UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 UMOWA - wzór zawarta dniu 2015 r. w Szczecinie, pomi ędzy: Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Soko łowskiego, NIP , KRS , REGON , mającym swą siedzibę w Szczecinie (70-891), przy ul. A. Soko łowskiego 11, zwanym dalej w tekście Zamawiaj ącym", reprezentowanym przez: 1. Dyrektora prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego 2. G łównego Księgowego mgr Stanis ława Wacha a: NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne (numer sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie ń publicznych (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Strony zawieraj ą umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) gospodarowanie odpadami medycznymi, w tym niebezpiecznymi, sukcesywnie wytwarzanymi w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego (skrócona nazwa Szpital Zdunowo) w Szczecinie, w okresie 24 miesi ęcy od dnia podpisania umowy, w szacowanej ilości łącznej ok kg, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia (załącznik do niniejszej umowy), stanowi ącą integraln ą część umowy. b) Dostosowanie, na koszt Wykonawcy, wskazanych dwóch pomieszcze ń o łącznej powierzchni ok. 73 m 2, w siedzibie Zamawiającego do pe łnienia funkcji docelowego magazynu odpadów medycznych, obejmuj ącego magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych. Opis stanu pomieszcze ń, zakres prac dostosowawczych oraz warunki realizacji prac dostosowawczych okre śla załącznik nr 7 do SIWZ pn." Program funkcjonalno-u żytkowy gospodarowania odpadami w budynku g łównym Szpitala", stanowiący integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca zobowi ązany jest przeprowadzi ć prace dostosowawcze w ci ągu 4 miesi ęcy od daty podpisania umowy. Wartość prac dostosowawczych nale ży uwzgl ędnić w cenie oferty na gospodarowanie odpadami medycznymi. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługuj ą względem Zamawiającego żadne roszczenia o zwrot nak ładów poczynionych na maj ątku Zamawiającego w związku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. Odpady medyczne b ędą odbierane z miejsc ich magazynowania na terenie Szpitala Zdunowo. Rodzaj i przewidywan ą ilość odpadów stanowi ących przedmiot umowy określa Wykaz odpadów medycznych powstaj ących w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie" - załącznik nr 6 do SIWZ zawiera zestawienie szacunkowej rocznej produkcji odpadów z podzia łem na poszczególne kategorie grupy Warunki graniczne realizacji przedmiotu umowy: 1. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca staje si ę posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2. Do obowiązków Wykonawcy nale ży: a) odbiór odpadów razy w tygodniu tj. w godzinach od 7 00 do 14'' i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ci ągu 24 h. b) w okresie przej ściowym, tj. przed zako ńczeniem prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie materia łów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki zbiorcze (o pojemno ści ok. 660 litrów) w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 1 z 8

2 c) docelowo, tj. po zako ńczeniu prac dostosowawczych we wskazanych pomieszczeniach - transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowi ązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z niniejszej umowy, podstawi ć odpowiednią ilość pojemników o pojemno ści odpowiednio 120 i 240 litrów tak, aby zabezpieczyć bieżący i nale żyty odbiór odpadów. Zamawiaj ący informacyjnie podaje, i ż obecnie dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów, które udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki musza być wyposażone w kó łka. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę stanowi ć będą jego własność ; d) transport odpadów wraz z pojemnikami z miejsca odbioru do miejsca ich spalania zgodnie z przepisami obowi ązującymi przy transporcie odpadów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest podstawi ć odpowiednie pojemniki w ilo ści zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. e) unieszkodliwianie spalanie odpadów we w łasnym zakresie lub przy pomocy podwykonawcy. f) mycie i dezynfekcja pojemników, przed ich dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego do magazynu pojemników czystych, w re żimie epidemiologicznym nie gorszym ni ż określonym w załączniku nr 8 do SIWZ (załącznik 1.19 do Programu Kontroli Zaka że ń) oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiaj ącego w kolejnym dniu odbioru odpadów wynikaj ącym z harmonogramu; g) zagwarantowanie nie mniej ni ż 50 pojemników na odpady o pojemno ści 120 litrów i 5 pojemników o pojemno ści 240 litrów, w miejscu odbioru w siedzibie Zamawianego. Zamawiaj ący oświadcza iż na dzie ń zawarcia umowy dysponuje 20 sztukami pojemników na odpady o pojemności 120 litrów, które przeka że Wykonawcy do używania w celu realizacji niniejszej umowy protoko łem zdawczo-odbiorczym. Po zako ńczeniu umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu przekazane jemu do wykonywania niniejszej umowy pojemniki na odpady Zamawiaj ącego. Wykonawca zobowi ązany jest uzupe łni ć ewentualne niedobory w ilości pojemników na w łasny koszt, w ramach wynagrodzenia wynikaj ącego z realizacji niniejszej umowy. Dodatkowe pojemniki zakupione przez Wykonawc ę będą stanowi ły własność Zamawiającego. h) Trwa łe i czytelne oznaczenie pojemników na odpady przypisanych do magazynu Szpitala; 3. Robotnicy i personel techniczny zatrudniony przy wykonywaniu umowy, powinni u żywać odpowiednich i ujednoliconych ubra ń roboczych, na których powinno by ć umieszczone logo Wykonawcy i identyfikator imienny pracownika. Ubrania powinny by ć schludne i w dobrym stanie; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wspó łpracy z wyznaczonym przez Zamawiaj ącego Koordynatorem BHP sprawuj ącym nadzór nad bezpiecze ństwem i higieną pracy na terenie szpitala. 5. Wykonawca b ędzie realizowa ł przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególno ści: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz ustaw ą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), w tym niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów dotycz ących transportu materia łów niebezpiecznych na drogach publicznych, jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. Wykonawca zobowi ązany jest realizować przedmiot umowy do czasu wykonania nowego magazynu gromadzenia odpadów oraz magazynu czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala zgodnie z posiadanym przez Zamawiaj ącego programem gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest realizowa ć przedmiot umowy po wykonaniu prac dostosowawczych dwóch pomieszcze ń na magazyn odpadów medycznych obejmuj ący: magazyn gromadzenia odpadów oraz magazyn czystych pojemników/kub łów zbiorczych w budynku g łównym Szpitala, zgodnie z obowi ązującymi u Zamawiaj ącego zasadami gospodarowania odpadami zawartymi w Instrukcji post ępowania z odpadami medycznymi za łącznik nr 1.25 Programu Kontroli Zaka że ń Szpitala w Szczecinie Zdunowie za łącznik nr 7do SIWZ. 6. Odpady medyczne musz ą podlegać spaleniu (utylizacji) z zachowaniem zasady blisko ści okre ślonej w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 7. Przekazanie odpadów firmie zewn ętrznej odbywać się będzie odpowiednio w miejscu: przed adaptacj ą pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do budynku byłej spalarni odpadów, Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 2 z 8

3 po adaptacji pomieszcze ń na magazyn odpadów - na terenie przyleg łym do windy w części środkowej budynku g łównego Szpitala. 8. Odpady odbierane b ędą z miejsca gromadzenia na terenie Szpitala Zdunowo. Oferowany sposób nie powinien podnosi ć kosztów dotychczasowego systemu segregacji, zbiórki i transportu wewn ętrznego odpadów w Szpitalu w Szczecinie Zdunowie i powinien by ć zgodny z obowi ązującą u Zamawiającego Instrukcją Utylizacji Odpadów, która stanowi za łącznik do niniejszej umowy i jej integraln ą część Prace dostosowawcze, o których mowa w 1 ust.1 lit. b Wykonawca jest zobowi ązany wykonać w sposób bezpieczny i zgodny z obowi ązującymi przepisami, z uwzgl ędnieniem specyfiki Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewnia pracowników o w łaściwych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz dostarcza wszystkie materia ły, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania prac dostosowawczych. 3. Nadzór nad wykonywaniem prac dostosowawczych pe łnić będzie kierownik robót z uprawieniami ogólnobudowlanymi, posiadaj ący przynale żność do właściwej lzby Zawodowej oraz posiadaj ący ważne ubezpieczenie OC. 4. Wszystkie materia ły użyte w trakcie prac powinny odpowiada ć co do jako ści wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególno ści winny by ć dopuszczone do stosowania w obiektach u żyteczno ści publicznej i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje producenta o zgodno ści wykonania wyrobów z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 5. W trakcie prac na ka żde żądanie Zamawiaj ącego (inspektora nadzoru - Wykonawca obowi ązany jest okaza ć w stosunku do wskazanych materia łów: aprobaty techniczne, atesty lub odpowiednio certyfikat na znak bezpiecze ństwa, deklaracj ę zgodności. 6. Wszystkie atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno ści Wykonawca przeka że Zamawiającemu wraz ze zg łoszeniem prac dostosowawczych do odbioru ko ńcowego Nad prawid łowym wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego, nadzór sprawowa ć będzie inspektor nadzoru -, tel. 2. Osobą koordynującą prace w zakresie technicznym i organizacyjnym ze strony Zamawiaj ącego jest tel Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest 5 1. Wykonawca jest zobowi ązany wykonać prace z należytą staranno ścią, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 2. Wykonawca zobowiązuje si ę do przestrzegania przepisów dotycz ących poufno ści danych o Szpitalu i jego pacjentach oraz pracownikach wykonaniu robót podlegaj ących zakryciu Wykonawca zobowi ązany jest zawiadomi ć Zamawiaj ącego Wykonawca jest zobowi ązany zabezpieczy ć obiekt szpitala przed zniszczeniami z przyczyn zależnych od sposobu prowadzenia robót, a powsta łe szkody usun ąć na własny koszt w pełnym zakresie, w trybie pilnym. 2. Wykonawca zobowi ązuje si ę do ubezpieczenia robót z tytu łu szkód, które mog ą zaistnie ć w związku z rodzajem prowadzonych prac na terenie Zamawiaj ącego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiadany materia ł i mienie przed kradzieżą lub dewastacją we własnym zakresie. 7 Prace muszą być prowadzone w sposób niekoliduj ący z dzia łalnością leczniczą szpitala, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj ącego harmonogramem robót, czysto i bez zb ędnych ha łasów Wykonawca jest zobowi ązany znać i przestrzega ć przepisy BHP oraz ppoż. w obiektach użyteczności publicznej oraz stosować si ę w tym zakresie do zalece ń Zamawiającego. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą byó w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 3 z 8

4 2. Wszelkie prace pożarowo niebezpieczne musi Wykonawca przed ich rozpocz ęciem zg łosi ć do Inspektora ppo ż. oraz s łu żb administracyjnych i technicznych Zamawiaj ącego W wypadku zlecenia wykonania cz ęści robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca b ędzie zobowiązany do pisemnego zg łoszenia danego podwykonawcy Zamawiającemu oraz poinformowania Zamawiaj ącego o istotnych postanowieniach umowy tj. zakresie umowy, warunkach i terminie jej wykonania, wysoko ści i warunkach p łatności wynagrodzenia podwykonawcy. 2. Zlecenie wykonania cz ęści robót Podwykonawcom nie zmienia zobowi ąza ń Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj ącego oraz osób trzecich za dzia łania, zaniechanie dzia łania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to by ły działania, uchybienia lub zaniedbania jego w łasnych pracowników. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do żądania usuni ęcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 3. Wszystkie osoby, które b ęd ą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak równie ż podwykonawców i dostawców w wykonaniu niniejszej umowy, powinny posiada ć kwalifikacje i uprawnienia niezb ędne do wykonania przedmiotu umowy lub jej okre ślonego zakresu. 10 Odbiory 1. Podstawą odbioru prac dostosowawczych będzie protokó ł odbioru ko ńcowego, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrze że ń. 2. Wykonawca pisemnie dokona zg łoszenia Zamawiaj ącemu osiągniecie gotowo ści do odbioru ko ńcowego. 3. Warunki odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, odbioru ko ńcowego i odbioru ostatecznego zosta ły okre ślone w za łączniku 7 do SIWZ, podza łącznik nr 7a Strony postanawiaj ą, iż odpowiedzialno ść Wykonawcy z tytu łu rękojmi za wady w realizacji prac dostosowawczych zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Termin gwarancji wynosi 36-mcy miesi ęcy licząc od dnia odbioru Do zawarcia przez Wykonawc ę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiaj ącego zgodnie z art k.c. Prawid łowe zg łoszenie Zamawiającemu podwykonawców polega na przedstawieniu Zamawiaj ącemu projektu umowy z podwykonawc ą oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiaj ącego na tre ść ww. umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawi ć Zamawiającemu projekt umowy z ka żdym z podwykonawców wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania robót okre ślonych w załączniku nr 7 do SIWZ. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi zawiera ć upoważnienie Zamawiającego do dokonywania zapłaty zaleg łych zobowi ąza ń w stosunku do podwykonawców, bezpo średnio na rzecz podwykonawcy do wysoko ści warto ści robót wykonanych przez podwykonawc ę. Wraz z umową Wykonawca i podwykonawcy sk ładają oświadczenia zobowi ązując si ę do informowania Zamawiającego w terminie 14 dni o powstaniu zaleg ło ści w rozliczeniach. 2. Zamawiający mo że w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zg łosi ć pisemny sprzeciw lub zastrzeżenia, co do projektu umowy. Niezg łoszenie zastrzeże ń w terminie oznacza, że Zamawiający akceptuje tre ść projektu z podwykonawcą. 3. Wykonawca zobowi ązany jest na żądanie Zamawiaj ącego dostarczy ć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców. 4. Po podpisaniu umów, o których mowa wyżej Wykonawca zobowi ązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodno ść z orygina łem kopie umów zawartych z podwykonawcami. 5. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiaj ącego, pod rygorem niewa żności dokonania takiej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiaj ącemu rozliczenie si ę z podwykonawcami za zrealizowane prace budowlane (dostosowawcze) okre ślone w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku nieudokumentowania rozliczenia si ę przez Wykonawcę z podwykonawcami za ww. prace, Zamawiaj ącemu przys ługuje wed ług jego wyboru albo prawo do Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte s ą prawem autorskim i nie Strona 4 z 8

5 zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy a ż do czasu udokumentowania zap łaty na rzecz podwykonawcy albo te ż dokonanie bezpośredniej zap łaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy przys ługującemu jemu wynagrodzenia i zaliczenia tej że wyp łaty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W przypadku zg łoszenia przez podwykonawcę Zamawiaj ącemu zaleg łości w rozliczeniach Zamawiający wstrzymuje wyp łatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaleg łości. Wraz ze zg łoszeniem przez podwykonawcę zaleg łości w rozliczeniach pomi ędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Podwykonawca dostarcza Zamawiaj ącemu protokó ł odbioru robót, za które nie otrzyma ł wynagrodzenia w uzgodnionym z Wykonawc ą terminie zap łaty, podpisany przez Wykonawc ę i inspektora nadzoru oraz kopi ę faktury VAT, której dotycz ą zaleg łości. 0 wstrzymaniu wyp łaty wynagrodzenia Zamawiaj ący niezwłocznie informuje Wykonawcę faksem potwierdzonym na pi śmie. Wykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaleg łości i o terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaleg łość Nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o świadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do niezw łocznego uregulowania powstałej zaleg łości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i stosowne pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenie powyższej faktury z faktur Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje si ę, iż powyższe zasady zostan ą wprowadzone do jego umów z podwykonawcami. 9. Zlecenie wykonania robót dostosowawczych podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ści wobec Zamawiaj ącego na niewykonanie lub nienale żyte wykonanie cz ęści robót. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia łania, uchybienia, i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to by ły działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 11. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu Szpitala ka żdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jako ść wykonywanej pracy uwa ża za niewłaściwe. 13 Zamawiaj ący będzie przekazywa ł do unieszkodliwiania wyłącznie odpady z działalności s łuż b medycznych (klasyfikacja odpadów zgodna z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) tj.: odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - grupa 18 01, w szczególno ści: cz ęści cia ła i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty s łużące do jej przechowywania (z wy łączeniem ), inne odpady, które zawieraj ą żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia łu genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do s ądzenia, że wywo łują choroby u ludzi i zwierz ąt (np. zainfekowane pielucho- majtki, podpaski, podk łady), z wyłączeniem i chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj ące substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne ni ż wymienione w , pozosta łości z żywienia pacjentów oddzia łów zakażnych Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść cywilną wobec osób trzecich w zwi ązku z realizacją umowy, z tytu łu szkód jakie mog łyby powstać w wyniku jego zaniedba ń lub zdarze ń losowych. Na tą okoliczno ść Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez ca ły czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenie OC z tytu łu prowadzonej dzia łalności na sum ę gwarancyjn ą nie niższą niż PLN. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć uwierzytelnion ą przez Wykonawc ę kserokopi ę polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej op łacenia. 2. Zamawiający oświadcza, że znane mu s ą przepisy o sposobie przygotowania odpadów medycznych do usuwania i unieszkodliwiania. 3. Wykonawca o świadcza, i ż znane mu są przepisy dotycz ące gospodarki i transportu odpadów niebezpiecznych, a w szczególno ści: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 5 z 8

6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), jak równie ż rozporządze ń szczegó łowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw. 4. Wykonawca zobowi ązany jest zna ć i przestrzega ć zarządzenia wewnętrzne Zamawiaj ącego z zakresu bhp, ochrony p - po ż., sanitarno epidemiologicznej oraz Instrukcj ę postępowania z odpadami medycznymi Odbiór odpadów b ędzie si ę odbywa ł w godzinach od 7 00 do 143 i dodatkowo na zg łoszenie telefoniczne w ciągu 24 h, 2. Odbiór odpadów odbywa ć si ę będzie razy w tygodniu, zgodnie z ofert ą przetargową Wykonawcy. Za dni odbioru ustala si ę : Zg łoszenia przyjmowane b ęd ą telefonicznie pod numerem tel., bąd ź na adres mailowy: Zg łoszenie będzie dokumentowane wpisem w rejestrze zg łosze ń znajdującym się w Dziale Administracji Zamawiaj ącego. 3. Miejsce magazynowania i przekazania odpadów jest zlokalizowane w pomieszczeniach Budynku G łównego Szpitala Zdunowo. Miejsce magazynowania i przekazywania odpadów mo że ulec zmianie w trakcie trwania umowy, o czym Zamawiaj ący poinformuje Wykonawc ę z należyty wyprzedzeniem. 4. Odbiór i transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca ich unieszkodliwienia, musi si ę odbywa ć z zachowaniem przepisów obowi ązujących przy transporcie odpadów medycznych z zachowaniem wymogów i standardów sanitarnych. Standardy sanitarne Zamawiaj ący okreś li ł w Instrukcji Utylizacji Odpadów. 5. Wykonawca zobowi ązany jest podstawia ć w miejscu magazynowania odpadów pojemniki typu w ilości zabezpieczaj ącej należyty odbiór odpadów. Pojemniki pochodzące z rotacji muszą być przed dostarczeniem na teren Zamawiaj ącego dezynfekowane środkami o szerokim spektrum dzia łania Wykonawca posiada zwi ązane z realizacj ą przedmiotu umowy nastę pujące zezwolenia - decyzje administracyjne nr oraz umowy kooperacyjne okre ślone w ofercie z dnia Wykonawca jest zobowi ązany pisemnie poinformowa ć Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowych zezwolen lub umów. 2. W zakresie spraw zwi ązanych z gospodarka odpadami, osob ą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: Kierownik Dzia łu Administracyjnego Ma łgorzata Wojtarowicz, tel , mail: administracjaszitalzdunowo.pl 3. W zakresie spraw zwi ązanych z dostosowaniem pomieszcze ń do pełnienia funkcji docelowego magazynu odpadów, osob ą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiaj ącego jest: G łówny Specjalista ds. Technicznych, tel , mail: 4. Osobą odpowiedzialn ą za realizacj ę niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest tel., mail: 5. Osobami upowa żnionymi do odbioru odpadów ze strony Wykonawcy s ą : 6. Wykonawca zobowi ązany jest poinformowa ć Zamawiającego o każdej zmianie w sk ładzie osób uprawnionych do wykonywania umowy ze strony Wykonawcy Warto ść umowy brutto w dniu podpisania umowy wynosi PLN /słownie brutto PLN. / Cena us ługi obejmuje również wartość wykonanych na rzecz Zamawiaj ącego prac dostosowawczych. W zwi ązku z powyższym Wykonawcy nie przys ługują względem Zamawiaj ącemu żadne roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na maj ątku Zamawiaj ącego w zwi ązku z realizacj ą niniejszej umowy. 2. W przypadku, zmiany: a) stawki podatku od towarów i us ług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa ździernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo łeczne lub zdrowotne Strony dopuszczaj ą Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym post ępowaniu obj ęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiaj ącego. Strona 6 z 8

7 możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysoko ści wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy, o ile zmiany te b ędą mia ły wp ływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc ę. Wykonawca w celu uzyskania opisanej wy żej zmiany wynagrodzenia zobowiązany jest udokumentowa ć Zamawiającemu wp ływ ww. zmian na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Strony uzgodni ą zakres zmian wynagrodzenia w drodze negocjacji. 3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie ustalane będzie w okresach miesi ęcznych w oparciu o faktyczną ilo ść odebranych i spalonych (utylizowanych) odpadów oraz cen ę jednostkową z oferty z dnia W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania robót dostosowawczych zgodnie z harmonogramem stanowi ącym załącznik do oferty, Zamawiający będzie uprawniony do potr ącenia wynagrodzenia Wykonawcy, okre ślonego w fakturze za dany miesiąc kalendarzowy w pe łnej wysoko ści warto ści robót budowlanych, okre ślonych w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUDU za ostatni kwarta ł, ustalonej na podstawie za łączonego przedmiaru robót okre ślonego w załączniku nr 7, w wysoko ści % za każdy miesiąc kalendarzowy. 4. Dla prowadzenia rozlicze ń finansowych i ewidencji spalanych odpadów, Zamawiaj ący zobowiązany jest do przekazywania wraz z parti ą odpadów każdorazowo opieczętowany i podpisany przez siebie w ła ściwy dokument obrotu odpadami medycznymi kart ę przekazania odpadu w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach. 5. Wykonawca wystawia fakturę za dany miesiąc na podstawie kart przekazania odpadów, zawierających poświadczenie, że odpady uleg ły spaleniu (utylizacji). Wymienione karty stanowi ą integralny załącznik do faktury. 6. Terminy p łatności będą bieg ły od daty dostarczenia do kancelarii Zamawiaj ącego faktury z poświadczonymi o spalaniu odpadów kartami przekazania odpadów. 7. Zamawiaj ący zap łaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w ci ągu 60 dni po dostarczeniu prawid łowo wystawionej faktury VAT. 8. Ważenie odpadów do rozlicze ń odbywać się będzie przed wydaniem odpadów na wadze w miejscu odbioru odpadów. Ponadto kontrolne wa żenie odbywać się będzie na legalizowanej wadze w punkcie spalania odpadów. W przypadku ró żnic wagowych powyżej 5% strony zobowi ązane są do ustalenia przyczyny rozbie żności wagi. Zamawiający będzie prowadzi ł ewidencj ę ilo ści składowanych w pojemnikach odpadów z uwzgl ędnieniem numeracji pojemników. 9. W przypadku nie dotrzymania terminu zap łaty, Wykonawca nie może odmówi ć przyj ęcia odpadów do unieszkodliwienia, mo że natomiast wypowiedzieć umowę z trzymiesi ęcznym okresem wypowiedzenia, po uprzednim zakre śleniu Zamawiającemu dodatkowego 14 dniowego terminu zap łaty. 10. Zamawiający pisemnie upowa żni Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 11. Rozliczenia mi ędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej. 12. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na pi ś mie, Wykonawca nie mo że dokonać cesji wierzytelno ści wynikaj ącej z niniejszej umowy. Jakakolwiek czynno ść prawna mająca na celu zmianę wierzyciela podlega regulacji okre ślonej w dyspozycji art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2013 poz.217 ze zm.) Zamawiającemu przys ługuje prawo do odstąpienia od umowy w nastę pujących sytuacjach: a) w razie wyst ąpienia istotnej zmiany okoliczno ści powodującej, że wykonanie umowy nie le ży w interesie publicznym, czego nie mo żna było przewidzie ć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku mo że nastąpi ć w terminie miesiąca od powzięcia wiadomo ści o powyższych okoliczno ściach. b) Wykonawca zamówienia publicznego opó źni ł odbiór dwóch kolejnych partii odpadów, c) w razie trzykrotnego naruszenia jakichkolwiek warunków umowy przez Wykonawc ę. 2. Wykonawcy przys ługuje prawo odstąpienia od umowy, je żeli Zamawiaj ący zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ści nie będzie móg ł spełni ć swoich zobowiąza ń umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nast ąpić w formie pisemnej pod rygorem niewa żności takiego oświadczenia i powinno zawiera ć uzasadnienie. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie Strona 7 z 8

8 19 1. W razie niewykonania lub nienale żytego wykonania umowy Zamawiaj ący naliczy Wykonawcy następujące kary umowne liczone od warto ści netto umowy: w wysoko ści 10 % warto ści w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego bąd ź jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawc ę. - w wysokości 1 % wartości umowy za ka żde naruszenie warunków umowy, a w przypadku opóźnienia w realizacji odbioru odpadów w wysoko ści 0,5% warto ści za dany okres rozliczeniowy us ługi netto za kaźdy dzie ń opóźnienia; - w wysokości 0,5 % warto ści umowy za ka żdy dzie ń opóźnienia w zako ńczeniu prac dostosowawczych, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, przy zw łoce liczonej od daty zg łoszenia do odbioru ko ńcowego wskazanej w harmonogramie rzeczowym robót dostosowawczym wymienionych w rozdz. VI pkt. 6 ppkt za opóźnienie w usuni ęciu wad prac dostosowawczych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bąd ź gwarancji w wysoko ści 0,5 % warto ści umowy za każdy dzie ń opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wady. 2. Niezale żnie od określonych w umowie kar umownych, Zamawiaj ący zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, je żeli szkoda przekracza warto ść odszkodowania umownego, a także możliwość wykonanie zastępczego us ługi i obciążenia Wykonawcy różnicą pomiędzy wysokością wynagrodzenia z tytu łu wykonania zastępczego, a ceną wynikaj ącą z oferty Wykonawcy Wykonawca zobowi ązany jest poddawa ć się kontroli w przedmiocie umowy upowa żnionym organom Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska, Inspekcji Pracy itp. oraz upowa żnionym pracownikom Zamawiaj ącego. 2. W wypadku naruszenia warunków umowy, Wykonawca zobowi ązany jest wykona ć zalecenia kontrolujących oraz decyzje administracyjne na w łasny koszt. 21 W sprawach nieuregulowanych umow ą stosuje si ę przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych. Sprawy sporne rozstrzygane b ędą przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie. 21 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmi ących egzemplarzach: 3 egz. otrzymuje ZAMAWIAJ ĄCY, 1 egz. otrzymuje WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Wszystkie dokumenty wytworzone przez Zamawiaj ącego w niniejszym postępowaniu objęte są prawem autorskim i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane, czy te ż udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. Strona 8 z 8