. Aby wprowadzić nowy formant należy wybrać jego ikonę z omawianego wykazu, a następnie zaznaczyć obszar w projekcie jaki ma zajmować. Podstawowymi formantami są: pole tekstowe i etykieta. Etykieta pozwala na wprowadzenie statycznego ciągu znaków będzie on stały dla każdego rekordu wyświetlanego w raporcie lub formularzu. Używa się jej do opisywania pól tekstowych, przedstawienia napisów w nagłówkach itd.. Pola tekstowe natomiast mają charakter dynamiczny - są zmienne dla każdego rekordu. W przypadku formularzy pola tekstowe mogą dotyczyć pól w tabeli i umożliwiać ich wypełnianie poprzez formularz. Zaś w przypadku raportów pola tekstowe pozwalają m.in. na wyświetlanie zawartości pól w tabelach lub przedstawianie wartości zależnych od tych które znajdują się w tabelach.

23 23 Widok projektu raporty Raporty składają się z następujących sekcji: Sekcje nagłówka zawierają informacje wyświetlane w górnej części raportu lub u góry każdej z jego stron. Nagłówek raportu pojawia się tylko raz, na początku raportu. Do nagłówka raportu należą informacje wyświetlane u samej góry (na przykład nazwa firmy, adres i logo). Nagłówek strony jest wyświetlany na każdej stronie raportu. Do nagłówka strony należy zawartość, która ma się pojawiać w górnej części każdej ze stron, na przykład nazwy kolumn. Szczegóły Ta sekcja zawiera większość informacji. Na przykład w sekcji szczegółów faktury znajdują się dane dotyczące poszczególnych zakupionych pozycji oraz ich kosztów. Stopka strony znajduje się na każdej stronie. Stopka raportu jest wyświetlana raz, na końcu raportu. Sekcja stopki strony może zawierać numer strony. W sekcji stopki raportu mogą znajdować się informacje podsumowujące, na przykład suma końcowa.

24 24 Formant przycisku funkcyjnego Wewnątrz formularzy można stosować formant przycisku, któremu można przypisać konkretną funkcję, w tym nawigację pomiędzy kolejnymi stronami formularza i dodawanie nowych rekordów. Jeżeli w przyborniku formantów we wstążce Projektowanie aktywowano funkcję Użyj kreatorów formantów po wstawieniu danego przycisku zostanie otwarty kreator pozwalający w prosty sposób przypisać działanie do dodanego obiektu. Po przypisaniu akcji, kreator pozwala na wybór ikony przycisku, jego etykiety oraz nadanie nazwy obiektu.

25 25 Widok projektu raporty Aby sprawić by w raporcie zostały wyświetlane zawartości rekordów z istniejących już tabel należy na wstążce Projektowanie aktywować przycisk Dodaj istniejące pola. Wywoła on okno w prawej część programu, zawierające wykaz wszystkich pól zawartych w projekcie, posortowanych zgodnie obiektami w jakich się znajdują. Przeciągnięcie danego pola z wykazu do projektu raportu utworzy dwa formanty: pola tekstowego i etykiety.

26 26 Właściwości formantu Raporty mogą zawierać również inne formanty poprawiające estetykę widoku i łatwość odczytu jak np. linie oddzielające pole. Formanty pola tekstowego mogą również zawierać funkcje, zwracające informacje np. o dacie i godzinie utworzenia raportu, a także funkcje obliczające pewne wielkości na podstawie zawartości innych pól. Po dodaniu nowego formantu należy go dwa razy kliknąć lub aktywować przycisk Arkusz właściwości ze wstążki projektowanie, aby wywołać przedstawione na rysunku po lewej. Zaś wybranie przycisku oznaczonego obok pola Źródło formantu wywołuje Konstruktor Wyrażeń. kreator zawierający odnośniki do pól we wszystkich obiektach bazy danych, oraz zawierający wykaz dostępnych funkcji.

27 27 Konstruktor wyrażeń Aby formant zwracał pożądany wynik należy uzupełnić pole formuły. Można tego dokonać ręcznie lub poprzez dodawanie kolejnych elementów wyrażenia z wykazu poniżej pola formuły. Obliczenia powinny rozpoczynać się od znaku równości. W kategorii Typowe wyrażenia zawartości znajdują się formuły pozwalające na zwrócenie informacji o liczbie stron, dacie, czasie itd. Przykładowo formant zawierający następujące wyrażenie: =[xxx]*5 Będzie zwracał wartość pola xxx pomnożoną przez 5 dla każdego kolejnego rekordu.

28 28 Polecenia 1. Otworzyć raport Przychód z bazy danych Naprawa samochodów w widoku projektu. Dodać formant zawierający formułę, która będzie obliczała cenę końcową dla każdego klienta, poprzez pomnożenie liczby sprzedanych części przez ich cenę. LUB Dodać do tabeli Usługi pole obliczeniowe zawierające odpowiedną formułę, zmienić format na walutowy, a następnie dodać do raportu formant zwracający wartość tego pola z odpowiednią etykietą. W stopce raportu dodać pole zwracające sumę wszystkich przychodów, poprzez dodanie formantu zawierającego funkcję SUMA() 2. Utworzyć nowy raport (bez użycia kreatora) dla tej samej bazy danych co w poleceniu pierwszym, tak aby zawierał: 1. Imię i nazwisko klienta 2. Rabat jaki mu przysługuje 3. Markę, model i przebieg samochodu jaki dany klient posiada 4. W nagłówku raportu umieścić napis: Klienci i ich samochody 5. W nagłówku strony powinna znaleźć się data i nr strony 6. W stopce strony powinna znaleźć się informacja typu: strona n z m (np. strona 1 z 3) 3. W tej samej bazie danych utworzyć formularz (bez kreatora), pozwalający na dodawanie nowych pracowników i uzupełnianie informacji o nich. Dodać do formularza trzy przyciski przejścia do następnego rekordu, przejścia do poprzedniego rekordu, tworzenia nowego rekordu.

29 29 Kwerendy Kwerenda to rodzaj zapytania, mającego wyświetlić pewne informacje na podstawie określonych warunków. Mówiąc inaczej, w przypadku baz danych głównym zadaniem kwerend jest wyszukiwanie rekordów spełniających określone przez użytkownika kryteria. Rodzaje kwerend: Kwerendy wybierające najczęściej stosowana, pobiera dane z jednej lub kilku tabel przy użyciu określonych kryteriów i wyświetla je w żądanym porządku Kwerenda parametryczna wykonanie kwerendy powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy podać kryteria wyszukiwania rekordów Kwerenda krzyżowa - wyświetla wartości sumowane (sumy, zliczenia i średnie) z jednego pola w tabeli i na podstawie jednego zestawu faktów grupuje je po lewej stronie arkusza danych, a na podstawie drugiego zestawu faktów w górnej części arkusza. Kwerendy funkcjonalne: usuwająca (usuwa wybrany zestaw rekordów z tabeli), aktualizująca (dokonuje zmian w grupie rekordów, np. zwiększa ceną produktów o 5%), dołączająca (dołącza grupę rekordów z jednej tabeli do drugiej tabeli lub tabel) tworząca tabelę (tworzy nową tabelę na podstawie danych z inny tabel) Aby utworzyć kwerendę w programie Access należy ze wstążki Projektowanie wybrać przycisk Projekt kwerendy. Wywoła on okno tworzenia kwerend podzielone na dwie części: górną przedstawiającą wybrane obiekty do których będzie skierowane zapytanie, a także dolnej zawierającej pola które mają zostać wyświetlone w wyniku działania kwerendy oraz pozwalającej na określenie warunków wyświetlania danych rekordów. Przy pierwszym uruchomieniu projektu kwerendy użytkownik zostanie poproszony o wybranie obiektów zawierających dane źródłowe, na podstawie których zostaną wyświetlone wyniki końcowe.

30 30 Kwerendy c.d. W dolnej części okna tworzenia kwerendy użytkownik będzie mógł wybrać pola jedynie z tych obiektów, które zostały dodane do górnej części. Jeśli wybrano tabele, zostaną również przedstawione relacje pomiędzy nimi, aby ułatwić orientację podczas tworzenia zapytania. Okno sortuj pozwala na sortowanie wyników kwerendy zgodnie z wartościami danego pola. Opcja Pokaż określa czy dane pole ma być wyświetlane w wyniku działania kwerendy (można wybrać pole dla którego zostanie ustalony warunek pozwalający na odrzucenie powiązanych pól lecz jego wartość nie musi być wyświetlana np. W bazie danych posiadającej listę osób i ich wiek, można utworzyć kwerendę zwracającą listę osób w konkretnym wieku, bez przedstawiania pola z tą wartością)

31 31 Kwerendy - kryteria Ostatnie pozycje w oknie kreatora kwerendy to: Kryteria i lub. W polu kryteria należy umieścić formułę określającą warunek na podstawie którego kwerenda wyświetli lub pominie rekord. Pole lub pozwala na określenie kolejnego warunku, który może zakwalifikować rekord do wyświetlenia jeśli nie spełnił on kryterium poprzedniego. Kryteria mogą przyjmować różne formy: Warunku wartości opartych na operatorach arkusza kalkulacyjnego (<,>,=, >=, =<) : np.: >=100 w tym przypadku zostaną wyświetlane tylko te rekordy, które w uwarunkowanym polu zawierają wartość większą bądź równą 100. Warunku ciągu znaków: wpisanie warunku: Like wzorzec pozwala na wyświetlenie rekordów, które w ograniczonym polu zawierają ciąg znaku zgodny ze wzorcem. Wzorzec może być pełnym słowem lub wybranymi znakami uzupełnionymi o operator * (dowolny ciąg znaków) lub? (dowolny znak). Przykłady Warunek: Like P* zwróci rekordy dla których słowo w ograniczanym polu rozpoczyna się na literę P. Warunek: Like A??b zwróci rekordy, dla których słowo w ograniczanym polu rozpoczyna się na literę A, kończy na literę b i składa się z 4 znaków. Warunki można łączyć przy użyciu operatorów logicznych AND (obydwa warunki połączone tym operatorem muszą zostać spełnione), NOT (zwracane są tylko rekordy nie spełniające warunku następującego po tym operatorze), OR (zwraca wyniki spełniające przynajmniej jeden z dwóch warunków, które połączono tym operatorem)

32 32 Polecenia W bazie danych Naprawa samochodów : 1. Utworzyć kwerendę, która wyświetli model, markę, przebieg i właścicieli samochodów o przebiegu większym niż 10000km lub mniejszym niż 1000km 2. Utworzyć podobną kwerendę do poprzedniej, lecz tym razem mają zostać przedstawieni właściciele i samochody, których nazwa marki kończy się na literę a 3. Utworzyć kolejną kwerendę wyświetlającą właścicieli samochodów i informacje o samochodach dla pojazdów o numerze silnika zaczynającym się od litery T lub kończącą się liczbą 5 4. Utworzyć kwerendę, która będzie zawierać wszystkie ograniczenia z poprzednich poleceń, lecz w wyniku kwerendy mają zostać wyświetlone jedynie nazwy właścicieli samochodów, które spełniły kryteria.

33 33 Kwerendy dodatkowe operatory Aby określić zakres wartości można użyć operatora BETWEN, pozwalającego na określenie górnej i dolnej granicy wartości jaka musi zostać spełniania, przykład: BETWEN 10 AND 200 ogranicza wyniki do pól w których wartość znajduje się pomiędzy 10 a 200. Operator IN(), pozwala na wprowadzenie listy wyrażeń, dla których wynik zostanie wyświetlony w wyniku uruchomienia kwerendy. Przykładowo po wpisaniu wyrażenia IN( Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska ) dla pola Miejsce zamieszkania, zostaną wyświetlone osoby zamieszkujące jedno ze wskazanych na liście miast. Operatory i odnośniki do pól tabel można również stosować w obszarze Pole podczas tworzenia kwerendy, tworząc tzw. wyrażenia. Wynikiem wyrażenia będzie działanie zastosowane w jego formule. Przykładowo jeśli do kwerendy dodano pola o nazwach Zarobek i Podatek (w procentach) W kolejnym polu kwerendy można utworzyć wyrażenie obliczające zarobek po odliczeniu podatku, miało by ono następującą formę: [Zarobek]*(100%-[Podatek]). Podobnie jak w poprzednich przypadkach dla pól zawierających wyrażenia, można stosować kryteria. Operator IS pozwala na wprowadzenie ograniczenia na podstawie charakteru danych znajdujących się w polu, np. kryterium IS null, wyświetli rekordy zawierające pustą wartość dla pola ograniczonego tym kryterium.

34 34 Polecenia W bazie danych Naprawa samochodów : 1. Utworzyć kwerendę,która wyświetli nazwy usług których koszt mieści się w przedziale od 40 do 80 zł, a części niezbędne do jej wykonania posiadają cenę jednostkową mniejszą niż 200 zł. 2. Utworzyć kwerendę, która wyświetli te usługi dla których ceny jednostkowe części są przynajmniej trzykrotnie wyższe od usługi instalacji danej części (należy utworzyć odpowiednie wyrażenie w kwerendzie, a następnie wprowadzić kryterium) 3. Utworzyć kwerendę, która wyświetli jedynie klientów posiadających samochód maki Ford, Toyota i Opel.

35 35 Reguły sprawdzania poprawności Program Access umożliwia ustalenia tzw. reguł poprawności dla pól zawartych w rekordach. Ustalanie takiej reguły odbywa się w widoku projektu tabel. W sekcji Właściwości pola po wybraniu pożądanego pola, dla którego ma zostać ustalona reguła, znajduje się obszar oznaczony etykietą Reguła spr. poprawności. Regułę można wpisać ręcznie lub utworzyć przy pomocy Kreatora wyrażeń. Reguły mogą być wyrażeniami matematycznymi (np. dla pola zawierającego liczbę, można ustalić regułę: >100, wtedy pola te można wypełniać jedynie liczbami większymi od 100). Reguły można łączyć operatorami logicznymi AND, OR, NOT. Podobnie jak w przypadku kwerend można stosować: Porównanie do wzorca. Np. Like ( A* ) takie same operatory jakie omówiono w kwerendach Operator BETWEEN Operat IS Wprowadzanie daty do porównania wymaga użycia symbolu #, np. >=# # AND <# #

36 36 Tworzenie maski wprowadzania danych W oknie Właściwości pola oprócz reguły poprawności można również ustalić maskę wprowadzanych danych. Maska ta pozwala na ustalenie pewnej formy zapisu i zakresu znaków używanych na poszczególnych pozycjach. Przykładowo maska dla wprowadzania kodów pocztowych dla polski powinna pozwalać na wprowadzenie dwóch cyfr, następnie dodawać znak poziomej linii, a następnie umożliwić wprowadzenie kolejnych trzech cyfr. Maskę można wprowadzać bezpośrednio do pola maski lub poprzez wywołanie kreatora masek przyciskiem. Kreator pozwala na wybór jedną z kilku predefiniowanych masek dla często używanych elementów, które w dalszym kroku można przystosować do indywidualnych potrzeb. Maski można stosować jedynie dla pól zawierających typ danych Tekst lub Data, w celu tworzenia masek dla wartości opartych na cyfrach jak np. nr telefonu, kod pocztowy itd. stosuje się typ danych Tekst, a ograniczenie do używania w takim polu jedynie cyfr powinno wynikać z zastosowanych operatorów formule maski.

37 37 Operatory maski wprowadzania danych Symbol Działanie 0 Użytkownik musi wprowadzić cyfrę (od 0 do 9). 9 Użytkownik może wprowadzić cyfrę (od 0 do 9). # L Użytkownik może wprowadzić cyfrę, spację, znak plus lub minus. Jeśli ta pozycja zostanie pominięta, program Access wprowadzi tu puste miejsce. Użytkownik musi wprowadzić literę.? Użytkownik może wprowadzić literę. A a & C., : ; - / Użytkownik musi wprowadzić literę lub cyfrę. Użytkownik może wprowadzić literę lub cyfrę. Użytkownik musi wprowadzić dowolny znak lub spację. Użytkownik może wprowadzić znaki lub spacje. Separatory: dziesiętny, tysięcy, daty i godziny. Wybrany znak zależy od ustawień regionalnych systemu Microsoft Windows. > Wszystkie znaki występujące po tym symbolu są wyświetlane jako wielkie litery. < Wszystkie znaki występujące po tym symbolu są wyświetlane jako małe litery.! Powoduje wypełnianie maski wprowadzania od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. \ Znaki następujące bezpośrednio po tym symbolu Informatyczne będą wyświetlane Systemy Zarządzania dosłownie. MS Access

38 38 Przykładowe maski wprowadzania Maska wprowadzania Przykładowa wartość Uwagi (000) (206) (999) ! (206) ( ) (000) AAA-AAAA (206) 555-TELE #999 >L????L?000L >L<?????????????? GREENGR339M3 MAY R 452B Tomasz Korzun ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN >LL DB W tym przypadku należy wprowadzić numer kierunkowy, ponieważ w tej sekcji maski (ciąg 000 w nawiasach) użyto znaku 0 jako symbolu zastępczego. W tym wypadku w sekcji numeru kierunkowego użyto symbolu zastępczego 9, co powoduje, że numery kierunkowe są opcjonalne. Ponadto użyty wykrzyknik (!) powoduje, że maska jest wypełniana od lewej do prawej. Umożliwia podstawianie liter w miejsce ostatnich czterech cyfr numeru telefonu w formacie amerykańskim. Warto zauważyć, że w sekcji numeru kierunkowego użyto symbolu zastępczego 0, co powoduje, że numer kierunkowy jest obowiązkowy. Dowolna dodatnia lub ujemna liczba zawierająca nie więcej niż cztery znaki, bez separatora tysięcy i miejsc dziesiętnych. Kombinacja liter obowiązkowych (L) i opcjonalnych (?) oraz obowiązkowych cyfr (0). Znak większości wymusza na użytkownikach wpisywanie tekstu wielkimi literami. Aby użyć maski wprowadzania tego typu, należy ustawić dla pola tabeli typ Tekst lub Nota. Obowiązkowy kod pocztowy i opcjonalna sekcja czterech dodatkowych znaków. Imię lub nazwisko z automatyczną wielką literą na początku. Numer książki z tekstem dosłownym, obowiązkową pierwszą i ostatnią cyfrą oraz dowolną kombinacją liter i znaków między tymi cyframi. Kombinacja obowiązkowych liter i znaków (wyłącznie wielkie litery). Maski wprowadzania tego typu można użyć, aby na przykład ułatwić użytkownikom poprawne wprowadzanie Informatyczne numerów katalogowych Systemy Zarządzania lub MS inwentaryzacyjnych. Access

39 39 Ograniczenie zawartości pola do wartości z listy Wybierając typ danych można utworzyć do pola w innej tabeli, zawierającego listę pozycji jaka ma być dostępna w definiowanym polu. Aby tego dokonać należy wcześniej utworzyć tabelę zawierającą wszystkie możliwe pozycje jakie mają zostać udostępnione w liście wyboru. Następnie w tabeli, która ma zawierać listę wyboru w wybranym polu należy wybrać typ danych Kreator odnośników. Pozwala on na wskazanie tabeli zawierającej utworzoną listę, a następnie należy wskazać pole danej tabeli zawierające utworzone dostępne wpisy. Po wyborze rodzaju sortowania i nadaniu nazwy etykiety należy zapisać tabelę. Po otwarciu tabeli zawierającej pole, któremu przypisano taką listę, powinno zawierać rozwijaną listę z pozycjami które wskazano w tabeli źródłowej.

40 40 Polecenia Utworzyć w nowej bazie danych tabelę zawierającą następujące pola: Identyfikator który składa się z cyfry i dwóch liter, oznaczyć go jako klucz główny Imię pole które może zostać wypełnione jedynie literami, a pierwsza będzie zamieniana na dużą literę Nazwisko tak samo jak imię Kod pocztowy użyć maski kodu pocztowego Miejscowość umożliwić wybór z listy, zawierającej 10 wprowadzonych wcześniej miast Dochód umożliwić wprowadzanie jedynie cyfr, oraz ograniczyć wartość pola do przedziału Kod firmowy początek kodu ma zawsze rozpoczynać się od liter KF a następnie zawierać trzy cyfry

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład X

Podstawy Informatyki Wykład X Podstawy Informatyki Wykład X Bazy danych Access - cz. II Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Praca z polami Używanie Maski wprowadzania Własności Rozmiar pola Zmiana porządku pól w tabeli Listy i pola typu

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. I Rzeszów, 2010 Strona 1 z 16 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM Wykonać projekt systemu informatycznego przechowującego informacje na temat rozkładu lotów dla wybranego lotniska. Zadanie należy wykonać za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b.

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - Tdane.dbf b. MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b. Jak to zrobić? TDane - ćwiczenie 26. Sposób pierwszy - Kreator wykresów. Jeżeli w zadaniu 25 nie utworzyłeś kwerendy (lub nie zrobił/a/e/ś

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Opracowanie: drhab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Otworzyć bazę danych HELION. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach,

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW Aby wejść na zakładkę Nowy szablon importu Użytkownik wybiera zakładkę Płatności, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybierać Import danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1 Wycieczki Biuro podróży Travel4u zajmuje się organizacją wycieczek krajoznawczych po Polsce. Informacje na temat wycieczek, organizowanych przez firmę, oraz ich klientów, znajdują się w plikach tekstowych:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo