DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)"

Transkrypt

1 ÂRODA 2 SIERPNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Przy koêciele pw. Ducha Âw. jednak zostanie otwarta irlandzka restauracja Piwo z duszkiem W Wilnie, w budynku przyleg ym do koêcio a pw. Ducha Âwi tego otworzy si irlandzka restauracja The Dubliner. Kurier Wileƒski w tym roku kilkakrotnie informowa ju o pomyêle otwarcia irlandzkiej knajpy faktycznie pod jednym dachem z koêcio em pw. Ducha Âwi tego w Wilnie. Palce lizaç? Od pó rocza toczàce si wokó tej sprawy zamieszanie nabiera nowego brzmienia: na stronie internetowej przewodnika turystyzngo In Your Pocket pojawi y si ju komentarze rodzaju palce lizaç, dotyczàce przygotowywanego menu restauracji irlandzkiej, która niebawem otworzy si w Wilnie. Oburzenie wiernych i sprzeciw Kurii Fakt otwarcia faktycznie pod dachem koêcio a restauracji wywo a jednak oburzenie ze strony licznych wiernych. Parafianie twierdzà, e otwarcie baru przy koêciele nazywanym polskim koêcio em jest wr cz obrazà Êwiàtyni pw. Ducha Âwi tego. Stanowczy sprzeciw wobec pomys u otwarcia knajpy tu obok koêcio a pó roku temu wyrazi równie generalny wikariusz, ekonom Archidiecezji Wileƒskiej, biskup Juozas Tunaitis. Wszak restauracja, która formalnie nie jest pod tym samym dachem z koêcio em, stanowi jednak scalony zespó budynków nie tylko z koêcio em pw. Ducha Âwi tego, lecz tak e z dawnym klasztorem podominikaƒskim. Karolina Jurgelevičienė i jej recepta na d ugie ycie Sto lat na ziemi Obok matki zawsze wierni córka Marytò i zi ç Leonas Fot. Marian Paluszkiewicz Karolina Jurgeleviãienò ze wsi Misztuny w rejonie solecznickim, która swój setny jubileusz obchodzi a w ostatnim dniu lipca, urodzinowych goêci spotka a oparta na kijaszku przy bramce w asnego domu. Od lat ka dy dzieƒ stuletniej kobiety wyglàda podobnie. Wstaje Mimo tego, e knajpa otworzy si na jakiê czas, w naszej perspektywie jest jednak wycofanie si z umowy Fot. Marian Paluszkiewicz rano, myje si i, nieraz jeszcze przed Êniadaniem, wychodzi na spacer do wsi. Zajrzy na podwórko wnuka, potem wraca. Ten sam spacer, oparta na kijaszku, odbywa wieczorem. Zaraz po kolacji znowu wybiera si na spacer i przeszed szy kawa ek dobrze znanej trasy przez wieê, wraca do domu. (Dokoƒczenie na str. 3) To normalna sprawa W Irlandii równie mieszka du o katolików. I w niedziel wszyscy idà do koêcio ów. A poniewa bardzo cz sto koêcio y sà blisko pubów, to ludzie po nabo eƒstwie lubià tam pójêç. Nie chodzi o picie, a w aênie o obcowanie. Irlandczycy s ynà z tego, e sà bardzo kole eƒskim narodem t umaczy si wówczas irlandzki restaurator, twierdzàc, e restauracja The Dubliner znalaz a si obok Êwiàtyni ucz szczanej przez litewskich Polaków nie po to, by przybli yç ich do tradycji obcowania w stylu irlandzkim, ale zupe nie przypadkowo. (Dokoƒczenie na str. 6) G ówne zadanie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wspieranie polskich mediów Wspieranie polskich mediów na Wschodzie jest g ównym zadaniem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie powiedzia wczoraj prezes Fundacji Wies aw Turzaƒski podczas posiedzenia senackiej Komisji Spraw Emigracji i àcznoêci z Polakami za Granicà. Poinformowa, e obecnie ukazuje si w krajach na terenie by ego Zwiàzku Radzieckiego 48 polskich tytu ów prasowych (dzienników, tygodników, miesi czników i kwartalników), a niektóre z nich jak podkreêli Turzaƒski sà wydawane na bardzo wysokim poziomie. Ponadto jak zaznaczy Turzaƒski Fundacja podj a 18 inicjatyw radiowo-telewizyjnych, a tak e rozwija sieç internetowà w Êrodowiskach polonijnych na Wschodzie. Wed ug Turzaƒskiego, wiele próêb kierowanych ze Êrodowisk polonijnych do Fundacji dotyczy m. in. stworzenia portali elektronicznych, informujàcych o Polakach na Litwie i Ukrainie. WÊród innych kierunków dzia aƒ, które pragnie realizowaç Fundacja, sà edukacja, zw aszcza w zakresie nauczania j zyka polskiego, dokszta canie nauczycieli poprzez organizacj kursów, rozwijanie dzia alnoêci kulturowej oraz niesienie pomocy charytatywnej Polakom na Wschodzie, znajdujàcym si w trudnej sytuacji materialnej, m. in. poprzez udzielanie zapomóg losowych i finansowanie skomplikowanych operacji. Fundacja jak powiedzia Turzaƒski pragnie nieêç pomoc Polakom na Bia orusi i wspieraç wydawane tam trzy polskie tytu y prasowe i jedno radio lokalne w Lidzie. Jak poinformowa Turzaƒski, Fundacja otrzyma a w tym roku od Senatu 5,5 mln z na realizacj tych zadaƒ. Doda, e Fundacja pragnie z tych Êrodków 43 proc. przeznaczyç na wsparcie i rozwój mediów elektronicznych; 25 proc. na rozwój kultury polskiej; 17 proc. na aktywnoêç obywatelskà oraz 15 proc. na edukacj. Komisja zaakceptowa a kierunki dzia aƒ Fundacji na najbli szy rok, przedstawione przez jej prezesa i zapewni a, e b dzie wspieraç jej dzia ania. PAP Âwiat W NUMERZE Sentencja 4 Brat kieruje paƒstwem Kubaƒski przywódca Fidel Castro przeszed operacj z powodu krwawienia z uk adu pokarmowego i tymczasowo przekaza kierowanie paƒstwem swemu m odszemu bratu Raulowi. PraworzàdnoÊç 5 apanka nietrzeêwych kierowców W ubieg ym tygodniu policja drogowa w ca ym kraju przeprowadzi a akcje. Na celowniku byli kierowcy preferujàcy jazd po kielichu. Reporta 7 TerroryÊci i okupanci Gusz Etzion ze wszystkich stron otoczone jest przez arabskie wioski. W pobli u znajduje si, zdominowany przez radyka ów obóz dla palestyƒskich uchodêców Muskhar El-Arub. Ataki i zamachy sà tutaj na porzàdku dziennym. Palestyƒczycy cz sto ostrzeliwujà osiedle z pobliskich wzgórz. Mimo to jego mieszkaƒcy nie zamierzajà porzucaç swoich domów. Zdrowie Opalenizna w zastrzyku 8 Le enie godzinami plackiem na pla y czy wielokrotne wizyty w solarium zastàpi w przysz oêci seria zastrzyków. Naukowcy pracujà nad tym, by szybko i zdrowo uzyskaç pi kny, bràzowy odcieƒ skóry. Wszystko nie zale y od nas samych, ale my od wszystkiego. Stanis aw W adys aw Reymont

2 2 KRAJ Kalejdoskop aktualnoêci Podro a chleb W n kanej przez susz Litwie ju podro a o pieczywo ciemne i bia e. W tym roku od stycznia do 20 lipca Êrednia cena detaliczna czarnego chleba w najwi kszych centrach handlowych Litwy wzros a o 11 proc., a bia ego o 6 proc. Przypuszczalnie z powodu nieprzychylnych warunków meteorologicznych w tym roku plon zbó mo e byç o proc. mniejszy ni w roku ubieg ym. RoÊnie rynek kart p atniczych Litewski rynek kart p atniczych w ciàgu pierwszego pó rocza tego roku (porównanie 1 lipca z 1 stycznia) wzrós o 5,2 proc. Wszystkie banki komercyjne kraju do 1 lipca rozpowszechni y 3,251 mln ró nych kart p atniczych, a ogólny ich obrót si ga 11,634 mld litów o 32,2 proc. wi cej w porównaniu z tym samym okresem ubieg ego roku. Bankowcy twierdzà, e tempo wzrostu rynku kart kredytowych ju przekracza tempo wzrostu kart debetowych. Na poczàtku lipca na Litwie by y 1062 bankomaty oraz 20,6 tys. miejsc, w których mo na si rozliczyç z pomocà kart. Remont terminalu w Butingò Spó ka MaÏeiki nafta, która w sierpniu zamierza drogà morskà sprowadziç cztery tankowce z ropà, wkrótce czasowo pozbawiona b dzie i tego alternatywnego êród a zaopatrzenia w surowiec. 15 wrzeênia terminal w Bappletingò ma byç zamkni ty na remont, który potrwa 24 dni. Po awarii, która nastàpi a w grudniu ub. roku, platforma zosta a uszkodzona na skutek uderzenia w nià tankowca. Wczoraj do terminalu naftowego w Bappletingò przyp ynà tankowiec, który dla rafinerii Mo ejkach przywióz oko o 100 tys. ton rosyjskiej ropy Urals. Inne tankowce z podobnà iloêcià ropy majà przybyç 8 i 17 sierpnia oraz pod koniec miesiàca. Aktywizacja rozmów o moêcie energetycznym Po wizycie w ubieg y czwartek premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa w Polsce, litewscy urz dnicy planujà aktywizacj negocjacji w sprawie budowy mostu energetycznego mi dzy dwoma krajami. W sierpniu bàdê we wrzeêniu majà ruszyç z martwego punktu trwajàce ju ponad dziesi ç lat negocjacje w sprawie budowy mostu energetycznego z Litwy do Polski. Zdaniem litewskich ekspertów, po zamkni ciu w 2009 roku drugiego bloku Ignaliƒskiej Elektrowni Atomowej, je eli b dzie most energetyczny, Litwa energi elektrycznà mog aby importowaç z Polski. Polska za poêrednictwem tego po àczenia mog aby przekazywaç swà energi elektrycznà równie do innych regionów. Siedem samorzàdów w strefie suszy Wczoraj do strefy suszy zaliczono rejon szawelski, a w poniedzia ek wy kowyski. W ubieg ym tygodniu kryteria suszy osiàgn y rejony poniewieski, bir aƒski oraz Nid i Po àg. Jak poinformowa a wczoraj dziennikarzy, uczestniczàcych w naradzie poêwi conej suszy dyrektor Litewskiej S u by Hydrometeorologicznej Vida Augulienò, e aczkolwiek synoptycy przewidujà deszcze, skutki suszy pozostanà. Meteorolog poinformowa a, e sytuacja ekstremalna jest og aszana w przypadku ogarni cia przez susz trzeciej cz Êci terytorium Litwy, ale to raczej nie grozi. BNS Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Dziennikarze: Kry sty na Adamo wicz Aleksander Borowik za st. re d. na cz. (tel ), Anna Cebula He le na G ad kow ska, Sabina Juchniewicz, Witalis Masenas Irena Mikulewicz Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Wspó pracownicy: Da nu ta Ka mi le wicz, Ma go rza ta Ko zicz, Ja dwi ga Pod most ko, Jan Sienkiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk Sekretariat: Wan da Za jàcz kow ska tel ), Zygmunt danowicz (se rier wi len ski.lt, tel ) se kre tarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Ro man Ostro uch, Alina Baniukiewicz, Edgar Jarmo owski a ma nie kom pu te ro we, Lu cja Stan ke vičiūtė projektant graficzny, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Da riusz Gusz cza, Weronika Wojsznis re kla ma (tel , e-ma il: re kla rier wi len ski.lt), Jolanta Osoba kier. dzia u projektów, Andrzej Podworski kol por ta -pre nu me ra ta (tel , e-ma il: kol rier wi len ski.lt). Nak ad egz. Ma te ria ów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tekstów. Za treêç og o szeƒ re dak cja nie od po wiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze sà zbie ne z opi nià re dak cji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Daniel Mackiewicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski. Dy rek tor spółki Ro man Ba ra now ski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Tureccy piloci mieli 75 misji w ciàgu 4 miesi cy Zmiana warty Piloci tureckiego lotnictwa wojskowego, którzy przez 4 miesiàce strzegli przestrzeni powietrznej krajów ba tyckich z pomocà myêliwców F-16 Fighting Falcon, 74 razy przeprowadzili szkoleniowe loty i raz zareagowali na naruszenie przestrzeni powietrznej. Jak poinformowa wczoraj po przekazaniu usankcjonowanej przez NATO misji kontyngentowi hiszpaƒskiemu dowódca kontyngentu tureckiego major Cihan Gulbiten, tureccy piloci wojskowi w przestrzeni otewskiej zmusili do wylàdowania na lotnisku ryskim Êmig owca, który wtargnà na otw. Nie detalizowa, kiedy i w jakich okolicznoêciach dosz o do incydentu i z jakiego kraju pochodzi intruz. W poprawnym j zyku litewskim Gulbiten podzi kowa Litwie za goêcinnoêç i po egna si. Przestrzeni powietrznej krajów ba tyckich b dzie strzeg o hiszpaƒskie lotnictwo wojskowe. Jak poinformowa dowódca kontyngentu hiszpaƒskiego lejtnant Francisco Javier del Cid de Leon, hiszpaƒscy piloci b dà si starali nie zak ócaç spokoju mieszkaƒców Szawel i lataç na wysokoêci nie ni szej od dozwolonej. Przestrzeƒ powietrznà Litwy, otwy i Estonii w ciàgu czterech najbli szych miesi cy piloci Handlowcy narzekajà na brak litewskich jagód Kupujàcym polityka nie w g owie Litewscy w aêciciele plantacji jagód mówià o marnym plonie, tymczasem handlowcy twierdzà, e jeêli nie litewskich, to importowanych, w tym przede wszystkim z Polski, jagód w sezonie nie zabraknie. Jak informuje dyrektor ds. komunikacji sieci handlowej Iki Robertas uliauskas, wi ksza cz Êç oferowanych klientom w tej sieci handlowej jagód pochodzi z Litwy. W zwiàzku z suszà za granicà poszukiwani byli tylko dostawcy wiêni. Zapotrzebowanie na inne jagody zaspokajajà litewscy ogrodnicy. Marne wiênie Jagód z pewnoêcià nie zabraknie, a skupowany tegoroczny plon jest lepszy od ubieg orocznego. W centrach handlowych mo na znaleêç litewskie czernice, maliny, czarne porzeczki i inne jagody. W tym roku nie oferujemy litewskich wiêni. Ich plon jest bardzo marny i dlatego handel oferuje produkcj polskà. Litewskich czereêni równie nie znajdziecie, poniewa Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Przestrzeƒ powietrznà Litwy piloci hiszpaƒscy b dà strzegli z czterema myêliwcami naddêwi kowymi Mirage F-1M Fot. ELTA Polskie wiênie i czereênie cieszà si popytem Litwinów Fot. M. P. drzewka nie sà na tyle dojrza e, aby móc zaopatrywaç handel w jagody powiedzia uliauskas. Polskie cieszà si popytem Niemniej, jak stwierdzi, polskie wiênie i czereênie cieszà si popytem WieÊci z rynku nieruchomoêci W lipcu ceny mieszkaƒ spad y W lipcu ceny mieszkaƒ starego budownictwa w Wilnie spad y o 1,3 proc., w Kownie o 2,2 proc., w Szawlach o 1 proc., w Poniewie u o 1,1 proc. Tymczasem w K ajpedzie ceny mieszkaƒ wzros y o 1,4 proc. W Wilnie Êrednia cena 1m kw. mieszkaƒ starego budownictwa wynosi 4870 Lt, w Kownie 3140 Lt, w K ajpedzie 4320 Lt, w Szawlach 1960 Lt, w Poniewie u 1760 Lt, w Olicie 1710 Lt, w Mariampolu 1480 Lt, w Ucianie 1760 Lt. Cena 1m kw. mieszkaƒ nowego budownictwa bez wykoƒczenia w Wilnie wynosi od 3500 Lt, w Kownie od 3150 Lt, w K ajpedzie od 3750 Lt, w Szawlach od 2800 Lt, w Poniewie u i Kiejdanach od 2600 Lt, w Olicie od 2500 Lt, w Elektrònai od 3100 Lt, w Telszach od 2300 Lt, w Garg dach od 3200 Lt, w Po àdze od 4500 Lt, w ventoji od 7000 Lt, w Nidzie od 9000 Lt, w Juodkrantò od 8500 Lt, w Druskienikach od 3000 Lt. Najwi cej nowych domów buduje si w Wilnie. W tym mieêcie nowe mieszkanie mo na wybraç wêród 57 budowanych bàdê ju zbudowanych domów wielomieszkaniowych, w hiszpaƒscy b dà strzegli z czterema myêliwcami naddêwi kowymi Mirage F-1M, wyprodukowanymi w latach i zmodernizowanymi przed kilkoma laty. Hiszpania przys a a na Litw 84 wojskowych ró nych specjalnoêci oraz pilotów. Po up ywie czterech miesi cy Hiszpanów majà zastàpiç Belgowie. BNS Litwinów, którzy bardziej zwa ajà na cen, nie zaê paƒstwo, z którego produkcja pochodzi, a ceny jagód litewskich i polskich ró nià si nieznacznie. Najwi ksza krajowa sieç handlowa VP Market nie rezygnuje równie z importowanych jagód. Chcemy, aby wybór produkcji by szerszy i dlatego oferujemy jagody z importu. Zw aszcza e importowane zazwyczaj sà wi ksze, aczkolwiek kosztujà dro ej, cieszà si popytem cukierni, restauracji i kawiarni powiedzia a Viktorija Jakubauskaitò, przedstawicielka VP Market. Dro sze by y tylko truskawki Nie odczuwajàcy braku produkcji wielcy handlowcy prawie nie zmienili cen jagód w porównaniu z rokiem ubieg ym. Nieco dro ej w porównaniu z ubieg orocznym plonem w tym roku p acono tylko za truskawki, których plon by opóêniony i szybko si wyczerpa. Inf. w. i BNS Kownie 15, w K ajpedzie z 11. W innych miastach nowe mieszkania mo na wybieraç zaledwie w 1-3 nowych domach wielomieszkaniowych. Fakt, e spoêród 99 budowanych bàdê zbudowanych na Litwie nowych domów wielomieszkaniowych prawie 57 jest w Wilnie wskazuje, e nowe budowle mogà mieç wp yw na ceny starego budownictwa tylko w Wilnie. BNS Dyrekcja i grono pedagogiczne Gimnazjum im. J. Âniadeckiego w Solecznikach ubolewa z powodu Êmierci wieloletniej nauczycielki Marii Dowda oraz sk ada szczere wyrazy wspó czucia kole ance Irenie Bartašuniene i Rodzinie z powodu Êmierci Matki

3 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Karolina Jurgelevičienė i jej recepta na d ugie ycie Sto lat na ziemi KRAJ 3 (Dokoƒczenie ze str. 1) Czego mo na yczyç cz owiekowi, który w doli i niedoli prze y ca y wiek? zastanawiali si zapraszani przez gospodarzy do wn trza domu goêcie. yczymy szanownej pani Karolinie dwustu lat, zdrowia, wytrwa oêci i nieustajàcej mi oêci bliskich takie s owa skierowa do wiekowej jubilatki Leonard Talmont, mer rejonu solecznickiego. Przy àczajàc si do wypowiedzianych yczeƒ, Tadeusz Minakowski, starosta gminy Podborze, doda równie swoje serdecznoêci:... daj Bo e, eby pani jak najd u ej spacerowa a po wsi, by a tak samo wawa i w dobrym nastroju. Wiekowy rolnik i w aêcicielka yczenia stu lat - to za ma o. DwieÊcie w sam raz! Masowy ubój byd a Susza przerzedza stada Karolina Jurgeleviãienò, jedna z czterech wiekowych mieszkaƒców rejonu solecznickiego, we wsi Misztuny (Mi tapplenai) zamieszka a od tego momentu, gdy, majàc ledwie 18 lat, wysz a za mà. Tutaj urodzi a dwoje dzieci: Marytò i Vytautasa, tutaj prze y a ci kie wojenne czasy. Przez ca e ycie du o i ci ko pracowa a, po to, by dzisiaj, majàc swoje sto lat, nadal byç panià na w oêciach. Jest rolnikiem i w aêcicielkà 28 ha ziemi. A jej córka, Marytò Talakauskienò, mo e tymi dobrami rozporzàdzaç tylko z upowa nienia gospodyni, stuletniej matki. Bohaterka poniedzia kowych serdecznoêci najwy szych w adz rejonu solecznickiego owdowia a w odleg ym 1940 roku. ycie jà nauczy o, by polegaç wy àcznie na w asnych si ach, tote, jak wspomina Marytò Talakauskienò, matka przyzwyczai a si do tego, by wszystkie prace wykonywaç w asnor cznie. Pani Marytò z odrobinà alu w g osie wspomina, jak dawno, dawno temu mamusia na drzwiach mierzy a jej brata, Vytautasa. Nie mog a si doczekaç, kiedy syn wyroênie i w wielu robotach zamieni jej zmar ego m a. Za czasów ko chozów mama, jak wi kszoêç kobiet nie majàcych konkretnego fachu, otrzymywa a do pielenia dzia ki buraków, marchwi. Wykonywa a inne prace w ko chozie. Jednak e nigdy nie lubi a prac kobiecych. Mama zawsze dr a a o Vytautasa. Nawet nie próbowa a ukrywaç, e bardziej jej zale y na zdrowiu Vytautasa, ni moim z odrobinà alu w g osie wspomina Marytò. Rozumiem jà. Pami tam, e mama chodzàc na rozmaite zebrania zawsze zajmowa a miejsce ko o m czyzn. Bardziej jà interesowa o to, o czym mówià m czyêni, ni kobiety. Zajmowa y jà takie tematy, jak oranie pól, zasiewy, zbieranie plonów... Przecie by a dla nas i matkà i ojcem. W domu by a i gospodarzem, i gospodynià... Na rozdartym pograniczu Najci szy okres najstarsza mieszkanka Misztun prze y a w czasie wojny. Domostwo Jurgeleviãiusów nachodzili i Polacy, i Litwini, i Rosjanie. Czyli, jak artuje Leonas Talakauskas, mà Marytò, jedyny Polak w ca kowicie zamieszkanej przez Litwinów wsi, i biali, i czarni, i czerwoni. Z rana wiadomo, nikt o niczym Susza zmusi a litewskich rolników do szybkiej likwidacji stad byd a. W zwiàzku z suszà na àkach, do rzeêni przywo one sà nie tylko hodowane na mi so wo y, ale te krowy dojne i ich przychówek. W ciàgu ostatnich trzech tygodni a trzykrotnie wzros a poda byd a dla przetwórców mi sa. Najwi kszym jednak problemem jest to, e oko o 30 proc. stanowi byd o o niskiej kondycji, którego mi so jest tanie i nie cieszy si popularnoêcià informuje prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mi sa Jolanta Bastienò. Dotychczas litewscy producenci gorszy surowiec wywozili na rynki wschodnie, przewa nie do Rosji. Jednak e w adze tego paƒstwa Wracajàca ze spaceru stuletnia Karolina Jurgeleviãienò ze wsi Misztuny w rejonie solecznickim urodzinowych goêci powita a przy bramce w asnego domu nie wiedzia. Nad ranem przychodzà przedstawiciele wrogiego obozu i pytajà: Byli?!... Nikogo u nas nie by o odpowiada a. Kiedy nalegali zbyt mocno, mama przyznawa a si. Wtedy mówi a: Przychodzicie z bronià i oni te byli z bronià, a ja nie pyta am komu oni s u à. Byli g odni, wi c nakarmi am ich przedstawia zebranym goêciom wspomnienia jubilatki córka. Ci co byli bogatsi, zazwyczaj odmawiali u yczenia noclegu. Owszem jedzenia i picia nie odmawiali, ale bardziej dr eli o swoje dobra. Mama opowiada a, jaka sytuacja zdarzy a si pewnej nocy. A by o tak w stodole na jednej stronie do snu u o yli si ci, którzy wojowali za niepodleg oêç kraju, a tu przychodzà tak zwani obroƒcy ludu i te proszà o nocleg. Poniewa w stodole ju nocowali nieproszeni przybysze z wrogiego sowieckiemu systemowi obozu, mama nie na arty si wystraszy a. Ba a si, e ledwie obroƒcy ludu usnà, tamci ich uduszà. Co wtedy pocznie? opowiada Marytò Talakauskienò. Karolina i z tej k opotliwej sytuacji znalaz a wyjêcie. Posz a do Êpiàcych ju w stodole przybyszy i zacz a upraszaç, by nie robili krzywdy obroƒcom ludu, bo w przeciwnym razie to ona padnie ofiarà sowietów i Êciàgnie na siebie ca à ich z oêç. Dokàd pójdzie z ma ymi dzieçmi, jak puszczà z dymem dom i zabudowania... Jak zawsze, nazajutrz nocne zjawy znika y i ycie toczy o si codziennym trybem. Zawa pracy i obowiàzków. Wed ug pani Marytò, w Misztunach nigdy nie by o jakichkolwiek nieporozumieƒ narodowoêciowych. Pogranicze zawsze by o z jednej strony trudne, z drugiej pe ne tolerancji. Z mieszkaƒcami tej wsi bez problemu mo na si porozumieç od razu w czterech j zykach po polsku, litewsku, bia orusku i po rosyjsku. ju wczeêniej zabroni y importu takiego mi sa z Polski i Ukrainy, a teraz napomkn y, e to samo zrobià z krajami ba tyckimi. Przetwórcy zwrócili si do Ministerstwa Rolnictwa proponujàc dwa sposoby uporzàdkowania sektora mi snego. Pierwszy wariant to poszukiwanie dodatkowych wyp at dla rolników, aby mogli oni nabyç pasze i wyhodowaç byd o do po àdanej StaroÊç nie radoêç... Pani Karolina zawsze ch tnie dzieli a si z córkà i zi ciem swoimi wspomnieniami z prze ytych lat. Dzisiaj, niestety, pami ç zacz a szwankowaç. Zdarza si, e pani Karolina dobrze pami ta niektóre chwile ze swego ycia. Zdarzajà si jednak i takie momenty, e zapomina nawet imienia w asnej córki. I czemu tu si dziwiç, kiedy ma si za plecami ca e sto lat! Wszystko by oby do zniesienia, gdyby zdrowie dopisywa o Marytò. Ona z kolei nie mo e si pochwaliç dobrym samopoczuciem. W ciàgu dwóch lat córka jubilatki, zawsze b dàca obok i stale opiekujàca si matkà, przesz a a szeêç operacji. Dozna a silnych poparzeƒ nóg, przesz a trzy operacje przeszczepiania skóry. Z czasem dosz y tak e inne problemy zdrowotne. Z kolei nasza bohaterka na brak zdrowia nigdy specjalnie nie narzeka a. Mo na rzec, e wiekowa ju dziê Karolina nie zna a drogi do szpitala. Jedyne, co si zapisa o w pami ci zi cia, to fakt, kiedy po usuni ciu z ba, nie mogàc powstrzymaç krwotoku, zawióz jà do szpitala. Teraz mama wymaga troski i opieki i nie mo e zrozumieç, e ja, jej córka, ju mam swojà siedemdziesiàtk i te ju, niestety, potrzebuj opieki ubolewa nad up ywem lat Marytò Talakauskienò. Gdy ona przebywa a w szpitalu, o teêciowà troszczy si zi ç. Opowiadajàc o swych dolach i niedolach pan Leonas nie móg ukryç szczerych ez. Mimo niez omnoêci charakteru pani Karolina nigdy nie by a przys owiowà wrednà teêciowà. Zi ç Leonas Talakauskas, który razem z onà Marijà wychowa dwóch synów i córk, w rozmowie z goêçmi nie skàpi pochwa dla wiekowej teêciowej. Dobrze wychowa a swe dzieci, ca e ycie ci ko pracowa a na to, eby wykarmiç rodzin. Mo e nawet zbyt agodnie wychowywa a dzieci, bo kiedy bra em pas by pouczyç swoje pociechy, chroni a je i os ania a wspomina pan Leonas. Dorobek jubilatki to nie tylko ziemia, na której ca e ycie trwa a, ale te skarb najwi kszy pi cioro wnuków i siedmioro prawnuków. I rodzice, i babcia majà czym si poszczyciç, poniewa dzieci starajà si torowaç sobie drog przez ycie uczciwà pracà i naukà. Nie darmo, kiedy pytaliêmy o recept na d ugowiecznoêç, córka jubilatki powiedzia a, e jej receptà zawsze by a praca. ycie to nie bajka Zawsze silna i nieugi ta Karolina swojà kruchoêç kobiecà zdradza a w pieêni i taƒcu. Taƒczyç i Êpiewaç lubi a zawsze, nawet wtedy, gdy by o nie do Êpiewu i nie do taƒca. Domownicy twierdzà, e nawet i teraz, gdy zaliczy a ju sobie dziesiàty dziesiàtek siedzàc na fotelu nieraz sobie podêpiewuje: ti-da-ti-da-da!. Co tam podêpiewuje... Wed ug córki, wiekowa starowinka potrafi jeszcze i zataƒczyç! Mamy wiele przyk adów, kiedy starzy rodzice sà zaniedbywani przez w asne dzieci. Cieszy, e w waszym domu jest inaczej w myêl przys owia starego trzeba szanowaç i dzi kujàc gospodarzom za goêcin powiedzia Tadeusz Minakowski, starosta gminy Podborze. Ka da rodzina to oddzielna karta wpisana do ogólnej historii poszczególnych miejscowoêci. Ka da rodzina yje w asnym yciem, wzbogacajàc t miejcowoêç swojà pracowitoêcià, uczciwoêcià, pieênià czy taƒcem, lub, co gorsza, oga acajàc w asnà wieê z dobrych wspomnieƒ ludzi. GoÊcie z merostwa rejonu solecznickiego, starostwa podborskiego, z terytorialnego wydzia u Sodry w Solecznikach opuszczali goêcinny dom Leonasa i Marytò Talakauskasów pe ni podziwu i szacunku dla ich codziennych zmagaƒ i stawiania czo a przeciwnoêciom losu. Przecie ludzki los nie jest bajkà ani snem... Irena Mikulewicz Fot. Marian Paluszkiewicz wagi. Drugi wariant to dotacja dla przetwórców przechowujàcych wo owin w ch odniach, podobnie jak si p aci za magazynowanie zbo a. Jednak e minister gospodarki Kazimira Prunskienò ma wàtpliwoêci co do tego rodzaju pomocy. Na razie przetwórcy chcà wszystko zwaliç na barki paƒstwa. A tymczasem sami równie powinni si przyczyniç, dostarczajàc hodowcom pasze i pomagajàc spó dzielniom t umaczy a minister. Jej zdaniem, wàtpliwe czy Rosja zdecyduje si na zrezygnowanie z eksportu wo owiny z Litwy. W ubieg ym roku, jak powiedzia a, eksport litewskiej wo owiny do Rosji, w porównaniu z rokiem 2004, wzrós a trzykrotnie. BNS

4 4 ÂWIAT Ruch wyzwoleƒczy przeciwko polskim interwentom Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza Rosja dziê b dzie obchodziç Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza. W tym roku Êwi to to zbiega si z 400. rocznicà narodzin ruchu wyzwoleƒczego przeciwko polskim interwentom. Z tej okazji z b ogos awieƒstwa patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II oraz za osobistà zgodà prezydenta Rosji W adimira Putina na Placu Czerwonym w Moskwie odb dà si uroczystoêci religijno-paƒstwowe. Zosta y one po àczone z obchodami 76. rocznicy utworzenia Wojsk Powietrznodesantowych, których patronem jest w aênie Êwi ty prorok Eliasz. UroczystoÊci rozpocznà si liturgià w cerkwi Êw. Proroka Eliasza na ulicy Iljinka prowadzàcej na Plac Czerwony. Jej uczestnicy przejdà w procesji na sam plac, gdzie na Miejscu Straceƒ wspólnie odmówià modlitw i wys uchajà oficjalnych przemówieƒ. Stron na podstawie PAP przygotowa Aleksander Borowik Pierwsza fala pospolitego ruszenia To w aênie z tej cerkwi przypominajà organizatorzy dzisiejszych uroczystoêci 2 sierpnia (20 lipca) 1606 roku wysz a pierwsza fala pospolitego ruszenia przeciwko Dymitrowi Samozwaƒcowi i polskim oddzia om, które osadzi y go na Kremlu. By a to pierwsza, maleƒka iskierka ludowego gniewu. Wkrótce przekszta ci a si ona w pot ny p omieƒ narodowego ruchu wyzwoleƒczego, który ogarnà ca à Rosj. Pozwoli jej zachowaç niepodleg oêç i wiar czytamy w zaproszeniu na uroczystoêci, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Patriarchatu Moskwy. Okres wielkiej smuty Organizatorzy przypominajà, e lata przesz y do historii Nie wyklucza si przekazania sprawy do Niemiec Zniewa enie g owy paƒstwa Prokuratura Okr gowa w Warszawie nie wyklucza przekazania do Niemiec Êledztwa w sprawie zniewa enia prezydenta Lecha Kaczyƒskiego przez niemieckà gazet Die Tageszeitung. Prokuratura ma ju t umaczenie artyku u dokonane przez t umacza przysi g ego, wystàpi a te do Ambasady RP w Berlinie o informacj co do odpowiedzialnoêci w Niemczech osoby zniewa ajàcej g ow paƒstwa. Od odpowiedzi uzale niamy dalsze dzia ania powiedzia we wtorek rzecznik Prokuratury Okr gowej Maciej Kujawski, nie wykluczajàc inicjatywy w celu przekazania ca ej sprawy Niemcom. W zesz ym tygodniu prokurator krajowy Janusz Kaczmarek mówi, e jest to mo liwe, gdy zniewa anie g owy paƒstwa jest Êcigane tak e w Niemczech. Wed ug kodeksu post powania karnego, jeêli w Polsce wszcz to post powanie karne o przest pstwo pope nione za granicà, minister sprawiedliwoêci mo e wystàpiç do w aêciwego organu danego paƒstwa o przej cie Êcigania przez organy tego paƒstwa, niezale nie od tego, czy wszcz to tam Êledztwo co do tego czynu. Prokuratura wszcz a Êledztwo w sprawie zniewa enia na podstawie artyku u kodeksu karnego, przewidujàcego kar pozbawienia wolnoêci do lat 3 za publiczne zniewa enie prezydenta RP. Powodem Êledztwa jest artyku pt. M ody polski kartofel. Dranie, które chcà rzàdziç Êwiatem, który w czerwcu opublikowa a lewicowa niemiecka gazeta Die Tageszeitung. Autor tekstu Peter Koehler porówna w nim polskiego prezydenta do kartofla szydzi te z jego matki. Czyn, za jaki chce si kogoê Êcigaç w Polsce, musi byç uznawany za przest pstwo i w Polsce, i w paƒstwie, gdzie zosta pope niony. Kaczmarek powiedzia, e w Niemczech grozi za taki czyn nawet do 5 lat wi zienia, choç prezydent musi oêwiadczyç, e czuje si obra ony. Zgodnie z par. 103 niemieckiego kodeksu karnego: kto zniewa a g ow obcego paƒstwa lub w zwiàzku z jego statusem cz onka rzàdu obcego paƒstwa (...) podlega karze do trzech lat pozbawienia wolnoêci lub grzywny, zaê w przypadku zniewa enia oszczerczego karze od trzech miesi cy do pi ciu lat pozbawienia wolnoêci. Artyku wywo a oburzenie prezydenta i polityków PiS. Wed ug Gazety Wyborczej to w aênie tekst Koehlera przyczyni si do odwo ania przez Lecha Kaczyƒskiego planowanego spotkania z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji w ramach Trójkàta Weimarskiego. Prezydent zapewnia, e odwo anie jego udzia u w spotkaniu by o spowodowane doêç dotkliwà niedyspozycjà zdrowotnà". Lech Kaczyƒski powiedzia, e ta publikacja przekracza wszystkie mo liwe granice i narusza wszelkie normy, a artyku jest haniebny, ajdacki. Ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz nazwa artyku obrzydliwym, zaê szefowa MSZ Anna Fotyga przyrówna a Tageszeitung do nazistowskiego pisma Stuermer. Przemys aw Gosiewski wezwa, by polskie w adze wyda y wobec niemieckiego satyryka europejski nakaz aresztowania. Z o y zawiadomienie do prokuratury o pope nieniu przest pstwa przez niemieckich dziennikarzy. 14 lipca Prokuratura Apelacyjna w Warszawie poleci a Prokuraturze Okr gowej wszcz cie Êledztwa. Rosji jako okres wielkiego zam tu (wielkiej smuty ): po Êmierci Dymitra, syna Iwana Groênego, rozp ta a si walka o moskiewski tron. Dymitr Samozwaniec bardzo szybko zburzy nadziej ludu na dobrego i sprawiedliwego cara. W ciàgu roku opró niony zosta skarbiec, tron otoczyli polscy i litewscy szlachcice, a Cerkiew prawos awna z niepokojem przyglàda a si próbom szerzenia katolicyzmu w Rosji odtwarzajà organizatorzy atmosfer tamtych dni. Przypominajà równie, e od XVII wieku Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza by Êwi tem paƒstwowym. Carowie z dynastii Romanowóch i patriarchowie wspólnie prowadzili w tym dniu procesj z Kremla na Plac Czerwony, a nast pnie na Miejscu Straceƒ uczestniczyli w modlitwie w intencji Âwi tego Proroka Eliasza. W ubieg ym roku tradycja procesji na Plac Czerwony i modlitwy na Miejscu Straceƒ przerwana w XX wieku po przewrocie bolszewickim 1917 roku zosta a przywrócona. Przede wszystkim dzi ki staraniom rosyjskiej Cerkwi prawos awnej i dowództwa Wojsk Powietrznodesantowych. Organizatorzy wyra ajà przekonanie, e kiedyê na czele procesji pójdà prezydent i patriarcha. Zastàpienie bolszewickiego Êwi ta W ubieg ym roku 4 listopada Rosja po raz pierwszy obchodzi a nowe Êwi to paƒstwowe Dzieƒ JednoÊci Narodowej. Upami tnia on rocznic oswobodzenia Moskwy spod polskiego jarzma w roku 1612 i zakoƒczenia okresu zam tu. Dzieƒ JednoÊci Narodowej zastàpi Êwi to 7 listopada, które upami tnia o rocznic przewrotu Fidel Castro poddany operacji Brat kieruje paƒstwem Kubaƒski przywódca Fidel Castro przeszed operacj z powodu krwawienia z uk adu pokarmowego i tymczasowo przekaza kierowanie paƒstwem swemu m odszemu bratu Raulowi poinformowano w poniedzia ek w liêcie, który w imieniu kubaƒskiego lidera odczyta w telewizji jego wspó pracownik. Operacja zmusza mnie do kilkutygodniowego odpoczynku g osi oêwiadczenie przekazane przez Carlosa Valenciag. Jak pisze agencja Reutera, wystàpienie zapowiedzieli wyglàdajàcy na bardzo zasmuconych prezenterzy telewizyjni; niektórzy z nich byli ubrani na czarno. Charakter tymczasowy? 80-letni Castro poinformowa, e jego problemy ze zdrowiem sà konsekwencjà stresu, jakiego doêwiadczy podczas niedawnych wystàpieƒ w Argentynie i w kraju. PodkreÊli, e przekazanie obowiàzków m odszemu o pi ç lat Raulowi, który jest desygnowany na nast pc Fidela, a obecnie pe ni funkcj ministra obrony, ma charakter tymczasowy. Prze o enie uroczystoêci bolszewików z 1917 roku. Przerwania tradycji Êwi towania rocznicy przewrotu, dokonanego przez W odzimierza Lenina, domaga a si od rozpadu ZSRR rosyjska Cerkiew, która przypomina a, e jednym z g ównych celów bolszewików by o wykorzenienie religii. Likwidacji Êwi ta Rewolucji Paêdziernikowej chcia te Kreml, gdy komuniêci wykorzystywali je do organizowania wystàpieƒ przeciwko prezydentowi i rzàdowi. Dzieƒ JednoÊci Narodowej zbiega si z obchodzonym 4 listopada przez Cerkiew Dniem Ikony Matki Boskiej Kazaƒskiej. To cudownemu wp ywowi tego obrazu, przyniesionego z Ni niego Nowogrodu do Moskwy przez pospolite ruszenie kupca Kuêmy Minina i ksi cia Dymitra Po arskiego, przypisuje si wyp dzenie 4 listopada 1612 roku polskiej za ogi z Kremla. Kubaƒscy imigranci w USA Êwi tujà rych e odejêcie El Presidente Co jakiê czas pojawiajà si pog oski o z ym stanie zdrowia Fidela Castro Fot. ELTA Z powodu hospitalizacji Fidel Castro, który 13 sierpnia b dzie obchodzi 80. urodziny, poprosi o prze o enie uroczystoêci do 2 grudnia, czyli 50. rocznicy powsta- Fot. ELTA nia kubaƒskich rewolucyjnych si zbrojnych Kierujàcy krajem od rewolucji kubaƒskiej w 1959 r. Fidel Castro jest najd u ej sprawujàcym w adz szefem rzàdu na Êwiecie. Pog oski o z ym stanie zdrowia Fidela pojawiajà si co jakiê czas, przypisuje si mu m.in. chorob Parkinsona i Alzheimera. Dwa lata temu dozna rozleg ych obra eƒ, kiedy spad z mównicy, po czym musia poruszaç si na wózku inwalidzkim. Sto dwadzieêcia i wi cej! Jednak jego otoczenie i sam Fidel utrzymujà, e cieszy si on doskona ym zdrowiem. Osobisty lekarz kubaƒskiego lidera Eugenio Selman, oêwiadczy niedawno, e jego podopieczny, który prowadzi bardzo zdrowy i aktywny tryb ycia, jest cz owiekiem d ugowiecznym i z atwoêcià przekroczy granic 120 lat.

5 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. PRAWORZÑDNOÂå Niechlubny rekord rejonu szyrwinckiego apanka nietrzeêwych kierowców W ubieg ym tygodniu policja drogowa w ca ym kraju przeprowadzi a akcje. Na celowniku byli kierowcy preferujàcy jazd po kielichu. Policjanci sprawdzili 450 pojazdów, zatrzymali 23 nietrzeêwych kierowców. 20 kierowcom ustalono lekki stopieƒ zamroczenia alkoholowego, 2 Êredni, 1 ci ki. Pijana wilnianka Najbardziej pijanym kierowcà podczas rajdu drogówki okaza a si... kobieta. B dàc za kierownicà Nissana Primery 32-letnia wilnianka nadmucha a w alkomat 2,99 promila. By y i inne wykroczenia. 20 kierowców prowadzi o swe auta z nadmiernà szybkoêcià, 5 kierowców nie mia o ubezpieczenia OC, 4 przeglàdu technicznego pojazdu, 2 nie mia o prawa jazdy. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku Je eli policja w ca ej Litwie zatrzymywa a kierowców dorywczo i wybiórczo, to szyrwincka drogówka potraktowa a akcj jak spraw honoru zawodowego. Zablokowa a drogi wlotowe i wylotowe do miasta. Po dwa samochody policyjne sta y na drodze z Wilna i z Wi komierza. Sprawdzano te kierowców w samym Nowy sposób telefonicznych oszustów Pieniàdze z karty OszuÊci znaleêli jeszcze jeden sposób telefonicznego wy udzania pieni dzy. Chcàc poznaç dane kart p atniczych, oszuêci skorzystali z zautomatyzowanej àcznoêci telefonicznej, informuje Litewskie Zrzeszenie Banków. Telefoniczny robot dzwoni do przypadkowej osoby, informuje o okreêlonych ograniczeniach jego kart p atniczych i prosi o niezw oczne Wóz jadàcy od kraw nika do kraw nika Pijany woênica Ponad 2,3 promila w organizmie mia 62-letni woênica, którego zatrzymali gorzowscy policjanci na jednej z ruchliwych ulic wylotowych w Gorzowie Wielkopolskim. M czyzna zasnà na koêle. Wskutek tego wóz jecha nie tylko po jezdni, ale i chodnikach. Wóz jadàcy od kraw nika do Odpady z gorzelni wylewa na polach Grozi do 5 lat wi zienia Do sàdu trafi akt oskar enia przeciwko dyrektorowi gorzelni w Maszewie (Lubuskie), który odpady z zak adu kaza wylewaç na pola. Doprowadzi tym samym do powa nego zanieczyszczenia gruntów, p ynàcej tam rzeki i stawów hodowlanych. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku miasteczku. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku. Kontrole potwierdzi y niechlubnà s aw rejonu szyrwinckiego. Co czwarty zatrzymany pijany kierowca zosta zanotowany w tym rejonie: 6 spoêród 23 zatrzymanych w ca ym kraju! Nietrzeêwy Petras Pocius w Szyrwintach prowadzi samochód VAZ 2101, Alvydas Utka te pijany w samych Szyrwintach prowadzi VW Golf. Wieczorem tego dnia, w centrum miasta, w r ce funkcjonariuszy wpad nietrzeêwy wilnianin Eduardas Radziukas, który prowadzi Audi A6 Avant. W okolicznych wsiach policja tak e urzàdzi a apanki. Z powodzeniem. zatelefonowanie pod wskazanym bezp atnym numerem telefonu z kodem 800. Po zatelefonowaniu automatyczna sekretarka prosi o wprowadzenie numeru karty p atniczej oraz innej poufnej informacji, korzystajàc z której oszuêci mogà kontrolowaç konta bankowe. Ostrzega si, e schemat mo e byç stosowany nie tylko dla uzyskiwania kodów kart p atniczych, ale kraw nika dwupasmowej, ruchliwej drogi wyjazdowej z Gorzowa w kierunku Kostrzyna nad Odrà i S ubic zaniepokoi jednego z kierowców TIR-ów, który zawiadomi o tym policj. Po przebyciu patrolu okaza si, e woênica zasnà. Policjanci zatrzymali pojazd i obudzili go. Ten wyjaêni, e jedzie rozwieêç Dyrektorowi grozi od 3 miesi cy do 5 lat wi zienia. Zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa z o y w prokuraturze Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska w Zielonej Górze. W toku Êledztwa ustalono, e dyrektor w ub. roku zleci swoim pracownikom rozlewanie wywaru Fot. autor Zamroczone wsie We wsi Szawle rejonu szyrwinckiego mieszkaniec Marian Byliƒski po pijanemu usiad za kierownic samochodu Opel Frontera. Nast pny dzieƒ sta si fatalny w skutkach mieszkaƒcowi wsi Jawniuny Linasowi Miliukasowi, który nietrzeêwy wpad w r ce policji na drodze Jawniuny-MuÊniki, a mieszkaniec Gie won Juozas Morozas pijany i bez prawa jazdy we wsi Sabaliszki prowadzi Audi Coupe. Przypomnijmy, e nowa redakcja przepisów ruchu drogowego przewiduje kierowcom zatrzymanym w czasie jazdy po pijanemu grzywn do 5 tys. Lt i konfiskat prawa jazdy do dwóch lat. Kamil Piotrowski te kodów bankowoêci internetowej. WczeÊniej podobne metody stosowano za poêrednictwem elektronicznych listów i internetu. Banki uprzedzajà, e nigdy nie proszà klienta o poufnà informacj ani z pomocà internetu, ani poczty elektronicznej, ani telefonu, a w razie otrzymania takiego komunikatu nale y niezw ocznie poinformowaç o tym bankowy dzia zapobiegania praniu pieni dzy i windykacji. obornik na pobliskie dzia ki, a wóz wraz z koniem po yczy od kolegi. Badanie trzeêwoêci wykaza o u niego 2,31 promila alkoholu w organizmie. 62-letni Grzegorz B. stanie teraz przed sàdem grodzkim. Grozi mu grzywna. Wóz wraz z koniem nie trafi na policyjny parking, lecz wróci do w aêciciela. gorzelnianego na u ytkach rolnych. Sprawa wysz a na jaw w tym roku, kiedy to na skutek odwil y, przerwania zapory i sp ywu wywaru gorzelnianego z pól do rzeki Liƒska Struga doprowadzi o do zanieczyszczenia wód tej rzeki i znajdujàcych si w okolicy stawów hodowlanych. apówkarskie statystyki O piratach i pijakach Wed ug danych S u by Nadzoru Ruchu Policji Litewskiej, w ciàgu pierwszego pó rocza tego roku odnotowano 150 wypadków, gdy naruszyciele przepisów ruchu drogowego próbowali uniknàç grzywny proponujàc funkcjonariuszom apówki. Statystyka dowodzi, e najcz Êciej funkcjonariuszy policji próbujà podkupiç kierowcy przekraczajàcy szybkoêç oraz nietrzeêwi. Suma proponowanej apówki oscyluje w granicach Lt. Funkcjonariuszy próbowano przekupiç walutà obcà jak euro, USD, z otówkami. Wiek kierowców, proponujàcych apówki od lat 17 do 62. Najm odszy naruszyciel przepisów ruchu drogowego, który prowadzi samochód w stanie nietrzeêwym i nie mia prawa jazdy, funkcjonariuszom oddzia u patrolowego Komisariatu Policji w Taurogach proponowa apówk 200 Lt. Stron przygotowano na podstawie doniesieƒ BNS i PAP 5 Za prób przekupienia funkcjonariusza przewidziana jest odpowiedzialnoêç karna. Obecnie w zwiàzku z próbà przekupienia funkcjonariuszy prowadzone sà 82 post powania dowodowe. W 39 sprawach ju podj to decyzje, 15 spraw przekazano do sàdu, 3 umorzono, 9 osób skazano na pozbawienie wolnoêci z odroczeniem kary bàdê grzywnà. Najwi cej przypadków dawania apówki funkcjonariuszom policji odnotowano w powiatach kowieƒskim, wileƒskim i k ajpedzkim. Policja zwraca uwag na to, e wszelkie próby przekupienia policji bàdê unikni cia odpowiedzialnoêci innymi niedozwolonymi sposobami za naruszenia administracyjne nadal b dà odnotowywane. Do tego celu s u à ró ne Êrodki techniczne (aparatura audio i wideo, system monitoringu specjalnych policyjnych Êrodków transportu itp.), co utrudnia mo liwoêç zarówno dawania jak i brania apówki. W poniedzia ek w Grzegorzewie w wyniku zderzenia si na ulicy Vilniaus dwóch samochodów ci arowych i auta jedna kobieta zgin a na miejscu. Podczas wypadku jeden z poszkodowanych wpad do rzeki obok drogi. Fot. ELTA Zawiod a instalacja gazowa Wybuch od papierosa W centrum Wilna, wczoraj, rano, na skutek wybuchu stanà w p omieniach samochód osobowy. Jego kierowca dozna poparzeƒ cia a i odwieziony zosta do Wileƒskiego Uniwersyteckiego Szpitala Pogotowia. Jak poinformowa G ówny Komisariat Policji m. Wilna, na stacji paliwowej Statoil przy ul. Go tauto 65-letni V. Î. po nape nieniu butli samochodu VW Passat gazem, odjecha i zapali papierosa. W tym czasie rozleg si wybuch. Po ar zniszczy ca e wn trze auta.

6 6 SPO ECZE STWO Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Przy koêciele pw. Ducha Âw. jednak zostanie otwarta irlandzka restauracja Piwo z duszkiem (Dokoƒczenie ze str. 1) Jeden z akcjonariuszy irlandzkiej spó ki Bentley International Recruitment Services, Kevin Handley pó roku temu twierdzi, e bar The Dubliner otworzy swoje drzwi wilnianom i goêciom stolicy ju w styczniu, bowiem pod koniec ubieg ego roku pomieszczenie, w którym mieêci a si ksi garnia katolicka, poddano pracom przekszta cania wn trza na potrzeby restauracji-baru irlandzkiego. Spó ka Bentley International Recruitment Services zainwestowa a w projekt ponad 1 mln litów. Z otwarciem restauracji jednak zwlekano, co podobno mia o zwiàzek z wycofaniem si Kurii, do której nale y budynek. Irlandczycy nie rezygnujà DziÊ przedsi biorca z Irlandii twierdzi, e mimo wszystko w najbli szym czasie restauracja otworzy drzwi dla klientów. Nie rezygnujemy ze swojego pomys u. Powsta y pewne problemy z duchownymi, ale w tej chwili trwajà negocjacje. Nie mog jednak powiedzieç, kiedy dok adnie otworzymy restauracj. Gdybym zna dat otwarcia, by bym najszcz Êliwszà osobà na Êwiecie powiedzia Kevin Handley, wyznajàc, e kolejne przeniesienie daty otwarcia wynik o z powodu braku okreêlonych porozumieƒ z duchownymi i Kurià Wileƒskà. Próba kompromisu Warto przypomnieç, e decyzj o wynaj ciu pomieszczenia przy koêciele pw. Ducha Âwi tego, gdzie mieêci a si ksi garnia katolicka, jeszcze w zesz ym roku wyda a Rada Ekonoma Archidiecezji Wileƒskiej. Przedstawiciele administrujàcej wynajem wspomnianego pomieszczenia spó ki Nekilnojamo turto sprendimai twierdzili wówczas, e Irlandczycy b dà musieli spe niç mnóstwo wymogów. Zgodnie z umowà, irlandzcy biznesmeni zobowiàzali si nie organizowaç w restauracji niczego, co by przeczy o zasadom koêcio a. Poza tym, w specjalnej umowie przewidziano, mi dzy innymi, e od strony ulicy przy knajpie nie b dà wystawiane stoliki na zewnàtrz, a muzyka b dzie puszczana cicho. Z kolei przedstawiciele KoÊcio a twierdzili Spó ka Bentley International Recruitment Services zainwestowa a w projekt ponad 1 mln litów Podró pe na przygód Projek Zakr t Mereczanki Wiosnà Centrum Wspólnoty wsi Rudniki uczestniczy o w konkursie og oszonym przez Paƒstwowà Rad ds. M odzie owych i otrzyma o finansowanie dla m odzie owego projektu, który nazwaliêmy Zakr t Mereczanki. Celem projektu by o p ynàc kajakami rzekà Mereczanka, rozpowszechniaç informacj o m odzie owej dzia alnoêci Centrum Wspólnoty wsi Rudniki, a tak e nawiàzaç kontakty z innymi m odzie owymi organizacjami. W czasie szykowania si do projektu, m odzie wspólnoty zbiera a i systematyzowa a materia o rodzinnej wsi, o jej historii, robi a zdj cia okolic, wykonywa a prace organizacyjne: troszczy a si o wynaj cie kajaków, szuka a transportu, aby dostaç si do miejsca startu, przy pomocy komputera wydrukowa a ulotki, na których by a informacja o projekcie, o dzia alnoêci wspólnoty wsi Rudniki, a wówczas, e ewentualny sprzeciw wobec w aêcicieli restauracji The Dubliner b dà mogli wystosowaç dopiero w sytuacji, gdyby gospodarze lokalu naruszali umowy i zobowiàzania. Nie znane przyczyny zwlekania z otwarciem Z kolei ksiàdz Wiktor Bogdziewicz twierdzi, e nie wie, dlaczego Irlandczycy zwlekajà z otwarciem restauracji. Nie mog ani potwierdziç, ani zaprzeczyç informacji, e mamy problemy z biznesmenami. Po prostu nie mamy z nimi kontaktu. Wszystko za atwia spó ka administrujàca budynek. powiedzia ksiàdz Wiktor Bogdziewicz. Z kolei dyrektor spó ki Nekilnojamo turto sprendimai administrujàcej mienie koêcielne Andrius Apulskis, twierdzi, e on tak e nie jest poinformowany o tym, z jakimi problemami borykajà si Irlandczycy i dlaczego do dzisiaj nie otworzono restauracji. Jedynie wynajmujemy im pomieszczenie. O przyczyny zwlekania z otwarciem restauracji trzeba pytaç samych Irlandczyków powiedzia dyrektor spó ki, dodajàc, e ewentualne zatrzymanie otwarcia restauracji przy koêciele Ducha Âwi tego mo e byç zwiàzane z problemami rodzaju technicznego. Kuria b dzie dà y a do wycofania umowy Jak Kurierowi powiedzia generalny wikariusz, ekonom Archidiecezji Wileƒskiej biskup Juozas Tunaitis, proces likwidacji czy wstrzymania umowy nie jest taki atwy. W aênie trwa proces rozmów, a ca a sprawa wymaga bardzo du ego zachodu. Prawdopodobnie na jakiê czas restauracja jednak otworzy si. Nie jesteêmy zadowoleni z tego. Mimo to, e przy polskim koêciele tak e o historii Rudnik. Wczesnym rankiem 19 lipca 22 uczestników projektu zebra o si w Centrum Wspólnoty wsi, przy którym czeka ju transport z kajakami. SzeÊç osób, które by y zainteresowane projektem, przy àczy o si do nas ze swymi kajakami. Podró rozpocz a si we wsi Turgiele, do której dotarliêmy samochodami. Pierwsze trudnoêci czeka y na nas ju przy wsiadaniu do kajaków: dwóch ch opaków nie utrzyma o równowagi i wykàpa o si w zimnej wodzie Mereczanki. Taki drobiazg nie zepsu kajakowcom wspania ego nastroju. Prawdziwe doêwiadczenia rozpocz y si ju po przep yni ciu kilkuset metrów: czeka y na nas sterczàce z wody kamienie, zwalone drzewa i nieoczekiwane zakr ty rzeki. MusieliÊmy wielokrotnie przenosiç swoje kajaki przez przeszkody, które spotykaliêmy na swojej drodze. Nie zwa ajàc na trudnoêci podró y, m odzie je przezwyci a a i by a bardzo zadowolona. Pierwszy dzieƒ mia koniec w Sli unach na pi knym placu, na którym odby o si spotkanie z m odzie à z Jaszun. Przy kolacji m odzie aktywnie obcowa a mi dzy sobà, dzieli a si wra eniami z podró y. M odzie wsi Rudniki rozda a zrobione ulotki, zapozna a z wykonanymi projektami, opowiedzia a o dzia ajàcej stronie internetowej na której mo na zapoznaç si z dzia alnoêcià Centrum Wspólnoty wsi Rudniki. Drugi dzieƒ podró y rozpoczà si od smacznego Êniadania, które zosta o przygotowane na ognisku. W drog wyruszyliêmy z bólem w mi Êniach ràk i z drobnymi siniakami by a to pamiàtka po pokonanych przeszkodach. Do domu wszyscy wróciliêmy troch zm czeni, ale pe ni wspania ych wra eƒ z podró y! W imieniu cz onków Centrum Wspólnoty wsi Rudniki Ina Szczerbo, Olga Minakowska Irlandczycy zobowiàzali si nie organizowaç w restauracji niczego, co by przeczy o zasadom koêcio a. W umowie przewidziano, e od strony ulicy przy knajpie nie b dà na zewnàtrz wystawiane stoliki, a muzyka b dzie brzmia a cicho na jakiê czas otworzy si irlandzki bar, w naszej perspektywie jest jednak wycofanie si z umowy i zamkni cie tego rodzaju obiektu przy koêciele pw. Ducha Âwi tego. Niestety, z naszej strony w tej sprawie ktoê pope ni gaf. Staramy si jednak i b dziemy starali zlikwidowaç umow z irlandzkà spó kà, ale to wymaga czasu powiedzia Kurierowi biskup Juozas Tunaitis. Warto wspomnieç, e pó tora roku temu konflikt z duchownymi prze yli tak e w aêciciele mieszczàcej si przy tej samej ulicy knajpy Cozy. Przedstawiciele KoÊcio a nie zgodzili si wówczas, aby przy budynku Âwiàtyni Mi osierdzia Bo ego zosta y zainstalowane miejsca dla letniej kawiarni na Êwie ym powietrzu. Duchowni obawiali si bowiem, e zbyt g oêne miejsce b dzie przeszkadza o pielgrzymom, przybywajàcym do Êwiàtyni. Po wydaniu zezwolenia na otwarcie letniej kawiarni, której stoliki znajdowa yby si na zewnàtrz, wycofano si z umów, co w rezultacie narazi o przedsi biorców baru Cozy na straty finansowe o wysokoêci kilkudziesieciu tysi cy litów. Podsumowujàc, mo na stwierdziç, e historia ta, jak przys owiowy na Wileƒszczyênie nieêwie y Êledê z duszkiem wzbudza jedynie przykre skojarzenia i nie dodaje apetytu. Witalis Masenas Fot. Marian Paluszkiewicz CAMINO LITUANO de SANTIAGO (Droga litewska do Santiago) Drog litewskà ( Camino Lituano ) do sanktuarium grobu Êw. Jakuba Aposto a w Santiago de Compostela w Hiszpanii zamierza otworzyç i przebyç na rowerach, w dniach 6 30 sierpnia 2006 r., XIII Wileƒska Pielgrzymka Rowerowa m odzie y harcerskiej i studenckiej pod przewodnictwem ks. hm. Dariusza Staƒczyka. Camino Lituano wyruszy spod Trzech Krzy y w Szumsku (godz 7.45), od Matki Mi osiernej z Ostrej Bramy i koêcio a pw. Êw. Jakuba i Filipa w Wilnie, po modlitwie na Êwi tej ziemi objawienia si Jezusa Mi osiernego, szlakiem polskim do Santiago Ogrodniki Olsztyn Toruƒ, a nast pnie szlakiem francuskich i hiszpaƒskich rozmodlonych kamieni od wieków Lourdes Roncesvalles Burgos do Santiago de Compostela. Uroczyste rozpocz cie pielgrzymki i b ogos awieƒstwo na Camino Lituano wraz z rodzinami i przyjació mi m odzie y W niedziel, 6 sierpnia 2006 r. Msza Êw. z pielgrzymami o godz przy klasztorze Êw. Faustyny na Antokolu ul. Grybo 29. Bàdêcie pielgrzymami nadziei z m odzie à!

7 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. REPORTA 7 Mur na Ziemi Âwi tej TerroryÊci i okupanci Mieszkajàc w Izraelu, chodzàc ulicami tutejszych miast, je d àc autobusami, trudno nie odczuç, e jest to kraj zaanga owany w powa ny konflikt. Gusz Etzion, ydowskie osiedle na Zachodnim Brzegu Jordanu. Mieszka tu oko o 60 rodzin. Schludne bia e domy z zadbanymi ogródkami, synagoga, budynek lokalnej administracji, szko a. Wyglàda oby jak zwyk e spokojne osiedle, gdyby nie otaczajàcy je wysoki p ot zwieƒczony zwojami drutu kolczastego. Bramy wjazdowej pilnujà uzbrojeni w uzi stra nicy w ciemnych okularach. Gusz Etzion ze wszystkich stron otoczone jest przez arabskie wioski. W pobli u znajduje si, zdominowany przez radyka ów obóz dla palestyƒskich uchodêców, Muskhar El-Arub. Ataki i zamachy sà tutaj na porzàdku dziennym. Palestyƒczycy cz sto ostrzeliwujà osiedle z pobliskich wzgórz. Mimo to jego mieszkaƒcy nie zamierzajà porzucaç swoich domów. Tutaj znajduje si nasz dom, nasza ziemia. Ca y dorobek ycia. Tutaj znajdujà si groby naszych rodziców mówi dwudziestokilkuletnia Reut. W Gusz Etzion mieszka razem z m em. Majà pó torarocznego syna Eitona. Jej zdaniem Izraelczycy, którzy popierajà ewakuacj osiedli, zak adajà sobie p tl na szyj. DziÊ oddamy im Gusz Etzion, jutro wezmà Tel Awiw i b dziemy musieli wracaç do Europy. Nie mo na myêleç o kompromisie z ludêmi, których jedynym celem jest zabijanie. Czy my im tu przeszkadzamy? pyta Reut. Z przemocà spotyka si bardzo cz sto, ale stara si o niej nie myêleç. Cztery miesiàce temu zasztyletowano tu kilku o nierzy. Czy mam poczucie zagro enia? Nie mog sobie na to pozwoliç, bo wówczas chyba bym zwariowa a, nie mog a tutaj yç. Je eli coê sta oby si mojemu dziecku... Reut wyciàga z wózka uêmiechajàcego si Eitona i mocno go przytula. Atak na autostradzie To, co jest najstraszniejszym koszmarem sennym Reut, sta o si rzeczywistoêcià dla innej mieszkanki Gusz Etzion Judith Dasberg. To by o dziesi ç lat temu. Moja córka Effi by a Êwie o po Êlubie. Wraz z m em i dziewi ciomiesi cznym synkiem pojechali do znajomych zawiesza g os i patrzy na du e kolorowe zdj cie, wiszàce na Êcianie salonu. Przedstawia nowo eƒców. Ona w pi knej, Ênie nobia ej sukni siedzi na krzeêle. On, rozpromieniony, stoi z ty u, trzymajàc d oƒ na jej ramieniu. To w aênie moja córeczka mówi Judith, pokazujàc na siedzàcà kobiet. W pewnym momencie na drodze zacz a wyprzedzaç ich du a ci arówka. Gdy zrówna a si z ich samochodem, siedzàcy z ty u na platformie Palestyƒczycy odrzucili plandek. By o ich szeêciu. Otworzyli ogieƒ bez ostrze enia opowiada Judith. Znaleziony przez policj samochód by podziurawiony jak ser szwajcarski. To, e siedzàce z ty u dziecko prze y o, uznano za cud. Rodzice nie mieli adnych szans. On by nauczycielem, ona rysowa a komiksy do jednej z izraelskich gazet. Kim byli mordercy córki i zi cia? Byli z Hamasu mówi pani Dasberg. Tego samego, który wygra wybory w Autonomii Palestyƒskiej i teraz u ala si, e Izrael nie chce z nim negocjowaç. Judith nie wierzy w metamorfoz tej organizacji i mo liwoêç dojêcia z nià do porozumienia. Stan zagro enia Mieszkajàc w Izraelu, chodzàc ulicami tutejszych miast, je d àc autobusami, trudno nie odczuç, e jest to kraj zaanga owany w powa ny konflikt. Choç Izraelczycy za wszelkà cen starajà si tego nie okazywaç, sà spo eczeƒstwem yjàcym w poczuciu ciàg ego zagro enia. Nigdzie na Êwiecie na ulicach nie ma tylu ochroniarzy, policjantów i o nierzy. Bramki z wykrywaczami metalu, szczegó owe kontrole osobiste, sprawdzanie dokumentów to tutaj codziennoêç. Nie mo na wejêç do wi kszego sklepu czy restauracji bez pokazania stra nikowi zawartoêci plecaka. Sposobem na powstrzymanie zamachowców jest bariera antyterrorystyczna. Betonowy mur, który oddziela anektowanà cz Êç Zachodniego Brzegu Jordanu od reszty tego terytorium. RzeczywiÊcie, odkàd rozpocz to budow, liczba zamachów gwa townie spad a. Nielegalni we w asnych domach Mur powa nie utrudnia ycie mieszkajàcym w jego pobli u Palestyƒczykom. Cz sto odcina ich od ziemi, krewnych, pracy i szkó. Nawet ci, którzy znaleêli si po izraelskiej stronie, majà powa ne k opoty. Po o onej w pobli u Jerozolimy wioski al-nu man nie ma na mapie. Po wojnie 1967 roku izraelscy urz dnicy pope nili pomy k. Choç wiosk w àczono do terytorium Izraela, jej mieszkaƒcom nadano status obywateli Zachodniego Brzegu. Przez ponad 30 lat nie mia o to adnego znaczenia. Gdy jednak wybuch a druga intifada i zamkni to granic, mieszkaƒcy al-nu man znaleêli si w kuriozalnej sytuacji. Jako Palestyƒczykom nie wolno im przebywaç na terenie Izraela, a wi c równie we w asnych domach. Z powodu muru nie mogà zaê chodziç na Zachodni Brzeg. Gdy policja legitymuje gdzieê mieszkaƒca wioski, natychmiast dostarcza go do przejêcia granicznego i odsy a do Autonomii. Z apany na terenie Izraela Palestyƒczyk musi równie zap aciç wysokà grzywn. Nie pomagajà t umaczenia, e jego dom znajduje si w Izraelu. Odci ci od Êwiata, yjàcy poza prawem mieszkaƒcy wioski liczy ona oko o 20 domów stracili mo liwoêç pracy, chodzenia do szko y, a cz sto nawet uprawiania ziemi. yjà dzi ki pomocy humanitarnej. Nie mamy ju adnej nadziei mówi starsza kobieta w muzu maƒskiej chuêcie siedzàca przed jednym z domów. Ostatni ydzi Betlejem Mur zdezorganizowa tak e ycie mieszkaƒców Betlejem. Miasto zosta o odci te od Jerozolimy, a barier zbudowano tam bardzo blisko budynków. Tak, e nale àca do Ka dy pogrzeb cz onka Hamasu przeradza si w manifestacj Fot. Rz nich ziemia znalaz a si po drugiej stronie. W jednym z miejsc do muru przylega niewielki dom. Otoczony grubymi cementowymi blokami i zwojami drutu kolczastego. Mieszka tu ostatnia ydowska rodzina Betlejem. Kilku osób, osadników przyby ych tu niegdyê z Hebronu, chroni kilkudziesi ciu o nierzy. Obok domu znajduje si silnie ufortyfikowana wie a, wyposa ona w kilka kamer. Uparli si i powiedzieli, e nie wyjadà mówi palestyƒski taksówkarz Habil, przypatrujàc si opoczàcym sztandarom. Spluwa na ziemi i klnie pod nosem. Tylko si zbli ysz, a ci tam pokazuje ruchem g owy na wie strzelajà bez ostrze enia. Nie atwe usuwanie osadników ze strefy Gazy Postulaty Hamasu W Betlejem skutki trwajàcej od szeêciu lat intifady widaç na ka dym kroku. Wi kszoêç sklepów, punktów us ugowych czy znajdujàcych si w pobli u Bazyliki Narodzenia Paƒskiego stoisk z pamiàtkami jest pozabijana deskami. Na ka dym rogu, przy ka dej bramie kr cà si grupy wyrostków i m czyzn. Konflikt nas zrujnowa. Wi kszoêç ludzi nie ma pracy. Przemys turystyczny, nasze g ówne êród o dochodu, ca kowicie si za ama. Ludzie bojà si tu przyje d aç. Wiele rodzin utrzymuje si z zagranicznej pomocy mówi Habil. Teraz pod rzàdami uznawanego przez Zachód za organizacj terrorystycznà Hamasu pomocy tej jest coraz mniej. Poza obr bem miasta Hamas króluje niepodzielnie. W wiosce Rafida spotkam si z jego przedstawicielem Hasanem Asakrà. Przyjmuje mnie w swoim domu. Jest zamo nym cz owiekiem. Na pod odze kilka misternie wyszywanych materaców, kolorowe dywany, poduszki. Na Êcianie gobelin przedstawiajàcy Mekk. Hasan ma oko o czterdziestki, jest krótko ostrzy ony, ale ma d ugà brod. Jak podkreêla, jest bardzo religijny. Pragniemy zawrzeç pokój z Izraelczykami zapewnia. WczeÊniej jednak muszà oni spe niç wszystkie postulaty Hamasu: wypuêciç wi êniów, zaprzestaç ataków odwetowych, zburzyç mur, a co najwa niejsze, oddaç wszystkie zabrane w 1967 roku ziemie. Co b dzie, gdy tego nie zrobià? Wtedy zmuszà nas do tego, ebyêmy dalej podà ali drogà przemocy oêwiadcza Hasan. Gdy pytam, czy terroryzm jest odpowiednià bronià w walce o wolnoêç, wyraênie si denerwuje. A ty, gdybym przyszed do ciebie do Warszawy i zabra ci dom, sta byê z za o onymi r kami? Oni mówià, e zabijamy kobiety i dzieci, a wiesz ile naszych kobiet i dzieci zgin o od izraelskich kul? pyta. Ojciec zamachowca Na Êcianie w niewielkim mieszkaniu w palestyƒskim obozie dla uchodêców Aida wisi plakat z napisem: Witajcie w domu wielkiego bohatera islamu Alego D ary. Nie mia em poj cia, e mój syn zamierza wysadziç si w powietrze. Gdyby mi o tym powiedzia, na pewno bym go powstrzyma opowiada ojciec Alego Munir D ara, podpierajàcy si laskà staruszek. Ali dokona samobójczego ataku w 2004 roku. Umieszczonà pod ubraniem bomb zdetonowa w autobusie. Zabi jedenastu ydów. By zdesperowany. Nie móg patrzeç na to, co si wokó niego dzieje t umaczy Munir D ara. Na to, co Izraelczycy z nami robià, z naszà gospodarkà, z naszà godnoêcià. Wyp dzili nas w 1948 roku, podczas pierwszej wojny. Nasza wioska podobno nazywa si teraz Ben Shemen mówi Munir. A jednak terroryzm nie jest dobrà odpowiedzià. Mówi to panu jako ojciec, który straci syna. Ali, gdy zginà, mia 24 lata, by wysokim, przystojnym m czyznà. Na fotografii jest w mundurze, w r kach dumnie trzyma automat. By cz onkiem Fatah i policjantem. Przemoc rodzi przemoc stwierdza Munir. Tej samej nocy, której zidentyfikowano szczàtki jego syna, do drzwi ich domu za omotali izraelscy o nierze. Pozwolili im zabraç tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Dom zosta zrównany z powierzchnià ziemi przez buldo ery. Jego odbudow sfinansowa a ONZ i obecnie jest... naj adniejszy w okolicy. Bez przebaczenia Fot. Rz Ludzie na Êwiecie zastanawiajà si, jak nam si tu yje. Czy Palestyƒczycy na co dzieƒ odczuwajà, e mieszkajà w miejscu, gdzie toczy si krwawy konflikt. Niech pan napisze, e ten konflikt sta si naszym yciem. Nie ma rodziny w tym mieêcie, która nie straci aby kogoê bliskiego w trakcie intifady taksówkarz Habil odrywa r k od kierownicy i pokazuje na rz dy mijanych domów. Jemu trzy lata temu Izraelczycy zabili szwagra. Bojownicy ostrzelali wówczas z broni maszynowej jedno z po o onych w pobli u Jerozolimy ydowskich osiedli. W odwecie do Betlejem wtargn y czo gi wspomagane przez Êmig owce. Na starym mieêcie Izraelczyków przywitano gradem kamieni, strza ami, koktajlami Mo otowa. Odpowiedzieli ogniem. Strzelali na oêlep. Do wszystkiego, co si rusza. Trafili go. Mia tylko 15 lat Habil zamyêla si. Czy potrafi wybaczyç? Nie. Ale nie zmienia to faktu, e chc wreszcie normalnie yç. Musz mieç nadziej, e prawdziwy pokój jest mo liwy. Piotr Zychowicz z Jerozolimy Rzeczpospolita

8 8 ZDROWIE Wstrzykiwany hormon szybko powoduje zmiany w zabarwieniu skóry Opalenizna w zastrzyku Le enie godzinami plackiem na pla y czy wielokrotne wizyty w solarium zastàpi w przysz oêci seria zastrzyków. Naukowcy pracujà nad tym, jak szybko i zdrowo uzyskaç pi kny, bràzowy odcieƒ skóry. JeÊli ten eksperyment zakoƒczy si sukcesem, salony solarium mogà odejêç do lamusa, firmy kosmetyczne czeka rewolucja i niewykluczone, e zmiany dotknà równie przemys u turystycznego. Wiele wskazuje na to, e opalenizn, jednà z bardziej po àdanych pamiàtek z wakacji, mo na b dzie w przysz oêci zdobyç za pomocà zastrzyków zawierajàcych hormon zwany melanotropinà. Eksperyment, który ma to umo liwiç, prowadzà australijscy naukowcy z Royal Prince Alfred Hospital w Sydney. Wyniki ich dotychczasowych badaƒ zosta y opublikowane w najnowszym wydaniu Journal of Investigative Dermatology. Daç si pok uç 30 razy Co ju uda o si im uzyskaç? Przede wszystkim wiedz, e to dzia a. Wstrzykiwany hormon rzeczywiêcie szybko powoduje zmiany w zabarwieniu skóry. Dzieje si to dzi ki zwi kszonej produkcji melaniny naturalnego pigmentu cz owieka. Z badaƒ przeprowadzonych na 79 osobach wynika, e wzrost ten jest znaczny, bo wynosi a 41 proc. Australijski wynalazek ma jeszcze dodatkowà zalet. Nie tylko bowiem dodaje urody, ale te chroni przed szkodliwoêcià promieniowania ultrafioletowego. Dowód? Choç u osób bioràcych udzia w eksperymencie zmieni o si zabarwienie skóry, to jednoczeênie byli o po ow rzadziej nara eni na oparzenia s oneczne. Zapewni im to podwy szony poziom melaniny, która ma równie w aêciwoêci ochronne. Niestety, na pi knà opalenizn w zastrzyku przyjdzie nam jeszcze Najpi kniejszà i najzdrowszà opalenizn mo emy uzyskaç le àc na pla y, jednak e nie wolno przesadziç z wystawianiem swego cia a na otwarte oddzia ywanie s oƒca Fot. Marian Paluszkiewicz troch poczekaç. Ten sposób jej uzyskiwania powoduje bowiem skutki uboczne. Bioràcy udzia w eksperymencie skar yli si na nudnoêci, poczucie zm czenia, zarumienienia twarzy, a nawet wymioty. W rezultacie kilka osób z niego zrezygnowa o. Co jest bardziej przyjemne? Na niekorzyêç nowego wynalazku przemawia te jego forma. Zastrzyki czy le enie na pla y? wi kszoêç osób nie b dzie mia a chyba wàtpliwoêci, co jest bardziej przyjemne. Tym bardziej, e aby uzyskaç opalenizn dzi ki strzykawce, w ciàgu trzech miesi cy trzeba daç si pok uç nawet 30 razy. Naukowcy ju jednak zapewniajà, e rozwiàzanie tych problemów jest tylko kwestià czasu. SzkodliwoÊç s onecznych ó ek O australijskim eksperymencie g oêno zrobi o si w odpowiednim momencie. Zaledwie kilka dni wczeêniej Âwiatowa Organizacja Zdrowia poda a wyniki swojego pierwszego raportu poêwi conego skutkom nadmiernego opalania. Okazuje si, e rocznie s oƒce jest przyczynà Êmierci 60 tys. osób. Wi kszoêç z nich umiera na z oêliwe czerniaki i inne rodzaje raka. Ale w ten sposób mo na równie zaszkodziç swoim oczom. Jak podaje WHO, nadmiar s oƒca mo e bowiem spowodowaç m.in. zaçm. W sprawie ryzyka zwiàzanego z opaleniem, tym razem w solarium, na poczàtku lipca g os zabra a równie Komisja Europejska. Towarzyszy o temu opublikowanie naukowego raportu, z którego jasno wynika, e korzystanie ze s onecznych ó ek zwi ksza ryzyko zachorowania na z oêliwe nowotwory skóry. Komisja nie dysponuje dok adnymi statystykami, ale dla przyk adu poda a, e w Wielkiej Brytanii opalanie w solarium koƒczy si Êmiercià oko o setki osób rocznie. Dlatego majà byç wprowadzone nowe normy dotyczàce dzia ania tego typu urzàdzeƒ. Piel gnacja twarzy Mama, tata i dzieci bezpieczni w pe nym s oƒcu Nie pakujcie torby na wyjazd w ostatniej chwili. Wypoczynek nad wodà to przede wszystkim ogromna przyjemnoêç, frajda dla dzieciaków, relaks. Taki b dzie, jeêli dobrze go zaplanujecie. Oto krótki przepis na udane wakacje ca ej rodziny. Korzystajcie ze s oƒca. Ma ono niewàtpliwe zalety: dodaje energii i poprawia nastrój; pod wp ywem Êwiat a zwi ksza si produkcja neuroprzekaênika seratoniny, który odpowiada za dobre samopoczucie i przyp yw si witalnych wzmacnia koêci; promieniowanie UV jest potrzebne do produkcji witaminy D w organizmie, która zawiaduje gospodarkà wapniowà poprawia stan skóry; w niedu ych dawkach zmniejsza nadmierne wydzielanie przez gruczo y ojowe, wi c pojawia si mniej krostek. Wychodzimy na pla Wszystkim warto pomyêleç zawczasu, by podczas pla owania niczego wam nie zabrak o. Tote zabieramy ze sobà potrzebne akcesoria... Najwa niejsze sà kremy z filtrem. Sà ró ne: do torby trzeba zapakowaç zarówno te do twarzy i do cia a (filtr minimum SPF 15) oraz ten przeznaczony dla dziecka (z filtrem co najmniej SPF 30). Specjalne kremy dla dzieci to nie adne fanaberie: zawierajà one filtry mineralne, które sà bezpieczne dla skóry malucha. Kolejna wa na rzecz konieczna na pla y to mata. Nie powinna byç plastikowa, bo lepi si do skóry. Najwygodniejsza jest torba-r cznik lub torba-mata. Mo ecie je kupiç w sklepie sportowym, kosztujà od 40 do 120 z. Do torby wrzuçcie te okulary przeciws oneczne: dla ka dego w asne, z filtrem UV. Gdy pla ujecie z dzieckiem, w godzinach mi dzy 11 a 14 przyda si jasny parasol, bo dziecko powinno przebywaç w cieniu. Na pla y trzeba mieç ze sobà przenoênà lodówk. Dobrze by by a sztywna i plastikowa, gdy taka najd u ej trzyma ch ód. W ó cie do niej koniecznie du à butelk wody mineralnej, najlepiej niegazowanej, albo soku owocowego oraz suchy prowiant, np. kanapki z serkiem topionym (jest najbardziej odporny na dzia anie wysokiej temperatury), paczk sucharów czy krakersy. Niezb dne sà te owoce, np. morele, brzoskwinie, jab ka, banany oraz warzywa, np. pokrojona papryka, marchewka, cykoria, seler naciowy. Samo zdrowie Stron przygotowa a Irena Mikulewicz Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Profilaktyka Roztocze, nieproszeni lokatorzy JeÊli podejrzewasz, e jesteê uczulona na roztocze, pozbàdê si z domu wszystkiego, co gromadzi kurz! Od d u szego czasu czujesz si kiepsko, kichasz, kaszlesz, cieknie ci z nosa, zawià spojówki. Najgorzej czujesz si w wolne dni, które poêwi casz na domowe porzàdki. Odkurzasz dywany, trzepiesz kanapy i zaraz potem dopada ci atak dusznoêci. Nie traç czasu na domys y, skàd wzi y si u ciebie te przykre dolegliwoêci, tylko natychmiast sprawdê, czy nie jesteê uczulona na roztocze. Zaniedbanie tej dolegliwoêci, mo e doprowadziç ci nawet do astmy oskrzelowej! Wredne maleƒstwa Roztocza to mikroskopijne yjàtka z gromady paj czaków. Uwielbiajà kurz, którego pe no w kanapach, dywanach, domowej biblioteczce. Dla uczulonych na nie sà niebezpieczne przez ca y rok, ale najgroêniejsze bywajà zimà, kiedy w domu grzejà kaloryfery, a Êluzówki dróg oddechowych sà wysuszone jak pergamin. W takich warunkach Êluzówki nie sà w stanie pe niç jak nale y funkcji obronnej. Sprawdê, czy jesteê uczulony Twoje wàtpliwoêci rozwieje ju krótki test. JeÊli na dwa z trzech zamieszczonych poni ej pytaƒ odpowiesz twierdzàco, prawdopodobnie jesteê uczulona na roztocze: - zawsze kiedy Êcierasz kurze, puchnà ci spojówki, zawià oczy i cieknie z nosa - podczas trzepania koców i dywanów dopada ci atak kaszlu lub dusznoêci - noc sp dzona w puchowej poêcieli koƒczy si dla ciebie atakiem kaszlu, kataru, a nawet sw dzàcà wysypkà. Aby potwierdziç diagnoz koniecznie zg oê si do alergologa. Ten zaleci ci wykonanie testów alergicznych. Najpopularniejsze z nich to tzw. testy skórne. Co mo esz zrobiç? Kiedy nabierzesz pewnoêci, e jesteê uczulony na roztocza, wprowadê na sta e do swojego kalendarza kilka prostych zabiegów. - Pozbàdê si z domu rzeczy, które atwo gromadzà kurz, a nie sà ci niezb dne np. pluszowe zas ony, dekoracyjne chodniki; ksià ki trzymaj w zamkni tej biblioteczce. - Dywany, tapicerowane kanapy, poêciel, materace i pluszowe zabawki spryskuj specjalnym dost pnym w aptekach sprayem antyalergicznym. Drobinki tego preparatu zlepiajà uczulajàce odchody roztoczy pozbawiajàc je alergizujàcego dzia ania. Zabieg powtarzaj co pó roku. - PoÊciel zmieniaj raz w tygodniu, a raz w miesiàcu pierz ko dry i poduszki, koniecznie w temp. 60 st. C (tylko w takiej ginà roztocza); do prania u ywaj proszków i p ynów dla alergików (zawierajà preparat zabijajàcy roztocza). - Materac, na którym Êpisz, obciàgnij szczelnym pokrowcem i pierz go cz sto. - Pluszaki swojego dziecka regularnie pierz, a raz w tygodniu wrzucaj na noc do zamra alnika. PoÊciel wynoê w mroêne zimowe dni na balkon: roztocza nie przetrwajà temp. poni ej -18 st. C. - Kup odkurzacz z filtrem i codziennie starannie odkurzaj mieszkanie. A mo e to nie roztocza? zawienie, kichanie, cieknàcy katar podczas porzàdków lub wylegiwania si w ó ku, mogà wywo aç tak e inne, obecne w domu alergeny: pierze i puch (dzia anie uczulajàce ma tu w zasadzie wydzielina pochodzàca z ptasich gruczo ów i ich naskórek, obecne w pierzu) oraz we na (pokrywajàce jà drobiny Êliny, kropelki moczu i ka u zwierzàt, a tak e wydzielina pochodzàca z ich gruczo ów, mogà spowodowaç atak alergii). Samo Zdrowie Szkodliwe t uszcze Ryzykowne chipsy i batoniki Europejskie etykietki ywnoêci powinny zawieraç informacje o szczególnie szkodliwych dla serca t uszczach, izomerach trans wzywajà lekarze na amach British Medical Journal. Chipsy, herbatniki, batony, ciastka, margaryna czy dania z fast foodów zawierajà zwykle utwardzane (w reakcji z wodorem) t uszcze roêlinne wêród nich tak zwane izomery trans kwasów t uszczowych. Niewielkie ich iloêci sà obecne równie w produktach mlecznych i mi sie. Izomery trans zapewniajà produktom sta à konsystencj i przed u ajà ich trwa oêç, ale nie majà wartoêci od ywczej, a pod ich wp ywem zwi ksza si poziom cholesterolu we krwi i roênie ryzyko choroby serca. Wed ug ostatnich badaƒ 2-procentowemu wzrostowi w diecie odsetka kalorii pochodzàcych z izomerów trans towarzyszy wzrost cz stoêci choroby wieƒcowej a o 23 procent. Zdaniem naukowców z Oksfordu oznaczanie na opakowaniu zawartoêci izomerów trans powinno podobnie jak w przypadku t uszczów nasyconych czy cholesterolu u atwiç konsumentom dokonywanie zdrowszych wyborów. W USA Food and Drug Administration od tego roku wymaga od producentów takich informacji, a w Europie Dania zakaza a w ogóle stosowania izomerów trans.

9 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. W poniedzia kowym towarzyskim meczu dru yn Litwy i Izraela w koszykówce 18 punktów dla naszej reprezentacji zdoby Krzysztof awrynowicz, jego brat bliêniak Dariusz - 9. Litwa pokona a goêci rezultatem 87:67. Fot. ELTA Drugie zwyci stwo Polaków Wym czone zwyci stwo Wyniki badania b dà znane w sobot Pierwszy w historii? Wyniki badania próbki B podejrzanego o stosowanie dopingu zwyci zcy tegorocznego wyêcigu kolarskiego Tour de France Amerykanina Floyda Landisa b dà znane w sobot. Wy szy ni dopuszczalny poziom testosteronu w organizmie Landisa wykryto po 17. etapie Wielkiej P tli, który Amerykanin wygra po d ugiej, samotnej ucieczce, odrabiajàc kilkuminutowà strat do czo owych zawodników klasyfikacji. Kolarz nie przyzna si do stosowania dopingu, ale te nie zwróci si, mimo zapewnieƒ, o przeprowadzenie kontrekspertyzy. Zamiast niego uczyni a to UCI. Badanie próbki B przeprowadzi Reprezentacja Polski w koszykówce, przygotowujàca si do eliminacji mistrzostw Europy 2007, pokona a po raz drugi zespó Litwy B. W poniedzia ek w Inowroc awiu Polacy wygrali z Litwinami 65:64. W pierwszej po owie spotkania przewag mieli Polacy, którzy prowadzili ju ró nicà 13 pkt (17 minuta 30:17). W drugiej, zm czeni ci kimi treningami, s abiej radzili sobie w obronie. Podopieczni Andreja Urlepa najwi ksze k opoty mieli ze Êrodkowym Pavelasem Cukinasem, który na poczàtku trzeciej kwarty zdoby osiem punktów z rz du. Litwini grali lepiej, kontrolowali mecz, a losy spotkania zmieni y si dopiero w ostatnich 60 sekundach. Dwa z rz du rzuty Rados awa Hy ego pozwoli y Polsce zniwelowaç prowadzenie rywali, na 36 s przed koƒcem do dwóch punktów (62:64). Decydujàcy rzut wykona najbardziej doêwiadczony i zdecydowanie najlepszy zawodnik reprezentacji w dwumeczu z Litwà Andrzej Pluta. Nie pomyli si rzucajàc zza linii 6,25 m i na 3,9 s przed koƒcem Polska prowadzi a 65:64. Litwini w ostatniej akcji meczu pope nili prosty b àd pod koszem. Polska - Litwa B 65:64 (14:12, 18:16, 15:18, 18;18) Polska: Andrzej Pluta 19, Rados aw Hy y 14, Jeff Nordgaard 10, Szymon Szewczyk 6, Filip Dylewicz 6, ukasz Koszarek 5, Micha Chyliƒski 4, Wiktor Grudziƒski 1, Krzysztof Roszyk 0, Robert Skibniewski 0. Najwi cej punktów dla Litwy: Stepas Babarauskas 13, Aurimas Kieza 12, Pavelas Cukinas 12 to samo laboratorium w Chatenay-Malabry pod Pary em, które wykry o podwy szony poziom testosteronu u Landisa. Amerykanin t umaczy, e ponadnormatywny poziom testosteronu w jego organizmie jest stanem naturalnym. Z kolei w poniedzia ek New York Times napisa, powo ujàc si na informacje jednego z dzia aczy UCI, e cz Êç testosteronu w organizmie Landisa by a sztucznego pochodzenia. Je eli badanie próbki B przyniesie wynik negatywny, Landis zostanie oczyszczony. Je eli potwierdzà si wyniki pierwszego testu, b dzie pierwszym w historii zwyci zcà Tour de France zdyskwalifikowanym za doping. Grozi mu dwuletnie zawieszenie. SPORT P ywackie ME Wi cej si nie da o Katarzyna Baranowska poprawiajàc o blisko pó torej sekundy w asny rekord Polski zdoby a bràzowy medal na 400 m stylem zmiennym w p ywackich mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Wi cej si nie da o mówi a po wyêcigu podopieczna Miros awa Drozda z SMS Szczecin. Mo na powiedzieç, e to druga zdana matura w tym roku. Po tej szkolnej przyszed czas na p ywacki egzamin wêród seniorów. Zda am chyba nienajgorzej... Zrobi am yciówk, zdoby am medal. Chyba nikogo dzisiaj nie zawiod am stwierdzi a uêmiechni ta Baranowska. Polka mocno zacz a fina. Na pierwszym nawrocie delfina by a druga. Jednak drugà d ugoêç basenu mia a s abszà i po 100 m zajmowa a piàtà pozycj. Po stylu grzbietowym wysz a na trzecie miejsce, majàc ponad dwie i blisko cztery sekundy straty do prowadzàcych rywalek. Przed abkà wiedzia am, e musz zaatakowaç i tak zrobi am. Zmniejszy am dystans do Niemki, ale straci am du o si. Na poczàtku kraula znowu mi odesz a i na srebro nie mia am ju adnych szans. Mo e troch zabrak o si y na finiszu, ale z rozk adu tempa i techniki jestem zadowolona powiedzia a bràzowa medalistka. Trener Drozd chwali podopiecznà, ale wytknà jej tak e dwa b dy na nawrotach. Musia aê byç bardzo zdenerwowana, bo takich cudów ju normalnie nie wyprawiasz. Straci aê przez nie z pó sekundy t umaczy. Baranowska, szeroko uêmiechni ta, odpowiada a: Trener to zawsze wynajdzie nie wiadomo co. Szkoleniowiec podkreêli, e p ywaczka mia a znacznie skrócony okres przygotowaƒ do ME, poniewa uczy a si do matury. Mo e w aênie tego dodatkowego czasu zabrak o do z ota? Nigdy si nie dowiemy. Ale pewne jest, e Kasia ma jeszcze bardzo du e rezerwy oceni. W Êrod Baranowska wystartuje na 200 m stylem zmiennym. Po tym co dzisiaj zobaczy em jestem spokojny. Za ten fina stawiam jej 3 z plusem, czyli mojà najwy szà not. Pokaza a spokój, rozwag i wytrzyma oêç. Teraz mamy dwa dni spokoju. Póêniej emocje rozpocznà si od nowa. Medalu nie obiecuj, ale wierz, e wynik Kasi zadowoli wszystkich powiedzia Drozd. P ywaczka mia a znacznie skrócony okres przygotowaƒ do ME, poniewa uczy a si do matury Fot. archiwum Puchar UEFA B dà graç na neutralnym terenie Izraelskie kluby pi karskie nie otrzyma y zgody UEFA na rozgrywanie meczów europejskich pucharów na swoich stadionach. Powodem jest toczàca si walka Izraela z libaƒskà organizacjà Hezbollah. Decyzja UEFA dotyczy na razie klubów uczestniczàcych w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Pucharu UEFA - Hapoelu Tel Awiw i Bnei UEFA zaostrza kary Za rasizm i symulowanie Europejska Unia Pi karska zaostrzy a w sezonie 2006/2007 kary za zachowania o charakterze rasistowskim i symulowanie kontuzji. Odsuni cie od pi ciu meczów grozi komukolwiek, kto poni a godnoêç osoby lub grupy osób ze wzgl du na kolor skóry, ras, religi lub pochodzenie etniczne g osi Yehuda Tel Awiw, których mecze w stolicy kraju mia y si odbyç 8 i 10 sierpnia. W przysz y poniedzia ek UEFA ma zdecydowaç, czy na swoich stadionach zagrajà Maccabi Hajfa (z Liverpoolem, w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, 22 lub 23 sierpnia) i Beitar Jerozolima (z Dinamem Bukareszt w drugiej rundzie kwalifikacji Pucharu UEFA, 24 sierpnia). opublikowany w poniedzia ek komunikat UEFA. Klub, którego kibice b dà winni zachowaƒ rasistowskich, zap aci grzywn minimum 30 tys. franków szwajcarskich (19 tys. euro). Pi karze symulujàcy faule lub kontuzje i wprowadzajàcy w b àd s dziego b dà nara eni na kar odsuni cia od co najmniej dwóch meczów. Sprintem 9 Europejska Unia Pi karska zdecyduje dzisiaj czy zamieszany w afer korupcyjnà klub AC Milan weêmie udzia w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Nadzwyczajna komisja podejmie decyzj po dok adnym zbadaniu sprawy, bioràc pod uwag analizy i ostatnie informacje poinformowa a UEFA. W poniedzia ek dotar do UEFA obszerny, 12-stronicowy raport z wyjaênieniami klubu z Mediolanu. W raporcie wspomniano, e jeêli decyzja UEFA nie b dzie korzystna, klub niezw ocznie skieruje odwo anie do Trybuna u Arbitra owego ds. Sportu. UEFA, mimo braku decyzji w tej sprawie, uwzgl dni a Milan w losowaniu rozgrywek Ligi Mistrzów. 41-letni czeski bramkarz Dominik Haszek podpisa roczny kontrakt z dru ynà hokejowej ligi NHL Detroit Red Wings. Haszek, który w ostatnim sezonie broni barw Ottawa Senators, ale z powodu kontuzji straci wi kszoêç sezonu, zwiàza si z Czerwonymi Skrzyd ami po raz trzeci w karierze. W 2002 roku wywalczy z tym klubem Puchar Stanleya. Alfio Basile zosta trenerem pi karskiej reprezentacji Argentyny. Zastàpi na tym stanowisku Jose Pekermana, który zrezygnowa z pracy po mistrzostwach Êwiata w Niemczech. 62-letni Basile prowadzi ju argentyƒskà dru yn narodowà w latach , zwyci ajàc m.in. dwukrotnie w Copa America (mistrzostwa Ameryki P d.). W MÂ w 1994 roku jego podopieczni odpadli w drugiej rundzie, przegrywajàc z Rumunià 2:3. Obecnie pracuje w Boca Juniors Buenos Aires. To wielki zaszczyt dla mnie ponownie zostaç selekcjonerem reprezentacji Argentyny. Tym bardziej, e mamy w kraju wielu wspania ych pi karzy i praca z nimi stanowi wielkà przyjemnoêç - powiedzia Basile. Liban z powodu aktualnej sytuacji politycznej w kraju zrezygnowa z dalszego udzia u w eliminacjach pi karskiego Pucharu Azji - poinformowa a we wtorek Azjatycka Konfederacja Pi karska. Od 12 lipca trwa konflikt zbrojny mi dzy Izraelem a szyickim Hezbollahem. We wtorek w adze Izraela podj y decyzj o rozszerzeniu làdowej ofensywy swoich wojsk w Libanie. Federacja pi karska Libanu uzna a, e w obecnej sytuacji dalszy udzia w rozgrywkach o Puchar Azji jest niemo liwy. Reprezentacja Libanu udzia w eliminacjach Pucharu Azji rozpocz a od remisu 1:1 z Kuwejtem. Po rezygnacji Libanu z dalszej gry, w grupie D eliminacji pozosta y zespo y Australii, Bahrajnu i Kuwejtu. Turniej fina owy Pucharu Azji odb dzie si w lipcu przysz ego roku w Malezji, Indonezji, Tajlandii i Wietnamie. Strony na podstawie inf. w., BNS i PAP przygotowa Daniel Mackiewicz

10 10 ROZRYWKA TV ÂRODA 2. VIII 6.00 Dzieƒ dobry 9.00 S. Jack, Grubas i pies (20) N S. Doktor Quinn (20) S. Zaginieni N S. Walker, stra nik Teksasu (91) S. Czarownica Sabrina (89) S. Specjalna s u ba (1) N Misja czystoêci Poranek z Styl Filmy anim WiadomoÊci (ros.) Film anim S. Czarownica Sabrina (90) WiadomoÊci S. Jack, Grubas i pies (21) N S. Doktor Quinn (21) 20.25, Loteria Perlas Panorama Program sportowy S. Zaginieni (13) N WiadomoÊci wieczorne S. Operacyjna grupa Êledcza (51) N Niez oêliwie Dla wsi W cieniu wieków Poranek z Miasteczko Z Kowna WiadomoÊci Spo eczeƒstwo wiedzy Filmy z podró y. Himalaje Panorama Blisko daleko Drogi. Samochody. Ludzie Podró e 6.15 Humor 6.40 Filmy anim. 7.25, S. Czarodziejka (228, 229) 8.00 Okna 2 (N-7) 8.55 S. Na fali (74) 9.50 S. yje dla ciebie (6) Chwila szczeroêci z Film akcji Pu apka na terrorystów, N Filmy anim Filmy anim S. Na fali (75) S. Machos (86) Okna WiadomoÊci S. Muchtar (2) Mars contra Wenus Inny. Reality show Humor WiadomoÊci S. SzeÊç stóp pod ziemià (43) Ukryta kamera 6.45 Telewitryna 7.05 Dla w dkarzy 7.35 S. Mieszczanie 8.05 Filmy anim. 9.15, S. Wysoki poziom 9.50, S. Historia Kopciuszka S. Naucz ci mi oêci (23) Pytaj S. Poszukiwacze przygód Dramat Serce k amie, USA, 1992, N Chwile sukcesu Filmy anim Pytaj WiadomoÊci S. Szczury wodne (10) N Film fab. Idealna niania, USA 2000, N Jagody. WiadomoÊci i pogoda N Amerykaƒskie zapasy 0.10 Raj bikini Show dla doros ych 6.50 Telesklep 7.05 Filmy anim Akademia policyjna 8.35 S. Dzikuska (184,185) Komedia M ode i goràce, (2) USA Film anim Dramat Zatoka Dawsona (8), USA Filmy anim S. Po àdane cia o (106) S. Burza (13) Zmieniam on WiadomoÊci Program sportowy Trójkàt mi osny Akademia policyjna Program sportowy WiadomoÊci Film krym. CSI: kryminolodzy, (N-7) S. Azjatyckie anio ki Charliego (5) N S. Groêna matryca (2) 8.15 Telesklep 8.30 S. Teletubbies 9.00 Kana muz NTV dziê WiadomoÊci S. Ostro nie, Nagijew 13.30, S. Teletubbies Film fab. Urok diab a, Rosja S. Niszczyciele mitów Terytorium NTV dziê WiadomoÊci Film dok Stolica S. 33 m kw. (8) S. Gara monstrów WiadomoÊci Program sportowy S. Nierzàdnice (8) S. Tajemnice wywiadu (7) 7.30 Zwyci ski g os wiary 8.00, 9.10, 11.35, 14.35, Przewodnik wolnego czasu 8.20, 14.05, Telewitryna 8.55, 11.55, 14.55, NieruchomoÊci: kupno, sprzeda, zamiana, wynajem 9.30 Zdrowie i uroda kobiety Film fab. Kobieta w deszczu, Hiszpania Filmy fab. Rzadkie ptaszki, Kanada Film fab. Skrucha, Francja Film fab. Ciastolicy, W. Bryt Twój wychowanek Film fab. J zyk Êwi tego, W ochy Film fab. Wpadka, Francja Telesklep 9.50 Filmy anim S. Monk (3/15) S. Policja z Miami (9,10) N S. Tarzan (2/11) S. Z ota Ràczka Mi osny trójkàt S. Monk (3/16) S. Policja z Miami (11,20) N Program rozr W roli milionera. Reality show Film anim Pi ka no na Telejazz (N-14) 7.00 Kawa czy herbata? 9.00 WiadomoÊci 9.10 Pogoda 9.15 Kwadrans po ósmej - program publ minut tylko dla siebie 9.40 Gimnastyka dla przedszkolaków - program dla dzieci 9.45 Widokówki - program krajoznawczy T czowa bajeczka - program dla dzieci S. anim. Anatol (23/26) Wierz, wàtpi, szukam S. hist. S awa i chwa a (1) Regionalia M ode wilki - rozrywka Gwiazdozbiór polskiego sportu - program dok. 12:00 WiadomoÊci Klan (1097) - telenowela Plebania (485) - telenowela WieÊci polonijne Godzina W - dramat wojenny Muzeum Powstania Warszawskiego fina - reporta S. Kochaj mnie (150) Bezludna wyspa - talk show Ksià ki z górnej pó ki prezentacje - literatura Gimnastyka dla przedszkolaków - program dla dzieci T czowa bajeczka - program dla dzieci Widokówki - program krajoznawczy Teleexpress S. hist. S awa i chwa a (1) Wierz, wàtpi, szukam Historia obyczaju - program edukacyjny Smak Europy - reporta Dobranocka WiadomoÊci Sport Pogoda Klan (1097) - telenowela Plebania (485) - telenowela Receptury klasztorne S. wojen. Polskie drogi (5/11) Cz owiek, który chcia zatrzymaç holocaust reporta Zacisze gwiazd - rozrywka 0.30 Panorama 0.50 Biznes - program publ Sport-telegram 0.55 Pogoda Krzy ówka na Êrod Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzà rozwiàzanie dokoƒczenie powiedzonka. U o y Kazimierz Wo odko Rozwiàzanie krzy ówki z 1 sierpnia Poziomo: nako, ido, gang, kolor, jak, Anita, kier, afisz, amid, etanol, gros, joga, kierat, bela, rano Pionowo: diak, morze, no, kiwi, deska, kara, ogon, frajer, alibi, nora, knot, slogan, gracz, lato Has o: czeladnik F O T O D O W C I P Âroda, 2 sierpnia 2006 r. UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt steropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk ( KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) Program na tematy zdrowia Zdrowy cz owiek zdrowe miasto. Zapraszamy do s uchania audycji o zdrowym od ywianiu si w czwartki i ostatni wtorek miesiàca o godz na pierwszym kanale radia stacjonarnego z Wileƒskiego Studia Radiowego. Program finansuje Samorzàd m. Wilna. Sponsorzy: Dziennik Kurier Wileƒski V Ø Teleradio kompanija Hansa V Ø Tatulos programa

11 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. OG OSZENIA 11 KUPNO Kupi dzia ki w rejonie wileƒskim w nieograniczonych iloêciach. Rozlicz si natychmiast. Proponowaç ró ne warianty (nie tylko o przeznaczeniu rolniczym). Tel dziana znajomoêç j z. obcego), majàcà doêwiadczenie pracy z komputerem. CV kierowaç na adres lt, tel Zatrudni sprzàtaczki (mo liwoêç na 0,5 etatu). Vilnius, tel DO WYNAJ CIA Polka wynajmie wygodny pokój, najlepiej w okolicach dzielnicy Liepkalnio. Vilnius, tel (pytaç Ann ) Do wynaj cia wyremon- Kupi dawne pocztówki, fotografie i banknoty. Tel Zatrudni sprzedawczyni do sklepu spo ywczego, tel towane pomieszczenie w Nowej Wilejce, dostosowane do dzia alnoêci handlowej Kupujemy las. Projektujemy, pi ujemy, wywozimy w asnym transportem. Vilnius, tel (Zam. 1014) lub produkcyjnej. Mo liwoêç oddzielnego wejêcia, powierzchnia SPRZEDA Sprzedam kraw niki drogowe. Vilnius, tel (wieczorem) m kw. Tel (Zam. 671) POZNAJMY SI Wileƒska Szko a Us ug Komunalnych og asza przyj cie uczniów na rok szkolny 2006/2007 na specjalnoêci: Tanio sprzedam 1,5 ha nieskoszonej trawy ( àki). Tel (rejon wileƒski) Sprzedam m yn, silnik T-25, 2-skibowe p ugi. Tel , Sprzedam traktor T-25, krow, kopark do wykopu ziemniaków oraz kosiark. Tel US UGI W Wilnie opiekuj si emerytami, domem. Tel. (8-5) Janina Firmom zapewniamy rzetelne, fachowe oraz odpowiedzialne prowadzenie ksi gowoêci. UAB Fennecus Kauno Vilnius, tel. /faks , Firma zatrudni kierowców do mi dzynarodowych przewozów adunków. Obowiàzkowe prawo jazdy kat. C, E. Vilnius, tel (Zam. 722) Stabilnie prosperujàca spó ka UAB varos broliai zatrudni sprzàtaczki oraz dozorców. DoÊwiadczenie nie jest wymagane. Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie, gwarancje socjalne. Czekamy: Vilnius, Paneri 34, tel , (Zam. 1022) Wysoka blondyna po 50, pozna pana bez na ogów. Cel za o enie rodziny. Vilnius, tel , , pytaç Danut hydraulik, spawacz, pracownik us ug komunalnych, elektromonta ysta, monta ysta konstrukcji metalowych oraz hydraulicznych, wentylatorów-blacharzy. Nauka trwa 2-3 lata. Przyjmowani sà ch opcy w wieku 14 lat po ukoƒczeniu 5, 6, 7, 8, 9, 10 klas. Jest mo liwoêç zdobycia zawodu oraz ukoƒczenia dwóch klas szko y podstawowej. W ciàgu trwania nauki wyp acane jest stypendium w wysokoêci 95 Lt. Poczàtek roku szkolnego 1 wrzeênia. Nasz adres: ul. Pakalnòs 3, Vilnius. Tel. (8-5) , Adres internetowy: vkpm.w3.lt (Zam. 1022) Muruj kominki. Vilnius, tel PRACA Serwis obs ugi i remontu samochodów zatrudni Êlusarzy i mechaników lub ich uczniów do pracy w Nowej Wilejce. Tel , , faks Firma zatrudni kierowc - adowacza samochodu GAZ 53. Vilnius, tel Poszukuj brygad murarzy. Vilnius, tel (godz , ), Biuro turystyczne zatrudni osob, znajàca bardzo dobrze j zyk litewski i polski (mile wi-

12 12 A PROPOS Konkurs fotograficzny,,kuriera Wileƒskiego",,Mój pupil Indra Chmielewska (Lopie, rejon kowieƒski). Mamy z braciszkiem akwarium, w nim z ote rybki p ywajà Uwaga! Informujemy, e termin konkursu zosta prolongowany do 1 wrzeênia. Przypominamy te, e do przysz ego (wydrukowanego na fotopapierze!) zdj cia nale y za àczyç wype niony kupon, który jest stale drukowany w Kurierze Wileƒskim. Przypominamy równie, e na ten konkurs nale y przysy aç zdj cia swoich dzieci, wnuków, prawnuków (wiek dziecka nie powinien przekraczaç 10 lat na 1 wrzeênia 2006 r.) muszà one byç pomys owe i jakoêciowe. Jednak zdj cia te powinny zawieraç jeden wa ny szczegó na fotografii musi byç obecny jakiê przedstawiciel fauny piesek, kotek, kanarek, krówka, wà boa jak kto woli i kogo hoduje. Zapraszamy wi c dzieci i ich szczekajàcych, miauczàcych i çwierkajàcych pupilów do udzia u w naszym nowym konkursie! Uwaga! Nagrod otrzyma zarówno gospodarz, jak i pupilek! Czekamy na zdj cia do 1 wrzeênia br. Kupon do konkursu Mój pupil Imi, nazwisko... Dzieƒ, miesiàc, rok urodzenia... Adres, telefon... Krótki podpis pod zdj cie osób o nazwisku Jones pod jednym dachem B dzie rekord? Walijska stacja telewizyjna zamierza pobiç rekord Êwiata gromadzàc pod jednym dachem 1600 osób o nazwisku Jones. Stacja j zykowa S4C zaplanowa a na 3 listopada Êwiatowy zjazd Jonesów, w którym weêmie udzia kilka noszàcych to nazwisko gwiazd Êwiatowego formatu. Obecny rekord Êwiata nale y do Szwedów, którzy zebrali w jednym miejscu 583 osoby o nazwisku Norberg. Opr. D. M. UÊmiechnij si Dlaczego m czyêni sà jak delfiny? Mówi si, e sà inteligentni, ale nikt tego nigdy nie udowodni. *** Blondynka wchodzi do sklepu ze skórkà od banana. Co pani podaç? pyta sprzedawca. Poprosz o nowy wk ad... *** Spotka y si dwie pch y: Gdzie by aê na ostatnich wakacjach? pyta jedna. Druga na to ze snobizmem w g osie: Na krecie. *** Babciu pyta JaÊ czy ty te chodzi aê do przedszkola? Tak wnusiu. A dawno to by o? Oj tak, bardzo dawno! Kiedy by aê jeszcze ma pà? Anomalie pogodowe Ryby zwariowa y Ryby zwariowa y twierdzà rybacy owiàcy w Zalewie Szczeciƒskim i wyjaêniajà, e kilka dni temu w okolicach Wolina w sieciach pojawi y si niezwykle rzadkie w tym akwenie ryby: mi tusy i sieje; mo na je z owiç tylko jesienià. Najstarsi rybacy nie pami tajà sytuacji, gdy z owili kiedykolwiek te smaczne i poszukiwane ryby w lipcu. To moim zdaniem wynik niesamowitych upa ów i pewnych anomalii pogodowych. Zima by a mocna; zalew bardzo d ugo by skuty lodem. Od kilku tygodni sà niesamowite upa y, dlatego ryby zwariowa y. Szukajà tlenu i zmieniajà swoje miejsca postoju mówi gazecie p. o. prezesa spó ki Rybak w Stepnicy Waldemar Ja ukowicz. Teraz rybacy w Zalewie Szczeciƒskim owià g ównie p ocie. Inne ryby jakby wymiot o podkreêla dziennik. Odbija si to niekorzystnie na zarobkach p ocie Wola a opuêciç samolot Torebka zatrzyma a lot Uzbrojeni policjanci usun li na lotnisku w Hongkongu z pok adu samolotu kobiet, która odmówi a umieszczenia torebki pod siedzeniem przed sobà bàdê w pomieszczeniu na podr czny baga. Pani, majàca lecieç samolotem linii Cathay Pacific z Hongkongu do Tokio, twierdzi a e jej torebka oryginalny wyrób firmy Gucci jest zbyt cenna by k aêç jà na pod odze bàdê wêród innych baga y. Dyskusja pasa erki z za ogà wywo a a goràcy aplauz pozosta ych pasa erów, mimo e z powodu sporu o torebk sà wyjàtkowo tanie. Od kilku dni w sieciach pojawiajà si niewielkie iloêci okoni, co martwi rybaków. Rozchybotana jak mówià rybacy pogoda powoduje tak e przyduch, której efektem sà p ywajàce w niektórych rejonach Zalewu Szczeciƒskiego martwe ryby. Nie jest to powszechne zjawisko, ale doêç niepokojàce. Martwych ryb jest wi cej ni w ubieg ych latach. Fachowcy twierdzà, e poza pogodà du y wp yw na wyniki rybackich po owów ma ogólna kondycja akwenu. Widaç efekty prze yênienia, czyli gwa townego wzrostu wodnej roêlinnoêci spowodowanej g ównie absorpcjà zwiàzków fosforu i azotu. Rybacy zwracajà tak e uwag na to, e z zalewu znikn y sandacze. Jedni twierdzà, e to wynik prze owienia, inni, e znikni cie tych cenionych ryb spowodowa y anomalie pogodowe pisze Kurier Szczeciƒski. lot w sumie opóêni si o ponad godzin pisze poniedzia kowa prasa hongkoƒska. Niezdyscyplinowana pasa erka przy wtórze oklasków pozosta ych podró nych zosta a ostatecznie pod eskortà wyprowadzona z samolotu. Wraz z nià wysiad y cztery inne osoby, towarzyszàce kobiecie. Jak poda rzecznik linii lotniczych, ca a piàtka jednak wylecia a z Hongkongu nast pnym samolotem kobieta, b dàca przyczynà ca ego zamieszania, mia a przeprosiç przewoênika za incydent. Nie wiadomo jednak, czy polecia a do Tokio z tà samà torebkà. Âroda, 2 sierpnia 2006 r w Nowym Jorku zmar Stefan Lenartowicz (ur. 1894), dzia acz emigracyjny, organizator Âwiatowego Zwiàzku Polaków z Zagranicy. DziÊ deszcze, miejscami i ntensy w ne, burze. W dzieƒ mo liwa jest wichura. Wiatry w porywach m/sek. Temperatura stopnie. W czwartek, w nocy w wi kszoêci rejonów opady, mg a. Temperatura stopni. W dzieƒ lokalne deszcze z mo liwoêcià burz. Temperatura stopni. LeÊnicy ostrzegajà przed zagro eniem po arowym w lasach. Kalendarium * Âroda (2.08) jest 214 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 151 dni. * Znak Zodiaku Lew. * Imieniny: Kariny, Marii, Euzebiusza, Gustawa. * Wschód S oƒca 5.30, zachód D ugoêç dnia 15 godz. 49 min. * Ksi yc. Nów od 25 lipca. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 2 sierpnia 2006 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,7123 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,2655 Dolar kanadyjski 2,3963 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 5, forintów Pogoda w gierskich 1, islandzkich koron 3, japoƒskich jenów 2, juani chiƒskich 3,4003 at otewski 4, mo dawskich lei 2, koron norweskich 4, z otych polskich 8, rubli rosyjskich 10, koron szwedzkich 3,7492 Lira turecka 1, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 9,0604

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 1 1 1. Rodzice( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej KI-116-110 Strona:1 Wydanie:1 Siedlce, dnia.. PREZYDENT MIASTA SIEDLCE Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniŝej imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo