Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724"

Transkrypt

1 ISSN Ukazuje się od 15 września 1980 roku Nr 10/2015 (675) HUTA KATOWICE Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 2 czerwca 2015 To nie euforia, ale ludzie dostaną pieniądze Porozumienie płacowe zaakceptowane przez stronę społeczną W sumie - w rozliczeniu rocznym - pracownik ArcelorMittal Poland S.A. średnio otrzyma ok zł. po podpisaniu przez strony wynegocjowanego porozumienia płacowego na 2015 rok. Na powyższą kwotę składa się wielkość podwyżki płacy zasadniczej oraz nagrody, jakie zostaną w tym roku wypłacone. Wraz z podwyżkami strony zatwierdziły wynegocjowany w ramach Zespołu Roboczego nowy Regulamin Premiowania oraz zmiany dopłat do chorobowego. Więcej str. 3 Interimy będą częścią polityki zatrudnienia Tematy bezpośrednio dotyczące pracowników, w tym m.in. związane z wymianą pokoleniową i szkoleniem nowych pracowników, zatrudnienie w ramach tzw. interimów, podwyżki indywidualne i wiele innych - zostały poruszone podczas XIII Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów ZOK NSZZ Solidarność, które odbyło się 28 maja br. Gośćmi posiedzenia byli: Monika Roznerska - Dyrektor Personalny AMP i Stanisław Ból - Szef Dialogu Społecznego. Jednym z podstawowych problemów, z jakimi boryka się załoga AMP jest - zdaniem związkowców źle prowadzona polityka kadrowa w obszarze zatrudniania nowych pracowników. Zarzuty dotyczą zarówno zatrudniania przez spółki zewnętrzne, gdzie pracownicy mają znacznie gorsze uprawnienia, a wykonują równie ciężką pracę jak zatrudnieni w AMP, jak i spraw związanych z tzw. wymianą pokoleniową. Więcej str. 2 Pracodawca nadal będzie stosował Zarządzanie konsekwencjami Do 31 lipca trzeba podpisać umowę o pożyczkę Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski na pożyczki mieszkaniowe Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski pracowników o pożyczki na cele mieszkaniowe - na remont i modernizację mieszkania oraz na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, a także wyznaczyła terminy podpisywania stosownych umów. Posiedzenie Komisji odbyło się 25 maja br. W sumie Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 431 wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Przyznanych zostało 429 pożyczek. W dwóch przypadkach pożyczki na przyznano ze względu, iż wnioskujący pracownicy na dzień przyznawania pożyczek nadal byli zadłużeni w ZFŚS z tytułu niespłacenia poprzedniej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. Więcej str. 2 Turniej Piłki Nożnej za nami... Dzieci się bawiły, a Wielkie Piece zdobyły Puchar Przewodniczącego Drużyna z Wielkich Pieców została zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku zorganizowanego przez dąbrowską Solidarność. Turniej rozegrany został w sobotę, 23 maja br. na stadionie UKS w Okradzionowie. Tegoroczne rozgrywki połączone były z obchodami Dnia Dziecka. Więcej str. 4 Pracodawca - pomimo zastrzeżeń Solidarności, iż Zarządzanie konsekwencjami wykorzystujące system kolorowych kartek jako kary/nagrody dla pracowników AMP pozostaje w ewidentnej sprzeczności z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa - nadal je stosuje i nie zamierza się z projektu wycofać. W związku z powyższym Solidarność problem zgłosi Państwowej Inspekcji Pracy. Na interwencję Solidarności podjętą w dniu 10 marca br. w sprawie wycofania z obiegu prawnego Polecenia Wewnętrznego nr 7/2015 Dyrektora Zakładu ws. zasad stosowania Dzienników Naruszeń Przepisów BHP - po długim czasie oczekiwania - odpowiedział Dyrektor Generalny Geert Verbeeck. Więcej str. 2 Przeszukanie tylko za zgodą pracownika i z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Coraz częstsze i szczegółowe kontrole, przeszukania pracowników, jakie mają miejsce w ArcelorMittal Poland S.A. wywołują wśród zatrudnionych falę oburzenia. Problem ingerowania w sferę prywatności pracownicy licznie zgłaszają do Związku Solidarność. Nietykalność osobista to jedno z podstawowych praw człowieka, gwarantowane Konstytucją. Żadne przepisy nie przewidują możliwości przeszukania pracownika czy to przez pracodawcę, czy przez wyznaczone przez niego osoby. Również Kodeks Pracy nie zawiera uregulowań co do kontroli osobistej pracownika. Więcej str. 4

2 Do 31 lipca trzeba podpisać umowę o pożyczkę Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski na pożyczki mieszkaniowe C. d. ze str. 1 Komisja podczas posiedzenia pozytywnie rozpatrzyła również 12 wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe na podstawie 18 pkt 1 ppkt a) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. Jak poinformowała Jadwiga Radowiecka - Przewodnicząca Komisji Świadczeń Socjalnych - imienne wykazy pracowników, którym przyznane zostały pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w BP Partner. Do zawarcia umowy o pożyczkę jest wymagane poręczenie dwóch pracowników. Umowy zawierane będą w następujących terminach: pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu: - od 08 czerwca do 20 czerwca 2015 r. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (DZD, DBZ, DWG, DWS, DWW) oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DP), Zdzieszowic i z Centrali; - od 22 czerwca do 10 lipca 2015 r. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DP (PBA, PSD, PED, PPD). Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31 lipca 2015 r. pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki, rozbudowę domu lub adaptację poddasza od 8 czerwca do 30 sierpnia 2015 r. Komisja ustaliła również, iż nie zawarcie umowy o pożyczkę w powyższym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki, a złożony przez pracownika wniosek zostanie anulowany. Wypłaty pożyczki w formie przelewu na konto bankowe będzie dokonywać Spółka BP Partner sukcesywnie w terminie do 30 dni od daty podpisania przez strony umowy. Ponadto, podczas posiedzenia, ŚDTKŚS rozpatrzyła 32 wnioski o pomoc finansową, z czego przyznano 23 zapomogi losowe i 4 zapomogi materialne. XIII Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Interimy będą częścią polityki zatrudnienia C. d. ze str. 1 Chodzi tu również o zbyt późne zatrudnianie nowych pracowników, czego efektem jest brak możliwości odpowiedniego ich przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji. W związku z powyższym istnieje obawa o degradację wiedzy w AMP. Dyrektor Personalny potwierdziła problem i poinformowała o prowadzonych na zakładach analizach dot. stanowisk, z których w najbliższym czasie będą pracownicy odchodzić, by można było je obsadzić z uwzględnieniem wcześniejszego przyjęcia pracownika na czas szkolenia. Dane w tym zakresie mają zostać sporządzone do końca czerwca. Kolejnym problemem jest już duża i wciąż zwiększająca się rotacja młodych pracowników. Przedstawiciele pracodawcy poinformowali, iż opracowywany jest program, który zakłada zmniejszenie zatrudnienia poprzez interimy. To zatrudnienie w przyszłości ma pełnić rolę okresu próbnego (max 2 lata), po przejściu którego pracownik zostanie zatrudniony bezpośrednio w AMP. Interimy nadal będą częścią polityki zatrudnienia, jednak nie będą formą zatrudnienia docelowego. Pracodawca poinformował również, iż widzi potrzebę wypracowania jasnych i zrozumiałych zasad, które będą stosowane przy awansach, a także przywróci rangę poszczególnych stanowisk pracy (np. mistrz, brygadzista). Odnosząc się do wydanych przez PIP nakazów dot. naliczenia i wypłaty dodatku zmianowego za pracę w nadgodzinach - Dyrektor poinformowała, iż wypłata ta została dokonana wraz z wynagrodzeniem za marzec. W kwestii emerytur pomostowych natomiast przyznała, iż nie wycofuje się z podjętych zobowiązań, ale jest opóźnienie pracodawcy w przygotowaniu kompleksowego rozwiązania tematu. Pracodawca jednostronnie wprowadza zmiany Pracodawca nadal będzie stosował Zarządzanie konsekwencjami C. d. ze str. 1 Zdaniem Dyrektora - dokonana analiza dokumentu - przeciwnie do opinii Solidarności - nie wykazała jego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor zaznaczył jednak, iż przyznawanie pracownikom kartek nie jest tożsame i w żadnym stopniu nie może być uznawane jako wprowadzenie przez Pracodawcę kar porządkowych innych, niż przewidziane w Kodeksie Pracy czy też w Regulaminie AMP, a wdrożone rozwiązanie ma celu jedynie wprowadzenie tzw. systemu wczesnego ostrzegania, w którym nie będzie konieczne udzielanie kar porządkowych, poprzez przyjęcie, iż w niektórych przypadkach wystarczającą reakcją na niewłaściwe postępowanie i naruszanie zasad BHP będzie zwrócenie uwagi - przyznanie pracownikowi żółtej lub czerwonej kartki. Zdaniem Dyrektora taki model postępowania - jako przeciwdziałający automatyzmowi w karaniu należy nawet uznać za działanie pozytywne z punktu widzenia pracowników, bowiem obowiązujące kary porządkowe nie są stopniowalne i pracodawca ma możliwość dowolnego ich stosowania bez względu na stopień naruszenia przepisów BHP. Ze zdaniem Dyrektora nie zgadza się jednak Związek Solidarność, który podejmie dalsze kroki, by wprowadzone Zarządzenie zostało wycofane. Tym bardziej, iż wprowadzony system kar zakłada, że pracownik za otrzymanie danej ilości str. 2 czerwonych kartek może zostać zwolniony z pracy. Premia w AMP za maj 2015 Premia za maj 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc kwiecień 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 94%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Premia w Kolpremie za maj 2015 Premia za maj 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego... Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c maj 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca br. W sprawach pilnych - w przypadku zaistnienia potrzeby, zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie MK. Krytyka organizacji festynu w AMP Jeszcze nie odbył się zapowiadany przez pracodawcę festyn dla pracowników z okazji Dnia Hutnika, a już w Solidarności rozdzwoniły się telefony go krytykujące. Pracownicy dużo uwag mają co do samej organizacji - To dla VIP-ów organizowany jest festyn hutniczy w ArcelorMittal Poland, bo przecież nie dla nas, nie dla zwykłych roboli - powiedział jeden z pracowników. Uwagi dotyczą głównie samej organizacji festynu, izolowania się kadry kierowniczej od załogi - namiotów VIP-owskich, a także braku możliwości skorzystania z imprezy przez wielu pracowników, którzy ze względu na małe obsady nie mają nawet możli- wości wzięcia urlopu. Wy azy współczucia i ubolewania rodzinie i przyjaciołom zmarłego rodzinie śp. Antoniego FIK składa MK, Prezydium i Redakcja WZ NSZZ

3 To nie euforia, ale ludzie dostaną pieniądze Porozumienie płacowe zaakceptowane przez stroną społeczną C. d. ze str. 1 Po kilku miesiącach prowadzenia negocjacji, a właściwie zamkniętej postawy negocjacyjnej ze strony pracodawcy, a także niesprzyjających warunków, do jakich z pewnością należała zmiana Dyrektora Generalnego w AMP podczas prowadzonych rozmów - stronom udało się dojść do porozumienia. W konsekwencji uzgodnień ostatecznie pracownicy otrzymają: podwyżka płac: - 77 zł - pracownicy z płacą zasadniczą zł i mniej; - 52 zł + różnica między płacą zasadniczą a kwotą zł - pracownicy z płacą zasadniczą wyższą niż zł; - 52 zł - pracownicy z płacą zasadniczą zł i więcej; częściowe włączenie od dnia 1 maja dodatku układowego do płacy zasadniczej pracownika w wysokości 70 zł. metodą na wprost. Pozostała Jerzy Goiński - Przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A.: - Negocjacje to ostatecznie gra kompromisu, który się uzyskuje albo nie. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy do końca zadowoleni z uzyskanych środków właśnie w ramach kompromisu. Tegoroczne negocjacje rzeczywiście były bardzo trudne. Uważam, że w sytuacji, gdzie strona pracodawcy cały czas proponowała pozbawienie uprawnień pracowniczych, które ostatecznie skutkowałyby obniżką płac, negocjacje udało nam się zamknąć na zadowalającym poziomie, bowiem udało nam się utrzymać wszystko to, co do tej pory pracownicy mieli i dokonać wzrostu płacy, która w skali roku łącznie daje średnio na pracownika plus ok zł. Ostateczna decyzja, którą podjęliśmy była wynikiem przeprowadzanych w poszczególnych Zakładach konsultacji z Członkami Związku i pracownikami, jak i władzy statutowej Związku, która dała nam pełnomocnictwa do podpisania Porozumienia. Pomimo, że podwyżki wprowadzane są od 1 maja - walczyliśmy również, by obowiązywały od dnia 1 stycznia, czego efektem jest pierwsza nagroda - uzupełniają- ca, wyrównująca podwyżkę za miesiące, w których trwały jeszcze rozmowy. Jeszcze w tym roku, w październiku, usiądziemy do negocjacji płacowych na rok przyszły , które muszą zostać zamknięte - zgodnie z zapisami ZUZP - w IV kwartale 2015 r. część dodatku układowego w wysokości 80zł nadal będzie wypłacana obok; nagrody: - uzupełniająca - czterokrotność miesięcznej kwoty podwyżki brutto, wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj - 10 lipca br.; - za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w wysokości zł, która zostanie wypłacona w 2 ratach: z wynagrodzeniem za czerwiec - 10 lipca br. (500zł) i z wynagrodzeniem za sierpień - 10 września (500zł); - dodatkowa nagroda jednorazowa w wysokości 550 zł wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad - 10 grudnia br. Nagroda ta nie będzie stanowiła podstawy do wzrostu wynagrodzeń w 2016 r. Ważne przy tym jest, iż powyższe nagrody są gwarantowane, czyli nie są uzależnione - jak w poprzednich propozycjach - od osiągnięcia określonych wskaźników takich jak: absencja chorobowa, wypadkowość, produktywność. Pracodawca, głównie pod naciskiem Solidarności, wycofał się również z zamiaru zmniejszenia o 25% dopłat do nagród jubileuszowych obowiązujących w krakowskim oddziale Spółki, które pracownicy mają gwarantowane stosownym porozumieniem do 2016r. Odstąpił również od zapisu zobowiązującego strony do podjęcia rozmów na temat wykupu S/W12 oraz wycofał inne, nie mające związku z płacami pracowników zapisy. Integralną częścią Porozumienia płacowego jest natomiast zobowiązanie stron do niezwłocznego zawarcia Protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawierającego wynegocjowany przez Administracyjno-Związkowy Zespół Roboczy ds. ZUZP w dniu 24 lutego nowy Regulamin Premiowania oraz Monika Roznerska - Dyrektor Personalny AMP: Udało się sfinalizować rozmowy dotyczące porozumie- nia płacowego na rok To były wyjątkowo długie rozmowy, w które na końcowym etapie zaangażował się bezpośrednio zarząd Spółki. Bardzo się cieszę że osią- gnęliśmy porozumienie, gdyż jest to dobra wiadomość dla pracowników. Porozumienie płacowe zawiera trzy główne elementy: podwyżki płacy zasadniczej, włączenie części dodatku układowego do płacy zasadniczej oraz nagrody. Podwyż- ki płac są uzależnione od wynagrodzeń pracowników, co pozwoli na poprawę sytuacji tych najmniej zarabiających. Określona została również w Spółce minimalna wysokość płacy zasadniczej. Uzgodniono włączenie 70zł dodatku układowego do płacy pracowników, a pozostałe 80zł nadal będzie funkcjonować jako dodatek układowy. Zatrudnieni w AMP otrzymają również dodatkową nagrodę, której wypłata będzie rozłożona w czasie - stanowi ona dodatkowe pieniądze w okresach, kiedy pracownicy ich bardziej potrzebują: przed wakacjami, rozpoczęciem roku szkolnego i przed świętami. W Porozumieniu odnieśliśmy się również do dokumentów uzgadnianych na Zespole Roboczym: Regulaminu premiowania i zmian w dopłatach do chorobowego. Oszczędności po stronie Pracodawcy wynikające ze zmian zasad dotyczących dofinansowania chorobowego przeznaczone zostaną dla pracowników z zerową absencją. W czasie negocjacji płacowych część tematów została odsunięta na dalszy plan, ale musimy do nich wrócić. Są to min.: sytuacja w grupie zatrudnienia zewnętrznego program dla pracowników spółek ABC i Synergy Platform, przeprowadzenie porównania zarobków w AMP do warunków rynkowych pracowników fizycznych, połączenie ZUZP: AMP i ZK Zdzieszowice oraz wdrożenie zaleceń PIP w kwestii rozliczenia systemu pracy w systemie czterobrygadowym. zmiany w zasadach dopłat do chorobowego (Regulamin Premiowania i zmiany dopłat do chorobowego szczegółowo opisywaliśmy w WZ 4/2015). Ważnym przy tym jest, iż premia wg zapisów nowego Regulaminu również będzie premią gwarantowaną co miesiąc, a wynegocjowane zapisy znacznie powinny ograniczyć aktualnie występujące nieprawidłowości w jej podziale. Tegoroczne negocjacje były rzeczywiście jednymi z najtrudniejszych - podkreśla to zarówno strona społeczna, jak i strona pracodawcy. Rozmowy prowadzone były nie tylko z przedstawicielami pracodawcy z działu HR, ale również bezpośrednio z Zarządem Spółki. Solidarność przed podjęciem ostatecznych decyzji co do podpisania Porozumienia przeprowadziła spotkania konsultacyjne wśród pracowników AMP. Zdania załogi były podzielone, jednak większość opowiedziała się za przyjęciem porozumienia płacowego, głównie ze względu na przeciągające się negocjacje i zniecierpliwienie co do daty otrzymania dodatkowych środków finansowych. Podkreślono jednak, że podczas przyszłorocznych negocjacji nie można dopuścić do podobnego przedłużenia terminu zawarcia stosownego uzgodnienia. Uchwałę zatwierdzającą treść Porozumienia płacowego oraz upoważniającą przedstawicieli Solidarności do jego podpisania przyjęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. podczas XIII Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się w czwartek, 28 maja br. Pełna treść Porozumienia płacowego, a także parafowana przez Zespół Roboczy treść dokumentów: Zasady uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego oraz Zasady obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą znajdują się na naszej stronie internetowej: str. 3

4 Rewizja może być dokonana tylko przez organy ścigania Przeszukanie tylko za zgodą pracownika i z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy C. d. ze str. 1 Jedyną podstawą dopuszczającą funkcjonowanie instytucji przeszukania pracownika jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1972 r., które zwraca uwagę, iż stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszenia mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników ( ). Jednak Sąd zaznacza przy tym, iż przeszukanie jest dozwolone gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możliwości stosowania takiej kontroli i gdy kontrola ta jest dokonywana w porozumieniu z przedstawicielami załóg (organizacjami związkowymi) w sposób nie pozostający w sprzeczności z społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego. Zatem, by przeszukanie było możliwe, winno zostać uregulowane przepisami Regulaminu pracy, czy też Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, uwzględniającymi uzasadnione okoliczności i zakres przeszukania. Przeszukanie może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą pracownika, gdy takiej zgody brak - może dokonać tego tylko i wyłącznie policja. Ponadto, Pracodawca ponosi również odpowiedzialność w tym zakresie za podmioty działające w jego imieniu - agencje ochrony. Odpowiedzialność ciąży na pracodawcy także za niewłaściwe zachowanie pracowników agencji ochrony, w wyniku którego została naruszona godność i inne dobra osobiste kontrolowanego pracownika. Zbyt często i szczegółowe kontrole osobiste pracowników mogą zostać odebrane jako forma mobbingu. W sytuacji powtarzających się kradzieży na terenie zakładu pracy dopuszczalne jest dokonanie przeszukania szafki pracownika, jednak powinno się ono odbyć w obecności użytkownika tej szafki. W sytuacji, kiedy przeszukanie szafki nie może odbyć się w obecności jej użytkownika - winna zostać powołana w tym celu komisja, w skład której będą wchodzić przedstawiciele pracowników. Komisja ta winna pisemnie określić zawartość kontrolowanej szafki. Kwestia przeszukania szafki jednak również powinna zostać objęta stosownymi zapisami w Regulaminie pracy - w jakich okolicznościach i w jaki sposób można tego dokonać. Dokonywane w AMP kontrole pracowników mają negatywny wydźwięk. Fala krytyki i oburzenia posypała się w kierunku kontroli, jakie mają miejsce na bramie głównej zakładu pracy. Pracownicy bowiem - jak sami podkreślają czują się w takiej sytuacji nie komfortowo, a wręcz uwłaczające jest dla nich poddanie się szczegółowej kontroli na oczach innych pracowników opuszczających teren zakładu pracy. Mają również obawy o własny wizerunek w ich oczach. Jak powiedział Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący Solidarności ds. BHP - i pracownicy i my - Związkowcy jesteśmy zbulwersowani formą stosowanej przez pracodawcę kontroli, ponieważ działania te mają cechy szczegółowych rewizji, do których de facto uprawione są tylko organy ścigania. Szczególnie widoczne jest to na bramie głównej. Jak informują nas pracownicy, których ta nieprzyjemność spotkała - pracownicy służby ochrony nie informują pracowników o podstawach prawnych przeszukania, nawet na stanowczy wniosek przeszukiwanego pracownika. Nie informują również o przysługujących pracownikowi prawach, odmawiają sporządzenia z kontroli notatki. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, w związku z czym zwrócimy się do pracodawcy o natychmiastowe zaprzestanie tego rodzaju działań. Turniej Piłki Nożnej za nami... Dzieci się bawiły, a Wielkie Piece zdobyły Puchar Przewodniczącego C. d. ze str. 1 W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny, które zajęły następujące miejsca: I miejsce - PPD II miejsce - DWS III miejsce - PSD IV miejsce - Maritex 2 W sumie rozegranych zostało 10 meczów. Królem Strzelców został Mateusz Urbańczyk grający w drużynie z Wielkich Pieców. Dyplomy oraz nagrody zwycięskim drużynom wręczył Przewodniczący Solidarności - Jerzy Goiński oraz Wiceprzewodniczący: Lech Majchrzak i Stanisław Szrek. Turniejowi sędziował Piotr Żelazny. W tym roku na dobrą zabawę mogły liczyć również i dzieci. Turniej połączony został bowiem z obchodami Dnia Dziecka. Dla najmniejszych była wielka zjeżdżalnia, suchy basen, liczne konkursy i zabawy z nagrodami, a także stos słodkości. Nie zabrakło pokazu iluzji i olbrzymich baniek mydlanych. O uśmiechy na twarzach dzieci dbały: klaun Poziomka oraz klaun Wisienka. str. 4 Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej informuje swoich Podopiecznych, że od dnia r. do r. apteka z Sercem będzie nieczynna. W okresie remontu apteki i ponownego jej otwarcia przez nowego właściciela, dopuszcza się realizację recept przez każdą inną aptekę z dofinansowaniem 50 % kosztów zakupu leków, przy kwocie przekraczającej 50 zł. Każdorazowo Darczyńca zobowiązany jest złożyć wniosek przed dokonaniem zakupu leków, a jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Biura Obsługi Pacjenta Fundacji Ochrony Zdrowia. Zapraszamy do nowo otwartej apteki od 1 sierpnia 2015 r. Mamy nadzieję, że nowa apteka spełni oczekiwania naszych Darczyńców, ponieważ staraliśmy się uwzględnić Państwa cenne uwagi i sugestie dotyczące cen leków jak i ich dostępności. Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej fundacji: celem bieżącego śledzenia zamieszczanych tam informacji i materiałów nt. działalności fundacji.

5 Andrzej Duda prezydentem RP To nie będzie prezydentura zamknięta Drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte dla inicjatyw społecznych, takich, z którymi się zgadzam, ale także takich, co, do których mogę mieć wątpliwości. To nie będzie prezydentura zamknięta. Obiecuję to dzisiaj. Będziemy rozmawiali zadeklarował Andrzej Duda, który zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich. Kandydat PiS został wybrany przez większość Polaków, dostał 52 procent głosów. Jego kontrkandydat, popierany przez PO Bronisław Komorowski - otrzymał 47 procent. Nowy prezydent RP po ogłoszeniu wyników podkreślał, że chce służyć narodowi, słuchać i być otwartym. Ci, którzy zagłosowali na mnie, opowiedzieli się za zmianą i bardzo za to dziękuję. Wiem, bo widzę po wynikach, że opowiedzieli się za mną także ci, którzy wcześniej byli zwolennikami innych kandydatów - powiedział. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę. Jestem przeświadczony, że możemy być razem i naprawiać nasz kraj mówił. - Mam nadzieję, że będę mógł się do tego przyczynić. Mam nadzieję, że po tych pięciu latach jak najwięcej moich rodaków będzie mogło mówić: Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Że jest dla nich otwarty, że nikogo nie wyklucza, że robi wszystko, aby podziałów nie było - zapewniał nowy prezydent. Na koniec przemówienia Duda podziękował swojej żonie i córce. Agata Kornhauser- Duda wyraziła nadzieję, że będzie dobrą Ostatnia tona z Kazimierza-Juliusza 29 maja z kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu wyjechała ostatnia tona węgla. Wraz z zakończeniem wydobycia w tym zakładzie kresu dobiegnie historia górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim. - To bardzo smutny dzień dla pracowników kopalni i okolicznych mieszkańców, bo kopalnia przez tyle lat służyła i jednym, i drugim, dawała miejsca pracy. Równie smutne jest to, że nie widać na razie niczego, co mogłoby tę kopalnię zastąpić - mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący S w kopalni Kazimierz-Juliusz. Sosnowiecka kopalnia zatrudnia obecnie 101 osób. W zakładzie pracuje też ponad 400 górników oddelegowanych przez Katowicki Holding Węglowy. - 1 czerwca tych 101 pracowników na podstawie artykułu 23 1 KP przejdzie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, część na pewno skorzysta z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw tłumaczy przewodniczący. Jeszcze w zeszłym roku w kopalni pracowało ponad 1000 osób. Pod koniec sierpnia Katowicki Holding Węglowy, który jest 100- proc. udziałowcem spółki, poinformował, że wydobycie w Kazimierzu-Juliuszu zostanie wygaszone z końcem września. Wcześniej planowano, że kopalnia będzie fedrować do maja 2015 r. Decyzja władz KHW wywołała falę protestów, których kulminacją był rozpoczęty 24 września podziemny protest. Nad ranem 28 września po całonocnych rozmowach związki zawodowe podpisały porozumienie z przedstawicielami KHW i stroną rządową gwarantujące wszystkim pracownikom Kazimierza-Juliusza pracę w strukturach KWH na takich samych warunkach jak inni pracownicy holdingu. ZR Śl-D. pierwszą damą. W swoim przemówieniu podziękował Komorowskiemu za rywalizację w kampanii oraz za gratulacje, które prezydent złożył mu kilka minut wcześniej. Kończący kadencję prezydent pogratulował kontrkandydatowi i oświadczył, że te wyniki to lekcja i nauka dla PO na najbliższy czas. - Dziękuję przede wszystkim tym, którzy głosowali. Ale najserdeczniej dziękuję całemu wielkiemu, pospolitemu ruszeniu na rzecz polskiej wolności. 47 proc. to demokratyczne pospolite ruszenie w imię obrony naszej wolności, w imię powstrzymania fali nienawiści, agresji, którą wszyscy niedawno tak głęboko przeżywaliśmy. Tę falę nienawiści, agresji trzeba powstrzymać. To pospolite ruszenie może ją zatrzymać - mówił. Komorski zapowiedział, że idą następne bitwy, idą następne wyzwania. Musimy być do nich gotowi. - Z nami pójdzie to pospolite ruszenie polskiej demokracji, polskiej wiary w to, że szliśmy, idziemy i iść będziemy dalej, drogą mądrej polskiej wolności. Nie takie próby już przeżyliśmy, nie takie bitwy już stoczyliśmy. Ale dzisiaj to rzeczywiście wielka, trudna próba dla nas wszystkich. Od nas zależy, czy tę porażkę przekujemy w zwycięstwo. Ja tego jestem pewien dodał Komorowski. Liczę na to, że prezydent jak deklarował w czasie kampanii będzie patronem dialogu z partnerami społecznymi dotyczącego spraw pracowniczych i spraw gospodarczych. Oczekuję, że będzie on człowiekiem wrażliwym na problemy społeczne. Dla głowy państwa powinno być jasne i oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą bronić praw pracowniczych tłumaczy przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Oczekujemy, że wywiąże się z podpisanej z Solidarnością umowy programowej, czego będziemy pilnować. Chcę też, by prezydent godnie reprezentował nasz kraj nie tylko na arenie wewnętrznej, ale również międzynarodowej dodaje. Krzysztof Dośla, przewodniczący NSZZ Solidarność Region Gdański: - Wielka radość! To zwycięstwo pokazało, że coś w społeczeństwie zaczęło się zmieniać. Andrzej Duda podpisał wspólną deklarację z Solidarnością i pokazał, że zależy mu na rozwiązaniach prospołecznych. Nie chwyta już propaganda platformy i nie zgadzamy się na dalsze konserwowanie układu parlamentarno -prezydenckiego, który przez kilka lat szkodził nam wszystkim. KK S Trzy centrale związkowe w jednym stanowisku Związkowcy zaproponowali wzrost wynagrodzeń na 2016 r. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w państwowej sferze budżetowej minimum 10,5 proc., a minimalne wynagrodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 7,4 proc. - poinformowały we wspólnej propozycji trzy reprezentatywne centrale związkowe. NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we wspólnym komunikacie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej przedstawiły swoje propozycje dotyczące przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Pismo przygotowano w odpowiedzi na na przedstawione przez rząd, prognozowane wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania budżetu państwa na 2016 r.. Według propozycji, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,9 %, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,5 %, a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7,4 %. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok. Źródło: KK S Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 25 lipca 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność PSD-Stalownia zapraszają na wycieczkę na: spływ kajakowy Wartą Program wycieczki: wyjazd godz. 700 z parkingu ZOZ, przejazd do Działoszyna, około godz. 900 rozpoczęcie spływu. Godz ognisko z pieczeniem kiełbasek, godz kontynuacja spływu, około godz zakończenie spływu. Przejazd do Działoszyna na obiad godz Powrót około godz. 1630, przyjazd do Dąbrowy Górniczej na parking godz Koszt wycieczki: zostanie podany po wyliczeniu przez Biuro Podróży Partner; dofinansowanie wg. tabeli z Regulaminu ZFŚS. Cena obejmuje przejazd autokarem, ognisko, obiad, sprzęt (kajaki, kamizelki), ratowników, ubezpieczenie. Szczegółowych informacji udziela: Robert Dębiec, br. IV, tel , kom września 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność Zakład Wielkie Piece (PPD) zapraszają na wycieczkę: Wrocław Koszt wycieczki: 150 zł - dofinansowanie zgodnie z ZSŚS. Cena obejmuje: zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem i bilety wstępu (Ogród Japoński, Panorama Racławicka, Aula Leopoldyna i Wieża Matematyczna), przewodnik, transport, ubezpieczenie, podatek VAT. Szczegółowych informacji udziela: Roman Świątkowski tel oraz Biuro Podróży Partner tel , , Zapisy przyjmuje BP Partner od poniedziałku do piątku w godz września 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów zapraszają na wycieczkę: Dźwirzyno Zakwaterowanie: ośrodek Wczasowy HELIOS - plaża położona 50m od obiektu, szeroka, piaszczysta. Pokoje 2-osobowe wyposażone w tapczan oraz dwuosobową wersalkę, pokoje typu studio 3, 4 lub 4, 5 - osobowe składające się z dwóch pokoi z przedpokojem i łazienką. Wszystkie pokoje posiadają balkon, łazienk, telewizję satelitarną, lodówkę, radio, telefon, czajnik, sprzęt plażowy (leżaki, parawan). Na terenie obiektu: boiska sportowe (do koszykówki, siatkówki plażowej), kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala bilardowa, siłownia, solarium, sauna. Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja - serwowana do stolika. Cena zawiera: zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie: 2 x dziennie (8 śniadań, 8 obiadokolacji), transport, zabawę przy muzyce mechanicznej z poczęstunkiem, grill z ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie, podatek VAT. Koszt wycieczki: dla osób korzystających z ZFŚS - zgodnie z tabelą. Pełny koszt: 780 zł - osoba dorosła, 600 zł. dziecko do lat 10-1/2 wyżywienia, 390 zł - dziecko do lat 3. Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje: Bogusław Żak, tel września 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność DWS zapraszają na wycieczkę: BIESZCZADY -WEREMIEŃ Zakwaterowanie: OŚRODEK LESKO SKI położony w Weremieniu. Posiada DOMKI typu 2+3, 3+3. W każdym domku salon z kominkiem, TV-SAT, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem (lodówka, płyta grzewcza, naczynia), łazienka oraz 2 sypialnie na piętrze z wyjściem na balkon. Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja serwowana do stolika Cena zawiera: zakwaterowanie (4 noclegi) w domkach, wyżywienie: 2 x dziennie (4 śniadania, 2 obiady, 3 obiadokolacje, 1 kolacja z grilla), bankiet z DJ, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę z przewodnikiem: Krasiczyn, Przemyśl, Kalwaria Pacławska oraz Jezioro Duszatyńskie, transport, ubezpieczenie, podatek VAT Koszt wycieczki: dla osób korzystających z ZFŚS - zgodnie z tabelą. Pełny koszt: 720 zł - osoba dorosła. Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje: Stanisław Szrek, tel , września 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność Zakład Wielkie Piece (PPD) zapraszają na wycieczkę: Grzybobranie - Sława Zapraszamy państwa na wycieczkę, podczas której wybierzemy się na poszukiwanie grzybów. Powszechnie wiadomym jest, że spacer po lesie jest jedną z najprzyjemniejszych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Jeśli jeszcze uda się znaleźć w trawie łepek prawdziwka, czy podgrzybka lub kozaka, to przyjemność staje się jeszcze większa. Cena: 240 zł/os. Dofinansowanie wg ZFŚS. Szczegółowych informacji udziela: Roman Świątkowski tel oraz Biuro Podróży Partner tel , , Zapisy przyjmuje BP Partner od poniedziałku do piątku w godz. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , str. 6 Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku

Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku I OSOBY UPRAWNIONE 1. Zgodnie z 10, ust. 1, pkt. 6 Regulaminu ZFŚS AMP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku Plan jest otwarty DATA cały rok TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu premiowania pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy (ZMW) Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015 Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1 I Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011.

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialni Styczeń 1. Opiniowanie preliminarza budżetowego na 2011 rok. 2. Analiza planów pracy Prezydium I zarządu okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU Wstęp: W szkole istnieje jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowią odpisy na: - nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem MPKZP jest: 1) propagowanie oszczędności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r -2- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Tworzy się Związkowy Fundusz Pomocy Doraźnej, zwany

Bardziej szczegółowo

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Długodystansowe Drużynowe Mistrzostwa Służb Mundurowych są amatorskimi zawodami kartingowymi, rozgrywanymi

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Rok 2014 Przychody ogółem 392 136,45 zł* - Środki z 2013 r. 85 845,38 zł - Należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo