UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 UMOWA - wzór zawarta dniu 2015 r. w Szczecinie, pomi ędzy: Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Soko łowskiego, NIP , KRS , REGON , mającym swą siedzibę w Szczecinie (70-891), przy ul. A. Soko łowskiego 11, zwanym dalej w tekście Zamawiaj ącym", reprezentowanym przez: 1. Dyrektora prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego 2. G łównego Księgowego mgr Stanis ława Wacha a: NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne (numer sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie ń publicznych (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Strony zawieraj ą umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) gospodarowanie odpadami medycznymi, w tym niebezpiecznymi, sukcesywnie wytwarzanymi w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego (skrócona nazwa Szpital Zdunowo) w Szczecinie, w okresie 24 miesi ęcy od dnia podpisania umowy, w szacowanej ilości łącznej ok kg, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia (załącznik do niniejszej umowy), stanowi ącą integraln ą część umowy. b) Dostosowanie, na koszt Wykonawcy, wskazanych dwóch pomieszcze ń o łącznej powierzchni ok. 73 m 2, w siedzibie Zamawiającego do pe łnienia funkcji docelowego magazynu odpadów medycznych, obejmuj ącego magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych. Opis stanu pomieszcze ń, zakres prac dostosowawczych oraz warunki realizacji prac dostosowawczych okre śla załącznik nr 7 do SIWZ pn." Program funkcjonalno-u żytkowy gospodarowania odpadami w budynku g łównym Szpitala", stanowiący integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca zobowi ązany jest przeprowadzi ć prace dostosowawcze w ci ągu 4 miesi ęcy od daty podpisania umowy. Wartość prac dostosowawczych nale ży uwzgl ędnić w cenie oferty na gospodarowanie odpadami medycznymi. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługuj ą względem Zamawiającego żadne roszczenia o zwrot nak ładów poczynionych na maj ątku Zamawiającego w związku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. Odpady medyczne b ędą odbierane z miejsc ich magazynowania na terenie Szpitala Zdunowo. Rodzaj i przewidywan ą ilość odpadów stanowi ących przedmiot umowy określa Wykaz odpadów medycznych powstaj ących w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie" - załącznik nr 6 do SIWZ zawiera zestawienie szacunkowej rocznej produkcji odpadów z podzia łem na poszczególne kategorie grupy Warunki graniczne realizacji przedmiotu umowy: 1. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca staje si ę posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2. Do obowiązków Wykonawcy nale ży: a) odbiór odpadów razy w tygodniu tj. w godzinach od 7 00 do 14'' i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ci ągu 24 h. b) w okresie przej ściowym, tj. przed zako ńczeniem prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie materia łów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki zbiorcze (o pojemno ści ok. 660 litrów) w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 1 z 8

2 c) docelowo, tj. po zako ńczeniu prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach - transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowi ązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z niniejszej umowy, podstawi ć odpowiednią ilość pojemników o pojemno ści odpowiednio 120 i 240 litrów tak, aby zabezpieczyć bieżący i nale żyty odbiór odpadów. Zamawiaj ący informacyjnie podaje, i ż obecnie dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów, które udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki musza być wyposażone w kó łka. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę stanowi ć będą jego własność ; d) transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. e) unieszkodliwianie spalanie odpadów we w łasnym zakresie lub przy pomocy podwykonawcy. f) mycie i dezynfekcja pojemników, przed ich dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego do magazynu pojemników czystych, w re żimie epidemiologicznym nie gorszym ni ż określonym w załączniku nr 8 do SIWZ (załącznik 1.19 do Programu Kontroli Zaka że ń) oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiaj ącego w kolejnym dniu odbioru odpadów wynikaj ącym z harmonogramu; g) zagwarantowanie nie mniej ni ż 50 pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów i 5 pojemników o pojemno ści 240 litrów, w miejscu odbioru w siedzibie Zamawianego. Zamawiaj ący oświadcza iż na dzie ń zawarcia umowy dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemności 120 litrów, które przeka że Wykonawcy do używania w celu realizacji niniejszej umowy protoko łem zdawczo-odbiorczym. Po zako ńczeniu umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu przekazane jemu do wykonywania niniejszej umowy pojemniki na odpady Zamawiaj ącego. Wykonawca zobowi ązany jest uzupe łni ć ewentualne niedobory w ilości pojemników na w łasny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z realizacji niniejszej umowy. Dodatkowe pojemniki zakupione przez Wykonawc ę będą stanowi ły własność Zamawiającego. h) Trwa łe i czytelne oznaczenie pojemników na odpady przypisanych do magazynu Szpitala; 3. Robotnicy i personel techniczny zatrudniony przy wykonywaniu umowy, powinni u żywać odpowiednich i ujednoliconych ubra ń roboczych, na których powinno by ć umieszczone logo Wykonawcy i identyfikator imienny pracownika. Ubrania powinny by ć schludne i w dobrym stanie; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wspó łpracy z wyznaczonym przez Zamawiaj ącego Koordynatorem BHP sprawuj ącym nadzór nad bezpiecze ństwem i higieną pracy na terenie szpitala. 5. Wykonawca b ędzie realizowa ł przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególno ści: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz ustaw ą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), w tym niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów dotycz ących transportu materia łów niebezpiecznych na drogach publicznych, jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. Wykonawca zobowi ązany jest realizować przedmiot umowy do czasu wykonania nowego magazynu gromadzenia odpadów oraz magazynu czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala zgodnie z posiadanym przez Zamawiaj ącego programem gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest realizowa ć przedmiot umowy po wykonaniu prac dostosowawczych dwóch pomieszcze ń na magazyn odpadów medycznych obejmuj ący: magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala, zgodnie z obowi ązującymi u Zamawiaj ącego zasadami gospodarowania odpadami zawartymi w Instrukcji post ępowania z odpadami medycznymi za łącznik nr 1.25 Programu Kontroli Zaka że ń Szpitala w Szczecinie Zdunowie za łącznik nr 7do SIWZ. 6. Odpady medyczne musz ą podlegać spaleniu (utylizacji) z zachowaniem zasady blisko ści okre ślonej w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 7. Przekazanie odpadów firmie zewn ętrznej odbywać się będzie odpowiednio w miejscu: przed adaptacj ą pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do budynku byłej spalarni odpadów, Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 2 z 8

3 po adaptacji pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do windy w części środkowej budynku g łównego Szpitala. 8. Odpady odbierane b ędą z miejsca gromadzenia na terenie Szpitala Zdunowo. Oferowany sposób nie powinien podnosi ć kosztów dotychczasowego systemu segregacji, zbiórki i transportu wewn ętrznego odpadów w Szpitalu w Szczecinie Zdunowie i powinien by ć zgodny z obowi ązującą u Zamawiającego Instrukcją Utylizacji Odpadów, która stanowi za łącznik do niniejszej umowy i jej integraln ą część Prace dostosowawcze, o których mowa w 1 ust.1 lit. b Wykonawca jest zobowi ązany wykonać w sposób bezpieczny i zgodny z obowi ązującymi przepisami, z uwzgl ędnieniem specyfiki Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewnia pracowników o w łaściwych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz dostarcza wszystkie materia ły, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania prac dostosowawczych. 3. Nadzór nad wykonywaniem prac dostosowawczych pe łnić będzie kierownik robót z uprawieniami ogólnobudowlanymi, posiadaj ący przynale żność do właściwej lzby Zawodowej oraz posiadaj ący ważne ubezpieczenie OC. 4. Wszystkie materia ły użyte w trakcie prac powinny odpowiada ć co do jako ści wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególno ści winny by ć dopuszczone do stosowania w obiektach u żyteczno ści publicznej i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje producenta o zgodno ści wykonania wyrobów z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 5. W trakcie prac na ka żde żądanie Zamawiaj ącego (inspektora nadzoru - Wykonawca obowi ązany jest okaza ć w stosunku do wskazanych materia łów: aprobaty techniczne, atesty lub odpowiednio certyfikat na znak bezpiecze ństwa, deklaracj ę zgodności. 6. Wszystkie atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno ści Wykonawca przeka że Zamawiającemu wraz ze zg łoszeniem prac dostosowawczych do odbioru ko ńcowego Nad prawid łowym wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego, nadzór sprawowa ć będzie inspektor nadzoru -, tel. 2. Osobą koordynującą prace w zakresie technicznym i organizacyjnym ze strony Zamawiaj ącego jest tel Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest 5 1. Wykonawca jest zobowi ązany wykonać prace z należytą staranno ścią, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 2. Wykonawca zobowiązuje si ę do przestrzegania przepisów dotycz ących poufno ści danych o Szpitalu i jego pacjentach oraz pracownikach wykonaniu robót podlegaj ących zakryciu Wykonawca zobowi ązany jest zawiadomi ć Zamawiaj ącego Wykonawca jest zobowi ązany zabezpieczy ć obiekt szpitala przed zniszczeniami z przyczyn zależnych od sposobu prowadzenia robót, a powsta łe szkody usun ąć na własny koszt w pełnym zakresie, w trybie pilnym. 2. Wykonawca zobowi ązuje si ę do ubezpieczenia robót z tytu łu szkód, które mog ą zaistnie ć w związku z rodzajem prowadzonych prac na terenie Zamawiaj ącego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiadany materia ł i mienie przed kradzieżą lub dewastacją we własnym zakresie. 7 Prace muszą być prowadzone w sposób niekoliduj ący z dzia łalnością leczniczą szpitala, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj ącego harmonogramem robót, czysto i bez zb ędnych ha łasów Wykonawca jest zobowi ązany znać i przestrzega ć przepisy BHP oraz ppoż. w obiektach użyteczności publicznej oraz stosować si ę w tym zakresie do zalece ń Zamawiającego. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą byó w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 3 z 8

4 2. Wszelkie prace pożarowo niebezpieczne musi Wykonawca przed ich rozpocz ęciem zg łosi ć do Inspektora ppo ż. oraz s łu żb administracyjnych i technicznych Zamawiaj ącego W wypadku zlecenia wykonania cz ęści robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca b ędzie zobowiązany do pisemnego zg łoszenia danego podwykonawcy Zamawiającemu oraz poinformowania Zamawiaj ącego o istotnych postanowieniach umowy tj. zakresie umowy, warunkach i terminie jej wykonania, wysoko ści i warunkach p łatności wynagrodzenia podwykonawcy. 2. Zlecenie wykonania cz ęści robót Podwykonawcom nie zmienia zobowi ąza ń Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj ącego oraz osób trzecich za dzia łania, zaniechanie dzia łania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to by ły działania, uchybienia lub zaniedbania jego w łasnych pracowników. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do żądania usuni ęcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 3. Wszystkie osoby, które b ęd ą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak równie ż podwykonawców i dostawców w wykonaniu niniejszej umowy, powinny posiada ć kwalifikacje i uprawnienia niezb ędne do wykonania przedmiotu umowy lub jej okre ślonego zakresu. 10 Odbiory 1. Podstawą odbioru prac dostosowawczych będzie protokó ł odbioru ko ńcowego, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrze że ń. 2. Wykonawca pisemnie dokona zg łoszenia Zamawiaj ącemu osiągniecie gotowo ści do odbioru ko ńcowego. 3. Warunki odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, odbioru ko ńcowego i odbioru ostatecznego zosta ły okre ślone w za łączniku 7 do SIWZ, podza łącznik nr 7a Strony postanawiaj ą, iż odpowiedzialno ść Wykonawcy z tytu łu rękojmi za wady w realizacji prac dostosowawczych zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Termin gwarancji wynosi 36-mcy miesi ęcy licząc od dnia odbioru Do zawarcia przez Wykonawc ę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiaj ącego zgodnie z art k.c. Prawid łowe zg łoszenie Zamawiającemu podwykonawców polega na przedstawieniu Zamawiaj ącemu projektu umowy z podwykonawc ą oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiaj ącego na tre ść ww. umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawi ć Zamawiającemu projekt umowy z ka żdym z podwykonawców wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania robót okre ślonych w załączniku nr 7 do SIWZ. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi zawiera ć upoważnienie Zamawiającego do dokonywania zapłaty zaleg łych zobowi ąza ń w stosunku do podwykonawców, bezpo średnio na rzecz podwykonawcy do wysoko ści warto ści robót wykonanych przez podwykonawc ę. Wraz z umową Wykonawca i podwykonawcy sk ładają oświadczenia zobowi ązując si ę do informowania Zamawiającego w terminie 14 dni o powstaniu zaleg ło ści w rozliczeniach. 2. Zamawiający mo że w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zg łosi ć pisemny sprzeciw lub zastrzeżenia, co do projektu umowy. Niezg łoszenie zastrzeże ń w terminie oznacza, że Zamawiający akceptuje tre ść projektu z podwykonawcą. 3. Wykonawca zobowi ązany jest na żądanie Zamawiaj ącego dostarczy ć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców. 4. Po podpisaniu umów, o których mowa wyżej Wykonawca zobowi ązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodno ść z orygina łem kopie umów zawartych z podwykonawcami. 5. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiaj ącego, pod rygorem niewa żności dokonania takiej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiaj ącemu rozliczenie si ę z podwykonawcami za zrealizowane prace budowlane (dostosowawcze) okre ślone w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku nieudokumentowania rozliczenia si ę przez Wykonawcę z podwykonawcami za ww. prace, Zamawiaj ącemu przys ługuje wed ług jego wyboru albo prawo do Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 4 z 8

5 zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy a ż do czasu udokumentowania zap łaty na rzecz podwykonawcy albo te ż dokonanie bezpośredniej zap łaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy przys ługującemu jemu wynagrodzenia i zaliczenia tej że wyp łaty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W przypadku zg łoszenia przez podwykonawcę Zamawiaj ącemu zaleg łości w rozliczeniach Zamawiający wstrzymuje wyp łatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaleg łości. Wraz ze zg łoszeniem przez podwykonawcę zaleg łości w rozliczeniach pomi ędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Podwykonawca dostarcza Zamawiaj ącemu protokó ł odbioru robót, za które nie otrzyma ł wynagrodzenia w uzgodnionym z Wykonawc ą terminie zap łaty, podpisany przez Wykonawc ę i inspektora nadzoru oraz kopi ę faktury VAT, której dotycz ą zaleg łości. 0 wstrzymaniu wyp łaty wynagrodzenia Zamawiaj ący niezwłocznie informuje Wykonawcę faksem potwierdzonym na pi śmie. Wykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaleg łości i o terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaleg łość Nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o świadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do niezw łocznego uregulowania powstałej zaleg łości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i stosowne pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenie powyższej faktury z faktur Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje si ę, iż powyższe zasady zostan ą wprowadzone do jego umów z podwykonawcami. 9. Zlecenie wykonania robót dostosowawczych podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ści wobec Zamawiaj ącego na niewykonanie lub nienale żyte wykonanie cz ęści robót. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia łania, uchybienia, i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to by ły działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 11. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu Szpitala ka żdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jako ść wykonywanej pracy uwa ża za niewłaściwe. 13 Zamawiaj ący będzie przekazywa ł do unieszkodliwiania wyłącznie odpady z działalności s łuż b medycznych (klasyfikacja odpadów zgodna z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) tj.: odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - grupa 18 01, w szczególno ści: cz ęści cia ła i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty s łużące do jej przechowywania (z wy łączeniem ), inne odpady, które zawieraj ą żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia łu genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do s ądzenia, że wywo łują choroby u ludzi i zwierz ąt (np. zainfekowane pielucho- majtki, podpaski, podk łady), z wyłączeniem i chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj ące substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne ni ż wymienione w , pozosta łości z żywienia pacjentów oddzia łów zakażnych Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść cywilną wobec osób trzecich w zwi ązku z realizacją umowy, z tytu łu szkód jakie mog łyby powstać w wyniku jego zaniedba ń lub zdarze ń losowych. Na tą okoliczno ść Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez ca ły czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenie OC z tytu łu prowadzonej dzia łalności na sum ę gwarancyjn ą nie niższą niż PLN. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć uwierzytelnion ą przez Wykonawc ę kserokopi ę polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej op łacenia. 2. Zamawiający oświadcza, że znane mu s ą przepisy o sposobie przygotowania odpadów medycznych do usuwania i unieszkodliwiania. 3. Wykonawca o świadcza, i ż znane mu są przepisy dotycz ące gospodarki i transportu odpadów niebezpiecznych, a w szczególno ści: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 5 z 8

6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. 4. Wykonawca zobowi ązany jest zna ć i przestrzega ć zarządzenia wewnętrzne Zamawiaj ącego z zakresu bhp, ochrony p - po ż., sanitarno epidemiologicznej oraz Instrukcj ę postępowania z odpadami medycznymi Odbiór odpadów b ędzie si ę odbywa ł w godzinach od 7 00 do 143 i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ciągu 24 h, 2. Odbiór odpadów odbywa ć si ę będzie razy w tygodniu, zgodnie z ofert ą przetargową Wykonawcy. Za dni odbioru ustala si ę : Zg łoszenia przyjmowane b ęd ą telefonicznie pod numerem tel., bąd ź na adres mailowy: Zg łoszenie będzie dokumentowane wpisem w rejestrze zg łosze ń znajdującym się w Dziale Administracji Zamawiaj ącego. 3. Miejsce magazynowania i przekazania odpadów jest zlokalizowane w pomieszczeniach Budynku G łównego Szpitala Zdunowo. Miejsce magazynowania i przekazywania odpadów mo że ulec zmianie w trakcie trwania umowy, o czym Zamawiaj ący poinformuje Wykonawc ę z należyty wyprzedzeniem. 4. Odbiór i transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich unieszkodliwienia, musi si ę odbywa ć z zachowaniem przepisów obowi ązujących przy transporcie odpadów medycznych z zachowaniem wymogów i standardów sanitarnych. Standardy sanitarne Zamawiaj ący okreś li ł w Instrukcji Utylizacji Odpadów. 5. Wykonawca zobowi ązany jest podstawia ć w miejscu magazynowania odpadów pojemniki typu w ilości zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Pojemniki pochodzące z rotacji muszą być przed dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego dezynfekowane środkami o szerokim spektrum dzia łania Wykonawca posiada zwi ązane z realizacj ą przedmiotu umowy nastę pujące zezwolenia - decyzje administracyjne nr oraz umowy kooperacyjne okre ślone w ofercie z dnia Wykonawca jest zobowi ązany pisemnie poinformowa ć Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowych zezwolen lub umów. 2. W zakresie spraw zwi ązanych z gospodarka odpadami, osob ą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: Kierownik Dzia łu Administracyjnego Ma łgorzata Wojtarowicz, tel , mail: administracjaszitalzdunowo.pl 3. W zakresie spraw zwi ązanych z dostosowaniem pomieszcze ń do pełnienia funkcji docelowego magazynu odpadów, osob ą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: G łówny Specjalista ds. Technicznych, tel , mail: 4. Osobą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest tel., mail: 5. Osobami upowa żnionymi do odbioru odpadów ze strony Wykonawcy s ą : 6. Wykonawca zobowi ązany jest poinformowa ć Zamawiającego o każdej zmianie w sk ładzie osób uprawnionych do wykonywania umowy ze strony Wykonawcy Warto ść umowy brutto w dniu podpisania umowy wynosi PLN /słownie brutto PLN. / Cena us ługi obejmuje również wartość wykonanych na rzecz Zamawiaj ącego prac dostosowawczych. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługują względem Zamawiaj ącemu żadne roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na maj ątku Zamawiaj ącego w zwi ązku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. W przypadku, zmiany: a) stawki podatku od towarów i us ług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa ździernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo łeczne lub zdrowotne Strony dopuszczaj ą Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 6 z 8

7 możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysoko ści wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy, o ile zmiany te b ędą mia ły wp ływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc ę. Wykonawca w celu uzyskania opisanej wy żej zmiany wynagrodzenia zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiającemu wp ływ ww. zmian na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Strony uzgodni ą zakres zmian wynagrodzenia w drodze negocjacji. 3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie ustalane będzie w okresach miesi ęcznych w oparciu o faktyczną ilo ść odebranych i spalonych (utylizowanych) odpadów oraz cen ę jednostkową z oferty z dnia W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania robót dostosowawczych zgodnie z harmonogramem stanowi ącym załącznik do oferty, Zamawiający będzie uprawniony do potr ącenia wynagrodzenia Wykonawcy, okre ślonego w fakturze za dany miesiąc kalendarzowy w pe łnej wysoko ści warto ści robót budowlanych, okre ślonych w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUDU za ostatni kwarta ł, ustalonej na podstawie za łączonego przedmiaru robót okre ślonego w załączniku nr 7, w wysoko ści % za każdy miesiąc kalendarzowy. 4. Dla prowadzenia rozlicze ń finansowych i ewidencji spalanych odpadów, Zamawiaj ący zobowiązany jest do przekazywania wraz z parti ą odpadów każdorazowo opieczętowany i podpisany przez siebie w ła ściwy dokument obrotu odpadami medycznymi kart ę przekazania odpadu w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach. 5. Wykonawca wystawia fakturę za dany miesiąc na podstawie kart przekazania odpadów, zawierających poświadczenie, że odpady uleg ły spaleniu (utylizacji). Wymienione karty stanowi ą integralny załącznik do faktury. 6. Terminy p łatności będą bieg ły od daty dostarczenia do kancelarii Zamawiaj ącego faktury z poświadczonymi o spalaniu odpadów kartami przekazania odpadów. 7. Zamawiaj ący zap łaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w ci ągu 60 dni po dostarczeniu prawid łowo wystawionej faktury VAT. 8. Ważenie odpadów do rozlicze ń odbywać się będzie przed wydaniem odpadów na wadze w miejscu odbioru odpadów. Ponadto kontrolne wa żenie odbywać się będzie na legalizowanej wadze w punkcie spalania odpadów. W przypadku ró żnic wagowych powyżej 5% strony zobowi ązane są do ustalenia przyczyny rozbie żności wagi. Zamawiający będzie prowadzi ł ewidencj ę ilo ści składowanych w pojemnikach odpadów z uwzgl ędnieniem numeracji pojemników. 9. W przypadku nie dotrzymania terminu zap łaty, Wykonawca nie może odmówi ć przyj ęcia odpadów do unieszkodliwienia, mo że natomiast wypowiedzieć umowę z trzymiesi ęcznym okresem wypowiedzenia, po uprzednim zakre śleniu Zamawiającemu dodatkowego 14 dniowego terminu zap łaty. 10. Zamawiający pisemnie upowa żni Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 11. Rozliczenia mi ędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej. 12. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na pi ś mie, Wykonawca nie mo że dokonać cesji wierzytelno ści wynikaj ącej z niniejszej umowy. Jakakolwiek czynno ść prawna mająca na celu zmianę wierzyciela podlega regulacji okre ślonej w dyspozycji art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2013 poz.217 ze zm.) Zamawiającemu przys ługuje prawo do odstąpienia od umowy w nastę pujących sytuacjach: a) w razie wyst ąpienia istotnej zmiany okoliczno ści powodującej, że wykonanie umowy nie le ży w interesie publicznym, czego nie mo żna było przewidzie ć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku mo że nastąpi ć w terminie miesiąca od powzięcia wiadomo ści o powyższych okoliczno ściach. b) Wykonawca zamówienia publicznego opó źni ł odbiór dwóch kolejnych partii odpadów, c) w razie trzykrotnego naruszenia jakichkolwiek warunków umowy przez Wykonawc ę. 2. Wykonawcy przys ługuje prawo odstąpienia od umowy, je żeli Zamawiaj ący zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ści nie będzie móg ł spełni ć swoich zobowiąza ń umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nast ąpić w formie pisemnej pod rygorem niewa żności takiego oświadczenia i powinno zawiera ć uzasadnienie. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 7 z 8

8 19 1. W razie niewykonania lub nienale żytego wykonania umowy Zamawiaj ący naliczy Wykonawcy następujące kary umowne liczone od warto ści netto umowy: w wysoko ści 10 % warto ści w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego bąd ź jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawc ę. - w wysokości 1 % wartości umowy za ka żde naruszenie warunków umowy, a w przypadku opóźnienia w realizacji odbioru odpadów w wysoko ści 0,5% warto ści za dany okres rozliczeniowy us ługi netto za kaźdy dzie ń opóźnienia; - w wysokości 0,5 % warto ści umowy za ka żdy dzie ń opóźnienia w zako ńczeniu prac dostosowawczych, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, przy zw łoce liczonej od daty zg łoszenia do odbioru ko ńcowego wskazanej w harmonogramie rzeczowym robót dostosowawczym wymienionych w rozdz. VI pkt. 6 ppkt za opóźnienie w usuni ęciu wad prac dostosowawczych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bąd ź gwarancji w wysoko ści 0,5 % warto ści umowy za każdy dzie ń opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wady. 2. Niezale żnie od określonych w umowie kar umownych, Zamawiaj ący zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, je żeli szkoda przekracza warto ść odszkodowania umownego, a także możliwość wykonanie zastępczego us ługi i obciążenia Wykonawcy różnicą pomiędzy wysokością wynagrodzenia z tytu łu wykonania zastępczego, a ceną wynikaj ącą z oferty Wykonawcy Wykonawca zobowi ązany jest poddawa ć się kontroli w przedmiocie umowy upowa żnionym organom Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska, Inspekcji Pracy itp. oraz upowa żnionym pracownikom Zamawiaj ącego. 2. W wypadku naruszenia warunków umowy, Wykonawca zobowi ązany jest wykona ć zalecenia kontrolujących oraz decyzje administracyjne na w łasny koszt. 21 W sprawach nieuregulowanych umow ą stosuje si ę przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych. Sprawy sporne rozstrzygane b ędą przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie. 21 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmi ących egzemplarzach: 3 egz. otrzymuje ZAMAWIAJ ĄCY, 1 egz. otrzymuje WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. Strona 8 z 8

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr / /2009. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul.

UMOWA DOSTAWY Nr / /2009. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Nr sprawy: WIW 24-240-22/2009 Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA DOSTAWY Nr / /2009 zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15 UMOWA ZP-2401-2/15 Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr INT/ /2015

U M O W A nr INT/ /2015 U M O W A nr INT/ /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Legnicy pomiędzy: INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, której akta rejestrowe przechowywane są przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2015 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2)

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) załącznik nr 7 zawarta w Tychach w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy ul. Browarowej

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 3 do zaproszenia U M O W A NR /V/02/2015 - WZÓR Załącznik nr 3 do zaproszenia zawarta w Warszawie w dniu.pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2011 POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA Nr /2011 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA Nr /2011 Załącznik nr 6 zawarta w dniu.. 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA... /2010/ KA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA... /2010/ KA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/PN/1/2010/KA UMOWA... /2010/ KA zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2010 roku, pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-...

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-... Załącznik nr 3 UMOWA Nr.../ - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015 Załącznik nr 12 Umowa nr../2015 na wykonanie Dostaw żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1 i jej Oddziału przy ul. Klasztornej w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo