Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH: 37 Nr 16 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych Nr 17 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Nr 18 z dnia 26 kwietnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz Nr 19 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie Nr 20 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły. 204 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ: 42 Nr 11 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl Nr 12 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz Nr 13 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych Nr 14 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie podróży służbowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych Nr 15 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontroli zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z ich stanem ewidencyjnym za okres od dnia r. do dnia r Nr 16 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielanie zamówień publicznych w placówkach zagranicznych Nr 17 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 37 i ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605). 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz W załączniku do zarządzenia Nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2010 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 5) symbol klasyfikacyjny 330 Wizy, rozszerza się o następujące symbole klasyfikacyjne czwartego rzędu: 1) symbol klasyfikacyjny: 3305 Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen, Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5 rubryka 7 Bc rubryka 8 B5 2) symbol klasyfikacyjny: 3306 Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę krajową; Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5 rubryka 7 Bc rubryka 8 B5 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski 38 ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Pierwsza kadencja Rady trwa do dnia 10 czerwca 2011 r.. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 kwietnia 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

3 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 39 i ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 26 kwietnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ), zarządza się, co następuje: 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski 40 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 Wyznacza się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie podmiotu zewnętrznego będącego usługodawcą zewnętrznym w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U.UE.L ), któremu powierzy się określone czynności w zakresie przyjmowania wniosków wizowych zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy powierzaniu podmiotom zewnętrznym określonych czynności w zakresie przyjmowania wniosków wizowych. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz Jednostkami organizacyjnymi na rzecz których ma być przeprowadzone postępowanie oraz udzielone zamówienie są: 1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie; 2. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie; 3. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie; 4. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku; 5. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie; 6. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sewastopolu; 7. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

4 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Zarządzenie określa: 1 1) skład i zasady działania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły ; 2) regulamin Konkursu ogłoszonego w ramach ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły Powołuje się Komisję Oceniającą do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, zwaną dalej Komisją. 2. Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 3. W skład Komisji wchodzą: 1) przewodniczący Komisji Agnieszka Kudlińska, Dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 2) sekretarz Komisji Ewa Szydłowska, starszy specjalista Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 3) członek Renata Łukiańczuk, główny specjalista Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 4) przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; 5) przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz Członka Komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 wskazuje Minister Edukacji Narodowej. 5. Członka Komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 wskazuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 6. W skład Komisji mogą wejść dodatkowo: przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. 7. Członków Komisji, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 6 powołuje i odwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Komisji. 8. Pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych powołani w skład Komisji zostają zwolnieni z obowiązków służbowych wykonywanych przez nich w komórkach organizacyjnych Ministerstwa na czas niezbędny do wykonywania obowiązków w Komisji. 9. Przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie Sekretarz Komisji może, stosownie do potrzeb zapraszać do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, przedstawicieli innych komórek organizacyjnych, urzędów, instytucji lub organizacji Komisja działa zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Komisja działa w sposób bezstronny, zapewniający obiektywizm przy ocenie i wyborze projektów, stosując zasadę wyboru najlepszych projektów. 4 Nadzór nad pracami Komisji sprawuje członek Kierownictwa MSZ właściwy do spraw informacji europejskiej. 5 Obsługę organizacyjną i kancelaryjną Komisji zapewnia Departament Informacji Europejskiej Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję na pierwszym posiedzeniu. 2. Regulamin prac Komisji podlega zatwierdzeniu przez członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej.

5 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Do zadań Komisji należy w szczególności: 1) ocena i wybór najlepszych prac konkursowych w oparciu o kryteria i procedurę ustalone w regulaminie konkursu; 2) ocena projektów pod kątem: a) opracowania według następujących kryteriów: zgodności z programem wartości merytorycznej wartości wizualnej inwencji i oryginalności pracy oceny samodzielności uczniów w przygotowaniu pracy; b) sprawozdania z wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole według następujących kryteriów: tematyki i przebiegu spotkania formy przeprowadzenia spotkania sposobu sporządzenia sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole; 3) przedstawienie wyników prac Komisji członkowi Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej w celu akceptacji; 4) zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: Komisja obraduje na posiedzeniach. 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. 3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 4. Wyniki prac Komisji, w formie protokołu końcowego podpisanego przez członków Komisji, przedkłada się do akceptacji członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 5. Dokumentację z posiedzeń Komisji oraz protokoły z jej posiedzeń przechowuje Sekretarz Komisji. 8 Wyniki konkursu określa protokół końcowy prac Komisji, zaakceptowany przez członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski Załącznik do zarządzenia Nr 20 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2011 r. (poz. 41) Regulamin konkursu projektów zgłoszonych w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły 1 Cele konkursu Celem konkursu w ramach programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali najciekawsze opracowania zgodnie z podaną w 3 ust. 2 i ust. 3 tematyką oraz przygotowali najciekawsze sprawozdanie dokumentujące przebieg wizyty wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej lub posła Parlamentu Europejskiego w szkole. 2 Uczestnicy konkursu Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 3 Projekty 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I wojewódzkiego i II ogólnopolskiego. 2. Warunkiem udziału szkoły gimnazjalnej w I etapie konkursu, jest przygotowanie przez grupę uczniów opracowania, w dowolnej formie, jednego spośród dwóch obszarów tematycznych podanych poniżej: 1) Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011? 2) Jakie działania podejmuje Twoja szkoła, miasto czy województwo na rzecz polskiej Prezydencji? 3. Warunkiem udziału szkoły ponadgimnazjalnej w I etapie konkursu jest przygotowanie przez grupę

6 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 41 uczniów opracowania, w dowolnej formie, jednego spośród dwóch obszarów tematycznych podanych poniżej: 1) Wolontariat dla tych, którzy pomagają czy dla tych, którym pomagamy? 2) Twoje priorytety polskiej Prezydencji czym Polska powinna zająć się w Unii Europejskiej, na co zwrócić uwagę? 4. Opracowanie napisane przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie może liczyć mniej niż 5 stron w formacie A-4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty. 5. Z każdej szkoły opracowanie może złożyć tylko jedna grupa. 6. Grupa składa się z trzech uczniów pod opieką jednego nauczyciela. 7. Do projektu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia projektu na konkurs, dostępną pod adresem informacje o programie. 8. Do II etapu zakwalifikowani zostają laureaci I miejsc w obu kategoriach w etapie wojewódzkim. 9. Warunkiem udziału szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w II etapie konkursu jest zorganizowanie wizyty wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej lub posła Parlamentu Europejskiego i przygotowanie sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole. 10. Sprawozdanie z wizyty w szkole nie może liczyć mniej niż 5 stron w formacie A-4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty. 11. W II etapie konkursu powinni wziąć udział ci sami trzej uczniowie pod opieką tego samego nauczyciela, którzy zostali zgłoszeni w karcie zgłoszenia projektu na konkurs w I etapie. 4 Komisje oceniające 1. W każdym województwie, za zgodą Wojewody, powoływana jest Wojewódzka Komisja Oceniająca (WKO), której zadaniem jest ocena projektów nadesłanych na konkurs w regionie. W skład WKO liczącej od 4 do 5 osób wchodzą: przedstawiciel Wojewody, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Marszałka województwa, przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej lub innej wskazanej przez MSZ instytucji partnerskiej. 2. W skład WKO, w zależności od potrzeb, Wojewoda może powołać dodatkowo doradcę metodycznego, eksperta ds. integracji europejskiej itp. 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzje większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równego podziału głosów, głos Przewodniczącego Komisji jest decydujący. 4. Powołaniem składu Wojewódzkich Komisji Oceniających zajmują się właściwe Urzędy Wojewódzkie. Za sprawy organizacyjne związane z organizacją pracy Komisji, wstępną ocenę projektów oraz przekazanie wyników eliminacji wojewódzkich do Centralnej Komisji Oceniającej odpowiadają właściwe Regionalne Centra Informacji Europejskiej lub inne wskazane przez MSZ instytucje partnerskie. 5. Centralna Komisja Oceniająca (CKO) składa się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. W skład CKO mogą wchodzić także eksperci ds. edukacji wskazani przez odpowiednie instytucje. Komisja podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równego podziału głosów, głos Przewodniczącego Komisji jest decydujący. 6. Minister Spraw Zagranicznych powołuje Centralną Komisję Oceniającą (CKO). 7. Zadaniem CKO jest ocena projektów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego (ocenie łącznej poddane zostanie opracowanie i sprawozdanie z przeprowadzonej wizyty w szkole). 8. Za organizację CKO odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 5 Przebieg konkursu 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 1) wypełnienie przez szkołę w terminie do 30 września 2011 r. ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie internetowej MSZ pod adresem i tym samym zadeklarowanie chęci udziału w Programie Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły ; 2) złożenie w terminie do 10 listopada 2011 r. do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej jednego grupowego opracowania (zgodnie z 3 regulaminu konkursu); 3) w przypadku zakwalifikowania się szkoły do II etapu konkursu (ogólnopolskiego), złożenie do 9 marca 2012 roku, do Centralnej Komisji Oceniającej, sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole wysokiego rangą urzędnika KE lub posła do Parlamentu Europejskiego.

7 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Szkoła przekazuje jedno opracowanie wraz z kartą informacyjną do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej, na adres instytucji przyjmującej projekty konkursowe. Adresy instytucji przyjmujących projekty znajdują się na stronie internetowej programu pod adresem: O zakwalifikowaniu projektu do oceny decyduje data stempla pocztowego. 3. Wojewódzka Komisja Oceniająca wybiera po trzy najlepsze projekty w każdej z dwóch kategorii: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. 4. Zwycięzcami konkursu wojewódzkiego zostaje 18 uczniów i 6 nauczycieli (6 drużyn), których projekty zajęły trzy najwyższe miejsca w konkursie. 5. Do II etapu konkursu przechodzą te szkoły, które zajęły 1 miejsca w każdej kategorii: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne w każdym województwie. Szkoły te zostają zakwalifikowane do II ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym zadaniem jest przygotowanie wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole i sporządzenie sprawozdania z jej przebiegu. 6. WKO przekazuje, do 28 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego), projekty z obydwu kategorii, które zajęły pierwsze miejsce i zakwalifikowane zostały do II etapu konkursu, do Centralnej Komisji Oceniającej, na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej al. J. Ch. Szucha Warszawa 7. Szkoły zakwalifikowane do II etapu konkursu przekazują do CKO, na adres podany w pkt 6, sprawozdanie z przeprowadzonej wizyty w szkole, do dnia 9 marca 2012 r. 8. CKO wybiera po trzy najlepsze projekty z każdej kategorii, biorąc pod uwagę przy ocenie każdej szkoły punktację uzyskaną łącznie: za opracowanie i sprawozdanie. 9. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 6 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej MSZ. 10. Zwycięzcami konkursu zostaje 18 uczniów i 6 nauczycieli, reprezentantów 3 szkół gimnazjalnych i 3 ponadgimnazjalnych, które w obu etapach konkursu uzyskały najwyższą liczbę punktów. 6 Kryteria oceny projektów 1. Punkty uzyskane za opracowanie zsumowane z punktami za sprawozdanie z wizyty w szkole decydują o końcowej punktacji, jaką uzyska szkoła w etapie ogólnopolskim. 2. Komisja oceniać będzie opracowania wg następujących kryteriów: a) ocena merytoryczna (znajomość problematyki, spójność pracy, wyczerpanie tematu i logika argumentów) max 45 pkt, b) ocena wizualna (poprawność językowa, estetyka wykonania) max 15 pkt, c) ocena inwencji, oryginalność pracy max 20 pkt, d) ocena samodzielności uczniów w przygotowaniu pracy max 20 pkt. 3. Komisja oceniać będzie sprawozdanie z wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole według następujących kryteriów: a) tematyka i przebieg spotkania max 60 pkt, b) forma przeprowadzenia spotkania (np. debata europejska, akademia, lekcja europejska, wykład itp.) max 10 pkt, c) sposób sporządzenia sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole max 30 pkt. 4. Od decyzji CKO nie przysługuje odwołanie. 7 Nagrody 1. Laureaci etapu wojewódzkiego (18 uczniów i 6 nauczycieli z każdego województwa), otrzymają nagrody rzeczowe od MSZ i miejscowych organizatorów. 2. Uroczysty finał konkursu projektów zgłoszonych w ramach IX Programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły z udziałem laureatów etapu ogólnopolskiego odbędzie się w Warszawie. 3. Dla 24 osób (18 uczniów i 6 nauczycieli, laureatów etapu centralnego konkursu) zorganizowana zostanie wizyta studyjna w instytucjach europejskich w Brukseli.

8 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz ZARZĄDZENIE Nr 11 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: Przepisy ogólne 1 1) zasady korzystania z systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl, zwanego dalej systemem funkcjonującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych; 2) zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwanym dalej MSZ; 3) obowiązki administratora oraz użytkowników systemu. 2. Najważniejsze zasady kulturalnego i efektywnego korzystania ze środków telekomunikacji w środowisku teleinformatycznym służby zagranicznej oraz w Internecie określa netykieta służby zagranicznej zatwierdzana przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w odrębnym trybie. 2 Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie W domenie msz.gov.pl wprowadza się do eksploatacji system poczty elektronicznej służący komunikacji służbowej użytkowników. 2. Służbowa komunikacja pocztą elektroniczną z dostępem do Internetu odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu adresów zarejestrowanych w domenie msz.gov.pl., z wyjątkiem komunikacji instytutów polskich. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach teleinformatyki upoważniony jest do wydania i aktualizowania instrukcji określającej: 1) szczegółowe zasady użytkowania służbowej poczty elektronicznej, w tym szczegółowe prawa i obowiązki administratorów i użytkowników systemu; 2) szczegółowe zasady budowy, eksploatacji i zarządzania systemem. 4. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania informacją w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji określającej zasady przydziału kont, tworzenia ich nazw i adresów indywidualnych oraz instytucjonalnych służbowej poczty elektronicznej. 5. Użytkownicy, a także inne osoby wykonujące obowiązki związane z administrowaniem systemem ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie obowiązków określonych w zarządzeniu oraz w instrukcjach, o których mowa w ust. 3 i 4. System 4 1. System służy wymianie informacji z wykorzystaniem komunikacji tekstowej i graficznej. 2. Zabrania się przetwarzania w systemie informacji niejawnych oraz stanowiących tajemnice prawnie chronione. 3. Dostęp do systemu zapewnia użytkownikowi: 1) konto w domenie Active Directory; 2) skrzynka pocztowa na serwerze pocztowym; 3) klient pocztowy Microsoft Outlook; 4) terminal BlackBerry. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki może udostępnić użytkownikowi dostęp do systemu poprzez aplikację Outlook Web Access. Komponenty systemu 5 W skład systemu wchodzą następujące komponenty zlokalizowane w Centrali MSZ oraz kontynentalnych węzłach systemu: 1) kontrolery domeny Active Directory zbudowane w oparciu o platformę Windows 2008 R2; 2) serwery poczty elektronicznej zbudowane w oparciu o oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2010 SP1 systemy pamięci masowych zbudowane w oparciu o platformę firmy NetApp; 3) system kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty zbudowany w oparciu o platformę Symantec Enterprise Vault; 4) urządzenia sieciowe routery oraz przełączniki Cisco zlokalizowane w sieci LAN oraz urządzenia dostępowe CheckPoint.

9 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 Zadania komórek organizacyjnych 6 1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki: 1) pełni funkcje organizatora systemu w MSZ i placówkach zagranicznych pełniących rolę regionalnych węzłów teleinformatycznych systemu; 2) wyznacza administratora systemu oraz administratorów systemów wspierających z uwzględnieniem podziału obowiązków dotyczących administrowania poszczególnymi komponentami systemu, pełniących nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu; 3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków administratorów systemu oraz ściśle z nim współpracującego administratora systemu BlackBerry; 4) planuje środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu w szczególności środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i licencji oprogramowania; 5) wydaje niezbędne decyzje, wytyczne i instrukcje. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansów zapewnia środki na finansowanie utrzymania i rozwoju systemu. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia organizuje szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu. Obowiązki administratora systemu 7 Administrator systemu jest obowiązany: 1) zapewnić nieprzerwaną pracę systemu; 2) nadzorować prawidłowe funkcjonowanie komponentów systemu; 3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie poprawnej pracy systemu; 4) utrzymywać niezbędne zasoby systemowe na poziomie wymaganym dla prawidłowej pracy systemu; 5) analizować logi systemowe pod kątem nieprawidłowej pracy systemu oraz prób dostępu ze strony osób niepowołanych; 6) raportować bezpośredniemu przełożonemu wszystkie dostrzeżone nieprawidłowości w pracy systemu; 7) chronić przed niepowołanym dostępem i zniszczeniem danych przechowywanych w skrzynkach pocztowych; 8) ściśle współpracować z administratorem systemu kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty elektronicznej, w szczególności w celu określania polityk wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych po awarii; 9) ściśle współpracować administratorami systemów wspierających oraz administratorami innych systemów teleinformatycznych, w szczególności z administratorem systemu BlackBerry; 10) stosować się do zaleceń zawartych w biuletynach dotyczących bezpieczeństwa wydawanych przez producenta systemu pocztowego; 11) powiadamiać dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki w przypadku stwierdzenia prób nieuprawnionego dostępu do systemu, jego nieuprawnionej modyfikacji oraz innych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu systemu. Obowiązki administratorów systemów wspierających 8 Administratorzy systemów wspierających obowiązani są do: 1) ścisłej współpracy z administratorem systemu; 2) przedstawiania do konsultacji i akceptacji wszelkich zmian w konfiguracji serwerów, usług oraz systemów mających wpływ na funkcjonowanie systemu; 3) powiadamiania administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażającym bezpieczeństwa systemu lub utraty ciągłości działania; 4) instalowania i konfigurowania sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do niezawodnej pracy systemów wspierających; 5) aktualizowania platformy sprzętowo-programowej systemów wspierających; 6) zapewnienia ciągłości działania systemów wspierających; 7) podejmowania czynności w celu wyjaśnienia wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu systemu. Obowiązki Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników 9 Wydział Technicznego Wsparcia Użytkowników komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za: 1) instruowanie użytkowników systemu w zakresie eksploatacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów użytkowników systemu, wynikających z jego codziennej eksploatacji;

10 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 3) przekazywanie administratorowi systemu wszelkich informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i błędach w funkcjonowaniu systemu; 4) przekazywanie zgłoszeń serwisowych wykraczających poza kompetencje Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników do administratora systemu. Obowiązki użytkownika systemu 10 Użytkownik jest obowiązany: 1) korzystać z systemu wyłącznie w celach służbowych; 2) przestrzegać przekazanych mu instrukcji eksploatacji oraz bieżących poleceń administratora systemu; 3) przestrzegać zakazu logowania się do systemu poprzez konta systemowe innych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, wykorzystując ich uprawnienia; 4) przestrzegać zakazu tworzenia reguł transportowych automatycznie przekazujących służbową korespondencję pocztową na adresy pocztowe tworzone poza domeną msz.gov.pl Służbowa korespondencja elektroniczna przechowywana w systemie, w tym korespondencja wytworzona przez użytkownika stanowi własność pracodawcy. W celu wykonywania obowiązków służbowych użytkownik jest upoważniony do wytwarzania, wysyłania, przesyłania do dalszych adresatów oraz udostępniania służbowej korespondencji elektronicznej innym użytkownikom. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 5 zabroniony jest dostęp do treści służbowej korespondencji znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, przez inne osoby niż użytkownik. 3. Użytkownik jest obowiązany udostępnić wytworzoną przez siebie oraz otrzymaną służbową korespondencje elektroniczną na wezwanie: 1) bezpośredniego przełożonego; 2) pracownika przeprowadzającego, na podstawie odrębnych przepisów, czynności kontrolne; 3) rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego zastępcy; 4) przewodniczącego składu orzekającego resortowej komisji orzekającej przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5) rzecznika dyscyplinarnego służby zagranicznej oraz członka personelu dyplomatyczno-konsularnego wyznaczonego w trybie określonym w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej; 6) przewodniczącego składu orzekającego komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 7) innych organów i działających na ich polecenie osób, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 6 obowiązane są wskazać użytkownikowi powody, dla których żądają udostępnienia służbowej korespondencji elektronicznej. 5. W przypadku, w którym zachodzi pilna potrzeba uzyskania służbowej korespondencji elektronicznej znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, a nie można w tym celu porozumieć się z użytkownikiem, administrator udostępnia jej treść w zakresie określonym we wniosku bezpośredniego przełożonego użytkownika. Bezpieczeństwo systemu Administrator odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w tym proponuje reguły bezpieczeństwa oraz wdraża je w systemie po zatwierdzeniu ich przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw teleinformatyki. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw teleinformatyki uzgadnia reguły, o których mowa w ust. 1 z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, który odpowiada za tworzenie i nadzór nad wdrożeniem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu. Szyfrowanie korespondencji System poczty elektronicznej wykorzystuje klucze publicznej korporacyjnej infrastruktury PKI (infrastruktury klucza publicznego) zapewniając w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza przy przesyłaniu informacji zawierających dane osobowe, funkcjonalność umożliwiającą szyfrowanie korespondencji w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści innym osobom, niż nadawca i adresat. 2. W przypadku, w którym nadawca uzna, że ze względu na charakter przesyłanych informacji należy zapewnić, aby dostęp do nich był ograniczony wyłącznie do określonych adresatów jest obowiązany stosować mechanizm szyfrowania korespondencji. 3. System poczty elektronicznej zapewnia możliwość odszyfrowania korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2 za pomocą archiwizowanych kluczy prywatnych użytkowników. Przepisy 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że administrator, na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego użytkownika zatwierdzony przez właściwego członka Kierownictwa MSZ udostępnia zaszyfrowane pliki korespondencji w zakresie określonym we wniosku w celu ich odszyfrowania zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki.

11 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 i 43 Podpisywanie korespondencji resortowym podpisem elektronicznym System poczty elektronicznej wykorzystuje niekwalifikowany resortowy podpis elektroniczny umożliwiający identyfikację nadawcy w domenie msz.gov.pl. 2. W ramach domeny msz.gov.pl resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, dzięki certyfikatowi wydawanemu przez komórkę właściwą w sprawach teleinformatyki, identyfikuje osobę, która go złożyła równie skutecznie, jak podpis własnoręczny złożony na dokumencie papierowym. W ramach domeny msz.gov.pl. odbiorca wiadomości opatrzonej resortowym podpisem elektronicznym nie jest uprawniony do żądania ponownego przesłania tej wiadomości w formie dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem nadawcy. 3. Instrukcja kancelaryjna określi przypadki, w których ze względu na przepisy prawa oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przy sporządzaniu korespondencji niezbędne jest zachowanie formy pisemnej i stosowanie podpisu własnoręcznego. 4. Nadawca obowiązany jest podpisać wiadomość resortowym podpisem elektronicznym w następujących przypadkach: 1) jeżeli wiadomość zawiera wiążące rozstrzygnięcie bądź ostateczne stanowisko w określonej sprawie; 2) jeżeli wiadomość wysyłana jest w ramach procedury prawnej, której nadawca jest uczestnikiem, a jej charakter wskazuje na potrzebę jednoznacznej identyfikacji nadawcy; 3) ilekroć zażąda tego odbiorca wiadomości. 5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4 nadawca może uznać, że ze względu na charakter przesyłanej wiadomości należy opatrzyć ją resortowym podpisem elektronicznym. 6. Odbiorca wiadomości może bez podania przyczyny zażądać, aby nadawca wiadomości przesłał ją ponownie podpisaną resortowym podpisem elektronicznym. W takim przypadku nadawca jest obowiązany to żądanie spełnić. Przepisy przejściowe i końcowe Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za nadzór nad dostosowaniem systemu poczty elektronicznej funkcjonującego w dniu wejścia zarządzenia w życie do zasad określonych w tym zarządzeniu. 2. Dotychczas używane konta poczty elektronicznej z dostępem do Internetu, funkcjonujące poza domeną msz.gov.pl, z wyłączeniem kont wykorzystywanych przez instytuty polskie, mogą być wykorzystywane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach teleinformatyki we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania informacją zapewni techniczne warunki przeniesienia zawartości dotychczas używanych kont poczty elektronicznej do domeny msz.gov.pl. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach teleinformatyki i zarządzania informacją wydadzą instrukcje, o których mowa w 3 w terminie do 30 dni od dnia wejścia zarządzenia w życie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem 13 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Jarosław Czubiński 43 ZARZĄDZENIE Nr 12 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: Przepisy ogólne 1 1) zasady korzystania z systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz, zwanego dalej systemem, funkcjonującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych; 2) zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwanym dalej MSZ; 3) obowiązki administratora oraz użytkowników systemu.

12 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Najważniejsze zasady kulturalnego i efektywnego korzystania ze środków telekomunikacji w środowisku teleinformatycznym służby zagranicznej oraz w Internecie określa netykieta służby zagranicznej zatwierdzana przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w odrębnym trybie. 2 Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie W domenie spin.msz wprowadza się do eksploatacji system służący komunikacji służbowej użytkowników w ramach sieci spin.msz. 2. Służbowa komunikacja realizowana w ramach systemu, odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu adresów zarejestrowanych w domenie spin.msz. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach teleinformatyki upoważniony jest do wydania i aktualizowania instrukcji określającej: 1) szczegółowe zasady użytkowania niejawnej służbowej poczty elektronicznej w tym szczegółowe prawa i obowiązki administratorów i użytkowników systemu; 2) szczegółowe zasady budowy, eksploatacji i zarządzania systemem. 4. Zasady przydziału kont określa dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego, właściwa dla systemu. 5. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania informacją w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji określającej zasady tworzenia systemowych nazw kont, a także adresów indywidualnych oraz instytucjonalnych w domenie spin.msz. 6. Użytkownicy, a także inne osoby wykonujące obowiązki związane z administrowaniem systemem ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie obowiązków określonych w zarządzeniu oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 3 i System służy wymianie: System 4 1) informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone ; 2) informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami Restreint UE, NATO Restricted, WEU Restricted ; 3) i nformacji niejawnych innych organizacji międzynarodowych oraz państw, jeśli na podstawie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wymagają ochrony na poziomie określonym dla klauzuli zastrzeżone ; 4) informacji jawnych zawierających treści wrażliwe;z wykorzystaniem komunikacji tekstowej i graficznej. 2. Zabrania się przetwarzania w systemie informacji niejawnych o klauzuli wyższej niż klauzula, do której system został akredytowany. 3. Dostęp do domeny spin.msz zapewnia użytkownikowi system teleinformatyczny dopuszczony, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Komponenty systemu 5 W skład systemu wchodzą następujące komponenty zlokalizowane w Centrali MSZ: 1) kontrolery domeny usługi Active Directory zbudowane na platformie Windows Serwer 2008 R2; 2) serwery poczty elektronicznej zbudowane na platformie Linux w oparciu o oprogramowanie serwerowe RedHat oraz Qmail; 3) systemy pamięci masowych zbudowane w oparciu o platformę NetApp; 4) dedykowana infrastruktura PKI zbudowana w oparciu o oprogramowanie Centaur CCK, serwery usług CA Windows Serwer 2008 R2, serwery usług bazodanowych MS SQL; 5) system kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty zbudowany w oparciu o oprogramowanie Symantec Netbackup, serwer usługi Kryptomail-Arch; serwer PosgreSQL; 6) urządzenia sieciowe przełączniki, routery oraz urządzenia dostępowe Cisco. Zadania komórek organizacyjnych 6 1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki: 1) pełni funkcje organizatora systemu w MSZ; 2) wyznacza administratora systemu oraz administratorów systemów wspierających z uwzględnieniem podziału obowiązków dotyczących administrowania poszczególnymi komponentami systemu, pełniących nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu; 3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków administratorów systemu;

13 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 43 4) planuje środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu w szczególności środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i licencji oprogramowania; 5) wydaje niezbędne decyzje, wytyczne i instrukcje. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansów zapewnia środki na finansowanie utrzymania i rozwoju systemu. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia organizuje szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu. Obowiązki administratora systemu 7 Administrator systemu jest obowiązany: 1) zapewnić nieprzerwaną pracę systemu; 2) nadzorować prawidłowe funkcjonowanie komponentów systemu; 3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie poprawnej pracy systemu; 4) utrzymywać niezbędne zasoby systemowe na poziomie wymaganym dla prawidłowej pracy systemu; 5) analizować logi systemowe pod kątem nieprawidłowej pracy systemu oraz prób dostępu ze strony osób niepowołanych; 6) raportować bezpośredniemu przełożonemu wszystkie dostrzeżone nieprawidłowości w pracy systemu; 7) chronić przed niepowołanym dostępem i zniszczeniem danych przechowywanych w skrzynkach pocztowych; 8) ściśle współpracować z administratorem systemu kopii bezpieczeństwa, w szczególności w celu określania polityk wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych po awarii; 9) ściśle współpracować administratorami systemów wspierających oraz administratorami innych systemów teleinformatycznych; 10) stosować się do zaleceń i wskazówek w zakresie bezpieczeństwa zawartych w biuletynach wydawanych przez producentów komponentów składowych systemu; 11) powiadamiać, w trybie opisanym we właściwej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w przypadku stwierdzenia prób nieuprawnionego dostępu do systemu, jego nieuprawnionej modyfikacji oraz innych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu systemu. 8 Obowiązki administratorów systemów wspierających Administratorzy systemów wspierających obowiązani są do: 1) ścisłej współpracy z administratorem systemu; 2) przedstawiania do konsultacji i akceptacji wszelkich zmian w konfiguracji nadzorowanych serwerów oraz usług teleinformatycznych mających wpływ na funkcjonowanie systemu; 3) powiadamiania administratora systemu oraz w trybie opisanym w właściwej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego powiadamiać inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o wystąpieniu zdarzeń wpływających zarówno na bezpieczeństwo jak i utratę ciągłości działania systemu; 4) instalowania i konfigurowania sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do niezawodnej pracy systemów wspierających; 5) aktualizowania platformy sprzętowo-programowej systemów wspierających; 6) zapewnienia ciągłości działania systemów wspierających; 7) podejmowania czynności w celu wyjaśnienia wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu systemu. Obowiązki Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników 9 Wydział Technicznego Wsparcia Użytkowników komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za: 1) instruowanie użytkowników systemu w zakresie eksploatacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów użytkowników systemu, wynikających z jego codziennej eksploatacji; 3) przekazywanie administratorowi systemu wszelkich informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i błędach w funkcjonowaniu systemu; 4) przekazywanie zgłoszeń serwisowych wykraczających poza kompetencje Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników do administratora systemu. Obowiązki użytkownika systemu 10 Użytkownik jest obowiązany: 1) korzystać z systemu wyłącznie w celach służbowych;

14 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 43 2) przestrzegać przekazanych mu instrukcji eksploatacji oraz bieżących poleceń administratora systemu; 3) przestrzegać zakazu logowania się do systemu poprzez konta systemowe innych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, wykorzystując ich uprawnienia; 4) sprawdzić zawartość przydzielonej mu skrzynki pocztowej niezwłocznie po przystąpieniu do pracy oraz systematycznie w zależności od charakteru wykonywanych przez niego obowiązków Służbowa korespondencja elektroniczna przechowywana w systemie, w tym korespondencja wytworzona przez użytkownika stanowi własność pracodawcy. W celu wykonywania obowiązków służbowych użytkownik jest upoważniony do wytwarzania, wysyłania, przesyłania do dalszych adresatów oraz udostępniania służbowej korespondencji elektronicznej innym użytkownikom. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 zabroniony jest dostęp do treści służbowej korespondencji znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, przez inne osoby niż użytkownik. 3. Z zastrzeżeniem zasad i procedur określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych użytkownik jest obowiązany udostępnić wytworzoną przez siebie oraz otrzymaną służbową korespondencje elektroniczną na wezwanie: 1) przełożonego; 2) pracownika przeprowadzającego, na podstawie odrębnych przepisów, czynności kontrolne; 3) rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego zastępcy; 4) przewodniczącego składu orzekającego resortowej komisji orzekającej przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5) rzecznika dyscyplinarnego służby zagranicznej oraz członka personelu dyplomatyczno-konsularnego wyznaczonego w trybie określonym w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej; 6) przewodniczącego składu orzekającego komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 7) innych organów i działających na ich polecenie osób, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 6 obowiązane są wskazać użytkownikowi powody, dla których żądają udostępnienia służbowej korespondencji elektronicznej. Bezpieczeństwo systemu 12 Administrator odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w tym wdraża reguły bezpieczeństwa w trybie i na zasadach określonych w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwej dla systemu oraz przepisach o ochronie informacji niejawnych. Szyfrowanie korespondencji System wykorzystuje klucze publicznej korporacyjnej infrastruktury PKI (infrastruktury klucza publicznego) zapewniając automatyczne szyfrowanie całości korespondencji w sposób zapewniający poufność jej treści. 2. System zapewnia możliwość odszyfrowania korespondencji, o której mowa w ust. 1 osobom, o których mowa w 4 ust. 1 zarządzania Nr 26 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu monitorowania treści przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym resortu spraw zagranicznych, zwanych dalej monitorującymi, z zastrzeżeniem ust Odszyfrowanie korespondencji możliwe jest pod warunkiem zapewnienia kompletnej rozliczalności wszystkich czynności monitorujących ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasady ograniczonego dostępu do informacji niejawnych. 4. Przepisy 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że administrator, na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego użytkownika zatwierdzony przez właściwego członka Kierownictwa MSZ udostępnia zaszyfrowane pliki korespondencji w zakresie określonym we wniosku w celu ich odszyfrowania pracownikom monitorującym. Podpisywanie korespondencji resortowym podpisem elektronicznym Wszystkie wiadomości generowane w systemie są automatycznie opatrzone resortowym podpisem elektronicznym. 2. W ramach domeny spin.msz resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, dzięki certyfikatowi wydawanemu przez komórkę właściwą w sprawach teleinformatyki, identyfikuje osobę, która go złożyła równie skutecznie, jak podpis własnoręczny złożony na dokumencie papierowym. Poza domeną spin.msz resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 nie wywołuje takiego skutku, chyba, że wynika to z zawartej umowy, bądź odbiorca wiadomości tak uzgodni z nadawcą. 3. Instrukcja kancelaryjna określi przypadki, w których ze względu na przepisy prawa oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przy sporządzaniu korespondencji niezbędne jest zachowanie formy pisemnej i stosowanie podpisu własnoręcznego. 4. W ramach domeny spin.msz odbiorca wiadomości opatrzonej resortowym podpisem elektronicznym nie jest uprawniony do żądania ponownego przesłania tej wiadomości w formie dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem nadawcy.

15 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 43 i 44 Przepisy przejściowe i końcowe Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za nadzór nad dostosowaniem systemu poczty elektronicznej funkcjonującego w dniu wejścia zarządzenia w życie do zasad określonych w tym zarządzeniu. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania informacją wyda instrukcję, o której mowa w 3 w terminie do 30 dni od dnia wejścia zarządzenia w życie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem 13 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Jarosław Czubiński 44 ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej Ministerstwem organizuje praktyki studenckie, zawodowe, absolwenckie, zwane dalej łącznie praktykami, wolontariat oraz staż dla osób bezrobotnych, zwany dalej stażem. 2. Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w Ministerstwie. 3. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizację, przebieg i nadzór nad praktykami, wolontariatem i stażem jest komórka właściwa w sprawach szkoleń, z uwzględnieniem Osoby w trakcie odbywania praktyk, wolontariatu i stażu zapoznają się z pracą w służbie zagranicznej, jej zadaniami oraz misją Ministerstwa, a także strukturami organizacyjnymi i zasadami działania administracji publicznej na przykładzie urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych oraz jednostek mu podległych i przez niego nadzorowanych mających siedziby poza granicami kraju. Zasady ogólne dotyczące praktyk 2 1. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk i wolontariatu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2011 r. Nr 82, poz Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym: 1) do komórki właściwej w sprawach szkoleń w przypadku aplikowania o praktyki w Ministerstwie; 2) do kierownika wybranej placówki zagranicznej w przypadku aplikowania o praktyki w placówce zagranicznej. 3. Do formularza dołącza się: 1) zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wypełnione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych, zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w 5 ust. 6 i 6 ust. 5; 2) ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności; 3) oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 4) oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą zostać przesłane drogą elektroniczną. W takiej sytuacji oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki. 5. Ponadto praktykant zobowiązany jest: 1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki; 2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

16 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 44 obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC; 3 1. Kwalifikacji kandydatów na praktykę dokonuje: 1) w Ministerstwie dyrektor komórki właściwej w sprawach szkoleń, po uzyskaniu opinii komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa dyplomatycznego; 2) w placówce zagranicznej kierownik tej placówki, po uzyskaniu opinii komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa dyplomatycznego oraz informując komórkę właściwą w sprawach szkoleń na 30 dni przed planowanym przyjęciem na praktykę. 2. W celu uzyskania opinii lub podania informacji, o których mowa w ust. 1, należy podać: imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer telefonu do kontaktu, nazwę szkoły lub uczelni i rok studiów lub informację o posiadanym wykształceniu oraz obywatelstwo. 3. Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki. 4. Umowę dotyczącą praktyk zawiera z upoważnienia Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej: 1) dyrektor komórki właściwej w sprawach szkoleń w przypadku praktyk w Ministerstwie; 2) kierownik placówki zagranicznej w przypadku praktyk w placówce zagranicznej Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb Ministerstwa lub placówki zagranicznej. 2. Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeżeniem 7 ust. 5 i 8 ust Praktykant podlega dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której odbywa praktykę, a w placówce zagranicznej kierownikowi tej placówki. 4. Praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 5. Ministerstwo lub placówka zagraniczna potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest arkusz oceny praktykanta, który stanowi część A wspomnianego zaświadczenia i jest wypełniany przez opiekuna praktykanta najpóźniej w ostatnim dniu praktyki. Praktyki studenckie 5 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki: 1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej; 2) być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych; 3) studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa. 2. Przyjęcie na praktykę studencką w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa. 3. Ministerstwo może przyjmować kandydatów na praktyki studenckie na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami wyższymi. Wzór umowy o współpracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Terminy realizacji i czas trwania praktyk studenckich, nazwy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub placówki zagranicznej, w których będą się odbywały oraz liczba studentów kierowanych w danym roku kalendarzowym do Ministerstwa lub placówki zagranicznej celem odbycia praktyki będą uzgadniane przez strony w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym realizację zobowiązań wynikających z umowy. 5. Szkoła wyższa przesyła propozycje realizacji postanowień umowy o współpracy, w zakresie o którym mowa w ust. 4 wraz ze zgłoszeniami studentów na formularzach aplikacyjnych, których wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Studenci mogą ubiegać się indywidualnie o odbycie praktyki studenckiej w Ministerstwie lub placówce zagranicznej, składając co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki studenckiej zgłoszenie na formularzu, o którym mowa w ust. 5. Praktyki zawodowe 6 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę zawodową powinien spełniać następujące warunki: 1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

17 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 44 2) być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa. 2. Przyjęcie na praktykę zawodową w Ministerstwie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa. 3. Ministerstwo przyjmuje kandydatów na praktyki zawodowe na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi. Wzór umowy o współpracy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 4. Terminy realizacji i czas trwania praktyk zawodowych, nazwy komórek organizacyjnych Ministerstwa, w których będą się odbywały oraz liczba uczniów kierowanych w danym roku kalendarzowym do Ministerstwa celem odbycia praktyki będą uzgadniane przez strony w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym realizację zobowiązań wynikających z umowy. 5. Szkoła przesyła propozycje realizacji postanowień umowy o współpracy, w zakresie o którym mowa w ust. 4, wraz ze zgłoszeniami uczniów na formularzach aplikacyjnych, których wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. Praktyki absolwenckie 7 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki: 1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej; 2) być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej; 3) od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat. 2. Przyjęcie na praktykę absolwencką w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa. 3. Kandydat ubiegający się o praktykę absolwencką powinien co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki złożyć zgłoszenie na formularzu aplikacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. 4. Praktykę absolwencką odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej z praktykantem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. 5. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 6. Decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 5 podejmuje komórka Ministerstwa właściwa w sprawach osobowych. 7. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich. Wolontariat 8 1. Do wolontariatu stosuje się odpowiednio zasady ogólne odbywania praktyk, zawarte w 2, 3 i 4, z wyłączeniem 2 ust. 5 pkt 2 w przypadku gdy wolontariat trwa do 30 dni. 2. O przyjęcie do wykonywania pracy w ramach wolontariatu w Ministerstwie lub placówce zagranicznej może ubiegać się osoba, zwana dalej wolontariuszem posiadająca obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. 3. Przyjęcie na wolontariat w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym wolontariusz nie będzie wykonywał w ramach odbywanego wolontariatu czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa. 4. Kandydat na wolontariusza powinien co najmniej 45 dni przed planowanym wolontariatem złożyć zgłoszenie na formularzu aplikacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. 5. Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a Ministerstwem lub placówką zagraniczną jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia. 6. Porozumienie z wolontariuszem może określać inne świadczenia, które przysługują mu ze strony Ministerstwa lub placówki zagranicznej. 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu do wolontariatu stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Staże 9 1. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne, Ministerstwo wnioskuje do Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

18 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Staż może trwać do 12 miesięcy i odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Urzędem Pracy a Ministerstwem, według programu określonego w umowie. Postanowienia końcowe W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej kandydaci nie spełniający wymogów określonych w 5 ust. 1, 6 ust. 1, 7 ust. 1 oraz 8 ust. 2 mogą zostać przyjęci na praktyki wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. 2. Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc. 3. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie. 11 W przypadku nieznajomości języka polskiego przez osobę ubiegającą się o praktyki lub wolontariat, dokumenty stanowiące załączniki nr 1 11 mogą zostać złożone w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim. 12 Traci moc zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Jarosław Czubiński REGULAMIN PRAKTYK I WOLONTARIATU w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych Załączniki do zarządzenia Nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. (poz. 44) Załącznik nr 1 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej Ministerstwem lub placówka zagraniczna zobowiązane są: 1) wyznaczyć miejsce odbywania praktyki przez praktykanta; 2) zapewnić stanowisko pracy dla praktykanta; 3) opracować plan praktyki; 4) wyznaczyć opiekuna, który w porozumieniu z opiekunem praktyki wskazanym przez władze uczelni lub szkoły 1) odpowiada za przebieg praktyki, organizuje pracę praktykanta oraz sprawuje nad nim nadzór; 5) przeszkolić praktykanta z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i obrony cywilnej oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy; 6) zapoznać praktykanta ze strukturą organizacyjną Ministerstwa lub placówki zagranicznej, regulaminem pracy oraz problematyką bezpieczeństwa dyplomatycznego; 7) wydać identyfikator okresowy ważny na czas odbywania praktyki; 8) wypełnić arkusz oceny praktykanta po zakończeniu praktyki; 9) wydać praktykantowi zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz potwierdzić w dzienniczku praktyk 1) czas jej trwania i wykonane w jej ramach zadania. 2 Osoba zakwalifikowana do odbycia praktyki zobowiązana jest: 1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki; 2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmujący okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC; 3) odbyć przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i obrony cywilnej oraz instruktaż stanowiskowy, organizowane przez Ministerstwo lub placówkę zagraniczną; 4) zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa dyplomatycznego; 5) przestrzegać regulaminu pracy i niniejszego regulaminu; 6) wykonywać prace zlecone przez opiekuna praktyki;

19 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 44 7) nie wynosić z siedziby Ministerstwa i placówki zagranicznej dokumentów lub ich kopii bez zezwolenia dyrektora właściwej komórki Ministerstwa lub kierownika placówki zagranicznej; 8) zachować w tajemnicy wszystkie nieprzeznaczone do publicznej wiadomości informacje, które uzyska w związku z praktyką odbywaną w Ministerstwie lub placówce zagranicznej, oraz nie wykorzystywać tych informacji do innych celów niż cele określone w programie praktyki, bez uzyskania pisemnej zgody dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa lub kierownika placówki zagranicznej; 9) przestrzegać ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się oraz zaleceń dotyczących ubioru i wizerunku zewnętrznego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówki zagranicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych, wynikających z regulaminu pracy; 10) rozliczyć się z przyznanego sprzętu, po zakończeniu praktyki (komputer, telefon, identyfikator itp.). 3 Praktyka może zostać przerwana przez Ministerstwo lub kierownika placówki zagranicznej w każdej chwili w przypadku niedopełnienia przez praktykanta warunków wskazanych w 2. 4 Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby zakwalifikowanej do odbycia wolontariatu, z wyłączeniem 2 pkt 2. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Regulaminu praktyk i wolontariatu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych i zobowiązuję się do jego stosowania. Miejscowość i data... podpis... 1) Dotyczy praktyk studenckich lub zawodowych.

20 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 44 Załącznik nr 2..., dnia... Imię... Nazwisko... Adres Oświadczenie Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. Podpis (odręczny)

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 31 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 31 marca 2011 r. 31 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji przenośnych telefonów satelitarnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU RAWSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU RAWSKIEGO Projekt z dnia 5 kwietnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO Projekt z dnia 24 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2013 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r.

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r. DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY (projekt uzgodniony z Wydziałem Prawnym) 1. Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych. Zestawienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej brzmienie pierwotne (od 2011-02-03) Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej z dnia 7 stycznia 2011 r. (M.P. Nr 5,

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Sądu Konkursowego, określenia organizacji, składu i trybu pracy Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/355/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/355/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/355/13 RADY MIASTA KUTNO w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 marca 2010 r.

z dnia 22 marca 2010 r. 21 Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zamieszczania treści informacyjnych w sieci Internet oraz funkcjonowania i redagowania portali Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 0 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: RAST Kair 2/2016 Data ukazania się ogłoszenia: 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie nr: RAST Kair 2/2016 Data ukazania się ogłoszenia: 9 lutego 2016 r. Ogłoszenie nr: RAST Kair 2/2016 Data ukazania się ogłoszenia: 9 lutego 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r.

Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r. Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie oraz wprowadzenia Regulaminu publikacji i aktualizacji informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 3 159 Poz. 22 22 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wykorzystywania nośników danych cyfrowych oraz wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WYBÓR SZKOŁY DO PILOTAŻU MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ

Regulamin konkursu WYBÓR SZKOŁY DO PILOTAŻU MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ Regulamin konkursu WYBÓR SZKOŁY DO PILOTAŻU MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ 1. Cele konkursu 1. Celem konkursu jest wybór od 1 do 4 szkół na szkołę ćwiczeń oraz 10 szkół współpracujących do pilotażu weryfikującego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 3 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Spis

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Szydłowo z dnia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.39.2016 ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 18 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 2134 UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. (M.P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 1 ) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Załącznik do uchwały RKE nr 1 z dnia 28 luty 2013 r. Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 611/IRSI/2016 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 611/IRSI/2016 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 1 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 611/IRSI/2016 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie funkcjonowania Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - KSOD - SEKAP

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

z dnia r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 7 listopada 2016 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie. Rozdział 1 Zadania Rady

REGULAMIN Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie. Rozdział 1 Zadania Rady REGULAMIN Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie Rozdział 1 Zadania Rady 1 Rada Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/589/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. zm. uchwałą Nr X/171/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. S T A T U T

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 wersja elektroniczna W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA OPISÓW I WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku ( Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą 1 Regulamin określa zadania, zasady oraz tryb pracy sądu konkursowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 118/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo