Implementacja metody Galerkina w środowisku Borland C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja metody Galerkina w środowisku Borland C++"

Transkrypt

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dominik Grzywaczewski Implementacja metody Galerkina w środowisku Borland C++ Galerkin s method - implementation in Borland C++ Praca magisterska na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka Komputerowa Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego Lublin, 2007

2

3 Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Krzysztofowi Murawskiemu za opiekę nad pracą i poświęcony czas, jak również cenne uwagi dotyczące programu.

4

5 Pracę dedykuje wszystkim najbliższym osobom, w podziękowaniu za wyrozumiałość, obdarzenie mnie ciepłem, miłością i wiarą we mnie oraz pozwolnie mi na bycie sobą.

6

7 Spis treści 7 Spis treści Wstęp 9 1 Cel i zakres pracy 11 2 Klasyfikacja równań różniczkowych Równania różniczkowe zwyczajne Równania różniczkowe cząstkowe Równanie adwekcji 21 4 Metody numeryczne Schematy numeryczne dla równania adwekcji Metoda różnic skończonych Schemat Eulera Metody dyskretyzacji pod wiatr Schemat Laxa-Friedrichsa Schemat Laxa-Wendroffa Schemat Beama-Warminga Metody typu Godunowa Metoda elementów skończonych MES Metoda reszt ważonych Wprowadzenie Metoda Galerkina Projekt własny programu w Borland Builder C Środowisko Borland C Program własny Eksperymenty numeryczne Podsumowanie/Wnioski 83 Bibliografia 84

8

9 9 Wstęp W otaczającej nas rzeczywistości zachodzi wiele zjawisk fizycznych. Dzięki ludzkim zmysłom jesteśmy w stanie część z nich dostrzec, lecz dzięki niedoskonałości naszych zmysłów zdecydowana większość jest nieobserwowalna. W takich sytuacjach z pomocą człowiekowi przychodzi technika, która wraz z wykorzystaniem najnowszych możliwości pozwala na poszerzenie spektrum obserwowalnych zjawisk. Od początków istnienia ludzkości na Ziemi, uczeni podejmowali próby wyjaśnienia wszystkich zagadek, z którymi mieli okazję się spotkać. I tak przez cały rozwój cywilizacji ludzkiej powstają nowe prawa, zasady, twierdzenia opisujące w mniejszym lub większym stopniu rzeczywistość. Niestety jeszcze niepowstała taka teoria, która byłaby uniwersalna i zawierałaby w sobie cały dorobek naukowy człowieka. Ciągle ludzie napotykają na coraz to nowe problemy i podejmują próby ich rozwiązania, a co za tym idzie dalszy rozwój cywilizacyjny. W wieku XX, jak i również w czasach obecnych, dzięki olbrzymiemu rozwojowi technologi informatycznych oraz mocy obliczeniowej komputerów, które stały się powszechnym narzędziem pracy naukowców. Właśnie użycie ich podczas pracy nad danym problemem, pozwala na uproszczenie i wielokrotne powtarzanie danych obliczeń w celu poprawienia wyników. Proces ten umożliwia weryfikację i minimalizację błędów obliczeniowych. W przeciwieństwie do czasów, gdy komputerów jeszcze nie było i każde badanie pochłaniało olbrzymią ilość czasu oraz potrzebowało ogromnego wysiłku od osoby przeprowadzającej taką analizę. Niestety komputery nadal są tylko narzędziem w rękach naukowca, to on podejmuje wszelkie decyzje, począwszy od wprowadzenia odpowiedniego algorytmu po interpretacje wyników uzyskanych. Nadal wiele problemów, które dają się opisać poprzez matematyczne równania różniczkowe nie posiada analitycznego rozwiązania. Właśnie w takich sytuacjach ogromną rolę odgrywają metody numeryczne, dzięki którym uzyskujemy przybliżone rozwiązanie równania i jesteśmy w stanie dokonać analizy modelu z obserwacjami. Obecny dorobek metod numerycznych jest naprawdę imponujący. Duża część metod przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych powstała w połowie wieku XX. Obecnie trwają prace nad udoskonalaniem i tworzeniem nowych, dokładniejszych metod. W fizyce powszechnie występują równania różniczkowe opisujące zjawiska. Dla tychże równań również trwają poszukiwania rozwiązania dokładnego. Tak dla przy-

10 10 kładu w niniejszej pracy opisane jest zjawisko transportu, które charakteryzuje równanie adwekcji(38). Zjawisku temu towarzyszy przepływ wielkości fizycznej w danym obszarze z określoną prędkością. Dokładniej proces ten jest opisany w rozdziale 3. Obecnie metody numeryczne są powszechnie stosowane w każdej dziedzinie fizyki m.in. astrofizyce, fizyce jądrowej, fizyce ciała stałego. Metody te mają swoje zastosowanie również w przypadku weryfikacji modeli fizycznych z obserwacjami, jak i również w stwarzaniu wyidealizowanych warunków, które są potrzebne do wykonania doświadczenia. Jedną z głównych zalet metod przybliżonych rozwiązań jest bardzo szybki czas rozwiązania w stosunku do czasu rozwiązania analitycznego, nawet kosztem błędów numerycznych jakie pojawiają sie podczas symulacji. Tak, jak wspomniałem wcześniej, metod numerycznych jest bardzo dużo, natomiast w swojej pracy skupiłem się na metodach służących do rozwiązywania hiperbolicznych równań różniczkowych, których przykładem właśnie jest tutaj równanie adwekcji.

11 1 Cel i zakres pracy 11 1 Cel i zakres pracy Celem niniejszej pracy było przedstawienie metody rozwiązywania przybliżonego tj. metody Galerkina oraz dokonanie porównania tejże metody z innymi metodami rozwiązywania równań hiperbolicznych. Na początku pracy jest przedstawiony przykładowy podział równań różniczkowych oraz podane zostały przykładowe postacie równań różniczkowych zwyczajnych występujących w fizyce. W kolejnym rozdziale zostało opisane zjawisko adwekcji, wraz z wyprowadzeniem równania adwekcji, przy wykorzystaniu równania ciągłości. Został również podny przykład, w którym mamy do czynienia z transportem wielkości fizycznej. W rozdziale 4 zostały scharakteryzowane metody numeryczne oraz podane zastosowanie ich w praktyce. Wraz z opisem metod zostały przedstawione błędy numeryczne. Podany został również podział siatek numerycznych. Następnie zostały przedstawione schematy numeryczne wykorzystywane do rozwiązywania równania adwekcji oraz przykładowa dyskretyzacja obszaru symulacji. W rozdziale tym znajduje się również opis metod typu Godunowa oraz sama metoda Galerkina, która wykorzystywana jest w metodzie elementów skończonych. Pokazane zostały algorytmy postępowania w przypadku rozwiązywania problemu tego typu metodami. Rozdział dotyczącym Galerkina zawiera dokładny opis metody wraz z przykładowym rozwiązaniem równania. Rozdział 5 znajduje się opis programu numerycznego wykorzystującego metodę Galerkina do rozwiązania równania adwekcji oraz inne metody w celu porównania wyników. Następnie zawiera przeprowadzone badania własne oraz porównaniem wyników dla różnych metod i przypadków zagęszczania siatki numerycznej oraz zmiany funkcji bazowej. Rozdział 6 jest podsumowaniem całego cyklu symulacji numerycznych przeprowadzanych dla równania adwekcji z wykorzystaniem metody Galerkina.

12

13 2 Klasyfikacja równań różniczkowych 13 2 Klasyfikacja równań różniczkowych Wiele procesów i zjawisk zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości daje się opisać równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi, dzięki związkom jakie występują pomiędzy nieznanymi funkcjami jednej lub wielu zmiennych i jej pochodnymi. Równania różniczkowe znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki np. ekonomia, fizyka, matematyka itd. Trudno sobie wyobrazić obecny świat techniki bez tychże równań, dlatego właśnie dziedzina ta jest ciągle rozwijana i trwają prace nad znalezieniem coraz to większego spektrum rozwiązań analitycznych tych zagadnień[1]. Jedną z możliwych klasyfikacji jaką możemy dokonać przy podziale równań różniczkowych jest podział na równania zwyczajne (ang. Ordinary Differential Equation, ODE) i równania cząstkowe (ang. Partial Differential Equation, PDE) oraz inną ze względu na rząd danego równania, który daje nam możliwość następującego podziału: 1. równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu: a 0 (x)y + a 1 (x)y = a(x) (1) gdzie a 0 (x), a 1 (x) i a(x) są znanymi funkcjami ciągłymi w pewnym przedziale a < x < b. Jeśli a 0 (x) nie przyjmuje wartości równych zeru, to dzieląc obie strony powyższego równania przez a 0 (x), otrzymujemy równanie różniczkowe liniowe w postaci kanonicznej: y + p(x)y = f(x) (2) gdzie p(x) i f(x) są funkcjami znanymi. Równanie (2) jest równoważne równaniu (1) w każdym przedziale (a,b), w którym a 0 (x) równania różniczkowe liniowe drugiego i trzeciego rzędu, które możemy zapisać w kanonicznych postaciach: oraz y + p(x)y + q(x)y = f(x) (3) y + p(x)y + q(x)y + r(x)y = f(x) (4)

14 14 2 Klasyfikacja równań różniczkowych gdzie p(x),q(x),r(x),f(x) są znanymi funkcjami ciągłymi w pewnym przedziale a < x < b. 3. równania różniczkowe n-tego rzędu ma kanoniczną postać: y (n) + a 1 (x)y (n 1) a n 1 (x)y = f(x) (5) gdzie znane funkcje a i (x), (i = 1, 2,..., n) nazywamy współczynnikami równania różniczkowego (5). Lewa strona równania (5) jest wielomianem pierwszego stopnia względem nieznanej funkcji y(x) i jej pochodnych. Oznaczamy ją przez L n (y) i nazywamy operatorem różniczkowym liniowym n-tego rzędu. Jeśli f(x) 0, to równanie (5), czyli L n (y) = f(x) (6) nazywamy równaniem różniczkowym liniowym niejednorodnym lub pełnym n- tego rzędu, a jeśli f(x) 0, to równanie L n (y) = 0 nazywamy równaniem różniczkowym jednorodnym lub uproszczonym n-tego rzędu. Rzędem danego równania jest rząd najwyższej pochodnej funkcji, niewiadomej funkcji występującej w tymże równaniu. W równaniach typu ODE niewiadoma funkcja zależy tylko od jednej zmiennej, wówczas równanie zawiera pochodne zwyczajne, natomiast w typie PDE występuje niewiadoma funkcja dwóch lub więcej zmiennych oraz jej pochodne cząstkowe[18].

15 2.1 Równania różniczkowe zwyczajne Równania różniczkowe zwyczajne Równania różniczkowe ze względu na swoją różnorodność można podzielić na wiele różnych sposobów. W tym rozdziale ograniczę się do przedstawienia kilku przykładów, a następnie skupie się na szczegółowym omówieniu równań rzędu drugiego. Do podstawowych równań różniczkowych możemy zaliczyć równania pierwszego rzędu postaci: (a) równanie zwyczajne o rozdzielonych zmiennych: (b) równanie zwyczajne p(y) dy dx = q(x) (7) dy dx = f(ax + by + c) (8) (c) równanie jednorodne względem x i y: dy dx = f(y x ) (9) (d) równanie liniowe: dy + p(x)y = q(x) (10) dx

16 Równania różniczkowe zwyczajne (e) równanie Bernoulliego nieliniowe: dy dx + p(x)y + q(x)yn = 0 (11) gdzie funkcje p(x) i q(x) są funkcjami ciągłymi w pewnym przedziale a<x<b, a n jest dowolną liczbą rzeczywistą; (f) równanie Riccatiego nieliniowe: dy dx = p(x)y2 + q(x)y + r(x) (12) w którym p(x), q(x), r(x) są funkcjami ciągłymi w pewnym wspólnym przedziale a<x<b; (g) równanie zupełne: P (x, y) + Q(x, y) dy dx = 0 (13) w którym funkcje P(x,y) i Q(x,y) są ciągłe w pewnym obszarze D i takie, że wyrażenie P (x, y)dx + Q(x, y)dy (14) jest różniczką zupełną pewnej funkcji F(x,y) określonej na obszarze D.

17 2.2 Równania różniczkowe cząstkowe 17 Oznacza to, że w obszarze D istnieje taka różniczkowalna funkcja F(x,y), że zachodzą związki: F x = P (x, y); F y = Q(x, y); (15) w każdym punkcie tego obszaru. Innym typem równań różniczkowych są równania liniowe rzędu drugiego o stałych współczynnikach mające postać: gdzie a 0 [10]. a d2 y dx + bdy + cy = f(x) (16) 2 dx 2.2 Równania różniczkowe cząstkowe W bardzo wielu przypadkach funkcje będące rozwiązaniem równań różniczkowych cząstkowych opisują pewne zjawiska fizyczne i wówczas również o równaniach mówimy, że opisują określone zjawiska. Można uznać, że teoria równań różniczkowych cząstkowych jest jedną z najbliższych fizyce dziedziną analizy matematycznej. Pierwsze równanie różniczkowe cząstkowe zostało sformułowane w połowie XVIII wieku przez J. d Alemberta ( ). Było to równanie typu hiperbolicznego i powstało w wyniku rozważań nad zagadnieniem struny drgającej. Następnie L.Euler ( ) sprecyzował warunki określające jednoznaczność rozwiązania tego równania tworząc początki teorii równań różniczkowych cząstkowych. Warunki te wynikały z interpretacji fizycznej zagadnienia. Później, kierując się sugestiami natury fizycznej, D. Bernoulii ( ) przedstawił rozwiązanie zagadnienia struny drgającej w postaci sumy szeregu trygonometrycznego, co dało początek nowej metodzie rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Metodę tę udoskonalił w początku XIX wieku J.Fourier ( ) pisząc kilka prac poświęconych równaniu

18 Równania różniczkowe cząstkowe przewodnictwa cieplnego. Były to równania typu parabolicznego[1]. W innej dziedzinie fizyki teoretycznej badania prowadził P. Laplace ( ). Zauważył on, że potencjał siły wzajemnego przyciągania dwóch mas spełnia równanie różniczkowe cząstkowe zwane obecnie równaniem Laplace a. Teorię zjawiska przyciągania grawitacyjnego rozwinął S.D. Poisson, w związku z którą wyprowadził równanie różniczkowe zwane równaniem Poissona. Można uznać zatem, że badania w zakresie mechaniki nieba doprowadziły do sformułowań równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego. Następnie w początkach XIX wieku, G. Green ( ) stworzył ogólne podstawy teorii potencjału rozwijając teorię elektryczności i magnetyzmu. W związku z tym wyłoniła sie cała klasa równań różniczkowych cząstkowych bezpośrednio związanych z fizyką. Zajmując się teorią sprężystości oraz optyką A.L. Cauchy ( ) sformułował oraz dowiódł wiele twierdzeń o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania dla różnego typu równań różniczkowych cząstkowych. Następnie B.Riemann ( ) wyprowadził metody teorii funkcji analitycznych do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, a na przełomie XIX i XX wieku ukazało się wiele istotnych dla rozwoju prac z dziedziny równań różniczkowych związanych z fizyką, poświeconych zagadnieniom granicznym. Do najwybitniejszych możemy zaliczyć prace E.Picarda ( ) i J. Hadamarda ( ) [3]. Pojęcie zagadnienia początkowego poprawnie postawionego zostało wprowadzone przez Hadamarda, który zdefiniował je jako zagadnienie początkowe spełniające następujące dwa warunki: istnieje jednoznaczne rozwiązanie postawionego zagadnienia, rozwiązanie to zmienia się w sposób ciągły w zależności od zmian warunków początkowych. Matematykę polską chlubnie reprezentował w tej dziedzinie S.Zremba ( ). Głównym przedmiotem jego badań była teoria równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu, wszystkich trzech typów, przy czym teoria ta stanowiła podstawowe narzędzie jego badań fizyki matematycznej i problemów techniki. Można wysnuć wniosek dotyczący istotnego znaczenia równań różniczkowych cząstkowych w zagadnieniach fizyki, a więc i techniki. Należy przy tym również zaznaczyć, że ta ważna w praktyce dziedzina, w dalszym ciągu się rozwija. Powstaje

19 2.2 Równania różniczkowe cząstkowe 19 wiele nowoczesnych analitycznych metod rozwiązywania zagadnień granicznych i bardzo szybko się rozwijają metody numeryczne, co jest skutkiem powszechnego wykorzystywania komputerów do analizy zjawisk opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi[2]. W swojej pracy największą uwagę skupiłem na równaniach różniczkowych drugiego rzędu postaci: a 2 u(x,y) x 2 + b 2 u(x,y) x y + c 2 u(x,y) y 2 + d u(x,y) x + e u(x,y) y + fu(x, y) = = g(x, y) (17) gdzie a,b,c,d,e,f są funkcjami określonymi i ciągłymi w pewnym obszarze D R 2, a u=u(x,y)=u(x,t) jest funkcją dwóch zmiennych, dla której to argumentów nadana jest fizyczna interpretacja x położenia i t czasu klasy C 2, natomiast g(x,y) oznacza człon źródłowy. Jeżeli w równaniu (17) współczynniki te są stałe, to model ten będzie obiektem stacjonarnym. Natomiast w przypadku gdy współczynniki będą zależały od x lub y to (17) jest modelem niestacjonarnym. Wprowadzając następujące oznaczenie: = b 2 4ac (18) Otrzymujemy podział równań różniczkowych oparty na wartości wyróżnika postaci[8]: wyróżnik: < 0 = 0 > 0 typ równania: eliptyczne paraboliczne hiperboliczne Istotnym faktem jest możliwość zmiany wartości wyróżnika, która to może się zmieniać w różnych punktach przestrzeni i czasu. Do powyższej klasyfikacji można podać przykłady równań opisujących dane zjawisko fizyczne, a mianowicie[16]: równanie potencjału Laplace a równanie eliptyczne: 2 u x u y 2 = 0 (19)

20 Równania różniczkowe cząstkowe równanie transportu ciepła równanie paraboliczne: 2 u x u 2 y = 0 (20) równanie falowe równanie hiperboliczne: 2 u x 2 u 2 y = 0 (21) 2 Wszystkie z powyższych typów równań różniczkowych są wykorzystywane w numerycznym modelowaniu zjawisk fizycznych. Innym przykładem równania hiperbolicznego opisującego zależne od czasu procesy zachowawcze, których zaburzenia rozprzestrzeniają się ze skończoną prędkością c nazywamy skalarnym równaniem adwekcji, którego szczegółowe omówienie znajduje się w następnym rozdziale.

21 3 Równanie adwekcji 21 3 Równanie adwekcji Adwekcja, jako zjawisko fizyczne występuje powszechnie w przyrodzie i odgrywa bardzo istotną rolę. Pojęcie to samo w sobie oznacza przemieszczanie (transport) pewnej wielkości fizycznej z jakiegoś obszaru początkowego do obszaru docelowego. Zjawisko to jest dobrze znane meteorologom, jak i również inżynierom, którzy dzięki temu procesowi są w stanie zasymulować przepływ cieczy (zanieczyszczeń) przez rurę, przepływ powietrza przez dany korytarz. Zjawisko to może również posłużyć do modelowania ruchu drogowego, który ulega zmianom podczas zmian sygnalizacji świetlnej. W każdym z tych przykładów podanych powyżej w procesie adwekcji istotną rolę odgrywa inna wielkość fizyczna, którą może być między innymi temperatura, wilgotność, gęstość, jak i również natężenie samochodów w danej chwili czasu na drodze. Zjawisko adwekcji, tak jak wspomniałem we wcześniejszym rozdziale, opisywane jest przez równanie adwekcji, które ma następującą postać: u t + a u x = 0 (22) Powyższe równanie wywodzi się z prawa zachowania, które jest opisywane przez równanie ciągłości. Na samym początku musimy określić jak zmienia się masa m w funkcji czasu znajdująca się w ograniczonym przez powierzchnię Σ obszarze V, gdy do tego obszaru napływa pewien strumień masy. Ilość masy zawartej w elemencie objętości dv można wyrazić poprzez gęstość masy ρ: dm = ρdv (23)

22 22 3 Równanie adwekcji Głównym założeniem w tym przypadku jest fakt, iż masa nie może powstawać ani zanikać, czyli sama zmiana w czasie masy w objętości V może być spowodowana napływem lub odpływem strumienia masy. W przypadku gdy mamy do czynienia z rurą, przez którą płynie ciecz, w czasie dt przez element powierzchni d Σ wypływa masa o objętości d Σ vdt. Stąd: dm = ρd Σ vdt (24) Wówczas całkowita masa wypływająca z obszaru V, który otacza powierzchnia Σ w czasie dt, będzie równa: dm = Σ ρ v d Σdt (25) Dzieląc powyższe równanie przez dt, wykorzystując równanie (33) i całkując otrzymujemy wyrażenie określające zmianę w czasie masy m zawartej w obszarze V : d dt ρdv = ρ v d Σ (26) V Σ Korzystając z twierdzenia Gaussa zamieniamy całkę powierzchniową na objętościową i otrzymujemy: [ ρ t + div(ρ v) ] dv = 0 (27) V Całka ta musi znikać dla dowolnego obszaru V, więc funkcja podcałkowa jest równa zeru, czyli: ρ t + div(ρ v) = 0 (28) Równanie (28) jest równaniem ciągłości. Wykonując przekształcenia wykorzystujące wyrażenie na pochodną substancjalną dochodzimy do następującej postaci równania ciągłości: ρ t + div (ρ v) = ρ t + v grad ρ + ρ div v = 0 (29)

23 3 Równanie adwekcji 23 Stąd otrzymujemy ostatecznie równanie postaci: dρ dt gdzie d dt oznacza pochodną substencjalną taką, że: d dt = t + ρ div v = 0 (30) + v grad Zakładając, że jest przepływ bez źródłowy (div v = 0), otrzymujemy stałą gęstość masy w cieczy[5]: dρ dt = 0 (31) Mając już wyprowadzone równanie ciągłości możemy przejść do wyprowadzania równania adwekcji. Najczęściej spotykanym przykładem w literaturze omawianym jest rura z cieczą (Rys. 1). Rysunek 1: Przepływ cieczy przez rurę [8]. Analizując ten jednowymiarowy układ określmy funkcję u(x,t), jako koncentrację pewnej substancji w cieczy. Zmienna x niech oznacza współrzędną rurki w kierunku poziomym, a t oznacza daną chwilę czasu. Zbierając te informacje oznaczenie u(x,t) będzie nam mówiło o masie substancji w punkcie x i chwili czasu t. Zakładamy, że koncentracja jest stała na całej długości rury. Chcąc określić całkowitą

24 24 3 Równanie adwekcji masę substancji w przedziale [x 1, x 2 ] wystarczy scałkować funkcję u(x,t) w tym przedziale [7]: x 2 x 1 u(x, t) dx (32) Całkowita masa substancji wewnątrz może jedynie się zmieniać tylko z powodu napływu bądź też odpływu strumienia na brzegach w punktach x 1 i x 2, ponieważ nie jest w żaden sposób wytwarzana ani niszczona. Zmiana masy w danym przedziale [x 1, x 2 ] da się zapisać w postaci różnicy pomiędzy strumieniami wpływającym i wypływającym z tego obszaru w postaci: x 2 d u(x, t)dx = F (u(x 1, t)) F (u(x 2, t)) (33) dt x 1 Przyjmujemy tutaj następującą konwencję odnośnie strumienia, iż strumień F jest skierowany z punktu x 1 do x 2, czyli od lewej do prawej strony. W kwestii wyjaśnienia w punkcie x 1 następuje napływ danej substancji, natomiast w x 2 jej odpływ. Stąd mamy znak minus przed ostatnim wyrażeniem. Poczynając założenie, że u(x,t) oraz F(u(x,t)) są funkcjami różniczkowalnymi, prawą stronę równania (33) możemy zapisać w postaci: [F (u(x 2, t)) F (u(x 1, t)] = Wobec tego równanie (33) przyjmuje postać: x 2 d u(x, t)dx = dt x 1 x 2 x 1 x x 2 x 1 x F (u(x, t))dx (34) F (u(x, t))dx (35) Zapisując to równanie (35) pod jedną całką mamy następującą postać wyrażenia: x 2 x 1 [ ] u(x, t) + t x F (u(x, t)) dx = 0 (36) Podobnie jak w przypadku równania ciągłości, całka w równaniu (36) musi być równa zero dla dowolnych wartości x 1 i x 2. Stąd mamy, że funkcja podcałkowa w

25 3 Równanie adwekcji 25 równaniu (36) również musi być równa zero, czyli otrzymujemy postać nielinowego równania adwekcji: u(x, t) + F (u(x, t)) = 0 (37) t x Równanie (37) daje się przedstawić w prostszej postaci, a mianowicie: u t + F (u) x = 0 (38) Wprowadziliśmy tutaj następujące oznaczenia: u t = u t oraz F (u) x = F x. W przypadku gdy substancja jest niesiona ze stałą prędkością a, wówczas funkcję strumienia zapisuje się jako: F (u) = au W ten sposób otrzymujemy liniowe równanie adwekcji (22). Równanie to modeluje na przykład przepływ płynu w jednowymiarowej rurce. Strumień ten przepływa w prawą stronę, gdy jego prędkość a > 0 lub w lewą, jeśli a < 0. W przypadku gdy chcemy jednoznacznie wyznaczyć rozwiązanie równania (22), musimy określić warunki początkowe: u(x, 0) = u 0 (x) Biorąc pod uwagę sens fizyczny tego równania możemy się spodziewać, że początkowy kształt funkcji u 0 (x) będzie niesiony wraz ze strumieniem ze stała prędkością a. Stąd rozwiązaniem równania (22) przy powyższych warunkach początkowych jest: u(x, t) = u 0 (x ct) (39) Charakterystykami nieliniowego równania adwekcji (38) są krzywe przechodzące przez każdy punkt x 0 w chwili t = 0 takie, że: dx dt = f u oraz x(t = 0) = x 0

26 26 3 Równanie adwekcji Stąd charakterystykami są linie proste spełniające równanie x = x 0 + ct przechodzące przez każdy punkt x 0 w chwili t = 0. Jeżeli oznaczymy U(t) = u(x 0 + ct, t) na mocy (22) pochodna po czasie tego wyrażenia będzie równa: d dt U(t) = u t(x 0 + ct, t) + cu x (x 0 + ct, t) = 0 Wzdłuż charakterystyk, które są liniami prostymi, równanie różniczkowe cząstkowe redukuje się do równania różniczkowego zwyczajnego: U (t) = 0 i rozwiązanie musi być stałe wzdłuż każdej charakterystyki [7].

27 4 Metody numeryczne 27 4 Metody numeryczne W tym rozdziale przedstawię metody numeryczne, dzięki którym możemy uzyskać przybliżone rozwiązanie danego równania różniczkowego opisującego analizowane zjawisko. Ponieważ takich metod jest bardzo dużo, ograniczę się do tych, które mają zastosowanie w rozwiązywaniu równania adwekcji oraz były podstawą wyprowadzenia metody Galerkina. Jednym z pierwszych pytań, które się pojawiają w momencie spotkania z tematyką metod numerycznych, jest: Po co są te metody i jakie dają rozwiązania?. Dzięki metodom numerycznym jesteśmy w stanie, niekiedy metodą prób i błędów, odnaleźć najefektywniejsze i zgodne z prawami fizyki rozwiązanie. Symulacje numeryczne przeprowadzane przy pomocy komputera w wielu sytuacjach pozwalają nam obniżyć koszty przedsięzwięcia poprzez przetestowanie obiektu wirtualnego. Dla przykładu, gdy konstruktorzy samolotów czy samochodów chcą zbadać aerodynamikę swojej konstrukcji, to wystarcza im wykorzystać odpowiednią metodę i bez wielkich kosztów przetestować wirtualnie konstrukcję. Z podobną sytuacją możemy się spotkać wśród architektów i budowniczych, którzy badają obciążenia, jakich doznają konstrukcje na ziemi. Jedną z najistotniejszych zastosowań tych metod jest możliwość zbadania zjawiska fizycznego, które jest obserwowane, ale niestety nie jesteśmy w stanie w obecnej chwili uzyskać dokładnych pomiarów, ewentualnie być w odpowiedniej odległości od miejsca, gdzie dane zjawisko występuje. Jako przykład posłużyć może badanie Słońca, a więc jedynej gwiazdy w naszym Układzie Słonecznym oraz obiektów bardziej odległych, jakimi są czarne dziury [25]. Obecne możliwości techniczne, jakie nasza cywilizacja posiada, nie pozwalają nam na dokładne zbadanie wszystkich zjawisk zachodzących na Słońcu i dokładne ich poznanie. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nam metody numeryczne, które dzięki naszym metodom i obserwacjom pochodzącym z kolejnych misji kosmicznych pozwalają poznać coraz to więcej istotnych własności zjawisk występujących na Słońcu. Każda metoda numeryczna jest charakterystyczna i daje się zastosować do szerszej albo i węższej gamy zjawisk. Niestety nie mamy jednej metody, która byłaby dobra na wszystko i dlatego ciągle trwają prace nad udoskonalaniem obecnych. Powstają również nowe metody coraz to bardziej wyrafinowane i dające dokładniejsze rozwiązania. Wiele metod jest testowanych w bardzo prosty sposób. A mianowicie gdy mamy równanie opisujące dane zjawisko i dla tego problemu jest znane dokładne

28 28 4 Metody numeryczne analityczne rozwiązanie, to wystarczy tylko użyć danej metody i wyniki otrzymane dzięki niej porównać z rozwiązaniem dokładnym [12]. Wiadomo, że symulacje numeryczne są przeprowadzane przez komputery i działające w nich algorytmy. Niestety wszystkie zagadnienia rozwiązywane metodami numerycznymi są obarczone błędami, które możemy sklasyfikować w następujący sposób: błędy metody - są związane ze sformułowaniem zagadnienia matematycznego, przy którym niestety zostają nam narzucone pewne uproszczenia. Postać matematyczna rzadko kiedy opisuje realnie zjawisko, częściej reprezentuje ich wyidealizowany model. Błędy te również występują także wtedy, gdy postawione zagadnienie jest bardzo skomplikowane i zastępujemy go prostszym, o mniejszym stopniu złożoności, bliskim co do wyników zagadnieniem przybliżonym; błędy wejściowe - mamy z nimi do czynienia przez cały czas, gdy nasze dane są wprowadzane do pamięci komputera i występuje tutaj skończona długość słów reprezentujących liczby w naszym komputerze oraz związane z tym zaokrąglenie. Zapis każdej liczby stanowiącej daną wejściową dla obliczeń musi zostać przekształcony z zapisu w systemie dziesiętnym do zapisu do danej reprezentacji np. reprezentacji binarnej. Właśnie dlatego przedstawienie wartości liczby rzeczywistej często jest niemożliwe, na przykład liczby w systemie dziesiętnym z częścią ułamkową po przecinku po zamianie na system dwójkowy dają nieskończone rozwinięcie. Obecność tego typu błędów związana jest z arytmetyką komputerów. Każda liczba jest zapisana w postaci skończonego rozwinięcia. W obliczeniach przeprowadzanych przez komputer bierze udział skończona z góry ustalona liczba cyfr. W przypadku gdy mamy dokładne dane wejściowe, to w momencie zapisu tych danych do komputera następuje konwersja na daną reprezentację i wszelkie operacje są wykonywane na liczbach przybliżonych. Błędów tych można uniknąć stosując odpowiednią kolejność wykonywania działań i ich odpowiedni sposób zastosowania. Do tych błędów możemy jeszcze zaliczyć obecność we wzorach matematycznych parametrów liczbowych (stałych), których wartość można podać tylko w przybliżeniu,

29 4 Metody numeryczne 29 należą do nich takie jak: a) stałe fizyczne b) liczby niewymierne (π, e, 2) c) wyniki pomiarów wielkości fizycznych obarczonych błędami pomiaru; błędy obcięcia - powstają podczas obliczeń na skutek zmniejszania liczby działań. Są związane z istnieniem w matematyce funkcji nieskończonych (np. szeregi, ciągi, ułamki okresowe). Pojawia się wtedy konieczność zakończenia obliczeń na pewnym etapie, czyli uwzględniania w obliczeniach tylko skończonej liczby wyrazów. Dla przykładu, chcąc obliczyć wartość wyrażenia e x równego szeregowi nieskończonemu: 1 + x x n! xn +... zastępujemy je sumą częściową postaci 1+x+ 1 2 x n! xn z odpowiednio dobraną wartością n. Jeżeli n jest dostatecznie dużą liczbą, to całkowity błąd popełniony przy obliczaniu e x będzie równy błędowi wejściowemu. Ze względu na długi czas obliczeń, na ogół uwzględnia się niewielką liczbę składników szeregu, co skutkuje pojawieniem sie tego błędu. Błędy obcięcia często powstają przy obliczaniu wielkości będących granicami oraz podczas zastępowania pochodnej funkcji jej ilorazem różnicowym; błędy działań - związane z wykonywaniem działań arytmetycznych na liczbach przybliżonych. Podczas wykonywania operacji na liczbach przybliżonych do wyników obliczeń są przenoszone błędy danych początkowych. Błędy te w pojedynczej operacji zwykle nie są istotne. Przenoszenie błędów podczas wykonywania operacji na liczbach przybliżonych jest ważną cechą algorytmu. Ostatecznie zbierając te wszystkie powyższe błędy, które mogę się skumulować i dać błąd nazywany błędem numerycznym. Sposób przenoszenia sie błędów związany jest ze sformułowaniem zadania, ze stosowanym algorytmem i jego stopniem złożoności oraz z realizacją tego algorytmu w arytmetyce komputera. Przy konkretnych zagadnieniach pewne błędy mogą się w ogóle nie pojawić, jak i również nie mieć większego wpływu na ogół obliczeń. Zadanie, dla którego rozwiązanie jest mało wrażliwe na małe zmiany w danych wejściowych, nazywamy numerycznie dobrze uwarunkowanym. Często

30 30 4 Metody numeryczne od problemu fizycznego można przejść do różnych, ale równoważnych sformułowań matematycznych, z których jedno jest źle uwarunkowane, a inne dobrze[14]. Algorytm możemy uznać za numerycznie poprawny, jeżeli uzyskane dzięki niemu rozwiązanie będzie nieco odbiegało od rozwiązania ścisłego, uzyskanego dla zmienionych nieco danych wejściowych, czyli należy rozumieć zmianę tych danych na poziomie błędu reprezentacji. Taki algorytm jest najwyższej jakości. Z algorytmem numerycznie stabilnym mamy do czynienia, jeśli uzyskane za jego pomocą rozwiązanie ma błąd proporcjonalny do błędu optymalnego, tzn. błędu wynikającego z przybliżonej reprezentacji danych i wyniku. Wśród wszystkich metod przybliżonych nie ma jednej, optymalnej dla każdego z możliwych do postawienia występujących w praktyce zadań. Z tej przyczyny każda osoba zajmująca się metodami numerycznymi, na podstawie analizy postawionego problemu, powinna dobrać odpowiednią metodę. Do najpopularniejszych metod numerycznych możemy zaliczyć: - MRS (metoda różnic skończonych), - MES (metoda elementów skończonych), - MEB (metoda elementów brzegowych), - MAN (metody analityczno-numeryczne), - MRC (metoda równań całkowych). Metody numeryczne pozwalają wyznaczyć przybliżone wartości rozwiązania na pewnym (dyskretnym) podzbiorze zbioru D Γ i przyjmując oznaczenie jako zbiór, który nazywać będziemy siatką numeryczną, a jego podzbiór Γ - brzegiem siatki. Elementy zbioru są węzłami siatki, w których to będziemy szukać rozwiązania problemu w danym czasie, natomiast nasz D jest to n-wymiarowy obszar ograniczony brzegiem Γ. Podstawowym procesem zachodzącym podczas przeprowadzania symulacji numerycznych jest dyskretyzacja obszaru, czyli podział na węzły (punkty), dzięki którym będziemy mogli obliczyć poszczególne wartości przybliżone danego równania. Rozkład ten będzie dyskretny, ponieważ obecne komputery nie są przystosowane do pracy na rozkładach ciągłych, dlatego właśnie siatka numeryczna odgrywa w

31 4 Metody numeryczne 31 naszych procesach tak istotną rolę, gdyż dzięki niej dochodzimy do przybliżonego rozwiązania naszego problemu w poszczególnych węzłach sieci [15]. Siatki numeryczne generalnie możemy podzielić na: regularne - są to siatki, które na całym obszarze posiadają jednolity kształt (tzw. siatki jednorodne), węzły siatki oddalone są od siebie o te same odległości we wszystkich kierunkach (rys. 2). Ogólnie możemy powiedzieć, iż ten rodzaj siatek jest zbudowany z pojedynczych prostych figur geometrycznych tzw. komórek numerycznych, które w swoich wierzchołkach tworzą węzły siatki (jak również i węzeł może być w centralnej części komórki) i zestawione ze sobą na płaszczyźnie tworzą cały obszar symulacji tzw. siatke numeryczną. Niestety ten typ nie pozwala nam na dokonywanie dokładniejszych pomiarów w pod obszarze, w którym więcej informacji pozwoliłoby nam na otrzymanie istotnych informacji zbliżających nas do dokładnego rozwiązania równania. Do przykładowych siatek regularnych możemy zaliczyć [15]: a) siatka kwadratowa (Rys. 2) Rysunek 2: Siatka regularna kwadratowa.

32 32 4 Metody numeryczne b) siatka trójkątna (Rys. 3) Rysunek 3: Siatka regularna trójkątna. c) siatka heksagonalna (Rys. 4) Rysunek 4: Siatka regularna heksagonalna.

33 4 Metody numeryczne 33 samo-adaptacyjne - ten typ siatek numerycznych został zapoczątkowany w roku 1984 i jego główną zaletą, jest jak sama nazwa mówi, samo-adoptowanie (Rys. 5-7). A mianowicie obszar symulacji jest podzielony siatką regularną, ale w momencie, gdy w danym podobszarze zaczyna coś się dziać, następuję automatyczne zagęszczenie w tym właśnie podobszarze. Umożliwia to uzyskanie dokładnych wyników. Natomiast w pozostałych obszarach, gdzie nie mamy potrzeby zagęszczać siatki, pozostaje ona bez zmian. Wykorzystanie tego typu siatek prowadzi do dużo dokładniejszych wyników symulacji oraz prowadzi do istotnego skrócenia czasu przeprowadzanej symulacji danego problemu numerycznego [21]. Poniżej przedstawiony jest schemat działania siatki samo-adaptacyjnej, która automatycznie dzieli siatkę (zagęszcza się) w miejscu przebiegu symulacji: Rysunek 5: Na rysunku przedstawiono poszczególne etapy działania siatki samo-adaptacyjnej.

34 34 4 Metody numeryczne Rysunek 6: Przykład podziału obszaru symulacji przez siatkę samo-adaptacyjną. Rysunek 7: Zastosowanie siatki samo-adaptacyjnej w kodzie numerycznym AMR [24].

35 4.1 Schematy numeryczne dla równania adwekcji Schematy numeryczne dla równania adwekcji W tym rozdziale przedstawię po krótce kilka schematów mających swoje zastosowanie przy rozwiązywaniu równania adwekcji (22). Rozpocznę od metod pierwszego rzędu dokładnych. W szczególności rozważę metody różnic skończonych, takie jak schematy Eulera, metody dyskretyzacji pod wiatr i schemat Laxa-Friedrichsa. Przedstawię również schemat Laxa-Wendroffa oraz Beama-Warminga Metoda różnic skończonych Rozważmy obszar [0, L] [0, T ] w płaszczyźnie x-t. Niech dane będzie równanie adwekcji: z warunkiem początkowym u t + a u x = 0 u(x, 0) = u 0 (x) oraz warunkami brzegowymi: u(0, t) = u l (t) u(l, t) = u p (t) Powyższe równanie adwekcji możemy zapisać, przyjmując konwencję iż pochodne cząstkowe będą zapisywane poprzez dolne indeksy oraz tym razem prędkość adwekcji będziemy oznaczać jako a. Otrzymamy równanie: u t + au x = 0 (40) Możemy przystąpić do dyskretyzacji naszego obszaru symulacji i na samym początku musimy określić siatkę punktów w kierunku współrzędnej x np. x i = i x gdzie x = L M, i = 0,..., M

36 Schematy numeryczne dla równania adwekcji Wybierzmy siatkę punktów na osi czasu t n = n t Sposób dyskretyzacji czaso-przestrzeni przedstawia Rys. 8. Rysunek 8: Dyskretyzacja obszaru symulacji. Po procesie dyskretyzacji wartości funkcji u(x, t) przyjmą postać: u n i u(i x, n t) = u(x i, t n ) (41) Rozważmy przybliżenie pochodnej czasowej u t w punkcie siatki (x i, t n ) przednią różnicą skończoną: u t = un+1 i u n i t oraz przybliżenie centralne pochodnej u x : (42) u x = un i+1 u n i 1 2 x (43)

37 4.1 Schematy numeryczne dla równania adwekcji 37 Mając powyższe wyrażenia możemy przejść do dyskretnej postaci równania adwekcji, które zostaje przybliżone następująco: Stąd wartości u n+1 i n, czyli: u n+1 i u n i t + a [ u n i+1 u n ] i 1 = 0 (44) 2 x w kroku czasowym n+1 można wyrazić przez wartości w kroku u n+1 i lub w równoważnej postaci = u n i 1 2 a t x [un i+1 u n i 1] (45) u n+1 i = u n i 1 2 c [un i+1 u n i 1] (46) Współczynnik c, który pojawił się w powyższym równaniu, nosi nazwę liczby Couranta i wyraża się następująco: c = a t x = a x t Liczba Couranta oznacza, iloraz prędkości adwekcji a do prędkości siatki x t. Schemat ten jest bezwarunkowo niestabilny 1. 1 Niestabilność oznacza, że sygnał u n i rośnie niefizycznie szybko w czasie.

38 Schematy numeryczne dla równania adwekcji Schemat Eulera W metodzie tej dla równania adwekcji (22) pochodną czasową przybliżamy przednim ilorazem różnicowym o postaci: u n t = un+1 i u n i t Natomiast pochodną przestrzenną aproksymujemy ilorazem różnicowym centrowanym, korzystając z wielkości określonych dla poprzedniego kroku czasowego n, czyli: u n x = un i+1 u n i 1 2 x Wstawiając powyższe przybliżenia do równania (22) mamy: u n+1 i u n i t = a un i+1 u n i 1 2 x Po prostych przekształceniach otrzymujemy schemat Eulera (tzw. schemat FCTS): u n+1 i (47) = u n i a t x [un i+1 u n i 1] (48) Schemat powyższy jest dokładny, lecz niestety warunkowo niestabilny, co uniemożliwia jego stosowanie w praktyce, gdyż jest bezużyteczny [7] Metody dyskretyzacji pod wiatr Schemat ten konstruuje się używając niesymetrycznej aproksymacji pochodnych przestrzennych za pomocą ilorazu różnicowego przedniego lub tylnego. Są to przybliżenia jednostronne, ponieważ wykorzystują one informacje tylko z jednej strony punktu x i. Wykorzystując przedni iloraz różnicowy dla pochodnych otrzymamy dla równania adwekcji następujące schematy w zależności od wartości prędkości odpowiednio c > 0 i c < 0: oraz u n+1 i u n+1 i u n i t u n i t + a un i u n i 1 x + a un i+1 u n i x = 0 (49) = 0 (50)

39 4.1 Schematy numeryczne dla równania adwekcji 39 Wykorzystaliśmy tutaj przybliżenia pierwszego rzędu. W tym przypadku zdecydowanie lepszym przybliżeniem jest jednostronne, ponieważ samo równanie adwekcji zawiera niesymetryczność. Niesymetryczność ta związana jest z tym, że opisuje ona transport pewnej substancji z prędkością a. Przemieszczanie to odbywa sie w lewo, gdy a < 0 lub prawo, gdy a > 0. zachodzą odpowiednie warunki: oraz Okazuje się, że schematy są stabilne, gdy 0 a t x 1 1 a t x 0 Schematy powyższe noszą schematów nazwę pod wiatr (ang. upwind). Zatem schemat pod wiatr dla równania adwekcji przyjmuje postać: gdzie: u n+1 i = z+ u n i 1 + z u n i z + u n i + z u n i+1 x t (51) z + = 1 (c + c ) 2 z = 1 (c c ) Schemat Laxa-Friedrichsa Wykorzystując schemat Eulera (48) i dokonując w nim modyfikacji, wówczas otrzymujemy bardzo dobrą i użyteczną metodę. Jeżeli w równaniu (48) zamiast u n i zastosujemy średnią, tj. u n i właśnie schemat Laxa-Friedrichsa [8]: u = n i 1+u n i+1 2, to wtedy rezultatem tej czynności będzie u n+1 i = un i 1 + u n i+1 2 a t 2 x [un i+1 u n i 1] (52) Schemat ten charakteryzuje się dokładnością pierwszego rzędu w czasie oraz drugiego rzędu w przestrzeni. Schemat ten jest stabilny, jeśli spełniony jest warunek: c t x

40 Schematy numeryczne dla równania adwekcji Schemat Laxa-Wendroffa Do wyprowadzenia tego schematu wykorzystam szereg Taylora w postaci: u(x, t + t) = u(x, t) + t u t (x, t) + ( t)2 u tt (x, t) +... (53) 2 Następnie z równania (40) zapisujemy drugą pochodną względem czasu i wstawiając tę zależność do równania (53) uzyskujemy następujące wyrażenie: u(x, t + t) = u(x, t) a t u x (x, t) + ( t)2 a 2 u xx (x, t) Korzystając z scentrowanej aproksymacji pochodnych przestrzennych rzędu pierwszego i drugiego otrzymujemy schemat Laxa-Wendroffa [8]: u n+1 i = u n i a t 2 x [un i+1 u n i 1] + a2 ( t) 2 2( x) 2 [un i+1 2u n i + u n i 1] (54) Ten typ schematu jest dokładny drugiego rzędu w czasie oraz przestrzeni, natomiast warunek stabilności przedstawia się następująco: 0 c t x Schemat Beama-Warminga Schemat ten jest podobny do schematu Laxa-Wendroffa. Posiada on kilka modyfikacji, m.in uwzględniana jest informacja o wartości funkcji w kroku czasowym i 2. Zakładając, że prędkość c > 0, otrzymujemy schemat o następującej postaci [8]: u n+1 i = 1 2 c(c 1)un i 2 + c(2 c)u n i (c 1)(c 2)un i (55) Dzięki takim zabiegom otrzymujemy schemat drugiego rzędu dokładny w czasie oraz przestrzeni z warunkiem stabilności: 0 c t x 2

41 4.2 Metody typu Godunowa Metody typu Godunowa Do jednych z dokładniejszych metod rozwiązywania nieliniowej postaci równania adwekcji (38) możemy zaliczyć metodę Godunowa. Korzystając z dyskretyzacji obszaru z rozdziału (4.1.1) tworzymy siatkę numeryczną o N-węzłach. Następnie przystępując do rozwiązania równania (38) i uwzględniając dyskretną postać funkcji, rozwiązujemy N-równań określonych w poszczególnych węzłach siatki. Niestety nasza dyskretyzacji prowadzi nas do nieciągłości na brzegach komórek numerycznych i mamy do czynienia w takiej sytuacji z problemem Riemanna 2. W tej metodzie rozwiązanie zależy od postaci i własności funkcji tzw. strumienia, który odgrywa istotną rolę. W rozwiązywaniu równań typu hiperbolicznego istotną rolę odgrywa metoda objętości skończonych (ang. finite volume method). Właśnie to w tej metodzie, wartość funkcji ciągłej jest przybliżona poprzez uśrednienie po objętości w każdej komórce numerycznej [19]: q i n 1 x x+ 1 2 x 1 2 q(x, t n )dx (56) Mamy tutaj do czynienia z analogią zasady zachowania mas, która mówi nam, iż wartość q i w kolejnych odstępach czasowych może ulec zmianie jedynie poprzez zmianę strumienia na brzegu i-tej komórki. Teraz możemy dokonać uśrednienia strumienia przepływającego przez krawędź x i± 1. Ponieważ nie znana jest postać 2 q(x i± 1 2, t), Godunow zaproponował w swojej metodzie następujące uśrednienie [20]: f i± t t n +1 t n f ( q(x i± 1 2, t) ) dt (57) Powyższa metoda Godunowa jest stabilna, gdy spełniony jest warunek CFL. Schemat ten jest schematem pierwszego rzędu dokładnym w zmiennych przestrzennych. Mamy do czynienia z szerokim spektrum rozszerzeń metody pierwszego rzędu, dzięki którym uzyskujemy znacznie dokładniejsze wyniki w zmiennych przestrzennych jak i również w czasie przy podnoszeniu rzędu dokładności. W rozdziale odnoszącym się do badań własnych będę chciał porównać właśnie metodę Godunowa z metodą Galerkina w rozwiązaniu równania adwekcji [9]. 2 Problem ten jest pokazany na rysunku 9

42 Metody typu Godunowa Rysunek 9 pokazuje problem Riemanna, a mianowicie nieciągłość funkcji u(x, t = 0) dla czasu t = 0, gdzie u l i u p oznaczają odpowiednio wartości funkcji w lewej i prawej komórce numerycznej. Rysunek 9: Problem Riemanna - nieciągłość na brzegu komórki numerczynej [8].

43 4.3 Metoda elementów skończonych MES Metoda elementów skończonych MES Metoda elementów skończonych (MES) jest obecnie powszechnie stosowanym narzędziem obliczeń numerycznych. Rozwój metody datuje się od połowy lat sześćdziesiątych. Zapoczątkował ją Courant, który jako matematyk około 1943 roku opublikował pracę uważaną dziś za pionierską w tej dziedzinie. Po raz pierwszy wprowadził on, w celu rozwiązania eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych, podział obszaru obliczeniowego na małe trójkąty. Metoda ta rozwijała się za sprawą matematyków, jak i również wielu osób zmagających się z trudnymi problemami praktycznymi. Metoda elementów skończonych miała swoje zastosowanie w analizie takich konstrukcji jak samoloty, pojazdy kosmiczne, konstrukcje towarzyszące reaktorom atomowym, platformom naftowym, co spowodowało olbrzymi wzrost zainteresowania tą metodą i zwiększyło nakład nad oprogramowaniem komputerowym. Obecnie z roku na rok liczba publikacji naukowych rośnie, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczą problematyki związanej z tą metodą. W obecnych czasach wobec błyskawicznego rozwoju mocy obliczeniowej komputerów i dostępności do sprzętu informatycznego rozwiązywanie coraz to trudniejszych zagadnień nie stwarza większych problemów. Wraz z rozwojem metody elementów skończonych dla wielu problemów fizycznych i pojawiła się szansa ich realnego rozwiązania, gdyż dotąd ze względu na pojawiające się trudności w jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań narzucanych na własność rozwiązań, tylko wybrana grupa zadań była rozwiązywana analitycznie. Większość problemów charakteryzująca się skomplikowanymi warunkami brzegowymi i sformułowaniami w kategoriach analizy matematycznej, nie mogła być w ogóle rozwiązana. W końcu pojawienie sie metod nawiązujących do dyskretyzacji obszaru symulacji, a co za tym idzie do zmiany formy matematycznego opisu problemów (z analitycznego na algebraiczny) umożliwiło podejmowanie tych skomplikowanych zagadnień. Metoda ta rozwija się ciągle w sposób równoległy z rozwojem techniki komputerowej. Początkowe obliczenia wykorzystujące MES dotyczyły obiektów o bardzo prostych geometriach (przeważało modelowanie w jednym wymiarze) i stałych własnościach oraz zjawisk opisywanych liniowymi równaniami różniczkowymi. W latach siedemdziesiątych metodę zaczęto stosować do rozwiązywania problemów nieliniowych, ale dalej dla obiektów o stosunkowo prostych kształtach (modelowanych w

44 Metoda elementów skończonych MES geometriach jedno- lub dwu-wymiarowych). W momencie gwałtownego rozwoju techniki komputerowej w latach osiemdziesiątych, związanych z coraz to większą mocą obliczeniową komputerów oraz możliwościami przechowywania i operowania bardzo dużych zbiorów informacji, umożliwiło zastosowanie metody elementów skończonych do obliczeń nieliniowych dla obiektów już o dowolnie złożonych geometriach, co odgrywało istotną rolę dla trzech wymiarów. Bardzo duży wkład w powstanie i rozwój metody oraz jej popularyzację miał profesor z Uniwersytetu Walijskiego w Swansea O.C. Zienkiewicz 3. Matematyczne podstawy teoretyczne metody elementów skończonych można znaleźć w pracach Galerkina i Ritza [11]. W chwili obecnej metoda ta jest z powodzeniem wykorzystywana w zagadnieniach, które możemy opisać poprzez równania różniczkowe wraz z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Przykładowo wymieńmy zagadnienia: mechaniki ciał odkształcanych, mechaniki płynów, w analizie przewodnictwa cieplnego, wibroakustyce, analizie różnego typu pół: elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych. Daje ona dobre rezultaty w przypadku obliczeń w obszarach ograniczonych, zawierających materiały nieliniowe i niejednorodne oraz anizotropowe. Chcąc opisać dokładnie metodę elementów skończonych musimy na początku zdefiniować kilka podstawowych terminów, które posłużą do opisu poszczególnych etapów tejże metody: a) element skończony - jest prostą figurą geometryczną (płaską lub przestrzenną), dla której określone zostały wyróżnione punkty zwane węzłami oraz pewne funkcje interpolacyjne służące do opisu rozkładu analizowanej wielkości w jego wnętrzu i na jego bokach (Rys. 10). Rząd elementu jest zawsze równy rzędowi funkcji interpolacyjnych; 3 Profesor O.C. Zienkiewicz pochodził z Warszawy, stąd wyemigrował.

45 4.3 Metoda elementów skończonych MES 45 Rysunek 10: Typowe elementy skończone w przestrzeni jedno-, dwu- i trójwymiarowych. b) funkcje kształtu (funkcje węzłowe) - funkcje interpolacyjne służące do opisu analizowanej wielkości we wnętrzu lub na bokach elementu skończonego. Liczba funkcji kształtu w pojedynczym elemencie skończonym jest równa liczbie jego węzłów; c) węzły - znajdują sie w wierzchołkach elementu skończonego, ale mogą być również umieszczone na jego bokach i w jego wnętrzu. Jeżeli węzły znajdują się tylko w wierzchołkach, wtedy mówimy o elemencie liniowym (ponieważ wtedy funkcje interpolacyjne są wtedy liniowe), natomiast w pozostałych przypadkach mamy do czynienia z elementami wyższych rzędów. Metoda elementów skończonych oparta jest na kilku prostych ideach. Podstawową ideą jest skończony podział obszaru Ω, w którym problem jest zdefiniowany oddziel-

46 Metoda elementów skończonych MES nie na każdym z podobszarów, zwanych elementami. Dobór elementów dokonywany jest w taki sposób, aby: - posiadały one nieskomplikowany kształt geometryczny, - można było na nich zadać proste funkcje aproksymujące, przybliżające rozwiązanie wewnątrz każdego z nich. Najczęściej stosowanymi funkcjami aproksymującymi są wielomiany lub funkcje otrzymane z wielomianów przez zamianę zmiennych. Rozwiązania uzyskane na wszystkich elementach składających się na dany obszar Ω, łączone są w sposób zapewniający odpowiednią ciągłość szukanego rozwiązania w całym obszarze. Użycie elementów o tym samym kształcie i właściwościach (ewentualnie o podobnych parametrach) powoduje daleko idącą automatyzację procesu obliczeń [11]. Rysunek 11 przedstawia obszar, który został podzielony na pojedyncze elementy skończone postaci trójkątnej. Elementy te wypełniły w pełni bryłę przestrzenną. Rysunek 11: Dyskretyzacja obszaru za pomocą elementów trójkątnych.

47 4.3 Metoda elementów skończonych MES 47 Mając już zdefiniowane podstawowe pojęcia cechujące metodę elementów skończonych możemy przejść do przedstawienia poszczególnych etapów występujących w tejże metodzie. MES charakteryzują następujące etapy: 1. analizowany obszar dzielimy na pewną skończoną liczbę geometrycznie prostych elementów, tzw. elementów skończonych, 2. elementy skończone są ze sobą połączone w skończonej liczbie punktów znajdujących się na obwodach (najczęściej są to punkty narożne) - noszą nazwę węzłów, 3. obieramy funkcje jednoznacznie określające rozkład analizowanej wielkości fizycznej wewnątrz elementu skończonego w zależności od wartości tej wielkości w węzłach - funkcje kształtu (funkcje węzłowe), 4. przekształcamy równania różniczkowe opisujące dane zjawisko poprzez zastosowanie tzw. funkcji wagowych do równań metody elementów skończonych i powstają wtedy równania postaci algebraicznej, 5. przeprowadzamy asemblację, czyli obliczamy wartości współczynników stojących przy niewiadomych oraz odpowiadające im wartości prawych stron. Liczba równań w układzie jest równa liczbie węzłów przemnożonych przez liczbę stopni swobody węzłów tzn. liczbę niewiadomych występujących w pojedynczym węźle, 6. do układu równań wprowadzamy warunki brzegowe, 7. rozwiązujemy układ równań i otrzymujemy wartości poszukiwanych wielkości fizycznych w węzłach, 8. w zależności od typu rozwiązywanego problemu lub potrzeb oblicza się dodatkowe wielkości, 9. jeżeli zadanie jest niestacjonarne to czynności opisane w punktach 5,6,7,8 powtarza się aż do momentu spełnienia warunku zakończenia obliczeń. Programy numeryczne, w których jest zaimplementowana metoda elementów skończonych składają się z trzech zasadniczych części:

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

Samoadaptacyjne siatki numeryczne

Samoadaptacyjne siatki numeryczne Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Samoadaptacyjne siatki numeryczne Marcin Fatyga Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Modele podwójnych soczewek grawitacyjnych

Modele podwójnych soczewek grawitacyjnych Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Obserwatorium Astronomiczne Jan Skowron Nr albumu: 195845 Modele podwójnych soczewek grawitacyjnych Praca magisterska kierunek: Astronomia Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym Andrzej Kasprzak Praca doktorska wykonana w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński Metody numeryczne I Janusz Szwabiński Redakcja techniczna, opracowanie tekstu i skład: Janusz Szwabiński Złożono za pomocą systemu L A TEX 2ε i edytora Kile. Copyright c 2006 by Janusz Szwabiński Spis

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Zespół 2 Streszczenie Pakiet SIMP - Studencki Iteracyjny Model Przepływu, został wykonany jako projekt studencki w ramach programowania zespołowego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Majchrowski

Klaudiusz Majchrowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Fizyki Teoretycznej Transport nośników ładunku w nanostrukturach zawierajacych studnie kwantowe o różnych kształtach Klaudiusz Majchrowski

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Analiza algorytmów genetycznych. jako układów dynamicznych

Analiza algorytmów genetycznych. jako układów dynamicznych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych mgr inż. Stefan Kotowski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym

Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym Marcin Kurowski Warszawa, sierpień 2003 Promotor: dr Konrad Bajer Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Model szybowca w grafice 3D z uwzględnieniem fizyki lotu

Model szybowca w grafice 3D z uwzględnieniem fizyki lotu AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Wędzony kierunek studiów: fizyka techniczna specjalnośd: fizyka komputerowa Marek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo