Instytut Pamięci arodowej Oddział w Katowicach REGULAMI PAMIĘĆ O KATY IU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Pamięci arodowej Oddział w Katowicach REGULAMI PAMIĘĆ O KATY IU"

Transkrypt

1 Instytut Pamięci arodowej Oddział w Katowicach REGULAMI KO KURSU DLA UCZ IÓW SZKÓŁ PO ADGIM AZJAL YCH I STUDE TÓW POD TYTUŁEM: PAMIĘĆ O KATY IU 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Katowicach. 2. Adresat: 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu województwa śląskiego i przeprowadzony będzie odrębnie w tych dwóch kategoriach wiekowych. 2. Dopuszcza się zarówno uczestnictwo indywidualne, jak i zespołowe. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów i zespołów z każdej szkoły. W przypadku zadania określonego w 4.1.a obowiązuje wyłącznie uczestnictwo indywidualne. 3. W przypadku uczniów zgłoszenia dokonuje nauczyciel będący opiekunem ucznia lub zespołu uczniów jako opiekun pracy. 3. Cel konkursu: 1. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej i akademickiej tematyką związaną ze Zbrodnią Katyńską, upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach oraz zainspirowanie lokalnych inicjatyw zmierzających do upamiętnienia 70 rocznicy tej zbrodni. 4. Zasady konkursu: 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednego z czterech zadań konkursowych ściśle związanych z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej: a. Plakatu b. Projektu planszy edukacyjnej c. Uruchomienie strony internetowej d. Zrealizowanie inicjatywy lokalnej przez społeczność uczniowską lub studencką związanej z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej (np. uroczystości, publikacje, konferencje lub konkursy o charakterze szkolnym, miejskim lub tp.) 2. W przypadku zadań opisanych w 4.1.a-c praca konkursowa powinna mieć charakter twórczy i nie może być kompilacją już istniejących opracowań. Nie może być wcześniej

2 publikowana ani nagrodzona w innych konkursach. Przy jej ocenie jury konkursowe będzie zwracać uwagę na zawartość merytoryczną, oryginalność pomysłu i rozwiązań graficznych oraz wymowę artystyczną. 3. Plakat powinien być sporządzony formacie B2 (505 mm x 707 mm). Plakat należy dostarczyć wraz z Metryczką pracy (załącznik nr 1) 4. Projekt planszy edukacyjnej dotyczy docelowego rozmiaru planszy 95cm x130cm (takim jak wydane już przez katowicki Oddział IPN plansze Zaczęło się w Polsce i Kalendarium II wojny światowej ), natomiast zgłaszane projekty mogą być wykonane w innym rozmiarze lub w postaci elektronicznej z zachowaniem odpowiedniej skali. Projekt należy dostarczyć wraz z Metryczką pracy (załącznik nr 1) 5. Strona internetowa powinna funkcjonować w chwili zgłoszenia do konkursu, a autorzy zobowiązują się do jej funkcjonowania co najmniej do końca 2010 r. Jako wykonanie zadania należy złożyć pisemną Metryczkę pracy (załącznik nr 1) podając adres internetowy funkcjonującej już strony. Autorzy strony we własnym zakresie odpowiadają za kwestie związane z prawami autorskimi do zamieszczanych materiałów. 6. W przypadku lokalnej inicjatywy opisanej w 4.1.d uczestnicy konkursu powinni być autorami pomysłu bądź inicjatorami jego realizacji w danej społeczności oraz głównymi jego wykonawcami. Szczegółowy opis inicjatywy już zrealizowanej w 2010 r. lub planowanej do realizacji w roku 2010 r. wraz z odpowiednią dokumentacją należy przesłać wraz z Metryczką pracy (załącznik nr 1). Jury konkursowe przy ocenie tego zadania będzie zwracać szczególną uwagę na wartość merytoryczną, wydźwięk społeczny przedsięwzięcia oraz sprawność organizacyjną. 5. Terminy: 1. Termin osobistego składania lub nadsyłania prac wraz z wymaganą dokumentacją (metryczka pracy) upływa 30 kwietnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach, Katowice ul. Kilińskiego 9, z dopiskiem Konkurs. 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2010 roku. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac organizatorzy zastrzegają możliwość przedłużenia tego terminu. 6.Ocenianie prac: 1. Wszystkie prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu. 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 2

3 7. agrody: 1. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu będzie bezpłatne uczestnictwo we wrześniu 2010 r. w autokarowym wyjeździe szlakiem miejsc pamięci na terenie Białorusi, Rosji i Litwy, którego kulminacyjnym punktem będzie Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu (Rosja) W przypadku nagrody dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prawo uczestnictwa w wyjeździe obejmuje także opiekunów. Opis planowanego wyjazdu oraz wymogi dotyczące uczestników stanowi załącznik nr Założeniem konkursu jest przyznanie nagród głównych oddzielnie w zakresie każdego z zadań konkursowych oraz z podziałem na kategorie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży akademickiej. Komisja Konkursowa może jednak zdecydować o innym podziale nagród uwzględniając ilość i poziom zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach. 3. Z uwagi na otwarty charakter zadań organizator nie określa maksymalnego limitu członków zespołu uczestników, jednakże w przypadku przyznania nagrody głównej dla zespołu uczestników liczącego powyżej 15 osób Komisja Konkursowa może ograniczyć ilość przyznanych w wyjeździe miejsc do 15. Ponadto w przypadku każdego zespołu uczestników Komisja Konkursowa może ograniczyć ilość przyznanych danemu zespołowi miejsc w wyjeździe uznając, że podana w zgłoszeniu ilość członków zespołu jest nieadekwatna do zrealizowanego zadania. 4. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody książkowe. 8. Przeznaczenie nadesłanych prac: 1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac określonych w 4.1.a-b do celów edukacyjnych oraz do ich publikacji. 9. Ustalenia końcowe: 1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 103, poz. 926 z późn. zm.). 2. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej 3. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z Marcinem Niedurnym, tel. (32) , 3

4 M E T R Y C Z K A P R A C Y ZAŁĄCZ IK R 1 KO KURSU DLA UCZ IÓW SZKÓŁ PO ADGIM AZJAL YCH I STUDE TÓW POD TYTUŁEM PAMIĘĆ O KATY IU Kategoria w której zgłaszana jest praca konkursowa*: a. Plakat b. Projekt planszy edukacyjnej c. Strona internetowa o adresie. d. Inicjatywa lokalna Kategoria wiekowa*: a. młodzież szkół ponagimnazjalnych b. młodzież akademicka Rodzaj zgłoszenia*: a. praca indywidualna b. praca zbiorowa zespołu osób lista * - proszę zakreślić właściwe Imię i nazwisko autora pracy /przedstawiciela zespołu: Data urodzenia: członków zespołu w załączeniu Reprezentowana szkoła/uczelnia: (nazwa, adres) Adres domowy autora/przedstawiciela zespołu (z kodem i nazwą województwa): Telefon domowy/osobisty oraz adres autora/przedstawiciela zespołu: Telefony, fax, szkoły: (Wypełniane w przypadku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) Imię i nazwisko opiekuna pracy: Telefon kontaktowy do opiekuna pracy:... (podpis opiekuna pracy) Wyrażam zgodę na: - umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z konkursem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów pod tytułem PAMIĘĆ O KATYNIU - wykorzystanie przez organizatora mojej pracy do celów edukacyjnych oraz jej publikacji.... (miejscowość, data, podpis autora pracy jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica/ów-opiekuna/ów) 4

5 ZAŁĄCZ IK R 2 Opis planowanego wyjazdu oraz wymogi dotyczące uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do wyjazdu muszą posiadać aktualne paszporty. Organizatorzy pokrywają m.in. koszty uzyskania wiz: białoruskiej i rosyjskiej, natomiast nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną odmowę przyznania wizy laureatowi konkursu i nie są zobowiązani w tym wypadku do żadnych rekompensat wobec uczestnika konkursu, który nie otrzyma stosownej wizy. Wyjazd stanowiący nagrodę dla uczestników konkursu organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy z Miejskim Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, z wykorzystaniem doświadczeń płynących z poprzednich wyjazdów do Katynia, a organizowanych przez katowicki Oddział IPN dla studentów (w roku 2008) i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (rok 2009). Pracownicy IPN zapewniają oprawę merytoryczną: prelekcje i audycje podczas podróży autokarem oraz wieczorne pokazy filmów dokumentalnych z komentarzami. Paszporty i wizy: Potrzebne są następujące dokumenty: paszport, wypełniony wniosek wizowy białoruski, wypełniony wniosek wizowy rosyjski, upoważnienia do odbioru wiz przez biuro, 3 zdjęcia 3x4 cm. Paszport uczestnika wyjazdu musi być ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia formularza wizowego. Ważne!! paszport musi mieć co najmniej 4 czyste strony (bez pieczątek), w tym dwie strony czyste jedna koło drugiej. Formularze wizowe oraz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku wizowego udostępniają organizatorzy Warunki podróży: transport autokarem klasy Lux obsługa doświadczonego pilota-przewodnika, noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją realizacja przez pracowników IPN merytorycznej strony wyjazdu - cyklu prelekcji i wykładów historycznych wraz z prezentacją unikalnych filmów i zdjęć 5

6 Ramowy opis programu wyjazdu (szczegóły mogą ulec modyfikacjom, np. z powodu długotrwałej odprawy granicznej) I dzień Nocny wyjazd z Katowic do granicy z Białorusią Odprawa graniczna, przejazd do Nowogródka, po drodze postój nad j. Świteź, ewentualnie zwiedzanie Zaosia i początek zwiedzania Nowogródka Wieczorny pokaz filmów dokumentalnych z komentarzami; II dzień Cd. zwiedzania Nowogródka przejazd do Smoleńska po drodze pobyt na cmentarzu w Kuropatach koło Mińska III dzień Wyjazd do Katynia, stacja kolejowa Gniezdowo, zwiedzanie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu i uroczysta msza święta, Zwiedzanie cerkwi katedralnej w Smoleńsku i miasta IV dzień przejazd przez Białoruś do Wilna (po drodze 2 odprawy graniczne) zwiedzanie miejsca kaźni w Ponarach koło Wilna, przyjazd do Wilna, wieczorny spacer po Wilnie V dzień zwiedzanie Wilna, m.in. msza św w Ostrej Bramie i czas wolny VI dzień cd zwiedzania Wilna: Wyjazd do Zułowa i Powiewiórek nocny przejazd do Katowic VII dzień przyjazd do Katowic we wczesnych godzinach rannych Informacje dodatkowe: Zaosie: odrestaurowany dworek rodzinny Mickiwiczów, w którym urodził się Adam Mickiewicz Nowogródek: kościół parafialny (m.in. miejsce ślubu Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską - matką dwóch późniejszych królów Polski - i chrztu Adama Mickiwicza), pomnik, muzeum i kopiec Mickiewicza, wzgórze zamkowe Smoleńsk miasto obwodowe w Rosji; oblężony i zdobyty w 1611 przez wojska Rzeczypospolitej przez kilkadziesiąt lat wchodził w jej skład; Wiosną 1940 w siedzibie NKWD w Smoleńsku wymordowano część spośród polskich jeńców pochowanych w Katyniu; Wilno (lit. Vilnius) stolica Litwy, do 1939 roku stolica polskiego województwa wileńskiego; wielka ilość zabytków związanych z polską tradycją i historią, m.in. obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, cmentarz na Rossie, ale także miejsca związane z wojenną martyrologią, jak Muzeum Ofiar Ludobójstwa; Zułów - miejsce narodzin Marszałka Piłsudksiego, pamiątkowy dąb i pomnik Powiewiórka zabytkowy kościółek m.in. z oryginalną chrzcielnicą, w której ochrzczono Józefa Piłsudskiego 6