Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH: 37 Nr 16 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych Nr 17 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Nr 18 z dnia 26 kwietnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz Nr 19 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie Nr 20 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły. 204 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ: 42 Nr 11 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl Nr 12 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz Nr 13 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych Nr 14 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie podróży służbowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych Nr 15 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontroli zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z ich stanem ewidencyjnym za okres od dnia r. do dnia r Nr 16 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielanie zamówień publicznych w placówkach zagranicznych Nr 17 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 37 i ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605). 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz W załączniku do zarządzenia Nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2010 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 5) symbol klasyfikacyjny 330 Wizy, rozszerza się o następujące symbole klasyfikacyjne czwartego rzędu: 1) symbol klasyfikacyjny: 3305 Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen, Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5 rubryka 7 Bc rubryka 8 B5 2) symbol klasyfikacyjny: 3306 Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę krajową; Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5 rubryka 7 Bc rubryka 8 B5 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski 38 ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Pierwsza kadencja Rady trwa do dnia 10 czerwca 2011 r.. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 kwietnia 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

3 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 39 i ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 26 kwietnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ), zarządza się, co następuje: 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski 40 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 Wyznacza się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie podmiotu zewnętrznego będącego usługodawcą zewnętrznym w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U.UE.L ), któremu powierzy się określone czynności w zakresie przyjmowania wniosków wizowych zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy powierzaniu podmiotom zewnętrznym określonych czynności w zakresie przyjmowania wniosków wizowych. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz Jednostkami organizacyjnymi na rzecz których ma być przeprowadzone postępowanie oraz udzielone zamówienie są: 1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie; 2. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie; 3. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie; 4. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku; 5. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie; 6. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sewastopolu; 7. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

4 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Zarządzenie określa: 1 1) skład i zasady działania Komisji Oceniającej do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły ; 2) regulamin Konkursu ogłoszonego w ramach ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły Powołuje się Komisję Oceniającą do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie ogłoszonym w ramach programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, zwaną dalej Komisją. 2. Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 3. W skład Komisji wchodzą: 1) przewodniczący Komisji Agnieszka Kudlińska, Dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 2) sekretarz Komisji Ewa Szydłowska, starszy specjalista Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 3) członek Renata Łukiańczuk, główny specjalista Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa; 4) przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; 5) przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 161, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz Członka Komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 wskazuje Minister Edukacji Narodowej. 5. Członka Komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 wskazuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 6. W skład Komisji mogą wejść dodatkowo: przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. 7. Członków Komisji, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 6 powołuje i odwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Komisji. 8. Pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych powołani w skład Komisji zostają zwolnieni z obowiązków służbowych wykonywanych przez nich w komórkach organizacyjnych Ministerstwa na czas niezbędny do wykonywania obowiązków w Komisji. 9. Przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie Sekretarz Komisji może, stosownie do potrzeb zapraszać do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, przedstawicieli innych komórek organizacyjnych, urzędów, instytucji lub organizacji Komisja działa zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Komisja działa w sposób bezstronny, zapewniający obiektywizm przy ocenie i wyborze projektów, stosując zasadę wyboru najlepszych projektów. 4 Nadzór nad pracami Komisji sprawuje członek Kierownictwa MSZ właściwy do spraw informacji europejskiej. 5 Obsługę organizacyjną i kancelaryjną Komisji zapewnia Departament Informacji Europejskiej Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję na pierwszym posiedzeniu. 2. Regulamin prac Komisji podlega zatwierdzeniu przez członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej.

5 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Do zadań Komisji należy w szczególności: 1) ocena i wybór najlepszych prac konkursowych w oparciu o kryteria i procedurę ustalone w regulaminie konkursu; 2) ocena projektów pod kątem: a) opracowania według następujących kryteriów: zgodności z programem wartości merytorycznej wartości wizualnej inwencji i oryginalności pracy oceny samodzielności uczniów w przygotowaniu pracy; b) sprawozdania z wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole według następujących kryteriów: tematyki i przebiegu spotkania formy przeprowadzenia spotkania sposobu sporządzenia sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole; 3) przedstawienie wyników prac Komisji członkowi Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej w celu akceptacji; 4) zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: Komisja obraduje na posiedzeniach. 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. 3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 4. Wyniki prac Komisji, w formie protokołu końcowego podpisanego przez członków Komisji, przedkłada się do akceptacji członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 5. Dokumentację z posiedzeń Komisji oraz protokoły z jej posiedzeń przechowuje Sekretarz Komisji. 8 Wyniki konkursu określa protokół końcowy prac Komisji, zaakceptowany przez członka Kierownictwa MSZ właściwego do spraw informacji europejskiej. 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski Załącznik do zarządzenia Nr 20 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2011 r. (poz. 41) Regulamin konkursu projektów zgłoszonych w ramach IX ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły 1 Cele konkursu Celem konkursu w ramach programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali najciekawsze opracowania zgodnie z podaną w 3 ust. 2 i ust. 3 tematyką oraz przygotowali najciekawsze sprawozdanie dokumentujące przebieg wizyty wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej lub posła Parlamentu Europejskiego w szkole. 2 Uczestnicy konkursu Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 3 Projekty 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I wojewódzkiego i II ogólnopolskiego. 2. Warunkiem udziału szkoły gimnazjalnej w I etapie konkursu, jest przygotowanie przez grupę uczniów opracowania, w dowolnej formie, jednego spośród dwóch obszarów tematycznych podanych poniżej: 1) Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011? 2) Jakie działania podejmuje Twoja szkoła, miasto czy województwo na rzecz polskiej Prezydencji? 3. Warunkiem udziału szkoły ponadgimnazjalnej w I etapie konkursu jest przygotowanie przez grupę

6 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 41 uczniów opracowania, w dowolnej formie, jednego spośród dwóch obszarów tematycznych podanych poniżej: 1) Wolontariat dla tych, którzy pomagają czy dla tych, którym pomagamy? 2) Twoje priorytety polskiej Prezydencji czym Polska powinna zająć się w Unii Europejskiej, na co zwrócić uwagę? 4. Opracowanie napisane przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie może liczyć mniej niż 5 stron w formacie A-4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty. 5. Z każdej szkoły opracowanie może złożyć tylko jedna grupa. 6. Grupa składa się z trzech uczniów pod opieką jednego nauczyciela. 7. Do projektu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia projektu na konkurs, dostępną pod adresem informacje o programie. 8. Do II etapu zakwalifikowani zostają laureaci I miejsc w obu kategoriach w etapie wojewódzkim. 9. Warunkiem udziału szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w II etapie konkursu jest zorganizowanie wizyty wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej lub posła Parlamentu Europejskiego i przygotowanie sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole. 10. Sprawozdanie z wizyty w szkole nie może liczyć mniej niż 5 stron w formacie A-4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty. 11. W II etapie konkursu powinni wziąć udział ci sami trzej uczniowie pod opieką tego samego nauczyciela, którzy zostali zgłoszeni w karcie zgłoszenia projektu na konkurs w I etapie. 4 Komisje oceniające 1. W każdym województwie, za zgodą Wojewody, powoływana jest Wojewódzka Komisja Oceniająca (WKO), której zadaniem jest ocena projektów nadesłanych na konkurs w regionie. W skład WKO liczącej od 4 do 5 osób wchodzą: przedstawiciel Wojewody, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Marszałka województwa, przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej lub innej wskazanej przez MSZ instytucji partnerskiej. 2. W skład WKO, w zależności od potrzeb, Wojewoda może powołać dodatkowo doradcę metodycznego, eksperta ds. integracji europejskiej itp. 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzje większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równego podziału głosów, głos Przewodniczącego Komisji jest decydujący. 4. Powołaniem składu Wojewódzkich Komisji Oceniających zajmują się właściwe Urzędy Wojewódzkie. Za sprawy organizacyjne związane z organizacją pracy Komisji, wstępną ocenę projektów oraz przekazanie wyników eliminacji wojewódzkich do Centralnej Komisji Oceniającej odpowiadają właściwe Regionalne Centra Informacji Europejskiej lub inne wskazane przez MSZ instytucje partnerskie. 5. Centralna Komisja Oceniająca (CKO) składa się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. W skład CKO mogą wchodzić także eksperci ds. edukacji wskazani przez odpowiednie instytucje. Komisja podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równego podziału głosów, głos Przewodniczącego Komisji jest decydujący. 6. Minister Spraw Zagranicznych powołuje Centralną Komisję Oceniającą (CKO). 7. Zadaniem CKO jest ocena projektów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego (ocenie łącznej poddane zostanie opracowanie i sprawozdanie z przeprowadzonej wizyty w szkole). 8. Za organizację CKO odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 5 Przebieg konkursu 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 1) wypełnienie przez szkołę w terminie do 30 września 2011 r. ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie internetowej MSZ pod adresem i tym samym zadeklarowanie chęci udziału w Programie Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły ; 2) złożenie w terminie do 10 listopada 2011 r. do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej jednego grupowego opracowania (zgodnie z 3 regulaminu konkursu); 3) w przypadku zakwalifikowania się szkoły do II etapu konkursu (ogólnopolskiego), złożenie do 9 marca 2012 roku, do Centralnej Komisji Oceniającej, sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole wysokiego rangą urzędnika KE lub posła do Parlamentu Europejskiego.

7 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Szkoła przekazuje jedno opracowanie wraz z kartą informacyjną do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej, na adres instytucji przyjmującej projekty konkursowe. Adresy instytucji przyjmujących projekty znajdują się na stronie internetowej programu pod adresem: O zakwalifikowaniu projektu do oceny decyduje data stempla pocztowego. 3. Wojewódzka Komisja Oceniająca wybiera po trzy najlepsze projekty w każdej z dwóch kategorii: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. 4. Zwycięzcami konkursu wojewódzkiego zostaje 18 uczniów i 6 nauczycieli (6 drużyn), których projekty zajęły trzy najwyższe miejsca w konkursie. 5. Do II etapu konkursu przechodzą te szkoły, które zajęły 1 miejsca w każdej kategorii: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne w każdym województwie. Szkoły te zostają zakwalifikowane do II ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym zadaniem jest przygotowanie wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole i sporządzenie sprawozdania z jej przebiegu. 6. WKO przekazuje, do 28 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego), projekty z obydwu kategorii, które zajęły pierwsze miejsce i zakwalifikowane zostały do II etapu konkursu, do Centralnej Komisji Oceniającej, na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej al. J. Ch. Szucha Warszawa 7. Szkoły zakwalifikowane do II etapu konkursu przekazują do CKO, na adres podany w pkt 6, sprawozdanie z przeprowadzonej wizyty w szkole, do dnia 9 marca 2012 r. 8. CKO wybiera po trzy najlepsze projekty z każdej kategorii, biorąc pod uwagę przy ocenie każdej szkoły punktację uzyskaną łącznie: za opracowanie i sprawozdanie. 9. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 6 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej MSZ. 10. Zwycięzcami konkursu zostaje 18 uczniów i 6 nauczycieli, reprezentantów 3 szkół gimnazjalnych i 3 ponadgimnazjalnych, które w obu etapach konkursu uzyskały najwyższą liczbę punktów. 6 Kryteria oceny projektów 1. Punkty uzyskane za opracowanie zsumowane z punktami za sprawozdanie z wizyty w szkole decydują o końcowej punktacji, jaką uzyska szkoła w etapie ogólnopolskim. 2. Komisja oceniać będzie opracowania wg następujących kryteriów: a) ocena merytoryczna (znajomość problematyki, spójność pracy, wyczerpanie tematu i logika argumentów) max 45 pkt, b) ocena wizualna (poprawność językowa, estetyka wykonania) max 15 pkt, c) ocena inwencji, oryginalność pracy max 20 pkt, d) ocena samodzielności uczniów w przygotowaniu pracy max 20 pkt. 3. Komisja oceniać będzie sprawozdanie z wizyty przedstawiciela instytucji europejskich w szkole według następujących kryteriów: a) tematyka i przebieg spotkania max 60 pkt, b) forma przeprowadzenia spotkania (np. debata europejska, akademia, lekcja europejska, wykład itp.) max 10 pkt, c) sposób sporządzenia sprawozdania dokumentującego przebieg wizyty w szkole max 30 pkt. 4. Od decyzji CKO nie przysługuje odwołanie. 7 Nagrody 1. Laureaci etapu wojewódzkiego (18 uczniów i 6 nauczycieli z każdego województwa), otrzymają nagrody rzeczowe od MSZ i miejscowych organizatorów. 2. Uroczysty finał konkursu projektów zgłoszonych w ramach IX Programu Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły z udziałem laureatów etapu ogólnopolskiego odbędzie się w Warszawie. 3. Dla 24 osób (18 uczniów i 6 nauczycieli, laureatów etapu centralnego konkursu) zorganizowana zostanie wizyta studyjna w instytucjach europejskich w Brukseli.

8 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz ZARZĄDZENIE Nr 11 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: Przepisy ogólne 1 1) zasady korzystania z systemu poczty elektronicznej w domenie msz.gov.pl, zwanego dalej systemem funkcjonującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych; 2) zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwanym dalej MSZ; 3) obowiązki administratora oraz użytkowników systemu. 2. Najważniejsze zasady kulturalnego i efektywnego korzystania ze środków telekomunikacji w środowisku teleinformatycznym służby zagranicznej oraz w Internecie określa netykieta służby zagranicznej zatwierdzana przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w odrębnym trybie. 2 Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie W domenie msz.gov.pl wprowadza się do eksploatacji system poczty elektronicznej służący komunikacji służbowej użytkowników. 2. Służbowa komunikacja pocztą elektroniczną z dostępem do Internetu odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu adresów zarejestrowanych w domenie msz.gov.pl., z wyjątkiem komunikacji instytutów polskich. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach teleinformatyki upoważniony jest do wydania i aktualizowania instrukcji określającej: 1) szczegółowe zasady użytkowania służbowej poczty elektronicznej, w tym szczegółowe prawa i obowiązki administratorów i użytkowników systemu; 2) szczegółowe zasady budowy, eksploatacji i zarządzania systemem. 4. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania informacją w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji określającej zasady przydziału kont, tworzenia ich nazw i adresów indywidualnych oraz instytucjonalnych służbowej poczty elektronicznej. 5. Użytkownicy, a także inne osoby wykonujące obowiązki związane z administrowaniem systemem ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie obowiązków określonych w zarządzeniu oraz w instrukcjach, o których mowa w ust. 3 i 4. System 4 1. System służy wymianie informacji z wykorzystaniem komunikacji tekstowej i graficznej. 2. Zabrania się przetwarzania w systemie informacji niejawnych oraz stanowiących tajemnice prawnie chronione. 3. Dostęp do systemu zapewnia użytkownikowi: 1) konto w domenie Active Directory; 2) skrzynka pocztowa na serwerze pocztowym; 3) klient pocztowy Microsoft Outlook; 4) terminal BlackBerry. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki może udostępnić użytkownikowi dostęp do systemu poprzez aplikację Outlook Web Access. Komponenty systemu 5 W skład systemu wchodzą następujące komponenty zlokalizowane w Centrali MSZ oraz kontynentalnych węzłach systemu: 1) kontrolery domeny Active Directory zbudowane w oparciu o platformę Windows 2008 R2; 2) serwery poczty elektronicznej zbudowane w oparciu o oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2010 SP1 systemy pamięci masowych zbudowane w oparciu o platformę firmy NetApp; 3) system kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty zbudowany w oparciu o platformę Symantec Enterprise Vault; 4) urządzenia sieciowe routery oraz przełączniki Cisco zlokalizowane w sieci LAN oraz urządzenia dostępowe CheckPoint.

9 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 Zadania komórek organizacyjnych 6 1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki: 1) pełni funkcje organizatora systemu w MSZ i placówkach zagranicznych pełniących rolę regionalnych węzłów teleinformatycznych systemu; 2) wyznacza administratora systemu oraz administratorów systemów wspierających z uwzględnieniem podziału obowiązków dotyczących administrowania poszczególnymi komponentami systemu, pełniących nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu; 3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków administratorów systemu oraz ściśle z nim współpracującego administratora systemu BlackBerry; 4) planuje środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu w szczególności środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i licencji oprogramowania; 5) wydaje niezbędne decyzje, wytyczne i instrukcje. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansów zapewnia środki na finansowanie utrzymania i rozwoju systemu. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia organizuje szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu. Obowiązki administratora systemu 7 Administrator systemu jest obowiązany: 1) zapewnić nieprzerwaną pracę systemu; 2) nadzorować prawidłowe funkcjonowanie komponentów systemu; 3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie poprawnej pracy systemu; 4) utrzymywać niezbędne zasoby systemowe na poziomie wymaganym dla prawidłowej pracy systemu; 5) analizować logi systemowe pod kątem nieprawidłowej pracy systemu oraz prób dostępu ze strony osób niepowołanych; 6) raportować bezpośredniemu przełożonemu wszystkie dostrzeżone nieprawidłowości w pracy systemu; 7) chronić przed niepowołanym dostępem i zniszczeniem danych przechowywanych w skrzynkach pocztowych; 8) ściśle współpracować z administratorem systemu kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty elektronicznej, w szczególności w celu określania polityk wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych po awarii; 9) ściśle współpracować administratorami systemów wspierających oraz administratorami innych systemów teleinformatycznych, w szczególności z administratorem systemu BlackBerry; 10) stosować się do zaleceń zawartych w biuletynach dotyczących bezpieczeństwa wydawanych przez producenta systemu pocztowego; 11) powiadamiać dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki w przypadku stwierdzenia prób nieuprawnionego dostępu do systemu, jego nieuprawnionej modyfikacji oraz innych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu systemu. Obowiązki administratorów systemów wspierających 8 Administratorzy systemów wspierających obowiązani są do: 1) ścisłej współpracy z administratorem systemu; 2) przedstawiania do konsultacji i akceptacji wszelkich zmian w konfiguracji serwerów, usług oraz systemów mających wpływ na funkcjonowanie systemu; 3) powiadamiania administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażającym bezpieczeństwa systemu lub utraty ciągłości działania; 4) instalowania i konfigurowania sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do niezawodnej pracy systemów wspierających; 5) aktualizowania platformy sprzętowo-programowej systemów wspierających; 6) zapewnienia ciągłości działania systemów wspierających; 7) podejmowania czynności w celu wyjaśnienia wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu systemu. Obowiązki Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników 9 Wydział Technicznego Wsparcia Użytkowników komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za: 1) instruowanie użytkowników systemu w zakresie eksploatacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów użytkowników systemu, wynikających z jego codziennej eksploatacji;

10 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 3) przekazywanie administratorowi systemu wszelkich informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i błędach w funkcjonowaniu systemu; 4) przekazywanie zgłoszeń serwisowych wykraczających poza kompetencje Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników do administratora systemu. Obowiązki użytkownika systemu 10 Użytkownik jest obowiązany: 1) korzystać z systemu wyłącznie w celach służbowych; 2) przestrzegać przekazanych mu instrukcji eksploatacji oraz bieżących poleceń administratora systemu; 3) przestrzegać zakazu logowania się do systemu poprzez konta systemowe innych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, wykorzystując ich uprawnienia; 4) przestrzegać zakazu tworzenia reguł transportowych automatycznie przekazujących służbową korespondencję pocztową na adresy pocztowe tworzone poza domeną msz.gov.pl Służbowa korespondencja elektroniczna przechowywana w systemie, w tym korespondencja wytworzona przez użytkownika stanowi własność pracodawcy. W celu wykonywania obowiązków służbowych użytkownik jest upoważniony do wytwarzania, wysyłania, przesyłania do dalszych adresatów oraz udostępniania służbowej korespondencji elektronicznej innym użytkownikom. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 5 zabroniony jest dostęp do treści służbowej korespondencji znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, przez inne osoby niż użytkownik. 3. Użytkownik jest obowiązany udostępnić wytworzoną przez siebie oraz otrzymaną służbową korespondencje elektroniczną na wezwanie: 1) bezpośredniego przełożonego; 2) pracownika przeprowadzającego, na podstawie odrębnych przepisów, czynności kontrolne; 3) rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego zastępcy; 4) przewodniczącego składu orzekającego resortowej komisji orzekającej przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5) rzecznika dyscyplinarnego służby zagranicznej oraz członka personelu dyplomatyczno-konsularnego wyznaczonego w trybie określonym w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej; 6) przewodniczącego składu orzekającego komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 7) innych organów i działających na ich polecenie osób, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 6 obowiązane są wskazać użytkownikowi powody, dla których żądają udostępnienia służbowej korespondencji elektronicznej. 5. W przypadku, w którym zachodzi pilna potrzeba uzyskania służbowej korespondencji elektronicznej znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, a nie można w tym celu porozumieć się z użytkownikiem, administrator udostępnia jej treść w zakresie określonym we wniosku bezpośredniego przełożonego użytkownika. Bezpieczeństwo systemu Administrator odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w tym proponuje reguły bezpieczeństwa oraz wdraża je w systemie po zatwierdzeniu ich przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw teleinformatyki. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw teleinformatyki uzgadnia reguły, o których mowa w ust. 1 z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, który odpowiada za tworzenie i nadzór nad wdrożeniem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu. Szyfrowanie korespondencji System poczty elektronicznej wykorzystuje klucze publicznej korporacyjnej infrastruktury PKI (infrastruktury klucza publicznego) zapewniając w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza przy przesyłaniu informacji zawierających dane osobowe, funkcjonalność umożliwiającą szyfrowanie korespondencji w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści innym osobom, niż nadawca i adresat. 2. W przypadku, w którym nadawca uzna, że ze względu na charakter przesyłanych informacji należy zapewnić, aby dostęp do nich był ograniczony wyłącznie do określonych adresatów jest obowiązany stosować mechanizm szyfrowania korespondencji. 3. System poczty elektronicznej zapewnia możliwość odszyfrowania korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2 za pomocą archiwizowanych kluczy prywatnych użytkowników. Przepisy 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że administrator, na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego użytkownika zatwierdzony przez właściwego członka Kierownictwa MSZ udostępnia zaszyfrowane pliki korespondencji w zakresie określonym we wniosku w celu ich odszyfrowania zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki.

11 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 42 i 43 Podpisywanie korespondencji resortowym podpisem elektronicznym System poczty elektronicznej wykorzystuje niekwalifikowany resortowy podpis elektroniczny umożliwiający identyfikację nadawcy w domenie msz.gov.pl. 2. W ramach domeny msz.gov.pl resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, dzięki certyfikatowi wydawanemu przez komórkę właściwą w sprawach teleinformatyki, identyfikuje osobę, która go złożyła równie skutecznie, jak podpis własnoręczny złożony na dokumencie papierowym. W ramach domeny msz.gov.pl. odbiorca wiadomości opatrzonej resortowym podpisem elektronicznym nie jest uprawniony do żądania ponownego przesłania tej wiadomości w formie dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem nadawcy. 3. Instrukcja kancelaryjna określi przypadki, w których ze względu na przepisy prawa oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przy sporządzaniu korespondencji niezbędne jest zachowanie formy pisemnej i stosowanie podpisu własnoręcznego. 4. Nadawca obowiązany jest podpisać wiadomość resortowym podpisem elektronicznym w następujących przypadkach: 1) jeżeli wiadomość zawiera wiążące rozstrzygnięcie bądź ostateczne stanowisko w określonej sprawie; 2) jeżeli wiadomość wysyłana jest w ramach procedury prawnej, której nadawca jest uczestnikiem, a jej charakter wskazuje na potrzebę jednoznacznej identyfikacji nadawcy; 3) ilekroć zażąda tego odbiorca wiadomości. 5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4 nadawca może uznać, że ze względu na charakter przesyłanej wiadomości należy opatrzyć ją resortowym podpisem elektronicznym. 6. Odbiorca wiadomości może bez podania przyczyny zażądać, aby nadawca wiadomości przesłał ją ponownie podpisaną resortowym podpisem elektronicznym. W takim przypadku nadawca jest obowiązany to żądanie spełnić. Przepisy przejściowe i końcowe Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za nadzór nad dostosowaniem systemu poczty elektronicznej funkcjonującego w dniu wejścia zarządzenia w życie do zasad określonych w tym zarządzeniu. 2. Dotychczas używane konta poczty elektronicznej z dostępem do Internetu, funkcjonujące poza domeną msz.gov.pl, z wyłączeniem kont wykorzystywanych przez instytuty polskie, mogą być wykorzystywane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach teleinformatyki we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania informacją zapewni techniczne warunki przeniesienia zawartości dotychczas używanych kont poczty elektronicznej do domeny msz.gov.pl. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach teleinformatyki i zarządzania informacją wydadzą instrukcje, o których mowa w 3 w terminie do 30 dni od dnia wejścia zarządzenia w życie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem 13 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Jarosław Czubiński 43 ZARZĄDZENIE Nr 12 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: Przepisy ogólne 1 1) zasady korzystania z systemu poczty elektronicznej w domenie spin.msz, zwanego dalej systemem, funkcjonującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych; 2) zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwanym dalej MSZ; 3) obowiązki administratora oraz użytkowników systemu.

12 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz Najważniejsze zasady kulturalnego i efektywnego korzystania ze środków telekomunikacji w środowisku teleinformatycznym służby zagranicznej oraz w Internecie określa netykieta służby zagranicznej zatwierdzana przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w odrębnym trybie. 2 Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie W domenie spin.msz wprowadza się do eksploatacji system służący komunikacji służbowej użytkowników w ramach sieci spin.msz. 2. Służbowa komunikacja realizowana w ramach systemu, odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu adresów zarejestrowanych w domenie spin.msz. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach teleinformatyki upoważniony jest do wydania i aktualizowania instrukcji określającej: 1) szczegółowe zasady użytkowania niejawnej służbowej poczty elektronicznej w tym szczegółowe prawa i obowiązki administratorów i użytkowników systemu; 2) szczegółowe zasady budowy, eksploatacji i zarządzania systemem. 4. Zasady przydziału kont określa dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego, właściwa dla systemu. 5. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania informacją w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji określającej zasady tworzenia systemowych nazw kont, a także adresów indywidualnych oraz instytucjonalnych w domenie spin.msz. 6. Użytkownicy, a także inne osoby wykonujące obowiązki związane z administrowaniem systemem ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie obowiązków określonych w zarządzeniu oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 3 i System służy wymianie: System 4 1) informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone ; 2) informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami Restreint UE, NATO Restricted, WEU Restricted ; 3) i nformacji niejawnych innych organizacji międzynarodowych oraz państw, jeśli na podstawie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wymagają ochrony na poziomie określonym dla klauzuli zastrzeżone ; 4) informacji jawnych zawierających treści wrażliwe;z wykorzystaniem komunikacji tekstowej i graficznej. 2. Zabrania się przetwarzania w systemie informacji niejawnych o klauzuli wyższej niż klauzula, do której system został akredytowany. 3. Dostęp do domeny spin.msz zapewnia użytkownikowi system teleinformatyczny dopuszczony, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Komponenty systemu 5 W skład systemu wchodzą następujące komponenty zlokalizowane w Centrali MSZ: 1) kontrolery domeny usługi Active Directory zbudowane na platformie Windows Serwer 2008 R2; 2) serwery poczty elektronicznej zbudowane na platformie Linux w oparciu o oprogramowanie serwerowe RedHat oraz Qmail; 3) systemy pamięci masowych zbudowane w oparciu o platformę NetApp; 4) dedykowana infrastruktura PKI zbudowana w oparciu o oprogramowanie Centaur CCK, serwery usług CA Windows Serwer 2008 R2, serwery usług bazodanowych MS SQL; 5) system kopii bezpieczeństwa i archiwizacji poczty zbudowany w oparciu o oprogramowanie Symantec Netbackup, serwer usługi Kryptomail-Arch; serwer PosgreSQL; 6) urządzenia sieciowe przełączniki, routery oraz urządzenia dostępowe Cisco. Zadania komórek organizacyjnych 6 1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki: 1) pełni funkcje organizatora systemu w MSZ; 2) wyznacza administratora systemu oraz administratorów systemów wspierających z uwzględnieniem podziału obowiązków dotyczących administrowania poszczególnymi komponentami systemu, pełniących nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu; 3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków administratorów systemu;

13 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 43 4) planuje środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu w szczególności środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i licencji oprogramowania; 5) wydaje niezbędne decyzje, wytyczne i instrukcje. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansów zapewnia środki na finansowanie utrzymania i rozwoju systemu. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia organizuje szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu. Obowiązki administratora systemu 7 Administrator systemu jest obowiązany: 1) zapewnić nieprzerwaną pracę systemu; 2) nadzorować prawidłowe funkcjonowanie komponentów systemu; 3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie poprawnej pracy systemu; 4) utrzymywać niezbędne zasoby systemowe na poziomie wymaganym dla prawidłowej pracy systemu; 5) analizować logi systemowe pod kątem nieprawidłowej pracy systemu oraz prób dostępu ze strony osób niepowołanych; 6) raportować bezpośredniemu przełożonemu wszystkie dostrzeżone nieprawidłowości w pracy systemu; 7) chronić przed niepowołanym dostępem i zniszczeniem danych przechowywanych w skrzynkach pocztowych; 8) ściśle współpracować z administratorem systemu kopii bezpieczeństwa, w szczególności w celu określania polityk wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych po awarii; 9) ściśle współpracować administratorami systemów wspierających oraz administratorami innych systemów teleinformatycznych; 10) stosować się do zaleceń i wskazówek w zakresie bezpieczeństwa zawartych w biuletynach wydawanych przez producentów komponentów składowych systemu; 11) powiadamiać, w trybie opisanym we właściwej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w przypadku stwierdzenia prób nieuprawnionego dostępu do systemu, jego nieuprawnionej modyfikacji oraz innych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu systemu. 8 Obowiązki administratorów systemów wspierających Administratorzy systemów wspierających obowiązani są do: 1) ścisłej współpracy z administratorem systemu; 2) przedstawiania do konsultacji i akceptacji wszelkich zmian w konfiguracji nadzorowanych serwerów oraz usług teleinformatycznych mających wpływ na funkcjonowanie systemu; 3) powiadamiania administratora systemu oraz w trybie opisanym w właściwej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego powiadamiać inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o wystąpieniu zdarzeń wpływających zarówno na bezpieczeństwo jak i utratę ciągłości działania systemu; 4) instalowania i konfigurowania sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do niezawodnej pracy systemów wspierających; 5) aktualizowania platformy sprzętowo-programowej systemów wspierających; 6) zapewnienia ciągłości działania systemów wspierających; 7) podejmowania czynności w celu wyjaśnienia wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu systemu. Obowiązki Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników 9 Wydział Technicznego Wsparcia Użytkowników komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki odpowiada za: 1) instruowanie użytkowników systemu w zakresie eksploatacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów użytkowników systemu, wynikających z jego codziennej eksploatacji; 3) przekazywanie administratorowi systemu wszelkich informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i błędach w funkcjonowaniu systemu; 4) przekazywanie zgłoszeń serwisowych wykraczających poza kompetencje Wydziału Technicznego Wsparcia Użytkowników do administratora systemu. Obowiązki użytkownika systemu 10 Użytkownik jest obowiązany: 1) korzystać z systemu wyłącznie w celach służbowych;

14 Ministra Spraw Zagranicznych Nr Poz. 43 2) przestrzegać przekazanych mu instrukcji eksploatacji oraz bieżących poleceń administratora systemu; 3) przestrzegać zakazu logowania się do systemu poprzez konta systemowe innych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, wykorzystując ich uprawnienia; 4) sprawdzić zawartość przydzielonej mu skrzynki pocztowej niezwłocznie po przystąpieniu do pracy oraz systematycznie w zależności od charakteru wykonywanych przez niego obowiązków Służbowa korespondencja elektroniczna przechowywana w systemie, w tym korespondencja wytworzona przez użytkownika stanowi własność pracodawcy. W celu wykonywania obowiązków służbowych użytkownik jest upoważniony do wytwarzania, wysyłania, przesyłania do dalszych adresatów oraz udostępniania służbowej korespondencji elektronicznej innym użytkownikom. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 zabroniony jest dostęp do treści służbowej korespondencji znajdującej się na koncie pocztowym użytkownika, przez inne osoby niż użytkownik. 3. Z zastrzeżeniem zasad i procedur określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych użytkownik jest obowiązany udostępnić wytworzoną przez siebie oraz otrzymaną służbową korespondencje elektroniczną na wezwanie: 1) przełożonego; 2) pracownika przeprowadzającego, na podstawie odrębnych przepisów, czynności kontrolne; 3) rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego zastępcy; 4) przewodniczącego składu orzekającego resortowej komisji orzekającej przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5) rzecznika dyscyplinarnego służby zagranicznej oraz członka personelu dyplomatyczno-konsularnego wyznaczonego w trybie określonym w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej; 6) przewodniczącego składu orzekającego komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 7) innych organów i działających na ich polecenie osób, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 6 obowiązane są wskazać użytkownikowi powody, dla których żądają udostępnienia służbowej korespondencji elektronicznej. Bezpieczeństwo systemu 12 Administrator odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w tym wdraża reguły bezpieczeństwa w trybie i na zasadach określonych w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwej dla systemu oraz przepisach o ochronie informacji niejawnych. Szyfrowanie korespondencji System wykorzystuje klucze publicznej korporacyjnej infrastruktury PKI (infrastruktury klucza publicznego) zapewniając automatyczne szyfrowanie całości korespondencji w sposób zapewniający poufność jej treści. 2. System zapewnia możliwość odszyfrowania korespondencji, o której mowa w ust. 1 osobom, o których mowa w 4 ust. 1 zarządzania Nr 26 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu monitorowania treści przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym resortu spraw zagranicznych, zwanych dalej monitorującymi, z zastrzeżeniem ust Odszyfrowanie korespondencji możliwe jest pod warunkiem zapewnienia kompletnej rozliczalności wszystkich czynności monitorujących ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasady ograniczonego dostępu do informacji niejawnych. 4. Przepisy 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że administrator, na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego użytkownika zatwierdzony przez właściwego członka Kierownictwa MSZ udostępnia zaszyfrowane pliki korespondencji w zakresie określonym we wniosku w celu ich odszyfrowania pracownikom monitorującym. Podpisywanie korespondencji resortowym podpisem elektronicznym Wszystkie wiadomości generowane w systemie są automatycznie opatrzone resortowym podpisem elektronicznym. 2. W ramach domeny spin.msz resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, dzięki certyfikatowi wydawanemu przez komórkę właściwą w sprawach teleinformatyki, identyfikuje osobę, która go złożyła równie skutecznie, jak podpis własnoręczny złożony na dokumencie papierowym. Poza domeną spin.msz resortowy podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 nie wywołuje takiego skutku, chyba, że wynika to z zawartej umowy, bądź odbiorca wiadomości tak uzgodni z nadawcą. 3. Instrukcja kancelaryjna określi przypadki, w których ze względu na przepisy prawa oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przy sporządzaniu korespondencji niezbędne jest zachowanie formy pisemnej i stosowanie podpisu własnoręcznego. 4. W ramach domeny spin.msz odbiorca wiadomości opatrzonej resortowym podpisem elektronicznym nie jest uprawniony do żądania ponownego przesłania tej wiadomości w formie dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem nadawcy.

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 DIENNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 RĄDENIE Nr 3 MINISTR SPRW GRNICNYCH 1) z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 3 159 Poz. 22 22 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wykorzystywania nośników danych cyfrowych oraz wdrożenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005... 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r.

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 45 Nr 19 z dnia 7 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo