POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33"

Transkrypt

1 Znak sprawy: Szczecin, dn r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ NA: KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E. I. Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39, Szczecin tel.: , fax: adres 2. Do niniejszego rozeznania rynku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 3. Podstawa prawna rozeznania rynku: Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia r. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania w każdej chwili, bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego rozeznania rynku jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. 2. Liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika musi wynosić: 140 lub 139 (w przypadku realizacji zajęć praktycznych w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu symulatora jazdy samochodu ciężarowego i autobusu) godzin zegarowych w zakresie szkolenia (bez testu kwalifikacyjnego) objętego przedmiotem zamówienia z podziałem na teorię i praktykę. 3. Zakres tematyczny kursu ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 314). 4. Szkolenie musi zakończyć się testem kwalifikacyjnym dla osób, które ukończyły szkolenie. Test kwalifikacyjny musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314). 5. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów egzaminów poprawkowych związanych z uczestnictwem osób skierowanych na szkolenie oraz kosztów dodatkowych godzin zajęć nie ujętych w programie. 6. Część specjalistyczna kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej musi zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu jej części podstawowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314). 7. Kurs z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób bezrobotnych należy przeprowadzić w ośrodku szkolenia w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U r. Nr 125 poz.874 ze zm.), położonego w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 8. Ośrodek szkoleniowy musi posiadać wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314). 1

2 9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w soboty, niedziele bądź dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez osobę bezrobotną. 11. Zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone w ośrodku szkolenia, o którym mowa w pkt Wymaga się, aby zajęcia praktyczne obejmowały zajęcia z jazdy w ruchu drogowym oraz w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych lub przy wykorzystaniu symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem. 13. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym muszą zostać przeprowadzone w granicach administracyjnych województwa Zachodniopomorskiego. 14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na koszt własny: 1) transportu osobom skierowanym na szkolenie do miejsca do jazdy w warunkach specjalnych i z powrotem, 2) noclegu i wyżywienia dla skierowanych osób bezrobotnych, w przypadku, jeżeli uczestnictwo w zajęciach praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, związane będzie z koniecznością spędzenia nocy poza granicami administracyjnymi miasta Szczecina. 16. Każdy uczestnik szkolenia, w ramach kursu, winien otrzymać na własność niezbędne materiały dydaktyczne (m. in. zeszyty, długopisy oraz inne niezbędne materiały szkoleniowe, w tym wydawnictwa książkowe lub podobne opracowania obejmujące tematykę szkolenia). 17. Wszystkie materiały dydaktyczne, które na własność otrzyma uczestnik szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Tytuły opracowań książkowych wraz z ich autorami, a także materiały, jakie na własność otrzyma uczestnik szkolenia należy podać w Programie szkolenia będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia. 18. Komplet materiałów dydaktycznych, o których mowa w pkt 16, każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym osoba bezrobotna przystąpiła do szkolenia. 19. Wykonawca zobowiązany jest podać w Programie szkolenia, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia, zwanego dalej Programem szkolenia, szczegółowy zakres szkolenia (w tym: plan nauczania oraz opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne), wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, czas trwania szkolenia, sposób organizacji szkolenia, w tym zajęć praktycznych, cele szkolenia, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, dokładny adres realizacji szkolenia (dot. zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych) wraz z opisem pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Zamawiający przed wyborem instytucji szkoleniowej, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bazy lokalowej, w której odbywać się będą zajęcia w ramach szkolenia objętego zamówieniem. 20. Do prawidłowej realizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie. Informacje na temat kwalifikacji kadry dydaktycznej, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich czynności w trakcie trwania szkolenia należy wykazać w Programie szkolenia. 21. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji szkolenia zobowiązany jest zapewnić: 1) pojazdy samochodowe w liczbie zapewniającej należytą i terminową realizację szkolenia, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U r. Nr. 32 poz. 262 ze zm.) oraz w 4 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314). Pojazdy samochodowe należy wykazać w Programie szkolenia; 2) miejsce do jazdy w warunkach specjalnych składające się z elementów infrastruktury określonych dla ośrodka szkolenia w 3 ust 2 oraz 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U 2010 r. Nr 53 poz. 314 ze zm.) lub symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem, spełniający wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do 2

3 symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r., Nr 81, poz. 444). 22. Pojazdy samochodowe, o których mowa w pkt 21 ppkt 1), muszą być przystosowane do nauki jazdy oraz wyposażone w system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, system kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy oraz techniczną możliwość wyłączenia przez instruktora wyżej wymienionych systemów, a także posiadać ważne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzające zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 23. Elementy infrastruktury miejsca do jazdy w warunkach specjalnych, o których mowa w pkt 21 ppkt 2, powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U nr 77 poz. 458). 24. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba bezrobotna zostanie skierowana przez Zamawiającego na badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. 25. Uczestnik po pozytywnym ukończeniu szkolenia, musi otrzymać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia (wystawiony według wzoru stanowiącego załącznik do umowy szkoleniowej), zawierający: 1) numer z rejestru; 2) imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 4) formę i nazwę szkolenia; 5) okres trwania szkolenia; 6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia bądź uzyskanie kwalifikacji; 7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. 26. Wykonawca po zakończeniu kursu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prześle do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314) oraz dokona opłaty za test. 27. Wykonawca poinformuje wszystkich uczestników szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym o wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z testem kwalifikacyjnym. 28. Każdy uczestnik, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego musi otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U r. Nr 53 poz. 314). III. Warunki udziału w rozeznaniu 1. Warunkiem udziału Wykonawcy w niniejszym rozeznaniu jest: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008r. Nr 69. poz. 415 ze zm.). b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz z późn. zm.), 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 3

4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania propozycji szkoleniowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi szkoleniowe dla minimum 10 osób w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach kat. C, C+E, C1, C1+E. 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania szkolenia. 4) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia. 2. Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w rozeznaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 3 oraz 4 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia będące integralną częścią programu szkolenia, stanowiącego załącznik nr 1,: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w rozeznaniu, 2) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, wskazujące: datę wpisania do rejestru, numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze oaz Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy, który dokonał wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru. 3) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia, zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz z późn. zm.). 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w przedmiotowym rozeznaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2), każdy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zgodnie ze wzorem zawartym w Programie szkolenia wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania propozycji szkoleniowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług szkoleniowych dla minimum 10 osób w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach kat. C, C+E, C1, C1+E wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie powinna wystawić jednostka/osoba zlecająca szkolenie. Przedstawione przez wykonawców anonimowe ankiety oraz ich ewaluacje, a także inne dokumenty (oświadczenia) wystawione na rzecz Wykonawcy przez partnera (partnerów) we wspólnie realizowanym projekcie (przedsięwzięciu) nie stanowią dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. W przypadku, gdy w ramach usługi podobnej przeszkolone zostały osoby z różnych podmiotów zlecających należy przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług od podmiotów zlecających, tak by łącznie dokumenty te potwierdzały należyte wykonanie usługi podobnej dla minimum 10 osób. 4. Ponadto w celu oceny oferty zgodnie z Rozdziałem V pkt. 3, Wykonawcy mają dołączyć do oferty (jeżeli posiadają) następujące dokumenty: 1) aktualny, na dzień składania ofert, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, wydany Wykonawcy, na podstawie międzynarodowych norm ISO, 2) aktualną decyzję o przyznaniu akredytacji wydaną Wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) potwierdzającą wysoki standard jakości usługi szkoleniowej objętej rozeznaniem. IV. Sposób obliczenia ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za jedną osobę w pkt 21 Programu szkolenia (załącznik nr 1). 2. Cenę brutto za jedną osobę należy skalkulować z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na nią wpływ, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji szkolenia, w szczególności: 1) związanych z zabezpieczeniem odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia; 2) przygotowania dla uczestnika wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych, w tym materiałów wymaganych przez Zamawiającego; 3) wykorzystania w trakcie prowadzonego szkolenia sprzętu multimedialnego oraz pojazdów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych (w tym koszt paliwa); 4) związanych z testem kwalifikacyjnym, 4

5 5) związanych z transportem osób skierowanych na szkolenie do miejsca do jazdy w warunkach specjalnych i z powrotem, 6) związanych z noclegiem i wyżywieniem dla skierowanych osób bezrobotnych, w przypadku jeżeli uczestnictwo w zajęciach praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, związane będzie z koniecznością spędzenia nocy poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin. 7) wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. 3. Przy obliczaniu ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualne koszty związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie, o których mowa w art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69, poz. 415 ze zm.). 4. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów usługi nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 5. Cena brutto za jedną osobę musi być podana w PLN. Cena brutto za jedną osobę podana w Programie szkolenia musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem szkolenia. 6. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. V. Kryteria oceny 1. Propozycje szkoleniowe ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: 1) cena 70%; 2) posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług obejmującego swoim zakresem przedmiot rozeznania 30%. 2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 70pkt: najniższa cena za jednego uczestnika szkolenia x 100 pkt x znaczenie kryterium 70% cena za jednego uczestnika ocenianej propozycji szkoleniowe 3. Sposób przyznania punktów w kryterium posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 30pkt: 1) posiadanie przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydanego Wykonawcy, na podstawie międzynarodowych norm ISO obejmującego swoim zakresem usługi szkolenia/kształcenia 15%, 2) posiadanie przez Wykonawcę aktualnej decyzji o przyznaniu akredytacji wydanej Wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) udzielonej na szkolenie kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach kat.. C, C+E, C1, C1+E 15%. 3) Dodatkowe informacje: a) Podstawą oceny, w celu zdobycia przez Wykonawcę punktów, w kryterium Posiadanie przez wykonawcę certyfikatów jakości usług dotyczących przedmiotu zamówienia jest posiadanie i przedstawienie wyłącznie: - aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydanego Wykonawcy, na podstawie międzynarodowych norm ISO, - aktualnej decyzji o przyznaniu akredytacji wydanej Wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) udzielonej na szkolenie kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach kat.. C, C+E, C1, C1+E. 4) W przypadku braku dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę certyfikatów jakości usług dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dysponuje odpowiednim certyfikatem jakości usług i w niniejszym kryterium odpowiednio przyzna Wykonawcy 0 pkt. 5

6 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z niższą ceną. 6. Jeżeli wybór Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w pkt 5 będzie nie możliwy, z uwagi na fakt złożenia ofert o takiej samej cenie szkolenia za jedną osobę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 7. W ofercie dodatkowej, o której mowa w pkt 6, Wykonawcy mogą zaoferować jedynie nowe ceny, które nie mogą być wyższe od cen zaoferowanych we wcześniej złożonych ofertach. 8. Spośród ofert dodatkowych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 9. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca pozostaje przy cenie zaoferowanej w ofercie podstawowej. 10. Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach, określonych w Rozdziale VIII niniejszego zaproszenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem Rozdziału I ust Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania umowy. 12. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania osoby bezrobotnej na warunkach określonych w niniejszym rozeznaniu oraz Programie szkolenia przedłożonym przez wybranego Wykonawcę, w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na składanie propozycji szkoleniowych. Liczba kierowanych w tym okresie osób bezrobotnych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. VI. Opis sposobu przygotowania propozycji szkoleniowej 1. Na ofertę składają się: załącznik nr 1 Program szkolenia do niniejszego rozeznania, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie niniejszego rozeznania, muszą być sporządzone w języku polskim. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający. 5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści przedmiotowego rozeznania. 6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 7. Program szkolenia lub inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku braku wymaganych istotnych informacji lub innych dokumentów mających wpływ na wynik rozeznania Zamawiający uzna ofertę za niekompletną i niespełniającą warunków wymaganych przez Zamawiającego. 6

7 VII. Składanie propozycji szkoleniowej 1. Ofertę należy złożyć według wzoru Program szkolenia stanowiącego załącznik do niniejszego rozeznania wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami do dnia r. do godziny 10:00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (I piętro, pokój 257). 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 3. Ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. VIII. Wzór umowy UMOWA NR RAFPB.II.1.1.KG NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. r. pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin, działającym w imieniu Gminy Miasto Szczecin reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 39 - Dorotę Tyszkiewicz - Janik zwanym w treści umowy Zamawiającym.. z siedzibą:.. zwaną w treści umowy Wykonawcą. a 1 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia pod nazwą: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.., zwane dalej szkoleniem. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: a) kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.., zwaną dalej kursem ; b) test kwalifikacyjny. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 5. W przypadku utraty uprawnień, choroby lub innej nagłej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy przez osoby wyznaczone do jej realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nowych osób, których kwalifikacje i uprawnienia nie będą niższe od kwalifikacji osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej sprawności technicznej pojazdów służących do realizacji niniejszej umowy oraz takiej ilości pojazdów, która umożliwi niezakłócony i zgodny z harmonogramem przebieg kursu. 2 7

8 W sytuacji powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy: 1) podwykonawca zobowiązany jest wykonać powierzone zadania, zgodnie z postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do składania propozycji szkoleniowych, ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej umowy, 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia, 3) wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji niniejszej umowy są dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca, powierzył wykonanie określonych zadań podwykonawcom, zobowiązany jest rozliczyć się z tymi osobami we własnym zakresie, 4) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jak i nie odpowiada za zobowiązania ciążące na Wykonawcy wobec podwykonawców Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r., w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U Nr 53, poz. 314) oraz Programem szkolenia złożonym przez Wykonawcę. 2. Integralną część umowy stanowi Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, będący załącznikiem nr 1 do umowy Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, zwanych dalej osobami bezrobotnymi. 2. Szkoleniem objęta/e zostanie/ą. osoba/y bezrobotna/e: 3. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest indywidualne skierowanie na szkolenie wydane przez Zamawiającego. 4. Wszelkich informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy udziela Dział Szkoleń (numer telefonu /961) 5. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi dnia. r. 6. Zakończenie szkolenia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., z zastrzeżeniem ust Termin zakończenia kursu zostaje przedłużony o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, w przypadkach, o którym mowa w 6 ust. 5. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy. 8. Szkolenie odbywać się będzie: a) zajęcia teoretyczne:.., b) zajęcia praktyczne:. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca realizacji szkolenia, w przypadku, gdy przeprowadzenie szkolenia w miejscu wskazanym w ust. 8 umowy będzie niemożliwe. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu powodów, dla których chce zmienić miejsce realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem adresu i opisem nowej bazy dydaktycznej, z zastrzeżeniem ust O nowym miejscu przeprowadzenia szkolenia wraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niezwłocznie w przypadku trwania szkolenia. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bazy lokalowej, w której odbywać będą się zajęcia w ramach szkolenia objętego przedmiotem umowy. 12. Warunkiem zmiany miejsca realizacji szkolenia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do: 1) dostarczenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu harmonogramu zajęć części podstawowej, obejmującego pełną realizację programu kursu w zakresie zajęć teoretycznych części 8

9 podstawowej, w rozbiciu na poszczególne dni, z uwzględnieniem tematyki zajęć, ilości godzin oraz wymagań Zamawiającego; 2) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia zakończenia zajęć części podstawowej, harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych części specjalistycznej, obejmującego pełna realizację programu kursu w zakresie części specjalistycznej, z podziałem na poszczególne dni a także w przypadku zajęć praktycznych na poszczególne osoby bezrobotne, z uwzględnieniem tematyki zajęć teoretycznych, ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz wymagań Zamawiającego. Osoby bezrobotne akceptują harmonogram zajęć praktycznych poprzez złożenie na nim swojego podpisu. Harmonogramy, o których mowa w pkt 1) i 2) zostaną dołączone do niniejszej umowy; 3) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od przesłania wniosku o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego do Wojewody Zachodniopomorskiego, kopię potwierdzenia zgłoszenia osób skierowanych na szkolenie do testu kwalifikacyjnego; 4) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty ustalenia testu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, informacji o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego; 5) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Programem szkolenia (załącznik nr 1) oraz harmonogramem, o którym mowa w pkt 1) i 2); 6) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy; 7) indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania; 8) bezzwłocznego (tj. w ciągu 2 dni od powzięcia wiadomości) informowania Zamawiającego, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, o nieobecnościach na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu osób bezrobotnych oraz innych istotnych dla szkolenia zdarzeniach pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób; 9) prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych zawierającego m.in. listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, listy obecności zawierającej imię, nazwisko i podpis uczestników szkolenia oraz kartę zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia; 10) sporządzenia protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone, 11) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: a) numery, imiona i nazwiska oraz numery PESEL uczestników szkolenia, a w przypadku cudzoziemców numery dokumentów stwierdzających tożsamość, b) nazwę szkolenia oraz datę wydania zaświadczenia. 12) przeprowadzania ankiet na koniec kursu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w porozumieniu z osoba bezrobotną, wyznacza, przynamniej raz w tygodniu, termin dostarczenia przez osobę bezrobotną do siedziby Wykonawcy, karty przeprowadzonych zajęć praktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 9). 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w soboty, niedziele bądź dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem wyrażenie zgody przez osobę bezrobotną. 3. Oryginał lub kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) pisemnej zgody osoby bezrobotnej, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z harmonogramem. 4. Wykonawca może zmienić harmonogram zajęć z zakresu części podstawowej i specjalistycznej, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1) i 2) w porozumieniu z osobą skierowaną na kurs, pod warunkiem, że zmiany te wynikną z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy i osoby bezrobotnej. 5. Za przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy i osoby bezrobotnej, o których mowa w ust. 4, Zamawiający uzna: 1) nieobecność osoby bezrobotnej na zajęciach w wyznaczonym terminie wynikającym z harmonogramu, spowodowaną chorobą, potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, względnie inną 6 9

10 obiektywną przyczyną, jeżeli zostanie ona uznana przez Wykonawcę za dostatecznie uzasadnioną nieobecność na zajęciach; 2) podjęcia przez osoby bezrobotne zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 3) warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie zajęć. 6. O zmianach w harmonogramie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy osoba bezrobotna z przyczyn, o których mowa w ust. 5, nie stawi się na zajęcia teoretyczne, Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia nowego terminu nieodbytych zajęć w ciągu 2 tygodni, z zastrzeżeniem ust W przypadkach, o których mowa w ust. 5, skierowana osoba bezrobotna może zmienić termin zajęć praktycznych, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia nowego terminu zajęć praktycznych w ciągu 2 tygodni od terminu wyznaczonego pierwotnie w harmonogramie, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy osoba bezrobotna zmieni termin zajęć praktycznych w czasie krótszym niż dzień przed wyznaczonym terminem lub z przyczyn leżących po jej stronie, nie stawi się na zajęcia praktyczne w terminie wynikającym z harmonogramu, zobowiązana będzie do odrobienia tych zajęć poprzez wykupienie na własny koszt godzin spowodowanych nieobecnością. 10. W sytuacji określonej w ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia odrobienia zajęć praktycznych wynikających z nieobecności osoby bezrobotnej, w sposób zapewniający jej terminowe zakończenie kursu, w ciągu 2 tygodni od terminu wyznaczonego pierwotnie w harmonogramie, z zastrzeżeniem ust Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wizytacji szkolenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, polegającej w szczególności na monitorowaniu sposobu prowadzenia szkolenia oraz frekwencji uczestników, 2) uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników szkolenia; 3) niezwłocznego rozwiązania umowy (w terminie 10 dni) w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i braku przedstawienia przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego musi otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U Nr 53, poz. 314). 2. Uczestnicy szkolenia po pozytywnym jego ukończeniu otrzymują zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w rozumieniu obowiązujących przepisów, wystawione według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zawierać: 1) numer z rejestru, 2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, 3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 4) formę i nazwę szkolenia, 5) okres trwania szkolenia, 6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, 7) tematy i wymiar zajęć edukacyjnych, 8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych po ukończeniu szkolenia: 1) informację z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego, zawierającej w szczególności listę osób bezrobotnych, które przystąpiły do testu kwalifikacyjnego wraz z wynikiem uzyskanym przez każdą z tych osób oraz listą osób, które nie przystąpiły do testu kwalifikacyjnego (jeżeli dotyczy); 10

11 2) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego; 3) kserokopię zaświadczeń, uzyskanych uprawnień lub innych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wydanych uczestnikom szkolenia, 4) ankiety, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 12) umowy Zamawiający pokryje koszty szkolenia w wysokości nie przekraczającej zł (słownie:... złotych 00/100) brutto, która stanowi iloczyn maksymalnej liczby kierowanych osób i kosztu szkolenia jednego uczestnika, w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. 2. Koszt szkolenia jednego uczestnika (bez testu kwalifikacyjnego) wynosi. zł (słownie:. złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. 3. Koszt testu kwalifikacyjnego za jednego uczestnika szkolenia wynosi.. zł (słownie:. złotych 00/100) brutto. 4. Koszt osobogodziny szkolenia wynosi. zł (słownie: złotych 00/100) brutto. 5. Należność za szkolenie Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku. 6. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 7. Fakturę lub rachunek należy wystawić po zrealizowaniu programu szkolenia oraz po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w 8 ust. 4 oraz po otrzymaniu raportu dokumentującego realizację zleconych Wykonawcy zadań. Wcześniejsze doręczenie faktury/rachunku albo doręczenie faktury/rachunku bez wymaganych dokumentów nie wywołuje żadnego skutku w zakresie obowiązku jej zapłaty. 8. Podstawą opłacenia faktury lub rachunku będzie dostarczenie dokumentów określonych w 8 ust. 4 oraz otrzymanie raportu dokumentującego realizację zleconych Wykonawcy zadań, określonego w ust Raport dokumentujący realizację zleconych Wykonawcy zadań, o którym mowa w ust. 7, stanowi potwierdzenie należytego wykonania umowy. 10. W przypadku niezrealizowania pełnego programu szkolenia przez któregoś z uczestników z powodu podjęcia przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i niemożności dalszego udziału w kursie lub niezdolności któregoś z uczestników do pracy uniemożliwiającej kontynuację szkolenia, nie sporządza się raportu dokumentującego realizację zleconych Wykonawcy zadań dotyczących tego uczestnika. 11. W razie dostarczenia faktury lub rachunku wystawionego niezgodnie z przepisami prawa podatkowego, zawierającego nieprawidłową wysokość wynagrodzenia bądź inne dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, termin do zapłaty biegnie od dnia doręczenia faktury lub rachunku niezawierającego uchybień bądź od dnia dokonania korekty takiej faktury lub rachunku. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy i pomniejszenia kosztów szkolenia o kwotę równą kosztom zmiennym szkolenia przypadającym na uczestników, którzy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą lub z przyczyn niezależnych od nich nie uczestniczą w zajęciach. 13. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów egzaminów poprawkowych związanych z uczestnictwem osób skierowanych na szkolenie oraz kosztów dodatkowych godzin zajęć nie ujętych w Programie szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do umowy i pomniejszenia kosztów szkolenia o kwotę równą kosztom zmiennym szkolenia przypadającym na uczestników, którzy: a) podjęli zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą i nie mogą dalej uczestniczyć w kursie; b) z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie mogą kontynuować szkolenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 koszt szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę proporcjonalnie do odbytych zajęć, w oparciu o frekwencję osoby bezrobotnej. 11

12 11 1. Zamawiający pokryje koszt szkolenia osoby bezrobotnej w wysokości określonej w 9 ust. 1 w przypadku podjęcia przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie kursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 2. Jeżeli osoba bezrobotna nie ukończy kursu w terminie 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, Zamawiający opłaci należność tylko za zajęcia, które odbyły się przed tym terminem. Koszty pozostałych zajęć osoba bezrobotna zobowiązana będzie pokryć we własnym zakresie. 3. Warunkiem opłacenia przez Zamawiającego kosztów testu kwalifikacyjnego osoby bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, będzie ukończenie kursu w terminie określonym w ust Jeżeli osoba bezrobotna, nie ukończy kursu w terminie, o którym mowa w 4 ust. 6 z przyczyn leżących po jej stronie i podejmie dalszą kontynuacje kursu, Zamawiający opłaci należność tylko za zajęcia, które odbyły się przed tym terminem. 5. W przypadku określonym w ust. 4, koszt zajęć, które odbędą się po zakończeniu kursu oraz koszty testu kwalifikacyjnego, osoba bezrobotna pokryje we własnym zakresie. 6. Warunkiem opłacenia przez Zamawiającego kosztów testu kwalifikacyjnego uczestnika kursu, będzie zaliczenie przez osobę bezrobotną kursu w pierwotnym terminie Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w niniejszej umowie i w przedstawionym harmonogramie kursu, Zamawiający może: 1) przedłużyć termin wykonania umowy bez zastosowania kar umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy; 2) przedłużyć termin wykonania umowy, jeżeli przyczyny wystąpią z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 umowy; 3) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w 4 ust. 6, 5 ust. 1 pkt 1)-4), 8), 6 ust. 7,8 i 10, 8 ust. 4 umowy w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 umowy. 3. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1, za każdy inny niż określony w ust. 1 i 2 przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 umowy. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1, z zastrzeżeniem ust W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 7. Strony oświadczają, że kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem osoby bezrobotne kierowane na szkolenie, które: 1) nie posiadają z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prawa do stypendium, 12

13 2) podjęły w trakcie szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i posiadają z tego tytułu prawo do stypendium oraz poinformowały o tym fakcie Wykonawcę. 2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną) danych tych osób, niezbędnych do ubezpieczenia, najpóżniej na dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia szkolenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 od dnia otrzymania informacji o podjęciu przez te osoby zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz złożenia przez nie pisemnej deklaracji dotyczącej dalszego uczestnictwa w szkoleniu. 4. Kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie skierowanych osób bezrobotnych należy przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późn. zm.); 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314). 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193); 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm..). 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 3. Spory pomiędzy stronami Umowy mogące wyniknąć z realizacji Umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 15 Strony zawierają niniejszą umowę zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA UMOWA NR zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Goleniowskim, z upoważnienia którego działa: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR

UMOWA TRÓJSTRONNA NR UMOWA TRÓJSTRONNA NR zawarta w dniu.2014r. pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin, działającym w imieniu Gminy Miasto Szczecin reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 tel. 77 436 23 04; tel./ fax. 77 436 99 88 www.pup-prudnik.pl; e-mail: pup@pup-prudnik.pl PUP.CAZ.PR.4423 2016.AB WZÓR Umowa - zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/...

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... Załącznik Nr 8 do Formularza oferty ( WZÓR ) UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... pomiędzy: Starostą Brzeskim, w którego imieniu działa Pan Andrzej Mleczko - Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr

Załącznik nr 2. Umowa Nr Załącznik nr 2 Szkolenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu

Umowa nr zawarta w dniu Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul. Kolejowej 22, 62-100 Wągrowiec, nr NIP 7661013842,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Umowa nr../2015 w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty (WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... w sprawie świadczenia usług w zakresie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2015/... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2015/... zawarta w dniu... WZÓR (UMOWA DLA WIĘCEJ NIŻ 1 OSOBY) UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2015/... zawarta w dniu... Załącznik Nr 8 do Formularza oferty na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:............

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:............ PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:....... 2. Nazwa instytucji szkoleniowej:.. 3. Adres instytucji szkolącej:.. Nr telefonu:....nr fax: Adres e-mail:.... NIP:..Regon: 4. Nazwisko i nr telefonu

Bardziej szczegółowo

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Załącznik nr 15 do siwz Istotne postanowienia umowy: CZĘŚĆ 2-5 1 1. Przedmiotem umowy jest: usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń osób w trybie indywidualnym,

Bardziej szczegółowo

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim, w imieniu którego działa Krystyna Wawrzyniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014 POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1a Tel. 77 4466630; Fax. 77 4466625; e-mail: info@pup-krapkowice.pl www.pup-krapkowice.pl UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014 zawarta

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczącej przeprowadzenia szkolenia Decoupage i haft regionalny

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczącej przeprowadzenia szkolenia Decoupage i haft regionalny 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 8 tel. (58) 620-49-54, 621-11-61 fax (58) 621-06-95 http://pupgdynia.pl e-mail: pup@pupgdynia.samorzady.pl Gdynia, dn. 13.04.2011 r. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia

UMOWA. w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia CAZ-638- / /2015 UMOWA w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia Zawarta w dniu..2015 r. roku pomiędzy: 1. Starostą Zielonogórskim, w imieniu którego działa: Pani Edmund Prekurat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr II.272..2015.CAZ dotycząca organizacji szkolenia Pleszew dnia..2015r. Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Starostą Pleszewskim, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy:

zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy: Zał. 9 wzór umowy UMOWA Nr.. zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy: 1. Prezydentem Miasta Opola w imieniu którego działa - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu - mgr inż. Antoni Duda, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr a/10

Umowa szkoleniowa nr a/10 Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr a/10 Zawarta pomiędzy: 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektor: Annę Skass zwanym dalej "Zamawiającym", a: 2. Organizatorem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dotyczy projektu: EUROALTERNATYWA 2 nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego realizowanego w ramach Działania 2.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji szkolenia grupowego instytucji szkoleniowej założonej i prowadzonej przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Szczecin: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego Numer ogłoszenia: 239575-2014; data zamieszczenia: 18.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie...

Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... Załącznik nr 3 do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w dniu. (Znak: PUP-CI-6386.../.../2012) WZÓR UMOWY Znak: PUP-CI-638 /.../20 Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... W wyniku

Bardziej szczegółowo

N R.../ zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: ... (nazwa wybranego podmiotu)

N R.../ zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: ... (nazwa wybranego podmiotu) -WZÓR- Załącznik Nr 8.3 U M O W A O Ś W I A D C Z E N I E U S Ł U G mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy, N R.../2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Wprowadzono Zarządzeniem Nr 33/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 09.06.2014r. ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: CAZ.551.22.2015 Jarocin, 15.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 51.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 51. Szczecin: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Numer ogłoszenia: 23893-2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J

C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR... w sprawie organizacji szkolenia grupowego Spawanie blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV zawarta w dniu... r. pomiędzy Starostą Wejherowskim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Szczecin: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawa jazdy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie Numer ogłoszenia: 48005-2014; data zamieszczenia: 06.03.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. Załącznik nr 3 UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. zawarta w dniu pomiędzy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie...

UMOWA NR na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... LOGO WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Załącznik nr 2 do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w dniu. (Znak: ) WZÓR UMOWY UMOWA NR na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... W wyniku

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pup.swiecie.lo.pl Świecie: Na przeprowadzenie szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: 110620-2014;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik Nr 14. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik Nr 15. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Wprowadzono Zarządzeniem Nr 28/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 9 maja 2014r. ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BĘDZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE: przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI UMOWA nr.../2010 Załącznik nr 14 zawarta w dniu...2010 r. pomiędzy: Starostą Iławskim Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 czerwca 2007 r. działa Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr IR z dn r. Umowa nr - projekt

Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr IR z dn r. Umowa nr - projekt Umowa nr - projekt zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą w: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79, w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 Oznaczenie sprawy IPS.4011-3-1/13 zał. do SIWZ część 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 zawarta w Opolu, w dniu... 2013 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe Usługi 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej, dla 10 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo