UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 UMOWA - wzór zawarta dniu 2015 r. w Szczecinie, pomi ędzy: Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Soko łowskiego, NIP , KRS , REGON , mającym swą siedzibę w Szczecinie (70-891), przy ul. A. Soko łowskiego 11, zwanym dalej w tekście Zamawiaj ącym", reprezentowanym przez: 1. Dyrektora prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego 2. G łównego Księgowego mgr Stanis ława Wacha a: NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne (numer sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie ń publicznych (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Strony zawieraj ą umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) gospodarowanie odpadami medycznymi, w tym niebezpiecznymi, sukcesywnie wytwarzanymi w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego (skrócona nazwa Szpital Zdunowo) w Szczecinie, w okresie 24 miesi ęcy od dnia podpisania umowy, w szacowanej ilości łącznej ok kg, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia (załącznik do niniejszej umowy), stanowi ącą integraln ą część umowy. b) Dostosowanie, na koszt Wykonawcy, wskazanych dwóch pomieszcze ń o łącznej powierzchni ok. 73 m 2, w siedzibie Zamawiającego do pe łnienia funkcji docelowego magazynu odpadów medycznych, obejmuj ącego magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych. Opis stanu pomieszcze ń, zakres prac dostosowawczych oraz warunki realizacji prac dostosowawczych okre śla załącznik nr 7 do SIWZ pn." Program funkcjonalno-u żytkowy gospodarowania odpadami w budynku g łównym Szpitala", stanowiący integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca zobowi ązany jest przeprowadzi ć prace dostosowawcze w ci ągu 4 miesi ęcy od daty podpisania umowy. Wartość prac dostosowawczych nale ży uwzgl ędnić w cenie oferty na gospodarowanie odpadami medycznymi. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługuj ą względem Zamawiającego żadne roszczenia o zwrot nak ładów poczynionych na maj ątku Zamawiającego w związku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. Odpady medyczne b ędą odbierane z miejsc ich magazynowania na terenie Szpitala Zdunowo. Rodzaj i przewidywan ą ilość odpadów stanowi ących przedmiot umowy określa Wykaz odpadów medycznych powstaj ących w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie" - załącznik nr 6 do SIWZ zawiera zestawienie szacunkowej rocznej produkcji odpadów z podzia łem na poszczególne kategorie grupy Warunki graniczne realizacji przedmiotu umowy: 1. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca staje si ę posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2. Do obowiązków Wykonawcy nale ży: a) odbiór odpadów razy w tygodniu tj. w godzinach od 7 00 do 14'' i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ci ągu 24 h. b) w okresie przej ściowym, tj. przed zako ńczeniem prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie materia łów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki zbiorcze (o pojemno ści ok. 660 litrów) w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 1 z 8

2 c) docelowo, tj. po zako ńczeniu prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach - transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowi ązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z niniejszej umowy, podstawi ć odpowiednią ilość pojemników o pojemno ści odpowiednio 120 i 240 litrów tak, aby zabezpieczyć bieżący i nale żyty odbiór odpadów. Zamawiaj ący informacyjnie podaje, i ż obecnie dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów, które udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki musza być wyposażone w kó łka. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę stanowi ć będą jego własność ; d) transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. e) unieszkodliwianie spalanie odpadów we w łasnym zakresie lub przy pomocy podwykonawcy. f) mycie i dezynfekcja pojemników, przed ich dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego do magazynu pojemników czystych, w re żimie epidemiologicznym nie gorszym ni ż określonym w załączniku nr 8 do SIWZ (załącznik 1.19 do Programu Kontroli Zaka że ń) oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiaj ącego w kolejnym dniu odbioru odpadów wynikaj ącym z harmonogramu; g) zagwarantowanie nie mniej ni ż 50 pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów i 5 pojemników o pojemno ści 240 litrów, w miejscu odbioru w siedzibie Zamawianego. Zamawiaj ący oświadcza iż na dzie ń zawarcia umowy dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemności 120 litrów, które przeka że Wykonawcy do używania w celu realizacji niniejszej umowy protoko łem zdawczo-odbiorczym. Po zako ńczeniu umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu przekazane jemu do wykonywania niniejszej umowy pojemniki na odpady Zamawiaj ącego. Wykonawca zobowi ązany jest uzupe łni ć ewentualne niedobory w ilości pojemników na w łasny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z realizacji niniejszej umowy. Dodatkowe pojemniki zakupione przez Wykonawc ę będą stanowi ły własność Zamawiającego. h) Trwa łe i czytelne oznaczenie pojemników na odpady przypisanych do magazynu Szpitala; 3. Robotnicy i personel techniczny zatrudniony przy wykonywaniu umowy, powinni u żywać odpowiednich i ujednoliconych ubra ń roboczych, na których powinno by ć umieszczone logo Wykonawcy i identyfikator imienny pracownika. Ubrania powinny by ć schludne i w dobrym stanie; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wspó łpracy z wyznaczonym przez Zamawiaj ącego Koordynatorem BHP sprawuj ącym nadzór nad bezpiecze ństwem i higieną pracy na terenie szpitala. 5. Wykonawca b ędzie realizowa ł przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególno ści: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz ustaw ą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), w tym niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów dotycz ących transportu materia łów niebezpiecznych na drogach publicznych, jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. Wykonawca zobowi ązany jest realizować przedmiot umowy do czasu wykonania nowego magazynu gromadzenia odpadów oraz magazynu czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala zgodnie z posiadanym przez Zamawiaj ącego programem gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest realizowa ć przedmiot umowy po wykonaniu prac dostosowawczych dwóch pomieszcze ń na magazyn odpadów medycznych obejmuj ący: magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala, zgodnie z obowi ązującymi u Zamawiaj ącego zasadami gospodarowania odpadami zawartymi w Instrukcji post ępowania z odpadami medycznymi za łącznik nr 1.25 Programu Kontroli Zaka że ń Szpitala w Szczecinie Zdunowie za łącznik nr 7do SIWZ. 6. Odpady medyczne musz ą podlegać spaleniu (utylizacji) z zachowaniem zasady blisko ści okre ślonej w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 7. Przekazanie odpadów firmie zewn ętrznej odbywać się będzie odpowiednio w miejscu: przed adaptacj ą pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do budynku byłej spalarni odpadów, Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 2 z 8

3 po adaptacji pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do windy w części środkowej budynku g łównego Szpitala. 8. Odpady odbierane b ędą z miejsca gromadzenia na terenie Szpitala Zdunowo. Oferowany sposób nie powinien podnosi ć kosztów dotychczasowego systemu segregacji, zbiórki i transportu wewn ętrznego odpadów w Szpitalu w Szczecinie Zdunowie i powinien by ć zgodny z obowi ązującą u Zamawiającego Instrukcją Utylizacji Odpadów, która stanowi za łącznik do niniejszej umowy i jej integraln ą część Prace dostosowawcze, o których mowa w 1 ust.1 lit. b Wykonawca jest zobowi ązany wykonać w sposób bezpieczny i zgodny z obowi ązującymi przepisami, z uwzgl ędnieniem specyfiki Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewnia pracowników o w łaściwych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz dostarcza wszystkie materia ły, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania prac dostosowawczych. 3. Nadzór nad wykonywaniem prac dostosowawczych pe łnić będzie kierownik robót z uprawieniami ogólnobudowlanymi, posiadaj ący przynale żność do właściwej lzby Zawodowej oraz posiadaj ący ważne ubezpieczenie OC. 4. Wszystkie materia ły użyte w trakcie prac powinny odpowiada ć co do jako ści wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególno ści winny by ć dopuszczone do stosowania w obiektach u żyteczno ści publicznej i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje producenta o zgodno ści wykonania wyrobów z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 5. W trakcie prac na ka żde żądanie Zamawiaj ącego (inspektora nadzoru - Wykonawca obowi ązany jest okaza ć w stosunku do wskazanych materia łów: aprobaty techniczne, atesty lub odpowiednio certyfikat na znak bezpiecze ństwa, deklaracj ę zgodności. 6. Wszystkie atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno ści Wykonawca przeka że Zamawiającemu wraz ze zg łoszeniem prac dostosowawczych do odbioru ko ńcowego Nad prawid łowym wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego, nadzór sprawowa ć będzie inspektor nadzoru -, tel. 2. Osobą koordynującą prace w zakresie technicznym i organizacyjnym ze strony Zamawiaj ącego jest tel Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest 5 1. Wykonawca jest zobowi ązany wykonać prace z należytą staranno ścią, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 2. Wykonawca zobowiązuje si ę do przestrzegania przepisów dotycz ących poufno ści danych o Szpitalu i jego pacjentach oraz pracownikach wykonaniu robót podlegaj ących zakryciu Wykonawca zobowi ązany jest zawiadomi ć Zamawiaj ącego Wykonawca jest zobowi ązany zabezpieczy ć obiekt szpitala przed zniszczeniami z przyczyn zależnych od sposobu prowadzenia robót, a powsta łe szkody usun ąć na własny koszt w pełnym zakresie, w trybie pilnym. 2. Wykonawca zobowi ązuje si ę do ubezpieczenia robót z tytu łu szkód, które mog ą zaistnie ć w związku z rodzajem prowadzonych prac na terenie Zamawiaj ącego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiadany materia ł i mienie przed kradzieżą lub dewastacją we własnym zakresie. 7 Prace muszą być prowadzone w sposób niekoliduj ący z dzia łalnością leczniczą szpitala, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj ącego harmonogramem robót, czysto i bez zb ędnych ha łasów Wykonawca jest zobowi ązany znać i przestrzega ć przepisy BHP oraz ppoż. w obiektach użyteczności publicznej oraz stosować si ę w tym zakresie do zalece ń Zamawiającego. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą byó w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 3 z 8

4 2. Wszelkie prace pożarowo niebezpieczne musi Wykonawca przed ich rozpocz ęciem zg łosi ć do Inspektora ppo ż. oraz s łu żb administracyjnych i technicznych Zamawiaj ącego W wypadku zlecenia wykonania cz ęści robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca b ędzie zobowiązany do pisemnego zg łoszenia danego podwykonawcy Zamawiającemu oraz poinformowania Zamawiaj ącego o istotnych postanowieniach umowy tj. zakresie umowy, warunkach i terminie jej wykonania, wysoko ści i warunkach p łatności wynagrodzenia podwykonawcy. 2. Zlecenie wykonania cz ęści robót Podwykonawcom nie zmienia zobowi ąza ń Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj ącego oraz osób trzecich za dzia łania, zaniechanie dzia łania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to by ły działania, uchybienia lub zaniedbania jego w łasnych pracowników. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do żądania usuni ęcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 3. Wszystkie osoby, które b ęd ą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak równie ż podwykonawców i dostawców w wykonaniu niniejszej umowy, powinny posiada ć kwalifikacje i uprawnienia niezb ędne do wykonania przedmiotu umowy lub jej okre ślonego zakresu. 10 Odbiory 1. Podstawą odbioru prac dostosowawczych będzie protokó ł odbioru ko ńcowego, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrze że ń. 2. Wykonawca pisemnie dokona zg łoszenia Zamawiaj ącemu osiągniecie gotowo ści do odbioru ko ńcowego. 3. Warunki odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, odbioru ko ńcowego i odbioru ostatecznego zosta ły okre ślone w za łączniku 7 do SIWZ, podza łącznik nr 7a Strony postanawiaj ą, iż odpowiedzialno ść Wykonawcy z tytu łu rękojmi za wady w realizacji prac dostosowawczych zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Termin gwarancji wynosi 36-mcy miesi ęcy licząc od dnia odbioru Do zawarcia przez Wykonawc ę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiaj ącego zgodnie z art k.c. Prawid łowe zg łoszenie Zamawiającemu podwykonawców polega na przedstawieniu Zamawiaj ącemu projektu umowy z podwykonawc ą oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiaj ącego na tre ść ww. umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawi ć Zamawiającemu projekt umowy z ka żdym z podwykonawców wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania robót okre ślonych w załączniku nr 7 do SIWZ. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi zawiera ć upoważnienie Zamawiającego do dokonywania zapłaty zaleg łych zobowi ąza ń w stosunku do podwykonawców, bezpo średnio na rzecz podwykonawcy do wysoko ści warto ści robót wykonanych przez podwykonawc ę. Wraz z umową Wykonawca i podwykonawcy sk ładają oświadczenia zobowi ązując si ę do informowania Zamawiającego w terminie 14 dni o powstaniu zaleg ło ści w rozliczeniach. 2. Zamawiający mo że w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zg łosi ć pisemny sprzeciw lub zastrzeżenia, co do projektu umowy. Niezg łoszenie zastrzeże ń w terminie oznacza, że Zamawiający akceptuje tre ść projektu z podwykonawcą. 3. Wykonawca zobowi ązany jest na żądanie Zamawiaj ącego dostarczy ć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców. 4. Po podpisaniu umów, o których mowa wyżej Wykonawca zobowi ązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodno ść z orygina łem kopie umów zawartych z podwykonawcami. 5. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiaj ącego, pod rygorem niewa żności dokonania takiej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiaj ącemu rozliczenie si ę z podwykonawcami za zrealizowane prace budowlane (dostosowawcze) okre ślone w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku nieudokumentowania rozliczenia si ę przez Wykonawcę z podwykonawcami za ww. prace, Zamawiaj ącemu przys ługuje wed ług jego wyboru albo prawo do Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 4 z 8

5 zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy a ż do czasu udokumentowania zap łaty na rzecz podwykonawcy albo te ż dokonanie bezpośredniej zap łaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy przys ługującemu jemu wynagrodzenia i zaliczenia tej że wyp łaty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W przypadku zg łoszenia przez podwykonawcę Zamawiaj ącemu zaleg łości w rozliczeniach Zamawiający wstrzymuje wyp łatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaleg łości. Wraz ze zg łoszeniem przez podwykonawcę zaleg łości w rozliczeniach pomi ędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Podwykonawca dostarcza Zamawiaj ącemu protokó ł odbioru robót, za które nie otrzyma ł wynagrodzenia w uzgodnionym z Wykonawc ą terminie zap łaty, podpisany przez Wykonawc ę i inspektora nadzoru oraz kopi ę faktury VAT, której dotycz ą zaleg łości. 0 wstrzymaniu wyp łaty wynagrodzenia Zamawiaj ący niezwłocznie informuje Wykonawcę faksem potwierdzonym na pi śmie. Wykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaleg łości i o terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaleg łość Nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o świadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do niezw łocznego uregulowania powstałej zaleg łości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i stosowne pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenie powyższej faktury z faktur Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje si ę, iż powyższe zasady zostan ą wprowadzone do jego umów z podwykonawcami. 9. Zlecenie wykonania robót dostosowawczych podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ści wobec Zamawiaj ącego na niewykonanie lub nienale żyte wykonanie cz ęści robót. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia łania, uchybienia, i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to by ły działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 11. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu Szpitala ka żdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jako ść wykonywanej pracy uwa ża za niewłaściwe. 13 Zamawiaj ący będzie przekazywa ł do unieszkodliwiania wyłącznie odpady z działalności s łuż b medycznych (klasyfikacja odpadów zgodna z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) tj.: odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - grupa 18 01, w szczególno ści: cz ęści cia ła i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty s łużące do jej przechowywania (z wy łączeniem ), inne odpady, które zawieraj ą żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia łu genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do s ądzenia, że wywo łują choroby u ludzi i zwierz ąt (np. zainfekowane pielucho- majtki, podpaski, podk łady), z wyłączeniem i chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj ące substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne ni ż wymienione w , pozosta łości z żywienia pacjentów oddzia łów zakażnych Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść cywilną wobec osób trzecich w zwi ązku z realizacją umowy, z tytu łu szkód jakie mog łyby powstać w wyniku jego zaniedba ń lub zdarze ń losowych. Na tą okoliczno ść Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez ca ły czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenie OC z tytu łu prowadzonej dzia łalności na sum ę gwarancyjn ą nie niższą niż PLN. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć uwierzytelnion ą przez Wykonawc ę kserokopi ę polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej op łacenia. 2. Zamawiający oświadcza, że znane mu s ą przepisy o sposobie przygotowania odpadów medycznych do usuwania i unieszkodliwiania. 3. Wykonawca o świadcza, i ż znane mu są przepisy dotycz ące gospodarki i transportu odpadów niebezpiecznych, a w szczególno ści: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 5 z 8

6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. 4. Wykonawca zobowi ązany jest zna ć i przestrzega ć zarządzenia wewnętrzne Zamawiaj ącego z zakresu bhp, ochrony p - po ż., sanitarno epidemiologicznej oraz Instrukcj ę postępowania z odpadami medycznymi Odbiór odpadów b ędzie si ę odbywa ł w godzinach od 7 00 do 143 i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ciągu 24 h, 2. Odbiór odpadów odbywa ć si ę będzie razy w tygodniu, zgodnie z ofert ą przetargową Wykonawcy. Za dni odbioru ustala si ę : Zg łoszenia przyjmowane b ęd ą telefonicznie pod numerem tel., bąd ź na adres mailowy: Zg łoszenie będzie dokumentowane wpisem w rejestrze zg łosze ń znajdującym się w Dziale Administracji Zamawiaj ącego. 3. Miejsce magazynowania i przekazania odpadów jest zlokalizowane w pomieszczeniach Budynku G łównego Szpitala Zdunowo. Miejsce magazynowania i przekazywania odpadów mo że ulec zmianie w trakcie trwania umowy, o czym Zamawiaj ący poinformuje Wykonawc ę z należyty wyprzedzeniem. 4. Odbiór i transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich unieszkodliwienia, musi si ę odbywa ć z zachowaniem przepisów obowi ązujących przy transporcie odpadów medycznych z zachowaniem wymogów i standardów sanitarnych. Standardy sanitarne Zamawiaj ący okreś li ł w Instrukcji Utylizacji Odpadów. 5. Wykonawca zobowi ązany jest podstawia ć w miejscu magazynowania odpadów pojemniki typu w ilości zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Pojemniki pochodzące z rotacji muszą być przed dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego dezynfekowane środkami o szerokim spektrum dzia łania Wykonawca posiada zwi ązane z realizacj ą przedmiotu umowy nastę pujące zezwolenia - decyzje administracyjne nr oraz umowy kooperacyjne okre ślone w ofercie z dnia Wykonawca jest zobowi ązany pisemnie poinformowa ć Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowych zezwolen lub umów. 2. W zakresie spraw zwi ązanych z gospodarka odpadami, osob ą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: Kierownik Dzia łu Administracyjnego Ma łgorzata Wojtarowicz, tel , mail: administracjaszitalzdunowo.pl 3. W zakresie spraw zwi ązanych z dostosowaniem pomieszcze ń do pełnienia funkcji docelowego magazynu odpadów, osob ą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: G łówny Specjalista ds. Technicznych, tel , mail: 4. Osobą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest tel., mail: 5. Osobami upowa żnionymi do odbioru odpadów ze strony Wykonawcy s ą : 6. Wykonawca zobowi ązany jest poinformowa ć Zamawiającego o każdej zmianie w sk ładzie osób uprawnionych do wykonywania umowy ze strony Wykonawcy Warto ść umowy brutto w dniu podpisania umowy wynosi PLN /słownie brutto PLN. / Cena us ługi obejmuje również wartość wykonanych na rzecz Zamawiaj ącego prac dostosowawczych. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługują względem Zamawiaj ącemu żadne roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na maj ątku Zamawiaj ącego w zwi ązku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. W przypadku, zmiany: a) stawki podatku od towarów i us ług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa ździernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo łeczne lub zdrowotne Strony dopuszczaj ą Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 6 z 8

7 możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysoko ści wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy, o ile zmiany te b ędą mia ły wp ływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc ę. Wykonawca w celu uzyskania opisanej wy żej zmiany wynagrodzenia zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiającemu wp ływ ww. zmian na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Strony uzgodni ą zakres zmian wynagrodzenia w drodze negocjacji. 3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie ustalane będzie w okresach miesi ęcznych w oparciu o faktyczną ilo ść odebranych i spalonych (utylizowanych) odpadów oraz cen ę jednostkową z oferty z dnia W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania robót dostosowawczych zgodnie z harmonogramem stanowi ącym załącznik do oferty, Zamawiający będzie uprawniony do potr ącenia wynagrodzenia Wykonawcy, okre ślonego w fakturze za dany miesiąc kalendarzowy w pe łnej wysoko ści warto ści robót budowlanych, okre ślonych w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUDU za ostatni kwarta ł, ustalonej na podstawie za łączonego przedmiaru robót okre ślonego w załączniku nr 7, w wysoko ści % za każdy miesiąc kalendarzowy. 4. Dla prowadzenia rozlicze ń finansowych i ewidencji spalanych odpadów, Zamawiaj ący zobowiązany jest do przekazywania wraz z parti ą odpadów każdorazowo opieczętowany i podpisany przez siebie w ła ściwy dokument obrotu odpadami medycznymi kart ę przekazania odpadu w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach. 5. Wykonawca wystawia fakturę za dany miesiąc na podstawie kart przekazania odpadów, zawierających poświadczenie, że odpady uleg ły spaleniu (utylizacji). Wymienione karty stanowi ą integralny załącznik do faktury. 6. Terminy p łatności będą bieg ły od daty dostarczenia do kancelarii Zamawiaj ącego faktury z poświadczonymi o spalaniu odpadów kartami przekazania odpadów. 7. Zamawiaj ący zap łaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w ci ągu 60 dni po dostarczeniu prawid łowo wystawionej faktury VAT. 8. Ważenie odpadów do rozlicze ń odbywać się będzie przed wydaniem odpadów na wadze w miejscu odbioru odpadów. Ponadto kontrolne wa żenie odbywać się będzie na legalizowanej wadze w punkcie spalania odpadów. W przypadku ró żnic wagowych powyżej 5% strony zobowi ązane są do ustalenia przyczyny rozbie żności wagi. Zamawiający będzie prowadzi ł ewidencj ę ilo ści składowanych w pojemnikach odpadów z uwzgl ędnieniem numeracji pojemników. 9. W przypadku nie dotrzymania terminu zap łaty, Wykonawca nie może odmówi ć przyj ęcia odpadów do unieszkodliwienia, mo że natomiast wypowiedzieć umowę z trzymiesi ęcznym okresem wypowiedzenia, po uprzednim zakre śleniu Zamawiającemu dodatkowego 14 dniowego terminu zap łaty. 10. Zamawiający pisemnie upowa żni Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 11. Rozliczenia mi ędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej. 12. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na pi ś mie, Wykonawca nie mo że dokonać cesji wierzytelno ści wynikaj ącej z niniejszej umowy. Jakakolwiek czynno ść prawna mająca na celu zmianę wierzyciela podlega regulacji okre ślonej w dyspozycji art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2013 poz.217 ze zm.) Zamawiającemu przys ługuje prawo do odstąpienia od umowy w nastę pujących sytuacjach: a) w razie wyst ąpienia istotnej zmiany okoliczno ści powodującej, że wykonanie umowy nie le ży w interesie publicznym, czego nie mo żna było przewidzie ć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku mo że nastąpi ć w terminie miesiąca od powzięcia wiadomo ści o powyższych okoliczno ściach. b) Wykonawca zamówienia publicznego opó źni ł odbiór dwóch kolejnych partii odpadów, c) w razie trzykrotnego naruszenia jakichkolwiek warunków umowy przez Wykonawc ę. 2. Wykonawcy przys ługuje prawo odstąpienia od umowy, je żeli Zamawiaj ący zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ści nie będzie móg ł spełni ć swoich zobowiąza ń umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nast ąpić w formie pisemnej pod rygorem niewa żności takiego oświadczenia i powinno zawiera ć uzasadnienie. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 7 z 8

8 19 1. W razie niewykonania lub nienale żytego wykonania umowy Zamawiaj ący naliczy Wykonawcy następujące kary umowne liczone od warto ści netto umowy: w wysoko ści 10 % warto ści w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego bąd ź jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawc ę. - w wysokości 1 % wartości umowy za ka żde naruszenie warunków umowy, a w przypadku opóźnienia w realizacji odbioru odpadów w wysoko ści 0,5% warto ści za dany okres rozliczeniowy us ługi netto za kaźdy dzie ń opóźnienia; - w wysokości 0,5 % warto ści umowy za ka żdy dzie ń opóźnienia w zako ńczeniu prac dostosowawczych, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, przy zw łoce liczonej od daty zg łoszenia do odbioru ko ńcowego wskazanej w harmonogramie rzeczowym robót dostosowawczym wymienionych w rozdz. VI pkt. 6 ppkt za opóźnienie w usuni ęciu wad prac dostosowawczych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bąd ź gwarancji w wysoko ści 0,5 % warto ści umowy za każdy dzie ń opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wady. 2. Niezale żnie od określonych w umowie kar umownych, Zamawiaj ący zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, je żeli szkoda przekracza warto ść odszkodowania umownego, a także możliwość wykonanie zastępczego us ługi i obciążenia Wykonawcy różnicą pomiędzy wysokością wynagrodzenia z tytu łu wykonania zastępczego, a ceną wynikaj ącą z oferty Wykonawcy Wykonawca zobowi ązany jest poddawa ć się kontroli w przedmiocie umowy upowa żnionym organom Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska, Inspekcji Pracy itp. oraz upowa żnionym pracownikom Zamawiaj ącego. 2. W wypadku naruszenia warunków umowy, Wykonawca zobowi ązany jest wykona ć zalecenia kontrolujących oraz decyzje administracyjne na w łasny koszt. 21 W sprawach nieuregulowanych umow ą stosuje si ę przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych. Sprawy sporne rozstrzygane b ędą przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie. 21 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmi ących egzemplarzach: 3 egz. otrzymuje ZAMAWIAJ ĄCY, 1 egz. otrzymuje WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. Strona 8 z 8

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 z dnia 13.05.2014 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Cennika Wynajmu Sal Konferencyjnych w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WZÓR Załącznik nr 3a do SIWZ UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.2.2014 Znak: ZP.271.2.8.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/2/2017

Nr postępowania: ZP/2/2017 Nr postępowania: ZP/2/2017 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu... r. w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA nr. (wzór) Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu U M O W A B97/A/17 Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 6 do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

zawarta w Katowicach, w dniu..roku, pomiędzy:

zawarta w Katowicach, w dniu..roku, pomiędzy: Sprawa PN/10/U/2014 WZÓR UMOWY NR / 2014 Załącznik nr 9 do siwz zawarta w Katowicach, w dniu..roku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr A.AT. 381/ / wzór

UMOWA Nr A.AT. 381/ / wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nr A.AT. 381/ /2017 - wzór zawarta w dniu r. w Opolu Lubelskim, pomiędzy...... zwanym w dalszej treści Wykonawca a Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo