Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych"

Transkrypt

1 Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych HENRYK MIGDACZ JAN WENCELIS ARKADIUSZ KRZEMPEK Opracowanie procesu technologicznego na konwencjonalne obrabiarki automatyczne (obrabiarki zespo owe, linie obrabiarkowe, automaty tokarskie) wymaga du ych umiej tnoêci technologa i jest bardzo Dr in. Henryk Migdacz, dr in. Jan Wencelis, mgr in. Arkadiusz Krzempek sà pracownikami Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej. czasoch onne. Koƒcowy rezultat, tzw. takt konstrukcyjny, czyli teoretyczny czas wykonania przedmiotu, ma zasadniczy wp yw na wydajnoêç produkcji. Nieznaczne skrócenie tego czasu, przy du ych liczbach cz Êci wyprodukowanych w ciàgu roku (co ma miejsce w przemyêle motoryzacyjnym) mo e daç du e efekty. Jednak na rzeczywistà wydajnoêç produkcji istotny wp yw majà przestoje w pracy obrabiarek, spowodowane koniecznoêcià zamiany zu ytych na- 24 ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/2005

2 rz dzi, które pracujà w bardzo niekorzystnych warunkach (równoczesna obróbka wieloma narz dziami, zmieniajàca si skrawalnoêç oraz skrawnoêç). Tak e liczne wypadki zniszczenia narz dzi powodujà powstawanie bardzo kosztownych braków (wa korbowy, g owica, obudowa skrzyni biegów), które razem ze wzrastajàcymi kosztami narz dziowymi obni ajà efektywnoêç produkcji. Czasy ycia narz dzi majà charakter doêç przypadkowy i to jest najwi kszym problemem w obróbce wielonarz dziowej na obrabiarkach automatycznych. Najlepszym rozwiàzaniem by oby rejestrowanie zu ycia narz dzi w czasie pracy za pomocà odpowiednich czujników. Jest to mo liwe, lecz rzadko stosowane ze wzgl du na du e koszty. W literaturze [1] przedstawiono problem automatycznego nadzoru stanu narz dzia skrawajàcego, z uwzgl dnieniem przede wszystkim metod identyfikacji stanu ostrza narz dzia z wykorzystaniem ró nego rodzaju czujników, a wi c bardzo drogiego oprzyrzàdowania dla obrabiarek automatycznych wielonarz dziowych. Z analizy literatury dotyczàcej zagadnieƒ odnowy systemów z o onych z wielu elementów wynika, e nie zosta w niej rozwa ony problem konstrukcji zbioru dopuszczalnych harmonogramów wymiany elementów. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia przy wymianie narz dzi w obrabiarkach automatycznych, gdy jest to system, w którym potrzeba wymiany narz dzi wyst puje cz sto, a wp yw budowy harmonogramu na wyniki ekonomiczne jest znaczny. W Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej na zlecenie Fiat Auto Poland powsta o wiele prac w zakresie eksploatacji narz dzi skrawajàcych. Propozycja poszukiwania rozwiàzania tego problemu jest obszernie przedstawiona w pracy [2]. Opracowane oprogramowanie, przedstawione na przyk adzie automatów tokarskich wielowrzecionowych, wspomaga technologa na etapie wykonywania cz Êci rysunkowej technologii, a przede wszystkim w zakresie doboru optymalnych parametrów obróbki z uwzgl dnieniem zamian narz dzi. Program daje mo liwoêç przeprowadzenia optymalizacji parametrów obróbki przy indywidualnej zamianie narz dzi wg kryterium ekonomicznego (koszt wykonywania obróbki) oraz wydajnoêciowego (czas wykonania przedmiotu). Istnieje równie mo liwoêç optymalizacji w razie zamiany grupowej narz dzi wg harmonogramu. Poza tym w sytuacji, gdy nastàpi istotna zmiana warunków pracy (materia obrabiany, narz dzie, obrabiarka), mo na przeprowadziç szybkà aktualizacj parametrów obróbki, wprowadzajàc do programu nowe, zmienione czasy ycia narz dzi. Schemat blokowy oprogramowania Program sk ada si z trzech cz Êci (rys. 1): cz Êci obliczeniowej (dobór parametrów obróbki oraz ich optymalizacja przy indywidualnej i grupowej zmianie narz dzi), cz Êci graficznej (edycja karty instrukcyjnej do projektowania technologii), menu (programy obs ugujàce menu). Wykonane oprogramowanie jest aplikacjà bazujàcà na Êrodowisku AutoCAD-a. Algorytm obliczeƒ parametrów obróbki oraz obliczeƒ optymalizacyjnych Rys. 1. Schemat blokowy oprogramowania ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/

3 napisano w j zyku C ++. Aplikacja wykorzystuje równie zaawansowane techniki udost pnione przez Autodesk w celu stworzenia atwego w obs udze interfejsu u ytkownika okna dialogowe, menu rozwijalne, menu ekranowe. Program ca kowicie zast puje menu AutoCAD-a, wprowadzajàc swój w asny interfejs u ytkownika, umo liwiajàcy jednak dost p do wi kszoêci standardowych poleceƒ AutoCAD-a. Aplikacja wspomaga dobór parametrów obróbki, ich optymalizacj oraz edycj kart instrukcyjnych dla 6- i 8-wrzecionowych automatów tokarskich firmy Gildemeister. System projektowania operacji technologicznych stworzono przy u yciu oprogramowania [3, 4, 5]: Auto CAD R14 PL i zintegrowanymi z nim j zykami programowania Auto LISP, DCL, Kompilatora Borland C++. W j zyku C++ napisano program ATW.exe, który s u y do: obliczeƒ wst pnych parametrów obróbki, obliczeƒ optymalizacyjnych przy zamianie narz dzi indywidualnej i grupowej, zapisania danych wynikowych do plików dane.dat oraz dane_opt.dat (rys. 1). J zyk AutoLISP wykorzystany jest: przez system konfigurowalnego menu AutoCAD-a w plikach menu Menu_6.mnu i Menu_8.mnu, do obs ugi okien dialogowych napisanych w DCL oraz zapisywania danych wejêciowych do plików dane_mat.dat, dane_tech.dat, kart_narz.dat (odpowiednio: dane materia owe, dane technologiczne, kartoteka kosztów narz dziowych), do napisania programu DRUK. LSP, który powoduje czytanie danych z pliku dane.dat, wyêwietlanie danych w oknie dialogowym AutoCAD-a oraz wysy anie danych do drukarki. W j zyku DCL zdefiniowano okna dialogowe, plik dcl1.dcl (rys. 1) u atwiajàce u ytkownikowi wprowadzanie danych. Przebieg obliczeƒ technologicznych i optymalizacyjnych Wprowadzenie danych materia owych, technologicznych oraz narz dziowych Aby rozpoczàç wprowadzanie danych do obliczania podstawowych parametrów automatu oraz ich optymalizacji, nale y wybraç typ obrabiarki, np. AS 25, co wywo uje okno ATW, które umo liwia u ytkownikowi wprowadzenie danych (rys. 2). W danych materia owych nale y wprowadziç: rodzaj stali, kszta t i stan materia u, obróbk cieplnà, wartoêç R m, liczb narz dzi, ciecz ch odzàcà itp. W formie dialogu z komputerem mo liwe jest wprowadzenie wszystkich danych technologicznych dla ka dego wrzeciona i zabiegu, po wczeêniejszym wybraniu konkretnego wariantu procesu (rys. 3). Rys. 3. Okno dialogowe dane technologiczne Rys. 2. G ówne okno aplikacji (okno dialogowe ATW) W zakresie danych technologicznych konieczne jest wprowadzenie mi dzy innymi rodzaju obróbki i narz dzia, dobiegu i wybiegu, drogi skrawania, g bokoêci skrawania, posuwów granicznych itp. Nale y równie wprowadziç dane do obliczenia kosztów narz dziowych, takie jak: cena narz dzia, liczba ostrzeƒ, czas ostrzenia itp. Dobór podstawowych parametrów obróbki Wprowadzenie danych umo liwia w nast pnym kroku automatyczny dobór parametrów pracy automatu (pr dkoêci skrawania i posuwów). Algorytm wst pnego doboru parametrów obróbki przeprowadzono na podstawie normatywów IOS Instytutu Obróbki Skrawaniem [6], z wykorzystaniem metody narz dzia limitujàcego. Obliczenie okresowej pr dkoêci skrawania pozwala na wybranie obrotów granicznych (jako najmniejszych z wszystkich wrzecion). Daje to mo liwoêç obliczenia najwi kszych pr dkoêci skrawania, czasu g ównego oraz okresu trwa oêci dla poszczególnych narz dzi. Dzia anie programu koƒczy wydruk wyliczonych norm zamiany narz dzi (tzn. po wykonaniu ilu przedmiotów nale y 26 ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/2005

4 wymieniç narz dzie) oraz pr dkoêci obrotowych wrzecion i czasów maszynowych. Algorytm i przebieg obliczeƒ przedstawiono w pracy [2]. Optymalizacja parametrów przy indywidualnej zamianie narz dzi Po wywo aniu okna dialogowego optymalizacji mo na przeprowadziç optymalizacj parametrów obróbki przy indywidualnej zamianie narz dzi wg kryterium ekonomicznego i wydajnoêciowego [3]. Wykorzystuje si tutaj zale noêç Tiemczina oraz statystyczne dane o wartoêci Êredniego czasu pomi dzy zamianami narz dzi, uzyskane w czasie krótkiej eksploatacji automatu z wczeêniej wyliczonymi wst pnymi parametrami obróbki. Dla przypadków spe niajàcych warunki ograniczajàce: liczba obrotów wrzeciona niezb dna do wykonania zabiegu wi ksza od granicznej liczby obrotów, posuw wi kszy od minimalnego i mniejszy od maksymalnego, moc skrawania nie przekracza mocy silnika, oblicza si czas wykonania przedmiotu oraz koszt jednostkowy. Procedur koƒczy wybór rozwiàzaƒ optymalnych w sensie Pareto. Optymalizacja parametrów obróbki przy grupowej zamianie narz dzi Zamiana grupowa wg harmonogramu stwarza mo liwoêç osiàgni cia wi kszej wydajnoêci automatu w wyniku lepiej zorganizowanej obs ugi, czyli skrócenia czasu traconego na pojedynczà zmian narz dzi. Harmonogramem zamiany grup narz dzi b dzie nazywana regu a przyporzàdkowania ka dej grupie narz dzi jej terminu wymiany. Liczba, sk ad i kolejnoêç pojawiania si poszczególnych faz harmonogramu sà okreêlone przez cykl. Terminy wymian (czas mi dzy wymianami kolejnych faz) zale à do modu u harmonogramu. Budow harmonogramu realizuje si przy nast pujàcych za o eniach: stosunek cz Êci zamian narz dzi najcz Êciej wymienianych do narz dzi najrzadziej wymienianych nie mo e przekroczyç 120, jest to liczba b dàca dzielnikiem liczby 100. Liczb 120 ustalono doêwiadczalnie ze wzgl du na maks. rozpi toêç trwa oêci narz dzi ogranicza okres powtarzalnoêci harmonogramu. WartoÊç modu u jest liczbà podzielnà przez 10 i nie mniejszà ni Min/10 (Min minimalny okres trwa oêci wyra ony liczbà obrobionych przedmiotów). Algorytmy i program generowania optymalnych harmonogramów przedstawiono w pracy [8]. Dla tak dobranych modu ów liczone sà: liczba zamian, liczba faz (bloków) zamian, koszt wykonania jednego przedmiotu (K 1 kryterium kosztów), czas wykonania jednego przedmiotu (K 2 kryterium wydajnoêci). Powstaje w ten sposób zbiór mo liwych rozwiàzaƒ dla ró nych wartoêci modu u. Z tego zbioru zostaje wybrane rozwiàzanie optymalne w sensie Pareto. W matematycznym modelu polioptymalizacji powinna dominowaç tendencja do uzyskania takich zbiorów rozwiàzaƒ, które mog yby byç wykorzystane w odpowiednio elastyczny sposób przez kierownictwo przedsi biorstwa. Autorzy sàdzà, e warunki takie spe nia znalezienie w uk adzie obu kryteriów (K 1, K 2 ) zbioru rozwiàzaƒ optymalnych w sensie Pareto. Do wyjaênienia tego poj cia pos u y rys. 4, na którym w uk adzie K (koszt) oraz W (wydajnoêç) pokazano przyk adowe wyniki obliczeƒ dla ró nych wariantów rozwiàzania zadania wymiany grup narz dzi. Ka demu rozwiàzaniu odpowiada punkt o okreêlonych wspó rz dnych (K, W). Punkt (K, W ) z tego zbioru jest àcznie dominowany przez inny punkt (K, W ), je eli spe nione sà warunki: K K i W W. Stàd wszystkie wyniki àcznie niedominowane tworzà zbiór rozwiàzaƒ optymalnych w sensie Pareto. W rozpatrywanym wypadku jest to zbiór punktów, które na p aszczyênie (K, W) zosta y wyró nione (zaznaczone kó kami). Rys. 4. Przyk adowy zbiór rozwiàzaƒ w sensie Pareto Je eli przedsi biorstwo musi utrzymywaç okreêlony poziom wydajnoêci obrabiarek, który jest ustalony na poziomie 1, to nale y wybraç jako rozwiàzanie wariant A, poniewa zapewnia najni sze koszty. Je eli wydajnoêç wzroênie do poziomu 2, to logiczne b dzie wybranie wariantu B jako najlepszego. W razie spadku wydajnoêci do poziomu 3 wybierzemy wariant C. Cz Êç graficzna programu Cz Êç graficzna programu s u y u atwieniu i przy- Êpieszeniu prac kreêlarskich, które musi wykonaç technolog w celu sporzàdzenia karty instrukcyjnej projektowanej technologii. Karta zawiera niezb dne informacje do ustawienia automatu oraz szkice zabiegów wykonywanych na poszczególnych wrzecionach wraz z opisem u ytych narz dzi, uchwytów, sprawdzianów itp. Podstawowà zaletà tej cz Êci programu, przyczyniajàcà si w znacznym stopniu do przyspieszenia pracy technologa, jest mo liwoêç wykorzystania szkiców zabiegów i rysunku wykonanego elementu osobno, bez uwzgl dnienia wielkoêci rubryki przewidywanej w karcie instrukcyjnej na dany rysunek. Program sam dokonuje przeskalowania rysunku i umieszcza go automatycznie w odpowiednim miejscu karty. Fragment karty instrukcyjnej z dyspozycjà zabiegów i narz dzi przedstawia rys. 5. Przyk ad Nowà wersj oprogramowania [2] zweryfikowano na przyk adzie automatu tokarskiego AS-25 wykonujàcego zamek spr yny zaworu w WSW ANDORIA S.A. (rys. 5). W wyniku uruchomienia procedury doboru podstawowych parametrów obróbki uzyskano: obroty wrzeciona 624 obr/min (w zak adzie 549 obr/min), ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/

5 Rys. 5. Fragment karty instrukcyjnej TABELA I. Rozwiàzania optymalne dla indywidualnej zmiany narz dzi Obroty wrzeciona Czas maszynowy K 1 K ,10 0,402 1, ,60 0,420 0,969 K 1 czas wykonania przedmiotu w minutach; K 2 koszt obróbki przedmiotu w z otych. TABELA II. Wyniki optymalizacji zamiany grupowej Obroty Czas Modu wrzeciona maszynowy optymalny K 1 K , ,412 1, , ,426 0,990 czas maszynowy 26 sekund (w zak adzie 32 sekundy). Po wprowadzeniu Êrednich czasów pomi dzy wymianami narz dzi oraz Êrednich czasów wymiany narz dzi (dane statystyczne) i uruchomieniu programu optymalizacji w przypadku indywidualnej zamiany narz dzi uzyskano rozwiàzania optymalne (tab. I). Dla obu rozwiàzaƒ przeprowadzono procedur optymalizacyjnà zamiany narz dzi blokami. Wyniki zestawiono w tab. II. Dla drugiego rozwiàzania z tab. II ze wzgl du na najmniejszy koszt K 2 = 0,990 z wygenerowano harmonogram zamiany narz dzi (rys. 6), który stanowi dok adnà instrukcj eksploatacji narz dzi dla obs ugujàcego automat tokarski. Harmonogram pokazuje, które z poszczególnych narz dzi (danego wrzeciona i zabiegu) powinny byç wymienione po zrealizowaniu n-tego modu u oraz w jakich fazach harmonogramu nast puje wymiana grupowa narz dzi. WartoÊç modu u m = 580 odpowiada liczbie 580 wykonanych przedmiotów (tab. III). Otrzymane w przyk adzie wyniki wskazujà na znaczne skrócenie czasu maszynowego przez zwi kszenie obrotów wrzeciona n = 713 obr/min w stosunku do obrotów stosowanych w zak adzie n = 549 obr/min, zarówno w wypadku indywidualnej, jak i grupowej zamiany narz dzi. Nieznaczny wzrost kosztów obróbki przy wymianie grupowej K 2 = 0,990 z w porównaniu z wymianà indywidualnà K 2 = 0,969 z dla wybranego wariantu obs ugi wynika z niewykorzystania zdolnoêci skrawnych narz dzi w niektórych wypadkach (zamiana 28 ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/2005

6 Rys. 6. Harmonogram zmiany narz dzi uprzedzajàca narz dzi zu ycie nie osiàga dopuszczalnego kryterium st pienia). Zastosowanie uprzedzajàcej zamiany grupowej narz dzi wg harmonogramu pozwoli na lepszà organizacj eksploatacji narz dzi skrawajàcych, ograniczajàc liczb braków i zwi kszajàc wydajnoêç. LITERATURA 1. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT Warszawa Migdacz H.: Komputerowe wspomaganie technologii. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji, Bielsko-Bia a G.O. Head AutoLISP. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Horczyk M., Skierski J.: AutoLISP dla u ytkownków Auto- CAD-a. Wyd. PLJ, Warszawa Gr bosz J.: Symfonia C++. Oficyna Kallimach, Kraków Wytyczne doboru warunków skrawania w obróbce wielonarz dziowej. Wyd. IOS, Kraków Migdacz H., Starczak M.: System komputerowego wspomagania optymalizacji parametrycznej operacji wykonywanych na automatach tokarskich wielowrzecionowych. Post py Technologii Maszyn i Urzàdzeƒ, Rzeszów, vol. 19, nr 3/1995. TABELA III. Parametry zmiany narz dzi blokami Wrzeciono/ Co ile modu ów Liczba zabieg W/Z wymiana sztuk Narz dzie narz dzia 1/ Nawiertak 1/ Nó tokarski 2/ Nó kszta towy 2/ Wiert o 2/ Nó do fazowania 3/ Nó tokarski 3/ Wiert o 3/ Nó do fazowania 4/ Wiert o 4/ Nó kszta towy 4/ Dogniatanie 5/ Rozwiertak 5/ Nó przecinak 6/ Nó przecinak 8. Migdacz H., Starczak M., Wencelis J.: Komputerowe projektowanie technologii na wielowrzecionowe automaty tokarskie. Materia y Konferencyjne Podstawy Projektowania Procesów i Systemów Produkcyjnych. Kraków 1993, ss ROK WYD. LXIV ZESZYT 9/

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego Wyniki obliczeƒ zmodyfikowanego dêwigara pierêcieniowego analizowanej maszyny wykaza y znaczny spadek napr eƒ maksymalnych oraz zakresów napr eƒ zm czeniowych, które uwzgl dniajàc wytrzyma oêç zm czeniowà

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Tendencje w rozwoju informatyki Wcià obowiàzuje prawo Moore a dotyczàce wzrostu wydajnoêci procesorów. A wobec tego, e procesory sà coraz pot niejsze i ulepszane sà pami ci pó przewodnikowe, to serwery

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw*

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* 44 Mikroekonomia BANK I KREDYT lipiec 2006 Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* The Application of the DEA Method to Define the Level of Company Credit Risk

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej PAWE SWORNOWSKI Dr in. Pawe Swornowski jest pracownikiem Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznaƒskiej.

Bardziej szczegółowo

Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *)

Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *) wi kszych pr dkoêci poczàtkowych takie sterowanie dynamikà natrafia na powa ne trudnoêci, a nawet staje si praktycznie niemo liwe (rys. 6, 7). LITERATURA 1. Bernardo di M., Budd C. J., Champneys A. R.,

Bardziej szczegółowo

Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping

Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping MIROS AW MIECIELICA Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping RP) jest to tworzenie, warstwa po warstwie, trójwymiarowych obiektów fizycznych bezpoêrednio

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 Od 29 wrzeênia do 2 paêdziernika br. w halach Exposilesia w Sosnowcu odbywa y si kolejne edycje targów TOOLEX, WIRTOTECHNO- LOGIA i LASERexpo. W ramach po- àczonych

Bardziej szczegółowo

Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta

Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta Zeszyty Naukowe nr 757 2008 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta 1. WartoÊç dla klienta W literaturze

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà

Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà EL BIETA JACNIACKA LESZEK SEMOTIUK Charakterystycznà cechà procesu wytwarzania ró

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka ma to, o co si prosi a

Informatyka ma to, o co si prosi a IT partnerem biznesu Informatyka ma to, o co si prosi a To mo e wyglàdaç na paradoks, e k opoty informatyki zacz y si dopiero wtedy, gdy osiàgn a ona to, czego chcia a od poczàtku. Informatyka mia a ambicj

Bardziej szczegółowo

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-060-7

Bardziej szczegółowo