UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015"

Transkrypt

1 UMOWA Nr NI /./IN-r/ /2015 na realizację zadania pn. Wykonanie robót podczyszczeniowych w rejonie nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu zawarta w dniu r. w Szczecinie, pomiędzy: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości zł i kapitale wpłaconym zł, NIP: , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w którego imieniu działają: 1. Krzysztof Sadowski - Wiceprezes ds. Infrastruktury i Nadzoru Majątkowego 2. Paweł Adamarek - Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych a z siedzibą zarejestrowanym w pod numerem o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł, NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, w którego imieniu działają: Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu r., przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie robót podczyszczeniowych w rejonie nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu zgodnie z zakresem prac ujętym w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną i wykonana roboty podczyszczeniowe na potrzeby stanowiska postojowego holowników i jednostek strażackich do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu. Roboty podczyszczeniowe mają być przeprowadzone zgodnie z wariantem II opracowania Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz 1 / 9

2 w oparciu o sondaż UM Szczecin nr planu 145/2015-E PSw/ Port Zewnętrzny Nb. Niskie z podejściem. Data sondażu Skala planu 1:1000., 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 6. Od dnia protokolarnego udostępnienia miejsca prowadzenia robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 2 CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY Integralne części niniejszej umowy stanowią: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy z dnia Harmonogram rzeczowo czasowy. 4. Polisa OC Wykonawcy. 3 OŚWIADCZENIA STRON 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 4 DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień.2015 r. 2. Termin zakończenia robót ustala się na r. 5 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o złożoną ofertę. 2. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. 3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia opisanego w ust. 2, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub wszystkich kosztów prac. 6 PODWYKONAWCY I ROZLICZENIA 1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi lub też przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania poszczególnych robót podwykonawcom wymaga 2 / 9

3 pisemnej zgody Zamawiającego, mogącej być udzieloną na zasadach przewidzianych w art k.c. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót, i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych. 3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę końcową oraz załączony do niej, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i kierownika budowy, protokół odbioru końcowego. W wypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika budowy, Zamawiający ma prawo do dokonania odbioru jednostronnego i sporządzenia z tej czynności protokołu bez podpisu kierownika budowy. 4. Niezbędnym załącznikiem do faktury końcowej będzie podpisane przez Wykonawcę i każdego z podwykonawców oświadczenie o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy. 5. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 4 uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty faktury. Zamawiający może wstrzymać bieg terminu płatności aż do daty wykonania tego obowiązku. 6. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na konto Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu autoryzowanych sondaży urzędowych, o których mowa w siwz Opis przedmiotu zamówienia, potwierdzających osiągnięcie parametrów określonych w dokumentacji pn.: Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiającego, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te może uregulować Zamawiający poprzez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców. 7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej brutto stanowi kwotę. i zostaje wniesione w formie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie obejmuje okres od daty podpisania umowy do 30 dnia po upływie terminu realizacji umowy. 2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot należytego zabezpieczenia umowy przez Zamawiającego następuje w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonanym przez Zamawiającego. W wypadku zabezpieczenia w pieniądzu zwrot następuje wraz z odsetkami 3 / 9

4 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy. 4. O ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dokonane w pieniądzu), zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odsetki od kwoty przeznaczonej na pokrycie tych roszczeń nie są zwracane Wykonawcy. 5. W okresie realizacji robót objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o następujących zdarzeniach: 1) zmianie adresu lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 4) wszczęciu postępowania naprawczego Wykonawcy; 5) likwidacji firmy Wykonawcy; 6) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy; w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 8 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest Krzysztof Kwiecień Dyrektor ds. Infrastruktury, siedziba Zamawiającego pok. 109 tel , Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Dawid Sadowski Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych, siedziba Zamawiającego pok. 236 tel , w godzinach , Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr z dnia 29 listopada 2013 r.) i w granicach umocowania nadanego umową. 2. Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie.. 3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru robót hydrotechnicznych propozycje zmian w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych i nie wymaga zmiany umowy. 9 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w 7 i 13 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 29 listopada 2013 r.) 10 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 4 / 9

5 1. Wykonawca wykona dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania robót podczyszczeniowych. 2. Wykonawca uzyska decyzję Urzędu Morskiego w Szczecinie na odkład urobku w oparciu o Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ S.A. Gdańsk 2010 Instytut Morski w Gdańsku oraz Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ SA. (Gdańsk 2013). 3. Wykonawca wykona roboty podczyszczeniowe dla stanowiska postojowego holowników i jednostek strażackich do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym Świnoujście przy nabrzeżu niskim na obszarze zgodnie z wariantem II opracowania pn.: Analiza nawigacyjna stanowiska postojowego holowników do obsługi gazowców LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu praca zbiorowa pod kier. dr inż. Macieja Gucmy, Akademia Morska w Szczecinie oraz w oparciu o sondaż UM Szczecin nr planu 145/2015-E PSw/ Port Zewnętrzny nabrzeże. niskie z podejściem (data sondażu r. Skala planu 1:1000), z transportem i odłożeniem urobku na pole odkładu urobku W2a (opisanym zgodnie z Aneksem do Raport o oddziaływaniu na środowisko). 4. Wykonawca wykona przegląd konstrukcji podwodnej nabrzeża w obszarze wykonywanych robót podczyszczeniowych, po wykonaniu tych robót, potwierdzony atestem nurkowym, 5. Wykonanie pomiaru hydrograficznego w postaci planu sondażowego potwierdzającego wykonanie robót podczyszczeniowych oraz atestu czystości dna dla obszaru zgodnie z zamówieniem. 6. Utrzymanie podczas całego okresu prowadzenie robót pola odkładu urobku w należytym stanie techniczno-użytkowym. Pole to stanowi obszar określony zgodnie ze współrzędnymi podanymi w Aneksie do raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ SA. Gdańsk 2013 Instytut Morski w Gdańsk. 7. Wykonanie pomiaru hydrograficznego w postaci planu sondażowego potwierdzającego wykonanie robót podczyszczeniowych oraz atestu czystości dna dla obszaru zgodnie z zamówieniem oraz sondaż przed i po roboczy klapowiska, obrotnicy oraz obszaru w rejonie stanowiska statkowego. 8. Dostarczenie planów batymetrycznych akwenu i atestu czystości dna po wykonaniu robót autoryzowane przez właściwe jednostki terytorialne albo Biuro Hydrograficzne Marynarynarki Wojennej. 9. Wykonawca wykona roboty z należytą starannością zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zakresem opisanym w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz usunie wszystkie wady w okresie umownej odpowiedzialności. 10. Wykonawca opracuje projekt organizacji robót podczyszczeniowych oraz przedstawi plan bezpieczeństwa żeglugi w rejonie przewidywanych robót oraz ich organizację na lądzie. 11. Wykonawca w terminie odbioru końcowego usunie wypłycenia jakie mogą pojawić się w trakcie trwania robót podczyszczeniowych w obrębie obrotnicy oraz stanowiska postojowego (tankowców). Podstawą do oceny stanu dna w tych rejonach będzie plan sondażowy UM Szczecin nr planu 129/2015-E, data sondażu ; nr planu 101/2015- E, data sondażu oraz sondaż powykonawczy. 12. Wykonawca przejmie plac budowy od Zamawiającego i oznaczy tymczasowo zgodnie z wytycznymi i uzyskanymi uzgodnieniami Kapitanatu Portu Świnoujście. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zapozna pracowników z projektem oraz zakresem robót i poinstruuje o bezpiecznym sposobie wykonania prac. 5 / 9

6 13. Wykonawca będzie współpracował ze służbami Zamawiającego na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz będzie dostarczał Zamawiającemu raporty dzienne z wykonanych prac. 14. Wykonawca będzie wykonywał pomiary geodezyjne podczas realizacji prac oraz zapewni wytyczenie osi głównych i inwentaryzację powykonawczą. 15. Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 16. Po dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego. 17. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poż. i BHP na warunkach ogólnych i obowiązujących w porcie, a przede wszystkim Instrukcję dot. ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach ZMPSIŚ S.A. dostępnej na internetowej stronie Zamawiającego: 18. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.) oraz. ustawy z dnia r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., Nr 21)., w szczególności prowadzenia ewidencji jakościowo ilościowej wytwarzanych odpadów. 19. Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska, w którym wykaże sposób zapewnienia przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z decyzji środowiskowych oraz przedstawi sposób postępowania z wytworzonymi odpadami (w tym tymczasowego magazynowania) i postępowania na wypadek potencjalnego zanieczyszczenia i awarii środowiskowej. Plan jest przedstawiany do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń (środków technicznych) chroniących akwen morski oraz tereny portowe przed zanieczyszczeniami. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się ewentualnych rozlewów i zanieczyszczeń środowiska. W przypadku powstania zanieczyszczeń Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia, pokrycia kosztów ich usunięcia oraz roszczeń osób trzecich wynikłe z tego tytułu, o czym stanowi 170 Przepisów portowych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Poz z 2013 r. 21. Wykonawca zapewni wywóz gruzu, złomu i innych odpadów, stanowiących pozostałość w ładowniach szaland po wyrefulowaniu urobku wraz z kosztami składowania na wysypisku. 22. Wykonawca umożliwi ruch statków w rejonie placu budowy. 23. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy. 24. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na obszarze prowadzonych robót, a po zakończeniu robót i przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu. 11 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony umowy postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w Wykonawca zgłosi na piśmie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego. 3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty powiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 6 / 9

7 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć stosownie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy. 2) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w 12 niniejszej umowy. 3) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 6. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót i dokonania odbioru końcowego, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, sondaż powykonawczy potwierdzający uzyskanie na akwenie parametrów nawigacyjnych (w szczególności potwierdzający brak wypłyceń) określonych w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni przed terminem odbioru końcowego. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 12 SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych: 1. Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych od Wykonawcy w następujących wypadkach:: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości zł, za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości zł za każdy dzień zwłoki, liczony po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, niezależnie od obowiązku pokrycia powstałych z tego tytułu szkód, d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 2000 PLN za każde zdarzenie stanowiące takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 / 9

8 13 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie ryzyk budowlanych, ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy z sumą ubezpieczeniową co najmniej zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy (a na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody opłat za składki). 3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: 1) zgłoszenia wniosku o zgłoszenie upadłości Wykonawcy, likwidacji prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie do 14 dni, licząc od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o takich zdarzeniach nie później niż do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości.; 2) nie rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni - prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w całym okresie realizacji umowy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający: 1) opóźnia się z przekazaniem placu budowy o więcej niż 30 dni ponad termin określony umową, 2) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez wskazania podstaw odmawia podpisania protokołu odbioru. 15 OBOWIĄZKI STRON NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt. 3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające i nie później niż w terminie 7 dni uprzątnie miejsce robót. W przypadku nieuprzątnięcia placu budowy prace wykona Zamawiający na koszt Wykonawcy. 8 / 9

9 16 ZMIANY UMOWY 1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca może się ubiegać o przedłużenie terminu umownego w przypadku, jeżeli niedotrzymanie terminu umownego nastąpiło w rezultacie: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę. b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) przyczyn wynikających ze skutków działań administracji morskiej i władz publicznych. 17 SPORY NA TLE WYKONANIA UMOWY 1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 9 / 9

na realizację zadania pn. Wykonanie oświetlenia torów kolejowych w rejonie Bulk Cargo na terenie portu w Szczecinie.

na realizację zadania pn. Wykonanie oświetlenia torów kolejowych w rejonie Bulk Cargo na terenie portu w Szczecinie. Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na realizację zadania pn. Wykonanie oświetlenia torów kolejowych w rejonie Bulk Cargo na terenie portu w Szczecinie. zawarta w dniu.r. w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017

UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017 UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji estakady najazdowej wraz z ruchomym pomostem samochodowym na górny pokład promu na stanowisku nr 3, na terenie Terminala

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017. na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku socjalnym przy ul. Bytomskiej 11 na terenie portu w Szczecinie

UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017. na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku socjalnym przy ul. Bytomskiej 11 na terenie portu w Szczecinie UMOWA Nr NI/ /UI-I-r/ /2017 na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku socjalnym przy ul. Bytomskiej 11 na terenie portu w Szczecinie zawarta w dniu...2017 r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie remontu bram wjazdowych nr 2 i nr 3 na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu.

UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie remontu bram wjazdowych nr 2 i nr 3 na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie remontu bram wjazdowych nr 2 i nr 3 na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie.

na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie. Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie. zawarta w dniu.r. w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy...

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy... PROJEKT UMOWY Załącznik nr 6 zawarta w dniu... r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. działającym na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego nr 0000058539

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NR/ /IP-I/ /2016

UMOWA Nr NR/ /IP-I/ /2016 Projekt Załącznik nr 09 do SIWZ UMOWA Nr NR/ /IP-I/ /2016 zawarta w dniu..2016.r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, z siedzibą w Szczecinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ z 14.09.2010 r. U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz zapisami

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. WZÓR dla postępowań poniżej progu PZP - ZATWIERDZONY - (stan na dzień: 13.01.2017r.) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. Zawarta w dniu. roku w Kaliszu pomiędzy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo