SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 Katowice: Czyszczenie i impregnacja elewacji kamiennej budynku O/O NBP w Katowicach ul. Bankowa 1 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach, ul. Bankowa 1, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i impregnacja elewacji kamiennej budynku O/O NBP w Katowicach ul. Bankowa 1. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczeniu i impregnacji elewacji wykonanych z piaskowca i łupka portugalskiego wraz z wykonaniem warstwy ochronnej antygraffiti do wysokości ok. 3,5 m (krawędź zabezpieczenia wymusza podział płyt elewacyjnych) na elewacjach budynku Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach przy ul. Bankowej 1. Powierzchnie elewacji przeznaczone do realizacji zamówienia: a) południowa od strony ul. Warszawskiej - piaskowiec 306,00 m2, w tym 50,00 m2 zabezpieczenia antygraffiti, b) zachodnia od strony ul. Bankowej - piaskowiec 232,0 m2, w tym 32,00 m2 zabezpieczenia antygraffiti, c) północna od strony wjazdu na parking podziemny - łupek portugalski 182,0 m2, piaskowiec 149,00 m2, d) wschodnia od strony drogi wewnętrznej - łupek portugalski 25,00 m2, w tym 10,00 m2 zabezpieczenia antygraffiti, piaskowiec 267,00 m2 w tym 28,00 m2 zabezpieczenia antygraffiti. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antygraffiti pokryte są preparatem Funcosil Graffiti-Schutz firmy Remers. W koniecznych przypadkach, zgodnie z kartą technologiczną, firma Remers zaleca preparat Funcosil Graffiti-Entferner do całkowitego usunięcia warstwy ochronnej. Koszty zajęcia pasa ruchu drogowego leżą po stronie wykonawcy. 2.Ze względu na specyfikę pracy w budynku bankowym wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego, dotyczących przebywania w budynku i wykonywania prac przez osoby nie będące pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Wiąże się to z ograniczonym dostępem pracowników Wykonawcy w wyznaczonych godzinach do niektórych pomieszczeń i lub z dostępem w obecności straży bankowej lub pracowników Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji jakości trwającej przez okres: a) 36 miesięcy na roboty czyszczenia i impregnacji elewacji, b) 84 miesiące na roboty zabezpieczenia antygraffiti, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Szczegółowy opis robót budowlanych

2 będących przedmiotem postepowania i wymagań Zamawiającego w czasie wykonywania umowy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali mycie elewacji wraz z impregnacją o powierzchni co najmniej 300,00 m2 oraz zabezpieczenie antygraffiti o powierzchni co najmniej 100,00 m2 w jednym obiekcie. III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 złotych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

3 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) Wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

5 zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, c) wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umówionym do wykonania podstawowego zakresu zadania, 2) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót w oferowanym terminie zgodnie z kartą technologiczną materiałów służących realizacji umowy. 3) Wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót. 4) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania umownych terminów, terminy te mogą ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 5) Zmiany podwykonawców. 6) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 7) Zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy. 8) Zmiany osób wyszczególnionych w umowie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Bankowa 1, Katowice telefon , faks IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: punkt odbioru poczty NBP Oddział Okręgowy w Katowicach przy ul. Bankowej 1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie