I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka"

Transkrypt

1 BZP AĆ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 3 z 200r., poz. 759 z późn. zm.) (zwana dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ) (zwana dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ) na dostawę podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka REGON: NIP: Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych Aneta Ćwiklińska, tel.(0-48) , tel./fax (0-48) , Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej: (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Przedmiot zamówienia (CPV: ). Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach Zamówienie podzielone jest na dwadzieścia jeden części... Pierwsza część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr do SIWZ,.2. Druga część zamówienia: dostawa książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,.3. Trzecia część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,.4. Czwarta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,.5. Piąta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,.6. Szósta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,.7. Siódma część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, - -

2 BZP AĆ.8. Ósma część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,.9. Dziewiąta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ,.0. Dziesiąta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 0 do SIWZ,.. Jedenasta część zamówienia: dostawa książek dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr do SIWZ,.2. Dwunasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,.3. Trzynasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,.4. Czternasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,.5. Piętnasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,.6. Szesnasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,.7. Siedemnasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,.8. Osiemnasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,.9. Dziewiętnasta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ,.20. Dwudziesta część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 20 do SIWZ,.2. Dwudziesta pierwsza część zamówienia: dostawa książek językowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu według wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Informacje dodatkowe: 2.. Dostawy podręczników będą świadczone do wskazanych przez Zamawiającego jedenastu szkół na terenie Radomia: Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna w Radomiu, Al. Grzecznarowskiego 5, Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, ul. Sadkowska 9, Zespół Szkół Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. ul. Śniadeckich 5, Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, ul. Armii Ludowej, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22, Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66, Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, ul. Wośnicka Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowych, pełnowartościowych podręczników i książek językowych Dostawa nastąpi w terminie 4 dni od daty podpisania umowy Dostawa do poszczególnych szkół, dla których będzie realizowana dana część zamówienia, winna być wliczona w cenę przedmiotu zamówienia W przypadku wystąpienia braków lub defektów w przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży reklamację w terminie do 7 dni od dnia dostawy Wymiana wadliwego egzemplarza na wolny od wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Wykonawcę

3 BZP AĆ 2.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Formularzy cenowych, uzupełnionych o kwoty netto i podatek VAT dla każdej pozycji, dla tych części zamówienia, dla których złożył ofertę Jeżeli po zawarciu umowy, którakolwiek z pozycji wymienionych w wykazie znajdującym się w załącznikach do SIWZ nie będzie dostępna na rynku księgarskim, Wykonawca po udokumentowaniu braku dostępności poszczególnych pozycji na rynku księgarskim oraz akceptacji tego stanu przez Zamawiającego jest zobowiązany do zastąpienia brakującej na rynku księgarskim pozycji wymienionej w wykazie załącznika do SIWZ pozycją o podobnym zakresie tematycznym i tej samej cenie. IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 2 części zamówienia. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej VIII. Termin realizacji zamówienia: 4 dni od daty podpisania umowy. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 3 z 200r., poz. 759 z późn. zm.) XI. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX. zamawiający dokona metodą SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII... na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 2. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII... - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII... na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII... na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych

4 BZP AĆ Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:.. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych w formie załącznika nr ; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłożenia: 2.. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych w formie załącznika nr 2; Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust pkt 2 ustawy Pzp - w formie załącznika nr 3 (w przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie XII.2.); Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 4; Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 5; Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 6; W przypadku podmiotów zbiorowych: aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 7; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt XII.2. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.2., XII.2.3., XII.2.4., i XII.2.6. a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której - 4 -

5 BZP AĆ dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 4.. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie załącznika nr Potwierdzenie wpłaty wadium (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej dokument wystawiony na rzecz zamawiającego (w formie oryginału) w formie załącznika nr 0; XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: oraz w siedzibie zamawiającego. 2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna. 3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej). 4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty, dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej. 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ, protestów oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie XIV. Wadium ) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert

6 BZP AĆ 2) Wysokość wadium wynosi: Pierwsza część zamówienia: 80,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), Druga część zamówienia: 30,00 zł (trzydzieści złotych), Trzecia część zamówienia: 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych), Czwarta część zamówienia: 960,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych), Piąta część zamówienia: 00,00 zł (sto złotych), Szósta część zamówienia: 480,00 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych), Siódma część zamówienia: 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych), Ósma część zamówienia: 320,00 zł (trzysta dwadzieścia złotych), Dziewiąta część zamówienia:.060,00 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych), Dziesiąta część zamówienia: 2.900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych), Jedenasta część zamówienia: 70,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych), Dwunasta część zamówienia: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych), Trzynasta część zamówienia: 6,00 zł (sześć złotych), Czternasta część zamówienia: 20,00 zł (dwadzieścia złotych), Piętnasta część zamówienia: 270,00 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych), Szesnasta część zamówienia: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), Siedemnasta część zamówienia: 970,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt złotych), Osiemnasta część zamówienia: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), Dziewiętnasta część zamówienia: 60,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych), Dwudziesta część zamówienia: 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt), Dwudziesta pierwsza część zamówienia: 40,00 zł (czterdzieści złotych). 3) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 09, poz. 58 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 26, poz. 824 oraz z 2004r. Nr 45, poz. 537). 4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy zamawiającego: GMINA MIASTA RADOMIA PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. UWAGA: Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek. 5) W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. 6) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 7) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 8) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ

7 BZP AĆ 9) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 09, poz. 58 z późn. zm.) wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujące przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 0) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. ) Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. XV. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca może również wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego. 3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XII, muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione

8 BZP AĆ 7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 0. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 2. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 87), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 4.. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: ) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne - 8 -

9 BZP AĆ uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców. 5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wymienione w pkt XII niniejszej specyfikacji Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust. pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5.. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: - aktualny odpis z właściwego rejestru, - informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.. niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. 503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. XVII. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia.08.20r. do godz. 0:

10 BZP AĆ 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: "Oferta na dostawę podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych (BZP AĆ) oraz Nie otwierać przed.08.20r. godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok.,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok., 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu.08.20r. o godz. 0: Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. XIX. Sposób obliczenia ceny. Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym wartość brutto, tj. cenę oferty zawierającą podatek VAT za wszystkie pozycje łącznie, o których mowa w szczegółowych wykazach tytułów, stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ dla danej części zamówienia. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Formularza cenowego, właściwego dla danej części zamówienia, na którą składana jest oferta, stanowiącego załącznik do umowy. Formularz cenowy jest niezbędny do rozliczenia projektu. W Formularzu cenowym w kolumnie nr 5 cena brutto w zł za szt. należy podać ceny za szt. za każdą z wymienionych w poszczególnych wierszach pozycji książkowych. W kolumnie nr 7 VAT w % należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT dla każdej z wymienionych pozycji. W pozycji Wartość brutto w złotych należy wpisać iloczyn ceny brutto w zł za szt. i stawki podatku VAT w % odrębnie dla każdej z pozycji. Następnie w pozycji Razem wartość brutto w zł należy wpisać wartość wynikającą ze zsumowania poszczególnych wierszy z kolumny Wartość brutto w złotych. 4. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 95 poz. 798). 5. W kalkulacji ceny należy uwzględnić koszty jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, np. koszt dostawy. 6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XXI Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie cenę ryczałtową. 8. Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN). XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN)

11 BZP AĆ XXI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (00%). 2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: a) C = CZ min C Zb 00 pkt C liczba punktów w kryterium cena C Zmin najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; C Zb - cena badanej oferty. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 0. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. XXII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. XXIII. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust., oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; - -

12 BZP AĆ b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 0 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust ustawy - Prawo zamówień publicznych. XXII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom. XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przed upływem terminu składani ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 54 pkt 5, w postaci:. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. XXVIII. Postanowienia końcowe zasady udostępniania dokumentów;. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz - 2 -

13 BZP AĆ stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4. XXIX. Dokumentacja przetargowa: Dokumentację przetargową stanowią:. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Wykaz podręczników dla szkół - Załączniki nr -2 do SIWZ 3. Projekt umowy. 4. Formularz oferty. 5. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII Formularze cenowe zawierające wykaz podręczników dla szkół - Załączniki nr -2 do umowy. Kompletna dokumentacja zawiera 66 stron

14 BZP AĆ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr do SIWZ Część I - dostawa książek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach L.P Tytuł książki Autor Ilość W. Babiański, L.Chańko, Matematyka 3 -kształcenie ogólne J.Czarnowska, J. Nowa Era 30 w zakresie podstawowym klasa 3 Wesołowska Vademecum maturalne- Matematyka - Kinga Gałązka Operon 30 2 poziom podstawowy Matura Powtórka przed matura. Matematyka zadania. Zakres podstawowy Vademecum maturalne- Matematyka - poziom podstawowy Matura 20 Testy Maturalne. Matura 20 Matematyka poziom rozszerzony Matematyka 3 -kształcenie ogólne w zakresie podstawowym klasa 3 Matematyka próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 202 Matematyka Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Matematyka bliżej nas. Matematyka zeszyt ćwiczeń dla uczniów cz.i i cz.ii Zbiór zadań dla zasadniczej szkoły zawodowej E. Świda, E.Kurczab, M.Kurczab, M.Przeniosło Pazdro 2 Kinga Gałązka Operon 2 Marzena Orlińska Operon 2 W. Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, J. Wesołowska E. Świda, E.Kurczab, M.Kurczab, pod redakcją Jerzego Nowika Nowa Era 2 Pazdro 2 Nowik 5 M.Mościcka, M.Orlińska Operon 5 E. Lesiak, C.Białkowski Respolona Jeśli lubisz matematykę cz. I i II W. Bednarek Nowik Matematyka to nie czarna magia B. Stryniewicz Nowik Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam "Matura 20 Geografia Vademecum" "Matura 20 testy maturalne dla maturzysty Geografia" "Geografia zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy i rozszerzony "Atlas geograficzny, Świat, Polska dla LO, LO profilowane, Technikum" Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk W. Bednarek Nowik Stasiak Janusz Zaniewicz Zbigniew Operon 40 Zaniewicz Zbigniew Operon 40 Barański Zaniewicz Operon 40 Nowa Era 20 Jolanta Pokorska Helion

15 BZP AĆ Załącznik nr 2 do SIWZ Część II - dostawa książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej w Radomiu w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach L.P Tytuł książki Autor Ilość Matematyka dla każdego Cz. Thomas Cusick Jacek Olesiejuk 5 2 Matematyka dla każdego Cz. 2 Thomas Cusick Jacek Olesiejuk 5 3 O matematyce nie tylko poważnie. Materiały pomocnicze do nauczania matematyki. Kazimierz Skurzyński Nowik 4 Po prostu GIMP David Phyllis HELION SA 22 5 Elementy Kosmologii Leszek M. Sokołowski ZamKor Fizyka z astronomią dla zasadniczych Ryszard Rozenbajgier, 6 szkół zawodowych Edmund Misiaszek ZamKor Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum i liceum profilowanego Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Poradnik dla n-li 9 Organizacja pracy w hotelarstwie. Barbara Sagnowska i Jadwiga Salach ZamKor 5 Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska DIFIN D. Pląder, S. Gąska, W. Bocho, J. Raciborski Proksenia 0 Produkcja piekarsko ciastkarska Cz. I Zygmunt Ambroziak WSiP Produkcja piekarsko ciastkarska Cz. II Zygmunt Ambroziak WSiP Nowoczesne technologie pomiarów i 2 napraw karoserii powypadkowych. Bogusław Ratz Troton Załącznik nr 3 do SIWZ Część III - dostawa książek dla Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach L.P Tytuł książki Autor Ilość ABC maturzysty. Matematyka Praca zbiorowa WSiP 6 Matematyka. Zbiór zadań do LO i technikum. Zakres podstawowy. Klasa Matematyka. Zbiór zadań do LO i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2 Matematyka. Zbiór zadań do LO i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 3 Matura z matematyki 200. Poziom podstawowy cz. Matura z matematyki 200. Poziom podstawowy cz. 2 Matura z matematyki 200. Poziom podstawowy i rozszerzony cz. Matura z matematyki 200. Poziom podstawowy i rozszerzony cz. 2 Matura z matematyki od roku 200. Zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia podstawowego Matura z matematyki od roku 200. Zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. PAZDRO 6 PAZDRO 6 PAZDRO 6 Kiełbasa Andrzej Lubatka 72 Kiełbasa Andrzej Lubatka 72 Kiełbasa A., Łukasiewicz P. Kiełbasa A., Łukasiewicz P. Cewe Alicja, Nahorska Halina Cewe A., Kobierkowa J., Nahorska H Podkowa 84 Podkowa

16 BZP AĆ rozszerzonego Obowiązkowa matura z matematyki 20. Zakres podstawowy Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Matematyka poziom podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 Powtórka przed maturą. Matematyka. Zadania. Zakres podstawowy Testy maturalne matematyka. Obowiązkowa matura, poziom podstawowy. Matematyka 200,20 Zestawy maturalne, poziom rozszerzony, obowiązkowa matura, matematyka Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 20. Zestawy maturalne. Poziom podstawowy. Obowiązkowa matura, matematyka. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 20. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 20. Obowiązkowa matura z matematyki 20. testy i arkusze dla maturzysty. Zakres podstawowy. Zestawy maturalne. Poziom podstawowy. Obowiązkowa matura, matematyka. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 20,202 Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. Matura 20,202 Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 202 Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. Matura 202 Zestawy maturalne. Poziom rozszerzony. Obowiązkowa matura, matematyka. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura 20. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura teorii matematyki, które powinieneś znać. ABC maturzysty Matematyka, poziom podstawowy i rozszerzony Analiza matematyczna w zadaniach cz. I Analiza matematyczna w zadaniach cz. II Gałązka Kinga Operon 2 Babiański W., Chańko L., Czarnawska J., Wesołowska J. Świda E., Kurczab E., Kurczab M., Przeniosło M. Praca zbiorowa: Masławska D., Masławski T., Makowski A., Nodzyński P., Słomińska E. Babiański W., Chańko L., Czarnawska J., Mojsiewicz B., Wesołowska J. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. BabiańskiW., Chańko L., Czarnawska J., Mojsiewicz B. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Nowa Era 36 PAZDRO 84 Aksjomat 60 Nowa Era 30 PAZDRO 2 Nowa Era 2 PAZDRO 2 PAZDRO 2 Orlińska Marzena Operon 6 BabiańskiW., Chańko L., Czarnawska J., Mojsiewicz B. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. BabiańskiW., Chańko L., Czarnawska J., Mojsiewicz B. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Świda E., Kurczab E., Kurczab M. Tonny Crilly Nowa Era 6 PAZDRO 2 PAZDRO 6 PAZDRO 6 PAZDRO 6 Nowa Era 6 PAZDRO 2 PAZDRO 2 Naukowe PWN praca zbiorowa WSIP 3 W.Krysicki L.Włodarski W.Krysicki L.Włodarski Naukowe PWN Naukowe PWN - 6 -

17 BZP AĆ Matematyka, próbne arkusze maturalne, poziom podstawowy. Matura 200, 33 20, 202 Matematyka. Kurs przygotowawczy do 34 obowiązkowej matury z matematyki +CD Matematyka. Próbne arkusze maturalne. 35 Poziom podstawowy. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. 36 Poziom podstawowy. Matura 20/202 Matematyka. Próbne arkusze maturalne. 37 Poziom rozszerzony Matematyka. Zbiór zadań maturalnych zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami. Tom 2. Poziom 38 rozszerzony. Matura z matematyki 200 poziom 39 podstawowy i rozszerzony cz. I Matura z matematyki 200 Poziom 40 podstawowy cz. I Matura z matematyki 200 Poziom 4 podstawowy cz. II Matura z matematyki 200 Poziom 42 podstawowy i rozszerzony cz. I Matura z matematyki 200 Poziom 43 podstawowy i rozszerzony cz. II Matura z matematyki od roku 200. Zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia 44 podstawowego Matura z matematyki od roku 200. Zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia 45 rozszerzonego O matematyce nie tylko poważnie. Materiały pomocnicze do nauczania 46 matematyki Obowiązkowa matura z matematyki 20. Testy i arkusze dla maturzysty. 47 Zakres podstawowy. Obowiązkowa matura z matematyki Zakres podstawowy. Podręcznik do LO, LP i technikum, Matematyka, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym 49 klasa Powtórka przed maturą. Matematyka. 50 Zadania. Zakres podstawowy. Testy maturalne z matematyki obowiązkowa matura poziom 5 podstawowy Zestawy maturalne. Poziom podstawowy. Obowiązkowa matura z 52 matematyki Zestawy maturalne. Poziom rozszerzony. Obowiązkowa matura z matematyki. E.Świda E.Kurczab M.Kurczab M.Dobrowolska M.Karpiński J.Lech E.Świda E.Kurczab M.Kurczab E.Świda E.Kurczab M.Kurczab E.Świda E.Kurczab M.Kurczab A.Nowoświat R.Bartłomiejczyk A.Kiełbasa P.Łukasiewicz PAZDRO 2 GWO PAZDRO PAZDRO 8 PAZDRO Centrum Kształcenia Akademickiego Andrzej Kiełbasa Lubatka Andrzej Kiełbasa Lubatka 2 Andrzej Kiełbasa Andrzej Kiełbasa Alicja Cewe Halina Nahorska A.Cewe J.Kobierowska H. Nahorska I.Stępora J.Witkowska Podkowa 0 Podkowa 0 Kazimierz Skurzyński WSIP Orlińska Marzena Operon 2 Gałązka Kinga Operon W.Babiański L.Chańko J.Czarnawska J.Wesołowska E.Świda E.Kurczab M.Kurczab M.Przeniosło D.Masłowska T.Masłowski A.Masłowski W.Babianski L.Chańko I.Czarnawska B.Majsiewicz W.Babianski L.Chańko I.Czarnawska B.Majsiewicz Nowa Era 3 Pazdro 3 Aksjomat 2 Nowa Era 2 Nowa Era 0 ABC MS Office 200 Jaronicki Adam Helion 20 ABC Word 200 pl. Tomaszewska Aleksandra Helion 2 Excel 200 pl. Ilustrowany przewodnik Masłowski Krzysztof Helion 2-7 -

18 BZP AĆ Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie Bordwell Dawid Wojciech Marzec 4 Fotografia cyfrowa. Kurs. Wyd. II Owczarz-Dadan Anna Helion 4 Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów Jolanta Pańczyk Helion 4 Informatyka podręcznik część OPERON 2 Język filmu Jerzy Płażewski Książka i Wiedza, 4 Nauka programowania dla początkujących. C++ Struzińska-Walczak Anna, Walczak Krzysztof W&W 4 Photoshop CS3 CE. Kurs Owczarz-Dadan Anna Helion 4 Photoshop CS3 PL Owczarz-Dadan Anna Helion 4 Po prostu CorelDRAW X4 PL Woźniak Witold Helion 4 Turbo Pascal i Borland C++. Jakubczyk Kazimierz Helion 4 Warsztaty dziennikarskie Stanisław Bortnowski Stentor, Access 2007pl Ćwiczenia praktyczne Mendrala D., Szeliga M. Helion 8 ABC Photoshop CS3/CS3 PL Tomaszewska Aleksandra Helion 4 C++ Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Stasiewicz Andrzej Helion 4 Access 2007pl Ćwiczenia praktyczne Mendrala D., Szeliga M. Helion 8 Informatyka Europejczyka. Ćwiczenia dla gimnazjum Jolanta Pańczyk, Jarosław Skłodowski Helion 4 5 tajników warsztatu filmowego Joseph Mascelli Wojciech Marzec ABC Excel 200 pl Wywrotek Helion 2 Access 2007 pl. Kurs +CD D.Mendrala M.Szeliga Helion 2 Excel 200 pl. Ćwiczenia praktyczne. A.masłowski Helion 2 Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org Istota języka C++. Zwięzły opis Nauka programowania dla początkujących C++ Jolanta Pańczyk Helion Jolanta Pańczyk Helion Data wydania: 09/200 A.Struzińska Walczak k.walczak Naukowo- Techniczne W&W Photoshop CS4 pl. Ćwiczenia praktyczne A.Owczarz Dadan Helion Photoshop CS4 pl. Ilustrowany przewodnik Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? A.Owczarz Dadan Helion Pod redakcją Yvonne J.Butler Pelczyk Magdalena Helion Walters Kluwer Polska

19 BZP AĆ Jak pisać CV i list motywacyjny Sądowska Sylwia Literat 48 Rozmowa kwalifikacyjna Corfiela Rebecca Helion 48 Asertywność Biorę odpowiedzialność Scudamove Pat Calt Hilton Jadczak-Szumiło Teresa, Kałamajska-Liszcz Katarzyna MT Biznes Parpa Media Dla siebie i dla innych M.Moneta Malewska WSIP Informator o szkołach wyższych, policealnych 20, 202 lub aktualny Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno zawodowym? Gry zawodowe i scenariusze Jak znaleźć pracę i nie zgubić po drodze siebie Piątkowska Halina TELBIP 8 Adele Faber, Elaine Mazlish Media Rodzina Kania Iwona Difin Ewa Pióro P.Burdzy Świat Książki 2 Komunikacja niewerbalna Oldrich Tegze One press 2 Kultura pracy etyka i kariera zawodowa Wołk Zdzisław IPE Radom Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy Kwiatkowski M. IBE Love Story nastolatka 00 pytań o seks A.Depko WSIP Metody wspierania rozwoju ucznia Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich praca zbiorowa Wolters Kluwer Polska Jacek Kurzępa Impuls Mowa ciała. Praktyczne wprowadzenie Gordon R. Wainwright Helion Mówię do ciebie człowieku K.Bocheńska WSIP Narkotyki organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania Nastolatki i alkohol strategie profilaktyczne w szkole RED.RACZKOWSKI K WAIP, Mirosława Wieczorek- Stachowicz Parpamedia Nie - które buduje M i J Malewska WSIP Odwaga cywilna a przemoc w szkole Dambach Karl E. GWP Pedagogika pracy doradztwa zawodowego Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej Bednarczyk Henryk Figurski IPE Radom Iwona Kienzler IVAX Program profilaktyki szkolnej Carr Alan GWP Przemoc i prześladowania w szkole Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka Suzanne Guerin, Elis Hennessy C. R. Holin, D. Browne, E.J. Palmer GWP GWP Psychologia dla nauczycieli Mietzel Gerd GWP Rozmowa która pomaga Geldard Kathryn GWP - 9 -

20 BZP AĆ Rozmowa kwalifikacyjna Świerzyński Robert ODDK Gdańsk Stres sztuka życia R.Zawadzki WSIP Sześć myślowych kapeluszy Edward de Bons Helion Testy rekrutacyjne +CD. Jak przy pomocy zadań, gier, ćwiczeń sprawdzić kompetencje kandydatów do pracy C.H.Beck 8 Trening interpersonalny Jedliński Krzysztof W.A.B Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia Vademecum pedagoga Bohdan T. Woronowicz Media Rodzina M.Sałacinski B.Baziukiewicz WSIP Wywieranie wpływu na ludzi +CD CIALDINE Robert B GWP 3 ABC maturzysty. Wiedza o społeczeństwie Edukacja europejska. Podręcznik. Liceum profilowane, liceum, technikum Małe tablice. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum, liceum, technikum. Repetytorium maturzysty WOS poziom podstawowy i rozszerzony Wiedza o społeczeństwie. Arkusze egzaminacyjne. Matura. Edycja 20 Wiedza o społeczeństwie. Matura 20. testy z płytą CD Kompendium wiedzy o społeczeństwie państwie i prawie Małe tablice wiedzy o społeczeństwie gimnazjum, liceum, technikum Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium. Liceum poziom podstawowy i rozszerzony. Atlas-drzewa-łatwe rozpoznawanie Sikorski Krzysztof Adamantan 36 Praca zbiorowa pod redakcją Smutek Z., Korba J., Natkański P. OPERON 36 Sikorski Krzysztof Adamantan 36 Paprocki Krystian GREG 36 Jurek Krzysztof, Łynka Aleksander Omega 36 Dawidziak Marek OPERON 36 praca zbiorowa pod re. Marzeny Kordeli Naukowe PWN Sikorski Krzysztof Adamantan 5 Konicka-Goldfinger Agata, Konicki- Goldfinger Witold Podbielkowski Maciej Praca zbiorowa. Tłumaczenie Przemysław Hodyra Szkolne PWN Firma księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk Kolor we wnętrzu-poradnik projektanta Zamora Frances Arkady 6 Ogród wokół domu - elementy naturalne i zasady kompozycji Rysunek techniczny budowlany Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne Technologia instalacji wodociągowych i gazowych. Część II. Instalacje gazu Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast Architektura krajobrazu dla każdego Majorowski Marek Bellona 6 Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech Popek Mirosława, Wapińska Bożena Arkady 2 WSiP 6 Praca zbiorowa REA 6 Chmielewski Jan Maciej L. Kasińska, A. Sieniawska-Kuras Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 6 KaBe Elementy kompozycji urbanistycznej Kazimierz Wejchert Arkady. Instalacje sanitarne cz. I Krygiel Krystyna, Cieślowski Stefan WSiP

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO BZP.MRS.341 1108/09 PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BZP.27.204.202.AĆ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka BZP.27.33.202.AP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo