PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY ELEMENTÓW... 2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 3 PRACA... 4 FUNKCJE PROGRAMATORA... 6 PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ PROGRAMATOR TYGODNIOWY... 7 PROGRAMOWANIE TEMPERATURY... 9 STEROWANIE KIERUNKIEM NAWIEWU POWIETRZA ZEROWANIE KONTROLKI FILTRA PREZENTACJA KODÓW BŁĘDÓW PORADY WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi podczas obsługi. Poniższe instrukcje związane są z bezpieczeństwem i należy się do nich stosować podczas eksploatacji urządzenia. Występujące w niniejszej instrukcji hasła: OSTRZEŻENIE i UWAGA mają następujące znaczenia: OSTRZEŻENIE! Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała użytkownika. Nie podłączaj sterownika samodzielnie. Sterownik nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania wszelkich napraw. Aby zmienić miejsce montażu sterownika skontaktuj się z autoryzowanym serwisem celem demontażu i ponownej instalacji pilota. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.), natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, rozłącz zabezpieczenie nadprądowe i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. UWAGA! Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia użytkownika. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody. Nie dotykaj sterownika mokrymi rękami. Nie wciskaj przycisków ostrymi przedmiotami. Zawsze kiedy czyścisz urządzenie lub filtry rozłączaj zabezpieczenie. Sprawdzaj stan instalacji pod względem ewentualnych uszkodzeń. Sterownik powinien być zainstalowany co najmniej 1 metr od urządzeń elektronicznych. Unikaj instalacji sterownika w pobliżu kominka lub innych urządzeń grzewczych. Zamontuj sterownik w sposób uniemożliwiający dostęp dzieciom. Nie używaj łatwopalnych gazów w pobliżu sterownika. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach motorycznych i umysłowych lub nieposiadających dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoba ta przekazała im odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy nadzorować dzieci i upewniać się, że nie bawią się one urządzeniem. PL-1

3 NAZWY ELEMENTÓW Z otwartą klapką Panel wyświetlacza Panel wyświetlacza SET TEMP., SET TEMP. (nastawa temperatury) TIMER MODE / CLOCK ADJUST (tryb programatora / ustawienia zegara) DAY / DAY OFF (dzień / anulowanie ustawień na jeden dzień) SET BACK (programowanie temperatury), (nastawa czasu) TIMER DELETE (kasowanie ustawień programatora) TIMER SET (zatwierdzanie ustawień programatora) START / STOP (przycisk start/stop) MODE (wybór trybu pracy) FAN (sterowania prędkością wentylatora) (sterowanie nawiewem i wachlowaniem w poziomie) ( sterowanie nawiewem i wachlowaniem w pionie) ECONOMY / THERMO SENSOR (praca ekonomiczna/czujnik temperatury) MAINTENANCE / FILTER RESET (konserwacja/zerowanie kontrolki filtra) Kontrolka pracy Wyświetlacz dni tygodnia Wskaźnik blokady pilota Wyświetlacz nastawy temperatury Wskaźnik prędkości wentylatora Wyświetlacz trybu programatora Wyświetlacz trybu pracy Wyświetlacz programatora i zegara Wskaźnik obsługi filtra Wskaźnik pracy w trybie ekonomicznym Wskaźnik czujnika temperatury Wskaźnik wachlowania w pionie Wskaźnik wachlowania w poziomie Wskaźnik operacji odszraniania W zależności od modelu jednostki wewnętrznej niektóre przyciski pilota nie mogą być użyte, a niektóre funkcje są ograniczone. Sprawdź dostępność funkcji w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. PL-2

4 PRZYGOTOWANIE Ustawianie bieżącej daty i czasu 1 2 Wciśnij przycisk DAY / DAY OFF i wybierz bieżący dzień. Wybrany dzień zostanie zaznaczony: Naciśnij przycisk trybu programatora ( TIMER MODE / CLOCK ADJUST ) i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Wskaźnik czasu na wyświetlaczu zacznie migać. 3 wyższa niższa (N PN WT ŚR CZW PT SO) Wciskając przyciski nastawy czasu lub, ustaw bieżący czas. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje przeskok czasu o 1 minutę. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje przeskok czasu o 10 minut. 4 SET BACK przykład: Poniedziałek PM 11:00 Naciśnij przycisk SET BACK aby przełączyć format prezentacji czasu z 12- na 24-godzinny. 5 Naciśnij ponownie przycisk TIMER MODE / CLOCK ADJUST aby zakończyć ustawianie czasu. PL-3

5 PRACA Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie dla modeli CHŁODZĄCO-GRZEJĄCYCH (cykl rewersyjny). Ustawione wartości zostaną wyświetlone po wciśnięciu przycisku MODE, SET TEMP., SET TEMP. lub FAN podczas przestoju. Uruchamianie i zatrzymywanie pracy klimatyzatora Naciśnij przycisk START / STOP. Dioda pracy Klimatyzator WŁ. : świeci jasno Klimatyzator WYŁ.: wygaszona Pulsowanie diody START/STOP oznacza wystąpienie błędu. Patrz rozdział PREZENTACJA KODÓW BŁĘDÓW w niniejszej instrukcji. Wybór trybu pracy Ustawianie trybu pracy Naciśnij przycisk MODE i wybierz odpowiedni tryb pracy. Wybór trybu osuszania (DRY) spowoduje przełączenie trybu pracy wentylatora na AUTO. AUTO COOL DRY FAN HEAT (chłodzenie) (osuszanie) (wentylacja) (grzanie) Nastawa temperatury w pomieszczeniu Za pomocą przycisków SET TEMP. ustaw żądaną temperaturę dla pomieszczenia. Niższa Wyższa Nastawa prędkości wentylatora Zakres nastaw temperatury: AUTO do 30 C CHŁODZENIE/OSUSZANIE do 30 C GRZANIE do 30 C Naciśnij przycisk FAN i wybierz żądaną prędkość wentylatora. AUTO HIGH MED LOW QUIET (wysokie) (średnie) (niskie) (cicha praca) PRACA EKONOMICZNA Nastawa trybu ekonomicznego Naciśnij przycisk ECONOMY/ THERMO SENSOR aby uruchomić pracę w trybie ekonomicznym. Zasada działania trybu ekonomicznego została opisana na str. 11. PL-4

6 PRACA Wybór miejsca odczytu temperatury Jednostka wewnętrzna Naciśnij przycisk ECONOMY / THERMO SENSOR i przytrzymaj go przez min. 2 sek. aby wybrać, czy temperatura w pomieszczeniu ma być odczytywana przez czujnik wbudowany w jednostkę wewnętrzną czy przez czujnik w pilocie. Jeżeli na pilocie pojawi się symbol oznacza to, że temperatura jest odczytywana za pośrednictwem czujnika w pilocie. UWAGI Ta funkcja jest fabrycznie zablokowana. Zmiana miejsca odczytu temperatury nie będzie możliwa jeżeli funkcja ta jest zablokowana. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku ECONOMY i przytrzymaniu go przez min. 2 sek., na wyświetlaczu pulsować będzie symbol. Aby odczyt temperatury odbywał się w prawidłowy sposób (odblokowanie funkcji i wybór odpowiedniego czujnika), skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Funkcja blokady pilota przed dostępem dzieci Jednocześnie naciśnij przyciski DAY (DAY OFF) oraz TIMER SET i przytrzymaj je przez min. 2 sek. aby aktywować funkcję blokady pilota i tym samym zablokować wszystkie jego przyciski. Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków spowoduje odblokowanie pilota. Aktywna blokada pilota jest sygnalizowana symbolem. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w trakcie aktywnej blokady, spowoduje wyświetlenie symbolu CL oraz pulsowanie symbolu. PL-5

7 FUNKCJE PROGRAMATORA OFF TIMER ustawienie czasu wyłączenia klimatyzatora (patrz strona 6) Używaj tej funkcji programatora, aby zatrzymać pracę klimatyzatora. Gdy programator zostanie włączony i minie ustawiony czas, klimatyzator zakończy pracę. Programator może zostać ustawiony z 24 godzinnym wyprzedzeniem. ON TIMER ustawienie czasu włączenia klimatyzatora (patrz strona 6) Używaj tej funkcji programatora, aby uruchomić pracę klimatyzatora. Gdy programator zostanie włączony i minie ustawiony czas, klimatyzator rozpocznie pracę. Programator może zostać ustawiony z 24 godzinnym wyprzedzeniem. WEEKLY TIMER - Programator tygodniowy (patrz strona 7) Używaj tej funkcji, aby ustawić godziny pracy klimatyzatora dla każdego dnia tygodnia. Funkcja [DAY OFF] służy do tymczasowego wyłączenia ustawień dla danego dnia w nadchodzącym tygodniu. Istnieje możliwość ustawienia wszystkich dni jednakowo, programator tygodniowy umożliwia powtarzanie ustawień dla wszystkich dni tygodnia. Programowanie temperatury [SET BACK] (patrz strona 9) Używaj tej funkcji programatora, aby zmienić ustawienia temperatury na określony okres czasu i dla każdego dnia tygodnia. Ta funkcja może zostać użyta równocześnie z innymi ustawieniami programatora PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. (ON/OFF TIMER) Ustawienie programatora czasu włączenia / wyłączenia (ON/OFF TIMER) 1 Brak prezentacji NON STOP OFF TIMER Naciśnij przycisk TIMER MODE / CLOCK ADJUST, aby wybrać programator czasu włączenia (ON), wyłączenia (OFF) lub tygodniowy. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie programatora w następującej kolejności: ON TIMER Anulowanie ustawień programatora WEEKLY TIMER 2 zmniejszenie wartości zwiększenie wartości Od 1 do 24 godzin przykład: wyłączenie za 6 godz. Naciskając przyciski lub ustaw żądany czas. Po ustawieniu programatora i upływie 3 sekund bez wykonania żadnej operarcji, programator automatycznie rozpocznie pracę. Czas jaki pozostał do momentu wyłączenia klimatyzatora prezentowany jest na wyświetlaczu. Po ustawieniu programatora, czas można przyspieszyć lub opóźnić za pomocą przycisków zmiany czasu. Naciśnij przycisk [TIMER DELETE] aby anulować ustawienia programatora Ustawienia mogą być również anulowane przez zmianę ustawień programatora, za pomocą przycisku TIMER MODE / CLOCK ADJUST. PL-6

8 PROGRAMATOR TYGODNIOWY (WEEKLY TIMER) Ustawianie programatora tygodniowego Naciśnij przycisk tygodniowy. Wybór dnia tygodnia TIMER MODE / CLOCK ADJUST aby wybrać programator Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER SET przez co najmniej 2 sekundy. ALL Wszystkie N PN WT ŚR CZW PT SO) 1 2 Naciśnij przycisk [DAY / DAY OFF] aby wybrać dzień tygodnia, a następnie przycisk [TIMER SET] aby zatwierdzić ustawienia. Jeżeli wybierzesz ALL, zaznaczone zostaną wszystkie dni. 4 Ustawianie czasu zmniejszenie wartości zwiększenie wartości Po ustawieniu czasu, na wyświetlaczu pojawi się znak: ON-1 OFF-1 ON-2 OFF-2 Używając przycisków lub, ustaw czas włączenia ze skokiem 30 minutowym i wciśnij przycisk TIMER SET, aby przejść do ustawiania czasu wyłączenia pracy klimatyzator. W ten sam sposób ustaw czas wyłączenia. Jeśli istnieje taka potrzeba, postępując w ten sam sposób ustaw drugi programator tygodniowy. Powtórz kroki i aby ustawić programator tygodniowy dla kolejnego dnia tygodnia. 3 4 Aby zakończyć programowanie tygodniowe naciśnij przycisk TIMER SET i przytrzymaj go przez minimum 2 sekundy. Anulowanie czas pracy Przykład: ustawienie 7:00-18:00 (7:00 A.M. 6:00 P.M.) Jeżeli naciśniesz przycisk [TIMER DELETE] podczas kroku 3 lub 4 czas pracy wybranego dnia zostanie skasowany. Jeżeli wszystkie dni są zaznaczone, to praca dla wszystkich dni zostanie anulowana. UWAGI Ustawianie czasu zmienia się z 30 minutowym skokiem. Czas wyłączenia klimatyzatora może być przeniesiony na następny dzień. Funkcje czas włączenia i wyłączenia nie mogą być ustawiane za pomocą programatora tygodniowego. Należy ustawić oba czasy za pomocą właściwych funkcji. PL-7

9 PROGRAMATOR TYGODNIOWY Działanie programatora tygodniowego Uruchamianie Anulowanie Wciśnij przycisk TIMER MODE / CLOCK ADJUST aby uruchomić działanie programatora. Po wybraniu programatora tygodniowego, programator uruchomi się automatycznie. przykład: czas pracy 7:00-18:00 (7:00 A.M. 6:00 P.M.) Wyświetlany jest czas pracy danego dnia. Naciśnij przycisk [TIMER DELETE] aby anulować tryb programatora. Tryb programatora można również anulować przez zmianę trybu pracy programatora, używając do tego celu przycisku TIMER MODE / CLOCK ADJUST. Funkcja DAY OFF (tymczasowe anulowanie ustawień dla wybranego dnia) Podczas działania programatora tygodniowego naciśnij przycisk [TIMER SET] i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy aby ustawić dzień. Wciśnij przycisk DAY / DAY OFF i wybierz dzień, dla którego chcesz załączyć funkcję DAY OFF. Naciśnij przycisk DAY / DAY OFF i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy aby załączyć funkcję. Naciśnij przycisk [TIMER SET] i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy aby zakończyć konfigurację funkcji DAY OFF. Symbol pulsuje pod wybranym dniem. przykład: ustawienie DAY OFF dla poniedziałku Anulowanie Postępuj analogicznie jak dla załączenia funkcji. UWAGI Ustawienie funkcji DAY OFF (dzień wolny) możliwe jest jedynie dla dni objętych programem tygodniowym. Jeżeli efektywne ustawienia cyklu pracy danego dnia przechodzą na dzień następny, zakres działania funkcji DAY OFF będzie zgodny z poniższym schematem. Normalnie DAY OFF Następny dzień DAY OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Dzień poprzedni Dzień bieżący Dzień następny Dzień poprzedni Dzień bieżący Dzień następny Funkcję DAY OFF można załączyć jednorazowo. Jeśli wybrany dzień minie, funkcja jest automatycznie anulowana. PL-8

10 PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (SET BACK TIMER) Programowanie temperatury (SET BACK TIMER) 1 Naciśnij przycisk [ SET BACK] aby przejść do ekranu potwierdzania ustawień. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia temperatury oraz czasu. Programator temperatury uruchomi się automatycznie po upływie 5 sekund bez wykonania żadnej operacji, a następnie ekran powróci do standardowego widoku. 3 SET BACK Ustawianie dnia Ustawiania czasu zmniejszenie wartości zwiększenie wartości Jeżeli temperatura nie została zaprogramowana na wyświetlaczu pojawi się symbol Naciśnij przycisk [TIMER SET] i przytrzymaj przez min. 2 s. Widok zostanie przełączony na tryb konfiguracji jeżeli przycisk zostanie wciśnięty w ciągu 5 s od wyświetlenia ekranu z p przykład: programowanie wszystkich dni razem Postępuj zgodnie z punktami 3 i 4 z rozdziału Ustawianie programatora tygodniowego. Przycisk [TIMER DELETE] działa tak samo jak w programatorze tygodniowym. 4 Nastawa temperatury Użyj przycisków ustawiania temperatury SET TEMP. lub SET TEMP. aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur jest taki sam jak dla poszczególnych trybów pracy). 5 zmniejszenie wartości zwiększenie wartości Zaprogramowana temperatura Normalna temperatura przykład: czas pracy 15:00 22:00 ON 28 C OFF 24 C 24 C 3 4 Powtórz kroki i. Aby zatwierdzić ustawienia naciśnij i przytrzymaj przycisk [TIMER SET] przez co najmniej 2 sekundy. Funkcjonowanie programatora temperatury Uruchomienie SET BACK Anulowanie przykład: wyświetlacz podczas pracy z zaprogramowaną temperaturą (pasek czasu pracy urządzenia nie zostanie wyświetlony) Naciśnij przycisk [ SET BACK]. Zaprogramowane nastawy temperatury pojawią się na wyświetlaczu przez 5 sekund, program uruchomi się automatycznie. 1 2 Naciśnij przycisk [ SET BACK] a następnie przycisk [TIMER DELETE] w czasie wyświetlania potwierdzenia ustawień. Nawet po ponownym naciśnięciu przycisku [ SET BACK] ustawienia temperatury zostaną skasowane. UWAGI Programator temperatury ustala jedynie czas zmiany temperatury, nie ustala czasu załączenia i wyłączenia urządzenia. Programator temperatury może być użyty dwa razy na dzień, ale dla jednej nastawy temperatury. Programator temperatury może być stosowany wraz z programatorem czasu włączenia / wyłączenia / tygodniowym. Ustawienia programatora SET BACK są wyświetlane jedynie w trybie potwierdzania programowania temperatury (patrz krok 1). PL-9

11 STEROWANIE KIERUNKIEM NAWIEWU POWIETRZA Instrukcje dotyczące trybu grzania przeznaczone są wyłącznie dla modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny). Przed rozpoczęciem poniższej procedury uruchom klimatyzator. Sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza Regulacja pionowego kierunku przepływu powietrza (wachlowanie) * Naciśnij przycisk START / STOP aby uruchomić klimatyzator, następnie postępuj zgodnie z poniższym opisem: Naciśnij przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w pionie aby dokonać regulacji przepływu powietrza w pionie. W celu ustawienia wachlowania, naciśnij przycisk sterowanie nawiewem i wachlowanie w pionie i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. (zakończ zmianę ustawień ponownie przyciskając ten przycisk przykład: wachlowanie w pionie na min. 2 sekundy). Regulacja poziomego kierunku przepływu powietrza (wachlowanie) przykład: wachlowanie w poziomie UWAGI W pomieszczeniach, w których przebywają niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub chore, kierunek przepływu powietrza oraz temperatura powinny być starannie dobrane. Nie wszystkie modele klimatyzatorów są wyposażone w funkcję wachlowania. Dostępność tej funkcji dla konkretnego modelu należy sprawdzić w Podręczniku Obsługi. RESET SYGNALIZACJI STANU FILTRA * Naciśnij przycisk START / STOP aby uruchomić klimatyzator, następnie postępuj zgodnie z poniższym opisem: Naciśnij przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w poziomie aby dokonać regulacji przepływu powietrza w poziomie. W celu ustawienia wachlowania, naciśnij przycisk sterowanie nawiewem i wachlowanie w pionie i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. (zakończ zmianę ustawień ponownie przyciskając ten przycisk na min. 2 sekundy). Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę ustawień kierunku nawiewu zgodnie z PODRĘCZNIKIEM OBSŁUGI JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ. Niektóre modele jednostek wewnętrznych wyposażone są w diodę stanu filtra sygnalizującą konieczność przeprowadzenia operacji oczyszczania filtrów. Naciśnij przycisk obsługi filtra i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Dioda filtra na panelu jednostki wewnętrznej zgaśnie oraz na pilocie wygaśnie symbol obsługi filtra. Fabrycznie, stan filtra nie jest sygnalizowany. SAMODIAGNOSTYKA Informacje te pojawią się na wyświetlaczu automatycznie w momencie wystąpienia błędu. Jeżeli wystąpi błąd, na ekranie pilota pojawi się następujący widok. (W polu nastawy temperatury wyświetlony zostanie symbol.) Jeżeli na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol, niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Zatrzymaj pracę klimatyzatora i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Numer jednostki (0-15, C0) Kod błędu przykładowy widok wyświetlacza w trybie diagnostyki błędów PL-10

12 PORADY Instrukcje dotyczące trybu grzania przeznaczone są wyłącznie dla modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny). Praca EKONOMICZNA Przy maksymalnym obciążeniu, praca EKONOMICZNA stanowi 70% normalnej wydajności klimatyzatora dla chłodzenia i grzania (pojedyncze urządzenia). Przy maksymalnym obciążeniu, praca EKONOMICZNA stanowi 70% normalnej wydajności klimatyzatora dla chłodzenia i grzania (system Multi). W czasie pracy EKONOMICZNEJ, ustawienia termostatu są automatycznie zmieniane aby zapobiec zbędnemu ochłodzeniu lub nagrzaniu i zapewnić ekonomiczniejszą pracę urządzenia. Jeżeli pomieszczenie nie jest wystarczająco schłodzone (dogrzane) w czasie pracy ekonomicznej, wybierz normalną pracę. W czasie trwania monitorowania w ramach pracy w trybie AUTO, praca klimatyzatora nie zostanie przełączona na pracę EKONOMICZNĄ nawet po naciśnięciu przycisku ECONOMY na pilocie. Odszranianie (dla trybu grzania) Gdy temperatura zewnętrzna jest niska i panuje wysoka wilgotność powietrza, na lamelach jednostki zewnętrznej tworzy się szron, obniża to wydajność grzewczą urządzenia. Jeżeli pojawi się szron mikroprocesor automatycznie uruchomi cykl odszraniania. Podczas pracy w cyklu odszraniania wentylator przestanie pracować, a na pilocie pojawi się symbol odszraniania. Odszranianie trwa od 4 do 15 minut, następnie klimatyzator powraca do normalnej pracy. Sterowanie grupą Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi. Wszystkie urządzenia będą pracowały z tymi samymi ustawieniami. Sterowanie grupowe nie może być stosowane w systemie Multi. Dwa piloty (opcja) Do jednostki wewnętrznej można podłączyć dodatkowego pilota (maksymalnie 2 sterowniki). Oba piloty mogą sterować pracą urządzenia, jednak funkcje programatora są dostępne tylko dla pilota głównego (nadrzędnego). Jednoczesna praca kilku jednostek Instrukcje dotyczące wyłącznie modeli Inwerter oznaczono symbolem:. Dla poniższych konfiguracji nie jest możliwe przeprowadzenie trybu pracy równoczesnej: Jeżeli zadano tryb pracy, którego jednostka wewnętrzna nie jest w stanie wykonać, na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol:, a klimatyzator przejdzie w stan czuwania. Tryb grzania i tryb chłodzenia (lub osuszania) Tryb grzania i wentylacji Tryb pracy (grzanie lub chłodzenie (osuszanie)) jednostki zewnętrznej jest uzależniony od trybu pracy jednostki wewnętrznej uruchomionej jako pierwszej. Jeżeli jednostka wewnętrzna została uruchomiona w trybie wentylacji, tryb pracy jednostki zewnętrznej nie zostanie ustalony. Na przykład: jeżeli jednostka wewnętrzna (A) została uruchomiona w trybie wentylacji a jednostka (B) została następnie uruchomiona w trybie grzania, jednostka wewnętrzna (A) pracować będzie chwilowo w trybie wentylacji, ale z chwilą rozpoczęcia pracy jednostki (B) w trybie grzania, na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol i jednostka (A) przejdzie w stan czuwania. Jednostka wewnętrzna (B) będzie kontynuować pracę w trybie grzania. Odzysk oleju Podczas cyklu odzysku oleju, wentylator jednostki wewnętrznej zatrzyma się, a na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol. Po maksymalnie 5 minutach klimatyzator wznowi pracę. (System Multi) PL-11

13 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Instrukcje dotyczące trybu grzania przeznaczone są wyłącznie dla modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny). OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, przełącz wyłącznik różnicowy i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Wyłączenie urządzenia pilotem nie spowoduje całkowitego odcięcia od źródła prądu. Zawsze upewnij się czy zasilanie jest w pełni odłączone (rozłącz bezpiecznik). Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu sprawdź: Objawy Problem Patrz str. NORMALNE DZIAŁANIE Zatrzymany przepływ powietrza: Podczas funkcji grzania jednostka czasowo zaprzestaje działania (na 4 do 15 minut), podczas gdy działa funkcja automatycznego odszraniania. Podczas działania automatycznego odszraniania na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol:. 11 W przypadku systemu Multi, podczas pracy w trybie grzania, jednostka tymczasowo zatrzyma pracę (na maks. 5 minut) na czas przeprowadzenia operacji automatycznego odzysku oleju. Podczas operacji automatycznego odzysku oleju na wyświetlaczu pilota zostanie wyświetlony symbol:. 11 W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek kiedy urządzenia pracują w różnych trybach w podanej poniżej konfiguracji, jednostek uruchomiona jako druga zatrzyma pracę a na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol:. Tryb grzania i chłodzenia (lub osuszania) Tryb grzania i wentylacji 11 Miganie symbolu czujnika temperatury na wyświetlaczu pilota Awaria czujnika temperatury w pilocie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Jeżeli po sprawdzeniu nadal pojawiają się problemy, czuć zapach spalenizny, natychmiast zatrzymaj urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. PL-12

14

15 Na zakupionym klimatyzatorze znajduje się taki symbol. Oznacza on, że urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej(*), Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein wymagany jest osobny system zbierania produktów tego typu. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu systemu, ponieważ może to mieć zły wpływ na zdrowie i środowisko. Demontaż układu klimatyzacyjnego, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera. Klimatyzatory muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania w inny sposób i nie należy ich usuwać bezpośrednio do ścieków komunalnych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera. * z uwzględnieniem prawa każdego z krajów członkowskich

16 K L I M A - T H E R M ul. Budowlanych Gdańsk Tel. (58) Fax. (58) P/N

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374708017 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWA CZĘŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 93733969 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... NAZWY ELEMENTÓW... PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYA12LALU ARYA14LALU ARYA18LALU ARYA24LATU ARYA30LBTU ARYA36LATU ARYA36LBTU ARYA45LATU

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYA12LALU ARYA14LALU ARYA18LALU ARYA24LATU ARYA30LBTU ARYA36LATU ARYA36LBTU ARYA45LATU PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYA12LALU ARYA14LALU ARYA18LALU ARYA24LATU ARYA30LBTU ARYA36LATU ARYA36LBTU ARYA45LATU Jednostki zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDC45LC RDC54LC RDC72LH RDC90LH FUJI Electric Generalny Dystrybutor w Polsce: PHU IGLOTECH Sp. j. ZATRZYMAJ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYC45LCTU ARYC54LCTU Jednostki zewnętrzne: AOYD45LATT AOYD54LATT ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA Jednostki zewnętrzne: ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL AOYD36LATT

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Pilot przewodowy UTB-YU FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY MODEL CHŁODZĄCO/GRZEWCZY INVERTER JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE RD 12LA RD 30L RD 14LA RD 36LA RD 18LA RD 24LA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE: RO 12LA RO 30L RO 14LA RO 36LA

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Prosty pilot przewodowy UTB-YP FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

FOTO-KLIMA KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS

FOTO-KLIMA KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS FOTO-KLIMA www.foto-klima.pl PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS Jednostki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI

FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY ARY7FUAB ARY7UUAB ARY9FUAB ARY9UUAB ARY12FUAD ARY12UUAD ARY14FUAD ARY14UUAD ARY18FUAD ARY18UUAL ARY60EUAK ARY60TUAK AOY7FSAJ AOY7USAJL AOY9FSAJ AOY9USAJL AOY12FSAJ

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy PODRĘCZNIK OBSŁUGI PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne ARY25FUAA ARY25FUAN ARY25UUAA ARY25UUAN ARY30FUAN ARY30UUAN ARY36FUAN ARY36UUAN ARY45FUAN ARY45UUAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYG30LRLE AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK SYGNAŁU PILOTA (dla modeli TYPU KANAŁOWEGO)

ODBIORNIK SYGNAŁU PILOTA (dla modeli TYPU KANAŁOWEGO) PODRĘCZNIK OBSŁUGI ODBIORNIK SYGNAŁU PILOTA (dla modeli TYPU KANAŁOWEGO) UTY-LRHYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9786904 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... CECHY I FUNKCJE...

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L Jednostki zewnętrzne: ROA30L ROA36L / ROD36L ROA45L / ROD45L ROA54L / ROD54L FUJI

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika Przewodowe zdalne sterowanie MWRWE10 KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Spis treści Przygotowanie Środki ostrożności dotyczące

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 937943004 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... CECHY I FUNKCJE... NAZWY CZĘŚCI...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP UNIWERSALNY. Model chłodząco/grzewczy ABYF14LAT ABYF18LAT ABYF24LAT AOYA18LACL AOYB18LACL AOYA24LACL AOYB24LACL

KLIMATYZATOR: TYP UNIWERSALNY. Model chłodząco/grzewczy ABYF14LAT ABYF18LAT ABYF24LAT AOYA18LACL AOYB18LACL AOYA24LACL AOYB24LACL PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP UNIWERSALNY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ABYF14LAT ABYF18LAT ABYF24LAT Jednostki zewnętrzne SPLIT: AOYA18LACL AOYB18LACL AOYA24LACL AOYB24LACL Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F7MEA PL WT0407X0 PL WT0407X0 System Sterowania CITY MULTI Pilot przewodowy ME PAR-F7MEA Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup systemu Mitsubishi CITY MULTI. Aby użytkowanie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYG07LVLA AUYG09LVLA AUYG12LVLA AUYG12LVLB AUYG14LVLA AUYG14LVLB AUYG18LVLA AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-2MAA PL WT04474X0 WT04474X0 Polski System Sterowania CITY MULTI oraz Klimatyzatory Mitsubishi Mr. SLIM Pilot przewodowy MA PAR-2MAA Instrukcja obsługi TEMP. Prosimy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY. Model chłodząco/grzewczy ABYA30LBT ABYA36LBT AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY. Model chłodząco/grzewczy ABYA30LBT ABYA36LBT AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ABYA30LBT ABYA36LBT Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym MODEL: MD-CCM04/E Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E PL 874HG8401 Produkt przeznaczony do użytku domowego, komercyjnego lub w przemyśle lekkim Pilot systemu Lossnay PZ-60DR-E Instrukcja obsługi Spis treści ON/OFF

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E PL BH79D046H01 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 3 3. Konfiguracja wyświetlacza... 4 4. Ustawianie dnia tygodnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo