DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)"

Transkrypt

1 ÂRODA 2 SIERPNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 144 (15447) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Przy koêciele pw. Ducha Âw. jednak zostanie otwarta irlandzka restauracja Piwo z duszkiem W Wilnie, w budynku przyleg ym do koêcio a pw. Ducha Âwi tego otworzy si irlandzka restauracja The Dubliner. Kurier Wileƒski w tym roku kilkakrotnie informowa ju o pomyêle otwarcia irlandzkiej knajpy faktycznie pod jednym dachem z koêcio em pw. Ducha Âwi tego w Wilnie. Palce lizaç? Od pó rocza toczàce si wokó tej sprawy zamieszanie nabiera nowego brzmienia: na stronie internetowej przewodnika turystyzngo In Your Pocket pojawi y si ju komentarze rodzaju palce lizaç, dotyczàce przygotowywanego menu restauracji irlandzkiej, która niebawem otworzy si w Wilnie. Oburzenie wiernych i sprzeciw Kurii Fakt otwarcia faktycznie pod dachem koêcio a restauracji wywo a jednak oburzenie ze strony licznych wiernych. Parafianie twierdzà, e otwarcie baru przy koêciele nazywanym polskim koêcio em jest wr cz obrazà Êwiàtyni pw. Ducha Âwi tego. Stanowczy sprzeciw wobec pomys u otwarcia knajpy tu obok koêcio a pó roku temu wyrazi równie generalny wikariusz, ekonom Archidiecezji Wileƒskiej, biskup Juozas Tunaitis. Wszak restauracja, która formalnie nie jest pod tym samym dachem z koêcio em, stanowi jednak scalony zespó budynków nie tylko z koêcio em pw. Ducha Âwi tego, lecz tak e z dawnym klasztorem podominikaƒskim. Karolina Jurgelevičienė i jej recepta na d ugie ycie Sto lat na ziemi Obok matki zawsze wierni córka Marytò i zi ç Leonas Fot. Marian Paluszkiewicz Karolina Jurgeleviãienò ze wsi Misztuny w rejonie solecznickim, która swój setny jubileusz obchodzi a w ostatnim dniu lipca, urodzinowych goêci spotka a oparta na kijaszku przy bramce w asnego domu. Od lat ka dy dzieƒ stuletniej kobiety wyglàda podobnie. Wstaje Mimo tego, e knajpa otworzy si na jakiê czas, w naszej perspektywie jest jednak wycofanie si z umowy Fot. Marian Paluszkiewicz rano, myje si i, nieraz jeszcze przed Êniadaniem, wychodzi na spacer do wsi. Zajrzy na podwórko wnuka, potem wraca. Ten sam spacer, oparta na kijaszku, odbywa wieczorem. Zaraz po kolacji znowu wybiera si na spacer i przeszed szy kawa ek dobrze znanej trasy przez wieê, wraca do domu. (Dokoƒczenie na str. 3) To normalna sprawa W Irlandii równie mieszka du o katolików. I w niedziel wszyscy idà do koêcio ów. A poniewa bardzo cz sto koêcio y sà blisko pubów, to ludzie po nabo eƒstwie lubià tam pójêç. Nie chodzi o picie, a w aênie o obcowanie. Irlandczycy s ynà z tego, e sà bardzo kole eƒskim narodem t umaczy si wówczas irlandzki restaurator, twierdzàc, e restauracja The Dubliner znalaz a si obok Êwiàtyni ucz szczanej przez litewskich Polaków nie po to, by przybli yç ich do tradycji obcowania w stylu irlandzkim, ale zupe nie przypadkowo. (Dokoƒczenie na str. 6) G ówne zadanie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wspieranie polskich mediów Wspieranie polskich mediów na Wschodzie jest g ównym zadaniem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie powiedzia wczoraj prezes Fundacji Wies aw Turzaƒski podczas posiedzenia senackiej Komisji Spraw Emigracji i àcznoêci z Polakami za Granicà. Poinformowa, e obecnie ukazuje si w krajach na terenie by ego Zwiàzku Radzieckiego 48 polskich tytu ów prasowych (dzienników, tygodników, miesi czników i kwartalników), a niektóre z nich jak podkreêli Turzaƒski sà wydawane na bardzo wysokim poziomie. Ponadto jak zaznaczy Turzaƒski Fundacja podj a 18 inicjatyw radiowo-telewizyjnych, a tak e rozwija sieç internetowà w Êrodowiskach polonijnych na Wschodzie. Wed ug Turzaƒskiego, wiele próêb kierowanych ze Êrodowisk polonijnych do Fundacji dotyczy m. in. stworzenia portali elektronicznych, informujàcych o Polakach na Litwie i Ukrainie. WÊród innych kierunków dzia aƒ, które pragnie realizowaç Fundacja, sà edukacja, zw aszcza w zakresie nauczania j zyka polskiego, dokszta canie nauczycieli poprzez organizacj kursów, rozwijanie dzia alnoêci kulturowej oraz niesienie pomocy charytatywnej Polakom na Wschodzie, znajdujàcym si w trudnej sytuacji materialnej, m. in. poprzez udzielanie zapomóg losowych i finansowanie skomplikowanych operacji. Fundacja jak powiedzia Turzaƒski pragnie nieêç pomoc Polakom na Bia orusi i wspieraç wydawane tam trzy polskie tytu y prasowe i jedno radio lokalne w Lidzie. Jak poinformowa Turzaƒski, Fundacja otrzyma a w tym roku od Senatu 5,5 mln z na realizacj tych zadaƒ. Doda, e Fundacja pragnie z tych Êrodków 43 proc. przeznaczyç na wsparcie i rozwój mediów elektronicznych; 25 proc. na rozwój kultury polskiej; 17 proc. na aktywnoêç obywatelskà oraz 15 proc. na edukacj. Komisja zaakceptowa a kierunki dzia aƒ Fundacji na najbli szy rok, przedstawione przez jej prezesa i zapewni a, e b dzie wspieraç jej dzia ania. PAP Âwiat W NUMERZE Sentencja 4 Brat kieruje paƒstwem Kubaƒski przywódca Fidel Castro przeszed operacj z powodu krwawienia z uk adu pokarmowego i tymczasowo przekaza kierowanie paƒstwem swemu m odszemu bratu Raulowi. PraworzàdnoÊç 5 apanka nietrzeêwych kierowców W ubieg ym tygodniu policja drogowa w ca ym kraju przeprowadzi a akcje. Na celowniku byli kierowcy preferujàcy jazd po kielichu. Reporta 7 TerroryÊci i okupanci Gusz Etzion ze wszystkich stron otoczone jest przez arabskie wioski. W pobli u znajduje si, zdominowany przez radyka ów obóz dla palestyƒskich uchodêców Muskhar El-Arub. Ataki i zamachy sà tutaj na porzàdku dziennym. Palestyƒczycy cz sto ostrzeliwujà osiedle z pobliskich wzgórz. Mimo to jego mieszkaƒcy nie zamierzajà porzucaç swoich domów. Zdrowie Opalenizna w zastrzyku 8 Le enie godzinami plackiem na pla y czy wielokrotne wizyty w solarium zastàpi w przysz oêci seria zastrzyków. Naukowcy pracujà nad tym, by szybko i zdrowo uzyskaç pi kny, bràzowy odcieƒ skóry. Wszystko nie zale y od nas samych, ale my od wszystkiego. Stanis aw W adys aw Reymont

2 2 KRAJ Kalejdoskop aktualnoêci Podro a chleb W n kanej przez susz Litwie ju podro a o pieczywo ciemne i bia e. W tym roku od stycznia do 20 lipca Êrednia cena detaliczna czarnego chleba w najwi kszych centrach handlowych Litwy wzros a o 11 proc., a bia ego o 6 proc. Przypuszczalnie z powodu nieprzychylnych warunków meteorologicznych w tym roku plon zbó mo e byç o proc. mniejszy ni w roku ubieg ym. RoÊnie rynek kart p atniczych Litewski rynek kart p atniczych w ciàgu pierwszego pó rocza tego roku (porównanie 1 lipca z 1 stycznia) wzrós o 5,2 proc. Wszystkie banki komercyjne kraju do 1 lipca rozpowszechni y 3,251 mln ró nych kart p atniczych, a ogólny ich obrót si ga 11,634 mld litów o 32,2 proc. wi cej w porównaniu z tym samym okresem ubieg ego roku. Bankowcy twierdzà, e tempo wzrostu rynku kart kredytowych ju przekracza tempo wzrostu kart debetowych. Na poczàtku lipca na Litwie by y 1062 bankomaty oraz 20,6 tys. miejsc, w których mo na si rozliczyç z pomocà kart. Remont terminalu w Butingò Spó ka MaÏeiki nafta, która w sierpniu zamierza drogà morskà sprowadziç cztery tankowce z ropà, wkrótce czasowo pozbawiona b dzie i tego alternatywnego êród a zaopatrzenia w surowiec. 15 wrzeênia terminal w Bappletingò ma byç zamkni ty na remont, który potrwa 24 dni. Po awarii, która nastàpi a w grudniu ub. roku, platforma zosta a uszkodzona na skutek uderzenia w nià tankowca. Wczoraj do terminalu naftowego w Bappletingò przyp ynà tankowiec, który dla rafinerii Mo ejkach przywióz oko o 100 tys. ton rosyjskiej ropy Urals. Inne tankowce z podobnà iloêcià ropy majà przybyç 8 i 17 sierpnia oraz pod koniec miesiàca. Aktywizacja rozmów o moêcie energetycznym Po wizycie w ubieg y czwartek premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa w Polsce, litewscy urz dnicy planujà aktywizacj negocjacji w sprawie budowy mostu energetycznego mi dzy dwoma krajami. W sierpniu bàdê we wrzeêniu majà ruszyç z martwego punktu trwajàce ju ponad dziesi ç lat negocjacje w sprawie budowy mostu energetycznego z Litwy do Polski. Zdaniem litewskich ekspertów, po zamkni ciu w 2009 roku drugiego bloku Ignaliƒskiej Elektrowni Atomowej, je eli b dzie most energetyczny, Litwa energi elektrycznà mog aby importowaç z Polski. Polska za poêrednictwem tego po àczenia mog aby przekazywaç swà energi elektrycznà równie do innych regionów. Siedem samorzàdów w strefie suszy Wczoraj do strefy suszy zaliczono rejon szawelski, a w poniedzia ek wy kowyski. W ubieg ym tygodniu kryteria suszy osiàgn y rejony poniewieski, bir aƒski oraz Nid i Po àg. Jak poinformowa a wczoraj dziennikarzy, uczestniczàcych w naradzie poêwi conej suszy dyrektor Litewskiej S u by Hydrometeorologicznej Vida Augulienò, e aczkolwiek synoptycy przewidujà deszcze, skutki suszy pozostanà. Meteorolog poinformowa a, e sytuacja ekstremalna jest og aszana w przypadku ogarni cia przez susz trzeciej cz Êci terytorium Litwy, ale to raczej nie grozi. BNS Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Dziennikarze: Kry sty na Adamo wicz Aleksander Borowik za st. re d. na cz. (tel ), Anna Cebula He le na G ad kow ska, Sabina Juchniewicz, Witalis Masenas Irena Mikulewicz Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Wspó pracownicy: Da nu ta Ka mi le wicz, Ma go rza ta Ko zicz, Ja dwi ga Pod most ko, Jan Sienkiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk Sekretariat: Wan da Za jàcz kow ska tel ), Zygmunt danowicz (se rier wi len ski.lt, tel ) se kre tarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Ro man Ostro uch, Alina Baniukiewicz, Edgar Jarmo owski a ma nie kom pu te ro we, Lu cja Stan ke vičiūtė projektant graficzny, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Da riusz Gusz cza, Weronika Wojsznis re kla ma (tel , e-ma il: re kla rier wi len ski.lt), Jolanta Osoba kier. dzia u projektów, Andrzej Podworski kol por ta -pre nu me ra ta (tel , e-ma il: kol rier wi len ski.lt). Nak ad egz. Ma te ria ów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tekstów. Za treêç og o szeƒ re dak cja nie od po wiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze sà zbie ne z opi nià re dak cji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Daniel Mackiewicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski. Dy rek tor spółki Ro man Ba ra now ski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Tureccy piloci mieli 75 misji w ciàgu 4 miesi cy Zmiana warty Piloci tureckiego lotnictwa wojskowego, którzy przez 4 miesiàce strzegli przestrzeni powietrznej krajów ba tyckich z pomocà myêliwców F-16 Fighting Falcon, 74 razy przeprowadzili szkoleniowe loty i raz zareagowali na naruszenie przestrzeni powietrznej. Jak poinformowa wczoraj po przekazaniu usankcjonowanej przez NATO misji kontyngentowi hiszpaƒskiemu dowódca kontyngentu tureckiego major Cihan Gulbiten, tureccy piloci wojskowi w przestrzeni otewskiej zmusili do wylàdowania na lotnisku ryskim Êmig owca, który wtargnà na otw. Nie detalizowa, kiedy i w jakich okolicznoêciach dosz o do incydentu i z jakiego kraju pochodzi intruz. W poprawnym j zyku litewskim Gulbiten podzi kowa Litwie za goêcinnoêç i po egna si. Przestrzeni powietrznej krajów ba tyckich b dzie strzeg o hiszpaƒskie lotnictwo wojskowe. Jak poinformowa dowódca kontyngentu hiszpaƒskiego lejtnant Francisco Javier del Cid de Leon, hiszpaƒscy piloci b dà si starali nie zak ócaç spokoju mieszkaƒców Szawel i lataç na wysokoêci nie ni szej od dozwolonej. Przestrzeƒ powietrznà Litwy, otwy i Estonii w ciàgu czterech najbli szych miesi cy piloci Handlowcy narzekajà na brak litewskich jagód Kupujàcym polityka nie w g owie Litewscy w aêciciele plantacji jagód mówià o marnym plonie, tymczasem handlowcy twierdzà, e jeêli nie litewskich, to importowanych, w tym przede wszystkim z Polski, jagód w sezonie nie zabraknie. Jak informuje dyrektor ds. komunikacji sieci handlowej Iki Robertas uliauskas, wi ksza cz Êç oferowanych klientom w tej sieci handlowej jagód pochodzi z Litwy. W zwiàzku z suszà za granicà poszukiwani byli tylko dostawcy wiêni. Zapotrzebowanie na inne jagody zaspokajajà litewscy ogrodnicy. Marne wiênie Jagód z pewnoêcià nie zabraknie, a skupowany tegoroczny plon jest lepszy od ubieg orocznego. W centrach handlowych mo na znaleêç litewskie czernice, maliny, czarne porzeczki i inne jagody. W tym roku nie oferujemy litewskich wiêni. Ich plon jest bardzo marny i dlatego handel oferuje produkcj polskà. Litewskich czereêni równie nie znajdziecie, poniewa Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Przestrzeƒ powietrznà Litwy piloci hiszpaƒscy b dà strzegli z czterema myêliwcami naddêwi kowymi Mirage F-1M Fot. ELTA Polskie wiênie i czereênie cieszà si popytem Litwinów Fot. M. P. drzewka nie sà na tyle dojrza e, aby móc zaopatrywaç handel w jagody powiedzia uliauskas. Polskie cieszà si popytem Niemniej, jak stwierdzi, polskie wiênie i czereênie cieszà si popytem WieÊci z rynku nieruchomoêci W lipcu ceny mieszkaƒ spad y W lipcu ceny mieszkaƒ starego budownictwa w Wilnie spad y o 1,3 proc., w Kownie o 2,2 proc., w Szawlach o 1 proc., w Poniewie u o 1,1 proc. Tymczasem w K ajpedzie ceny mieszkaƒ wzros y o 1,4 proc. W Wilnie Êrednia cena 1m kw. mieszkaƒ starego budownictwa wynosi 4870 Lt, w Kownie 3140 Lt, w K ajpedzie 4320 Lt, w Szawlach 1960 Lt, w Poniewie u 1760 Lt, w Olicie 1710 Lt, w Mariampolu 1480 Lt, w Ucianie 1760 Lt. Cena 1m kw. mieszkaƒ nowego budownictwa bez wykoƒczenia w Wilnie wynosi od 3500 Lt, w Kownie od 3150 Lt, w K ajpedzie od 3750 Lt, w Szawlach od 2800 Lt, w Poniewie u i Kiejdanach od 2600 Lt, w Olicie od 2500 Lt, w Elektrònai od 3100 Lt, w Telszach od 2300 Lt, w Garg dach od 3200 Lt, w Po àdze od 4500 Lt, w ventoji od 7000 Lt, w Nidzie od 9000 Lt, w Juodkrantò od 8500 Lt, w Druskienikach od 3000 Lt. Najwi cej nowych domów buduje si w Wilnie. W tym mieêcie nowe mieszkanie mo na wybraç wêród 57 budowanych bàdê ju zbudowanych domów wielomieszkaniowych, w hiszpaƒscy b dà strzegli z czterema myêliwcami naddêwi kowymi Mirage F-1M, wyprodukowanymi w latach i zmodernizowanymi przed kilkoma laty. Hiszpania przys a a na Litw 84 wojskowych ró nych specjalnoêci oraz pilotów. Po up ywie czterech miesi cy Hiszpanów majà zastàpiç Belgowie. BNS Litwinów, którzy bardziej zwa ajà na cen, nie zaê paƒstwo, z którego produkcja pochodzi, a ceny jagód litewskich i polskich ró nià si nieznacznie. Najwi ksza krajowa sieç handlowa VP Market nie rezygnuje równie z importowanych jagód. Chcemy, aby wybór produkcji by szerszy i dlatego oferujemy jagody z importu. Zw aszcza e importowane zazwyczaj sà wi ksze, aczkolwiek kosztujà dro ej, cieszà si popytem cukierni, restauracji i kawiarni powiedzia a Viktorija Jakubauskaitò, przedstawicielka VP Market. Dro sze by y tylko truskawki Nie odczuwajàcy braku produkcji wielcy handlowcy prawie nie zmienili cen jagód w porównaniu z rokiem ubieg ym. Nieco dro ej w porównaniu z ubieg orocznym plonem w tym roku p acono tylko za truskawki, których plon by opóêniony i szybko si wyczerpa. Inf. w. i BNS Kownie 15, w K ajpedzie z 11. W innych miastach nowe mieszkania mo na wybieraç zaledwie w 1-3 nowych domach wielomieszkaniowych. Fakt, e spoêród 99 budowanych bàdê zbudowanych na Litwie nowych domów wielomieszkaniowych prawie 57 jest w Wilnie wskazuje, e nowe budowle mogà mieç wp yw na ceny starego budownictwa tylko w Wilnie. BNS Dyrekcja i grono pedagogiczne Gimnazjum im. J. Âniadeckiego w Solecznikach ubolewa z powodu Êmierci wieloletniej nauczycielki Marii Dowda oraz sk ada szczere wyrazy wspó czucia kole ance Irenie Bartašuniene i Rodzinie z powodu Êmierci Matki

3 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Karolina Jurgelevičienė i jej recepta na d ugie ycie Sto lat na ziemi KRAJ 3 (Dokoƒczenie ze str. 1) Czego mo na yczyç cz owiekowi, który w doli i niedoli prze y ca y wiek? zastanawiali si zapraszani przez gospodarzy do wn trza domu goêcie. yczymy szanownej pani Karolinie dwustu lat, zdrowia, wytrwa oêci i nieustajàcej mi oêci bliskich takie s owa skierowa do wiekowej jubilatki Leonard Talmont, mer rejonu solecznickiego. Przy àczajàc si do wypowiedzianych yczeƒ, Tadeusz Minakowski, starosta gminy Podborze, doda równie swoje serdecznoêci:... daj Bo e, eby pani jak najd u ej spacerowa a po wsi, by a tak samo wawa i w dobrym nastroju. Wiekowy rolnik i w aêcicielka yczenia stu lat - to za ma o. DwieÊcie w sam raz! Masowy ubój byd a Susza przerzedza stada Karolina Jurgeleviãienò, jedna z czterech wiekowych mieszkaƒców rejonu solecznickiego, we wsi Misztuny (Mi tapplenai) zamieszka a od tego momentu, gdy, majàc ledwie 18 lat, wysz a za mà. Tutaj urodzi a dwoje dzieci: Marytò i Vytautasa, tutaj prze y a ci kie wojenne czasy. Przez ca e ycie du o i ci ko pracowa a, po to, by dzisiaj, majàc swoje sto lat, nadal byç panià na w oêciach. Jest rolnikiem i w aêcicielkà 28 ha ziemi. A jej córka, Marytò Talakauskienò, mo e tymi dobrami rozporzàdzaç tylko z upowa nienia gospodyni, stuletniej matki. Bohaterka poniedzia kowych serdecznoêci najwy szych w adz rejonu solecznickiego owdowia a w odleg ym 1940 roku. ycie jà nauczy o, by polegaç wy àcznie na w asnych si ach, tote, jak wspomina Marytò Talakauskienò, matka przyzwyczai a si do tego, by wszystkie prace wykonywaç w asnor cznie. Pani Marytò z odrobinà alu w g osie wspomina, jak dawno, dawno temu mamusia na drzwiach mierzy a jej brata, Vytautasa. Nie mog a si doczekaç, kiedy syn wyroênie i w wielu robotach zamieni jej zmar ego m a. Za czasów ko chozów mama, jak wi kszoêç kobiet nie majàcych konkretnego fachu, otrzymywa a do pielenia dzia ki buraków, marchwi. Wykonywa a inne prace w ko chozie. Jednak e nigdy nie lubi a prac kobiecych. Mama zawsze dr a a o Vytautasa. Nawet nie próbowa a ukrywaç, e bardziej jej zale y na zdrowiu Vytautasa, ni moim z odrobinà alu w g osie wspomina Marytò. Rozumiem jà. Pami tam, e mama chodzàc na rozmaite zebrania zawsze zajmowa a miejsce ko o m czyzn. Bardziej jà interesowa o to, o czym mówià m czyêni, ni kobiety. Zajmowa y jà takie tematy, jak oranie pól, zasiewy, zbieranie plonów... Przecie by a dla nas i matkà i ojcem. W domu by a i gospodarzem, i gospodynià... Na rozdartym pograniczu Najci szy okres najstarsza mieszkanka Misztun prze y a w czasie wojny. Domostwo Jurgeleviãiusów nachodzili i Polacy, i Litwini, i Rosjanie. Czyli, jak artuje Leonas Talakauskas, mà Marytò, jedyny Polak w ca kowicie zamieszkanej przez Litwinów wsi, i biali, i czarni, i czerwoni. Z rana wiadomo, nikt o niczym Susza zmusi a litewskich rolników do szybkiej likwidacji stad byd a. W zwiàzku z suszà na àkach, do rzeêni przywo one sà nie tylko hodowane na mi so wo y, ale te krowy dojne i ich przychówek. W ciàgu ostatnich trzech tygodni a trzykrotnie wzros a poda byd a dla przetwórców mi sa. Najwi kszym jednak problemem jest to, e oko o 30 proc. stanowi byd o o niskiej kondycji, którego mi so jest tanie i nie cieszy si popularnoêcià informuje prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mi sa Jolanta Bastienò. Dotychczas litewscy producenci gorszy surowiec wywozili na rynki wschodnie, przewa nie do Rosji. Jednak e w adze tego paƒstwa Wracajàca ze spaceru stuletnia Karolina Jurgeleviãienò ze wsi Misztuny w rejonie solecznickim urodzinowych goêci powita a przy bramce w asnego domu nie wiedzia. Nad ranem przychodzà przedstawiciele wrogiego obozu i pytajà: Byli?!... Nikogo u nas nie by o odpowiada a. Kiedy nalegali zbyt mocno, mama przyznawa a si. Wtedy mówi a: Przychodzicie z bronià i oni te byli z bronià, a ja nie pyta am komu oni s u à. Byli g odni, wi c nakarmi am ich przedstawia zebranym goêciom wspomnienia jubilatki córka. Ci co byli bogatsi, zazwyczaj odmawiali u yczenia noclegu. Owszem jedzenia i picia nie odmawiali, ale bardziej dr eli o swoje dobra. Mama opowiada a, jaka sytuacja zdarzy a si pewnej nocy. A by o tak w stodole na jednej stronie do snu u o yli si ci, którzy wojowali za niepodleg oêç kraju, a tu przychodzà tak zwani obroƒcy ludu i te proszà o nocleg. Poniewa w stodole ju nocowali nieproszeni przybysze z wrogiego sowieckiemu systemowi obozu, mama nie na arty si wystraszy a. Ba a si, e ledwie obroƒcy ludu usnà, tamci ich uduszà. Co wtedy pocznie? opowiada Marytò Talakauskienò. Karolina i z tej k opotliwej sytuacji znalaz a wyjêcie. Posz a do Êpiàcych ju w stodole przybyszy i zacz a upraszaç, by nie robili krzywdy obroƒcom ludu, bo w przeciwnym razie to ona padnie ofiarà sowietów i Êciàgnie na siebie ca à ich z oêç. Dokàd pójdzie z ma ymi dzieçmi, jak puszczà z dymem dom i zabudowania... Jak zawsze, nazajutrz nocne zjawy znika y i ycie toczy o si codziennym trybem. Zawa pracy i obowiàzków. Wed ug pani Marytò, w Misztunach nigdy nie by o jakichkolwiek nieporozumieƒ narodowoêciowych. Pogranicze zawsze by o z jednej strony trudne, z drugiej pe ne tolerancji. Z mieszkaƒcami tej wsi bez problemu mo na si porozumieç od razu w czterech j zykach po polsku, litewsku, bia orusku i po rosyjsku. ju wczeêniej zabroni y importu takiego mi sa z Polski i Ukrainy, a teraz napomkn y, e to samo zrobià z krajami ba tyckimi. Przetwórcy zwrócili si do Ministerstwa Rolnictwa proponujàc dwa sposoby uporzàdkowania sektora mi snego. Pierwszy wariant to poszukiwanie dodatkowych wyp at dla rolników, aby mogli oni nabyç pasze i wyhodowaç byd o do po àdanej StaroÊç nie radoêç... Pani Karolina zawsze ch tnie dzieli a si z córkà i zi ciem swoimi wspomnieniami z prze ytych lat. Dzisiaj, niestety, pami ç zacz a szwankowaç. Zdarza si, e pani Karolina dobrze pami ta niektóre chwile ze swego ycia. Zdarzajà si jednak i takie momenty, e zapomina nawet imienia w asnej córki. I czemu tu si dziwiç, kiedy ma si za plecami ca e sto lat! Wszystko by oby do zniesienia, gdyby zdrowie dopisywa o Marytò. Ona z kolei nie mo e si pochwaliç dobrym samopoczuciem. W ciàgu dwóch lat córka jubilatki, zawsze b dàca obok i stale opiekujàca si matkà, przesz a a szeêç operacji. Dozna a silnych poparzeƒ nóg, przesz a trzy operacje przeszczepiania skóry. Z czasem dosz y tak e inne problemy zdrowotne. Z kolei nasza bohaterka na brak zdrowia nigdy specjalnie nie narzeka a. Mo na rzec, e wiekowa ju dziê Karolina nie zna a drogi do szpitala. Jedyne, co si zapisa o w pami ci zi cia, to fakt, kiedy po usuni ciu z ba, nie mogàc powstrzymaç krwotoku, zawióz jà do szpitala. Teraz mama wymaga troski i opieki i nie mo e zrozumieç, e ja, jej córka, ju mam swojà siedemdziesiàtk i te ju, niestety, potrzebuj opieki ubolewa nad up ywem lat Marytò Talakauskienò. Gdy ona przebywa a w szpitalu, o teêciowà troszczy si zi ç. Opowiadajàc o swych dolach i niedolach pan Leonas nie móg ukryç szczerych ez. Mimo niez omnoêci charakteru pani Karolina nigdy nie by a przys owiowà wrednà teêciowà. Zi ç Leonas Talakauskas, który razem z onà Marijà wychowa dwóch synów i córk, w rozmowie z goêçmi nie skàpi pochwa dla wiekowej teêciowej. Dobrze wychowa a swe dzieci, ca e ycie ci ko pracowa a na to, eby wykarmiç rodzin. Mo e nawet zbyt agodnie wychowywa a dzieci, bo kiedy bra em pas by pouczyç swoje pociechy, chroni a je i os ania a wspomina pan Leonas. Dorobek jubilatki to nie tylko ziemia, na której ca e ycie trwa a, ale te skarb najwi kszy pi cioro wnuków i siedmioro prawnuków. I rodzice, i babcia majà czym si poszczyciç, poniewa dzieci starajà si torowaç sobie drog przez ycie uczciwà pracà i naukà. Nie darmo, kiedy pytaliêmy o recept na d ugowiecznoêç, córka jubilatki powiedzia a, e jej receptà zawsze by a praca. ycie to nie bajka Zawsze silna i nieugi ta Karolina swojà kruchoêç kobiecà zdradza a w pieêni i taƒcu. Taƒczyç i Êpiewaç lubi a zawsze, nawet wtedy, gdy by o nie do Êpiewu i nie do taƒca. Domownicy twierdzà, e nawet i teraz, gdy zaliczy a ju sobie dziesiàty dziesiàtek siedzàc na fotelu nieraz sobie podêpiewuje: ti-da-ti-da-da!. Co tam podêpiewuje... Wed ug córki, wiekowa starowinka potrafi jeszcze i zataƒczyç! Mamy wiele przyk adów, kiedy starzy rodzice sà zaniedbywani przez w asne dzieci. Cieszy, e w waszym domu jest inaczej w myêl przys owia starego trzeba szanowaç i dzi kujàc gospodarzom za goêcin powiedzia Tadeusz Minakowski, starosta gminy Podborze. Ka da rodzina to oddzielna karta wpisana do ogólnej historii poszczególnych miejscowoêci. Ka da rodzina yje w asnym yciem, wzbogacajàc t miejcowoêç swojà pracowitoêcià, uczciwoêcià, pieênià czy taƒcem, lub, co gorsza, oga acajàc w asnà wieê z dobrych wspomnieƒ ludzi. GoÊcie z merostwa rejonu solecznickiego, starostwa podborskiego, z terytorialnego wydzia u Sodry w Solecznikach opuszczali goêcinny dom Leonasa i Marytò Talakauskasów pe ni podziwu i szacunku dla ich codziennych zmagaƒ i stawiania czo a przeciwnoêciom losu. Przecie ludzki los nie jest bajkà ani snem... Irena Mikulewicz Fot. Marian Paluszkiewicz wagi. Drugi wariant to dotacja dla przetwórców przechowujàcych wo owin w ch odniach, podobnie jak si p aci za magazynowanie zbo a. Jednak e minister gospodarki Kazimira Prunskienò ma wàtpliwoêci co do tego rodzaju pomocy. Na razie przetwórcy chcà wszystko zwaliç na barki paƒstwa. A tymczasem sami równie powinni si przyczyniç, dostarczajàc hodowcom pasze i pomagajàc spó dzielniom t umaczy a minister. Jej zdaniem, wàtpliwe czy Rosja zdecyduje si na zrezygnowanie z eksportu wo owiny z Litwy. W ubieg ym roku, jak powiedzia a, eksport litewskiej wo owiny do Rosji, w porównaniu z rokiem 2004, wzrós a trzykrotnie. BNS

4 4 ÂWIAT Ruch wyzwoleƒczy przeciwko polskim interwentom Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza Rosja dziê b dzie obchodziç Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza. W tym roku Êwi to to zbiega si z 400. rocznicà narodzin ruchu wyzwoleƒczego przeciwko polskim interwentom. Z tej okazji z b ogos awieƒstwa patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II oraz za osobistà zgodà prezydenta Rosji W adimira Putina na Placu Czerwonym w Moskwie odb dà si uroczystoêci religijno-paƒstwowe. Zosta y one po àczone z obchodami 76. rocznicy utworzenia Wojsk Powietrznodesantowych, których patronem jest w aênie Êwi ty prorok Eliasz. UroczystoÊci rozpocznà si liturgià w cerkwi Êw. Proroka Eliasza na ulicy Iljinka prowadzàcej na Plac Czerwony. Jej uczestnicy przejdà w procesji na sam plac, gdzie na Miejscu Straceƒ wspólnie odmówià modlitw i wys uchajà oficjalnych przemówieƒ. Stron na podstawie PAP przygotowa Aleksander Borowik Pierwsza fala pospolitego ruszenia To w aênie z tej cerkwi przypominajà organizatorzy dzisiejszych uroczystoêci 2 sierpnia (20 lipca) 1606 roku wysz a pierwsza fala pospolitego ruszenia przeciwko Dymitrowi Samozwaƒcowi i polskim oddzia om, które osadzi y go na Kremlu. By a to pierwsza, maleƒka iskierka ludowego gniewu. Wkrótce przekszta ci a si ona w pot ny p omieƒ narodowego ruchu wyzwoleƒczego, który ogarnà ca à Rosj. Pozwoli jej zachowaç niepodleg oêç i wiar czytamy w zaproszeniu na uroczystoêci, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Patriarchatu Moskwy. Okres wielkiej smuty Organizatorzy przypominajà, e lata przesz y do historii Nie wyklucza si przekazania sprawy do Niemiec Zniewa enie g owy paƒstwa Prokuratura Okr gowa w Warszawie nie wyklucza przekazania do Niemiec Êledztwa w sprawie zniewa enia prezydenta Lecha Kaczyƒskiego przez niemieckà gazet Die Tageszeitung. Prokuratura ma ju t umaczenie artyku u dokonane przez t umacza przysi g ego, wystàpi a te do Ambasady RP w Berlinie o informacj co do odpowiedzialnoêci w Niemczech osoby zniewa ajàcej g ow paƒstwa. Od odpowiedzi uzale niamy dalsze dzia ania powiedzia we wtorek rzecznik Prokuratury Okr gowej Maciej Kujawski, nie wykluczajàc inicjatywy w celu przekazania ca ej sprawy Niemcom. W zesz ym tygodniu prokurator krajowy Janusz Kaczmarek mówi, e jest to mo liwe, gdy zniewa anie g owy paƒstwa jest Êcigane tak e w Niemczech. Wed ug kodeksu post powania karnego, jeêli w Polsce wszcz to post powanie karne o przest pstwo pope nione za granicà, minister sprawiedliwoêci mo e wystàpiç do w aêciwego organu danego paƒstwa o przej cie Êcigania przez organy tego paƒstwa, niezale nie od tego, czy wszcz to tam Êledztwo co do tego czynu. Prokuratura wszcz a Êledztwo w sprawie zniewa enia na podstawie artyku u kodeksu karnego, przewidujàcego kar pozbawienia wolnoêci do lat 3 za publiczne zniewa enie prezydenta RP. Powodem Êledztwa jest artyku pt. M ody polski kartofel. Dranie, które chcà rzàdziç Êwiatem, który w czerwcu opublikowa a lewicowa niemiecka gazeta Die Tageszeitung. Autor tekstu Peter Koehler porówna w nim polskiego prezydenta do kartofla szydzi te z jego matki. Czyn, za jaki chce si kogoê Êcigaç w Polsce, musi byç uznawany za przest pstwo i w Polsce, i w paƒstwie, gdzie zosta pope niony. Kaczmarek powiedzia, e w Niemczech grozi za taki czyn nawet do 5 lat wi zienia, choç prezydent musi oêwiadczyç, e czuje si obra ony. Zgodnie z par. 103 niemieckiego kodeksu karnego: kto zniewa a g ow obcego paƒstwa lub w zwiàzku z jego statusem cz onka rzàdu obcego paƒstwa (...) podlega karze do trzech lat pozbawienia wolnoêci lub grzywny, zaê w przypadku zniewa enia oszczerczego karze od trzech miesi cy do pi ciu lat pozbawienia wolnoêci. Artyku wywo a oburzenie prezydenta i polityków PiS. Wed ug Gazety Wyborczej to w aênie tekst Koehlera przyczyni si do odwo ania przez Lecha Kaczyƒskiego planowanego spotkania z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji w ramach Trójkàta Weimarskiego. Prezydent zapewnia, e odwo anie jego udzia u w spotkaniu by o spowodowane doêç dotkliwà niedyspozycjà zdrowotnà". Lech Kaczyƒski powiedzia, e ta publikacja przekracza wszystkie mo liwe granice i narusza wszelkie normy, a artyku jest haniebny, ajdacki. Ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz nazwa artyku obrzydliwym, zaê szefowa MSZ Anna Fotyga przyrówna a Tageszeitung do nazistowskiego pisma Stuermer. Przemys aw Gosiewski wezwa, by polskie w adze wyda y wobec niemieckiego satyryka europejski nakaz aresztowania. Z o y zawiadomienie do prokuratury o pope nieniu przest pstwa przez niemieckich dziennikarzy. 14 lipca Prokuratura Apelacyjna w Warszawie poleci a Prokuraturze Okr gowej wszcz cie Êledztwa. Rosji jako okres wielkiego zam tu (wielkiej smuty ): po Êmierci Dymitra, syna Iwana Groênego, rozp ta a si walka o moskiewski tron. Dymitr Samozwaniec bardzo szybko zburzy nadziej ludu na dobrego i sprawiedliwego cara. W ciàgu roku opró niony zosta skarbiec, tron otoczyli polscy i litewscy szlachcice, a Cerkiew prawos awna z niepokojem przyglàda a si próbom szerzenia katolicyzmu w Rosji odtwarzajà organizatorzy atmosfer tamtych dni. Przypominajà równie, e od XVII wieku Dzieƒ Âwi tego Proroka Eliasza by Êwi tem paƒstwowym. Carowie z dynastii Romanowóch i patriarchowie wspólnie prowadzili w tym dniu procesj z Kremla na Plac Czerwony, a nast pnie na Miejscu Straceƒ uczestniczyli w modlitwie w intencji Âwi tego Proroka Eliasza. W ubieg ym roku tradycja procesji na Plac Czerwony i modlitwy na Miejscu Straceƒ przerwana w XX wieku po przewrocie bolszewickim 1917 roku zosta a przywrócona. Przede wszystkim dzi ki staraniom rosyjskiej Cerkwi prawos awnej i dowództwa Wojsk Powietrznodesantowych. Organizatorzy wyra ajà przekonanie, e kiedyê na czele procesji pójdà prezydent i patriarcha. Zastàpienie bolszewickiego Êwi ta W ubieg ym roku 4 listopada Rosja po raz pierwszy obchodzi a nowe Êwi to paƒstwowe Dzieƒ JednoÊci Narodowej. Upami tnia on rocznic oswobodzenia Moskwy spod polskiego jarzma w roku 1612 i zakoƒczenia okresu zam tu. Dzieƒ JednoÊci Narodowej zastàpi Êwi to 7 listopada, które upami tnia o rocznic przewrotu Fidel Castro poddany operacji Brat kieruje paƒstwem Kubaƒski przywódca Fidel Castro przeszed operacj z powodu krwawienia z uk adu pokarmowego i tymczasowo przekaza kierowanie paƒstwem swemu m odszemu bratu Raulowi poinformowano w poniedzia ek w liêcie, który w imieniu kubaƒskiego lidera odczyta w telewizji jego wspó pracownik. Operacja zmusza mnie do kilkutygodniowego odpoczynku g osi oêwiadczenie przekazane przez Carlosa Valenciag. Jak pisze agencja Reutera, wystàpienie zapowiedzieli wyglàdajàcy na bardzo zasmuconych prezenterzy telewizyjni; niektórzy z nich byli ubrani na czarno. Charakter tymczasowy? 80-letni Castro poinformowa, e jego problemy ze zdrowiem sà konsekwencjà stresu, jakiego doêwiadczy podczas niedawnych wystàpieƒ w Argentynie i w kraju. PodkreÊli, e przekazanie obowiàzków m odszemu o pi ç lat Raulowi, który jest desygnowany na nast pc Fidela, a obecnie pe ni funkcj ministra obrony, ma charakter tymczasowy. Prze o enie uroczystoêci bolszewików z 1917 roku. Przerwania tradycji Êwi towania rocznicy przewrotu, dokonanego przez W odzimierza Lenina, domaga a si od rozpadu ZSRR rosyjska Cerkiew, która przypomina a, e jednym z g ównych celów bolszewików by o wykorzenienie religii. Likwidacji Êwi ta Rewolucji Paêdziernikowej chcia te Kreml, gdy komuniêci wykorzystywali je do organizowania wystàpieƒ przeciwko prezydentowi i rzàdowi. Dzieƒ JednoÊci Narodowej zbiega si z obchodzonym 4 listopada przez Cerkiew Dniem Ikony Matki Boskiej Kazaƒskiej. To cudownemu wp ywowi tego obrazu, przyniesionego z Ni niego Nowogrodu do Moskwy przez pospolite ruszenie kupca Kuêmy Minina i ksi cia Dymitra Po arskiego, przypisuje si wyp dzenie 4 listopada 1612 roku polskiej za ogi z Kremla. Kubaƒscy imigranci w USA Êwi tujà rych e odejêcie El Presidente Co jakiê czas pojawiajà si pog oski o z ym stanie zdrowia Fidela Castro Fot. ELTA Z powodu hospitalizacji Fidel Castro, który 13 sierpnia b dzie obchodzi 80. urodziny, poprosi o prze o enie uroczystoêci do 2 grudnia, czyli 50. rocznicy powsta- Fot. ELTA nia kubaƒskich rewolucyjnych si zbrojnych Kierujàcy krajem od rewolucji kubaƒskiej w 1959 r. Fidel Castro jest najd u ej sprawujàcym w adz szefem rzàdu na Êwiecie. Pog oski o z ym stanie zdrowia Fidela pojawiajà si co jakiê czas, przypisuje si mu m.in. chorob Parkinsona i Alzheimera. Dwa lata temu dozna rozleg ych obra eƒ, kiedy spad z mównicy, po czym musia poruszaç si na wózku inwalidzkim. Sto dwadzieêcia i wi cej! Jednak jego otoczenie i sam Fidel utrzymujà, e cieszy si on doskona ym zdrowiem. Osobisty lekarz kubaƒskiego lidera Eugenio Selman, oêwiadczy niedawno, e jego podopieczny, który prowadzi bardzo zdrowy i aktywny tryb ycia, jest cz owiekiem d ugowiecznym i z atwoêcià przekroczy granic 120 lat.

5 Âroda, 2 sierpnia 2006 r. PRAWORZÑDNOÂå Niechlubny rekord rejonu szyrwinckiego apanka nietrzeêwych kierowców W ubieg ym tygodniu policja drogowa w ca ym kraju przeprowadzi a akcje. Na celowniku byli kierowcy preferujàcy jazd po kielichu. Policjanci sprawdzili 450 pojazdów, zatrzymali 23 nietrzeêwych kierowców. 20 kierowcom ustalono lekki stopieƒ zamroczenia alkoholowego, 2 Êredni, 1 ci ki. Pijana wilnianka Najbardziej pijanym kierowcà podczas rajdu drogówki okaza a si... kobieta. B dàc za kierownicà Nissana Primery 32-letnia wilnianka nadmucha a w alkomat 2,99 promila. By y i inne wykroczenia. 20 kierowców prowadzi o swe auta z nadmiernà szybkoêcià, 5 kierowców nie mia o ubezpieczenia OC, 4 przeglàdu technicznego pojazdu, 2 nie mia o prawa jazdy. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku Je eli policja w ca ej Litwie zatrzymywa a kierowców dorywczo i wybiórczo, to szyrwincka drogówka potraktowa a akcj jak spraw honoru zawodowego. Zablokowa a drogi wlotowe i wylotowe do miasta. Po dwa samochody policyjne sta y na drodze z Wilna i z Wi komierza. Sprawdzano te kierowców w samym Nowy sposób telefonicznych oszustów Pieniàdze z karty OszuÊci znaleêli jeszcze jeden sposób telefonicznego wy udzania pieni dzy. Chcàc poznaç dane kart p atniczych, oszuêci skorzystali z zautomatyzowanej àcznoêci telefonicznej, informuje Litewskie Zrzeszenie Banków. Telefoniczny robot dzwoni do przypadkowej osoby, informuje o okreêlonych ograniczeniach jego kart p atniczych i prosi o niezw oczne Wóz jadàcy od kraw nika do kraw nika Pijany woênica Ponad 2,3 promila w organizmie mia 62-letni woênica, którego zatrzymali gorzowscy policjanci na jednej z ruchliwych ulic wylotowych w Gorzowie Wielkopolskim. M czyzna zasnà na koêle. Wskutek tego wóz jecha nie tylko po jezdni, ale i chodnikach. Wóz jadàcy od kraw nika do Odpady z gorzelni wylewa na polach Grozi do 5 lat wi zienia Do sàdu trafi akt oskar enia przeciwko dyrektorowi gorzelni w Maszewie (Lubuskie), który odpady z zak adu kaza wylewaç na pola. Doprowadzi tym samym do powa nego zanieczyszczenia gruntów, p ynàcej tam rzeki i stawów hodowlanych. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku miasteczku. Zatrzymywano wszystkich bez wyjàtku. Kontrole potwierdzi y niechlubnà s aw rejonu szyrwinckiego. Co czwarty zatrzymany pijany kierowca zosta zanotowany w tym rejonie: 6 spoêród 23 zatrzymanych w ca ym kraju! Nietrzeêwy Petras Pocius w Szyrwintach prowadzi samochód VAZ 2101, Alvydas Utka te pijany w samych Szyrwintach prowadzi VW Golf. Wieczorem tego dnia, w centrum miasta, w r ce funkcjonariuszy wpad nietrzeêwy wilnianin Eduardas Radziukas, który prowadzi Audi A6 Avant. W okolicznych wsiach policja tak e urzàdzi a apanki. Z powodzeniem. zatelefonowanie pod wskazanym bezp atnym numerem telefonu z kodem 800. Po zatelefonowaniu automatyczna sekretarka prosi o wprowadzenie numeru karty p atniczej oraz innej poufnej informacji, korzystajàc z której oszuêci mogà kontrolowaç konta bankowe. Ostrzega si, e schemat mo e byç stosowany nie tylko dla uzyskiwania kodów kart p atniczych, ale kraw nika dwupasmowej, ruchliwej drogi wyjazdowej z Gorzowa w kierunku Kostrzyna nad Odrà i S ubic zaniepokoi jednego z kierowców TIR-ów, który zawiadomi o tym policj. Po przebyciu patrolu okaza si, e woênica zasnà. Policjanci zatrzymali pojazd i obudzili go. Ten wyjaêni, e jedzie rozwieêç Dyrektorowi grozi od 3 miesi cy do 5 lat wi zienia. Zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa z o y w prokuraturze Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska w Zielonej Górze. W toku Êledztwa ustalono, e dyrektor w ub. roku zleci swoim pracownikom rozlewanie wywaru Fot. autor Zamroczone wsie We wsi Szawle rejonu szyrwinckiego mieszkaniec Marian Byliƒski po pijanemu usiad za kierownic samochodu Opel Frontera. Nast pny dzieƒ sta si fatalny w skutkach mieszkaƒcowi wsi Jawniuny Linasowi Miliukasowi, który nietrzeêwy wpad w r ce policji na drodze Jawniuny-MuÊniki, a mieszkaniec Gie won Juozas Morozas pijany i bez prawa jazdy we wsi Sabaliszki prowadzi Audi Coupe. Przypomnijmy, e nowa redakcja przepisów ruchu drogowego przewiduje kierowcom zatrzymanym w czasie jazdy po pijanemu grzywn do 5 tys. Lt i konfiskat prawa jazdy do dwóch lat. Kamil Piotrowski te kodów bankowoêci internetowej. WczeÊniej podobne metody stosowano za poêrednictwem elektronicznych listów i internetu. Banki uprzedzajà, e nigdy nie proszà klienta o poufnà informacj ani z pomocà internetu, ani poczty elektronicznej, ani telefonu, a w razie otrzymania takiego komunikatu nale y niezw ocznie poinformowaç o tym bankowy dzia zapobiegania praniu pieni dzy i windykacji. obornik na pobliskie dzia ki, a wóz wraz z koniem po yczy od kolegi. Badanie trzeêwoêci wykaza o u niego 2,31 promila alkoholu w organizmie. 62-letni Grzegorz B. stanie teraz przed sàdem grodzkim. Grozi mu grzywna. Wóz wraz z koniem nie trafi na policyjny parking, lecz wróci do w aêciciela. gorzelnianego na u ytkach rolnych. Sprawa wysz a na jaw w tym roku, kiedy to na skutek odwil y, przerwania zapory i sp ywu wywaru gorzelnianego z pól do rzeki Liƒska Struga doprowadzi o do zanieczyszczenia wód tej rzeki i znajdujàcych si w okolicy stawów hodowlanych. apówkarskie statystyki O piratach i pijakach Wed ug danych S u by Nadzoru Ruchu Policji Litewskiej, w ciàgu pierwszego pó rocza tego roku odnotowano 150 wypadków, gdy naruszyciele przepisów ruchu drogowego próbowali uniknàç grzywny proponujàc funkcjonariuszom apówki. Statystyka dowodzi, e najcz Êciej funkcjonariuszy policji próbujà podkupiç kierowcy przekraczajàcy szybkoêç oraz nietrzeêwi. Suma proponowanej apówki oscyluje w granicach Lt. Funkcjonariuszy próbowano przekupiç walutà obcà jak euro, USD, z otówkami. Wiek kierowców, proponujàcych apówki od lat 17 do 62. Najm odszy naruszyciel przepisów ruchu drogowego, który prowadzi samochód w stanie nietrzeêwym i nie mia prawa jazdy, funkcjonariuszom oddzia u patrolowego Komisariatu Policji w Taurogach proponowa apówk 200 Lt. Stron przygotowano na podstawie doniesieƒ BNS i PAP 5 Za prób przekupienia funkcjonariusza przewidziana jest odpowiedzialnoêç karna. Obecnie w zwiàzku z próbà przekupienia funkcjonariuszy prowadzone sà 82 post powania dowodowe. W 39 sprawach ju podj to decyzje, 15 spraw przekazano do sàdu, 3 umorzono, 9 osób skazano na pozbawienie wolnoêci z odroczeniem kary bàdê grzywnà. Najwi cej przypadków dawania apówki funkcjonariuszom policji odnotowano w powiatach kowieƒskim, wileƒskim i k ajpedzkim. Policja zwraca uwag na to, e wszelkie próby przekupienia policji bàdê unikni cia odpowiedzialnoêci innymi niedozwolonymi sposobami za naruszenia administracyjne nadal b dà odnotowywane. Do tego celu s u à ró ne Êrodki techniczne (aparatura audio i wideo, system monitoringu specjalnych policyjnych Êrodków transportu itp.), co utrudnia mo liwoêç zarówno dawania jak i brania apówki. W poniedzia ek w Grzegorzewie w wyniku zderzenia si na ulicy Vilniaus dwóch samochodów ci arowych i auta jedna kobieta zgin a na miejscu. Podczas wypadku jeden z poszkodowanych wpad do rzeki obok drogi. Fot. ELTA Zawiod a instalacja gazowa Wybuch od papierosa W centrum Wilna, wczoraj, rano, na skutek wybuchu stanà w p omieniach samochód osobowy. Jego kierowca dozna poparzeƒ cia a i odwieziony zosta do Wileƒskiego Uniwersyteckiego Szpitala Pogotowia. Jak poinformowa G ówny Komisariat Policji m. Wilna, na stacji paliwowej Statoil przy ul. Go tauto 65-letni V. Î. po nape nieniu butli samochodu VW Passat gazem, odjecha i zapali papierosa. W tym czasie rozleg si wybuch. Po ar zniszczy ca e wn trze auta.

6 6 SPO ECZE STWO Âroda, 2 sierpnia 2006 r. Przy koêciele pw. Ducha Âw. jednak zostanie otwarta irlandzka restauracja Piwo z duszkiem (Dokoƒczenie ze str. 1) Jeden z akcjonariuszy irlandzkiej spó ki Bentley International Recruitment Services, Kevin Handley pó roku temu twierdzi, e bar The Dubliner otworzy swoje drzwi wilnianom i goêciom stolicy ju w styczniu, bowiem pod koniec ubieg ego roku pomieszczenie, w którym mieêci a si ksi garnia katolicka, poddano pracom przekszta cania wn trza na potrzeby restauracji-baru irlandzkiego. Spó ka Bentley International Recruitment Services zainwestowa a w projekt ponad 1 mln litów. Z otwarciem restauracji jednak zwlekano, co podobno mia o zwiàzek z wycofaniem si Kurii, do której nale y budynek. Irlandczycy nie rezygnujà DziÊ przedsi biorca z Irlandii twierdzi, e mimo wszystko w najbli szym czasie restauracja otworzy drzwi dla klientów. Nie rezygnujemy ze swojego pomys u. Powsta y pewne problemy z duchownymi, ale w tej chwili trwajà negocjacje. Nie mog jednak powiedzieç, kiedy dok adnie otworzymy restauracj. Gdybym zna dat otwarcia, by bym najszcz Êliwszà osobà na Êwiecie powiedzia Kevin Handley, wyznajàc, e kolejne przeniesienie daty otwarcia wynik o z powodu braku okreêlonych porozumieƒ z duchownymi i Kurià Wileƒskà. Próba kompromisu Warto przypomnieç, e decyzj o wynaj ciu pomieszczenia przy koêciele pw. Ducha Âwi tego, gdzie mieêci a si ksi garnia katolicka, jeszcze w zesz ym roku wyda a Rada Ekonoma Archidiecezji Wileƒskiej. Przedstawiciele administrujàcej wynajem wspomnianego pomieszczenia spó ki Nekilnojamo turto sprendimai twierdzili wówczas, e Irlandczycy b dà musieli spe niç mnóstwo wymogów. Zgodnie z umowà, irlandzcy biznesmeni zobowiàzali si nie organizowaç w restauracji niczego, co by przeczy o zasadom koêcio a. Poza tym, w specjalnej umowie przewidziano, mi dzy innymi, e od strony ulicy przy knajpie nie b dà wystawiane stoliki na zewnàtrz, a muzyka b dzie puszczana cicho. Z kolei przedstawiciele KoÊcio a twierdzili Spó ka Bentley International Recruitment Services zainwestowa a w projekt ponad 1 mln litów Podró pe na przygód Projek Zakr t Mereczanki Wiosnà Centrum Wspólnoty wsi Rudniki uczestniczy o w konkursie og oszonym przez Paƒstwowà Rad ds. M odzie owych i otrzyma o finansowanie dla m odzie owego projektu, który nazwaliêmy Zakr t Mereczanki. Celem projektu by o p ynàc kajakami rzekà Mereczanka, rozpowszechniaç informacj o m odzie owej dzia alnoêci Centrum Wspólnoty wsi Rudniki, a tak e nawiàzaç kontakty z innymi m odzie owymi organizacjami. W czasie szykowania si do projektu, m odzie wspólnoty zbiera a i systematyzowa a materia o rodzinnej wsi, o jej historii, robi a zdj cia okolic, wykonywa a prace organizacyjne: troszczy a si o wynaj cie kajaków, szuka a transportu, aby dostaç si do miejsca startu, przy pomocy komputera wydrukowa a ulotki, na których by a informacja o projekcie, o dzia alnoêci wspólnoty wsi Rudniki, a wówczas, e ewentualny sprzeciw wobec w aêcicieli restauracji The Dubliner b dà mogli wystosowaç dopiero w sytuacji, gdyby gospodarze lokalu naruszali umowy i zobowiàzania. Nie znane przyczyny zwlekania z otwarciem Z kolei ksiàdz Wiktor Bogdziewicz twierdzi, e nie wie, dlaczego Irlandczycy zwlekajà z otwarciem restauracji. Nie mog ani potwierdziç, ani zaprzeczyç informacji, e mamy problemy z biznesmenami. Po prostu nie mamy z nimi kontaktu. Wszystko za atwia spó ka administrujàca budynek. powiedzia ksiàdz Wiktor Bogdziewicz. Z kolei dyrektor spó ki Nekilnojamo turto sprendimai administrujàcej mienie koêcielne Andrius Apulskis, twierdzi, e on tak e nie jest poinformowany o tym, z jakimi problemami borykajà si Irlandczycy i dlaczego do dzisiaj nie otworzono restauracji. Jedynie wynajmujemy im pomieszczenie. O przyczyny zwlekania z otwarciem restauracji trzeba pytaç samych Irlandczyków powiedzia dyrektor spó ki, dodajàc, e ewentualne zatrzymanie otwarcia restauracji przy koêciele Ducha Âwi tego mo e byç zwiàzane z problemami rodzaju technicznego. Kuria b dzie dà y a do wycofania umowy Jak Kurierowi powiedzia generalny wikariusz, ekonom Archidiecezji Wileƒskiej biskup Juozas Tunaitis, proces likwidacji czy wstrzymania umowy nie jest taki atwy. W aênie trwa proces rozmów, a ca a sprawa wymaga bardzo du ego zachodu. Prawdopodobnie na jakiê czas restauracja jednak otworzy si. Nie jesteêmy zadowoleni z tego. Mimo to, e przy polskim koêciele tak e o historii Rudnik. Wczesnym rankiem 19 lipca 22 uczestników projektu zebra o si w Centrum Wspólnoty wsi, przy którym czeka ju transport z kajakami. SzeÊç osób, które by y zainteresowane projektem, przy àczy o si do nas ze swymi kajakami. Podró rozpocz a si we wsi Turgiele, do której dotarliêmy samochodami. Pierwsze trudnoêci czeka y na nas ju przy wsiadaniu do kajaków: dwóch ch opaków nie utrzyma o równowagi i wykàpa o si w zimnej wodzie Mereczanki. Taki drobiazg nie zepsu kajakowcom wspania ego nastroju. Prawdziwe doêwiadczenia rozpocz y si ju po przep yni ciu kilkuset metrów: czeka y na nas sterczàce z wody kamienie, zwalone drzewa i nieoczekiwane zakr ty rzeki. MusieliÊmy wielokrotnie przenosiç swoje kajaki przez przeszkody, które spotykaliêmy na swojej drodze. Nie zwa ajàc na trudnoêci podró y, m odzie je przezwyci a a i by a bardzo zadowolona. Pierwszy dzieƒ mia koniec w Sli unach na pi knym placu, na którym odby o si spotkanie z m odzie à z Jaszun. Przy kolacji m odzie aktywnie obcowa a mi dzy sobà, dzieli a si wra eniami z podró y. M odzie wsi Rudniki rozda a zrobione ulotki, zapozna a z wykonanymi projektami, opowiedzia a o dzia ajàcej stronie internetowej na której mo na zapoznaç si z dzia alnoêcià Centrum Wspólnoty wsi Rudniki. Drugi dzieƒ podró y rozpoczà si od smacznego Êniadania, które zosta o przygotowane na ognisku. W drog wyruszyliêmy z bólem w mi Êniach ràk i z drobnymi siniakami by a to pamiàtka po pokonanych przeszkodach. Do domu wszyscy wróciliêmy troch zm czeni, ale pe ni wspania ych wra eƒ z podró y! W imieniu cz onków Centrum Wspólnoty wsi Rudniki Ina Szczerbo, Olga Minakowska Irlandczycy zobowiàzali si nie organizowaç w restauracji niczego, co by przeczy o zasadom koêcio a. W umowie przewidziano, e od strony ulicy przy knajpie nie b dà na zewnàtrz wystawiane stoliki, a muzyka b dzie brzmia a cicho na jakiê czas otworzy si irlandzki bar, w naszej perspektywie jest jednak wycofanie si z umowy i zamkni cie tego rodzaju obiektu przy koêciele pw. Ducha Âwi tego. Niestety, z naszej strony w tej sprawie ktoê pope ni gaf. Staramy si jednak i b dziemy starali zlikwidowaç umow z irlandzkà spó kà, ale to wymaga czasu powiedzia Kurierowi biskup Juozas Tunaitis. Warto wspomnieç, e pó tora roku temu konflikt z duchownymi prze yli tak e w aêciciele mieszczàcej si przy tej samej ulicy knajpy Cozy. Przedstawiciele KoÊcio a nie zgodzili si wówczas, aby przy budynku Âwiàtyni Mi osierdzia Bo ego zosta y zainstalowane miejsca dla letniej kawiarni na Êwie ym powietrzu. Duchowni obawiali si bowiem, e zbyt g oêne miejsce b dzie przeszkadza o pielgrzymom, przybywajàcym do Êwiàtyni. Po wydaniu zezwolenia na otwarcie letniej kawiarni, której stoliki znajdowa yby si na zewnàtrz, wycofano si z umów, co w rezultacie narazi o przedsi biorców baru Cozy na straty finansowe o wysokoêci kilkudziesieciu tysi cy litów. Podsumowujàc, mo na stwierdziç, e historia ta, jak przys owiowy na Wileƒszczyênie nieêwie y Êledê z duszkiem wzbudza jedynie przykre skojarzenia i nie dodaje apetytu. Witalis Masenas Fot. Marian Paluszkiewicz CAMINO LITUANO de SANTIAGO (Droga litewska do Santiago) Drog litewskà ( Camino Lituano ) do sanktuarium grobu Êw. Jakuba Aposto a w Santiago de Compostela w Hiszpanii zamierza otworzyç i przebyç na rowerach, w dniach 6 30 sierpnia 2006 r., XIII Wileƒska Pielgrzymka Rowerowa m odzie y harcerskiej i studenckiej pod przewodnictwem ks. hm. Dariusza Staƒczyka. Camino Lituano wyruszy spod Trzech Krzy y w Szumsku (godz 7.45), od Matki Mi osiernej z Ostrej Bramy i koêcio a pw. Êw. Jakuba i Filipa w Wilnie, po modlitwie na Êwi tej ziemi objawienia si Jezusa Mi osiernego, szlakiem polskim do Santiago Ogrodniki Olsztyn Toruƒ, a nast pnie szlakiem francuskich i hiszpaƒskich rozmodlonych kamieni od wieków Lourdes Roncesvalles Burgos do Santiago de Compostela. Uroczyste rozpocz cie pielgrzymki i b ogos awieƒstwo na Camino Lituano wraz z rodzinami i przyjació mi m odzie y W niedziel, 6 sierpnia 2006 r. Msza Êw. z pielgrzymami o godz przy klasztorze Êw. Faustyny na Antokolu ul. Grybo 29. Bàdêcie pielgrzymami nadziei z m odzie à!

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Litwa ocala a, jednak ucierpia a

Litwa ocala a, jednak ucierpia a WTOREK 16 STYCZNIA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 10 (15560 ) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK 14 16 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY poniedzia ek piàtek w godz. 8.00 20.00 soboty 8.00 14.00

ZAPRASZAMY poniedzia ek piàtek w godz. 8.00 20.00 soboty 8.00 14.00 Ju za chwil Âwi ta magiczny czas pe en radoêci i mi oêci. Jak co dzieƒ b dziemy niewidocznym goêciem w Paƒstwa domu. B dziemy z Wami podczas Wigilii, gdy zapalicie lampki na choince i w czasie zabawy Sylwestrowej,

Bardziej szczegółowo

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja nr 12 (21), grudzieƒ 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl ISSN 1734-1167 INDEKS 321109 POLICJA 997 grudzieƒ 2006 r.

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Fot. CI MON. Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix

Fot. CI MON. Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix 8 (187) Sierpieƒ 2006 ISSN 0867-8952 Fot. CI MON Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix Jan Stanis aw Ciechanowski od 19 maja 2006 r. pe ni funkcj doradcy Kierownika

Bardziej szczegółowo

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór.

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 28 01 2010 Numer: 2/319 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego wygra konkurs Wygramy razem Euro Rzàd sprzeda 10

Bardziej szczegółowo

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie NR 2 (275) 30.01 19.02 ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY RozmyÊlania o Êmieciach Sporo si ostatnio mówi o sposobie ustalania op at za Êmieci. To dra liwy temat. Podejrzewam, e wiele jest

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka Serdeczne gratulacje z okazji wyboru Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka na Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z yczeniami Bo ego b ogos awieƒstwa i zapewnieniem o modlitwie dzi kujàc za dotychczasowà

Bardziej szczegółowo