UNIWERSYTECKI. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Roman Wapiński i profesor Adam Bielański doktorami honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTECKI. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Roman Wapiński i profesor Adam Bielański doktorami honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 3 (60) marzec 2001 Rok VII ISSN X Profesor Roman Wapiński i profesor Adam Bielański doktorami honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego fot. J.Katarzyński

2 2 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 3/2001 PERSONALIA Dr Przemysław Szczurek dyrektorem Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych Dr PRZEMYSŁAW SZCZUREK został dyrektorem nowo powstałej Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych, powołanej przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, na Wydziale Filologicznym UWr. Funkcję zastępcy pełni dr Krzysztof Morta. Szkoła prowadzi semestralne kursy języków starożytnych (łaciny, klasycznej greki, sanskrytu i hebrajskiego) i orientalnych (japońskiego i chińskiego) a od przyszłego roku akademickiego planuje także prowadzić zajęcia z arabskiego, hindi i nowogreckiego. W planach szkoły są również wakacyjne kursy językowe i zajęcia poświęcone kulturze antycznej i orientalnej. Szkoła nie ogranicza swoich kursów jedynie do społeczności akademickiej, lecz jest otwarta dla wszystkich chcących uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Kurs języków na poziomie podstawowym trwa dwa lata (4 semestry), absolwenci otrzymają certyfikaty ukończenia wybranego kursu, wydane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przepraszamy Czytelników i Zainteresowanych za zamianę nazwisk szefów szkoły w informacji zamieszczonej w ostatnim PU". Mgr Dorota Zielińska kierownikiem Biura Promocji i Absolwentów UWr. Mgr DOROTA ZIELIŃSKA, dotychczasowy zastępca kierownika Sekretariatu Rektora, została kierownikiem Biura do Spraw Promocji i Absolwentów UWr., które mieści się przy ul. Uniwersyteckiej 19/20. W zakresie promocji naszej Uczelni, zgodnie z zarządzeniem Rektora z 24 stycznia 200lr., Biuro będzie zajmować się m. in. wydawaniem materiałów promocyjnych, organizacją udziału Uniwersytetu w wystawach, targach i innych imprezach edukacyjnych i naukowych, współpracą z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przyjaciół UWr., ze sponsorami, Biurem Promocji Miasta Wrocławia, Społecznym Komitetem Budowy Nowej Biblioteki UWr., z mediami w celu promowania Uniwersytetu; będzie także organizować wydawanie i rozpowszechnianie czasopisma promocyjnego Uniwersytet Wrocławski". Do zadań Biura należeć będzie również współpraca z absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego. Biuro otworzy w tym roku w swojej siedzibie punkt sprzedaży dla turystów oferujący pamiątki związane z obchodami jubileuszu 300-lecia uczelni. Mgr Elżbieta Płoszczańska-Ra- J p l ^ doch kierownikiem Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Mgr ELŻBIETA PŁOSZCZAŃSKA-RA- DOCH, dotychczasowa szefowa Biura Promocji i Absolwentów UWr., kierować będzie Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Biuro powołane zostało 1 stycznia tego roku na mocy uchwały Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, jako międzyuczelniana jednostka do koordynacji działań szkół wyższych Wrocławia biorących udział w organizacji Festiwalu Nauki. Bazę lokalową przy ul. Uniwersyteckiej 19/20 i jej utrzymanie zapewnia Uniwersytet Wrocławski, wynagrodzenie kierownika Biura pokrywane będzie z funduszy uczelni reprezentowanych w Kolegium. Biuro powołane zostało dla wspierania działań koordynatora Festiwalu. Funkcję tę pełni od trzech lat prof. Aleksandra Kubicz z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępcą koordynatora Festiwalu Nauki została prof. Kazimiera Wilk z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. AKTUALNOŚCI Włączenie do budżetu centralnego zadania budowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego jako wieloletniej inwestycji Chciałbym w imieniu mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej prosić o poparcie poprawki drugiej, aby w załączniku nr 2 i 7 w części 38. pt. Szkolnictwo wyższe" dodać wieloletnią inwestycję, jaką jest Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego" z nakładami do poniesienia w 2001 r. w wysokości 1 miliona zł. Źródłem ich pokrycia byłoby zmniejszenie o tę kwotę środków finansowych przeznaczonych w części 46. pt. Zdrowie" na budowę Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju - tak rozpoczął swoją mowę 23 lutego na 76. posiedzeniu Senatu RP prof. Marian Noga, senator RP, rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Senator Noga motywował swój wniosek tym, iż na 94 wyższe szkoły publiczne i 14 wyższych szkół zawodowych podległych MEN są realizowane tylko trzy tytuły inwestycyjne z zakresu inwestycji wieloletnich. - Ponadto - powiedział prof. Noga - Uniwersytet Wrocławski w 2002 r. obchodzić będzie trzechsetlecie, a swoje rzadkie zbiory, szczególnie literatury muzycznej ma rozproszone. I tenże trzechsetletni Uniwersytet zasłużył sobie na to, ażeby mieć gmach biblioteki głównej. Ograniczenie środków na budowę szpitala, obliczaną na dziewięćdziesiąt milionów, nie będzie stanowić uszczerbku, będzie on bowiem oddawany częściami. Wniosek był uzgadniany z posłami i senatorami ziemi dolnośląskiej. Omawiano go również z kolegami rektorami z Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola - zakończył senator Marian Noga. Do wniosku złożonego przez senatora Mariana Nogę nawiązał debiutujący w obradach Senatu RP senator Bogusław Litwiniec: - Kwota jednego miliona zł jest niezbędna Uczelni do do-

3 Numer 3/2001 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 3 pełnienia środków na projekt techniczny budowy tak, żeby zdążyć z nim na bliskie trzechsetlecie drugiej pod względem metryki Uczelni w III Rzeczypospolitej. Uroczystość trzechsetlecia będzie obchodzona nie tylko na skalę krajową, odbędzie się z udziałem - obok prezydenta RP - prezydentów z sąsiednich państw, które w historii Wrocławia i Dolnego śląska dodały do majątku i renomy Uniwersytetu siedmiu laureatów Nagrody Nobla. Polska, jak dotąd, nie wniosła do tego majątku uniwersyteckiego żadnej okazałej inwestycji godnej pamięci historycznej. Biblioteka ma być pierwszą taką inwestycją. Panie i Panowie Senatorowie, macie przed sobą człowie- 24) a) w załączniku nr 2 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale Działalność dydaktyczna zwiększa się wydatki majątkowe o tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję wieloletnią- budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego; źródłem pokrycia jest zmniejszenie o tę kwotę wydatków majątkowych w załącznika tir 2 i 7 w części 46 Zdrowie w rozdziale Szpitale ogólne przeznaczonych w 2001 r. na inwestycję wieloletnią Ministerstwa Zdrowia budowa Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, b) w załączniku ni" 7 w części 38 Szkolnictwo wyższe dodaje się lp.l2a w brzrmeiuu: 8 i 5 3 i i s UmwmySi 4 i 1" i2a j i. kubatura j 200 i. Wartość kosztorysom 1SO.DOO s ISO, » tu j Wrocławski wc J! V ni 3,!! x środki z bud*«u ańswa 1 j Wroc?*W)u c.łóo.ooo uococ ] "50! ouacwa ; i Ł * i b. Kredyt bankowy, pezyczki! Biblioteki powierzchaisi ; w tym: j i Głównej j : użytkowa j ; poręczeni: i i Uniwersytetu j i. j j i b. m-, i! o. środki wift<»e i i 14^50 i \Vrrfł*watrir*- J 40 l Wl 1 i ' 0 ' j j - inwestora j , ; i j wspóiuiwstora i! i i J - państwowy tun<ł, c i i Tekst poprawki uchwalonej przez Senat RP do ustawy budżetowej na rok 2001 dotyczącej włączenia do budżetu zadania: budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego z przeznaczeniem na ten cel w 2001 roku z budżetu dotacji w kwocie 1 min zł ka, który był świadkiem i poniekąd uczestnikiem heroicznej obrony starego gmachu biblioteki przed wielką wodą - powodzią tysiąclecia. Woda ta dotarła na wysokość - widziałem to na własne oczy - dwóch centymetrów od podłogi starego gmachu biblioteki, będącego w opłakanym stanie, a przechowującego przecież tak bezcenne dzieła, jak muzykalia z rękopisami Beethooena i Mozarta, jak sakralne grafiki malowane w słynnym baroku śląskim, jak dwa miliony poloników, z których najstarsze pochodzą z XI wieku. Ponadto tamtejsza Książnica mieści najbogatsze starodruki Słowian Zachodnich, w tym Słowian Łużyckich. A co do jej osobliwości już ponadnarodowej i ponadeuropejskiej, to ocalały tam judaika jeszcze z ubiegłego tysiąclecia. I temu wszystkiemu grozi kolejna katastrofa ze względu na stan ich przechowywania. Mury biblioteki, które pamiętają jeszcze czasy prawie sprzed baroku, znajdują się w opłakanym stanie. Wspomniana przeze mnie powódź podgryzła" ich fundamenty, które zaczynają pękać. Nadto następuje tam coraz większe zawilgocenie, co szkodzi zwłaszcza przechowywanym jedynie tam w całości bogatym zbiorom Śląska. Zbiory te szybko ulegają wilgoci. Przeto ów milion na tle całego wielomiliardowego budżetu państwa polskiego to nieomal wdowi grosz, tym bardziej że przesunięty za zgodą, jak wspominał pan senator Noga, dolnośląskich senatorów. Ów milion nie tylko umożliwi zakończenie projektów technicznych nowej 50 biblioteki, pragnę wspomnieć, że projekt architektoniczny - bardzo piękny, mogę go państwu za chwilę udostępnić, bo mam go przy sobie - a także wykup terenu zostały już sposobem własnym i przy pomocy sponsorów opłacone. Zatem ten ogłoszony" milion będzie też działał symbolicznie jako dobry przykład płynący od najwyższego autorytetu, to jest parlamentu Rzeczypospolitej. Po prostu, będzie on także swego rodzaju niematerialnym akceleratorem, co, jak to zwykle bywa, może otworzyć sakiewki kolejnych sponsorów i darczyńców - polskich i europejskich, dużych i skromnych, ale licznych. Przeto uprzejmie proszę o poparcie tego wniosku. W głosowaniu na 76. posiedzeniu Senatu RP nad ustawą budżetową na rok 2001, (poprawka 67), na obecnych 92 senatorów, za" głosowało 76, przeciw- 3, wstrzymało się - 11, nie głosowało - 2. Od głosu wstrzymał się m.in. minister edukacji prof. Edmund Wittbrodt. Uchwała w sprawie ustawy budżetowej podjęta przez Senat na 76. posiedzeniu 23 lutego 2001 r. była rozpatrywana, poddana pod głosowanie i została przyjęta przez Sejm RP na posiedzeniu 2 marca br. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego ma powstać w ciągu pięciu lat, w latach , na działce koło Mostu Pokoju, obok obiektów Wydziału Chemii. Będzie kosztowała 180 milionów złotych. Państwo przeznaczy na jej budowę 120 min zł, pozostałe 60 postara się zdobyć Uniwersytet. Na dokończenie w tym roku projektu technicznego biblioteki Mamy już 1 min przyznany przez potrzeba 4 min zł. Sejm i 1,4 min zebrane przez Społeczny Komitet Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Musimy jeszcze zdobyć brakujące 1,6 min zł. Może pomogą sponsorzy!

4 4 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 3/2001 Portret rektora UWr. profesora Wojciecha Wrzesińskiego W galerii kopii portretów rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego w sali Senatu pojawił się kolejny wizerunek - rektora z kadencji prof. Wojciecha Wrzesińskiego. Namalował go prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki z Akademii Sztuk Pięknych. Oryginał portretu będzie niebawem prezentowany w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, które przygotowuje wystawę Rektorzy i ich kadencje". Zaprezentowane zostaną tam portrety Ich Magnificencji, którzy kierowali Uniwersytetem po 1945 roku. Gronostaje w tym okresie przywdziało szesnastu rektorów. Opiszą oni swoje dokonania podczas kadencji i przedstawią najważniejsze fakty, refleksje i zdarzenia, których byli świadkami, przez pryzmat swojego spojrzenia. Zabraknie portretu prof. Henryka Ratajczaka z kadencji , który nie wyraził zgody na jego namalowanie i prof. Romana Dudy z kadencji , ponieważ wniosku o jego namalowanie Senat jeszcze nie rozpatrywał. Zapowiada się interesująca wystawa, prawdopodobnie w połowie maja. Historia a polityka II - dyskusja panelowa 27 lutego w Auli Leopoldyńskiej pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romualda Gellesa i dyrektora Instytutu Historycznego UWr. prof. Wojciecha Wrzesińskiego odbyła się druga z kolei dyskusja panelowa pod wspólnym tytułem: Historia a polityka. Swoje opinie w tej kwestii wypowiadali profesorowie: Andrzej Garlicki, Tbmasz Nałęcz i Roman Wapiński oraz dawni magistranci profesora Wapińskiego, czynni politycy, poseł RP Aleksander Hall i marszałek Senatu RP Donald Tusk. Moderatorem dyskusji był prof. Wojciech Wrzesiński, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Drugie spotkanie, podobnie jak i pierwsze z tego cyklu, odbyło się w przededniu wręczenia dhc historykowi, tym razem prof. Romanowi Wapińskiemu. Poprzednio w 1996r. wręczono dhc politykowi i historykowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Spotkanie otworzył Rektor Uniwersytetu prof. Romuald Gelles, wyrażając nadzieję, że tę tradycję spotkań przy okazjach wręczania dhc historykowi czy politykowi będziemy na Uniwersytecie umacniać. - Inicjatorem tych debat jest prof. Wojciech Wrzesiński, promotor doktora honoris causa prof. Romana Wapińskiego, który tytuł ten będzie odbierał jutro w Auli Leopoldyńskiej - powiedział Rektor. - Ścisłe związki polityki i historii wynikają z tego, że każda polityka staje się następnego dnia historią - tak rozpoczął debatę prof. Garlicki. W opinii profesora Wrzesińskiego w ostatnim czasie nastąpiła eksplozja zainteresowań historią, rozumianą jako argument polityczny. Poseł Aleksander Hall nie akceptował marksistowskiego schematu, że przyszłość jest zdeterminowana historią. Uważał, że zachowania zbiorowości nie poddają się z góry wyznaczonym prawom historycznym. - Mądrzy historycy, nawet jeśli jakiś wpływ myśli marksistowskiej akceptowali, to zachowywali poczucie zdrowego rozsądku i szacunku dla faktów i do takich historyków należał prof. Roman Wapinski - powiedział Hall. Prof. Tomasz Nałęcz odwracając relację, nie chciał mówić o tym, jak politycy instrumentalnie wykorzystują historię, sprowadzając ją na manowce, ale zastanawiał się czy historycy instrumentalnie nie wykorzystują polityki? - Na styku historii i polityki może być obecna cała gama postaw, od skrajnego szalbierstwa po sądy, które w danym momencie mają umocowanie naukowe - mówił prof. Nałęcz. Uczeń prof. Wapińskiego marszałek Donald Tusk uznał, że Polska jest krajem wybitnych historyków i marnych polityków, którzy w latach osiemdziesiątych byli bardziej ofiarami igraszek historii, niż jej sprawcami. Prof. Roman Wapiński wyraził przekonanie, że historycy nie wyłączą się z życia publicznego, są bowiem ludźmi, którzy z natury rzeczy prowadzą dialog. - Problem jest w tym, czy jest to dialog czy poddanie się i szukanie akceptacji - rozważał prof. Wapiński. Odwrotny układ, czyli politycy a historia w Polsce, w opinii profesora, to niewielka grupa środowisk opiniotwórczych i przywódczych, znająca podstawowy kanon dziejów powszechnych Polski, ale będąca pod wpływem dziedzictwa. W 90 procentach bohaterowie obu stron są dziećmi PRL-u. Czy politycy szukają argumentów w historii? Tylko ci, którzy pragną się jej nauczyć. Politycy żywią się natomiast symbolami i to wywiera wpływ na dzieje w skali makrospołecznej, jest to w pewnej mierze polską specjalnością. Prof. Wrzesiński przytoczył porzekadło z czasów wielkomocarstwowej Anglii: Narody szczęśliwe nie znają swojej historii". - Spoglądając na naszą historię, można mówić o zmiennym charakterze aktywności argumentu historycznego. Gdy przed Polską zarysowuje się jakaś niebezpieczna zmiana, to wtedy najczęściej szuka się ratunku dla rozważań politycznych w argumencie historycznym - wyznał profesor. Chemia na progu XXI wieku - ścieżki rozwoju 27 lutego w nowym laboratorium na Wydziale Chemii odbyła się debata na temat wyzwań stojących przed współczesną chemią. Została ona zorganizowana w przeddzień uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adamowi Bielańskiemu, nestorowi polskich chemików. Zgromadzeni dys-

5 Numer 3/2001 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 5 kutowali nad badaniami, które przyczyniły się do rozwoju chemii i jej powiązań z biologią, medycyną, fizyka, a także do powstania nowych technologii. Debatę zorganizowali promotor doktora honorowego prof. Józef J. Ziółkowski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Jerzy Hawranek, dziekan Wydziału Chemii. Akredytacja kierunku ochrona środowiska Akredytację kierunku ochrona środowiska na 5 lat otrzymały: Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowe Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Chemii i Wydział Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich odroczyła akredytację kierunku psychologii w Uniwersytecie Śląskim. KRUP wyraziła zgodę na rozpoczęcie akredytacji na kierunkach nielicznie prowadzonych: oceanografii, dziennikarstwie i komunikacji społecznej i muzykologii. Grupy ekspertów dla oceny dwóch pierwszych rzadkich kierunków zostaną rozszerzone o eksperta z uczelni zagranicznej. Przekazanie dziesięciotomowej dokumentacji Festung Breslau" bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Biblioteka Instytutu Historycznego otrzymała w darze cenną publikację. Przebywająca 22 lutego b.r. we Wrocławiu żona Horsta H. W. Gleissa, autora licznych publikacji popularyzujących przeszłość Śląska, przekazała kierownikowi biblioteki Instytutu Historycznego, mgr Elżbiecie Witwickiej dziesięciotomowe dzieło poświęcone Festung Breslau" w opracowaniu jej męża. Gleiss urodził się w 1930 r. we Wrocławiu i przeżył jako żołnierz folkssturmu oblężenie miasta. Podczas walk zbierał różnego rodzaju materiały, jak obwieszczenia, ulotki, które wywiózł następnie do Niemiec Zachodnich. W późniejszych latach jego zbiór różnych materiałów archiwalnych o wojennym Wrocławiu, który z dużą pasją stale powiększał, rozrósł się do ogromnych rozmiarów. W połowie lat 70. utworzył archiwum zajmujące się gromadzeniem materiałów o Festung Breslau" (obecna siedziba mieści się w Rosenheim k. Monachium). Pomimo licznych zajęć zawodowych postanowił wydać drukiem zebrane materiały. Stanowią one podstawę wspomnianych 10 tomów, które ukazały się pod wspólnym tytułem Breslauer Apokalypse Dokumentarchronik vom Todeskampf und Untergang einer deutschen Stadt und Festung am Ende des Zweiten Weltkrieges" ( Apokalipsa Wrocławska 1945 r. Kronika dokumentacyjna poświęcona śmiertelnej walce i upadkowi niemieckiego miasta i twierdzy pod koniec II wojny światowej"). Pierwszy tom ukazał się w 1985 r., a ostatni zawierający indeksy w 1997 r. Za publikację tej dokumentacji Gleiss był wielokrotnie nagradzany. Wydawnictwo zawiera m. in. liczne dokumenty urzędowe, relacje żołnierzy niemieckich i mieszkańców miasta, zdjęcia, mapy, listę rozstrzelanych przez dowództwo twierdzy i poległych w walkach oraz artykuły niemieckie i zagraniczne o obronie twierdzy. Przekazane tomy stanowią dobry punkt wyjścia do badań nad tym okresem, m. in. życiem codziennym w oblężonym mieście. Pojawił się również pomysł pokazania tych zbiorów (oczywiście w wyborze) wrocławianom na wystawie poświęconej ostatniemu, tragicznemu dla stolicy Dolnego Śląska, okresowi II wojny światowej. (Dr Krzysztof Ruchniewicz) Kurier UTW To nieregularnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W numerze 2 pisma dr Walentyna Wnuk, dyrektor UTW, zachęca słuchaczy Uniwersytetu do dzielenia się przemyśleniami na temat późnej dorosłości. Ponadto biuletyn oferuje porady żywieniowe i zachęca do dbania o zdrowie. Jest w nim także miejsce na twórczość słuchaczy UTW i kronikę wydarzeń. Założony w 1976 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji planuje się w dniach czerwca I Ogólnopolską Konferencję Gerontologiczną nt. Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse - nadzieje - potrzeby". Do sekretariatu UTW można się dodzwonić, wykręcając nr w. 47. Biuletyn o programach europejskich Ukazał się 1 numer Biuletynu", w którym prezentowane są najnowsze informacje o możliwościach udziału polskich instytucji, uczelni, przedsiębiorstw oraz urzędów administracji lokalnej w programach europejskich. Wydawany jest w ramach projektu Tempus. Zainteresowanych zapraszamy do Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, tel i do Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej, do Biura Grantów i Współpracy z Regionem, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, tel Spotkania w Nehringu" Na popularnonaukowe wykłady polonistyczne zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W dziewiątym cyklu w tym roku akademickim odbyło się już 7 wykładów. Zapraszamy na pozostałe: 8 kwietnia 2001r. - Dr Rafał Augustyn, Akademia, alternatywa, rynek. O paradoksach poziomów i obiegów kultury 13 maja 2001r. - Dr Dorota Heck, Portret i autoportret eseisty 3 czerwca 200lr. - Dr Waldemar Żarski, Jak rozumieć tekst użytkowy. Wykłady odbywają się o godz. 11 w sali im. Władysława Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej przy pl. Nankiera 15. Dhc dla papieża W Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęło się 29 stycznia br. postępowanie w sprawie nadania doktoratu honoris causa papieżowi Janowi Pawłowi II. UAM jest czwartym uniwersytetem w Polsce, po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej, który wystąpi o ten zaszczyt. Teologia na Uniwersytetach 1 stycznia 200lr. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał nowy, jedenasty wydział - Teologiczny, który rozpocznie działalność we wrześniu. Utworzone zostaną katedry teologii i egzegezy biblijnej, teologii dogmatycznej i ekumenizmu, teologii pastoralnej i

6 6 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 3/2001 kultury chrześcijańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 Wydział Teologiczny będzie także na Uniwersytecie Gdańskim. MEN informuje, że minister Edmund Wittbrodt podpisał, w imieniu Rządu, umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Umowa określa status prawny Wydziału. W imieniu Konferencji Episkopatu umowę podpisał Prymas Polski arcybiskup metropolita warszawski Józef kardynał Glemp. Zofia Hertz, dyrektor Instytutu Literackiego w Paryżu, skończyła 90 lat Kiedy we wrześniu ubiegłego roku odszedł Jerzy Giedroyc, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, na Zofii Hertz spoczął trud wydania ostatniego 637. numeru paryskiej Kultury". Z woli Giedroycia Zofia Hertz została dyrektorem Instytutu Literackiego, a zastępcą - jego brat, Henryk. Ostatnio wyszedł kolejny 134. numer Zeszytów Historycznych". Dyrektorzy Instytutu napisali do czytelników Kultury": Chcielibyśmy jak dotąd przyjmować studentów, stypendystów i autorów, którzy mogliby korzystać z naszych zbiorów". Zainteresuje to z pewnością naszych historyków i politologów. Instytut Literacki założył Jerzy Giedroyc wraz z Zofią i Zygmuntem Hertzami w 1946r. w Rzymie, a w 1947r. - miesięcznik Kultura". Z tego grona pozostała Zofia Hertz, z zawodu notariusz, której czytelnicy życzą zdrowia i trwania. Jubileusz 55-lecia UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obchodził jubileusz 55-lecia. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich w specjalnej uchwale wyraziła wielkie uznanie dla znakomitych osiągnięć wielce zasłużonemu dla rozwoju nauki i kultury w Polsce Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Stanowią one o wysokiej pozycji uczelni toruńskiej w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Goście uroczystości jubileuszowych w UMK w Tbruniu: rektorzy UWr. i UOp. prof. Romuald Gelles i prof. Stanisław Nicieja oraz (od prawej) minister Edmund Wittbrodt, b. minister Jerzy Samsonowicz i wiceminister Jerzy Zdrada Studia wirtualne W ramach trzyletniego toku studiów jesienią tego roku na Uniwersytecie w Nysie rozpocznie się kształcenie na kierunku zarządzania informacją i komunikacją. Wirtualna uczelnia jest jedynym w skali europejskiej polskim projektem finansowanym w Euroregionie Nysy przez Politechniki z Liberca (Czechy) i Wrocławia oraz Szkołę Wyższą Zittau/Görlitz z Saksonii. Około czterdziestu naukowców z tych uczelni pracowało od 1997 roku nad uzgodnieniem treści nauczania. Obecnie będą przekazywać je studentom w języku angielskim, korzystając także z drogi elektronicznej. Studenci spędzą po roku na każdej uczelni i uzyskają na zakończenie studiów stopień bachelor". Dalsze informacje w Internecie pod adresem: HABILITACJE STYPENDIA. DOKTORATY. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał 24 listopada 2000 r. dr ADAM NOBIS Z Instytutu Filozofii dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii-filozofii kultury, na podstawie pracy Od emergencji do samoorganizacji. Zagadnienie nowości kultury. Stopień naukowy doktora otrzymali 16 stycznia 2001 r. mgr EWA KULAK, doktorantka Instytutu Filologii Romańskiej dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklopedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki 18 stycznia 2001 r. mgr ŁUKASZ PAŚKO, doktorant z Instytutu Zoologii dr nauk biologicznych w zakresie biologii, na podstawie pracy Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie w obrębie gatunku Cottus poecilopus Heckel, 1836 (Scorpaeniformes, Cottidae) na terenie Polski. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Elżanowski 15 lutego 2001 r. mgr WOJCIECH GIŻA, doktorant z Instytutu Botaniki dr nauk biologicznych w zakresie biologii, na podstawie pracy Wpływ podłoży zawierających arsen na dziko rosnące rośliny naczyniowe w Złotym Stoku Promotor: prof. nadz. dr hab. Ewa Bylińska 20 lutego 2001 r. mgr MONIKA TARANTOWICZ-GASIEWICZ, doktorantka Instytutu Filologii Angielskiej, na podstawie pracy Student modelling in intelligent computer-assisted language learning. Pedagogical issues Promotor: dr hab. Tadeusz Piotrowski Laureaci konkursu FNP na stypendia dla młodych naukowców w 2001 r. Wśród laureatów konkursu na stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego znaleźli się: MATEUSZ KAPUSTKA (historia sztuki)

7 Numer 3/2001 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 7 PIOTR KOWALSKI (matematyka) DANIEL KROWARSCH (biochemia) ANNA KRZYSZOWSKA-WYPUSTEK (historia) PAWEŁ MACKIEWICZ (biologia) ROBERT STEFANICKI (prawo) ANITA WEBER-WELLER (geologia) ROBERT WYSOCKI (genetyka) Stypendia dla naukowców przed trzydziestym rokiem życia, którzy zgromadzili już dorobek naukowy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje od czterech lat. Uniwersytet Wrocławski wyprzedziły w ilości przyznanych stypendiów tylko Uniwersytet Warszawski (17 stypendiów) i Uniwersytet Jagielloński (15). Uniwersytet Wrocławski może się poszczycić sukcesem, dotychczas nie było tak licznej grupy wyróżnionych. Pozostali wrocławscy laureaci to z Politechniki Wrocławskiej: Elżbieta Ga wis (biomechanika), Szymon Mercik (fizyka) i Grzegorz Sęk (fizyka), Joanna Wietrzyk (biologia) z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk i Robert Żarnowski (botanika) z Akademii Rolniczej. W tym roku FNP wybrała z 579 kandydatów 126 laureatów, którzy odbiorą dyplomy 24 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. KRONIKA Spotkanie Kolegium Dyrektorów Administracyjnych 5 grudnia 2000 r. w Akademii Muzycznej spotkało się Kolegium Dyrektorów Administracyjnych Uczelni Wrocławia i Opola. Dyrektorów powitał prof. Jerzy Mrozik, rektor Uczelni. Wrocławska Akademia Muzyczna, jedna z siedemnastu uczelni artystycznych w kraju skupiających siedem tysięcy pracowników i studentów, kształci około czterystu studentów na studiach dziennych i dwustu - na studiach zaocznych i podyplomowych, zatrudniając około stu pięćdziesięciu pracowników dydaktycznych i około stu - pozostałych. Z referatem pt. Czy istnieje potrzeba i czy są możliwości wspólnego prowadzenia niektórych rodzajów działalności usługowej przez uczelnie Wrocławia" wystąpił A. Parafiński, dyrektor Akademii Medycznej. W wyniku dyskusji za najbardziej perspektywiczne uznano możliwości współdziałania w zapewnieniu usług transportowych i w zakresie zamówień publicznych. Tworzenie wspólnej bazy transportowej uznano za nieuzasadnione i nieopłacalne. Kooperacja w zakresie organizacji zamówień publicznych została ustalona będzie tematem przewodnim następnego spotkania. Dyrektorzy wymienili informacje dotyczące zakupu bonów towarowych dla pracowników. Dwie uczelnie nie korzystają z tej formy wspomagania pracowników, niektóre uczelnie obejmują pomocą emerytów i rencistów. Różne są także formy wykupu przez uczelnie legitymacji PKP, od nieodpłatnych dla pracowników, poprzez częściową odpłatność, aż do całkowitej odpłatności przez pracowników. Dyrektorzy zamierzają omówić problem ochrony i zabezpieczenia uczelni i pracownicze programy emerytalne. 37. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej 6-15 lutego 2001r. w Karpaczu odbyła się 37. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej organizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięło w niej udział 72 uczestników, w tym 42 z zagranicy - Białorusi, Belgi, Brazylii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Jugosławii, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Tym razem była ona bardziej konferencją, aniżeli szkołą i służyła jako forum spotkań fizyków ze Wschodu i Zachodu. Tradycyjnie wykładowcy zaprezentowali przodujące ośrodki fizyki teoretycznej, m.in. Cambridge, Paryż, Los Angeles, Rzym, Dubna. Konferencja poświęcona była Najnowszym osiągnięciom w teorii oddziaływań fundamentalnych i umożliwiła zaprezentowanie wyników światowych badań w dziedzinach: zdeformowanych układach całkowalnych, teorii strun, membran, grup kwantowych i deformacji struktur algebraicznych, supersymetrii i jej uogólnień, geometrii niekomutatywnej, grawitacji kwantowej. Dyrektorami Szkoły były profesorowie: Jerzy Lukierski i Ziemowit Popowit z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz profesor Jakub Rembieliński z Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto w komitecie organizacyjnym działali doktorzy: Arkadiusz Błaut, Andrzej Frydryszak, Marek Mozrzymas i Dobromiła Nowak-Szczepaniak. Pomocy finansowej udzielili: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki i Fundacja Szkół Zimowych. 10 lat Uniwersytetu Śląskiego w Opawie lutego 200lr. odbyły się centralne uroczystości z okazji dziesięciolecia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, rozpoczęte uroczystym koncertem w Teatrze Śląskim, gdzie gości powitał rektor uczelni prof. Demeter Krupka. Następnego dnia w reprezentacyjnej sali klasztoru minorytów odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, na którym tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu Opawskiego uhonorowani zostali matematycy, profesorowie Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego i Jaroslav Kurzweil z Czeskiej Akademii Nauk. Po uroczystym obiedzie, na kolejnym posiedzeniu Senatu wręczono złote i srebrne medale Uniwersytetu osobom zasłużonym dla powstania i rozwoju uczelni. Uniwersytet Opawski powstał 9 czerwca 1991 roku z połączenia dwóch zamiejscowych wydziałów Uniwersytetu w Brnie, mianowicie w Opawie i Karwinie. Obecnie na 21 kierunkach licencjackich i magisterskich studiuje 3500 osób. Od 1 marca funkcję rektora objął prof. Zdenek Jirasek W uroczystości uczestniczył prof. Rościsław Żerelik, prorektor ds. studenckich UWr. Obradowała KRUP - rezerwa celowa na podwyżki płac 18 lutego 2001r. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obradowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obecny na obradach wiceminister edu-

8 8 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 3/2001 kacji profesor Jerzy Zdrada wyjaśnił, że obniżenie dotacji dla szkolnictwa wyższego o 3,1% w 2000 r. wynikło z powodu niewykonania dochodów budżetu państwa. Dotacja na rok 2001 będzie przekazywana systematycznie. Budżet na rok 2001 został zaplanowany na podstawie planu na rok 2000, a nie jego wykonania: wzrost nakładów o 11,2% przy wzroście płac tylko o 7,6% (przy planowanej inflacji 7,5%), większy wzrost środków inwestycyjnych. W budżecie państwa utworzono rezerwę celową w wysokości 177 min zł, która może być wykorzystana dla rozpoczęcia procesu systemowych podwyżek płac w szkolnictwie wyższym lub jako rekompensata niedofinansowania szkół wyższych w 2000 r. (wówczas proces zmian systemowych nie będzie mógł być zapoczątkowany w bieżącym roku). Rektorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie rezerwy celowej przewidzianej w budżecie na rok 2001 na sfinansowanie pierwszego etapu reformy, o ile projekt zreformowania systemu płac zostanie ustawowo wdrożony. Zaniepokojenie rektorów spowodowały decyzje parlamentu i rządu, których skutkiem jest obniżenie realnych nakładów na szkolnictwo wyższe w wyniku wprowadzenia obciążeń ZUS od umów o dzieło od stycznia 2000 r., obcięcia dotacji z końca 2000 r., wprowadzenia podatku VAT od zakupów aparatury naukowej od stycznia 2001 r., planowanego obniżenia nakładów na dotację statutową przez KBN i planowanego podatku od nieruchomości będących własnością uczelni wyższych. Rektorzy zdecydowali o tworzeniu funduszy stypendialnych ze środków własnych uczelni wobec zmniejszających się nakładów na pomoc materialną dla studentów w uczelniach publicznych. Oczekuje się od MEN zatwierdzenia regulaminu stypendiów fundowanych. Rektorzy Członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i goście uroczystości jubileuszowych UMK w Tbruniu postanowili stworzyć dokument Kontrakt dla szkolnictwa wyższego" i przedstawić go parlamentowi po jesiennych wyborach. Rektorzy uznali za konieczne w dobie społeczeństwa informacyjnego kształcenie studentów w zakresie podstawowych technik korzystania z narzędzi informatycznych. KRUP zwróciła się z listem do Prezesa Rady Ministrów w celu przywrócenia pełnego dostępu do usług opieki zdrowotnej dla studentów w miejscu studiowania, radykalnie ograniczonego przez ustalenia między Kasami Chorych z 14 grudnia 2000 r., które zmieniły wcześniejsze zasady, korzystniejsze dla studentów. Obradowało KRUWiO 20 lutego 2001 r. w Akademii Ekonomicznej odbyło się comiesięczne spotkanie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. O planach zorganizowania środowiskowej konferencji Człowiek a środowisko", planowanej w terminie września 2002 r., mówił prof. Jerzy Zwoździak z PWr., inicjator tej konferencji. W wymianie międzynarodowej myśli naukowej, w zakresie szeroko pojętego tematu człowiek a środowisko", uczestniczyć mają laureaci Nagród Nobla z kilku dyscyplin. Konferencja ma zgromadzić około 6500 naukowców. W założeniu konferencja obejmować będzie różnorodną tematykę, nie tylko w zakresie inżynierskim czy badań naukowych, ale również w dziedzinie artystycznej (rzeźba, muzyka), uwzględniając ponadto kilka tematów będących wyzwaniem w przeszłości i przyszłości, a mianowicie degradacja środowiska naturalnego, edukacja i świadomość ekologiczna, piękno środowiska, medycyna, higiena, ekonomia, prawo, zarządzanie środowiskiem, gospodarka zasobami. Program konferencji przewiduje zorganizowanie konkursu rzeźby i przeglądu chórów akademickich. Konferencja organizowana jest przy udziale Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Zarządu Miasta i Sponsorów (przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, organizacje rządowe i pozarządowe). Konferencję obiecał objąć patronatem honorowym Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Kolegium Rektorów poparło inicjatywę organizacji tej środowiskowej konferencji i objęło ją patronatem. Konferencję przygotowywaną pod hasłem obchodów jubileuszu 300-lecia uczelni poprzedzi Dolnośląski Festiwal Nauki, organizowany pod hasłem trzech wieków Uniwersytetu Wrocławskiego. O zbliżających się VII Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED 2001 poinformował rektorów dyrektor tego przedsięwzięcia Edmund Radoń. Odbędą się one w dniach marca pod patronatem Kolegium Rektorów, a także minister Barbary Labudy i marszałka Jana Waszkiewicza. Tegoroczny TARED akcentować będzie ofertę szkół wyższych dla absolwentów szkół średnich. Rektorzy omówili sytuację finansową uczelni w warunkach redukcji o 3,1 % budżetu w resorcie MEN w grudniu 2000r. z powodu niewykonania dochodów budżetu państwa. Sejm uchwalił w lutym utworzenie w budżecie na 200lr. rezerwy celowej w wysokości ok. 180 milionów zł, która w części może być wykorzystana dla rozpoczęcia procesu podwyżek płac w szkolnictwie wyższym lub jako rekompensata niedofinansowania uczelni w 2000 r. Rektorzy uniwersytetów zrzeszeni w KRUP zwrócili się do MEN o pilne uregulowanie ustawowe zreformowania systemu płac nauczycieli akademickich i powołania do życia Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. Przewodniczący prof. R. Gelles poinformował o powołaniu Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Bazę lokalową zapewnia Uniwersytet Wrocławski. Etatowym pracownikiem Biura jest kierownik. Funkcję tę pełni oddelegowany pracownik UWr. Pracę Biura koordynować będzie środowiskowy koordynator Festiwalu Nauki prof. Aleksandra Kubicz. Kolegium Rektorów zwróciło się do marszałka Jana Waszkiewicza o dofinansowanie przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu remontu obiektów sportowych UWr., AR i AE. Kolegium objęło patronatem działalność Domu Europejskiego Pałacyk", skupiającego edukacyjne, naukowe i kulturalne inicjatywy studentów. Kolegium poparło inicjatywę i objęło patronatem wystawę Leopolis Docet" poświęconą zamordowanym profesorom lwowskim w 60. rocznicę kaźni. Kolegium rozciągnęło również patronat nad czwartą edycją Międzynarodowych Targów Pracy Profesja 2001" organizowanych przez Fundację Samorządu Studentów Akademii Ekonomicznej. Rektorzy PWr. i AE. profesorowie Andrzej Mulak i Marian Noga podpi-

9 Numer 3/2001 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 9 sali w obecności pozostałych rektorów umowę o współpracy w zakresie kształcenia studentów obu uczelni na wspólnym kierunku studiów - Zarządzanie i inżynieria produkcji. Jego Magnificencja na uroczystości u Prezydenta RP i na spotkaniu w MEN 5 marca 200lr. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego rektor naszej Uczelni prof. Romuald Gelles uczestniczył w spotkaniu z okazji X-lecia miesięcznika informacyjno-publicystycznego Nauka i przyszłość". Uroczystość odbyła się w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckiego. Po uroczystości rek- tor odbył owocne rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie uczelnianych inwestycji, w szczególności zabiegał o pieniądze na projekt techniczny biblioteki uniwersyteckiej i na remonty, w pierwszej kolejności gmachu głównego Uniwersytetu. Rektorowi towarzyszył prof. Henryk Ratajczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. W rozmowach ze strony MEN uczestniczyli: dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Tadeusz Popłonkowski, Marek Lepa, dyrektor Departamentu Ekonomiki Edukacji i Michał Piskorz, dyrektor generalny w MEN. Z OBRAD SENATU UWr. 21 lutego 2001 Obradom przewodniczył Rektor, prof. Romuald Gelles, który na wstępie wręczył mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. * * * W części roboczej Senat przyjął wniosek o zatrudnienie na podstawie mianowania na stałe na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. BARBARY HULANICKIEJ Z Zakładu Antropologii PAN mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO W Instytucie Prawa Cywilnego mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr. hab. JERZEGO JUCHNOWSKIEGO W Instytucie Politologii dr hab. WANDY PATRZAŁEK W Instytucie Socjologii wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzejowi Szwarcowi, kryminologowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senat powołał członków Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję W jej skład weszli: Prof. dr hab. JAN BOĆ Prof. dr hab. ROMAN DUDA Mgr TADEUSZ GŁUSZCZUK JE Ks. Kard. HENRYK GULBINOWICZ Prof. dr hab. MIECZYSŁAW KLIMOWICZ Prof. dr hab. JÓZEF ŁUKASZEWICZ Prof. dr hab. JAN MOZRZYMAS Prof. dr hab. HENRYK RATAJCZAK Dr hab. WIESŁAW SUDER Prof. dr hab. WOJCIECH WRZESIŃSKI Ponadto zgodnie ze Statutem Fundacji w skład Rady wchodzi urzędujący Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Przedstawiciel Fundatora. na przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Kuratorów Fundacji-Zakład Narodowy im. Ossolińskich na kadencję prof. dr hab. JANUSZA DEGLERA Z Instytutu Filologii Polskiej Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2001 według założeń opracowanych przez Komisję Finansową z wyodrębnieniem przed podziałem z dotacji na działalność dydaktyczną kwoty 800 tys. zł na zabezpieczenie godzin usługowych w roku akademickim 2000/2001 oraz przeznaczenie z zysku netto za rok procentowego odpisu na cele polityki personalnej, zgodnie z & 17 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni. ratyfikował porozumienie zawarte 30 września 2000r. między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie Nowej Matury 2002 r. W Porozumieniu tym zapisano m.in., że : przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich będą uczestniczyli w procesie ustalania podstaw programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych, szkoły wyższe podejmą starania, aby w najszerszym możliwie zakresie uznać w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki uzyskane przez kandydata na studia na egzaminie maturalnym, licencjonowani przedstawiciele uczelni będą brać udział w egzaminie maturalnym, w szczególności będą mieć wpływ na dobór tematów egzaminacyjnych, uczelnie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym ogłoszą listę dodatkowych przedmiotów wymaganych w ramach egzaminu maturalnego na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnie mogą w poszczególnych przypadkach wprowadzić w procesie rekrutacji dodatkowe sprawdziany pod warunkiem, że nie wykraczają one poza program szkół ponadgimnazjalnych i nie powtarzają one egzaminu maturalnego, ustalenia Porozumienia stosowane będą od roku akademickiego 2002/2003. Porozumienie uwzględnia w pełni autonomię szkół wyższych w zakresie ustalania zasad rekrutacji na poszczególne wydziały i kierunki. Okres przejściowy między majem roku 2002 a majem 2005, kiedy nową maturę będzie zdawać pierwszy rocznik objęty nauką w szkołach gimnazjalnych, pozwoli na wypracowanie optymalnego systemu rekrutacji. zatwierdził nadanie sali wykładowej nr 101 w obiekcie dydaktycznym przy ul. Pocztowej 9 imienia profesora Mariana Jakóbca Senat wysłuchał informacje dotyczące planowanego powołania Centrum Studiów Niemcoznawczych funkcjonowanie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego zadłużenia wobec UWr, ZOZ- u przy pl. Katedralnym Senatorowie wyrazili krytyczne opinie o felietonie pt.

10 10 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 3/2001 Drzazga w oku" kontestującym inwestycje uniwersyteckie, który ukazał się w piśmie Uniwersytet Wrocławski". Wyrazili także solidarność z prof. Andrzejem Wiktorem, który w tej sprawie skierował list do Senatu UWr. W czasie obrad Senatu ekipa filmowa pod kierunkiem Piotra Załuskiego kręciła migawki z obrad tego najważniejszego na uczelni gremium. Filmowcy pojawiają się w różnych miejscach uczelni, realizowany jest bowiem film pt. Trzy wieki Uniwersytetu Wrocławskiego". STAN FINANSOWY WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Podjęte przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. działania oszczędnościowe, mające na celu ratowanie Spółki przed upadłością czy likwidacją, przyniosły od 1 lipca 2000 r. do 31 stycznia 2001 r. następujące wyniki: uległy zmniejszeniu zobowiązania Spółki wobec osób prawnych, zmniejszyły się zobowiązania Wydawnictwa przejęte przez poprzedniego prezesa od Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej wobec osób prawnych, zadłużenie Spółki wobec autorów znacznie się zmniejszyły, Spółka ukończyła w grudniu 2000 r. spłatę kupionego w poprzednim okresie samochodu dostawczego, w lipcu 200 lr. Spółka ukończy spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w poprzednim okresie (po 1 lipca 2000r. Spółka nie zaciągnęła nowego kredytu), trwa odzyskiwanie środków w ramach kredytu obrotowego, został ustalony i uruchomiony 1 stycznia 2001r. terminarz spłat zobowiązań Spółki wobec Uniwersytetu, w grudniu 2000 r. Spółka korzystając ze swoich uprawnień jako instytucja działająca na rzecz nauki - po uprzedniej akcji informacyjnej w Uniwersytecie - wystąpiła do Komitetu Badań Naukowych z wnioskiem o dofinansowanie ponad sześćdziesięciu książek pracowników Uniwersytetu w wysokości ponad 1,600,000 zł (w grudniu 1999r. wniosek obejmował około dziesięciu książek) i oczekuje na decyzję o wysokości dotacji, trwa dalsze zmniejszanie zatrudnienia w Spółce, choć przerwał je proces w Sądzie Pracy jednej ze zwolnionych osób. CENTRUM STUDIÓW NIEMCOZNAWCZYCH WE WROCŁAWIU W PLANACH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Centra studiów niemcoznawczych działające na rzecz wzajemnego zrozumienia historii i kultury, polityki i gospodarki oraz języka i mentalności przez młode pokolenie powstają z inicjatywy byłego kanclerza Niemiec, Helmuta Kohla. Powstały już one w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji. Obecnie w konkursie na utworzenie takiego centrum przez RFN uczestniczą polskie uczelnie, a wśród nich Uniwersytet Wrocławski. Zadaniem centrów jest oferowanie studiów podyplomowych o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiących studia uzupełniające, kończące się tytułem Mastera oraz organizacja niemcoznawczych policencjackich studiów magisterskich i studiów doktoranckich, a także tworzenie sieci polskich instytucji niemcoznawczych. Będzie to z jednej strony instytut badawczy i centrum kształcenia, z drugiej - miejsce inicjujące i koordynujące sprawy związane ze studiami niemcoznawczymi przy współpracy międzynarodowej. Założenie interdyscyplinarne powinno obejmować wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Grupa ekspertów DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) wyłoniła w wyniku rozmów cztery uczelnie z potencjałem studiów niemcoznawczych: Kraków, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Oferty, na podstawie których zostanie rozstrzygnięty konkurs, były składane do końca lutego 2001 r. Otwarcie Centrum planuje się na początku roku akademickiego 2001/2002. PROFESOR ADAM BIELAŃSKI I PROFESOR ROMAN WAPIŃSKI DOKTORAMI HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 28 lutego 2001 roku godnością doktora honoris causa zostali uhonorowani dwaj wybitni uczeni, prof. Adam Bielański i prof. Roman Wapiński. Prof. Adam Bielański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nestor i jeden z najznakomitszych polskich chemików, twórca Krakowskiej Szkoły Katalizy Heterogenicznej, autor najlepszego polskiego podręcznika akademickiego chemii nieorganicznej. Twórca wybitnych prac naukowych z dziedziny chemii ciała stałego i katalizy, wydanych w wyniku blisko sześćdziesięciopięcioletniej pracy naukowej. Honorową godność doktora Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Adam Bielański otrzymał w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój nauki i wiodącego czterdziestoletniego udziału we współpracy zapoczątkowanej z prof. Bogusławą Jeżowską-Trzebiatowską. Prof. Roman Wapiński z Uniwersytetu Gdańskiego, jeden z najwybitniejszych historyków dziejów najnowszych. Autor wielu rozpraw, ni.in. Narodowej Demokracji

11 Numer 3/2001 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI i monografii Władysława Sikorskiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Od trzydziestu lat bada dzieje polskiej myśli politycznej. Jest autorem Historii polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, wydanej w 1997 roku. Książka ta jest nowoczesną formą syntezy dostarczającej odpowiedzi na pytania, jak polskie elity polityczne postrzegały świat, traktowały przeszłość i na ile trafne były formułowane przez nie prognozy. Profesor miał duży udział w kształtowaniu zainteresowań badawczych środowiska wrocławskiego. UROCZYSTOŚĆ W AULI LEOPOLDYŃSKIEJ OTWORZYŁ JM REKTOR UWR. PROF. ROMUALD GELLES Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone wręczeniu dyplomów doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dwóm znakomitym profesorom, uczonym uniwersyteckim - Panu Profesorowi Adamowi Bielańskiemu, chemikowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Panu Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, historykowi z Uniwersytetu Gdańskiego. Mam zaszczyt poinformować Państwa, że Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, na wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, po wysłuchaniu recenzji prof. Mariana Zgórniaka i prof. Andrzeja Garlickiego, sporządzonych z upoważnienia Senatów Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Warszawskiego, nadał w dniu 28 czerwca 2000 roku Panu Profesorowi Romanowi Wapińskiemu tę najwyższą godność akademicką. Informuję równocześnie, że Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, na wniosek Wydziału Chemii, po uwzględnieniu pozytywnych opinii napisanych przez Panią Profesor Krystynę Dyrek i Pana Profesora Bogdana Marcińca, z upoważnienia Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowił w dniu 27 września 2000 roku nadać Panu Prof. Adamowi Bielańskiemu doktorat honoris causa. Wielce Szanowni Panowie Profesorowie! Prześwietni Doktoranci! W imieniu całej wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu witam Panów bardzo serdecznie: Pana Profesora Romana Wapińskiego z małżonką oraz Pana Profesora Adama Bielańskiego. Pragnę wyrazić wielką radość i satysfakcję z powodu włączenia Panów Profesorów do grona prześwietnych doktorów honorowych Almae Matris Wratislaviensis. Cieszymy się, że przyjęli Panowie nadaną godność i dzięki niej możemy dziś gościć Panów w naszej uczelni - historyka i chemika, co potwierdza i ilustruje zarazem wielokierunkowość i różnorodność studiów i badań prowadzonych na Uniwersytetach. Niezwykłej wymowy dzisiejszym uroczystościom promocji doktorskich - jako ważnego ogniwa wydarzeń jubileuszowych - nadaje atmosfera przygotowań do przyszłorocznych obchodów trzechsetlecia naszej uczelni. Są to jednocześnie pierwsze doktoraty honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego w rozpoczynającym się nowym XXI wieku. DROGĘ ŻYCIOWĄ PROFESORA ADAMA BIELAŃSKIEGO PRZEDSTAWIŁ PROFESOR JERZY PIOTR HAWRANEK, DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII UWR. Profesor Adam Bielańki urodził się 14 grudnia 1912 roku w Krakowie. Studia chemiczne ukończył w 1936 roku na Wydziale Chemii UJ, a po 3 latach pracy na Akademii Górniczo Hutniczej i w ramach działalności tajnego Uniwersytetu wykonał pracę doktorską w 1944 roku (promocja odbyła się w kwietniu 1945 r). Od 1945 roku pracuje na Akademii Górniczo Hutniczej. W latach przebywa w Imperial College of Science and Technology w Londynie, skąd wraca z przygotowaną rozprawą habilitacyjną; habilituje się w 1951 roku. Od 1950 roku kieruje Katedrą Chemii Nieorganicznej na AGH a w latach pełni funkcję Prorektora AGH d/s Nauczania. W 1962 roku uzyskuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W 1964 roku wraca do swojej macierzystej Uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego i obejmuje stanowisko Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej. W 1965 roku zostaje członkiem korespondentem a w 1973r. członkiem rzeczywistym PAN. W latach pełni funkcję Prorektora UJ d/s Nauki a w latach funkcję dyrektora Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach był przewodniczącym Komitetu Chemii PAN a w latach członkiem Prezydium PAN. W latach pełnił funkcję wiceprezesa PAN i przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PAN. Profesor Bielańki jest członkiem PAU, w której w latach pełnił funkcję wiceprezesa. W latach był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, następnie ( ) członkiem Zarządu Głównego. W uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz zasług w działalności organizacyjnej profesor Bielański został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i międzynarodowymi takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Uniwersytetu w Liege, Bułgarskiej Akademii Nauk i Medalem Merentibus UJ. Plonem działalności naukowej profesora Bielańskiego jest ponad 180 oryginalnych prac, opublikowanych w renomowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej. Profesor Adam Bielański organizował lub współor-