Rozkł ad materiał u z Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkł ad materiał u z Informatyki"

Transkrypt

1 Rozkł ad materiał u z Informatyki Klasa: 1 Lo (liceum ogólnokształcące), Ilość godzin w tygodniu: 3 godz. Numer dopuszczenia: DKOS /05 Podręczniki: Informatyka Piotr Broda Technologia informacyjna. Praca zbiorowa + płyta Liceum-TI (Nr. dopuszczenia: 75/02) Uwaga: Program dostosowano do możliwości uczniów i aktualnie istniejącej bazy dydaktycznej szkoły. Temat Temat programowy Cele nauczania Regulamin pracowni i przepisy bhp Omówienie programu nauczania i wymagań edukacyjnych Wiadomości ogólne dotyczące przedmiotu technologia informacyjna Przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy 5-6 Inne ustawienia w systemie Windows I Wiadomości wstępne - dokładnie obowiązujący regulamin w pracowni komputerowej i przepisy bhp, - zasady higienicznej i bezpiecznej pracy z komputerem - program nauczania i wymagania edukacyjne. - zachować się w pracowni zgodnie z obowiązującym regulaminem, - bezpiecznie obsługiwać sprzęt, na którym pracuje. - i korzystać praktycznie z treści zawartej w Wymaganiach edukacyjnych do przedmiotu. II Technologia informacyjna - znaczenie terminów: informacja, informatyka, technologia, technologia informacyjna, społeczeństwo informacyjne oraz terminów pokrewnych. - pojęcie środowiska pracy - rozróżniać wymienione terminy, -wyszukiwać ich znaczenie z różnych nośników informacji (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej), - tworzyć odpowiednie środowisko pracy przy komputerze, III Komputerowe środowisko pracy - elementy komputera ( w tym zawartość zasadniczego komputera, urządzeń do komunikacji z komputerem, urządzeń peryferyjnych), Pojęcia: system operacyjny, - systemy np. Windows, Linux, - zasady instalowania drukarki i innych urządzeń - zasady wyszukiwania, instalacji i deinstalacji programów. - pojęcie - multimedia - wymienić i pokazać poszczególne grupy elementów, - wymienić zadania systemu, operacyjnego, - konfigurować poszczególne systemy do swoich potrzeb, - instalować drukarkę i inne dodatkowe urządzenia., - wyszukiwać, instalować i odinstalować programy, - odtwarzać muzykę, animacje i filmy. - kształtowanie odpowiedzialności za powierzony sprzęt znajdujący się w pracowni, - wdrażanie przestrzegania reguł postępowania zapewniających bezpieczną pracę na sprzęcie komputerowym. - uświadomienie uczniom, jaki zakres wiedzy muszą opanować w tym przedmiocie. - przestrzeganie zasad poszanowania własności intelektualnej, w tym wyrabianie poszanowania efektów pracy innych, użytkowania licencjonowanego oprogramowania komputerowego - przestrzeganie zasad poszanowania własności intelektualnej, w tym wyrabianie poszanowania efektów pracy innych, użytkowania licencjonowanego oprogramowania komputerowego -regulamin pracowni, - Rozporządzenie MEN z dnia Dz. U. Nr 41, poz. 3.1 i system operacyjny Windows 1

2 7-8 Przygotowanie środowiska pracy z edytorem tekstu Word 9-10 Rozmieszczenie tekstu Tworzenie dokumentu z obiektami Praca nad dłuższym tekstem konspekt i uatrakcyjniane postaci dokumentu Praca nad tekstem w dobrym stylustosowanie własnych stylów Automatyzacja prac redakcyjnych - y Tworzenie spisu treści i hipertekstu IV Redagowanie tekstów - zasady redagowania tekstów i wzorce tworzonych pism i dokumentów, - zasady przygotowania środowiska pracy w edytorze tekstu - zasady tworzenia koncepcji dokumentu ( sposobu rozmieszczenia poszczególnych elementów i fragmentów tekstu), - zasady wstawiania obiektów graficznych do tworzonego dokumentu, - typowe programy z obiektami - zasady tworzenia i przygotowania konspektu w edytorze, - zasady wpisywania i formatowania tekstu, umieszczanie tekstu w tabeli, korzystania z autotekstu, wstawiania przypisu oraz inne sposoby uatrakcyjnienia postaci dokumentu. - pojęcie stylu i u i powiązań między nimi, - korzystać z gotowych stylu, -definiować nowe style, -modyfikować istniejącego stylu, - usuwać styl. - pojęcie u, - foldery przeznaczone na y. - zasady tworzenia automatycznego spisu treści i hipertekstu, - zasady wstawiania zakładki.. - redagować tekst zgodnie z obowiązującymi zasadami, - korzystać z wzorców pism i dokumentów, - przygotować środowisko pracy w edytorze, - ustalać wygląd i układ wewnętrzny dokumentu ( rozmiar stron, styl, tytuły, nagłówki i stopki, podział na rozdziały, i paragrafy, spis treści, wykaz literatury, rozmieszczenie ilustracji i tabel itp.), stosowanie skrótów np.: Shift+F3 - wstawiać i formatować obiekty graficzne do tworzonych dokumentów, -zaprojektować i przygotować konspekt w edytorze, - reorganizować strukturę dokumentu, - nawigować po dokumencie tekstowym za pomocą planu dokumentu. - tworzyć nowy styl, korzystać z gotowych stylów modyfikować je i usuwać. -korzystać z istniejących ów, - modyfikować istniejące i tworzyć nowe y, - przechowywać y w odpowiednich folderach. - tworzyć spis treści i hipertekstu, - nawigować po dokumencie za pomocą hiperłączy, - wstawiać zakładkę, - wstawiać hiperłączy. przygotowania środowiska pracy a w szczególności ładu w zakresie przygotowania własnego warsztatu pracy z komputerem. dokumentach dokumentach dokumentach. dokumentach. Przekonanie o konieczności przestrzegania regulaminów i innych poleceń nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w szkole oraz o potrzebie podejmowania wysiłku intelektualnego - pakiet Microsoft Office (edytor Word), 2

3 21-22 Dodatkowe możliwości tekstu zapisywanie wzorów Edytory grafiki. Rodzaje grafiki Formaty plików graficznych Skaner i jego obsługa Tworzenie prostych animacji Komunikacja poczta elektroniczna, listy i grupy dyskusyjne Korzystanie z zasobów Internetu wyszukiwanie i pobieranie informacji (ftp) - zasady zapisywania wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych. - zapisywać symbole i wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne. V- Elementy grafiki komputerowej - pojęcie grafika komputerowa, - edytory grafiki, - pojęcia grafika rastrowa i wektorowa oraz zasady pracy w edytorach graficznych - nazwy programów, plików graficznych i ich rozszerzenia - budowę i program służący do obsługi skanera, - programy do przetwarzania plików graficznych na plik tekstowy -zasady tworzenia animacji w formacie gif lub jpeg, - programy do odtwarzania animacji - tworzyć grafikę na programie wbudowanym w edytorze Word, -rozróżniać poszczególne formaty plików graficznych - dobierać poprawnie optymalną rozdzielczość, - skanować obrazy i tekst, - zeskanować maszynopis i utworzyć plik tekstowy za pomocą programu np. OCR -tworzyć proste animacje, - odtwarzać utworzone i gotowe animacje. VI Komunikacja i informacje w sieci - zasady zakładania konta pocztowego i konfigurowania programu pocztowego, - zasady posługiwania się książką adresową, - zasady wyszukiwania list dyskusyjnych i wyszukiwać wiadomości w grupach. - zapisu dokumentu w formacie PDF - definicję Internet, - zasady obsługi wyszukiwarek internetowych i wyszukiwania stron WWW, - przeglądanie, pobieranie i kopiowanie stron WWW z Internetu - zakładać konto pocztowe, wypełniać książkę adresową i posługiwać się nią, - obsługiwać listy i grupy dyskusyjne. - korzystać w pełnym zakresie z zasobów Internetu Wyrabiania postawy życzliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu według jego określonych reguł. Przekonanie uczniów o konieczności Doskonalenie umiejętności w grupie i z przełożonymi, przestrzegania zasad etycznych i kultury języka przy komunikacji, także za pośrednictwem sieci lokalnej ( wymiana plików, komunikatów itp.). - wyrabiania nawyków szanowania ojczystego języka, - przekonywanie uczniów i egzekwowanie tego, aby nie wchodzili w strony nacjonalistyczne, pornograficzne. - pakiet Microsoft Office (edytor Word), - program UnFREEz, - program Paint Shop Pro, - program Animation Shop Płyta Liceum TI, - wyszukiwarka Opera, Mozilla, Internet Ekspres, - Ekspres, CS Pajączek Light, Kicia, Banner Maker Pro 2 - wyszukiwarka Eksplorer internet. 3

4 Prezentacje w Internecie projektowanie i tworzenie stron WWW (tabele, style) Wypełnianie i formatowanie tabeli w arkuszu Excel Wykorzystanie pełnych możliwości kreatora wykresów Tworzenie typowych i nietypowych wykresów Graficzna prezentacja funkcji Tabela w edytorze Word jako źródło danych Lista w arkuszu Excel jako baza danych Konwersja danych tekstowych na tabelę w edytorze i arkuszu Korespondencja seryjna - zasady prezentacji w Internecie, - podstawy języka HTML, -tworzenia stron WWW i elementy stylu, - tworzyć własną pojedynczą stronę WWW, - korzystać z ów i programów przeznaczonych do tworzenia stron, - publikować i zarządzać swoją prywatną stroną WWW VII Opracowanie danych i prowadzenie obliczeń -zasady tworzenia i formatowania tabel różnymi metodami dostępnymi w edytorze, - zasady wstawiania do tabeli różnych kategorii i typów danych - zasady kreowania i formatowania różnych typów wykresów i diagramów (histogramów), -zasady graficznej prezentacji funkcji VIII Baza danych - zasady tworzenia bazy danych w edytorze Word korzystając z tabelarycznie przedstawionej informacji, -zasady korzystania z dostępnych pasków narzędzi - zasady tworzenia list w arkuszu kalkulacyjnym Excel, korzystania z formularzy i filtrów. - zasady przenoszenia danych tekstowych do tabel w edytorze i w arkuszu, - sposób przygotowania, formatowania, wysyłania korespondencji seryjnej. - poprawnie zaprojektować tabelę i wypełniać ją danymi, - tworzyć formuły, korzystać z wbudowanych funkcji, - formatując tabelę dbać o dobrą czytelność danych, odpowiednie uporządkowanie wierszy i kolumn oraz o odpowiednie opisy kolumn i wierszy - tworzyć diagramy i wykresy przy użyciu kreatora wykresów, - pobierać dane z Internetu - tworzyć graficzną prezentację różnych funkcji. - wykonywać podstawowe operacje na bazie danych, - wykorzystać tabele jako źródła danych w korespondencji seryjnej, - stosować dostępne narzędzia na Pasku narzędzi. - tworzyć listy za pomocą formularza, - przeszukiwać listy filtrować dane. - dokonywać konwersji danych tekstowych na tabelę- bazę danych w edytorze Word i arkuszu Excel. - dołączać różne źródła danych do tego samego dokumentu głównego w korespondencji seryjnej - przekonywanie uczniów i egzekwowanie tego, aby nie wchodzili w Internecie na strony nacjonalistyczne, pornograficzne. - poszerzenie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel do opracowywania danych w postaci tabel i ilustrowania ich odpowiednio dobranymi wykresami (diagramami) -wykorzystanie arkusza do: - obliczeń finansowych -wyrabiania nawyków szanowania ojczystego języka zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. -wyrabiania postawy życzliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu według jego określonych reguł. + Płyta Liceum TI, 4

5 55-56 Przykład złożonego zbioru danych - zasadę definiowania hiperłącza Tworzenie slajdów Uatrakcyjnianie prezentacji - obsługę programu Microsoft Pawer Point, - narzędzia do uatrakcyjnienia prezentacji Przedstawienie prezentacji - metody prezentacji Przenoszenie prezentacji do dokumentu w edytorze Word i na stronę WWW Reprezentacja danych w komputerze system zapisu liczb Pojęcie algorytmu sytuacje i zjawiska, które da się przedstawić za pomocą algorytmu Zapis algorytmu za pomocą pseudo języka. Zapis algorytmu za pomocą schematów blokowych Analiza schematów blokowych algorytmów IX - Prezentacje - podstawy języka HTML i narzędzia do zapisu dokumentu w tym formacie. - tworzyć łącza do poszczególnych dokumentów, wewnątrz dokumentu i stron internetowych - poprawnie korzystać z ów do tworzenia prezentacji oferowanych przez program, - uatrakcyjniać prezentację, - uatrakcyjniać prezentację - przygotować różne metody prezentacji ( ręczną i automatyczną) - zapisać dokument w formacie HTML X Algorytmika i programowanie - zna definicję bitu, bajtu oraz pojęcie systemu pozycyjnego - potrafi wskazać przykłady algorytmów w życiu codziennym - wybiera najkorzystniejszą formę zapisu algorytmu - wybiera najkorzystniejszą formę zapisu algorytmu - oblicza złożoność algorytmów dla prostych przykładów - potrafi przeliczać liczby zapisane w dowolnym systemie liczbowym - umie powiązać pewne sytuacje życiowe z algorytmem - umie zapisać algorytm - umie zapisać algorytm za pomocą schematu blokowego - potrafi oceniać poprawność algorytmu i jego zgodność ze specyfikacją problemu - przekonanie o konieczności przestrzegania regulaminów i innych poleceń nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. - doskonalenie umiejętności w grupie i z przełożonymi, przestrzegania zasad etycznych i kultury języka przy komunikacji, także za pośrednictwem sieci lokalnej. - wyrabiania nawyków szanowania ojczystego języka zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami - wyrabiania postawy życzliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu według jego określonych reguł. -wyrabiania nawyków szanowania ojczystego języka zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. procesie programowania - Wyrabianie nawyków stosowania konieczności wyboru najlepszego rozwiązania. - paski narzędzi Baza danych, - Microsoft Pawer Point, - Arkusz kalkulacyjny Excel - pakiet Microsoft Office (edytor Word, arkusz kalkulacyjny Excel), - Środowisko programistyczne Borland C++ Builder 6, 5

6 77-78 Etapy programowania Stałe i zmienne w programie Instrukcja przypisania i porównania Podstawowe operatory matematyczne Instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru Implementacja prostych algorytmów liniowych i rozgałęzionych Algorytmy iteracyjne Procedury i funkcje Typy tablicowe Przeszukiwanie tablic - zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem - zna rolę kompilatora, debugera i linkera - potrafi wymienić podstawowe typy zmiennych - potrafi rozróżnić sytuację ze względu na zastosowanie obu instrukcji - potrafi zastosować operatory matematyczne - zna instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru - zna pojęcie algorytm liniowy i rozgałęziony - rozumie i stosuje metody iteracyjne oraz metody kolejnych obliczeń - zna sposoby przekazywania argumentów do funkcji - zna składnię tablicy jednowymiarowej - zna sposoby przeszukiwania tablic Sortowanie tablicy - zna metody sortowania tablic Obsługa tablicy dwuwymiarowej - zna składnię tablicy dwuwymiarowej Rekurencja - rozumie pojęcie rekurencji Typy strukturalne - potrafi podać typy struktur Obsługa wejścia wyjścia - zna metodę eksportowania wyników do plików zewnętrznych - umie wyjaśnić pojęcie kompilacji - umie dla danej sytuacji problemowej określić potrzebę zastosowania zmiennych - umie zastosować instrukcję przypisania - umie zastosować operatory matematyczne w różnych sytuacjach - umie wykorzystać do rozwiązania prostych algorytmów - umie tworzyć arkusze kalkulacyjne - umie stosować podstawowe instrukcje języka przy rozwiązywaniu problemów numerycznych - umie dostosować funkcje do rozwiązania problemu - umie w sposób poprawny stosować tablice - umie obsługiwać tablicę jednowymiarową - umie samodzielnie wybrać metodę sortowania tablicy - potrafi tworzyć tablicę dwuwymiarową - umie stosować rozwiązania rekurencyjne do grupy zagadnień algorytmicznych - umie utworzyć tablicę przechowującą elementy typu strukturalnego - umie obsługiwać pliki - doskonalenie umiejętności w grupie i z przełożonymi, przestrzegania zasad etycznych i kultury języka przy komunikacji, także za pośrednictwem sieci lokalnej. - doskonalenie kultury programowania procesie programowania - doskonalenie umiejętności pracy w grupie. - doskonalenie kultury programowania procesie programowania - Wyrabianie nawyków stosowania konieczności wyboru najlepszego rozwiązania. - doskonalenie umiejętności pracy w grupie. - doskonalenie kultury programowania - doskonalenie umiejętności pracy w grupie. - Środowisko programistyczne Borland C++ Builder 6, 6

7 Prezentacje w Internecie projektowanie i tworzenie stron WWW (tabele, style) XI Do dyspozycji nauczyciela 7 godzin - zasady prezentacji w Internecie, - podstawy języka HTML, -tworzenia stron WWW i elementy stylu, - tworzyć własną pojedynczą stronę WWW, - korzystać z ów i programów przeznaczonych do tworzenia stron, - publikować i zarządzać swoją prywatną stroną WWW - przekonywanie uczniów i egzekwowanie tego, aby nie wchodzili w Internecie na strony nacjonalistyczne, pornograficzne. - Ekspres, CS Pajączek Light, Kicia, Banner Maker Pro 2 - wyszukiwarka Eksplorer internet. 7

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Wstęp organizacja zajęć lekcyjnych. BHP, program naucz, PSO na l. informatyki. Obsługa współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętność

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca Źródła informacji i metody komunikacji Określa pojęcia: technologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i multimedia... 7 4. Algorytmika i programowanie...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum mgr Krzysztof Ślęzak Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne w Gimnazjum Nr 5 w Siemianowicach Śląskich 1 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a (łącznie 99 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa Klasa I Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 35 z 47 4. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 4.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KL. I - II 1 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Lekcje z komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo