SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK

2 SPISTRECI strona I. ZASADY SPORZDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST-BOX S.A....4 III. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH...4 IV. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY...5 V. WANIEJSZE ZDARZENIA MAJCE ZNACZCY WPŁYW NA DZIAŁALNO ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY...5 VI. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU...5 VII. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH...6 VIII.OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZEPŁYWY PIENINE PODSTAWOWE WSKANIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE...8 IX. OPIS ISTONYCH CZYNNIKÓW RYZYKA...8 X. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH...9 XI. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE...11 XII. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZCYCH DLA DZIAŁALNOCI GRUPY...13 XIII. INFORMACJE O POWIZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH GRUPY Z INNYMI PODMIOTAMI...15 XIV. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIZANYMI, JEELI JEDNORAZOWA LUB ŁCZNA WARTO TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ DANY PODMIOT POWIZANY PRZEKRACZA WYRAON W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO KWOTY EURO...15 XV. INFORMACJE O ZACIGNITYCH KREDYTACH, UMOWACH POYCZEK, Z UWZGLDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOCI ORAZ UDZIELONYCH PORCZENIACH I GWARANCJACH...15 XVI. INFORMACJA O UDZIELONYCH POYCZKACH, Z UWZGLDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOCI...16 XVII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI...16 XVIII. OBJANIENIE RÓNIC POMIDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZENIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI NA 2006 ROK...16 XIX. OCENA DOTYCZCA ZARZDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI...16 XX. OCENA MOLIWOCI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH...16 XXI. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE MAJCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOCI ZA ROK OBROTOWY

3 XXII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNTRZNYCH I WEWNTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIBIORSTW GRUPY...17 XXIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUP KAPITAŁOW...17 XXIV. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH W CIGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ZASADY DOTYCZCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZDZAJCYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB ZARZDZAJCYCH...18 XXV. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZDZAJCYMI, PRZEWI- DUJCE REKOMPENSAT W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA...19 XXVI. WARTO WYNAGRODZE, NAGRÓD LUB KORZYCI, W TYM WYNIKAJCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH I INNYCH, ODDZIELNIE DLA KADEJ Z OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH EMITENTA W PRZEDSIBIORSTWIE EMITENTA...19 XXVII. ŁCZNA LICZBA I WARTO NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIZANYCH EMITENTA, BDCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH...19 XXVIII. AKCJONARIUSZE POSIADAJCY BEZPOREDNIO LUB POREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALENE, CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NAWALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA...20 XXIX. INFORMACJA O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIE ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOG W PRZYSZŁOCI NASTPI ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY...20 XXX. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOCIOWYCH, KTÓRE DAJ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA...20 XXXI. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH...20 XXXII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE DOTYCZCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOCI PAPIERÓW WARTOCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZE W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU...20 XXXIII. INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH...21 XXXIV. INFORMACJA O ŁCZNEJ WYSOKOCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH...21 XXXV. NAJWANIEJSZE OSIGNICIA W DZIEDZINIE BADA I ROZWOJU...21 XXXVI. OWIADCZENIE DOTYCZCE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

4 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej PLAST-BOX S.A. za 2006 rok I. ZASADY SPORZDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Zgodnie z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2004 r. sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) Grupy Kapitałowej PLAST BOX S.A. sporzdzone zostały zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF) przyj tymi przez Rad Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowoci (RMSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. 2. Szczegółowy opis zasad rachunkowoci zastosowanych przy sporzdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok przedstawiono w Informacjach ogólnych do rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za 2006 rok. 2006). 3. W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotyczce analogicznego okresu roku poprzedniego zakoczonego 31 grudnia 2005 r., które równie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN Jednostk dominujc Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. jest spółka Plast-Box S.A. Jednostka dominujca została wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS , postanowieniem Sdu Rejonowego w Gdasku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia r. Rok obrotowy 2006 był drugim rokiem działalnoci Grupy Kapitałowej i ósmym rokiem działalnoci jednostki dominujcej jako spółki akcyjnej. W skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzie r. wchodziły: - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzib w Słupsku: jako jednostka dominujca, - Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zalena, - Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zalena. Na dzie sprawozdawczy jednostka dominujca posiadała 100% udziałów w kadej ze spółek zalenych. Stan organizacji Grupy Kapitałowej na dzie r. był wynikiem nast pujcych zmian: - nabycie przez jednostk dominujc w dniu 12 grudnia 2006 roku 100% udziałów w Plast-Box Development Sp. z o.o. w zwizku z wydzieleniem z Plast-Box S.A., nieruchomoci nie zwizanych z działalnoci podstawow do zarzdzania przez odr bny podmiot Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. Przedmiotem inwestycji kapitałowej było 50 udziałów po cenie nominalnej 500 PLN kady, - zarejestrowanie w dniu 29 grudnia 2006 r. podwyszenia kapitału zakładowego spółki zalenej Plast-Box Development Sp. z o.o. do wysokoci tys. PLN (aport w postaci nieruchomoci o wartoci 6.888,5 tys. PLN oraz w pozostałej cz ci wkład pieni ny). W stosunku do drugiej ze spółek zalenych, tj. Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym nie nastpiły adne zmiany w strukturze udziałowców. III. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2006 ROKU 1. W 2006 roku jednostka dominujca dokonała podwyszenia kapitału zakładowego spółki zalenej Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci w kwocie 158 tys. PLN w formie aportu. Na dzie r. kapitał zakładowy spółki zalenej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. wynosił tys. PLN. 2. W dniu 12 grudnia 2006 roku emitent nabył 100% udziałów w jednostce zalenej Plast-Box Development Sp. z o.o., tj. 50 udziałów o nominale po 500 PLN kady. W dniu 29 grudnia 2006 r. nastpiło podwyszenie wartoci udziałów w spółce zalenej Plast-Box Development w wyniku wniesienia przez emitenta wkładu w postaci pieni nej w wysokoci 206,5 tys. PLN oraz aportu o wartoci 6.888,5 tys. PLN. Na dzie r. kapitał zakładowy spółki zalenej Plast-Box Development Sp. z o.o. wynosił tys. PLN. 4

5 IV. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST- BOX S.A. Utworzenie Grupy Kapitałowej było kontynuacj dotychczasowej polityki dotyczcej ekspansji jednostki dominujcej na rynek wschodni. Poprzez utworzenie na Ukrainie spółki-córki zajmujcej si produkcj opakowa plastikowych na potrzeby tego regionu Europy, zrealizowany został strategiczny cel logistyczny polegajcy na zblieniu si do klientów obsługiwanych dotychczas przez jednostk dominujc. Aktualnie Spółka Plast-Box Ukraina obsługuje wi kszo obrotów Grupy Kapitałowej dotyczcych bezporedniej sprzeday produktów na rynek wschodni. V. WANIEJSZE ZDARZENIA MAJCE ZNACZCY WPŁYW NA DZIAŁALNO ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOLIWY W NASTPNYCH LATACH W 2006 roku mona było zauway efekty przeprowadzonej restrukturyzacji spółki polskiej, co przełoyło si na zdecydowan popraw efektów działalnoci operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku. Równoczenie nastpił dynamiczny wzrost obrotów spółki ukraiskiej, wykazujcej potencjał do dalszego zwi kszania rynku. Skal poprawy wyników firmy prezentuje ponisze zestawienie. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAY I WYNIKÓW DZIAŁALNOCI ZA OKRES 2006 roku (w porównaniu do 2005 roku) Dane liczbowe ( w tys. PLN ) Efekt w % Wyszczególnienie 2006 r r. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM poprawa o 20,4% ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAY poprawa o 88,6% ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAY poprawa o 128,3% ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOCI OPERACYJNEJ poprawa o 114,3% Przedstawione powyej dane dowodz dynamicznego zwrotu w kierunku poprawy wolumenów a przez to równie skokowej poprawy wyników ze sprzeday i działalnoci operacyjnej. Sytuacja taka daje bardzo realne perspektywy osigni cia oczekiwanych tendencji i wielkoci obrotów a przez to utrzymania trwałej rentownoci sprzeday. VI. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 1. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzie 31 grudnia 2006 roku wynosiła tys. PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowiło wzrost o 17,2% Po stronie aktywów - aktywa trwałe stanowiły 57,9% ich sumy, tj. kwot tys. PLN, aktywa obrotowe 42,1%, tj tys. PLN. Równoczenie nastpił wzrost wartoci aktywów trwałych o 22,6% oraz wzrost wartoci aktywów obrotowych o 65,0% w stosunku do stanu na dzie r. Warto zapasów na dzie bilansowy wynosiła tys. PLN (15,9 % sumy aktywów), co oznaczało wzrost zapasów w stosunku do stanu sprzed roku o 50,5%. Struktura zapasów na dzie 31 grudnia 2006 roku w porównaniu do 31 grudnia 2005 r. Grupa rodzajowa Udział w sumie zapasów r. [%] Udział w sumie zapasów r. [%] Materiały 35,7 33,1 Produkty gotowe 62,2 63,8 Towary 2,2 3,1 Zaliczki na dostawy 0,0 0,0 Razem 100,0 100,0 5

6 2.1. Po stronie pasywów - kapitał własny wynosił tys. PLN i stanowił 57,5% sumy pasywów, zobowizania wynosiły tys. PLN, tj. 42,5% sumy pasywów. Oznaczało to wzrost wartoci kapitału własnego o 58,1% oraz spadek wartoci zobowiza o 13,1% w stosunku do stanu na r Wysoko kapitału własnego Grupy Plast-Box S.A. była wynikiem nast pujcych pozycji : kapitał zakładowy kapitał zapasowy rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych kapitały rezerwowe zysk z lat ubiegłych zysk netto Razem: 2. Płynno finansowa Grupy i zdolno do wywizywania si z zobowiza Płynno finansowa Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A tys. PLN, tys. PLN, tys. PLN, 651 tys. PLN, 243 tys. PLN, - 10 tys. PLN tys. PLN Wyszczególnienie r r. - płynno bieca 1,35 0,88 - płynno szybka 0,84 0,51 W analizowanym okresie obj tym sprawozdaniem Grupa Plast-Box S.A. zmniejszyła poziom finansowania zewn trznego aktywów. Wskanik ogólnego zadłuenia Grupy Kapitałowej spadł o 14,5 punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed roku. Skutkowało to mi dzy innymi wyran popraw wskaników płynnoci. Płynno bieca wzrosła o 53,4% a szybka o 64,7%. Sytuacj t naley traktowa jako ustabilizowan i bezpieczn dla wypłacalnoci Grupy. Zarzd nie przewiduje w przyszłoci wi kszych zagroe w zakresie biecego wywizywania si Grupy z płatnoci wobec kontrahentów. VII. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOCIOWYM Na dzie 31 grudnia 2006 r. Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. nie posiadała zobowiza pozabilansowych. VIII. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE, W TYM O NIETYPO- WYM CHARAKTERZE, MAJCYCH ZNACZCY WPŁYW NA DZIAŁALNO EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLISZYM ROKU OBROTOWYM 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.1. Przychody. W 2006 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzeday ogółem wyniosły tys. PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do 2005 roku o 20,4%. W strukturze przychodów ogółem tys. PLN, tj. 96,4% stanowiły przychody ze sprzeday produktów i usług. Pozostałe to przychody ze sprzeday towarów i materiałów, stanowice 3,6% w strukturze. W analizowanym okresie 2006 roku sprzeda wiader plastikowych stanowiła 87,9% przychodów ze sprzeday produktów i usług a 12,1% przychodów pochodziło ze sprzeday skrzynek. Do poprzedniego roku udział wiader w strukturze sprzeday produktów wzrósł o 1,2 punktu procentowego. Przychody ze sprzeday towarów i materiałów wyniosły tys. PLN, na co złoyły si przychody: ze sprzeday towarów obcych 94,8%, ze sprzeday materiałów 5,2%. W stosunku do 2005 roku przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów wzrosły 5,6-krotnie. 6

7 1.2. Koszty Koszty według rodzaju w 2006 roku wyniosły tys. PLN i były wysze od porównywalnych kosztów w roku poprzednim o 14,2%. Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w 2006 roku i 2005 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% pozostałe wiadczenia na rzecz prac. wynagrodzenia podatki i opłaty usługi obce zuycie materiałów i energii amortyzacja 0% W strukturze kosztów rodzajowych wzrósł udział kosztów zuycia materiałów i energii o 1,40 punktu procentowego, natomiast spadł udział niej wymienionych grup kosztów rodzajowych: - usług obcych o 0,47 punktu procentowego, - wynagrodze o 0,35 punktu procentowego, - pozostałych kosztów rodzajowych (podróe słub., ubezpieczenia, reklama i marketing) o 0,32 punktu procentowego. Koszt własny sprzeday (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) wyniósł tys. PLN i wzrósł w stosunku do danych za poprzedni rok o 11,7%, w tym: koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług tys. PLN, wzrósł o 8,4%. Koszt sprzedanych towarów i materiałów wyniósł tys. PLN co stanowiło wzrost o 279,3% w porównaniu z 2005 rokiem. Koszty sprzeday w 2006 roku wyniosły tys. PLN, co stanowiło wzrost do roku ubiegłego o 35,6%. Koszty ogólnego zarzdu wyniosły tys. PLN, i były wysze w stosunku do 2005 roku o 2,4%. Najwi kszy udział w kosztach ogólnego zarzdu miały koszty wynagrodze Wynik brutto ze sprzeday W 2006 roku Grupa Plast-Box S.A. osign ła zysk brutto ze sprzeday w kwocie tys. PLN co oznaczało popraw w porównaniu do roku poprzedniego o 88,6% Wynik finansowy na działalnoci operacyjnej (EBIT) W prezentowanym okresie sprawozdawczym Grupa Plast-Box S.A. osign ła zysk na działalnoci operacyjnej w wysokoci 512 tys. PLN, co stanowiło popraw o 114,3% w porównaniu do 2005 roku Korzystne efekty restrukturyzacji spółki polskiej przy równoczesnym zdynamizowaniu obrotów handlowych spółki ukraiskiej przyniosło efekty w postaci zdecydowanej poprawy wyników działalnoci operacyjnej w stosunku do roku poprzedniego. W 2006 roku działalno Grupy finansowana była długiem zewn trznym oraz ze rodków własnych. W dniu bilansowym udział kapitałów własnych w sumie bilansowej wynosił 57,5%. 2. PRZEPŁYWY PIENINE Na pocztku 2006 roku Grupa Kapitałowa posiadała rodki pieni ne w wysokoci 948 tys. PLN. W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2006 r., stan ten zwi kszył si o tys. PLN do kwoty tys. PLN. Odnotowany wzrost był wynikiem nast pujcych działalnoci: 7

8 2.1. Działalno operacyjna. Działalno operacyjna Grupy w 2006 roku. charakteryzowała si znaczcym wzrostem głównie zapasów oraz w mniejszym stopniu stanu rezerw. Natomiast spadki w składnikach kapitału obrotowego w najwi kszym stopniu dotyczyły nalenoci a w nast pnej kolejnoci stanu zobowiza. Na podkrelenie równie zasługuje spadek kosztów odsetek o tys. PLN w stosunku do roku Wynikajce std dodatnie saldo przepływów pieni nych z działalnoci operacyjnej wyniosło: tys. PLN. Za rok poprzedni dodatnie saldo wyniosło: tys. PLN Działalno inwestycyjna. W 2006 roku Grupa realizowała wydatki inwestycyjne zwizane głównie z zakupami inwestycyjnymi stanowicymi element przygotowa pod realizacj zada w nast pnych okresach. Kwota tych wydatków wyniosła w 2006 roku tys. PLN a wydatki pokryte zostały z nadwyek działalnoci finansowej. Saldo przepływów pieni nych z działalnoci inwestycyjnej było ujemne i wyniosło: tys. PLN. Dla porównania w roku poprzednim ujemne stanowiło kwot : tys. PLN Działalno finansowa. Działalno finansowa Grupy koncentrowała si wokół porzdkowania portfela zobowiza leasingowych i kredytowych co umoliwiły wpływy uzyskane z emisji akcji pod koniec 2006 roku w kwocie tys. PLN. Saldo przepływów pieni nych z działalnoci finansowej było dodatnie i wyniosło: tys. PLN. W roku poprzednim dodatnie saldo z działalnoci finansowej wyniosło 656 tys. PLN. 3. PODSTAWOWE WSKANIKI FINANSOWE PLAST-BOX S.A. Wyszczególnienie 2006 rok 2005 rok Stopa zwrotu z kapitału ROE 1-0,03 % 7,42 % Stopa zwrotu z aktywów ROA 2-0,02% 3,30% Mara EBIT 3 0,95% - 8,04% Mara EBITDA 4 7,05% - 1,53% Rentowno sprzeday 5 17,80% 11,37% Rentowno brutto 6-0,44% 4,98% Rentowno netto 7-0,02% 3,70% Stopa wypłaty dywidendy 8 0,0% 0,0% Wskanik ogólnego zadłuenia 11 42,54% 57,40% Wskanik zadłuenia kapitałów własnych 12 74,04% 134,74% 1 zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 2 zysk netto / aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2 3 zysk operacyjny / przychody netto ze sprzeday 4 zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzeday 5 zysk brutto ze sprzeday / przychody netto ze sprzeday 6 zysk brutto / przychody netto ze sprzeday 7 zysk netto / przychody netto ze sprzeday 8 dywidenda / zysk netto 11 Zobowizania i rezerwy na zobowizania / aktywa razem 12 Zobowizania i rezerwy na zobowizania / kapitał własny IX. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROE, Z OKRELENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAONY Zdaniem Zarzdu obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzaj powaniejszych zagroe dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsi biorstwa. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewn trznym jak i zewn trznym charakterze, które bezporednio, bd porednio b d miały wpływ na dynamik rozwoju Grupy i osigane wyniki finansowe. 1. Czynniki ryzyka zwizane z działalnoci operacyjn. Ryzyko znaczcego wpływu kosztów materiałowych na wyniki działalnoci Udział kosztów materiałowych surowców uywanych do produkcji, stanowi w strukturze kosztów ok. 56,8%. Wahania cen surowców, b d zatem w bezporedni sposób wpływa na osigane wyniki finansowe i rentowno działalnoci, szczególnie przy silnej konkurencji na rynku producentów opakowa z tworzyw sztucznych. Ryzyko rónic kursowych Zakupy podstawowych surowców do produkcji pochodz głównie z importu i w istotnej cz ci rozliczane s w EURO. Z kolei ceny eksportowanych wyrobów, ustalane s głównie w EURO. Skutkuje to ryzykiem wystpienia trudnych do przewidzenia rónic 8

9 kursowych. Std strategicznym załoeniem Grupy jest osigni cie udziału sprzeday zagranicznej na poziomie zblionym do 50%, tj. porównywalnym z udziałem kosztów zuycia surowców w ogólnych kosztach wytworzenia produktów. 2. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w którym Spółka prowadzi działalno. Ryzyka zwizane z planowanymi inwestycjami, w tym uruchomieniem produkcji na Ukrainie Cz ci strategicznych planów rozwoju Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A., jest funkcjonowanie grupy kapitałowej w wyniku zawizania spółki-córki i uruchomienia produkcji opakowa z tworzyw sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z załoeniami Zarzdu Spółki, działania te winny doprowadzi w cigu najbliszych czterech lat, do uzyskania wiodcej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Poniewa realizacja tych planów uzaleniona jest od wielu czynników, na które Grupa moe nie mie bezporedniego wpływu, mog wystpi opónienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji na rynek wschodni. Ryzyko uzalenienia cen surowca od waha na rynku ropy naftowej Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, s granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzalenienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wraliwy na sytuacj polityczn na wiecie, charakteryzuje si trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. Przenosi si równie na ceny surowców uywanych do produkcji przez Grup Kapitałow, co moe skutkowa nie osigni ciem przez ni, zakładanych efektów działalnoci gospodarczej. Ryzyko uzalenienia od kluczowej brany odbiorców Znaczc cz swoich wyrobów (ok. 34,4%), Grupa sprzedaje bezporednio do odbiorców z brany chemicznej, w tym producentów farb i lakierów, co powoduje uzalenienie od panujcej w tej brany koniunktury oraz przenoszenie na Spółk, wpływu zasad funkcjonowania tej brany na rynku, m.in. sezonowoci sprzeday. Poniewa jednak prognozy odnonie rozwoju brany farb i lakierów s pomylne, ryzyko zagroenia wyników działalnoci z tego tytułu nie musi wystpi. X.INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKRELENIEM WARTOCIOWYM I ILOCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEELI S ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAY EMITENTA OGÓŁEM Przychody ze sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w 2006 roku wyniosły tys. PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do 2005 roku o 20,4%. 1. Sprzeda produktów i usług. W 2006 roku struktura sprzeday produktów i usług Grupy Plast-Box S.A. uległa niewielkim zmianom i przesuni ciom pomi dzy podstawowymi grupami opakowa plastikowych. Udział wiader w sprzeday produktów i usług ogółem wyniósł 87,9% i był wyszy o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z 2005 rokiem na niekorzy obrotu skrzyniami. Wykres 2. Struktura przychodów ze sprzeday produktów i usług Grupy w 2006 r. i w 2005 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% sprzeda skrzynek sprzeda wiader 40% 30% 20% 10% 0%

10 Ilociowa sprzeda podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w 2006 roku w zestawieniu z 2005 rokiem Wyszczególnienie 2006 rok (tys. sztuk) 2005 rok (tys. sztuk) Dynamika 2006 : 2005 (%) Wiadra , ,8 119,0 Skrzynki 748,7 757,3 98,9 Razem , ,1 118,4 Warto sprzeday podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w 2006 roku w zestawieniu z 2005 rokiem Wyszczególnienie 2006 rok (tys. PLN) 2005 rok (tys. PLN) Dynamika 2006 : 2005 (%) Wiadra ,4 Skrzynki ,4 Razem ,2 Jak obrazuj powysze zestawienia dotyczce wolumenu ilociowo-wartociowego sprzeday wyrobów, w okresie obj tym sprawozdaniem, dynamika ilociowa sprzeday wiader wyprzedzała nieznacznie dynamik wartociow. W przypadku sprzeday skrzynek sytuacja wygldała odwrotnie. Najwi kszymi kontrahentami, z którymi obroty handlowe przekroczyły 10% przychodów Spółki z tytułu sprzeday wyrobów i usług, były: - Petit sarl z siedzib we Francji, z którym obroty handlowe z tytułu sprzeday Grupy ogółem wyniosły w 2006 r. 11,9%, - Bekuplast PL z siedzib w Słupsku. Jest to spółka handlowa, przedstawiciel niemieckiej firmy z brany opakowa plastikowych Bekuplast GmbH KSV z siedzib w Ringe i główny odbiorca produkowanych w zakładzie skrzy plastikowych. Udział klienta w przychodach Grupy ze sprzeday w 2006 r. wyniósł 10,3% 2. Sprzeda towarów i materiałów. Warto przychodów Grupy ze sprzeday towarów i materiałów wyniosła w 2006 roku tys. PLN, co stanowiło przyrost o 460% w stosunku do 2005 roku. Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzeday towarów i materiałów w 2006 r. i 2005 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sprzeda materiałów sprzeda towarów Sprzeda towarów obcych, stanowica uzupełnienie oferty handlowej Spółki, stanowiła w 2006 roku 94,6% w strukturze sprzeday towarów i materiałów. Udział ten wzrósł o 12,2 punktów procentowych w stosunku do 2005 roku. 10

11 XI. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O RÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, TOWARY I USŁUGI, Z OKRELENIEM UZALENIENIA OD JEDNEGO LUB WIECEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA- Y OGÓŁEM - NAZWA (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAY LUB ZAOPATRZE- NIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIZANIA Z EMITENTENTEM 1. Sprzeda Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. przeznaczona była na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W 2006 roku nastpił znaczcy wzrost udziału sprzeday zagranicznej ( o 5,2 punktów procentowych ) w strukturze sprzeday ogółem w porównaniu z 2005 rokiem. W 2006 roku udział ten wyniósł 46,4%. Wykres 4. Udział zagranicy w sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów w 2006 r. i w 2005 r. 100% 90% 80% 70% 53,6% 58,8% 60% 50% kraj eksport 40% 30% 20% 46,4% 41,2% 10% 0% Wykres 5. Główne kierunki sprzeday zagranicznej produktów, usług, towarów i materiałów w 2006 r. i 2005 r % 9 0 % 8 0 % 7 0 % 6 0 % 5 0 % 4 0 % p o z o s ta ł e H o l a n d i a B i a ło r u W g r y Ł o t w a S z w a j c a r ia U S A R o s j a M o łd a w i a E s to n ia L i tw a N i e m c y U k r a i n a F r a n c j a 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 % W 2006 roku najwi ksz dynamik odznaczał si rynek ukraiski (wzrost udziału o 4,6 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego) zajmujcy aktualnie drug pozycj wród kierunków sprzeday zagranicznej. Równie znaczc dynamik odnotowano na sprzeday do Francji: wzrost udziału o 3,9 punktu procentowego, Niemiec (+3,2 p.p.) i Estonii (+ 2,1 p.p.). Najwi kszy spadek odnotowano na sprzeday do Rosji (spadek udziału o 6,0 punktów procentowych). Najwi kszy rynek zagraniczny w 2006 roku stanowiła Francja: 26,0% udziału w sprzeday zagranicznej Grupy Kapitałowej. 11

12 Wykres 6. Geograficzna struktura sprzeday Grupy Kapitałowej w 2006 r. i 2005 r ,14% ,00% 16,16% 17,39% 53,56% Polska UE (bez Polski) Europa wschodnia pozostałe 22,18% 61,66% Polska UE (bez Polski) Europa wschodnia pozostałe 27,92% Geograficzny rozkład sprzeday wskazuje generalnie na wzrost udziału sprzeday zagranicznej, w tym sprzeday wewntrzunijnej, gdzie udział wzrósł o 8,01 punktu procentowego co było m.in. efektem wstpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym samym czasie do Unii wstpiły równie kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), które od kilku lat stanowi liczce si rynki emitenta. Zatem granice sprzeday do strefy euro rozszerzyły si o niektóre kraje byłej Europy wschodniej. Struktura przychodów ze sprzeday Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w ujciu branowym za 2006 rok w porównaniu do 2005 r. Brana Sprzeda za 2006 rok Sprzeda za 2005 rok Handlowa 36,18 43,28 Chemiczna 34,42 33,20 Spoywcza 28,33 23,06 Inne 1,07 0,46 Razem 100,00 100,00 2. Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiały dokonywane były w przewaajcej cz ci za granic. W 2006 roku udział importu stanowił ok. 64,2 % w zakupie surowców i materiałów do produkcji ogółem i spadł w porównaniu do 2005 roku o 8,2 punktu procentowego. Wykres 7.Udział importu surowców do produkcji wyrobów, w ogólnych obrotach z tytułu dostaw w 2006 r. i r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% dostawy krajowe pozost import import surowców 30% 20% 10% 0%

13 Głównymi kierunkami i ródłami zaopatrzenia Grupy w surowce w 2006 roku były dostawy krajowe: 35,5% w strukturze, a z zagranicy dostawy z W gier: 29,9%, Belgii: 13,9% i Holandii: 7,7%. W 2005 roku obok dostaw krajowych (27,9%) głównymi ródłami zaopatrzenia surowcowego była Belgia: 31,3% w strukturze, W gry: 22,4% i Niemcy: 7,7%. Wykres 8. Główne kierunki importu i ródła zaopatrzenia surowcowego Grupy Kapitałowej w 2006 r. i w 2005 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 r r. pozostałe Austria Słowacja Francja Czechy Niemcy Holandia Belgia Wgry W zaprezentowanym wyej zestawieniu głównych kierunków i rynków dostaw surowców wyróni naley kluczowych dostawców, których udział w dostawach z tytułu zaopatrzenia Grupy w materiały i surowce do produkcji przekroczył 10%, tj.: 1/.Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib w Tiszaujvaros (W gry) - udział w całkowitym zaopatrzeniu Grupy w materiały i surowce do produkcji w 2006 roku wyniósł 29,9% (w 2005 roku: 31,3%). 2/. BASELL ORLEN Polyolefins Sprzeda Sp. z o.o. w Płocku (Polska) z 26,1% udziałem w zaopatrzeniu Grupy w surowce i materiały do produkcji (w 2005 r. belgijska spółka BASELL Polyolefins Company N.V. obejmowała: 20,6% w strukturze dostaw), 3/. Total Petrochemicals z siedzib w Bruxelles - Belgia - udział w zaopatrzeniu Grupy w materiały i surowce do produkcji wyniósł w 2006 roku 12,6% (w 2005 roku: 10,7%). Wymienione wyej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okrelony, nie były i nie s w jakikolwiek inny sposób, powizane z Grup Plast-Box S.A. XII. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZCYCH DLA DZIAŁALNOCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 1. Waniejsze wydarzenia i umowy zwizane z działalnoci operacyjn: Do najistotniejszych wydarze zwizanych z działalnoci operacyjn Grupy Plast-Box S.A. w 2006 roku było przede wszystkim zawarcie znaczcych umów, w tym zarówno nowych jak i stanowicych kontynuacj współpracy z najwaniejszymi kontrahentami: 1.1.Umowy dostawy posiadajce charakter umów ramowych, w których strony okrelaj zasady współpracy, w tym terminy złoenia i realizacji zamówienia, terminy płatnoci oraz zasady odpowiedzialnoci z tytułu niewykonania lub nienaleytego wykonania umów: - podpisanie w dniu 8 marca 2006 r. z pomi dzy Spółk Plast-Box S.A. jako dostawc a Popcorn Company Produktions Co.KG jako odbiorc. Umowa została zawarta na czas okrelony, wynoszcy 12 miesi cy od daty jej podpisania. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez emitenta opakowa z nadrukiem stosowanych przez odbiorc do konfekcjonowania popcornu i waty cukrowej. Warto umowy opiewała na sum EUR i przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej, czym spełniała kryterium uznania umowy za znaczc. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 4/2006 z dnia r.) 13

14 - podpisanie w dniu 9 marca 2006 r. z Nobiles Kujawska Fabryk Farb i Lakierów z siedzib we Włocławku jako odbiorc, aneksu do umowy zawartej w dniu r. Aneks przedłua termin obowizywania umowy na czas nieokrelony. Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie przez emitenta opakowa czystych i z nadrukiem stosowanych przez odbiorc do konfekcjonowania farb, w asortymencie i ilociach okrelanych w składanych przez NOBILES zamówieniach okresowych. Umowa nie precyzuje wartoci. Na podstawie prognoz zapotrzebowania na lata oraz asortymentu, iloci i cen oferowanych przez producenta opakowa, warto kontraktu oszacowana została na około PLN, co przekraczało 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 5/2006 z dnia r.) - podpisanie w dniu 8 lutego 2006 r. z Dyrup Sp. z o.o. z siedzib w Łodzi jako odbiorc, aneksu do umowy zawartej w dniu Aneks przedłua wano dotychczasowej umowy na czas okrelony do dnia r. Mimo, e warto szacunkowa umowy PLN nie przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy Plast-Box S.A, emitent uznał t umow za istotn dla swej działalnoci, ze wzgl du na wieloletnie dobre dowiadczenia we współpracy z firm Dyrup Sp. z o.o. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 3/2006 z dnia r.) 2. Inne waniejsze wydarzenia i umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: - podpisanie w dniu r. aneksu do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr 2763/22/04 w kwocie ,-PLN zawartej w dniu pomi dzy PTS Plast-Box S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu ul. Rynek 9/11. Aneksem zmieniono terminarz spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Warto umowy przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy, w zwizku z czym umowa uznana została za znaczc. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 2/2006 z dnia r.) - podpisanie w dniu 29 marca 2006 r. przez Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzib Warszawie, Oddział Korporacyjny Szczecin, Aneksu nr 2 do umowy kredytowej nr 08/035/04/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy w kwocie ,00 zł, z dnia 09 kwietnia 2004r. Aneksem ustalono nowe terminy spłaty zadłuenia. Łczna warto umów z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy, w zwizku z czym umowy uznane zostały za znaczce. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 6/2006 z dnia r.) - podpisanie w dniu 30 marca 2006r przez Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we Wrocławiu nast pujcych aneksów do umów kredytowych: 1/ Aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku biecym nr 2763/21/04 w kwocie ,00 zł, z dnia 15 marca 2004 roku. Aneksem ustalono nast pujcy termin spłaty zadłuenia: 31 marca 2007 roku w kwocie ,00 zł 2/ Aneks nr 4 do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr 2763/22/04 w kwocie ,00 zł, z dnia 15 marca 2004 roku. Aneksem ustalono nast pujce terminy spłaty kwoty aktualnego zadłuenia: Oprocentowanie kredytów oparte jest na stopie zmiennej. Łczna warto umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Grupy, w zwizku z czym umowy uznane zostały za znaczce. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 8/2006 z dnia r.) - otrzymanie w dniu 06 kwietnia 2006 r. przez Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. podpisanej umowy faktoringu z BERTELSMANN MEDIA Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie Oddział ARVATO SERVICES POLSKA w Plewiskach. Na podstawie umowy Spółka zbywa Faktorowi swoje wierzytelnoci z tytułu sprzeday i dostawy towarów lub wiadczenia usług, które powstan po zawarciu umowy wzgl dem jej dłuników wymienionych w uzgodnionym wykazie. Ramy finansowania ustalono maksymalnie na ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Oprocentowanie oparte jest na stopie zmiennej, nie odbiegajcej od warunków powszechnie stosowanych. Maksymalna warto kontraktu przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy Plast-Box S.A. czym spełniała warunek uznania umowy za znaczc. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 8/2006 z dnia r.) - zawarcie w dniu 10 lipca 2006 r. umowy ubezpieczeniowej z Sopockim Towarzystwem Ubezpiecze Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie na okres do 20 czerwca r. Przedmiot ubezpieczenia stanowiło mienie Spółki w tym: budynki, maszyny i urzdzenia, formy wtryskowe, rodki obrotowe, gotówka w kasie oraz pozostałe wyposaenie, w zakresie wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenia od kradziey z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprz tu elektronicznego, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalnoci gospodarczej, ubezpieczenia Cargo, ubezpieczenia 14

15 AC, OC, NW pojazdów. Zastosowano klauzule: automatycznego pokrycia, przepi, reprezentantów oraz odtworzenia sumy ubezpieczeniowej po szkodzie. Suma ubezpieczenia została ustalona w wysokoci ,5 tys. PLN. (Raport biecy Plast-Box S.A. nr 19/2006 z dnia r.) XIII. INFORMACJE O POWIZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI POD- MIOTAMI ORAZ OKRELENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIE- RY WARTOCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERU- CHOMOSCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUP JEDNOSTEK POWIZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA. Oprócz powiza organizacyjnych i kapitałowych w ramach Grupy Kapitałowej, które omówiono w pkt-ach II i III niniejszego sprawozdania, podmioty wchodzce w skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. nie posiadaj powiza z innymi podmiotami, w tym nie dokonywały inwestycji kapitałowych poza Grup. XIV. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIZANYMI, JEELI JEDNORAZOWA LUB ŁCZNA WARTO TRAN- SAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ DANY PODMIOT POWIZANY W OKRESIE OD POCZTKU ROKU OBROTOWE- GO PRZEKRACZA WYRAON W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO KWOTY EURO W roku obrotowym 2006 miały miejsce transakcje pomi dzy emitentem a podmiotami zalenymi: Spółk z ograniczon odpowiedzialnoci Plast-Box Ukraina i Development Sp. z o.o., których łczna warto od pocztku roku obrotowego przekroczyła wyraon w złotych równowarto kwoty EUR. Były to jednak transakcje o charakterze typowym i rutynowym, zawierane na warunkach rynkowych i wynikajce z biecej działalnoci operacyjnej prowadzonej przez emitenta i jednostki od niego zalene. W okresie sprawozdawczym nie wystpiły w tych relacjach jednorazowe transakcje, których warto przekraczałaby wyraon w złotych równowarto EUR. XV.INFORMACJE O ZACIGNITYCH KREDYTACH, O UMOWACH POYCZEK, Z UWZGLDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOCI, ORAZ O UDZIELONYCH PORCZENIACH I GWARANCJACH Kredyty 1. Na dzie bilansowy Grupa Plast-Box S.A. posiadała nast pujce kredyty o terminie wymagalnoci do jednego roku: 1.1. Umowa nr 2763/21/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, o kredyt w rachunku biecym, w kwocie tys. PLN, udzielonym na okres od 15 marca 2004 r. do 31 marca 2007 r. Zadłuenie na dzie bilansowy nie wystpiło Umowa nr 08/034/04/Z/VV, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r., z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie, o kredyt w rachunku biecym w kwocie tys. PLN, udzielonym na okres od 9 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2008 r. Zadłuenie na dzie bilansowy : 4 tys. PLN 3.1. Umowa nr 08/035/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy złotowy w kwocie tys. PLN, udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2008 r. Zadłuenie na dzie bilansowy : tys. PLN 4.1. Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, o rewolwingowy kredyt obrotowy w kwocie tys. PLN, udzielonym na okres od 15 marca 2004 r. do 11 marca 2007 r. Zadłuenie na dzie bilansowy : tys. PLN 5.1. Umowa poyczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urz dem Pracy w Słupsku, w kwocie 821 tys. PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r. Zadłuenie krótkoterminowe z tytułu poyczki na dzie bilansowy: 218 tys. PLN 6.1. Umowa nr 7605K78 zawarta przez Plast-Box Ukraina z WAT Ureximbank z siedzib w Czernichowie, Ukraina o kredyt obrotowy w kwocie 100 tys. USD. Zadłuenie na dzie bilansowy : 116 tys. PLN. 2.W dniu bilansowym emitent posiadał nast pujce kredyty o terminie wymagalnoci powyej jednego roku: 1.2. Umowa nr 08/035/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy złotowy w kwocie tys. PLN, udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2008 r. Zadłuenie na dzie bilansowy : tys. PLN 2.2. Umowa poyczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urz dem Pracy w Słupsku, w kwocie 821 tys. PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r. Wykorzystanie poyczki na dzie bilansowy: 55 tys. PLN. 15

16 XVI. INFORMACJE O UDZIELONYCH POYCZKACH, Z UWZGLDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOCI, A TAKE UDZIELONYCH PORCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM PO- YCZEK, PORCZE I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIZANYM EMITENTA Na dzie 31 grudnia 2006 r. w Grupie Kapitałowej Plast-Box SA nie wystpiły poyczki ani por czenia bd gwarancje udzielone jednostkom powizanym emitenta. XVII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI W ostatnich dniach 2006 roku Spółka dokonała emisji nowych akcji pozyskujc z rynku rodki w kwocie tys. PLN netto (po potrceniu kosztów emisji). Dotychczasowe wykorzystanie rodków z emisji było nast pujce: - zakupu rodków trwałych i inwestycji tys. PLN, - wkład niepieni ny do spółki zalenej Plast-Box Ukraina tys. PLN, XVIII. OBJANIENIE RÓNIC POMIDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZENIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2006 ROK Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. nie publikowała prognoz na 2006 rok. XIX. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZC ZARZDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI ZE SZCZE- GÓLNYM UWZGLDNIENIEM ZDOLNOCI WYWIZYWANIA SI Z ZACIGNITYCH ZOBOWIZA, ORAZ OKRELENIE EWENTUALNYCH ZAGROE I DZIAŁA, JAKIE EMITENT PODJŁ LUB ZAMIERZA PODJ W CELU PRZECIWDZIAŁALNIA TYM ZAGROENIOM W 2006 roku podobnie jak i w poprzednich okresach, działalno Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. finansowana była ze rodków własnych oraz długiem zewn trznym. Pod koniec roku warto kapitałów własnych znaczco wzrosła dzi ki wpływom rodków z akcji nowej emisji, które wyniosły ok tys. PLN. Posiadane rodki w trakcie roku Spółka przeznaczała głównie na finansowanie biecej działalnoci operacyjnej, spłaty rat kredytowych i leasingowych oraz obsług odsetkow z tytułu tych zadłue a take realizacj planowych zada inwestycyjnych. rodki własne, finansowanie zewn trzne oraz regularny wpływ nalenoci od kontrahentów pozwalały, podobnie jak w poprzednich okresach, na płynne regulowanie biecych zobowiza Spółki. Na dzie 31 grudnia 2006 roku warto zobowiza finansowych zacigni tych przez Grup Plast-Box S.A. wynosiła tys. PLN (spadek do 2005 roku o 22,4%), w tym : - z tytułu kredytów bankowych: tys. PLN (78,8% w strukturze zobowiza finansowych), - z tytułu leasingów finansowych: tys. PLN (21,2% w strukturze zobowiza finansowych). Na dzie bilansowy długoterminowe kredyty bankowe stanowiły 27,8% w strukturze zobowiza finansowych ogółem a kredyty krótkoterminowe 50,9%. Zdolno wywizywania si z zobowiza Wskanik ogólnego zadłuenia Grupy Plast-Box SA na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniósł 42,5% a warto kapitału własnego była wysza od sumy zobowiza o 35,1%. Z kolei zobowizania krótkoterminowe pokrywały 74,2% aktywów obrotowych (przed rokiem 67,8%). W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa istotnie poprawiła struktur finansowania majtku, doprowadzajc do znaczcej przewagi kapitałów własnych nad obcymi w strukturze pasywów: kapitał własny osignł poziom 57,5% sumy bilansowej. Dzi ki takiej sytuacji, równie wskaniki płynnoci osign ły podane wielkoci charakterystyczne dla pewnej i bezpiecznej obsługi zacigni tych zobowiza. Podobnie w dajcej si przewidzie przyszłoci Zarzd nie obawia si zagroe płyncych z ewentualnych trudnoci w zakresie wywizywania si Spółki z biecych zobowiza. XX. OCENA MOLIWOCI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOSCI POSIADANYCH RODKÓW, Z UWZGLDNIENIEM MOLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOCI Zarzd nie przewiduje trudnoci w realizacji planowanych zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. 16

17 XXI. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE MAJCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKRELENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZE NA OSIGNIETY WYNIK 1). Odpis na nalenoci PAWAM (szkoda transportowa) w kwocie 127,1 tys. PLN. Podczas transportu na Ukrain wystpiła szkoda transportowa. Kwota jest moliwa do odzyskania z ubezpieczenia. 2). Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 83 tys. PLN. 3). Strata na sprzeday wtryskarki na kwot 87 tys. PLN. W zwizku z niedopasowaniem jednej z wtryskarek do aktualnej koncepcji rozwoju parku maszynowego postanowiono sprzeda wtryskark ze strat. 4). Na dzie 31 grudnia 2006 r. jednostka dominujca dokonała wyceny nieruchomoci wykazanej w sprawozdaniu jako inne inwestycje długoterminowe. Przedmiotem wyceny była nieruchomo gruntowa działka nr 5/6 w Machowinku. Podstaw wyceny był operat szacunkowy sporzdzony przez rzeczoznawc. Warto inwestycji podwyszono o 518 tys. PLN doprowadzajc do wartoci godziwej. XXII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNTRZNYCH I WEWNTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOCA ROKU OBROTOWEGO NASTPUJACEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLDNIE- NIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ Decydujce znaczenie dla rozwoju Plast-Box S.A ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalnoci, polegajcej na oferowaniu produktów i towarów przede wszystkim małym i rednim podmiotom. Jednoczenie due szanse rozwoju Spółka upatruje w zwizku z utworzeniem Grupy Kapitałowej w oparciu o uruchomion produkcj na Ukrainie i ekspansj na wschodzie. Podstawowe czynniki zewn trzne, które b d miały wpływ na przyszłe wyniki: 1. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, która ma bezporedni wpływ na poziom popytu na produkty Emitenta, 2. Koniunktura w brany budowlanej, chemicznej (głównie segment farb i lakierów) oraz spoywczej głównych odbiorców produktów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, 3. Ceny najwaniejszych surowców, 4. Kształtowanie si kursów walutowych, w szczególnoci EUR/PLN, 5. Poziom nat enia konkurencji na rynku, 6. Efektywno utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwanie nowych klientów, w szczególnoci na rynku ukraiskim i innych rynkach wschodnich. Plany i przewidywania w zakresie czynników wewn trznych wpływajcych na przyszłe wyniki: Grupa Plast-Box S.A. planuje realizacj inwestycji w rodki trwałe obejmujce nowoczesne technologie produkcyjne skierowane na stały wzrost zdolnoci wytwórczych oraz efektywnoci i jakoci produkcji co jest moliwe dzi ki rodkom uzyskanym z dokonanej pod koniec 2006 roku nowej emisji akcji w kwocie tys. PLN Inwestycje w tym kierunku zostały ju podj te i b d kontynuowane w roku biecym. W połczeniu z pojawieniem si w 2006 roku efektów restrukturyzacji działalnoci Grupy w postaci skokowej poprawy wyników na sprzeday i działalnoci operacyjnej, w stosunku do porównywalnego okresu roku 2005, inwestycje doprowadz do trwałego umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. XXIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUP KAPITAŁOW W 2006 roku nie wystpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania w ramach jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Plast- Box S.A. 17

18 XXIV. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH EMITENTA W CIGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ZASADY DOTYCZCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZDZAJ- CYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB ZARZDZAJCYCH, W SZCZEGÓLNOCI PRAWO DO PODJCIA DECY- ZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI 1. Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i nadzorujcych emitenta W trakcie roku 2006 nie dokonywano zmian w składzie Zarzdu Spółki. Na dzie sporzdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci w skład Zarzdu Spółki wchodzili: Imi i nazwisko Waldemar Pawlak Grzegorz Pawlak Franciszek Preis Stanowisko Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu W zwizku z dokonanymi w dniu 20 wrzenia 2006 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej, składy osób nadzorujcych Spółki w trakcie 2006 roku przedstawiały si nast pujco: W okresie od r. do r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imi i nazwisko Antoni Taraszkiewicz Sylwester Wojewódzki Sławomir Kamiski Kajetan Wojnicz Wojciech Konat Stanowisko Przewodniczcy Rady Nadzorczej Zast pca Przewodniczcego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W okresie od r. do r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imi i nazwisko Antoni Taraszkiewicz Sylwester Wojewódzki Sławomir Kamiski Dariusz Strczyski Cezary Nowosad Stanowisko Przewodniczcy Rady Nadzorczej Zast pca Przewodniczcego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wyej przedstawiony skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie i był aktualny równie na dzie sporzdzenia niniejszego raportu i sprawozdania Zarzdu z działalnoci za 2006 rok. 2. Zasady dotyczce powoływania i odwoływania osób zarzdzajcych oraz uprawnienia osób zarzdzajcych 2.1. Zarzd składa si z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Zarzdu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata Walne Zgromadzenie sporód członków Zarzdu wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarzd kieruje biec działalnoci Spółki i do zakresu jego działalnoci nale wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Do składania owiadcze w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzdu albo jednego członka Zarzdu łcznie z prokurentem Prokury udziela Zarzd Spółki Do wykonywania czynnoci okrelonego rodzaju lub specjalnych porucze mog by ustanawiani pełnomocnicy działajcy samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarzd umocowania Upowania si Zarzd do nabycia i zbycia nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 18

19 XXV. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZDZAJCYMI, PRZEWIDUJCE REKOMPENSAT W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WANEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTPUJE Z POWODU POŁ- CZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJCIE Nie wyst puj. XXVI. WARTO WYNAGRODZE, NAGRÓD LUB KORZYCI, W TYM WYNIKAJCYCH Z PROGRAMÓW MOTY- WACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZESTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SKRYPCYJNYCH (W PIENIDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FOR MIE), WYPŁACONYCH, NALENYCH LUB POTEN- CJALNIE NALENYCH, ODRBNIE DLA KADEJ Z OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH EMITEN- TA W PRZEDSIBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZONE W KOSZTY, CZY TE WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU 1. Wynagrodzenia osób zarzdzajcych w 2006 roku: łczna warto wynagrodze i nagród wypłaconych lub nalenych z tytułu pełnienia funkcji w Zarzdzie Plast-Box S.A. wyniosła 912 tys. PLN, w tym: 1) Prezes Zarzdu Waldemar Pawlak 304 tys. PLN, 2) Członek Zarzdu Grzegorz Pawlak 304 tys. PLN, 3) Członek Zarzdu Franciszek Preis 304 tys. PLN. Wyej wymienione wynagrodzenia stanowiły w całoci koszty poniesione przez emitenta do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Wynagrodzenia osób nadzorujcych w 2006 roku: łczna warto wynagrodze i nagród wypłaconych lub nalenych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Plast-Box S.A. wyniosła 31 tys. PLN, w tym: 1) Przewodniczcy Rady Nadzorczej Antoni Taraszkiewicz 11 tys. PLN, 2) Zastpca Przewodniczcego Nadzorcze j Sylwester Wojewódzki 6 tys. PLN, 3) Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kamiski 4 tys. PLN, 4) Członek Rady Nadzorczej Kajetan Wojnicz 4 tys. PLN, 5) Członek Rady Nadzorczej Wojciech Konat 5 tys. PLN, 6) Członek Rady Nadzorczej Dariusz Strczyski 1 tys. PLN. Wyej wymienione wynagrodzenia stanowiły w całoci koszty poniesione przez emitenta do dnia 31 grudnia 2006 roku. 3. Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostki zalenej w 2006 roku Członek Zarzdu Pan Grzegorz Pawlak pobrał wynagrodzenie w kwocie 3 tys. PLN. XXVII. ŁCZNA LICZBA I WARTO NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIZANYCH EMITENTA, BDCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZ- DZAJCYCH I NADZORUJCYCH (DLA KADEJ OSOBY ODDZIELNIE) Stan na dzie r. Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Osoby zarzdzajce w tym: ,04% ,73% Waldemar Pawlak ,75% ,63% Grzegorz Pawlak ,75% ,63% Franciszek Preis ,54% ,47% Osoby nadzorujce w tym: ,05% ,04% Sławomir Kamiski ,05% ,04% Razem: ,09% ,77% Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania Zarzdu z działalnoci nie nastpiły adne zmiany w stosunku do przedstawionego wyej zestawienia. 19

20 XXVIII. AKCJONARIUSZE POSIADAJCY BEZPOREDNIO LUB POREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALENE, CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJACYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Stan akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% głosów na WZA na dzie 31 grudnia 2006 roku przedstawiał si nast pujco: Akcjonariusze Liczba posiadanych Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów akcji zakładowym na WZA na WZA Waldemar Pawlak ,75% ,63% Grzegorz Pawlak ,75% ,63% Franciszek Preis ,54% ,47% Absolute East West Master Fund Limited ,26% ,11% Razem: ,30% ,84% Na dzie sporzdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci, skład akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% głosów na WZA u był nast pujcy: Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Absolute East West Master Fund Limited ,82% ,46% Waldemar Pawlak ,75% ,63% Grzegorz Pawlak ,75% ,63% Franciszek Preis ,54% ,47% Anna i Władysław Korzeniowscy ,02% ,12% SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty z/s. w Warszawie ,69% ,10% Razem: ,57% ,41% XXIX. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIE ZAWARTYCH PO DNIU BILANSO- WYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOG W PRZYSZŁOCI NASTPI ZMIANY W PROPORCJACH POSIADA- NYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY Aktualnie Zarzdowi Grupy Plast-Box SA nie s znane adne umowy, w wyniku których mog w przyszłoci wystpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. XXX. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOCIOWYCH, KTÓRE DAJ SPECJALNE UPRA- WNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIE Nie wyst puj. XXXI. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH Nie wyst puje. XXXII WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE DOTYCZCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOCI PAPIERÓW WARTOCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZE W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJCYCH NA AKCJE EMITENTA 1. W skład kapitału zakładowego Grupy wchodzi (szeset szedziesit osiem tysi cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od do , od do , od do ; od do , 20

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK Aktywa finansowe przeznaczo ne do obrotu

DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK Aktywa finansowe przeznaczo ne do obrotu DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZBUD T&R S.A. ZA ROK 2007 1. Informacje o instrumentach finansowych (tys. PLN) Tre Aktywa finansowe przeznaczo ne do obrotu Zobowizan ia finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo