Załącznik do Kontraktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Kontraktu"

Transkrypt

1 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 1 Załącznik nr 1 do Kontraktu Załącznik do Kontraktu Kontrakt: Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice związanych z kompleksową realizacją: a) Przebudowy dróg kołowania Alfa i Golf ; b) Rozbudowy płaszczyzn postojowych w części północno wschodniej; c) Poszerzenia drogi kołowania Charlie ; d) Przebudowy dróg kołowania Bravo i Fokstrot ; e) Poszerzenia płyty postojowej samolotów przy BAT oraz wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot. (Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Kontraktu). Klauzule Warunków Kontraktu Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa i adres Wykonawcy , , 1.3 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Spółka z o. o. z siedzibą w Balicach, ul. kpt. M. Medweckiego 1, Balice, KRS: , NIP: , REGON: Nazwa i adres Inżyniera , 1.3 [nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego po wyborze Inżyniera]

2 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 2 Czas na Ukończenie Robót , 8.2 Termin ukończenia całości Robót (rozumiany jako wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót) - do dnia 31 grudnia 2015, przy czym Zamawiający wymaga zakończenia Robót (rozumiane jako wystawienie odpowiednich Świadectw Przejęcia), przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj.: a) Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf - do dnia 31 marca 2015 roku, b) Rozbudowa płaszczyzn w części północno wschodniej - do dnia 31 marca 2015 roku, c) Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot dla Etapu I (w myśl projektu budowlanego pn. Budowa i przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot wraz z infrastrukturą towarzyszącą ) do dnia 31 marca 2015 roku. Okres Rękojmi za Wady (Okres Zgłaszania Wad) , miesięcy Okres Gwarancji Jakości Elektroniczny system przekazywania danych , 10.1, miesięcy Nr faksu w sprawie zamówienia Adres e- mail Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej Język Kontraktu 1.4 Język polski Język porozumiewania się 1.4 Język polski Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 Teren Budowy będzie przekazywany częściowo w zależności od przyjętego etapowania Robót i Odcinków. Teren Budowy dla Zadań Inwestycyjnych pod nazwą Poszerzenie drogi kołowania Charlie i Poszerzenie płyty postojowej samolotów przy BAT zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, po spełnieniu wymagań określonych w klauzuli 2.1 i

3 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU Teren Budowy dla pozostałych Zadań Inwestycyjnych będzie przekazany zależnie od etapowania Kwota Zabezpieczenia Wykonania Termin na zgłoszenie Inżynierowi przez Wykonawcę wad lub błędów w Projekcie Budowlanym , % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy 5a.1 28 dni od podpisania Kontraktu Normalne godziny pracy 6.5 Całodobowo Kary umowne 8.7 (a) w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót, określonego w klauzuli 8.2 w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki; (b) w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie wad lub uszkodzeń w Robotach, ujawnionych w toku Odbioru lub przed upływem Okresu Rękojmi Wady, określonego w klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] w wysokości 0,05% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki; (c) w przypadku nieskutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego praw autorskich majątkowych lub naruszeniu zobowiązań dotyczących praw autorskich osobistych, zgodnie z postanowieniami klauzuli 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego] w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy; (d) w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy informacji, zgodnie z postanowieniami klauzuli 1.12 [Poufne szczegóły] w wysokości 3 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy za każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia tych informacji;

4 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 4 (e) w przypadku zwłoki we wniesieniu Zabezpieczenia Wykonania lub braku przedłożenia nowego Zabezpieczenia Wykonania wbrew postanowieniom klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki lub braku przedłożenia nowego Zabezpieczenia Wykonania; (f) w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w tej klauzuli; (g) w przypadku naruszania przepisów prawa pracy lub przepisów BHP przy realizacji Kontraktu lub wykonywaniu Robót w wysokości 1000 zł za każdy dzień, w którym doszło do naruszenia lub za każde zdarzenie, maksymalnie do kwoty w wysokości 1% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy; (h) w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu raportu lub w uzupełnieniu raportu zgodnie z uwagami lub zastrzeżeniami Inżyniera, zgodnie z tą klauzulą; (i) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w klauzuli 6.3 [Osoby w służbie Zamawiającego] karę umowną w wysokości 2 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy za każdy przypadek naruszenia tego zakazu; (j) w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 14.4 [Plan Płatności] w wysokości 0,05 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Planu Płatności w terminie określonym w tej klauzuli; (k) w przypadku wygaśnięcia polis bądź zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania Kontraktu lub zmiany zakresu bądź warunków ochrony ubezpieczeniowej, wbrew postanowieniom Klauzuli 18 [Ubezpieczenia] karę umowną w wysokości 0,5 % Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień braku ważnego ubezpieczenia obejmującego wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres lub warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z tej Klauzuli lub zwłoki w dostarczeniu dowodu uiszczenia składki; (l) z tytułu rozwiązania (odstąpienia od) Kontraktu z przyczyn leżących po stronie

5 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 5 Wykonawcy w wysokości 20% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy. Maksymalny limit kar umownych Wykonawcy Kara umowna za rozwiązanie (odstąpienie) przez Wykonawcę 8.7 W wysokości równej kwocie 100%Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy 8.7 W wysokości równej kwocie 20% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy Okresy rozliczeniowe 14.3 miesięczne Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności ,00 zł Waluta płatności 14.7, polski złoty (zł) Strona ubezpieczająca 18.1 Wykonawca Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy Minimalna kwota ubezpieczenia od zranienia osób i uszkodzenia własności % Ceny Kontraktowej na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł

6 ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 6 Podpis:... występujący w charakterze:... należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz: Data:...

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Balice 19.11.2012r. MPL/BS/SZ/241/3/03/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1

KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1 KONTRAKT Rozdział 1 Akt Kontraktu Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1 AKT KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY W dniu..r. w.pomiędzy: 1. Płockim Parkiem Przemysłowo Technologicznym SA z siedzibą w Płocku pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ zawarta w dniu............. 2015 r. pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/./2010 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonawstwo robót budowlanych

Umowa o wykonawstwo robót budowlanych Umowa o wykonawstwo robót budowlanych (WZÓR) zawarta w Mysłowicach w dniu. 2013 r., pomiędzy: STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (41-404), przy ul. Piaskowej 20, NIP: 634 22

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY ZG.270.3.33.2015.MS2 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego Umowa projekt W zawarta w dniu. w Baligrodzie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15 I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1) siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa 2) nr

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo