UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015"

Transkrypt

1 UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015 na realizację zadania pn. Wykonanie robót podczyszczeniowych w rejonie nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu zawarta w dniu r. w Szczecinie, pomiędzy: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości zł i kapitale wpłaconym zł, NIP: , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w którego imieniu działają: 1. Krzysztof Sadowski - Wiceprezes ds. Infrastruktury i Nadzoru Majątkowego 2. Paweł Adamarek - Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych a z siedzibą zarejestrowanym w pod numerem o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł, NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, w którego imieniu działają: Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu r., przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie robót podczyszczeniowych w rejonie nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu zgodnie z zakresem prac ujętym w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną i wykonana roboty podczyszczeniowe na potrzeby stanowiska postojowego holowników i jednostek strażackich do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu. Roboty podczyszczeniowe mają być przeprowadzone zgodnie z wariantem II opracowania Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz 1 / 9

2 w oparciu o sondaż UM Szczecin nr planu 145/2015-E PSw/ Port Zewnętrzny Nb. Niskie z podejściem. Data sondażu Skala planu 1:1000., 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 6. Od dnia protokolarnego udostępnienia miejsca prowadzenia robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 2 CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY Integralne części niniejszej umowy stanowią: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy z dnia Harmonogram rzeczowo czasowy. 4. Polisa OC Wykonawcy. 3 OŚWIADCZENIA STRON 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 4 DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień.2015 r. 2. Termin zakończenia robót ustala się na r. 5 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o złożoną ofertę. 2. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. 3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia opisanego w ust. 2, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub wszystkich kosztów prac. 6 PODWYKONAWCY I ROZLICZENIA 1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi lub też przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania poszczególnych robót podwykonawcom wymaga 2 / 9

3 pisemnej zgody Zamawiającego, mogącej być udzieloną na zasadach przewidzianych w art k.c. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót, i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych. 3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę końcową oraz załączony do niej, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i kierownika budowy, protokół odbioru końcowego. W wypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika budowy, Zamawiający ma prawo do dokonania odbioru jednostronnego i sporządzenia z tej czynności protokołu bez podpisu kierownika budowy. 4. Niezbędnym załącznikiem do faktury końcowej będzie podpisane przez Wykonawcę i każdego z podwykonawców oświadczenie o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy. 5. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 4 uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty faktury. Zamawiający może wstrzymać bieg terminu płatności aż do daty wykonania tego obowiązku. 6. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na konto Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu autoryzowanych sondaży urzędowych, o których mowa w siwz Opis przedmiotu zamówienia, potwierdzających osiągnięcie parametrów określonych w dokumentacji pn.: Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiającego, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te może uregulować Zamawiający poprzez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców. 7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej brutto stanowi kwotę. i zostaje wniesione w formie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie obejmuje okres od daty podpisania umowy do 30 dnia po upływie terminu realizacji umowy. 2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot należytego zabezpieczenia umowy przez Zamawiającego następuje w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonanym przez Zamawiającego. W wypadku zabezpieczenia w pieniądzu zwrot następuje wraz z odsetkami 3 / 9

4 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy. 4. O ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dokonane w pieniądzu), zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odsetki od kwoty przeznaczonej na pokrycie tych roszczeń nie są zwracane Wykonawcy. 5. W okresie realizacji robót objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o następujących zdarzeniach: 1) zmianie adresu lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 4) wszczęciu postępowania naprawczego Wykonawcy; 5) likwidacji firmy Wykonawcy; 6) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy; w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 8 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest Krzysztof Kwiecień Dyrektor ds. Infrastruktury, siedziba Zamawiającego pok. 109 tel , Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Dawid Sadowski Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych, siedziba Zamawiającego pok. 236 tel , w godzinach , Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr z dnia 29 listopada 2013 r.) i w granicach umocowania nadanego umową. 2. Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie.. 3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru robót hydrotechnicznych propozycje zmian w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych i nie wymaga zmiany umowy. 9 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w 7 i 13 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 29 listopada 2013 r.) 10 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 4 / 9

5 1. Wykonawca wykona dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania robót podczyszczeniowych. 2. Wykonawca uzyska decyzję Urzędu Morskiego w Szczecinie na odkład urobku w oparciu o Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ S.A. Gdańsk 2010 Instytut Morski w Gdańsku oraz Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ SA. (Gdańsk 2013). 3. Wykonawca wykona roboty podczyszczeniowe dla stanowiska postojowego holowników i jednostek strażackich do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym Świnoujście przy nabrzeżu niskim na obszarze zgodnie z wariantem II opracowania pn.: Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz w oparciu o sondaż UM Szczecin nr planu 145/2015-E PSw/ Port Zewnętrzny nabrzeże. niskie z podejściem (data sondażu r. Skala planu 1:1000), z transportem i odłożeniem urobku na pole odkładu urobku W2a (opisanym zgodnie z Aneksem do Raport o oddziaływaniu na środowisko). 4. Wykonawca wykona przegląd konstrukcji podwodnej nabrzeża w obszarze wykonywanych robót podczyszczeniowych, po wykonaniu tych robót, potwierdzony atestem nurkowym, 5. Wykonanie pomiaru hydrograficznego w postaci planu sondażowego potwierdzającego wykonanie robót podczyszczeniowych oraz atestu czystości dna dla obszaru zgodnie z zamówieniem. 6. Utrzymanie podczas całego okresu prowadzenie robót pola odkładu urobku w należytym stanie techniczno-użytkowym. Pole to stanowi obszar określony zgodnie ze współrzędnymi podanymi w Aneksie do raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ SA. Gdańsk 2013 Instytut Morski w Gdańsk. 7. Wykonanie pomiaru hydrograficznego w postaci planu sondażowego potwierdzającego wykonanie robót podczyszczeniowych oraz atestu czystości dna dla obszaru zgodnie z zamówieniem oraz sondaż przed i po roboczy klapowiska, obrotnicy oraz obszaru w rejonie stanowiska statkowego. 8. Dostarczenie planów batymetrycznych akwenu i atestu czystości dna po wykonaniu robót autoryzowane przez właściwe jednostki terytorialne albo Biuro Hydrograficzne Marynarynarki Wojennej. 9. Wykonawca wykona roboty z należytą starannością zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zakresem opisanym w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz usunie wszystkie wady w okresie umownej odpowiedzialności. 10. Wykonawca opracuje projekt organizacji robót podczyszczeniowych oraz przedstawi plan bezpieczeństwa żeglugi w rejonie przewidywanych robót oraz ich organizację na lądzie. 11. Wykonawca w terminie odbioru końcowego usunie wypłycenia jakie mogą pojawić się w trakcie trwania robót podczyszczeniowych w obrębie obrotnicy oraz stanowiska postojowego (tankowców). Podstawą do oceny stanu dna w tych rejonach będzie plan sondażowy UM Szczecin nr planu 129/2015-E, data sondażu ; nr planu 101/2015- E, data sondażu oraz sondaż powykonawczy. 12. Wykonawca przejmie plac budowy od Zamawiającego i oznaczy tymczasowo zgodnie z wytycznymi i uzyskanymi uzgodnieniami Kapitanatu Portu Świnoujście. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zapozna pracowników z projektem oraz zakresem robót i poinstruuje o bezpiecznym sposobie wykonania prac. 5 / 9

6 13. Wykonawca będzie współpracował ze służbami Zamawiającego na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz będzie dostarczał Zamawiającemu raporty dzienne z wykonanych prac. 14. Wykonawca będzie wykonywał pomiary geodezyjne podczas realizacji prac oraz zapewni wytyczenie osi głównych i inwentaryzację powykonawczą. 15. Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 16. Po dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego. 17. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poż. i BHP na warunkach ogólnych i obowiązujących w porcie, a przede wszystkim Instrukcję dot. ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach ZMPSIŚ S.A. dostępnej na internetowej stronie Zamawiającego: 18. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.) oraz. ustawy z dnia r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., Nr 21)., w szczególności prowadzenia ewidencji jakościowo ilościowej wytwarzanych odpadów. 19. Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska, w którym wykaże sposób zapewnienia przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z decyzji środowiskowych oraz przedstawi sposób postępowania z wytworzonymi odpadami (w tym tymczasowego magazynowania) i postępowania na wypadek potencjalnego zanieczyszczenia i awarii środowiskowej. Plan jest przedstawiany do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń (środków technicznych) chroniących akwen morski oraz tereny portowe przed zanieczyszczeniami. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się ewentualnych rozlewów i zanieczyszczeń środowiska. W przypadku powstania zanieczyszczeń Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia, pokrycia kosztów ich usunięcia oraz roszczeń osób trzecich wynikłe z tego tytułu, o czym stanowi 170 Przepisów portowych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Poz z 2013 r. 21. Wykonawca zapewni wywóz gruzu, złomu i innych odpadów, stanowiących pozostałość w ładowniach szaland po wyrefulowaniu urobku wraz z kosztami składowania na wysypisku. 22. Wykonawca umożliwi ruch statków w rejonie placu budowy. 23. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy. 24. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na obszarze prowadzonych robót, a po zakończeniu robót i przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu. 11 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony umowy postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w Wykonawca zgłosi na piśmie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego. 3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty powiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 6 / 9

7 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć stosownie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy. 2) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w 12 niniejszej umowy. 3) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 6. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót i dokonania odbioru końcowego, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, sondaż powykonawczy potwierdzający uzyskanie na akwenie parametrów nawigacyjnych (w szczególności potwierdzający brak wypłyceń) określonych w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni przed terminem odbioru końcowego. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 12 SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych: 1. Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych od Wykonawcy w następujących wypadkach:: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości zł, za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości zł za każdy dzień zwłoki, liczony po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, niezależnie od obowiązku pokrycia powstałych z tego tytułu szkód, d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 2000 PLN za każde zdarzenie stanowiące takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 / 9

8 13 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie ryzyk budowlanych, ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy z sumą ubezpieczeniową co najmniej zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy (a na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody opłat za składki). 3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: 1) zgłoszenia wniosku o zgłoszenie upadłości Wykonawcy, likwidacji prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie do 14 dni, licząc od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o takich zdarzeniach nie później niż do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości.; 2) nie rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni - prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w całym okresie realizacji umowy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający: 1) opóźnia się z przekazaniem placu budowy o więcej niż 30 dni ponad termin określony umową, 2) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez wskazania podstaw odmawia podpisania protokołu odbioru. 15 OBOWIĄZKI STRON NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt. 3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające i nie później niż w terminie 7 dni uprzątnie miejsce robót. W przypadku nieuprzątnięcia placu budowy prace wykona Zamawiający na koszt Wykonawcy. 8 / 9

9 16 ZMIANY UMOWY 1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca może się ubiegać o przedłużenie terminu umownego w przypadku, jeżeli niedotrzymanie terminu umownego nastąpiło w rezultacie: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę. b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) przyczyn wynikających ze skutków działań administracji morskiej i władz publicznych. 17 SPORY NA TLE WYKONANIA UMOWY 1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 9 / 9