Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013"

Transkrypt

1 Szczecin, r. I INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS al. Wojska Polskiego 63/p. 425, Szczecin tel./fax.: II PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze stosowaną obligatoryjnie Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nr umowy zawartej pomiędzy Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie: UDA.POKL / Projekt realizowany w okresie od do III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi w zakresie transportu drogowego Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Nieregularny transport osób 1. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w ramach realizacji projektu Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu zleca przygotowanie następującego przedmiotu zamówienia: - Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu osób (i ich bagażu) biorących udział w projekcie.

2 1. Przewóz osób odbędzie się na trasach i zgodnie z terminami przedstawionymi w załączniku nr Przewóz będzie odbywał się w obie strony zgodnie z ustalonymi termiami. 3. Wykonywanie usługi będzie odbywało się w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem jednego weekendowego terminu tj. 15 czerwca Powyższe zlecenie będzie zrealizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. III A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu 8-12 osób, czysty, zadbany, wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR oraz jeśli możliwe ESP. Bus musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne. 2. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego pasażerów, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW. 3. W razie awarii środka transportu zadanie winno być wykonane poprzez podstawienie pojazdu zastępczego. IV WYMAGANIA CO DO SKŁADANIA OFERT 1. Sposób przygotowania oferty: - oferta powinna być wykonana w języku polskim i być odpowiedzią na przedmiotowe zapytanie ofertowe, - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. - oferta powinna być złożona na załączonym formularzu (załącznik nr 1), - oferta powinna zawierać wymagane załączniki (załącznik nr 2, 3, 4) oraz inne załączniki opisane w części IV pkt. 1 zapytania ofertowego), - należy załączyć kopię lub wydruk dokumentu rejestrowego nie starszego niż 3 miesiące, - należy załączyć kopię aktualnej i ważnej polisy ubezpieczenia OC i NW samochodu, - w ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia, - zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.

3 - Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. 2. Termin składania ofert upływa z dniem 10 maja 2013r o godz. 12: Oficjalne otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2013r o godz. 13: Oferty proszę składać osobiście w biurze projektu TWIKS znajdującym się w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 63, nr pokoju 425 lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w części I zapytania ofertowego z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe 4/SPP/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. W przypadku nadsyłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do biura TWIKS. 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: oraz 8. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub elektroniczną lub telefonicznie. 9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Katarzyna Libiszewska adres Monika Wawrzyniak adres V OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie podlegają oferty spełniające kryteria formalne pisane w cz. IV. 2. Dopuszcza się oferty częściowe. 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena (100%). Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert wygląda następująco:

4 (najniższa cena /cena oferenta) x 100 = ilość uzyskanych punktów Kryterium oceny oferty będzie cena przedstawiona przez Wykonawcę. 4. W przypadku cen przekraczających budżet projektu, dopuszcza się negocjacje z Wykonawcą oferującym najniższą cenę. VI WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia (należy wypełnić załącznik nr 3). 2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2). 3. Wykonawca musi spełniać następujące warunki merytoryczne : - akceptuje treść zapytania bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia(załącznik nr 4).

5 VII INNE INFORMACJE 1. Termin zrealizowania zamówienia zgodnie z terminami podanymi w załączniku nr Dopuszcza się zmiany w terminach po uprzednim ustaleniu i porozumieniu stron. 3. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu faktury VAT lub rachunku, po każdym zakończonym miesiącu lub cyklu doradczym. 1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie wskazanym w pkt. 3 pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu. 5. Oświadczamy, że upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Dane do faktury VAT: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/ Szczecin NIP REGON VIII ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykaz potencjału technicznego i osobowego Oferenta. 5. Szczegółowy opis terminów i tras.

6 Załącznik nr 1 OFERTA CENOWA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 4/SPP/2013 Dane oferenta (pieczątka): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/SPP/2013 z dnia 23 kwietnia 2013, poniżej przedstawiam następująca ofertę: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją opisaną w pkt. 4 w tabeli zapytania ofertowego dla uczestników projektu pn. Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, zgodnie zapytaniem cenowym: Nazwa usługi Cena brutto za 1 km [pln] Przewóz osób i ich bagażów Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. Osoba do kontaktu ze strony Oferenta (imię, nazwisko i nr telefonu):.. Dnia: Podpis Oferenta:..

7 Załącznik nr 2 Dane oferenta (pieczątka): Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/SPP/2013 w ramach projektu Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a)... oświadczam, że nie jestem/wykonawca 1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli /Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

8 Załącznik nr 3 Dane oferenta (pieczątka): Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/SPP/2013 w ramach projektu Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NR 4/SPP/2013 NA WYKONANIE USŁUG OBJĘTYCH ZAPYTANIEM Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym, tj.: a) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia /Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

9 Załącznik nr 4 Dane oferenta (pieczątka): Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/SPP/2013 w ramach projektu Sięgnij po pracę aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO I OSOBOWEGO ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/SPP/2013. Nazwa przedmiotu Ilość sztuk/osób Liczba samochodów typu BUS przystosowanych do przewożenia osób, będących własnością Oferenta lub wynajmowanych długoterminowo przez Oferenta Liczba osób posiadających uprawnienia na przewóz osób pojazdami typu BUS* (należy podać liczbę osób oraz wymienić osoby z imienia i nazwiska (min. 4 osoby) Liczba osób * Posiadane uprawnienia to: zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na przewóz osób, prawo jazdy kat. B w przypadku prowadzenia pojazdów do 8 osób, prawo jazdy kat. D1 lub D - w przypadku prowadzenia pojazdów powyżej 8 osób, aktualne badania lekarskie.

10 Załącznik nr 5 Termin wyjazdu do miejsca szkolenia z miejsca zamieszkania Grupy* 10 czerwca I grupa 12 czerwca II grupa (część żeńska gr. II) 14 czerwca II grupa (część męska gr. II) Miejsce szkolenia miejscowość nadmorska (Kołobrzeg lub Pogorzelica lub Międzyzdroje)** Termin wyjazdu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania Grupy* 11 maja I grupa (część męska grupy I) 13 maja I grupa (część żeńska gr. I) 15 maja II grupa (cała) 24 czerwca I grupa Szczecin 28 maja I grupa 8 lipca I grupa 22 lipca I grupa 29 lipca II grupa 12 sierpnia II grupa 26 sierpnia II grupa 9 września 16 września 23 września 30 września 7 października 14 października 21 października 28 października 4 listopada 12 listopada Szczecin Szczecin Szczecin Szczecin Szczecin 12 lipca I grupa 26 lipca I grupa 2 sierpnia - II grupa 16 sierpnia II grupa 30 sierpnia II grupa 12 września 19 września 26 września 3 października 10 października 17 października 24 października 31 października 7 listopada 15 listopada

11 18 listopada 25 listopada 2 grudnia 9 grudnia 16 grudnia 19 grudnia 7 stycznia 9 stycznia 21 listopada 28 listopada 5 grudnia 12 grudnia 19 grudnia 20 grudnia 8 stycznia 10 stycznia * Trasy dla poszczególnych grup zgodnie z miejscami zamieszkania uczestników projektu I grupa - Węgorzyno, Wapnica, Korytowo, Suchanówko, Suchań, Stargard Szczeciński, Świnoujście, Police, Szczecin. II grupa - Chojna, Golczewo, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Warnice, Suchań, Dobrzany, Kozy, Wiewiecko Węgorzyno, Złocieniec Drawsko, Klępczewo Świdwin. Z uwagi na ewentualną rotację uczestników wyżej wskazane miejscowości mogą ulec zmianie w trakcie trwania projektu. ** W związku z tym, iż nadmorska miejscowość zostanie wybrana na podstawie zapytania ofertowego, podane miejscowości są punktami orientacyjnymi mającymi określić prawdopodobne odległości między punktem docelowym (miejscem szkolenia) a miejscami zamieszkania uczestników projektu. Ostateczna miejscowość nadmorska będzie znana po zakończeniu procedury związanej z zapytaniem ofertowym. *** Ze względu na to, iż uczestnicy do końca sierpnia będą podzieleni na 2 grupy a od września już na 3 grupy, dokładny skład grup/tras będzie znany dopiero w sierpniu. Są to jednak cały czas te same osoby, więc miejscowości przedstawione powyżej zostaną bez zmian, natomiast trasy ulegną niewielkim zmianom. Ponadto wskazane powyżej terminy mogą ulec również nieznacznym zmianom.