ACCESS Baza Danych 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACCESS Baza Danych 1"

Transkrypt

1 ZADANIE 1 Przygotuj bazę danych zawierającą podstawowe informacje dot. grupy statków handlowych. - Uruchom program Access. - W okienku dialogowym wybierz utworzenie nowej bazy danych uŝywając pustej bazy danych programu Access (zaznacz odpowiednią opcję). OK. - W oknie Nowy plik bazy danych wskaŝ na dysku STUDENT folder własny (tam będzie zapisany plik bazy) i wpisz nazwę pliku: STATKI HANDLOWE.MDB. Potwierdź przez przycisk Utwórz. - Utwórz projekt tabeli bazy danych definiując jej poszczególne pola, w następujący sposób: W powyŝszym okienku wybierz: Utwórz tabelę w widoku projektu (kliknij dwukrotnie) W oknie tabeli wpisz poniŝsze nazwy pól oraz ich typy i rozmiary(widoczne w dolnej części okna): IdStatku (typ danych: autonumerowanie) Nazwa (typ danych: tekst; rozmiar pola: 20) Typ (typ danych: tekst; rozmiar pola: 15) Armator (typ danych: tekst; rozmiar pola: 20) L (typ danych: liczba; rozmiar pola: podwójna precyzja; format: standardowy) B (typ danych: liczba; rozmiar pola: podwójna precyzja; format: standardowy) d (typ danych: liczba; rozmiar pola: podwójna precyzja; format: standardowy) V (typ danych: liczba; rozmiar pola: podwójna precyzja; format: standardowy) Data_budowy (typ danych: data/godzina) Dla pól L, B, d i V w ich właściwościach naleŝy wpisać w polu Tytuł opis jaki będzie się pojawiał w miejscu etykiety na formularzu, odpowiednio: o L : Tytuł: Długość [m] o B: Tytuł: Szerokość [m] o d: Tytuł: Zanurzenie [m] o V: Tytuł: Prędkość [kt] - Ustaw pole IdStatku jako klucz podstawowy: (ustaw kursor w nazwie pola IdStatku, z menu prawego przycisku myszy wybierz Klucz podstawowy) - Zapisz zdefiniowaną tabelę jako: Statki. (z menu Plik Zapisz). - Wprowadź dane do tabeli Statki. Aby przejść do edycji danych kliknij na przycisk Widok i wpisz dane do odpowiednich rekordów wg podanej poniŝej tabeli: IdStatku Nazwa Typ Armator L B d V Data_budowy 1 North Pioneer gazowiec Japonia , Arctic Princess gazowiec Dania ,5 16, Celestine Rivver gazowiec Wielka Brytania 289, ,9 19, Mol Paramont kontenerowiec Panama 293, Naikai Zosen tankowiec Japonia 179,9 32,2 11,65 16, Yufusan tankowiec Japonia , Rio Genoa tankowiec Panama 276, ,14 15, Golden Spring masowiec Panama ,24 14, Azur masowiec Japonia 224,8 32,26 14,4 14, Valente Venus masowiec Niemcy

2 11 Delmas Tamboti kontenerowiec Taiwan ,25 13,5 24, Cosco Hellas kontenerowiec Niemcy 283,2 32,2 13, Hapag-Lloyd kontenerowiec Wielka Brytania , Vibeke ro-ro Szwecja 192,5 29,9 6, ZADANIE 2 Uzupełnij bazę danych statków handlowych o zdjęcie kaŝdego statku. - Otwórz tabelę Statku w oknie widoku projektu: (wskaŝ na ikonę tej tabeli, a następnie na przycisk projektuj). - Dodaj nowe pole do tabeli: w oknie widoku projektu wskaŝ pole Typ i wybierz z menu Wstaw Wiersze. Jako nazwę nowego pola wpisz Zdjęcie, typ pola wybierz z listy: Obiekt OLE. - Zapisz i zamknij okno projektu tabeli. - Uzupełnij bazę o pliki zawierające zdjęcia poszczególnych statków: Otwórz zawartość tabeli Statki (kliknij dwukrotnie na nazwie tabeli) Ustaw kursor w polu Zdjęcie dla pierwszego statku w tabeli; wciśnij prawy przycisk myszy i z menu podręcznego wybierz Wstaw obiekt ; w oknie dialogowym zaznacz opcję Utwórz z pliku i wciśnij przycisk Przeglądaj ; na dysku STUDENT w folderze INFORMATYKA_PLIKI_POM wyszukaj plik typu BMP o nazwie zgodnej z nazwą statku; potwierdź dwukrotnie OK. Analogicznie uzupełnij bazę o pliki ze zdjęciami pozostałych statków. Zapisz zmiany w tabeli. ZADANIE 3 Korzystając z kreatora formularzy przygotuj formularz ułatwiający wprowadzanie i modyfikację bazy danych uwzględniając poniŝsze wskazówki: > Tworząc formularz umieść w nim wszystkie pola tabeli Statki. > W kolejnych krokach kreatora wybierz układ kolumnowy, a styl formularza wybierz z proponowanych. > Utworzony formularz nazwij: Formularz Statki. > Dokonaj zmian na formularzu tak, aby całe zdjęcie statku było widoczne (z menu prawego przycisku Właściwości, na zakładce Format: typ wymiarowania : rozciągnij) > Dokonaj poniŝej wymienionych zmian w nowoutworzonym formularzu korzystając z jego projektu: o powiększyć obszar do 13 cm długości; o zdjęcie umieści na dole formularza, powiększyć oraz uwypuklić - na zdjęciu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać efekt specjalny podniesienie; o pola dotyczące nazwy statku umieścić centralnie na formularzu, reszta pół i opisów wyrównać do lewej krawędzi i zwiększyć odstępy miedzy nimi; o dla pola z nazwą statku ustawić format: czcionka Broadway, 14 pkt, pogrubiona, kolor zieleń; o ustawić format opisów: czcionka Tahoma, 12 pkt, pogrubiona, kolor granatowy; o ustawić format dla wartości pół: czcionka Arial, 12 pkt, pogrubiona, kolor czarny; o dopasować wielkość i połoŝenie pól z opisami i wartościami tak, aby cała ich zawartość była widoczna; o ustawić wyśrodkowanie pól z wartościami zawierającymi nazwę statku, typu i datę, oraz wyrównanie do prawej dla pozostałych wartości; o ustawić kolor tła formularza na jasno błękitny (z menu prawego przycisku wybrać Kolor wypełnienie/tła); o wstawić w nagłówku formularza tytuł bazy o treści: Baza danych statków handlowych : utworzyć nagłówek formularza powiększając jego obszar, na około 2 cm, poprzez przesunięcie belki z napisem Szczegóły; z Przybornika wybrać Etykietę i wstawić do nagłówka; wpisać treść tytułu; ustawić format tytułu: czcionka Times New Roman, 24 pkt, pogrubiona, wyśrodkuj, kolor purpurowy; o na formularzu dodaj przycisk zamykający formularz: z Przybornika wstaw Przycisk polecenia, w lewym oknie Kreatora wybierz Operacje na formularzach, a w prawym zaznacz Zamknij formularz, następnie wybierz przycisk Dalej, w kolejnym kroku moŝesz wybrać czy na wstawionym przycisku ma być widoczny test lub obrazek, następnie zakończ. > Uzyskany formularz powinien mieć postać jak poniŝej: 2

3 ZADANIE 4 Wyszukaj w bazie danych statki, których armatorem jest Japonia, korzystając z kwerendy wybierającej - WskaŜ obiekt Kwerendy i wybierz opcję Utwórz kwerendę w widoku projektu (kliknij dwukrotnie). - WskaŜ tabelę (kliknij dwukrotnie), której dotyczyć będzie zapytanie (Statki). Zamknij. - Wstaw do tabeli projektu kwerendy z tabeli Statki następujące pola: IdStatku, Nazwa, Typ, Armator, L, B, d, V, Data_budowy (kliknij w wierszu Pole w odpowiednią komórkę i wybierz z listy właściwą nazwę pola) - Dla pola Armator wpisz jako kryterium Japonia - Zapisz kwerendę jako Japonia. Zamknij okno kwerendy. - Sprawdź poprawność zdanego zapytania (kwerendy) do bazy danych koła naukowego (w widoku Statki handlowe: Baza danych kliknij dwukrotnie na kwerendzie Japonia). Zamknij okno z wynikami zapytania. ZADANIE 5 Zmodyfikuj kwerendę Japonia tak, aby wyszukiwała statki armatorów innych niŝ Japonia. - WskaŜ kwerendę Japonia i wciśnij przycisk. - Wykorzystaj operator negacji NOT do określenia kryterium dla pola Armator, czyli w polu Kryteria wpisz: Not Japonia - Zapisując zmodyfikowaną kwerendę wybierz z menu Plik Zapisz jako... : niejaponia. Sprawdź poprawność utworzonego zapytania. 3

4 ZADANIE 6 Utwórz w bazie danych następujące kwerendy wyszukujące : Wstaw do tabeli projektu kwerendy z tabeli Statki następujące pola: IdStatku, Nazwa, Typ, Armator, Data_budowy Kwerenda 1: Wszystkie statki typu kontenerowiec (nazwij ją Kontenerowiec) Kwerenda 2: Wszystkie statki poza kontenerowcami i gazowcami (nazwij ją Inne statki1) (wsk.: kryterium powinno mieć postać: not kontenerowiec and not gazowiec) Kwerenda 3: Wszystkie statki typu ro-ro lub tankowce (nazwij ją Inne statki2) (wsk.: kryterium powinno mieć postać: ro-ro or tankowiec) Kwerenda 4: Wszystkie statki, których nazwa rozpoczyna się na literę A (nazwij ją Statki na A) (wsk.: kryterium powinno mieć postać: A*) Kwerenda 5: Wszystkie statki zbudowane w roku 2005, posortowane alfabetycznie wg nazwy statku (nazwij ją Statki 2005) (wsk.: kryterium powinno mieć postać: 2005-*-*) ZADANIE 7 Utwórz w bazie danych kolejne kwerendy wyszukujące : Wstaw do tabeli projektu kwerendy z tabeli Statki następujące pola: IdStatku, Nazwa, Typ, Armator, L, B, d, V Kwerenda 6: Wszystkie statki, których długość L jest powyŝej 200 m (nazwij ją L 200) (wsk.: kryterium powinno mieć postać: >200) Kwerenda 7: Wszystkie statki, których długość L jest powyŝej 200 m a szerokość B jest w granicach (35 m; 60 m), posortowane wg długości w kierunku malejącym (nazwij ją L 200 i B35-60) (wsk.: kryterium dla szerokości powinno mieć postać: >35 and <60) Kwerenda 8: Wszystkie statki, których prędkość V jest mniejsza lub równa 17 naleŝące do armatora z Panamy, posortowane alfabetycznie wg typów i wg prędkości rosnąco (nazwij ją Panama V17) ZADANIE 7 Przy uŝyciu Kreatora raportów utwórz w bazie danych raport (podsumowanie) zawierające informacje dotyczące statków armatora z Japonii: - W widoku Statki handlowe: Baza danych wskaŝ obiekt Raporty i wybierz opcję Utwórz raport za pomocą kreatora - Dla pola Tabele/Kwerendy wskaŝ z listy: Kwerenda: Japonia i wybierz dla raportu wszystkie pola tej kwerendy - W kolejnym okienku dialogowym wybierz jako poziom grupowania pole Typ i wciśnij przycisk - Następnie wybierz sortowanie wg Nazwy rosnąco - Zaznacz układ raportu Zarys2, orientacja Pionowa - Jako styl raportu zaznacz styl Firmowy - Jako tytuł raportu wpisz: Statki Japonia Obejrzyj utworzone podsumowanie w postaci raportu 4

5 ZADANIE 1 Przygotuj bazę danych zawierającą poniŝsze informacje dot. studentów naleŝących do koła naukowego Wicher. Plik zapisz do własnego folderu na dysku STUDENT pod nazwą Wicher.mdb. Tworząc projekt tabeli bazy danych zdefiniuj odpowiednio poszczególne jej pola uwzględniając właściwe typy danych i poniŝsze uwagi: Ustaw pole IdStudenta jako klucz podstawowy; dla poniŝej wymienionych pól w ich właściwościach naleŝy wpisać w polu Tytuł opis jaki będzie się pojawiał w miejscu etykiety na formularzu, odpowiednio: o NrD : Tytuł: Nr domu o NrM: Tytuł: Nr mieszkania dla poniŝej pól: Imię, Nazwisko, Ulica, Miasto w ich właściwościach naleŝy wpisać w polu Maska wprowadzenia wzorzec: >L<??????????, który przy uzupełnianiu tabeli danymi będzie wpisywać tekst z pierwszą wielką literą; ustaw wzorzec dla pola Kod w polu Maska wprowadzenia, korzystając z gotowego wzorca: kliknij w pole o nazwie KOD, w dolnej części okna wskaŝ na Maskę wprowadzania, klikając na przycisk i wybierz interesującą nas pozycję kod pocztowy ustaw wzorzec dla pola DataUr w polu Maska wprowadzenia wybierając Datę krótką. IdStudenta Imię Nazwisko Ulica NrD NrM Kod Misato DataUr 1 Jan Kowalski Kwiatowa Złocieniec Łukasz Janicki Letnia Szczecin BoŜena Rogal Focza Szczecin Michał Kotowski Belgijska Słupsk Ewa Wojtczak Rataja Piła Dariusz Malicki Wielka Złocieniec Zapisz tabelę pod nazwą Studenci i zamknij okno widoku projektu. ZADANIE 2 Przygotuj według własnego projektu formularz o układzie wyjustowanym prezentujący dane zawarte w tabeli Studenci. ZADANIE 3 Wykorzystaj formularz do uzupełnienia bazy danych koła naukowego Wicher o trzy kolejne osoby wg poniŝszych informacji. 7 Rafał Leśniewski Łucznicza Szczecin Ewelina Skoczylas Ruska Piła Sylwia Mazurek Polna Złocieniec ZADANIE 4 Utwórz w bazie danych następujące kwerendy wyszukujące : Wstaw wszystkie pola z tabeli Studenci do tabeli kwerendy. Kwerenda 1: Wszystkie osoby płci Ŝeńskiej (nazwij ją Kobiety) (wsk.: zauwaŝ, Ŝe imiona Ŝeńskie kończą się na literę a) Kwerenda 2: Wszystkich męŝczyzn mieszkających w Szczecinie (nazwij ją Men_in_Szczecin) Kwerenda 3: Wszystkie osoby o nazwisku rozpoczynającym się na literę K nie mieszkające w Pile (nazwij ją niepiła) 5

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formatów uŝytkownika

Tworzenie formatów uŝytkownika Tworzenie formatów uŝytkownika Część 1 Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakŝe jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Word 2000 for Windows 67

Word 2000 for Windows 67 Word 2000 for Windows 67 Ćwiczenie 13 2.13. Sekcje dokumentu i kolumny Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Opracowanie: drhab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Otworzyć bazę danych HELION. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess 2013- ćwiczenie nr 6 Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr W trakcie projektowania makra należy ujawnić

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo