Zastępczej komunikacji autobusowej na niżej wymienionych odcinkach w terminie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastępczej komunikacji autobusowej na niżej wymienionych odcinkach w terminie 14.06-31.08.2015r."

Transkrypt

1 SPÓŁKA AKCYJNA 06/05/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie zastępczej komunikacji autobusowej realizowanej w relacjach: Kraków- Przemyśl-Kraków, Kraków-Dębica-Kraków, Kraków Zagórz-Kraków, Kraków-Jarosław- Kraków, Kraków-Zamość-Kraków I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa II. Punkt kontaktowy: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych Marek Wojtczak ul. Żelazna 59a, pokój nr 302A, Warszawa kom , fax III. Tryb zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez "PKP Intercity" S.A. z dnia 25 sierpnia 2011r., zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego: 2. Postepowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 06/05/PRZ/2015. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim. 4. Złożenie oferty przez wykonawcę równoznaczne będzie z zaakceptowaniem przez niego treści Regulaminu, jak również stanowi zobowiązanie się wykonawcy do przestrzegania jego postanowień. IV. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: Zastępczej komunikacji autobusowej na niżej wymienionych odcinkach w terminie r. 1) Kraków-Przemyśl-Kraków, 2) Kraków-Dębica-Kraków, 3) Kraków-Zagórz-Kraków, 4) Kraków-Jarosław-Kraków, 5) Kraków-Zamość-Kraków. 2. Usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami: spełniającymi warunki techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. 1

2 U. z 2012 r. poz ze zm.) i dopuszczonymi do ruchu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i w innych właściwych przepisach prawa oraz spełniającymi następujące warunki: a) aktualne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, która stanowi Załączniki nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający na podstawie 8 ust. 5 Regulaminu przewiduje zastosowanie prawa opcji. 5. Prawo opcji, o którym mowa w ust. 6 będzie polegało na zwiększeniu do 20% ilości dodatkowych kursów na każdym z odcinków tras. 6. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy, odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji. 7. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. V. Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia r. do dnia r. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału postępowaniu, o których mowa w 15 Regulaminu tj.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: załączy aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, krajowego. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: załączy wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej: 2 (dwie) usługi z zakresu autobusowej komunikacji o wartości co najmniej ,00 zł netto każda (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). 3) dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: 1. wykaże się dysponowaniem minimum 13 autobusami - spełniającymi warunki techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i dopuszczonymi do ruchu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i w innych właściwych przepisach prawa oraz spełniającymi warunki opisane w Załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Wymagania dla autobusów podstawowych: Minimalna ilość autobusów wynosi 12 sztuk. a) aktualne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa, b) rok produkcji dla wszystkich autobusów podstawowych nie wcześniejszy niż 2000, 2

3 c) pojemność możliwość przewozu co najmniej 48 pasażerów, w tym wszystkich pasażerów na miejscach siedzących, d) wyposażone w antypoślizgowe powierzchnie podłogi, e) wyposażone w sprawną klimatyzację całopojazdową i wyposażone jednocześnie w wentylację naturalną, f) wyposażone w ogrzewanie całopojazdowe, tj. konwektory, nagrzewnice i piec niezależnego ogrzewania, g) wyposażone w 2 drzwi, w układzie 1-1, h) wyposażone w WC. 3. Obowiązkowa kolorystyka i oznakowanie autobusów obejmuje: a) kolorystyka karoserii jednolita b) przednia tablica informacyjna tablica liniowa prezentująca informację o kierunku jazdy 4. Wymagania dla autobusów/bus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.: Minimalna ilość autobusów wynosi 1 sztuka. a) aktualne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa oraz spełniającym następujący warunek niskopodłogowe, przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych. 5. Wymagania dla autobusów rezerwowych na czas awarii i technicznych przerw eksploatacyjnych: a) aktualne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) i zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa, b) rok produkcji nie wcześniejszy niż 1997 r. c) pojemność możliwość przewozu co najmniej 48 pasażerów, w tym wszystkich pasażerów na miejscach siedzących, d) wyposażone w antypoślizgowe powierzchnie podłogi, e) wyposażone klimatyzację, f) wyposażone w ogrzewanie, g) wyposażone w drzwi, w układzie 1-1, h) wyposażone w WC. 6. Wymagania dla obsługi autobusów w komunikacji zastępczej: a) Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 201 r. o transporcie drogowym, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz.151 za zm.) b) wymagania dla kierowców obsługujących autobusy komunikacji zastępczej: - kierowca musi mieć ukończone 21 lat i musi mieć uzyskaną odpowiednią kwalifikację wstępną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.); lub kierowca musi mieć ukończone 23 lata i musi mieć uzyskaną odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). 3

4 - kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienie do kierowania autobusem, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151, ze zm.); - kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.); - kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; - kierowca nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; - kierowca nie może mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; - kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; - kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; - wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; - powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, otwartością na klienta, spostrzegawczością, zdolnościami do koncentracji i podzielności uwagi, opanowaniem w sytuacji stresowej; - wygląd kierowcy powinien być elegancki, schludny, zadbany. Ubiór eleganckie spodnie materiałowe w (gładkie, bez oznakowania). Koszula z długim rękawem ( w okresie letnim możliwość koszulki polo z krótkim rękawem). Elementy odzieży bez widocznych napisów. 4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: a) wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN b) wykaże się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż ,00 PLN. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. 5) Wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 1. warunki określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i 2 Regulaminu. 2. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki na dzień złożenia oferty. 4

5 VII. Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 15 ust. 1 Regulaminu, których opis sposobu oceny spełniania został wskazany w Rozdziale V SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ) w pisemnym oryginale, 2) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru - Załącznika nr 3 do SIWZ) w pisemnym oryginale. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi ujęte w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu drogowych przewozów osób i rzeczy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 Regulaminu, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru - Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa dokumenty zgodnie z 17 ust. 2-3 Regulaminu. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w ust. 2 pkt. 2) winien być przedłożony przez każdego wykonawcę. 5. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone (w pisemnym oryginale) wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców albo przez każdego wykonawcę odrębnie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, składane są wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców. VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający ustala cenę jako jedyne kryterium oceny ofert: C cena oferty brutto za cały okres świadczenia usługi - waga 100 %. IX. Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny być złożone w terminie do dnia roku do godziny 10:00 w Biurze Zakupów Centralnych PKP Intercity S.A. w Warszawie przy ulicy ul. Żelaznej 59a, pokój nr 302, Warszawa. X. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godzinie 10:15 w Biurze Zakupów Centralnych PKP Intercity S.A. w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, Warszawa, pokój nr 302A lub 304. Otwarcie ofert jest jawne. 5

6 XI. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu ich składania. XII. Sposób uzyskania SIWZ: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony lub otrzymać drogą elektroniczną przekazując wniosek na adres SIWZ jest udostępniana nieodpłatnie. XIII. Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na warunkach i w jednej z form określonych w 12 ust. 2 Regulaminu, w zależności od wyboru wykonawcy, tj.: 1) W pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) W poręczeniach bankowych, 3) W gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. XIV. Dodatkowe informacje: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału postępowania jak również sposób złożenia oferty zawarty jest w SIWZ. 6

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65600-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Lubartów: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 miejscowy (8+1)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013

Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 09 sierpnia 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Sporządzenie operatów szacunkowych określających

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S 034-054236. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S 034-054236. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54236-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S 034-054236 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY redywity, dnia 02.12.2014 r. WÓJT GMINY DYWITY ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax.:89/512-01-24 REGON: 510742971, NIP: 739-38-51-950 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo