Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na rok PN-29/10.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na rok 2011 - PN-29/10."

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 02 grudnia 2010r. Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na rok PN-29/10. Nawiązując do otrzymanych zapytań i wniosków, w oparciu o postanowienia Art. 38 ust. 2 i 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, w Szczecinie informuje, co następuje: Pytanie 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Czy Zamawiający potwierdza, iż: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do zarządzania Szpitalem nie obejmuje szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność cywilną osób Zarządzających; 2. zakres rehabilitacji osób hospitalizowanych i ich rodzin nie obejmuje eksperymentalnych metod rehabilitacji. 3. realizacja zadań w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń nie obejmuje zdarzeń powstałych w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokojów społecznych oraz powstałych w wyniku aktów sabotażu lub terroryzmu 4. w zakresie działalności polegającym na prowadzeniu badań nie znajduje się zakres podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu badacza i sponsora. 5. nie świadczy usług i świadczeń w charakterze ośrodka badawczego; 6. badania naukowe wymienione w SIWZ to wszystkie badania, jakie szpital prowadzi.

2 Odpowiedź 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1. Zamawiający potwierdza powyższe. 2. Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie eksperymentalnych metod rehabilitacji. 3. Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia w ramach odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokojów społecznych oraz powstałych w wyniku aktów sabotażu lub terroryzmu. 4. Zamawiający potwierdza powyższe. 5. Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi badań naukowych, natomiast występuje w charakterze ośrodka badawczego w prowadzonych badaniach klinicznych, a część lekarzy zatrudnionych w ZCO pełni funkcję badacza (szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem tych badań objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora). Badania kliniczne prowadzone w ZCO dotyczą skuteczności leków do chemioterapii. Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną szkód wynikających z prowadzonych badań klinicznych. 6. W SIWZ na stronie 19 zostały wymienione badania naukowe, których objęcia ochroną w ramach OC oczekuje Zamawiający. Badanie określone w SIWZ mianem naukowego to w istocie eksperyment, o którym mowa w art. 21 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, polegające głównie na obserwacji. Nie jest to badanie kliniczne, o którym mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne. Pytanie 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1. Wnioskujemy o określenie, co jest przedmiotem umów najmu, użyczenia, dzierżawy itd. 2. Wnioskujemy o wykazanie długości dróg wewnętrznych oraz informacji o ich stanie technicznym. 3. Prosimy o informację, czy bufet prowadzony na terenie szpitala prowadzi podmiot zewnętrzny, czy ZCO oraz, czy ubezpieczenie ma obejmować ryzyko oc za produkt. 4. Wnioskujemy o informację, czy wymienione w SIWZ rodzaje działalności pozamedycznej zgłaszanej do objęcia ochroną ubezpieczeniową to wszystkie, które szpital wykonuje? ( bufet, działalność szkoleniowa, wynajem sal i catering ) 5. Prosimy o podanie wysokości obrotu za 2009 z w/w działalności. 6. Czy Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do objęcia ochroną szkody wynikające z uchybienia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej to szkody osobowe lub rzeczowe. 7. Wnioskujemy o wskazanie podmiotów, którym Zamawiający powierza udzielanie świadczeń zdrowotnych. 8. Wnioskujemy o podanie listy podwykonawców, jakie czynności wykonują podwykonawcy? Czy z winy podwykonawców w okresie ostatnich 5 lat występowały szkody? 2

3 9. Czy Zamawiający akceptuje wysokość podlimitu dla oc nadwyżkowego w wysokości zł? 10. Na czym polegają wykonywane badania kliniczne Odpowiedź 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1. Przedmiotem umów dzierżawy jest część aparatury diagnostycznej laboratorium szpitalnego. 2. Powierzchnia dróg i utwardzonych placów (w tym miejsc parkingowych): 4 977,82 m 2. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej i asfaltu. Stan techniczny: dobry. 3. Bufet prowadzi ZCO, ubezpieczenie ma obejmować szkody będące wynikiem zatrucia pokarmowego, a więc także OC za produkt, produktem jest żywność przygotowywana lub podawana w ZCO. 4. Rodzaje działalności pozamedycznej: prowadzenie bufetu, działalność szkoleniowa, wynajem sal i catering oraz wypożyczanie łóżek dla obłożnie chorych i przechowywanie zwłok (w incydentalnych przypadkach) są to działalności, których objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach OC oczekuje Zamawiający. 5. Przychody za 2009r. z tytułu działalności wskazanej wyżej w pkt. 4: ogółem: zł. w tym: bufet: zł; dzierżawa, posiłki: zł.; wynajem sprzętu: 2 664zł.; przechowanie zwłok: 606zł. 6. Zamawiający potwierdza powyższe. 7. ZCO powierza wykonywanie świadczeń zdrowotnych, na podstawie umowy zlecenia, lub innej o charakterze cywilnoprawnym (kontrakt) lekarzom, fizykom medycznym, pielęgniarkom oraz technikom RTG. 8. Lista podwykonawców jest zawarta w poniższej tabeli. Nie odnotowano jakichkolwiek szkód spowodowanych winą podwykonawcy. UMOWY O PODWYKONAWSTWO USŁUG MEDYCZNYCH ZAWARTE PRZEZ ZCO SZCZECIN. L.P. Nazwa Adres Zakres POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PAM WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY POWSTAŃCÓW WLKP SZCZECIN UNII LUBELSKIEJ SZCZECIN MAZOWIECKA SZCZECIN ARKOŃSKA SZCZECIN BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ DIAGNOSTYKA ORAZ BADANIA KOLPOSKOPOWE TRANSPORT SANITARNY PEŁEN ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SP WSZ: M.IN. BADANIA LABORATORYJNE, DERMATOLOGICZNE, OBRAZOWE (KT, MR, USG, RTG) 3

4 Ponadto na umowy zlecenia zatrudniona jest część personelu, głównie medycznego (37 osób wg stanu na dzień r). 9. Zamawiający nie akceptuje podlimitu sugerowanego w zapytaniu. 10. Odpowiedź zawarto w odpowiedzi 1 ad. 5. Pytanie 3. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Czy Zamawiający potwierdza, iż: 1. uznaje za wystarczający limit w ramach sumy ubezpieczenia, który pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku 10% wartości szkody nie więcej niż zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia? 2. wprowadza wyłączenie z zapisu ubezpieczenia mienia od pożaru zalania w wyniku opadów atmosferycznych (przez nieszczelny dach, stolarkę okienna i drzwiową za których stan ponosi odpowiedzialność? 3. na terenie szpitala odbywa się planowana pielęgnacja drzewostanu, jak często prowadzone są prace pielęgnacyjne ( przycinanie )? 4. rozszerzenie o szkody powstałe w wyniki skażenia lub zanieczyszczenia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ograniczone są limitem do wysokości sumy ubezpieczenia. Odpowiedź 3. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. 1. Zamawiający potwierdza, iż uznaje za wystarczający limit w ramach sumy ubezpieczenia, który pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku nie więcej niż zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia. Równocześnie zmianie ulega SIWZ w ppkt 5) litery /H/ pkt 3 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych części /II/ RODZAJE UBEZPIECZEŃ rozdziału C SIWZ (strona 22 SIWZ). Ppkt 5) otrzymuje brzmienie: Zakład ubezpieczeń pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, do limitu ,00 zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia. 2. Zamawiający nie potwierdza powyższego. 3. Zamawiający potwierdza, iż na terenie szpitala odbywa się pielęgnacja drzewostanu. Prace pielęgnacyjne prowadzone są dwa razy w roku, raz w okresie wiosennym i raz w okresie jesiennym. 4. Zamawiający potwierdza powyższe. 4

5 Pytanie 4. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Czy firmy wykonujące naprawy lub budowy na terenie szpitala posiadają ubezpieczenie oc działalności? Odpowiedź 4. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Firmy wykonujące, na terenie szpitala, prace budowlane, lub remontowe posiadają ubezpieczenie OC potwierdzone polisą, która jest przedkładana w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pytanie 5. Czy Zamawiający potwierdza, iż: 1. miejsce ubezpieczenia położenia mienia dotyczy lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, w których prowadzona jest działalność oraz lokali są należycie zabezpieczone przed kradzieżą; 2. iż wszystkie drzwi wejściowe do ubezpieczanych lokalizacji posiada 2 zamki wielozastawkowe lub 1 wielopunktowy. Odpowiedź Zamawiający potwierdza, iż miejsce ubezpieczenia położenia mienia dotyczy lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, w których prowadzona jest działalność, zabezpieczonych w sposób opisany w SIWZ oraz ewentualnych nowych lokalizacji należycie zabezpieczonych przed kradzieżą. 2. W zamki nie są wyposażone automatyczne drzwi przesuwne stanowiące główne wejścia do Oddziału Klinicznego Radioterapii oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej, które są blokowane w porze nocnej. Pozostałe drzwi wejściowe są wyposażone w zamki wskazane, alternatywnie, w zapytaniu. Pytanie 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu z definicji dewastacji rozumianej jako uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez pacjentów w ramach udzielanej pomocy medycznej Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu. Odpowiedź 6. Zamawiający oczekuje objęcia ochroną ryzyka dewastacji wg definicji określonej w SIWZ. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku dewastacji rozumianej jako uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez pacjentów w ramach udzielanej pomocy medycznej Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu. 5

6 Pytanie 7. Czy Zamawiający akceptuje wypłatę odszkodowania w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku wg wartości rzeczywistej, nie więcej niż suma ubezpieczenia? Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia całego mienia, lecz określa wyłącznie sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, która jest ułamkiem procenta całego mienia narażonego na tego typu szkody. Odpowiedź 7. Zamawiający zadeklarował mienie do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto i oczekuje wypłaty odszkodowania bez potrącania zużycia technicznego. Pytanie 8. Wnioskujemy o akceptację i uzupełnienie zapisu SIWZ część H pkt 4 Na wniosek Zamawiającego za zgodą Ubezpieczyciela. 9 Odpowiedź 8. Zamawiający akceptuje wprowadzenie zaproponowanego zapisu. Równocześnie zmianie ulega SIWZ pkt 4 lit. /H/ ppkt 4) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji części /II/ RODZAJE UBEZPIECZEŃ rozdziału C SIWZ (strona 23 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie: 4) Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości, lub podwyższone. Pytanie 9. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Czy Zamawiający potwierdza, iż 1. akceptuje wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej w przypadku nie przystąpienia do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy mienia? 2. należne odszkodowanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jeżeli określona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia przewyższa w dniu szkody wartość odtworzeniową, Ubezpieczyciel odpowiada tylko do wartości odtworzenia? 3. dane i nośniki danych nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia? w przypadku objęcia ochroną danych i nośników danych wnioskujemy o wskazanie ich wartości. 4. sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia nie przekracza wieku eksploatacji powyżej 5 lat 6

7 Wnioskujemy o wyłączenie zapisu SIWZ na str. 25 pkt. 4 o wypłacie odszkodowania wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto w przypadku nie odtwarzania mienia. Wypłata w takim przypadku następuje w wg wartości rzeczywistej. Odpowiedź 9. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 1. Zamawiający potwierdza powyższe. Równocześnie zmianie ulega SIWZ pkt 5 lit. I ppkt. 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk części /II/ RODZAJE UBEZPIECZEŃ rozdziału C SIWZ (strona 25 SIWZ), który otrzymuje brzmienie: 4) Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem, gdy nie będzie remontowane lub odtwarzane. 2. Zamawiający potwierdza, iż należne odszkodowanie wypłacane będzie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jeżeli określona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu przewyższa w dniu szkody jego wartość odtworzeniową, Ubezpieczyciel odpowiada tylko do wartości odtworzenia. 3. Zamawiający potwierdza, iż dane i nośniki danych nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia. 4. Do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik D, E i F do SIWZ. W wykazie został określony rok produkcji sprzętu. Rok przyjęcia do eksploatacji jest zgodny z rokiem produkcji. 5. Patrz odpowiedź 9 pkt 1. Pytanie 10. Klauzule. Czy Zamawiający akceptuje w w klauzuli nr AB 23 zgłaszania szkód termin 3 dni na zgłoszenie szkody? Odpowiedź 10. Klauzule. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie 11. Ubezpieczenia komunikacyjne. Dotyczy KLAUZULI AB 08 PRO RATA TEMPORIS tego rodzaju klauzula może mieć zastosowanie wyłącznie do ubezpieczeń dobrowolnych z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia OC, dla których istnieje odrębna regulacja prawna wynikająca z ustawy- Czy Zamawiający potwierdza wyłączenie tej klauzuli z ubezpieczenie obowiązkowego oc ppm? 7

8 Odpowiedź 11. Ubezpieczenia komunikacyjne. Zamawiający potwierdza wyłączenie klauzuli z ubezpieczenie obowiązkowego oc ppm. Pytanie 12. Ubezpieczenia komunikacyjne. Prosimy o podanie informacji jaki zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi dysponuje pojazd m-ki Jelcz o nr SMG 8830 oraz pojazd m-ki VW o nr rej. ZS 1348P. Odpowiedź 12. Ubezpieczenia komunikacyjne. Pojazd m-ki Jelcz o nr rejestracyjnym SMG 8830 nie posiada zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Pojazd m-ki VW o nr rejestracyjnym ZS 1348P posiada zabezpieczenie w postaci immobilaizera. 8