Zakład Informatyzacji Systemów Produkcyjnych. Microsoft Access. materiały pomocnicze do ćwiczeń. (wersja instrukcji: 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Informatyzacji Systemów Produkcyjnych. Microsoft Access. materiały pomocnicze do ćwiczeń. (wersja instrukcji: 2005)"

Transkrypt

1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń (wersja instrukcji: 2005)

2 Ćwiczenie 1 Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy BETA, zawierającej informacje o pracownikach oraz produktach. Baza będzie składać się z dwóch niepowiązanych tabel utworzonych z wykorzystaniem kreatora tabel. 1. Uruchom MS Access (Start Programy MS Office MS Access). 2. Utwórz nową, pustą bazę danych (Plik Nowy Pusta baza danych). Zapisz bazę w pliku o nazwie: Nazwisko_imię_Access_ćw1. Miejsce zapisu wskaże prowadzący zajęcia. nazwa bazy danych miejsce zapisu danych 3. Z dostępnych opcji tworzenia tabel (tzn. w widoku projektu, za pomocą kreatora oraz przez wprowadzanie danych) wybierz opcje kreatora: 4. Rozpocznij tworzenie tabeli (tzn. określ, jakie pola będzie zawierać tworzona tabela) za pomocą kreatora: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 2

3 a) wybierz z listy Przykładowa tabela pole Pracownicy i przenieś wszystkie Przykładowe pola do tworzonej tabeli, Wskazówka: W celu dodania określonych pól, zaznacz wybrane pole z przykładowej listy i przyciskiem [>] przenieś je do swojej tabeli; do usunięcia pola użyj przycisku [<]. W celu przeniesienia wszystkich pól użyj przycisku [>>]. b) zmień nazwę pola ŚrodkoweImię na DrugieImię i przejdź do następnego kroku (Dalej). c) wybierz nazwę dla tabeli (Pracownicy firmy BETA) i pozwól bazie Access automatycznie dodać do tabeli pole, które będzie jej kluczem podstawowym. Wskazówka: Zaleta systemu obsługi relacyjnych baz danych, jakim jest program Microsoft Access, polega na zdolności do szybkiego wyszukiwania i kojarzenia informacji przechowywanych w odrębnych tabelach za pomocą kwerend, formularzy i raportów. Realizacja tego celu wymaga obecności w tabeli pola lub ich zestawu jednoznacznie identyfikującego każdy rekord zapisany w tabeli. Pole to lub ich zestaw nosi nazwę klucza podstawowego tabeli. Po zdefiniowaniu w tabeli klucza podstawowego, nie będzie można w jego pole wprowadzić wartości już istniejącej w tabeli ani wartości ZERO. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 3

4 5. W ostatnim kroku kreatora określ jedną z trzech możliwych czynności do wykonania z tworzoną tabelą, na które składa się: o modyfikacja projekt tabeli (np. dodać nowe pole do tabeli, zmienić nazwę pola lub usunąć pole), o wprowadzanie dane bezpośrednio do tabeli, o wprowadzanie dane do tabeli za pomocą formularza utworzonego automatycznie przez MS Access. a) wybierz opcję Wprowadź dane do tabeli przy użyciu formularza i zakończ tworzenie tabeli: b) na ekranie monitora pojawi się automatycznie wygenerowany (w wyniku wybrania opcji z poprzedniego podpunktu) formularz do wprowadzania danych: c) uzupełnij tabelę danymi za pomocą wygenerowanego formularza, wprowadzając przykładowe dane dla dwóch pracowników firmy. Wskazówka: Podczas wprowadzania można zauważyć, że nie da się wprowadzić pewnych danych w niektóre pola. Mają one ustawione tzw. maski wprowadzania, tzn. system niejako pilnuje, aby nieodpowiednie dane nie znalazły się w określonych polach. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 4

5 d) po uzupełnieniu danych zamknij formularz, nadaj mu nazwę Pracownicy i obejrzyj efekty swojej pracy. W bazie danych została utworzona tabela oraz formularz do wprowadzania do niej danych. e) obejrzyj utworzoną tabelę oraz formularz w dwóch widokach: projektu (Projektuj) oraz wprowadzania danych (Otwórz). Wskazówka: Tryb projektowania umożliwia zmianę struktury istniejącej tabeli, tzn. wprowadzenia do niej, modyfikację lub usunięcia pola. Możliwe jest również (będzie to przedmiotem następnych ćwiczeń) tworzenie tabeli od zera w trybie projektowania, tzn. ręczne określenie liczby pól, ich nazwy, typu danych, atrybutów (np. klucz podstawowy), itp. 6. W kolejnym kroku ćwiczenia utwórz za pomocą kreatora tabel jeszcze jedną tabelę, w której będą znajdowały się podane poniżej pola. Jako klucz podstawowy wybierz pole Nazwa produktu oraz opcję, że tworzona tabela nie jest powiązana z inną tabelą. Uzupełnij tabelę przykładowymi danymi dla dwóch dowolnych produktów. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 5

6 Ćwiczenie 2 Importowanie danych z arkusza MS Excel do tabeli bazy MS Access Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami importu danych do MS Access z programu MS Excel. 1. Rozpocznij pracę z nową, pustą bazą danych (Plik Nowy Pusta baza danych) 2. Zapisz tworzoną bazę w pliku o nazwie Nazwisko Imię-Access-ćw2 Efekt: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 6

7 3. Obejrzyj dane zawarte w pliku Dane_do_ćwiczenia_z_Excela.xls (przy pomocy arkusza MS Excel) 4. W celu rozpoczęcia importu danych wybierz opcję Plik Pobierz dane zewnętrzne Importuj określ format pliku, z którego dane będą importowane (w naszym przypadku jest to plik typu MS Excel) oraz lokalizację importowanego pliku (ścieżkę dostępu poda prowadzący zajęcia). Typ pliku 5. Po wybraniu odpowiedniego pliku kliknij Importuj zostanie uruchomiony Kreator importu arkuszy. Należy w tym miejscu wskazać, które dane i w jakiej formie zostaną umieszczone w tabeli Accessa: a) ze względu na to, że w importowanym pliku są 3 arkusze, wskaż ten, z którego będą przenoszone dane (w naszym przypadku jest to Arkusz1). b) w kolejnym kroku definiujemy, że pierwszy wiersz w tabeli zapisanej w MS Excel jest równocześnie nagłówkiem tabeli, która powstanie w MS Access (inaczej mówiąc: nagłówki tabeli pochodzące z arkusza posłużą jako nazwy pól tabeli w bazie), MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 7

8 c) przechodząc dalej zaznacz, że dane przeniesione z Excela mają być umieszczone w nowej tabeli w Accessie. d) w kolejnym kroku istnieje możliwość zmiany nazw nagłówków tabeli, która powstanie w MS Access: W naszym ćwiczeniu pozostawiamy nagłówki bez zmian i przechodzimy do następnego okna kreatora e) na razie nie definiujemy pola, które będzie pełniło rolę klucza (wybierzemy je później) zaznacz opcję Bez klucz podstawowego, MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 8

9 f) nadaj nazwę utworzonej tabeli ARKUSZ1 i zakończ pracę z kreatorem W MS Access powstała nowa baza danych zawierająca tabelę o nazwie Arkusz1. 6. Otwórz tabelę w widoku wprowadzania danych i usuń ostatni, rekord z tabeli (zaznacz go i skasuj przyciskiem DEL). Wskazówka: Ostatni wierz tabeli (oznaczony *) jest domyślnym rekordem służącym do wprowadzania nowych danych (nowego wiersza w tabeli) i nie należy go usuwać! UWAGA! Proszę zachować utworzoną bazę danych będzie ona wykorzystana w następnych ćwiczeniach! MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 9

10 Ćwiczenie 3 Tworzenie struktury bazy danych (relacji i związków między relacjami) na podstawie modeli obiektowo-związkowych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami tworzenia tabel powiązanych relacjami na podstawie zadanych modeli obiektowo-związkowych. Tabele tworzone będą w trybie projektowania. Zadanie 1 Na podstawie poniższego diagramu obiektowo-związkowego utwórz bazę danych, zawierającą odpowiednią liczbę tabel o odpowiedniej strukturze. Utworzone tabele połącz relacjami. Zapisz tworzoną bazę w pliku o nazwie Nazwisko Imię-Access-ćw3-zadanie1. Nazwisko Nazwa Pesel Projektant n 1 uczestniczy Projekt Nr_projektu Stanowisko Pytania: 1. Z ilu tabel będzie składać się baza utworzona na podstawie powyższego diagramu? 2. Jaki stopień asocjacji posiada przedstawiony na diagramie związek? 3. Jakimi atrybutami opisany jest każdy z obiektów na diagramie? 4. Ile i jakiego rodzaju klucze będą zawierały tabele w tworzonej bazie? Wykonanie 1. Rozpocznij pracę z nową, pustą bazą danych (Plik Nowy Pusta baza danych): 2. Zapisz tworzoną bazę w pliku o nazwie Nazwisko Imię-Access-ćw3: 3. Utwórz tabelę odnoszącą się do obiektu Projekt : a) utwórz nową tabelę w trybie projektowania: b) utwórz w tabeli odpowiednie pola, wpisując nazwę pola (zgodnie z diagramem obiektowozwiązkowym) oraz wybierając odpowiedni typ danych: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 10

11 UWAGA! Pamiętaj o nadaniu odpowiedniemu polu atrybutu Klucz podstawowy : c) zakończ projektowanie tabeli (zamknij okno): oraz odpowiednio zmień nazwę tabeli (nazwa wynika również z diagramu obiektowozwiązkowego!): Efekt (utworzona tabela pojawia się na liście tabel bazy): 4. W analogiczny sposób utwórz tabelę Projektant. Pamiętaj o umieszczeniu w tabeli po stronie Wiele dodatkowego pola, które posłuży później do połączenia tabel relacjami (pole to nie jest zamieszczane na diagramie obiektowo-związkowym!): MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 11

12 Rezultat: 5. Połącz utworzone tabele związkiem odpowiedniego typu (Narzędzia Relacje). UWAGA! W polskiej wersji programu Access związek nazywa się relacją! a) Wybierz tabele, które będą łączone relacjami: b) Przeciągnij pole Nr_projektu z tabeli Projekt do pola Nr_projektu z tabeli Projektant i utwórz relację pomiędzy tabelami: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 12

13 Efekt: c) Zakończ tworzenie relacji pomiędzy tabelami (zamknij okno): Zadanie 2 Utwórz strukturę bazy danych dla przedstawionego poniżej modelu obiektowo związkowego. Zapisz bazę w pliku o nazwie: Nazwisko Imię-Access-ćw3-zadanie2 Nazwisko Opis ID_klienta Klient n kupuje n Artyku³ ID_artyku³u Adres Data zkupu Cena Wskazówka: Struktura utworzonej bazy danych powinna wyglądać następująco: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 13

14 Zadanie 3 Utwórz strukturę bazy danych dla przedstawionego poniżej modelu obiektowo związkowego. Zapisz bazę w pliku o nazwie: Nazwisko Imię-Access-ćw3-zadanie3 ID_pracownika Nazwisko prowadzi 1 Pracownik Data Data_pocz. n Stanowisko Adres ID_pisma Pismo n dotyczy 1 Sprawa ID_sprawy n Odpowied Treœæ Wyjaœnienie Stan_za³atwienia ID_klienta dotyczy 1 Klient Nazwisko Imiê Zadanie 4 Utwórz strukturę bazy danych dla przedstawionego poniżej modelu obiektowo związkowego. Zapisz bazę w pliku o nazwie: Nazwisko Imię-Access-ćw3-zadanie4. Nazwisko Nr zakupu Nazwa Ulica Nr_klienta Klient n dokonuje zakupu n Sklep Nr_sklepu Imiê Data zakupu Miejscowoœæ Kod MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 14

15 Następnie wprowadź do bazy dane zebrane zbiorczo w poniższej tabeli: Nr zakupu Data zakupu Nr klienta Imię Nazwisko Nr sklepu Nazwa Miejscowość Kod Ulica Paweł Bąk A1 Alfa Poznań Młoda Monika Pyrek A3 Gama Poznań Mokra Paweł Bąk A1 Alfa Poznań Młoda Piotr Mucha A4 Teta Mosina Długa Beata Lak A2 Beta Wolsztyn Krótka Beata Lak A5 Omega Kalisz Letnia Halina Truk A2 Beta Wolsztyn Krótka Marek Walik A5 Omega Kalisz Letnia Paweł Bąk A2 Beta Wolsztyn Krótka Halina Truk A3 Gama Poznań Mokra Halina Truk A1 Alfa Poznań Młoda MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 15

16 Ćwiczenie 4 Projektowanie i implementacja bazy danych Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie w MS Access bazy danych przechowującej informacje o zakłóceniach w produkcji występujących w pewnym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo to składa się z kilku wydziałów, na których co pewien czas występują przerwy w produkcji spowodowane określonymi przyczynami. W ramach ćwiczenia zaprojektowana zostanie struktura bazy danych dotycząca zakłóceń występujących w procesie produkcyjnym (utworzenie tabel, związków oraz wprowadzenie ograniczeń integralnościowych). Następnie utworzone zostaną kwerendy, formularze i raporty ZADANIE 1. Utwórz nową bazę danych i zapisz ją w pliku o nazwie Nazwisko Imię-Zakłócenia w produkcji 2. W oparciu o poniższy model obiektowo-związkowy zaprojektuj w MS Access odpowiednie tabele i połącz je relacjami Symbol wydziału Nazwisko kierownika Symbol przerwy Nazwa wydziału Wydział n Zakłócenia w produkcji n Zakłócenie Opis błędu Nr zapisu Data Czas przerwy Oszacowana strata Symbol wydziału Nazwa wydziału Nazwisko kierownika Symbol przerwy Opis błędu Nr zapisu Symbol Czas Oszacowana Data Symbol wydziału przerwy strata przerwy UWAGA! przy ustawieniu typu danych w polu data należy pamiętać o wybraniu Formatu danych - Data krótka, a przy ustawieniu typu danych w polu czas przerwy nalezy wybrać Rozmiar pola - podwójna precyzja. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 16

17 3. Uzupełnij zaprojektowane tabele danymi: a. do tabel Wydział i Zakłócenia wprowadź dane jak poniżej: Wydział: Zakłócenia: Symbol Nazwa Nazwisko Symbol przerwy Opis błędu wydziału wydziału kierownika M.1 Montaż 1 Kowalski B.O. brak oznaczenia LAK Lakiernia Nowicki Z.O. złe oznaczenie OBR Obróbka Wysocki B.M. brak materiału PRZ Przerób Matysiak M.W. materiał wybrakowany M.2 Montaż 2 Małek B.N. brak narzędzia b. w przypadku tabeli Zakłócenia w produkcji wykorzystaj dane wprowadzone w Ćwiczeniu 2, importując, a następnie modyfikując, tabelę Arkusz1 z pliku utworzonego w Ćwiczeniu 2 do aktualnie tworzonej bazy danych: i. uruchom polecenie Plik Pobierz dane zewnętrzne Importuj, ii. zaznacz plik w którym znajdują się dane z Ćwiczenia 2, iii. zaznacz Arkusz1 (w nim znajdują się interesujące nas dane) i zakończ importowanie (OK) W bazie danych pojawi się nowa tabela Arkusz 1: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 17

18 c. dostosuj strukturę tabeli Arkusz1 do struktury tabeli Zakłócenia w produkcji. Modyfikacja tabeli Arkusz1 będzie dotyczyć: nazw pól które muszą zgodne z tabelą Zakłócenia w produkcji, kolejności pól jak powyżej, typów danych poszczególnych pól jak powyżej. Rezultat: W celu dokonania niezbędnych modyfikacji wykonaj następujące czynności: ii. otwórz tabelę Arkusz1 w widoku projektu, iii. usuń pola nadmiarowe (zaznaczając i kasując pole), iv. ustawiamy je w odpowiedniej kolejności (zaznaczając pole i trzymając lewy klawisz myszy przenosząc w odpowiednie miejsce). W efekcie otrzymujemy: Wskazówka: d. w celu ostatecznego wypełnienia danymi tabeli Zakłócenia w produkcji skopiuj wszystkie dane z tabeli Arkusz1 do tabeli Zakłócenia w produkcji. Po dokonaniu zmian otwieramy tabelę Arkusz 1 w widoku Wprowadzania danych i zaznaczamy wszystkie dane, a następnie przenosimy je do Schowka poprzez wybranie polecenia Plik/Kopiuj. W celu skopiowania danych pomiędzy tabelami otwórz obydwie tabele, zaznacz wszystkie dane w tabeli źródłowej, skopiuj je do schowka, przejdź do pierwszego wiersza tabeli docelowej i wklej dane. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 18

19 Kwerendy Kwerenda (inaczej: zapytanie, ang. query) umożliwia wyselekcjonowanie danych umieszczonych w jednej lub kilku tabelach według zadanego kryterium (np. wypisanie wszystkich pracowników zatrudnionych przed ). Podstawowymi typami kwerend w bazie MS Access są: kwerenda wybierająca oraz kwerenda krzyżowa (analogiczna do tabel przestawnych w arkuszach kalkulacyjnych). ZADANIE 1. Utwórz kwerendę (zapytanie) wybierającą, która wypisze wszystkie zawarte w bazie dane z następujących pól: nazwa wydziału, czas przerwy, oszacowana strata, data i opis błędu. Kwerendę utwórz w trybie projektowania. WYKONANIE 1. Uruchom polecienie Utwórz kwerendę w widoku projektu 2. Wybierz tabele, z której będą pobierane dane (w naszym przypadku są to 3 tabele): 3. Przenieś odpowiednie pola z każdej z tabel (rysunek poniżej) do projektu kwerendy: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 19

20 4. Zamknij projekt kwerendy, nadając jej nazwę Zakłócenia1 i obejrzyj rezultat (uruchom zapytanie). ZADANIE 2. Utwórz kwerendę, wypisującą dane jak w poprzednim ćwiczeniu, tak, aby dane były posortowane malejąco wg nazwy wydziału. Kwerendę nazwij Zakłócenia2. WYKONANIE 5. Po utworzeniu kwerendy (analogicznie, jak w poprzednim ćwiczeniu), otwórz ją w trybie projektowania i zaznacz odpowiednie kryterium (rysunek poniżej). ZADANIE 3. Za pomocą Kreatora prostych kwerend utwórz zapytanie, zawierające te same pola co w poprzednim ćwiczeniu. Kwerendę nazwij Zakłócenia3. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 20

21 WYKONANIE 6. Uruchom Kreatora prostych kwerend. 7. Wybierając odpowiednie tabele wstaw do kwerendy odpowiednie pola z poszczególnych tabel: ZADANIE 4. Utwórz zapytanie, zawierające te same pola co w poprzednim ćwiczeniu, wyświętlające te rekordy, dla których czas przerwy jest dłuższy niż 5 godzin.. Kwerendę nazwij Zakłócenia4. WYKONANIE 1. Utwórz odpowiednią kwerendę (dowolną metodą). 2. Przejdź do projektu kwerendy i dla pola Czas przerwy dodaj kryterium > Popraw układ kwerendy tak, aby wszystkie na pisy w nagłówkach były widoczne. 4. Uruchom kwerendę. ZADANIE 5. Utwórz zapytanie (wybierając jedną z poznanych metod), które będzie zawierało następujące informacje: Symbol wydziału, Nazwę wydziału, Czas przerwy, Datę, Opis błędu, Symbol przerwy Dane mają być posortowane rosnąco dla pola Data (to pole ma być umieszczone w zapytaniu jako pierwsze) oraz ma być spełniony warunek, że wyświetlane dane pochodzą z okresu pomiędzy a Kwerendę nazwij Zakłócenia5. Wskazówka Użyj instrukcji Between data1 And data1 w kryterium dla pola Data. ĆWICZENIE 6 Przy pomocy kwerendy krzyżowej utwórz zapytanie, które podsumuje oszacowaną kwotę strat, występujących na każdym z wydziałów, z podziałem na przyczyny. Kwerendę nazwij Zakłócenie1_Krzyżowe. WYKONANIE 1. Uruchom kreatora kwerend krzyżowych. 2. Jako źródło danych dla tworzonej kwerendy wybrać już istniejące zapytanie (Zakłócenia1). MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 21

22 3. Jako nagłówki wierszy zdefiniuj pole nazwa wydziału, jako nagłówki kolumn zdefiniuj pole opis błędu. 4. W następnym kroku należy określić pole znajdujące się na przecięciu kolumn i wierszy (oszacowana strata) oraz operację dokonywań na wartościach pola (suma). Zaznaczyć pole Tak, dołącz wiersz sumy.obejrzeć wynik powstałego zapytania. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 22

23 ZADANIE 6. Utworzyć kwerendę krzyżową zawierającą dane przedstawione w tabeli poniżej. Jako źródło danych kwerendy wybierz tabelę Zakłócenia w produkcji. Kwerendę nazwij Zakłócenie2_Krzyżowe. ZADANIE 7. Utwórz kwerendę po uruchomieniu której otrzymamy tabelę z nagłówkami przedstawionymi poniżej. Kwerendę nazwij Zakłócenia w produkcji zap. ZADANIE 8. Utwórz kwerendę zliczającą liczbę przerw w produkcji występujących na poszczególnych wydziałach z uwzględnieniem przyczyny. Nazwij zapytanie Zakłócenia8. ZADANIE 9. Utwórz zapytania wyświetlające dane jak na poniższych rysunkach. Zapytania nazwij odpowiednio: Zakłócenia9_1 i Zakłócenia9_2. Tabela1 MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 23

24 Tabela 2 ZADANIE 10. Korzystając z dowolnej metody proszę utworzyć 2 zapytania zawierające następujące dane: Nazwa wydziału, Czas przerwy, Oszacowana strata, Data, Opis błędu, Symbol przerwy spełniające następujące kryteria: Tylko wyświetlone mają być dane dla Lakierni, Tylko wyświetlone mają być dane dla Montaż1 i dla wartości oszacowanej straty mniejszej niż 120 zł. Kwerendy nazwij odpowiedio: Zapytanie10_1 i Zapytanie10_2. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 24

25 Formularze Formularz służy do wygodnego dla użytkownika wprowadzania i przeglądania danych znajdujących się w jednej (lub więcej) tabelach. ZADANIE 1. Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Nazwij formularz WydziałF. WYKONANIE 1. Wybierz w polu tabele/kwerendy tabelę Wydział, a następnie przenieś wszystkie pola do folderu Zaznaczone pola. 2. W kolejnych krokach wybierz: a) układ formularza: Kolumnowy b) styl formularza: Standardowy c) nazwa formularza: WydziałF Efekt: ZADANIE 2. Tą samą metodą utwórz formularze dla tabel Zakłócenia i Zakłócenia w produkcji. (nazwy formularzy nazwa tabelif). ZADANIE 3. Przejdź do widoku projektu formularza WydziałF i zmień jego widok w ten sposób, aby pola do wprowadzania danych znajdowały się pod opisami pól. WYKONANIE MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 25

26 1. Przejdź do widoku projektu formularza WydziałF. 2. Powiększ pole Szczegóły ( rozciągając je). Następnie przesuń pola służące wprowadzaniu danych poniżej pola, w których umieszczone są ich opisy. Wykonaj tą operację dla wszystkich trzech pól. Efekt: ZADANIE 4. Utwórz formularz, który będzie umożliwiał wprowadzanie zakłóceń dotyczących konkretnego wydziału na jednej formatce ekranowej (formularz z podformularzem). Jako źródło formularza wybierz kwerendę Zakłócenia w produkcji zap. Formularz zapisz pod nazwą Zakłócenia w produkcji 2. WYKONANIE MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 26

27 1. Uruchom polecenie Utwórz formularz za pomocą kreatora i do tworzenia formularza wybierz kwerendę Zakłócenia w produkcji zap. Przenieś wszystkie pola do Zaznaczone pola. Efekt: 2. W kreatorze formularzy zaznacz sposób wyświetlania danych przez Wydział oraz wybierz Formularz z podformularzem 3. W kolejnych krokach wybierz: a) układ podformularza: Arkusz danych, b) styl formularza: Standardowy, c) nazwa formularza: Zakłócenia w produkcji 2 (nie zmieniaj nazwy podformularza!) Efekt: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 27

28 ZADANIE 5. Wykorzystując polecenie Widok/projekt wykonaj samodzielnie projekt formularza zawierający dane z tabeli Wydział. Wykorzystaj do tego celu Przybornik (paletę komponentów, które znajdą się na projektowanym formularzu). Formularz zapisz pod nazwą Własny formularz 1. zaznacz obiekty etykieta grupa opcji przycisk opcji pole kombi przycisk polecenia niezwiązana ramka obiektu podział strony podformularz/podraport prostokąt kreatory formantów pole tekstowe przycisk przełącznika pole wyboru pole listy obraz związana ramka obiektu formant karta linia więcej formantów WYKONANIE: 1. Wybierz polecenie Nowy Widok projektu. Dane pobierz z tabeli Wydział: Efekt (projekt pustego formularza): MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 28

29 2. W celu samodzielnego zaprojektowania formularza: a) wybierz z przybornika pole tekstowe, b) zamiast Tekstx wpisać opis pola (np. Oznaczenie wydziału ), c) zamiast Niezwiązany prawym klawiszem myszy uruchomić (na tym polu) menu podręczne, wybrać Właściwości i jako Źródło formatu danych wybrać odpowiednie dane z tabeli (np. Symbol wydziału). ZADANIE 6. Zmodyfikuj formularz z poprzedniego ćwiczenia w taki sposób, aby zawierał on dodatkową pozycję Czy zawiera podwydziały (rysunek poniżej). Formularz zapisz pod nazwą Własny formularz 2. Wskazówka: W celu dodania do formularza pola Czy zawiera podwydziały należy najpierw w tabeli Wydział dodać nowe pole pod tą samą nazwą zawierającą dane typu Tak/Nie. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 29

30 ZADANIE 7. Wybierając Formularz Nowy Autoformularz: Tabelaryczny, utwórz formularz wyświetlający dane dla tabeli Zakłócenia w produkcji. Utworzony formularz nazwij Zakłócenia w produkcji Autoformularz Tabelaryczny. Wskazówka: W kreatorze formularza wybierz opcję Autoformularz: Tabelaryczny dla odpowiedniej tabeli. W podobny sposób utwórz dla tej tabeli autoformularz Kolumnowy oraz autoformularz Arkusz danych. Formularze nazwij odpowiednio: Zakłócenia w produkcji Autoformularz Kolumnowy i Zakłócenia w produkcji Autoformularz Arkusz danych. ZADANIE 8. Wykorzystując kreatora tabel przestawnych (Formularz Nowy Kreator tabel przestawnych) utwórz tabele przestawne. Jako źródło danych wybierz kwerendę Zakłócenia w produkcji zap. Zapisz powstałą tabelę pod nazwą Tabela przestawna 1. WYKONANIE Do tworzenia tabeli przestawnej wybierz kwerendę z danymi: Zakłócenia w produkcji zap. Następnie przenieś wszystkie dostępne pola do Pola wybrane do przestawiania. Wybierając przycisk Zakończ zostanie uruchomiony kreator tabel przestawnych. Przystępując do tworzenia tabeli przestawnej należy określić: 1. pola które będą się znajdowały w nagłówkach wierszy (nazwa wydziału), 2. pola które będą się znajdowały w nagłówkach kolumn (symbol przerwy), MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 30

31 3. wartości, które będą podlegały sumowaniu (oszacowana strata). Poszczególne pola przenosimy na zasadzie chwyć przenieś upuść W efekcie otrzymamy: Teraz należy tylko zsumować poszczególne wartości oszacowanej straty. Dokonujemy tego poprzez kliknięcie na dowolnej wartości oszacowanej straty prawym klawiszem myszki wybranie Autoobliczania Suma. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 31

32 Otrzymujemy: ZADANIE 9. Utwórz za pomocą kreatora tabel przestawnych tabelę przestawioną poniżej i nazwij ją Tabela przestawna2 ZADANIE 10. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 32

33 Do formularza WydziałF dodaj samodzielnie przyciski nawigacyjne (przejście do następnego/poprzedniego/pierwszego/ostatniego/nowego zapisu). Usuń również standardowe przyciski nawigacyjne formularza. WYKONANIE 1. Otwórz formularz WydziałF w widoku projekt i powiększ pole stopki formularza. 2. Z Przybornika wybierz Przycisk polecenia i umieścić go w polu Stopki formularza. Posługując się kreatorem wybierz Nawigowanie pomiędzy rekordami przejdź do następnego rekordu, wybierz dowolny rysunek i zakończ wprowadzanie przycisku. 3. W analogiczny sposób wprowadź przyciski nawigacyjne (ilustrując opis przycisków rysunkiem): a) Nawigowanie pomiędzy rekordami - Przejdź do poprzedniego rekordu, b) Operacje na rekordach - Dodaj nowy rekord, c) Operacje na formularzach - Zamknij formularz, d) Nawigowanie pomiędzy rekordami - Przejdź do pierwszego rekordu, e) Nawigowanie pomiędzy rekordami - Przejdź do ostatniego rekordu, 4. Po wprowadzeniu przycisków uruchom (prawym klawiszem myszki) podręczne menu i we właściwościach (Format) wyłącz Przyciski nawigacyjne (ustaw na NIE). Zamknij i zapisz formularz. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 33

34 5. Zamknij formularz i obejrzyj efekt poprawek. ZADANIE 11. Do formularzy Zakłócenia w produkcjif, ZakłóceniaF dodaj (w analogiczny sposób jak w poprzednim ćwiczeniu) następujące przyciski: - Przejdź do poprzedniego rekordu - Przejdź do następnego rekordu - Zamknij formularz W tym przypadku wykorzystaj do opisu klawiszy nawigacyjnych formę tekstową. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 34

35 Raporty Raport służy do zwartego zestawienia danych zawartych w bazie (np. w celu ich wydrukowania). ZADANIE 1. Wykorzystując kreator raportów oraz wybierając tabelę Zakłócenia w produkcji proszę utworzyć raport zestawiający dane zawarte w tej tabeli w polach: symbol wydziału i oszacowana strata. Zapisz raport pod nazwą Raport1. WYKONANIE: 1. Uruchom kreatora raportów. 2. Przenieś do raportu odpowiednie pola z tabeli Zakłócenia w produkcji. 3. W kolejnych krokach wybrać: a. sprawdzić poziom grupowania danych, powinien być taki jak na rysunku ponizej b. dane posortować wg oszacowanej straty rosnąco ZADANIE 2. c. wybrać typ raportu: Kontur 1i dowolny styl, d. raport nazwać Raport1 Dodaj do utworzonego raportu nowe pole, który umozliwi odczytanie łącznej sumy strat, jaka powstała w wyniku występujących zakłóceń, na każdym z wydziałów. WYKONANIE: 1. Otwórz Raport1 w widoku projektu. 2. W polu Symbol wydziału nagłówek obok pola Oszacowana strata dodaj (z Przybornika) pole tekstowe: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 35

36 3. Następnie: a. usuń część z napisem Tekst..., b. kliknij prawym klawiszem myszy w polu Niezwiązany i wybierz Właściwości, c. w polu Dane źródło formatu uruchom polecenie..., d. w pierwszej kolumnie kliknij (dwa razy, szybko) na Funkcje, wybrać Funkcje wbudowane, e. w trzeciej kolumnie kliknij na Sum (dwa razy, szybko), f. w oknie na górze ekranu podświetl wyrażenie expr w kolumnie pierwszej wybrać Tabele, g. wybrać Zakłócenia w produkcji dalej Oszacowana strata ( kliknąć dwa razy, szybko) i zatwierdzić zmiany (OK), h. przejść do zakładki Format i polu Format wybrać Walutowy, zamknąć okno dialogowe (Pole tekstowe) oraz formularz. Rezultat: MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 36

37 Ćwiczenie 5 Makroinstrukcje Celem ćwiczenia jest utworzenie makroinstrukcji w celu automatyzacji pracy bazy danych. ZADANIE 1. Utwórz makroinstrukcję, które otworzy formularz WydziałF, a następnie zmaksymalizuje okno z formularzem. WYKONANIE 1. Wybierz zakładkę Makra i uruchom (polecenie Nowy) nowe makro. 2. W polu Akcja wybierz polecenie Otwórz formularz, w oknie nazwa formularz wybierz formularz WydziałF. 3. W drugim rekordzie pola Akcja wybierz Maksymalizuj. 4. Zamknij i zapisz makro pod nazwą Makro Efekt: ZADANIE 2. Utwórz analogiczne makra dla formularzy ZakłóceniaF (nazywając je Makro2) oraz dla Zakłócenia w produkcjif (nazywając je Makro3). MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 37

38 ZADANIE 3. Utwórz główny formularz aplikacji. WYKONANIE 1. Uruchom nowy Formularz, przejdź do opcji Widok Projekt (bez wyboru tabeli), rozszerz okno aplikacji. 2. Z Przybornika wybierz Etykietę i wpisz tekst Baza danych produkcyjnych. Następnie zmień (menu podręczne) kolor czcionki i wypełnienia oraz wprowadź efekt specjalny. 3. Do formularza (jak w poprzednim ćwiczeniu) dodaj przyciski uruchamiające poszczególne makra: a. z Przybornika dodaj przycisk polecenia, b. w kategoriach wybierz Różne Uruchom makro, c. wybierz Makro1 i na przycisku napisz tekst Wydział produkcyjny. MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 38

39 4. Analogiczne czynności wykonaj dla dwóch pozostałych makr. 5. Do formularza dodaj przyciski: Zamknij aplikację oraz Zamknij formularz. 6. Zapisz formularz nadając mu nazwę MENU. Efekt ZADANIE 3. Usuń z formularza Menu przyciski nawigacyjne. ZADANIE 4. Określ utworzony w poprzednim ćwiczeniu formularz jako formularz startowy bazy danych (będzie on wyświetlany po otwarciu bazy danych). WYKONANIE: 1. Z paska narzędzi wybierz opcję Narzędzia Uruchomienie. 2. W polu tytuł aplikacji wpisz nazwę pliku pod którą zapisałeś swoją bazę danych (Zakłócenia w produkcji_imię_nazwisko), a w polu wyświetl formularz/stronę wybierz formularz Menu i zakończ pracę (OK). 3. Sprawdź efekt pracy (zamknij bazę danych i ponownie ją otwórz). MS Access materiały pomocnicze do ćwiczeń str. 39

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3.

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3. Importowanie danych z arkusza MS Excel. Ćwiczenie 3. Utworzyć nową bazę danych i przejść do opcji importu danych z arkusz MS Excel. Wskaż źródło danych do zaimportowania (plik arkusza MS Excel jego nazwę

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access Instrukcja część 1.

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access Instrukcja część 1. System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych zawierającą dane osobowe. Baza ma zawierać jedną tabelę i mają się

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH Baza danych (data base) - uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze, przechowywany na nośniku informacji w komputerze. System bazy danych można zdefiniować jako bazę danych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1 Wycieczki Biuro podróży Travel4u zajmuje się organizacją wycieczek krajoznawczych po Polsce. Informacje na temat wycieczek, organizowanych przez firmę, oraz ich klientów, znajdują się w plikach tekstowych:

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base.

Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base. Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base. Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Tabele... 3 Ćwiczenie 2: Tabele projekt tabeli... 4 Ćwiczenie 3: Tworzenie relacji... 5 Ćwiczenie 4: Formularze...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 4.

Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 4. Ćwiczenie 1. Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 1. Wprowadź do komórek B1:B6 wartość 0,1924578. Sformatuj odpowiednie komórki tak, aby wyświetlanie danych

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport W programie OpenOffice.org Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel). Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Specjalistyczne programy statystyczne na przykładzie pakietu SAS

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE Adresowanie w Excelu A B C D 1 A1 $B1 C$1 $D$1 2 3 A B C D 1 15 =A1 2 =$A1 3 =A$1 4 =$A$1 Przesunąć w dół, w bok i w dół i bok Przekopiować w dół, w bok i w dół i bok

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo