ZARZĄDZENIE NR 25/2009 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 20 maja 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 25/2009 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 20 maja 2009 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 25/2009 STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lubinie. Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, (Dz.U. 1996r. Nr, 70 poz.335 z późn.) oraz 1 ust. 41 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XXI/123/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie zmienionej uchwałą Nr LI/354 z dnia 27 lipca 2006 oraz uchwałą Nr VI/47/07 z dnia 28 lutego 2007 r. zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uzgodniony z przedstawicielem załogi, o treści jak w załączniku do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. STAROSTA Małgorzata Drygas- Majka Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 20 maja 2009 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lubinie Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem". Fundusz tworzy się na podstawie przepisów: 2. - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.). Środkami Funduszu administruje Starosta Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony z przedstawicielem pracowników Starostwa panią Małgorzatą Sulikowską- reprezentującą ich interesy przy uzgadnianiu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lubinie, wybraną większością głosów w drodze głosowania tajnego, które odbyło się w dniu 11 lutego 2009 r Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego uwzględniający w danym roku zakres i rodzaj udzielanych świadczeń przygotowuje Komisja Socjalna. 2. Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany jest przez Starostę Starosta w drodze zarządzenia powołuje trzyosobową Komisję Socjalną po wybraniu jej składu przez pracowników Starostwa. 2. Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Socjalnej stanowiący załącznik Nr 1, do niniejszego regulaminu. Strona 1

3 Rozdział 2. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 8. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym: 1) pomoc rzeczową oraz bezzwrotne zapomogi pieniężne przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, 2) dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione, 3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, 4) dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą", dotyczy osób uprawnionych mających urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym w ilości 14 dni kalendarzowych, 5) dofinansowanie w postaci zakupu biletów na imprezy kulturalno-artystyczne, imprezy sportowo - rekreacyjne, turystyczne, wycieczki oraz zakupu sprzętu sportowego do wspólnego użytku, 6) świadczenia rzeczowe, bony towarowe, paczki żywnościowe, 7) paczki mikołajkowe" dla dzieci pracowników, 8) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, 9) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego 10) spotkania kulturalno-oświatowe, 11) imprezy sportowo-rekreacyjne, 12) dofinansowanie wydatków związanych z korzystaniem z obiektów sportowo-rekreacyjnych, z którymi pracodawca ma zawartą umowę. Rozdział 3. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni w Starostwie niezależnie od rodzaju stosunku pracy oraz od wymiaru czasu pracy, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) emeryci i renciści, którzy rozwiązali ze Starostwem stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, mogą korzystać z dofinansowania do wczasów leczniczych, profilaktyczno leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione oraz uprawnieni są do korzystania ze świadczeń rzeczowych, bonów towarowych oraz paczek żywnościowych, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1, 2 i Członkami rodzin o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 są: 1) współmałżonkowie - nie pracujący i nie pobierający emerytury lub renty, 2) dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu - własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole - do czasu ukończenia nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, 3) osoby wymienione w pkt 2 będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek, Strona 2

4 4) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach Starostwa, jeżeli byli na ich utrzymaniu i otrzymują rentę rodzinną ZUS po zmarłym. 3. Dzieciom pracowników pozostającym na utrzymaniu i wychowaniu jak w ust.2 pkt.2 do ukończenia 15 roku życia przysługują paczki mikołajkowe". Rozdział 4. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 3. Podstawę do przyznania świadczeń stanowi średni dochód brutto przypadający na osobę we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym, wskazany w oświadczeniu pracownika - stanowiącym załącznik Nr 2 Regulaminu. 4. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto z roku poprzedzającego złożenie wniosku osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe i uprawnionych do świadczeń ZFSS. 11. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków wg następujących kryteriów: 1. Brak treści 1) dopłata do wypoczynku i wczasów pracowników oraz dzieci i młodzieży przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku określonego w 8 pkt. 2, 3, 4, przysługuje uprawnionym raz w roku i określona jest w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 Regulaminu, 2) dopłata do wczasów leczniczych oraz profilaktyczno-leczniczych dla emerytów i rencistów określona jest w tabel stanowiącej załącznik nr 3 Regulaminu, 3) dopłatę do zakupu biletów oraz imprez turystyczno - sportowych, o których mowa w 8 pkt 5 określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 Regulaminu, 5) wartość bonów towarowych, paczek żywnościowych, o których mowa, w 8 pkt 6 określa tabela stanowiąca załącznik Nr 5 Regulaminu, 6) wartość paczek mikołajkowych" będzie ustalana w każdym roku w zależności od posiadanych środków. 2. Wnioski o przyznanie świadczeń i pomocy socjalnej, o których mowa w 8 pkt 1,2,3,4 należy składać do Wydziału Organizacji, Obsługi i Administracji- Referat Administracji Gospodarczej na wzorach stanowiących załączniki Nr 6,7, 8 i 9 Regulaminu, 3. Finansowanie działalności określonej w 8 ust.l pkt 1 i 9 następować będzie zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na dany rok oraz zaistniałymi zdarzeniami losowymi. 4. Podstawę wypłaty przyznanych świadczeń stanowią: 1) faktury, rachunki lub inne dowody opłat wystawiane przez organizatora wypoczynku lub wczasów leczniczych /sanatoria/ na osoby uprawnione określające wartość świadczenia, w przypadku świadczeń, o których mowa w ust.l pkt 1 i 2, 2) oświadczenie pracownika, w przypadku korzystania z wczasów pod gruszą" stanowiące załącznik nr 11 Regulaminu. Strona 3

5 Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, o których mowa w 8 pkt 8 mogą być udzielane na remont i modernizację mieszkania i domu jednorodzinnego zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 7 Regulaminu. 2. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata przednio otrzymanej pożyczki. 3. Zasady przyznawania i spłaty pożyczek: a) oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym, b) wysokość udzielonej pożyczki nie może być niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez prezesa GUS aktualnego w dniu przyznania pożyczki, c) spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych, a okres spłaty nie może przekroczyć trzech lat, a w przypadku umów terminowych okresu, na jaki zawarta jest umowa o pracę, d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy pracownik zobowiązany do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona po przepracowaniu, co najmniej roku od dnia jej przyznania. Decyzję w sprawie częściowego umorzenia pożyczki podejmuje Starosta, e) pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego, f) pracownik może ubiegać się o przyznanie kolejnej pożyczki nie wcześniej niż po całkowitej spłacie poprzedniej pożyczki, g) zabezpieczeniem spłaty przyznanej pożyczki jest poręczenie przez dwóch poręczycieli, którymi mogą być wyłącznie pracownicy Starostwa zatrudnieni na czas nieokreślony, h) niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wypowiedzenia dokonanego przez pracownika, i) w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn określonych w ust.3 lit. h Starosta może wyrazić zgodę na comiesięczne spłaty pożyczki na konto bankowe Starostwa lub bezpośrednio do kasy w terminach wynikających z umowy 4. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta między pracodawcą a pożyczkobiorcą - wzór umowy stanowi załącznik Nr 10 Regulaminu. Rozdział 5. Postanowienia końcowe 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 14. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia. Przedstawiciel pracowników Strona 4

6 Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 20 maja 2009 r. Regulamin Pracy Komisji Socjlanej Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady tworzenia oraz działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją. 2. Komisję Socjalną powołuje Starosta w drodze zarządzenia, po wybraniu jej składu przez pracowników Starostwa. 3. Komisja składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków. Do zadań Komisji Socjalnej należy: 2. 1) Przygotowywanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lubinie, zwanego dalej Zakładowym Funduszem. 2) Przyjmowanie wniosków pracowników w sprawie udzielenia świadczeń z Zakładowego Funduszu. 3) Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie świadczeń socjalnych z funduszu, złożonych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lubinie. 4) Opiniowanie wniosków w sprawie umorzenia pożyczek mieszkaniowych. 5) Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Na pierwszym posiedzeniu Komisji jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji. 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb na wniosek Przewodniczącego Komisji. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 4. 1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad Komisji, 2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i przekazywanie ich wraz z wnioskami do podpisu przez Dyrektora Wydziału Organizacji, Obsługi i Administracji, a następnie do zatwierdzenia przez Starostę Komisja podejmuje wszystkie decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Głosowanie jest ważne, jeżeli brała w nim udział zwykła większość członków Komisji. 2. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji. 3. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany, nie bierze udziału w głosowaniu. Strona 1

7 4. Opinia Komisji jest odnotowywana na wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie, a odmowa udzielenia świadczenia wymaga uzasadnienia. 6. W terminie do końca stycznia każdego roku, Komisja Socjalna sporządza sprawozdanie z gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok poprzedni i przedstawia je Staroście do zatwierdzenia. Strona 2

8 Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 20 maja 2009 r. Oświadczenie o wysokości dochodu... Lubin, dnia r. (imię i nazwisko) Oświadczenie o wysokości dochodu Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje razem ze mną (*)...osób wysokość dochodu miesięcznego brutto przypadającego na jednego członka mojej rodziny (**) wynosi...złotych, słownie..., w tym: mój dochód... dochód męża/żony:... dochód dzieci:... inne dochody osób współnie zamieszkujących:... powierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności karnej, że za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 kk, grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. ( własnoręczny podpis) Uwagi: (*) należy podać liczbę wszystkich osób mieszkających w domu pracownika uprawnionych do świadczeń z ZFŚS (**) należy zsumować wszystkie miesięczne dochody brutto (łącznie ze składką na ubezpiecznie emrytalne, rentowe oraz chorobowe) z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku osób zamieszkujących w domu pracownika i uprawnionych d korzystania z funduszu, a następnie podzielić przez 12 miesięcy oraz liczbe osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Strona 1

9 Załącznik Nr 3 do Regulaminu TABELA DOPŁAT DO WYPOCZYNKU I WCZASÓW PRACOWNIKÓW, EMERTÓW, RENCISTÓW ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Lp. Łączny średni dochód w rodzinie przypadający na 1 osobę Wysokość dopłat w złotych 1. do 50% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 2. od 50% do 100% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 3. powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie Uwaga: jeżeli koszt wczasów lub kolonii (obozu) jest niższy od wysokości dopłaty wówczas finansowana jest faktyczna wysokość poniesionych kosztów Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Regulaminu TABELA DOPŁAT DO IMPREZ KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH, ROZRYWKOWYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH Lp. Łączny dochód w rodzinie przypadający na 1 osobę Wysokość % dopłaty do kosztów imprez kulturalno-artystycznych i rozrywkowych Wysokość % dopłaty do kosztów imprez turystycznych i wycieczek Wysokość % dopłaty do kosztów imprez sportoworekreacyjnych 1. do 50% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 2. powyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 100% 100% 50% 90% 90% 40% Strona 10

11 Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do Regulaminu TABELA WARTOŚCI BONÓW TOWAROWYCH i PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Lp. Wynagrodzenia pracownika Wartość bonów towarowych i paczek żywnościowych w złotych 1. do 50% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 2. od 50% do 100% przeciętnego wynagrodzenia w Starostwie 3. powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia w starostwie Strona 12

13 Strona 13

14 Załącznik Nr VI do Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 20 maja 2009 r. Wniosek (nazwisko i imię)... (wydział, referat) WNIOSEK Proszę o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia na pokrycie kosztów zorganizoania wypoczynku we własnym zakresie. /podpis wnioskodawcy/ Wnioskodawca jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Lubinie od dnia... Nabył uprawnienia do urlopu wypoczynkowego za r. i przebywać będzie na urlopie w okresie od...do (podpis Dyrektora wydziału) Łączny dochód miesięczny w rodzinie przypadający na 1 osobę zgodnie ze złożonym oświadczeniem pracownika wynosi brutto... (wypełnia Komisja Socjlana) Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komisja Socjalna postanowiła przyznać pomoc w wysokości... złotych ( brutto). Podpisy Komisji: Strona 1

15 Załącznik Nr 7 Do Regulaminu Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: - na remont i modernizację mieszkań, domu jednorodzinnego. 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Lubinie od...do Jestem emerytem, rencistą od dnia. Lubin, dnia... (podpis wnioskodawcy) 3. Łączny dochód miesięczny w rodzinie przypadający na jedną osobę zgodnie ze złożonym oświadczeniem pracownika wynosi brutto..złotych. ( wypełnia Komisja Socjalna) 4. Komisja Socjalna proponuje Podpisy Komisji Socjalnej Strona 15

16 Załącznik Nr 8 do Regulaminu... Lubin, dnia... Imię i nazwisko Wydział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK o przyznanie paczki żywnościowej z 1. Jestem zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Lubinie od dnia Jestem emerytem, rencistą od dnia... (podpis wnioskodawcy) Łączny dochód miesięczny w rodzinie przypadający na 1 osobę zgodnie ze złożonym oświadczeniem pracownika wynosi brutto...złotych (wypełnia Komisja Socjalna) Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych komisja proponuje przyznać paczkę żywnościową o wartości...złotych. Podpisy Komisji Socjalnej 1... Strona 16

17 Strona 17

18 Załącznik Nr 9 do Regulaminu... Lubin, dnia Nazwisko i imię Wydział WNIOSEK o przyznanie paczki mikołajkowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Jestem zatrudniony/a w Starostwie Powiatowym w Lubinie od dnia 2. Jestem emerytem, rencistą od dnia Mam na utrzymaniu...dzieci /podać rok urodzenia/ Podpis wnioskodawcy Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych komisja proponuje przyznać paczkę mikołajkową o wartości...złotych dla; Podpisy Komisji Socjalnej: Strona 18

19 Załącznik Nr 10 do Regulaminu UMOWA O POŻYCZKĘ z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych W dniu...r. pomiędzy Panem (Panią)... zam...zwanym dalej pożyczkobiorcą z jednej strony a Starostwem Powiatowym w Lubinie, reprezentowanym przez Pana(Panią)... - Starostę zwanym dalej pożyczkodawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 Pożyczkodawca działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz regulaminu korzystania z ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Lubinie udziela Panu(i) pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości...zł. 2 Wymieniona w 1 pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym i podlega spłacie w całości wraz z odsetkami w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono pożyczkę, tj. od...r. 3 Pan(i)... jako pożyczkobiorca upoważnia Starostwo Powiatowe w Lubinie do potrącania należnych rat wraz z odsetkami z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego w wysokości: I rata miesięczna...zł. Następne raty miesięczne po...zł. 4 Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wypowiedzenia dokonanego przez pracownika. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki na uzgodnionych wcześniej warunkach. 5 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 19

20 6 Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy i Wydziału Finansowego. (Pożyczkobiorca) (Pożyczkodawca) Małżonek pożyczkobiorcy Na poręczycieli wykonania warunków niniejszej umowy proponuję: 1. PORĘCZYCIEL PAN(I)... zam... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr... wraz z małżonkiem PANA (I)... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr PORĘCZYCIEL PAN (I)... zam... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr... wraz z małżonkiem PANA (I)... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr... W razie nieuregulowania w terminie przez Pożyczkobiorcę spłaty pobranej pożyczki, jako poręczyciele, zobowiązujemy się solidarnie do jej spłaty wraz z odsetkami i upoważniamy Starostwo Powiatowe w Lubinie do potrącenia zaległości z naszych miesięcznych wynagrodzeń za pracę lub z zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 1. PORĘCZYCIEL 2. PORĘCZYCIEL Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli Podpis pracownika S.P w Lubinie Strona 20

21 Strona 21

22 Załącznik nr 11 do Regulaminu (imię i nazwisko pracownika) (adres) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w dniach od...do... będę korzystał(a) z urlopu wypoczynkowego i będę przebywał(a) na wczasach turystycznych zorganizowanych we własnym zakresie. Lubin, dnia (podpis pracownika) Na posiedzeniu w dniu... Komisja Socjalna przyznała dofinansowanie do wczasów turystycznych zorganizowanych we własnym zakresie dla w wysokości...złotych brutto/netto słownie...złoty ch Przewodnicząca Komisji Strona 22

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMO NINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMO NINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12 września 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Otwocka Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 135/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 135/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2010 r. Zarządzenie nr 135/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Otwocka Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy wstępne.

Rozdział I. Przepisy wstępne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.04.2015 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY, GMINNYM OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTRÓDZIE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTRÓDZIE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 12/14 Starosty Ostródzkiego z dnia 26 marca 2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTRÓDZIE I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: a. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 /2013. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 14 /2013. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r. ZARZĄDZENIE NR 14 /2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E Piła styczeń 2014 r. I. Postanowienia wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NrĄ,'t12013 Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na

Bardziej szczegółowo

Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr Or.I.120.1.18/2011 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.03.2011 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Rozdział 1. Podstawy prawne Regulamin został opracowany na podstawie aktów prawnych: 1 1. Ustawa z 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO GIMNAZJUM SPORTOWE NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 44-210 Rybnik, ul. Grunwaldzka 18 Tel/fax (032) 42 21 840 e-mail: g2.sekretariat@op.pl, www.g2.rybnik.pl NIP: 642-31-47-825 REGON: 241796370

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne I. Podstawa prawna 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 17/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. PRP- 0230/02/2009 Zarządzenie nr 17/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19.01.2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19.01.2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19.01.2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo